Goudsche Courant, zaterdag 16 april 1938

Zaterdag 16 April 1938 77e Jaargang mmm ftilEUWS EN ADVERTENTIEBLAÜ VOOR GOUD a Ên OMSTREKEN ÏwÏrkfSk mmpnS T N BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE r OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN Z EVENHUIZEN enz Uitblad verschüntdageltika behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de iBOtlIng VU I g clin i Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 ibonuemenlen worden dagielUks aangenomen aan on Bureau MARKT 31 GOUDA m ggia agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Om bureaux zljii dagelps geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef l tm mi Postrekening 48400 Paaachfeest tot de zegen van het PaaschfBost Maar we moeten willen opstaan tot een nieuw leven Wanneer we de blyde boodschap van het Paaachfeest niet hooren in on f hart wanneer we niet vertrouwen dat de dood is overwonnen dan zal dat Paaschfeest ons nooit de vernieuwing brengen die het belooft Het wonder van de weeropstanding is een wonder waaraan we zelf deel hebben Wie enkel passief het leven ondergaat wie niet het geloof ervaart in de vernieuwing van alle leven en aan dat geloof zich niet telkens weer opricht die kan ook het Paaschfeest niet do belofte der herleving brengen Want ten slotte kan ook het Paaschfeest alleen de krachten wekken die aanwezig zijn maar dood schenen kan het alleen wekken wat te slapen scheen Ook om ons heen is het de altyd levende kracht die in nieuwe bloesems en nieuwv heerlyTiheid uitspruit De krachten leefden die ook in ons het nieuwe leven wekken Maar we waren ons dat leven nauwelijks meer bewust De boodschap van de w deropgtanding kan ook ons tot nieuw bewustzijn roepen Maar dan moeten we bereid zyn tot luisteren en tot nieuwe inspanning Want ook in en door het Paaschfeest wordt niets verkregen dan door inspanning en arbeid en vtTtrouwèn Wanneer we in het vertrouwend geloof aan de vernieuwing aan de herleving aan de boo lschap die het Paaschfeest ons brengt ons aangorden tot nieuwen arbeid en nieuwen strijd dan zullen we ona tot een nieuw leven tot de vemieuvrlni ook van ons leven kunnen omhoog worstelen In dat geloof in dat vertrouwen zullen we lui ïteren naar de Paaschklokken die al in de ijle voorjaarsiuchten luiden en een nieuwe kracht een nieuw lev n zal ons omhoug tillen naar een nieuw geluk Brieven uit de Hofstad MCDXXII De trek van het platteland naarde stad Het schijnt toch dat de trek van de kleinere plaatsen en bet ï g platteland naar de groote steden wel uit is Althans voor wat den Haag betreft wyz n de oyfers daai zeer duidelijk in die richting In het vorige jaar is het 3urplu s van vestiging boven vertrek niet meer dan zes k zeven honderd geweest Er zyn wel eens jaren voorgekomen waarin dit byna tien maal zooveel was I a aanwas van de b volking die in 1937 maar vier en dertig honderd bedragen hoeft komt voor zeven en twintig honderd neer op het surplus van geboorte boven sterfte Dit laatste cijfer is toch nog heel hoog al ia er ook hier een kleine daling merkbaar Er worden iederen dag in den Haag twintig kinderon geboren terwijl er twaalf personen sterven Hoewel de b volking toch gestadig toeneemt stijgen sommige cij fcr s li 9 i J iud toen zich ecu klein incident voordeed dat voor liem van buitengewone