Goudsche Courant, zaterdag 16 april 1938

opat l bU het scrurlttelijk gèZ het examen voor de NederlaiSS n cL ingang van het volge wTj l aan een mondeling examen tuns HÖW I Mffi AVRO 10 VPBO 12 12 AVRO A Gramofoon 8 40 Carillonconcert ft jjW BwiJding 9 1 ® Orgel en viola 10 Nedewiuitsch Hervormde Kerkdienst m m v gemengd kwartet 1150 Zang en orgel j De TwiligJit Serenaders 12 45 Graiiiof m 1 15 Solistenconcert 2 15 Gramofoon 2 Pianovoordracht 3 Voor de kindeen 4 30 AVRiO Damsorkeat 5 Graxno iOOR 630 A eiziaJetti a Italiaanscli orIstf 6 Sportreportage 6 20 Gramofoon prt toelichting 7 Haag ach Strijkkwartet Afschaffing vm het stempelen Interessante proefneming te Breda Sport les en werk De minister van Sociale Zaken heeft een zeer belangrijk initiatief gemomen met de bedoeling te bewerken dat het stempelen voor werkloozen kan worden afgeschaft en dat tevens een einde wordt gemaakt aan de uren van deprimeerend nietsdoen De eerste pt oefnemingen zullen thans te Breda volgens een speciaal systeem beginnen en slageoi zij dan zal het plan In het geheele land worden ingevoerd Onder leiding van den burgemeester van Breda dem heer B W Th van Slob be heeft zich na overleg met het departement van Sociale Zaken een commissie gcvormd welke de moreele werking van I de verschillende vereenlgingen op cultureel en sportlef gebied gevraagd heeft Hedenochtend Is door deze comnil le met de vertegenwoordigers van de genoemde vereenlgingen een conferentie gehouden waarin burgemeester Van Slobbe een uiteenEetting van de plannen heeft gegeven Het is de bedoeling aldus meldt de Telegraaf dat zich groepen werkloozen zullen vormen die aan het werk kunnen gaan in volkstuintjes em nog in te richten werkplaatsen terwijl voor andere groepen een 6 tal voetbalvelden beschikbaar gesteld zal worden Ook voor de beoefening van andere takken van sport zal gelegenheid gegeven worden Voorts zullen ontwikkellngscursussen en excursies georganiseerd worden Werkloozen die aan een of meer van deze instellingen meedoen zullen vrijgesteld worden van stempelen De leiders krljgens voorts 20 pet boven hun steunbedrag Alle oenoodigde materialen worden door de commissie beschikbaar gesteld terwijl de kosten door het Rijk gedragen zullen worden In het centrum van de stad zal een groot leegstaand gebouw gehuurd worden waarin werkplaatsen en ontwik kei ingscursusson worden ondergebracht Uit de steuntrekkenden zelt zullen leiders gekozen worden die toezicht op de groepen zullen uitoefenen Ook woidt gedacht aan de oprichting van zangkoren en tooneelgroepen Bij het nieuw aan te leggen park aan dem Wilhelminasingcl zal een stuk grond worden afgestaan waar de leden van een tooneelgroep zelf onder leiding van den directeur van beplantingen een openluchttooneel kunnen aanleggen Het is de bedoeling dat hier van tUd tot tijd uitvoeringen gehouden zullen worden In de verse h il leïide takken van sport worden competities georganiseerd Hiertoe Is de medewerking gevraagd van de groote voetbalbonden De dagelijksche leiding is in handen van een afzonderlijke commissie waarin zitting hebben burgemeester Van Slobbe wethouder Kroone en een ambtenaar van de secretarie Alle plarmen zulleox op korten termijn worden ultgevqerd en reeds volgende week hoopt men een bespreking met de groepsleiders te kunnen hebben Nederl Vereenigi fg van Kaashandelaren te Gouda Jaarverslag 1937 boden om als vertegenwoordiger van H landsche exporteurs van kaas