Goudsche Courant, donderdag 14 april 1938

N€€RLANDS RIJKST € PAASCHCOLL€CTI € M W€€RGALOOS LAG € PRIJZ€N Het Feest der Opstanding öe natuur staat op uit den doodalaap Itt nieuwe leven breekt los uit bodem en Wmtak en wat kort geleden nog gestorven idim bldkt verborgen kiemen van leven B ith te dragen en profeteert de meuwe JtBjtli die voor de oude aarde staat aan te Kkan Nog eenige weken en een groen lipijt wordt gespreid over ae weiden en de idilen en door dit groen zal het kleuren IWmla spelen van de miiliarden bloemen iï hun fyne kopjes zuilen heffen naar de en de hoornen zullen weer bouquetten 1 en tn deze witte bruidsbouquetten de vogels hun liefdeieven zing n en liansche menschheid zal zioh weer geluk ifevoelen en met den dichter zullen wv juichen 1 30e kondt gy met uw duizenden te zamen lln zoo kort day op t roepen van de zon JZoop heerlyk en ontzachlyk feest beramen I een vonder dat de mensch zelf m zul te dafcen behoefte gevoelt zyn booze stem mingen op te ruimen zyn vrees en twyfel ii te schudden zyn mnerlyke kracht te ver nieuwen en op te staan tot een nieuw l ven Geen wonder dat de mensch behoefte feeeft om te vieren het feeat der Opstan t De mensch leeft nu eenmaal by tegen stelt ngen Wy zoud n de vreugde met ken Mn zoo wy niet wisten wat de droefheid il lie hoogte niet zoo wy nooit in een af ïrond waren nedergedaald het leven met 100 wti niet van tyd tot tyd gevoerd wer valleien vol van schaduwen des doods Wy zouden de zaligheid van Lente öl Zomer n et waardeeren zoo wy n et kalden de stormen van den herfst en de nevels die de winter als een witte llwade hangt over de treurende aarde 100 zouden we de heerlykheid met ken van het geestelyke leven van geloof en Brtwuwen van bewondering en aanbidding Khoonheid en liefde wanneer w nooit waren afgedaald in de afgronden van i nienschelyke gemoed waar het woelt hlxioze hartstochten en slechte bedoehn TANDHEELKUNDIG INSTITUUT Café flOLLANDIA MARKT 40 GOUDA Spreekuar Donderdag 9 12 Geheele Gebitten f 30 metnaraiitle PUnloos tr ekken Inbegrepen BELANGRIJK BOELHUIS k Contant wettens beëmdie ine van het bedrqf op WOENSDAG 20 APRIL 1938 v m 10 uur op de Hofstede bewoond dooi den Heer C VLASKAMP op Spoel ijk Wuk D 83 onder Zwammerdam van LEVENDE HAVE als 81 melk en kafflooeien 2 jange stier 7 pinken geschetst 1 drachtige ïeUig 1 jonge zeug 1 schram Voorts Schouwen nieuwe kaaspers 6 weakuipen teakhout 8 wmitobben kam met slee kaas vaten melkbussen en verdere bouw en melkgeieedschappen Bamohtiiging s morgens voor den T oop Notana B D KRdSEMANN Bodegraven wt i beter een bescheiden dan een aan mcttsch te z jji FEUILI ETON De Strijd om Weenen Roman van HUGO BETTAUER Nee de negers hebben hun eigen Bitelten Maar Ik kan u met een geweten verzekeren dat Mj de als volkomen gelijkge echtigde iburgers zouden begroeten wanneer Miren onder zich tolden ils Arthur fflltzler Hoïmarnsthal Meijerbeer elasohn Mahler Einstein als de ophthalmoloog Fuchs zooaJs de Jokers Erich en Wassermann als J Spfiioza en een ifelnp Die verge at mank excellentie want de g 8 n een volk in hun eerste kinds oe Joden daarentegen een oer oud urvolk En dat met di Joden uit k fjegrljp tk niet goed omdat JJtandigheden hl r te lande me nog JTr ïtend zijn Maar wel weet J E ook wU in AmerlKa genoeg Oost lilt t rf echter zeer spoe Amerikanen ontwikkelen Ein het jj wödan ook dat jonge n enschen ftn teJrL n komen om te studee eitom behoorden te zijn waar zij RiS komen j h stond op om een einde te ma te het bezoek ondBkanseiler echter gaf het spel aJUb 4Ö 05 1273 1377 3350 S370 3407 3463 363 6035 5040 6172 5430 7105 7U6 7310 7404 8663 8861 6863 9111 9171 r