beteekcnis bleek te zijn Een bejaarde vrouw trachtte in eon reeds in beweging zijnde tram to stappen zij kwam te vaücn werd eon eind meegesleurd en bleef tenslotte hevig bloedend on bewusteloos liggen Vóór Ralph die haastig w s komen toeloopen hulp had kunnen bieden knielde reeds een dame naast de ongelukkige en trachtte haar op te richten Ralph bedacht zich geen moment boog zich over de oude vrouw heen nam haar in aljn armen en droeg haar omringd door een menigte menschcm naar de portiek van het dlchtsblj gelegen huis Het meisje dat het eerst hulp had geboden volgde hem en droeg het handtafichjo van het slachtoffer Spoedig verscheen eveneens een politieagent eoi een der omstanders liep naar het Café Bristol om den geneeskundigen dienst te waarschuwen Ralph fluisterde den agant I zijn naam en adres toe met het verzoek I hom van den toestand van de oude i vrouw op de hoogte te stellen daar hij bereid was de verpleglngskosten voor zijn rekening te nemen Nu eerst had hij gelegenheid zich tot i de dame te wenden die de eerste hulp geboden had Het bloed schoot heïn naar i het hoofd zijn hart klopte hoorbaar Geheel in de war hevig verschrikt maar tevens overgelukkig stond hij tegenover üicf nu op den RLng stak deze b 6M SnriTn ® y blonde meisje met de grijze oogen Nen In te gaan dat hij reeds dagen lang tevergeefs had i in een specifiek Weensch café Ko 19703 iedere p unt heeft waarde GCNTRÜIN ICTIE 26 deelnemers REUNIE GOül Het Paaichprogramm U kij kt maar naarde rood wit biauwe cirkels DE WEG VOOR HEERLIJK PAASCHBROOD gaat via BAKKERIJ VAN AALST Verder alle soorten KOEKJES en GEBAK ALLES VAN DE BESTE KWALITEIT BESTEL TIJDIG Aantevelend J VAN AALST Gouwe 176 Telef 2007 BERICHT 1 G0UDSCHE COURANT 2Jil aandag 2e PaiLschdag 1 DAMES EN 2 MEISJES JUMPERS hebben wü gebreid Nu kunt U zien hoe onze COCONZIJDE opbreit ZIJDEN DAMESvSPORTKOUSEN vanaf 39 CENT In KOUSEN een zeer ruime sorteering Zyden liousen 39 cent fijne matzüden l Ousen 49 cent pracht zijden kous 59 cent zeer fijn weefsel 69 cent heel mooi natuurayden kousen 69 89 en 10 cent in moderne tinten Bemberg zijde 98 en 110 cents VISSCHERSGAREN 21 cent per on s knot DE LELIE KLAVER 4 HOOGSTRAAT 1 BURG MARTENSSINGEL 131 ADRESSEN VAN VERTROUWEN Eg By aankoop van ƒ l iSO BEN BALLON CADEAU Mej VAN DEN HEUVEL niet verschijnen EERSTE BLAD PHgimmer bestaat uit twee bladen PASCHEN Als 2e Hoofdfilm BORIS KARIX PF Ten Westell ïib Slin hi g k KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS Hat Paaachfeest is het feest der opstanding het feeat van de overwinning van het ieren op len dood De Christenheid herijeokt Of dit feest de opstanding van Jezus Bthetirraf ui den hof van Arimatliea i a ét kruisdood op Golgotha Gods zoon die ié op Golgotha voor de zondige men seh j geofferd had lpdat zU de verzoening den Vader zou kunnen vinden toonde goddelijkheid door zyn macht ook over dood en overwon ook den dood voor wie gielooven De Israëlieten herdachten Paaachfeest de uittocht uit Egypte land der slavemü naar een land van belofte en nieuw leven IVfaar ook Endei Schouwburg Bioscoop Wü verloonen xn BUITENIiEWOO N I AASCHl ROORAMMA HBKMANN THIMIG GUSTI WOI K THEO LINGKN OSCAR SIMA ut de amuBttnte Operettefilm J E OESTERPRINSES Beg E W Emo Muziek Robert SloU Nederl teksten Cllngc Doorenboa