op te treden Het iwstuur stond op het standpunt dat de leden van deze aanbiedingen niet onkundig mochten blyven al was het in dit gevai zeer duidelijk dat er wel geen daadwerkelijke relaties konden worden aangeknoopt Klachten kwamen bij ons binnen over de verpakking der voor export besteraïl kazen In plaats van in kisten werden doiSr verschillende exporteurs vaak kartonnen doozen gebezigd die dikwyls van zulk een slechte kwaliteit wai en dat het product er onder leed Wy hebben onze leden gemotiveerd gewaarschuwd tegen dit euvel en hun geadviseerd tot de oude verpakking terug te keeren Tt gen het plan den export van 20 f en 30 + kaas te verbieden hebben wy stelling genomen Wy meenen dat het in het belang van den kaashandel is dat er geleverd kunnen worden die verschillende kaassoorten Welke de cliënt van ons wil betrekken Ook kregen wy te maken met den export op Mexico Italië Zuid Amerika Engeland Hongarije Spanje Canarische Eilanden Turkije Palestina Pransch West Afrika Roemenië om maar enkele landen te noemen Van het meest belaogryke werden onze leden op de hoogte gesteld Evenals het vorig jaar was ook dit vereenigingsjaar de verhouding tot onze zustervereenigingen in Noord Holland én Friesland uitstekend Zeer vele aangeiegenhraden werden gezamenlijk geëntameerd Stemmen zyn er opgegaan om de relatie tusschen de drie samenwerkende vereeni 3e klasse B Groeneweg J Olympia 6 2 uur O N A e Nieuwveen 3 H 30 uur Anxmerstol 2 Gouda 7 Programma voor Maandag IS April Tweede Paaschda Ie klasse Oouderak 2 Goudra 4 Overgangsklasse Lekkerkerk 3 Haastrecht 2 den onderworpen De oisch hiervoor is als volirt r I ven Het op juiste wijze vo verklaren van een na 1500 m nil makkelUk Nederlandsch ge ï v proza ot poëzie = iireve Van Mr C Jonker secretaria van de Ned Ver van Kaashandelaren optvingen Wij het jaarverslag Wll ontleenea hieraan het volgende Markt te Gouda ondervond speciaal wanneer de aanvoer van kaas groot was belemmering door de g Regeniwog de rij van kraampjes die in een cirkel om den buitensten rand van de Markt geplaatst waren Met het Gemeentebestuur yan Gouda hebben wy Ihjsprekingen gevoerd die tot het gunstige resultaat hebben geleid dat al deze tentJLs naar een ander gedeelte zyn verplaatst Wy spreken hierby gaarne onzen dank uit voor de coulante en vlotte houding door het gemeentebestuur aangenomen Van den heer Tolk te Alphen a d Ryn ontvingen wy een staatje inhoudende den aanvoer van het aantal wagens Goudsche i n Leidsche kaas dat in dt jaren 1D27 t m 1936 ter kaasmarkten werd aangevoerd in de verschillende plaatsen in Zuid Holland NoordHoJland en Utrecht Deze belangry ke gegevens hebben wy met bronvermelding aan onze kden doorgegeven Het deed ons genoegen te vernemen dat de kaasmarkt te Alkmaar is blyven l estaan Voor het behoud hebben wy iteeds geyverd Het bezwaar dat de heffingen voor de komende week geruimen tyd ftiet in het Officieel Orgaan loonden worden gepubliceerd daar zy te Iaat by de redactie binnenkwamen hebben wy ondervangen door wanneer die iieffingen verandering ondergingen onze leden hiervan per circulaire üirect in kennis te stellen Achter de actie van de Kamer van Koophandel te Amhem betreffende het incasseeren van kleine vorderingen hebben wy ons gesteld Rersultaat hebben wy nog niet ge zien Doch wie weet de aanhouder wint Het toenemend g ebruik van kuilvoer door de boeren gaf ons aanleiding hiertegen stelling te nemen Wy mochten de medewerking