o m m z 08S3 10178 10306 10366 Iliaftll293 11632 11967 13178 12 88 12566 12Ö20 13367 13366 13526 j3678 18611 13663 14207 14571 14801 14763 16041 16044 15152 tB689 15909 16002 16140 I 41 16909 17101 17334 14707 17875 11 431 19166 19328 19413 1947i 19825 19646 20000 20130 20371 20V52 20B19 20981 Verb vorige lyet B6 6 m b 6 8 10708 m s 10798 X m z lauso 42Ö4 4378 W 6767 5970 BÖSÖ 6789 7689 7714 7726 7788 92 4 033 9685 9704 Met Vlammende letten moeet op alia gevela staan Wftar Ofldéxalf sebruiKt wordt Ie t met llkdooniB cedoan Btf Apotb en Drogisten 46 et per doos TE HUUR of TE KOOP AANGEBODEN voor eigen bewoning of voor geldbelegging DIVERSE BURGERWOONHUIZEN te BoAoop Nadere uihchtingren verstrekt gaarne de Maikelaar D VAN OTTERLOO fieyersküop 7 te Boskoop Telef 297 Vo 197Q2 77e Jaargang Donderdagr 14 April 1938 fiOVDSGHË COntANT SS BfR ENi DY lnlII yiE LAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN enz Ï kFRK OIinPRÏS nVrS BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT OERCAPLLLE NjgJWMI KK JMJDERKERK SCHOONHOVEN STOLWIJK WAMimi ElTaEMNHmZEN ADVEBTENTIfcPRIJS Uit Gouda en omstreken bchoorende tot den bezorgknng 1 5 regels ƒ 130 elke regei meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den bezorgknng 1 5 regels ƒ 165 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien m het Zaterdagnummer 20 btisiag op den prys Liefdadigheida advertentien de helft van den prys INGEZONDEN MLDEDEELINGLN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen bu contract tot zeer gereduceerden prus Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertent en kunnen worden ingezonden door tugschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags voor e plaatsing aan het Bureau zun ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn htbladver3chuntdagel ks behalveZon en Feestdagen AjONNliMENTSPRHS per kwartaal ƒ 2 26 per weok 17 ent overal waar de Inorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 Atmimementen worden dagelgks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA 1 1 n agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Ome bureaux zun dagel ks geopend van 9 6 uur Administratie en Bedactie Telef jjtBC 2W Postrekening 48400 Deze Courant komt in veird S deii gezinnen Gegarandeerde oplage 8300 ex EERSTE BLAD pil nnmmer bestaat uit twee bladen voet van het kruis en Iaat zien welk een verdwazing er over den mensch kan komen h e eigenblang hoogmoed en hebzudit twyfel en bygeloof blind kunnen maken voor het hoogste dat y kennen voor de rei htvaardigheid en de liefde en hoe de mensch m dien staat van verblinding in staat IS tot de vreeselykstc dingen tot heat en onrecht tot moord en godslastering tot kruisiging van het ideaal De Goede Vrydag laat zien hoe donker het kan worden op aarde Maar het Paaschfeeat spreekt van andere en betere dingen Het laat zien dat het ideaal met sterven kan Het Paaschfeest spreekt van den Ohristua die leed onder het onrecht der menschen die stierf aan een kruis die werd begraven doch die opstond uit de doeden en die wil opstaan in de harten van alle menschen Het Paaachfeest stelt tegenover de vervloekin g n van Golgotha de zegekreten der disci pelen Kabboum Myn Meester De Heer IS waarlyk opgestaan Het leven is ge openbaard De Doo4 is verslonden tot overwinning Het fjesl der Opstanding laat zien hoe licht het kan worden op aarde Het feeat Sar Opstanding is de geeste lyke transpositie van de natuurlyke opatan d ng in het ryj der Stepping Lateir e ons verheugen in het meuwe leven daar buiten maar laten we ona nog meer verheugen dat het nieuwe leven ge wekt kan worden m i ze harten H Deze cyfera