Wilt Lf zich met I aBcIien oniuaeeren Wtliiu HERMANN THIMIG en THEO LINGEN hebben deze zjiak op zich genomen zij garandeeren U een paar uur van ongekend pjeizier Uitgebreid Voorprogramma Toegang eiken leefHjd Prijzen van 25 cent af Vrüdag en Zaterdag aanvang 81 Beide Paafichdagen 3 voorstellingen 3 30 e uur en 8 30 l Schaft u Ie Ochtend HARRY PIEL in ARTISTEN 2c Ochtend POLA NEGRI in MADAME BOVARY 7 75 Po rcosn j 25 75 2 F4jn die Feestdagen hö het genot van een pijp geurige Koopliandel Tabak afgBwiaseld met zo n goed belegen Sigaar van fa D G V Vreumingen als St Jan Vredebest Snoepers Chaasé Spanera White Ash Tw Bank Jubileum 1836 enz Prachtsortering Sigaretten in grote dozen Nicotine vrye StlVLA PATENT sigaitn Geïmp Havana sigaren WUDSTR AT 20 TEL 3217 Woensdajcmiddap 2 uur iederen leeftijd JOE E BROWN Wanneer bei t U jarij TE HU UK een EEN WINKELHUIS in het centrum der atad complete inventarj voor spotprijs over te nemen Huur ƒ 4 00 per week Te bevr C NOORDEGHAAF Gm tf en een nieuwe vi ugde komt in ons Beide Paaschdajjen Bf rs komt deze gedachte Ier herleving in OrHTENDVOORSTELLINCpodadienBten en olkagelooven tot uiting Het Ib het lentegelopf in zgn sterk ten I indringendBten vorm het geloof aan de jrernieuwing zelfs uit den dood het geloof wn de kv cht van het leven dat zich zelfd uit den dood vernieuwt Kn het is vanzelfiprekend dat dit g loof zich juiat in de Itnte uitspreeJct Want rondom ons vernieuwt zich het ieven Uit het doode gehint n nieuw leven op te staan Het is de heerÜjlEhfiid van de lente die ook In ons een Wnieuwing schynt tot stani te brengen h den langen wintertijd die in ons Noorden ons IOC lang in zyn doodschheid en bude en leegte gevangen houdt komen lieuwe loelten ons hoofd omspelen en nieuwe Ideuren en geuren springen te voorschyn lit de doode aardie Nun wird sich alles illea wenden Het nieuwe leven doet z jn kfft We strekken naar andere dingen de ri igende handen uit En een nieuwe hoop ilMeit ook in verbitterde harten Het hwchfeeBt zegt het ons dat de dood is wonnen Ook de dood in ons Wat we 1 verloren waanden groeit weer omhoog 8 hart En de atem die we niet meer wden en ooit meer te hooren dachten speeitt weer met een nieuw geluid Dat is daal 62 Gouda MORGE N Han BEGINT DE NIEUWE DOW ilNO iiCTIE HBa BBBBBBMMMMBl BMMeMMri BMBBMBB WDAA ÏT Dl I Al I c XAitKium ifrno ntlklTBU VRAAGT BIJ ALLE WINKELIERS PUNTEN RADIA HKLL MililIeB ENGELS J WEMPE Leraar M O Joubertslraat 142 t WESTMINSTERS puischen i niet en kraken niet Zy waarborgen een rustiger ong stoor Ie weergave WESTMINSTER RADIO Wijdatraat 22 De Randt met 10 procent kortin Ki WESTMlNSrER RADip = ap van het Paaschfeest waarvan de nog overal ontstoken Paaschvuren Ken tlit de benauwenis van zonde en en schuld kan elk menschenhart zich omhoog heffen tot een nieuw leven t We het geloof heb ben mita we ver en in de boodschap van het Paasch t Dan wordt de boodschap van hef W woorden schetsen wat men v orit heeft valt niet zwaar wad die het uitvoert toont cent geestes kracht Wijdstraat 22 Te koop gevr Marmerem Pendule m coupes en uitgeèr atla Br met kleur en prüs ondel tw 1976 bur v d blad Ruim Winkelhuis te huur aan de Groenendaal 46 ƒ 6 per week Bevr Groenendaal 41 GLAS IN LOOD onverbeterlijk in afwerking waterdicht en smaakvol Vraagt eens teekeningen by