ontvangen van den heer van Wy nen hetgeen tot gevolg had dat een door hem namens den Bond van Kaasproducenten y n door onze voorzitter amns de Nederlandsche Vereeniging van Kaashandelaren onderteekend strooibiljet in duizenden exemplaren is verspreid waarin tegen het gefcruik van kuilvoer werd gewaarschuwd De ervaring is dat d kwaliteit van de kaas sterk vermindert indien de kaas wordt gefabriceerd van melk afkomstig van ki aan welke door den boer kuil strekt ig van deae vereeniging aan het volgende Mocht ik in myn jaarverfdag over 1936 constateeren dat er aan het eind van dat jaar een opleving viel te bespeuren deze heeft zich echter in lOB Bosk Boys 2 O N A 5 2e klasse B O N A Ouderkei k 1 11 30 uur 3e klasse B Olympia 6 Groeneweg 3 il uur O N A 8 Moordrecht 3 11 30 uur Nieuwveen 3 Zwervers 3 il uui 3e klaase C Nieuwerkerk VGroot Ammera 2 Ammorstol 3 Oudewater 3 11 30 uur Ned Indiè Vereenigde SUten De tn het Feijenoord Stadion te Rotter iam voor de voorronde van het tournooi om het wereldkampioenschap te spelen wedstrijd Nederlandsch Indié VereenJgde Staten is vastgesteld op Zon dag 29 Mei BRIDGE De A V K O brids drive De eindstrijd De A V R O bridge drive waarvan de voorwedstrijden en halve eindstrijden in verschillende plaatsen in ona land zijn gehouden is Zondag beëindigd met den eindwedstrijd In het AVBOrStudlogebouw gingen nog hechter te maken Wy zullen te Hilversum Aan deze wedsü ijden welafwachten nf fit 10 afwachten of dit in 1938 wordt verwezen lykt Prettig werkten wy met onze onderafdeeiingen te Leid n en te Woerden Deze laatste bestond in 1937 tien jaar Wy boden ter gelegenheid van dit heuglyk feit een herlnnerigsmedaille aan Voor de vee en zuiveltentoonatelling te Ieiden en te Gouda toonden wy onae belangstelling door het beschikbaar stellen van medailles By den Nederl Industrie en Handelsraad voor Land en Tuinbouw bleven wü aangesloten Wy ontvingen van deze vaak zeer waardevolle inlichtingen en mededeelingen Wanneer een groot lichaam als de Raad zioh stelt achter acties door onze vereeniging gKvoerd en of door den Raad overgenomen kan dit voor ons van groot nut zijn Onze vertegenwoordiger en plaatavervangend vertegenwoordiger in de afdeeling Zuivel bleven dezelfden n l reap de heeren A H van der Most en C M Schilt In den loop van het jaar bedankte alsbestuurslid wegens gezondheidsredenen deheer C H W Hieusdens Voordat de Vacature was vervuld geschiedde datgene watwij reeds vreesden doch niet konden gelooven Bij de crematie van het stoffelykoverschot waren vele bestuursleden aanwezig Onze voorzitter sprak eenige gevoelvolle woorden om uiting te geven aan de diepe verslagenheid die er heerschte onderde kaashandelaren en speciaal by ons bestuur Zeer veel heeft de overledene vooronze vereeniging gedaan Zün deskundigeadviezen zullen wy noode missen In de vacature C H W Heudens werd gekozen als bestuurslid de heer W Heusdens terwyl in de plaats van den heer Ba telaan de heer H Scheer werd gekozen De heeren Poppelhouwer en Broere zagen hun mandaat als bestuurslid hernieuwd Een ke onder leiding staan van mr E C Goudsmlt hebben dit jaar niet mindar d n öü o personen deelgenomen De einduitslag werd i district Groïiingen Friesland Drente met de pareji de heer en mevr Croes uit Groningen en de heeren Vis en Zandstra uit Sneefc 2 Noord Holland 3 Gelderland O tIjsel 4 Zuid Holland 5 Zeeland d fa bant Llipburg en 6 Utrecht GYMNASTIEK Onderlinge wedstrijden