verdienen eenige nadere be schouwing o p nvodc xc i C d vindt U bi om Vandaar dat het ook bb ons zoo prettig koopen is Altijd vindt U in onz collectie het apant jeugdig elegant model zooals V zich had gedacht 1 Het IS moeilijk om in iHize etalages dlles te ezposeeren wat wn aan chai ante modieuze modellen in huis hebben Laat U daarom onze collectie toonrai U zult fl erk tik ver ri t staan Ook over onze aantrekkelyke pruzen Wat de inkomens betreft staat Bode graven ten aanzien van het gemiddelde in komen per aangeslagene bovenaan met een cyfer van ƒ 2170 Gouda staat echter aan den top wat het gemiddeld inkomen per m woner betreft met een bedrag van ƒ 307 Wel wordt Gouda daann Ijyna onmiddellyk gevolgd door Bodegraven met e n bedrag van ƒ 305 Gouda komt op de derde plaats ten aan zien van het gemiddeld inkomen per aan geslagene met een bedrag van ƒ 1914 Inkomen en vermogen in Gouda en Omstreken 19361937 Gouda en Bodegraven vooi de inkomens aan den top In Oudeikerk a d IJssel de grootste veimogens JJet Centraal Bureau voor de St t stlek heeft een statistiek der inkomens en ver mogens in Nederland 1936 1 37 uitgegeven Het IS interessant hieruit eenige cyfers te geven betreffende Gouda en omstreken Inkomstenbelasting Gemeente Aantal Gemuid inkomen per aangesl aangealag ene mwoner Berkenwoude maakt een pover figuur met het gemiddeld inkomen per aangeslagene van ƒ 1499 en is de laagste van het lystje Wel wordt deze gemeente hierin direct op gevolgd door Reeuwyk met een cyfer van ƒ 1600 bM Het kangst komt Reeuwyk er af met een gemiddeld inkomen per inwoner van ƒ 131 mann Vermogensbelasting Gemiddeld vermogen per of S 3 ± Soil de techniek betreft reeds jaren geleden pn onlangs nog door de vei bouw ng van den kortegolf zender P € J tot een krachtig sta tion met een nieuw draaibaar richtïmtenne systeem overtrof zal thans een 125 K station kr igen diat wat zyn vooruitstre venden opbouw betreft door geen zender m Europa word geëvenaard Deze nieuwe zender die eenmaal m ge reedheid vermoedelyJc een 301 6 meter m stallatie te Hilversum zal ervan n zal te Jaarsveld waar zich thans reeds de proer zender werkend op een golflengte van 41 meter bevindt worden opgericht Door de betreffende instanties gedane veldmetinger wezen uit dat deze plaats gelegen een 15 tal kilometer ten Zuid Mepten van de stad Utrecht voor den nieuw op te r chten zen dei de meest gunstige was Of de meuwe iender op etn golflengte van 301 5 meter dan wel op een andere zal gaan werken is nog njet met zekerhe d be kend Dit zal afhangen van de bespiekin igen welke dit oorjaai daaromtrent op d a s byeenkomst van de Union Internatio nale zullen worden gevoerd De samenatellmg van den nieuw n xc ider Het draaggolfvermogen van den zender bedraagt 126 K W i i de emdtrap komen 1 3 Wat de vermogens betreft staat Ouderkerk a d IJssel ten aanisien van het gemiddeld vermogen per aangeslagene aan de spits met een bedrag van ƒ 53000 om dan gevolgd te worden door Gouda waar het gemiddeld vermogen per aangeslagene ƒ 51000 bedroeg Moercapelle en Reeuwyk zijn thans het laagste met het gemiddelde vermogen per aangeslagene van ƒ 33000 Gouda Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Gouderak Haastrecht Moordrecht M ercapt lie Nieuwerkerk Ouderkerk Oude water Reeuw yk Schoonhoven Stolwyk Waddinxveen Zevenhuizen 6162 4 4 119 980 917 203 300 286 92 416 30S 382 401 6o2 432 996 Sfl ƒ 1914 189a 1499 2170 1886 1616 1780 1566 1066 1791 2062 1662 1600 1730 1616 1746 ƒ S07 280 201 306 219 1j6 237 164 164 190 W7 205 131 262 264 222 199 Gouda 542 Bergambacht 164 Berkenwoude 43 Bodegraven Boskoop Gimderak Haastrecht Moordrecht