RETZEMA Tel 3188 VOORJAAR Nu alles een kwastje Vakkundig bereide verf naar elk gewenschte kleur y RirrZBMA Sloofsleegl Te koop B M 12 M met certificaat zeilklaar Adr s Bleekerssingel 8 Opruimingsprüs Liguslrum 2 iarige Bomhof Zoutmanstraat 44 Te koop aangeboden Heeren rijwiel met kettlngkaat en remnaaf voor spotprijs Loeve Gouwe 145 Tel 2621 Spoed 1 Te koop bel vrij Motorrijwiel D v Klaveren Voorkade 6 Boskoop Ta huur fl Woonhul met fl tuin en schuur Weth Venteweg 7 Bevr Voorwillena 149 Boekbinderij JE adres voor alle soorten Eindwerk J A Broer Nleuwehaven 326 Gouda Voor behang alleen in de Behangselbeurs Zeugestr 86 Tel 2026 Behangen 20 et per rol Schelpen Tuinzand en Tuinaardc ƒ 0 66 per H L A K de Jong Groenendaal 21 Tel 3207 Voor Verfwaren is het adres A K de Jong Groenendaal 21 Tel 8207 Zie onze etalage Bruine Teer ƒ 0 18 per l Koolteer ƒ 0 10 per L Carbolineum ƒ 0 10 per L A K de Jong Groenendaal 21 Tel 8207 Te huur een ruime Werkplaats gelegen aan vaarwater Br no 1976 bur v d blad Te koop Heerenrijwiel zoo goed als nieuw Aohtenvillena 1 Verloren Swan vulpen met stalen houder Tegen ibelooning terug beaorgfisi Molenwerf 12 VAN WEELDE s TABAKKEN worden vervaardigd van de beste Tabakken fflad voor blad gesorteerd en met de hand gestopt WERKMEESTBRS organisatie is voor U een groot belang Inl schr of mond v d Qeige K tel trut 7 Gevr besch Meisje ong 18 j V halve d Vryd geh dag Br no 2042 bur v d blad Een JONGEN gevraagd 14 jaar JONGENBEL Doelestraat 18 Groene Kroon Carbolineum ƒ 0 6B per K G A K de Jong Groenendaal 21 Tel 8207 Een heerlijk kopje thee Probeert dan eens onze vakkundig gemêleerde speciaal thee h f 0 27 per ons M J KAMPHUIZEN Lage Gouwe 14 Tetef 2755 Ziet onze speciale PAASCHETALAGE fa G L Gevr nette Dienstbode voor d en n zelfst kuiin werken v g g v Aanb Donderdag ol Zaterdagavond naS unjr L Tiendeyeg 64 E z a nette Werkster voo Dlnrd Donderd en Vryd Br no 1978 bur v d Ijlad Gevr n t Meisje e a 6 jaar voor halve dagen Adres Krugerlaan 201 2de Kappersbediande gevraagd K Broer Kapper Boskoop Voor HOUT TRIPLEX en BOARD is Uw adres bij N VERDOUW Fluveelraisingel 96 Tel 2961 Groote voorraad lage prezen Nette frissche Slaapkamer te huur met vaste waschlafel on goeden stand Br no 1977 bnr v d blad Bezoekt met de PaaschdagenGouda g Gezelligste tletsjlon Heiegde broodje 10 c Pannekoeken 1 5 c Soep van den dug10 c Salades Croquetten Patate 4 Frites enz enz VAN ZOOMEREN EETHUIS Telef 36G5 Gouda STOOPSTEEG 1 Gevr InrigKcd Wton Zeilboot Br met prijs ett 2043 jur V d blad Aaiigeb nog nieuwe Zti oor halve prijs Br no 2035 bur v OOK ACCORDEONS bil G DE RAADT WIJDSTBAAT 22 G0UD4 Veemarkt Reataurant billp te huur voor bruiloften en partyen V Middellantstraat 19 N Markt 38 S Tel 2626 De Muziekschool WESTHAVEN 39 Benedenhuis ie huur 5 kamers met tuin Burg Martenssingel 50 Te bevr Wed van Soest Zeugestraat 60 H H Melkboeren i B 1 Ook carrierbanden wonl ons voor 10 et gcpWI Runge Doelesira BoekbinderU D v Leeuwen Turfsingel 28 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en muziek DE KWARTJES RUBRIEK Witzaad 10 et per pond 10 Pd 95 Milletzaad 7 et per pond 10 pd 65 Gemengd zaad 12 et ner pond 10 pd 110 E J Wientjea Keizerstraat Te huur eenige goed onderhouden Moderne Woningen op het voormalige O N A ter rein Huurprya ƒ 5 26 