Excelsior Dinsdagavond werden de onderlüue gymhastlekwedstrljden besloten met me voor de meisjes van 7 12 jaar Was de belangstelling Vrijdag j l vrij groot zflér zeker was het Dinsdag nog drukker wat de gezeUige wedstrijdsfeer aanmerkelijk verhoogde Ondoenlijk La het hier alle uitslagen weer te geven daar ongeveer 120 kinderen elkaar bekampten Dat echter ih verschillende afdeeüngen het puntenverschil soms 1 of i puurt bedroeg pleit wel voor een serieuze uitvoering der oefeningen Om eenlg overïicht te geven van MJd en deelname zij nog vermeldt dat er onderlinge wedstrijden zijn geweest voor dames in 3 afdeeUngen heeren 3 afd meisjes 7 12 jaar 3 afd meisjes 12 44 jaar 2 atd Jongens 7 14 jaar 4 afd In totaal dus 15 afdeelhigen welke moesten worden omgeslagen over 3 avonden Excelsior kan met groote voldoening op deze zeer geslaagde wedstrijden terugzien BLOESEMS IN LENTETIJD De in bloei staande vruchtboomen in de Betuwe maar ook lartfi s talrijke wegen in de ZuidHoüandache en Utrechtsche streken bieden in de komende weken een heerlijTt aspect van den voorjaararijkdom der natuur waarvan een ieder genieten kan 2 Zalt Bommel Waardenburg Mefce ren Geldermalsen Wadenoyen Tiel rjzondüorn Kestcren Lienden Ommenen Ingen Maurik Zoelen Tiel Ophemert Varik Heesselt Opijnen Waardenburg ZaltBommel totaal 8i K M 3 Utrecht Vechten Bunnili Odijji Werkhoven Cothen Wijk bd Duurstede veor over den Rijn Ravenswaay Zoelmond Asch Buren Geldermalsen Tiel IJzendoorn Ochten Dodewaard Hleoi Ajidelst Valburg Eist Arnhem totaal 4 Nijpiegen Lent Oosterhout Slijk Eewi k Hien Dodewaard Ochten Kesteron Lienden Ommeren Zoelen Bureai Gelderm Isen Tiel Wamel Leeuwen Druten Atierden Winsen Eewfjk Beuningen Weurt Nijmegen totaal 86 K M De groote bloesemtijd m de Betuwe Vooral van de kersenbloesem wordt verwacht omstreeks Paschen en de weeK na Paschen Tegen Paschen zal de gcheelc Betuwe indien de weersomstaadiglieden medewerken op haar fraaist zijn ren spreken weet wel dat dit niet vervelend zal zijn in het Gravensteen te Gent wordt Esmoreit opgevoerd terwijl er een groote feestavond is te Brugge waar onder leiding van Herman ToirliJick een voorstelling van Elcerlyc wordt gegeven opgeluisterd door het groote orkest van Des de Fauw Secretaresse is moj dr A J Portengen DanckertfeStraat 9 te s Gravenhagc en de publiekrechtelijke toepassing Hij stelt vast dat de bestaande regelingen voor den schipper niet voldoende kunnfn zijn Tü llooze moeilijkheden doen zich gevoelen Een strengere toepassing van het recht zou ertoe leiden dat nog velerlei medewerking thans door overheidsorganen verleend zou worden geweigerd op den rechtmatigen grosd dat de betrokkene in het ambtsgebied vin dat orgaan niet het vereischte domicilie bezit Dat deze materie dringend regeling behoeft wordt allerwege gevoeld De hei zieiïing van de Omzet belastingwet De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor s Gravenhage heeft een adres gezonden aan den minister van Financiën met betrekking tot de herziening van de Omzetbelastingwet 1953 In dit adres wordt door de Kamra opgemerkt dat de Omzötbelastlngwet voor het bedriifslevQn van zoo groot belang Is en haar Invloed in alle geledingen van het zakenleven in die mate doet gelden dat een streven om de omzetbelasting te doen drukken op een wijze welke de concurrentieverhoudingen het minst verstoort en geen onevenredig zware administratieve lasten op het bedrijfsleven legt moet worden