Moercapelle Nieuwerkerk Ouderkei k Oude water Keeuwyk Schoonhoven Stolwyk Waddinxveen 27T11 6260 1442 12224 S433 1743 3340 1483 699 34o2 o689 2917 2497 3630 4947 7146 2489 51 41 34 49 41 87 48 36 33 38 63 87 33 1642 1624 1860 1069 886 1480 616 762 884 1496 940 644 88 1800 916 842 By het gemiddeld 249 204 47 78 Het slechtst is Moordrecht er aan toe met een gemiddeld vermogen per inwoner van ƒ S16 DE NEDERLANDSCHE OMROFP KRIJGT EEN NIEUWEN KRACHTIGEN ZENDER 21 90 10 78 75 82 128 166 Zevenhuizen 67 Het modcniste station van Euiopa r de econo tnisch geo Deze cyfers zyn voor de grafische groep Midden economisch geo ƒ 2062 ƒ 298 Zuid Holland 4936 227S86 en voor de provincie 46 ƒ 1078 ƒ 2236 ƒ 3 1 Z HoHand 41852 3272018 78 ƒ 1560 grafische groep Midden Zuid Holland 3072 en voor ie provincie Holland S48008 Goede Vrydag en het Paaachfeest too i ons dezL tegenstellingen ieder jaar Mgen m de hoofdmomenten van het iltns drama 1 m Goede Vrydag plaatst ons aan den Spi O0t8n komen vroeg in hetjvoorjaar koop tijdig een po £ Sprutola Bij alle Drogisten Het ib en n ylpaai in de ontwikkeling van den Ne6 rlandsdien Omroep dat de reeds lang bestaande plannen vin de Nozema om een nieuwen modernen krachtigen z n der te bouwen fchans door haar opdracht aan Philips een definitie en vorm hebbti gekregen Alle luistera irs in Nederland zu len dan ook met enthousia me van dit f t kennisnemen Nederland dat op het geb ed der radiotechniek v m meet af aan een zoo gewichtige rol heeft verv ld en ook ove steeds beter geoutilleerde en meer gepei fectioneerde omroepstudiot de beschikking iheeft gekregen had dringend behoefte aa een nieuwe krachtige aetherstem die overal in den lande de beste ontvaiigstre ïulta en waarborgt Het kleine Ne Ierland dat me zyn kortegolf zendera groote landen wat nog niet verloren hoewel hij duidelijk besefte hier eeïi nederlaag te hebben ge leden Met geforceerde vriendelijkheid verzekerde hij Uw bezoek was me hoogst aange naam rn in eder geval geven uw woor den mij stof tot nadenken Ik vertrouw stellig dat we elkaar nog zeer vaak zul len ontmoeten Kalph O Flanagan verliet het palels van den kanselier met gemengde gevoe lens Hij had dat voelde hij maar al te duidelijk verplichtingen op zich geladen en dat besef verwekte gewetenswroeging Had hij niet eenvoudig zlJn chequeboek uit den zik moeten halen en dat meteen bedrag van negen cijfers behooren In te vullen Wat ging het hem tenslotte aan dat een bekrompen klelnziellge rector zich met dwaze politiek ophield De hoofdzaak was toch dat de universiteit geholpen werd En dat kon hij doen met een bedrag fat voor hem absoluut geen gewicht in de schaal legde Uit het hoofd berekende de Amerikaan den omvang van zijn Jaarlljksch Inkomen vermenig vuldlgde dit met zeventigduizend en kwam tot een fantastisch getal Als hij het geheele hotel Imperial huurde tien auto s hield en het geld met volle han den weggooide dan zou hij nog slechts een klein onderdeel kunnen uitgeven van dat wat hem zijn vermogen aan rente opleverde En ook tógen zijn wil zouden die honderden van mlUloenein dollars zich vermeeMerden Hij voelde het als een schreeuwend onrecht zulke schatten te bezitten en hl verlangde er naar ze om te zetten in daden die wel licht niet de geheele menschheld maai wel dit geruïneerde land ten goede zou den kunnen komen Een sentlmenteele melodie Eem langdurige periode van vorst was al weer achter den rug de sneeuwhoo pen waren verdwenen de straten In de binnenstad waren bedekt met een dikke laag modder en nerveus keek Ralph toe hoe de voorbijgangers In de nauwe stra ten door de wielen van zijn auto van onder tot boven werden bespat