en ƒ 5 50 per week Te bevragen bij G J van Wingerden R v Catsweg 3 en G V d Horst Turfmarkt 42 PIKASSTRO SNAREN JAGER Westhaven 20 En toch is het zon Doelestraat 1 A I S Kontt Bandreparatie W FEUILLETON De ströd om Weenen t Is wel een slechte tijd doch zorg voor de juiste tUd Hoekstra Gedipl Horl Gouwe Te koop Dames en rijwiel in prima staat VorBtman straat N £ TE KOOF in zonnige buitenwijk overburen een geleden hechi bouwde WONING met voor t n artitertoin tende beneden suite keuken en twee groote ii twet kamera en zolder lang 27 Meter breed ter en schuur Te bevragen Voorwi Roman van HUGO BETTAUER JUWEELTJES zün onze Gabardine DAMESMANTELS voorhanden in Blauw Bruin Beige Grijs geh zü de voering 12 76 14 60 16 18 60 16 76 Iets bijzonders v deze prtjien H BLOM 6roenelid i 6 Glas Verf Wilt gij veizekerd zUn met z i en ervaring bereide verf uit prima grondstoffen te ontvangen Ga naar KLEINE PIET Gouwe 100 ie Wie wil in Rotterdam Benzine laden k 12 et per L Br no 1983 bur v d blad Voor Uw loodgieterswerk en electriciteit één adres Jan Spee Spieringstraat 14 Orgelles bill con vr inl Mej J Hevet C Huygensstr 168 Get N 0 V na Te koop Kindet agen en 1pers ledikant n t Auping als nieuw L Dwarsstraat 29 OiUliliten yan Polo en Platen JAAP DE WAAL L Tiendevcc J9 In en Verkoop van pofit egeif van Nederland en Koloniiin O A V d Want B Martensaingcl 83 Voor repantiea B Twboiiwlnt ï i ta hel adrM J noekul Timmerman t Hrasdenstr 21 Sdwrp concnmarand Zeer gemakkelijke Damesschoenen voor de breedste voelen Van Maaren s Schoenhandel Vüverstraait Ga wekelyksch éénmaal Naar B G in de Grm nendnal 1 aden i Bniid ADHUIS V roOTendaal Te koop een Buffetkasten Onder d Booinpje Tl B RADIODOKTEK Reparaties aan elk toestel Anode batterijen radiolampen ongekend lafre prljien Donderd en Zaterd op de Markt W Tombergstr 89 Een flink Ruls te huur gevraagd Brieven m opgaaf van huurprijs en li ng onder no 2 a n W St aven 5 Gouda Zoollf imni JOH Mtirsi f GroenendMl Wilt U e w gezellige Bruiloft M Kortlever Piano Accordeon Tointraat 44 A Mn ® ben allemaal op de vreem eii gerekend die vroeger tn groo Wtale naar Weenen plachten te ko nu zij zich niet meer laten cnkeie J zitten we met onze luxe die we meer kwijt kunnen Als de vreem h maar weer kwamen foTni ïf ï ouden ze dat doen vroeg ïï H achend In Amerika in EnS Ja zelfs ta Zuld Amerlka zijn de even slecht Daar wordt § e1 en de menschen gaan alleen naar uiteniand als daar v6ordeel te Ja En dat schijnt nu In Weenen JlJ fi 8 enbllk toch nauwelijks meer j flK Later over een paar jaar mlsJJ ala het ook In het Westen weer op S 2 Weenen er zich ittruJf leggen door uitgezochte jen voorstellingen sportwedstrlj neemriS en tentoonstellingen de mdellngen te lokken niet By de ibeoordeeli g van vele cyfers dient men met dien ainwas rekening te houden Wanneer wij zi n dat het vervoer met de tram steeds da lt dan is dit nog meer dan het lukt omdat bij een toenemende bevolking eenige vermeerdering niet zou uitblijven Tegenover de vier en dörtig hondierd nieuwe Hagenaars heeft de bouwindustrie weer zeer ruim haar taak vervuld Er zijn in het vorige jaar ruim twaalf honderd woningen meer gebouwd dan er afgebroken zyn Hierdoor is het overcompleet aan woningen weer met eenige honderden toegenomen Het is nu zóó dat er één woning beschikbaar