toegejuicht Weliswaar had het bedrlifsleven gehoopt dat de Wijzigingswet niet noodlg zou zDn geweest doordat de wet zelf op ï Januari 3939 zou zijn vervallen maar de vetzekiring van den minister dat het financieel beleid het prijsgeven van deze baten voor s rijks schatkist voor het oogenblik uitsluit moet zij het met teleurstelling worden aanvaard De Kamer erkent gaarne dat in de Wijzigingswet ernaar gestreefd Is om tal van als onbillijk gevoelde toestanden te verbeteren en meent dat er voor haar geen aanleiding is om tegen de voorgestelde wijzigingen stelling te nemen Evenwel heeft zij met ontsteltenis vernomen uit de Memorie van Antwoord Inzake het wetsontwerp houdende tijdelijke voorziening tot vei sterklng van de opbrengst van de tnatomstenbelastlng en van de dividend en tanti mebelastlng tot gedeeltelijke dekking van uitgaven voor de defensie dat de minister een verhooging vajii het percentage der omzetbelasting overweegt In het belang van het bedrijfsleven komt de Kamer hiertegen met klem op De toestand is n l zoo dat In zeer vele branches deze belasting hoezeer zij niet als bödrijfsbelasting bedoeld is toch als zoodanig is gaan werken Het is een belasting geworden die veelal yiit concurrentlemotieven of door een Wijze van calculeeren die im bepaalde branches gebruikelijk Is niet verhaald kan worden op den afnemer De werking Is in zeer vele gevallen dezelfde geworden als die van de zakelijke bedrij f sbelasting waar bij eveneens het groote bezwaar gevoeld wordt dat zij geen rekening houdt noch met de bedrij f sul tkomsten noch met de verminderde koopkracht Een verhooging van het percentage zal öus beteekenen een verhooging van de koeien ver Ook de export had onz belangstelling Wat betreft de Restitutie regeling mochten wy op onze eerder geopperde bezwaren in den loop van het jaar 1937 van het Ministerie antwoord ontvani en hetwelk evenwel niet aan onze wenschen tegemoetkwam Wy bleven volhouden hetgeen tengevolge had dat wij inderdaad succes mochten boeken Dit was ook het geval met de Opzetregeling waarbij wy eveneens resultaat van onze actie mochten hebben Speciaal de kleine exporteurs voelden het als een bezwaar dat op de kaas geëxporteerd naar Duitschland een te kleine winat zat In dit verband hebben wy op verhooging van die winstmarge aangedrongen Ook yverden wU voor een grootere ibedragstoewijzing bü den export naar Duitschland ï ö winstmarge op Prankryk werd zelfs met 1 3 verldagd hetgeen de rendabiliteit van de bedrifven die op dit land exporteeren sterk ten ongunste beïnvloedde Hoe durf je s morgens om driethui te komen als je naar oen mng m geweest Wel de spreker aprak zoo langtaaffl Zondag 17 April Hilversum I lg75 en 415 5 M 8J0 Kllj 9 30 NCRV 12 15 KRO 5 NCRV T H KRO 8 30 Morgenwijding 9 30 Gewytte gr 9 50 Gereformeerde Kerkdienst jj afloop Orgelspel 12 15 Grumofoolli Pauselyke Zeg n Urbi et Orbi 12M Extra kal vertoe wijzinff In verband met het mond en klauwzeer De minister van Economische Zaken heeft besloten dat met het o op de bij de laatste mond em klauwzeerepidemic geleden verliezen de aan de onderschoïdene gewesten voor I95ö verleende kaleer toe wij zingen alsnog een verhooging zullen andergaan Bij de bepaling van de uit dien hoofde aan de gewesten toe te kennen extra toewijzing is uitgegaan van een uitgebreid en nauwkeurig door den centraleu crisis controledienst ingesteld onderzoek alsmede van de cijfers welke dienaangaande door den