en be vulld Vertwijfeld wrong hij de handen Moest het dan altijd zoo zun dat de een niets en de ander alles heeff En dat hij die er een auto op na kan hou den de anderen die te voet moetein gaan bedreigt en Insulteert O dat Ik toch geheel en al mensch alleen mensch kon zijn en den moed had tot de armen en bedrukten af te dalen In z n onderbewusteljn gevoelde Ralph echter dat hem deze offervaardigheid steeds zou ontbreken slechts van boven af als van een hooge toren zou hij het leven kunnen beschouwen Hij herinner de zich den mooien roman Christian Wahnschaffe van Jacob Wassermann welken hij in St Paul met kloppende polsen had gelezen Destijds had het hem het mooiste Ideaal geschenen te zijn als deze Christian En nu nu kwarfl het hwn ondenkbaar voor afstand te moeten doen vao al datgene wat zün maatschappe lUke positie en onafhankelijkheid hem bood Maar hH wilde ook niet versüjven lin gedachten verzonken bleef hij staan voor de hel verlichte etalage van een juwelier Zijn oog viel op een sigaretten kokei waarvan de cene helft van mat goud de andere van emallle waarin kleüie diamanten gemaakt was Hij ging den wInJcel binnen waarin slechts enkele verkoopers verveeld bij elkaar hokten het zich het etui voorleggen vond den prüs vani twintig millloen in dollars om gerekend laag schreef oen cheque uit en wilde het kostbare voorwerp In zijn vestzak steken Toen hü echtei het doo delijk verschrikte gezicht van den juwe lier zag begon hij luid te lachen Neemt u me niet kwalijk Ik dacht er niet zoo gauw aan dat volgens de Weensche zakenlui Scheck op Schreck lijmt Enfin wisselt u dan maar eersi dit papiertje in en zend me het étui naai hotel Imperial kamers 10 tot 12 De juwelier bood verlegen zijn excuses aan noemde velschillende gevallen op waarbij zakenmenschen door ongedekte cheques voor groote bedragen waren op gelicht en bracht ten slotte het gesprek op de heerschende malaise In den han del Ralph haalde de schouders op Ml komt het voor dat Weenen verblhid door de gunstige conjunctuur der laat ste jaren te veel van zichzelf heeft ver langd Hoe kan de hoofdstad van een klein vernietigd land als Oostenrijk een dergelijke luxe verdragen als zich hier overal openbaart Wordt vervolgd neen hij wilde mensch blijven En een missie vervullen Of het dan jul t die zou zijn welke de laatste woorden van zijn moeder hem hadden Ingegeven dat zou de toekomst moeten leeren Verlangen steeg In hem op verlangen naar een goeden trouwen mensch die in hem niet den onultputtelijken geld zak doch den bioer den v Iend zou zien En voor zijn oogen ontwikkelde zich het beeld van een blond lief meisjeskopje met groote grijze oogen Een steeds toenemende onrust belette hem nog langer In den abto te blijven zitten Midden in de Kïirtn rstrasse stap te hij uit en ging te voet verder Het was vijf uur kou voor Kerstnlis en overvol op straat Maar binnen in de groote ma gazijnen gaapte de leegte sloop het spook van het faillissement langs de kassa s Een slechtere Kei tmis had men in Weensche zakenkringen sedert tien tallen jaren niet gekend De juweliers vertelden elkaar dat zij per dag nog niet genoeg ontvingen om de verllch tingskosten te dekken In de galanterie winkels werd de sporadische kooper on middellijk door tien bedlenden omringd en zelfs de boekhandelaar wachtten te vergeefs op hun trouwe klanten Ralph bedacht dat hü dit Jaar nie mand had aan wlen hij Iets zou kunnen geven en evenmin had hij van iemand Iets te verwachten Nog nooit In zijn leven had hij zich zoo eenzaam en ver laten gevoeld Overbodig was hij een vogelverschrikker V90i die menschen die In hem niets anders waardeerden dan zijn geld