is voor 3 56 bewoner Dat is natuurlijk veel te veel naar schatting een tien è twaalf duizend stuks Het aantal zou nog grooter geweest zyn en is misschien inderdaad nog grooter indien niet zoo heel veel krotten waren afgebroken Deze telden nog altij d als woningen mede hoewel ze waardeloos waren Wat nog den trek naat den Haag betreft moeten wij er even op wüï en dat het aantal personen uit onze overzeesche gewesten terugkeerend en zich vesrtigend in den Haag kleiner is dan het aantal naar Indiè vertrekkenden Dit wijst er misschien op dat in Indië de algemeene toestand iets beter begint te worden en er dus weer meer plaatsen beschikbaar komen In Januari van dit jaar vestigden zich in den Haag 201 personen uit Indië komend en vertrokken er 337 naar de kolonie Op dit verschijnsel vestigen wy eens de aandacht omdat het misschien méér zegt dan het op het oog lykt Het is overigens ook wel merkbaar dat het verkeer inet IndW tii t zoo druk meer ia Er kumen niet meer van die groote optocltefi verlofgangers naar den Haag als vroJteer wel het geval was Er is een tyd gewjest dat er ry en huizen speciaal waren ingericht om verhuurd te worden aan tydeiijk hier vertoevende Indischgasten De exploitatie daarvan bleek niet zeer loonend en toen de gegadigden in aantal verminderden is zy geheel en ai stopgea t De güuden i ijii Die gouden tij d voor allerlei leveranciers dat de Indische gasten met dikke buidels hier kwamen en goeden sier maakten op ikder gebied is al lang voorbij De buidels zijn heel wat dunner en de bezittere ervan zyn verstandiger en voorzichtiger geworden Dank zij ook de medewerking van verschillenda organisatie van hen die in In i dië vertoefden Een Speciale voorlichting bij I de keuze van een pension heeft ai heel ve len voor groote stroppen bewaard Indien in die richting nog meer kon worden gedaan zou dit stellig van belang zyn by de keuze waarvoor velen staan ri i of zy het wagen zullen naar Indië te gaan om Ook het meisje scheen hem bij den eersten bhk te herkennen zij bloosde een bekoorlijk glimlachje kwam over haar llppert maar met een Dank u wel meneer wendde zij zich snel af Ralph die nog nooit een meisje op straat had aangesproken raapte al zijn moed bUeen en ze met heesche gedempte stem Pardon dame maar zóó kunt u toch niet gaan U bent van onder tot tmven met modder bespat en uw handschoenen zijn met bloed bevlekt Als u permitteert zal Ik een taxi voor u bestellen wij kennen elkaar Immers reeds Het jonge meisje keek hem vol aan En van zijn gelaat stroomde zooveel Intense goedheid naar haar uit dat haar oogon donker werden en zij zachtjes met bevende lippen antwoordde Ja dal Is waar Wij hebben elkaareens vluchtig gezien Als u werkelijk zoovriendelijk zoudt willen zijn om een taxivoor me te roepen ik kan zóó niet metde tram gaan Plotsjpling bemerkten beiden dat er beweging kwam In de inenschenmenlgte die zich voor do portiek waar de ongelukkige vrouw lag had verzameld Er werd geschreeuwd en geroepen de politieagent trad ontótemd naar voren zag Ralph en riep hem toe Die vrouw Is niet meer te helpen zeis dood Schedelbreuk Ralph k n niet eens van zijn ontzetthig blijk geven want het m ïlsje aan zijn zijde werd doodsbleek on begon te wankelen Willoos liet ze het toe dat ADVERTENflEPBIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 S regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 o buslaig op den prgs Liefdadigheida advertentiën de helft van den prlja INGEZONDEN MEÜEDEELINOEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prüs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn daar hun levenstaak te vervullen Het mag niet ontkend worden dat de Regeering des lands die inderdaad zeer veel doet voor de opleiding van haar eigen ambtenaren wel 1 eens tekort geschoten is in activiteit ten aanzien van andere personen die naar Indië gingen De moeilykheden welkpe ouders met het onderwijs voor hun kinderen ondervonden zijn niet bestreden eenige hulpverleening voor hen die genoodzaakt waren hun kinderen naar het Moederland te zenden zou heel wat moeite en zorg hebben kunnen wegnemen Colbert Costuum naar maat ƒ 35 Regenjas naar mnat ƒ 24 M APPEL BLvuwstraat 15 A Tel 3338 Die weridoofiheid Met de algemeene werkloosheid in onze stad gaat het nog niet beter Het cijfer daarvan blijft vrywel constant en met eenige zwevingen blijft het op hetzelfde aantal draaien Dit is natuurlijk een leelijk ding en men kan de vraag stellen of het niet tijd wordt ernstig te overwegen wat op den duur daaraan gedaan moet worden De verwachting dat de tijden beter zullen wor I den is al een illusie gebleken en men heeft er mee te rekenen dat nog ot in lengte van jaren een vast contingent geen werk zal kunnen vinden Er is een zeker verloop onder de werknemei Er vertrokken in Januari 286 werk nemers maar er vestigden zich er weer 320 Merkwaardig is het dat deze cijfers voor xet overgroote deel dienstboden betroffen n l 232 vertrokkenn en 25ö zich vestigsnden Of dat nu altijd nog de Duitsche meisjes zijn kunnen we niet uitmaken Waarom er zooveel vertrekken is ook niet duldelyk Bén ding is in alle gegevens wel heel duidelijk n l dat er niet de minste of geringste verbetering valt te constateeren Er zijn eenige variaties maar het blijft alles om het elfde heen draaien Dit is niet bemoedigend maar wel kenschetsend voor de toekomst omdat deze misschien nog moeilijker zal worden dan het heden Laat ons nog een greintje optimisme bewaren al vinden wij daarvoor weinig stof HAGENAAR De Betuwe in bloesemtooi Enkele aanbevolen routes De vruchtboomcn hebben zich in de Betuwe weer getooid Teer zijn de bloesems die sluiers over de boomen weven sprookjesachtige tuinen gelijken de boomgaarden Smetteloos witte en zachtrose bouquotten zetten zich rU aan rij Ook staan zij langs de dijken rond de boerenholsteden waar de boer eertijds koning was op zijn goed en trotscher dan zija vorst Hè die vervelende kies Kiespijn overvall U meestal op een lijdstip dat U géén gelegenheid heefl naar den landarts la gaan Neem dan een AKKERTJE dal helpl U tenminste dadelijk van de pijn al AKKER CACHETS zijn biJ7jndere pijnstiller bij Kiespijn Hf ofdpijn Zenuwpijn Spierpijn N d rfondKh SmBaklooB ouwel omhulsel om p od i pooler G proof daardoor niets Ze glijden naar binnen Prijs 12 stuks voor 12 s uiversl AKKERTJES folgem recept van Apotheker Dumont Wij iüden van boomgaard tot boomgaard en haasten ons geenszins Waarom zouden wij ook nu wu eenmaal m sprookjesland zijn aangekomen Op den dijK worden wl plotseling vei rast door n riviergezicht van weergalooze schoonheid Wij toeven even om het nog