veeartaenijkundlgen dienst aijn gepubliceerd Op dien grondslag is het aantai extra scheteen voor geheel Nederland op 38 506 vastgesteld Ten aanzien van de toewijzingen blnnem de gewesten de toewijzingen dus aan de verschillende daarvoor in aanmerking komende veehouders is bepaald dat alleen zij op wier bedrijf volgens offlcieele verklaringen na i Augustus 1937 monden klauwzeer heeft geheerscht voor deze toewijzing in aanmerking kunnen komen Voorts zal bij de vaststelling van de toewijzing rekening wprden gehoudep met ie het aantal aan mond en klauwzeer gestorveuu dieren boven i jaar tijdens de periode gedurende welke het bedrijf door den vee artsenij kundigen dienst besmet is verklaard 2 het aantal na de vorenbedoelde pe rlode aan mond en klauwzeer gestorven dieren boven l jaar en de tijdens en na die periode tengevolge van genoemde ziekte plaats gehad hebbende noodslachtingen van dieren boven i jaar 5e het aantal stutcs vee boven l Jaar hetwelk door het mond en klauwzeer wrak is geworden en dientengevolge spoedig zal moeten worden opgeruimd De gewestelijke landbouwcrlsis orga nlsatles zullen zoo spoedig mogelijk bekcind maken waar en op welke wijze aanvragen voor deze bijzondere toewijzing dienen te worden Ingediend INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der Bedactie De Vromven Vredestranff Mynheer de Redacteur Vergun my een enkel woord tot de voorzitster van het comité Vrouwen Vredesgang 1988 Ie Ik schaam mü allerminst voor de woorden die ik Maandagavond op de vergadering van het N J V heb gesproken 2e De avond stond als steeds op beJioorlyk peil 3e Als U met Uw optocht als doel hebt te laten zien hoevelen den vrede willen en ervoor willen werken dan schiet hier Uw geest te kort omdat in den optocht zullen ontbreken alle overige vrouwen die niet minder aan den vrede werken door in haar gezin haar huiselyke plichten te ver I vullen I De rest van het atukje beteekent m i te weinig om daarop in te gaan M de R dank voor de opname j j hogei doorn Gouda 13 4 88 Het Püpen en AardewerhmuBeum Geachte Stadgenootcn Nu de tijd van de schoonmaak weder aangebroken is en verschillende ouderwetsehe voorwierpen ivelke een geheel jaar rustig opgeborgen waren geweest weer eens voor den dag komen richt de Commissie van Toezicht op de Stedelijke Musea zich tot U mt h t beleefd verzoek voorwerpen of oude papieren die voor de geschiedenis van de stad in t algemeen van belang ziJn ten behoeve van onze musea af te staan Wat de oude papieren betreft hebben wy speciaal het oog op oude koopbrieven en stukken die betrekking hebben op vroegere industrieën In t bijzonder bevelen wy ons pas geopend PÜ nen Aardew rkmuseum de Moriaan dat zich vooral in de belangstelili v n vreemdelingen verheugen mag in Uwe welwillendheid aan Ouderwetsch vaatwerk en rookgerei zooals tabaksdoozen tabak potten püpenstandaard i en püpenwroeters püpenétuis e d zijn ongetwijfeld nog bü menigeen voorhanden Voor het inrichten van een ouderwetsehe zit en slaapkamen üouden ons bovendien ouderwetsehe mahoniehouten meubelen bijzonder welkom zijn Steunt ons in ons streven onze Musea voor stadgenoot en vreemdeling steeds aantrekkelijk te maken Namens de Comm van Toezicht op de Stedelyke Musea A R V d PUTTE secretaris Peperstraat 10 Gouda Op verzoek wordt alles gaarne afgehaald RO orkest l Boekbespreking 1 20 Vfl ffliane landweg tusschen de weUandea volg concert 2 Gramofoon 2 15 lüJi i tooneei 3 Gramofoon 3 15 Piano7 