intenser te beleven en gaani dan weer verder We speuren in tic Betuwe een stuk oude geschiedenis Het alouöe slot te Waardenburg brengt ons terug naar de tijden dat luer de Vrouwe van Waerdenbosch ti ots en lier stand hield tegenover haar belagers Voorbije tijden Maar tijden die nu weer aan ons geestesoog voorbijtrekken romantischer dan zij waren lijkrai zij nu wij ze zien temidden van dit teest van bloemen en teer groen Talrijk zijn de wegen in de Betuwe waarlangs de vruchtboomen prijken Men kan onder de bekoring komen van dit wondermooie schouwspel van Noord tot Zuid van Oost tot West Voor hen die niet van dolen houden maaf liever volgens een vast opgemaakt plan rijden laten wij hieronder eenige routes volgen AKKER CACHETS 1 Culemborg Geldermalsen Meteren Waardenburg Opijnen Varik Ophemert Tlel IJzendoorn Ochten Dodewaard Hien Andois Valburg Eist Arnhem totaal 76 K M In goud zwelgend monstrum voor zich heeft geejK monsch van vleesch en bloed maar een levende tchatkamer die men met hoon en woede met glftlgen eerbied en bijtenden haat den rijkstcn man ter wereld noemt Patrick Ralph mompelde hü zachtjes waarotï hem een blanke smallehand mot spitse vingers en rose nagelswerd toegestoken Mijn naam is Hllde Wehningen Lazlo Bartos Toen Ralph later met het jonge meisje in ceji taxi stapte en den chauffeur als adres Kreuzgasse 7S noemde sloeg nlj wel het minst van al acht op een mageron man met roodachtig haar en een scherpen neus die dicht naast den wagen stond en het deed voorkomen alsof hij druk bezig was een sigaret aan te steken Hij wist ook niet dat deze man hem reeds van de Herrengasso uit In een taxi was gevolgd achter hem aan had geloopen in de Kartnerstrasse en in café Brlstbl aan een tafeltje vlak naast het zijne had gezeten Deze man nu was Lazlo Bartos van beroep particulier detective die In kringen vami Ingewijden dank zij z n bijzondere handigheid een uitstekende reputatie genoot Wordt vervolgd Ralph zijn arm om haar schouder legde en haar snel naar Café Bristol bracht om haaidaar In een stil hoekje op een stoel te laten plaats nemen Na enkele minuten was zij haar aanval van zwakheid vrijwel te boven en toen zij het glaasje cognac dat Ralph haar naar de lippen bracht n had uitgedronken keerde de blos weer op haar wangen terug Dom kind berispte ze zichzolt omdirect zwak te worden en dat nog welop straat Maar Ik heb ook nog nooiteen doode gezien en het greep me zoozeldzaam aan U zult zeker niet graagvoor de tweede maal een dergelijk avontuur beleven Toch niet Integendeel zei Ralph ernstig Vaoi ganscher harte dank Ik hottoeval dat u en mij tezamen heeft ge bracht Zij het dan dat de wijze waai op dat gebeurde Iets minder huiveringwekkend had kunnen zijn U moot namelijk weten dat tk sinds het oogenbllk waarop u In de tram voorbijreed eiken dag I urenlang naar u gezocht heb Het meisje boog het hoofd Zeldzaam ook ik heb steeds aanden Schottentor naar u uitgekeken engemeend dat ik u wel ecais zou zien En beldon zwegen wijl ze zoozeer door het oogenblik waren aangegrepen dat zij geen woorden konden vinden Tot de Amerikaan het tijd vond om zich voor te stellen Maar tegelijkertijd schoot hem de gedachte door het hoofd Om s hemels wil ze mag niet weten wie Ik ben althans nog niet De gedachte mag niet tn haar opkomen dat zlJ een t