J 8 t rimpelde zachtjes in de zon dracht 3 40 Gramofoon 4 Zang j i af pianobegeleiding 4 10 bramofooa JÜM P Vervolg van 4 4 30 Zie ken halfuur U Gewyde muziek gr 5 50 Nedeiiait BINNENLAND Sohooïreizen naar iJe iié Wie eenmaal ondervonden heeft welk een goeden invloed een schoolreis waarbij de leerlingen o m een tegenwicht krljgenr tegen het al te intellectualis tlsche van ons onderwijs op de onderlinge verhoudingen en op de werklust lieeft moet er wel voorstander van worden Er zijn dan ook verscheiden leeraren die zich leder jaar weer met een gro leerUngen aanmelden voor een der excursies georganiseerd door de Nederlandsche Commissie vooy schoolreizen onder voorzitterschap van den Directeur Generaal van het Onderwijs Thans staan er twee tochten naar België op het programma Hierbij krijgen onze leerlingen telkens contact met de Belgische en zien ze onder deskundige leiding veel waarvan ze tot dusver uit hun schoolboeken slechts een vage voorstelling hadden De pnjzen zijn tot een minimum beperkt en er bestaat een regeling om aan onvermogenden van scholen waarvan er veel deelnemers zijn tegemoet te komen Aan voorbereiding en inrichting van het logies is veel zorg besteed Op elke 20 leerlingen gaat een leider mee en men bezoekt de bezlenswa ardigheden in kleine groepen In de Pinkstervacantie is er een reis naar V e r v 1 e r s waarbij de deelnemers een goeden indruk krijgen van de Ardennen Baraque Michel en Hautes Fagnes Gileppe Waterval van Coo dal der Amblève grot van Remouchamps bronnen van Spa verder bezoeken ze Luik Seralng Cockerlll zoo mogelijk Eupen en Malmédy de fabriek van SpaMonopole Het aantal deelnemers aati deze reis is beperkt tot pl m honderd De hoofdrcis welke plaats heeft omstreeks Hemelvaaa tsdag 25 28 Mei gaat dit jaar eens niet naar Brussel doch naar het VI a a m s c h e land Brugge en omgeving Letterkunde en kunstgeschiedenis staan hierbij op dea vooi grond Men beznek t belangrijke bezienswaardigheden van Gent en Brugge maakt een autotocht naar Damme het Nederlandsche Sluis het verzande Zwin Kiïokke en Zeebrugge en op den terugweg doet men nog even Brussel aan Jacob van Maerlant en Quldo Gezelle worden herdacht wie bij de Vondeldagen in November dr Grauls heeft hoo Geklaagd werd door onze leden ook wat 1 woord van dank aan den heer Batelaan die n ovnnrt in n itc l 1 1 i i = den export op Duitschland betreft over d hooge kosten der clearing By de bevoegde instanties werd op verlaging aangedrongen Met genoegen constateerden wy dat vermindering der kosten heeft plaatsgevonden De exportregeling over de geheele Hnie is het gansche Jaar een on Jerwerp geweest dat het bestuur steeds heeft bezig gehouden Bezwaren werden vaak naar voren gebracht Dikwyls werden die gedeeltelijk onderschreven ook wel voelde me ze niet zoo zwaar aan De groote moeilykheid was om er iets uitvoerbaars tegenover te stellen Hoe vele uren zyn niet zoek gebracht met het bespreken doordenken en doorpraten van gaopperde denkbeelden Maar even zoovele malen bleken de naar voren ge brachte mogelijkheden practisch onuitvoerbaar te zyn In den loop van het jaar 1937 hebben zich zeer vele personen uit iDuitschland aange lijn op stap te gaan Niet alleen de jongens waren daarvan nertulgd ook Prins de hond was in HervojTnde Kerkdienst Na afloop f rij Iement Hij sprong vol blljdschi zeer vele jaren zyn beste krachten aan onze vereeniging heeft gewyd is hier zeker op zyn plaats Het ledental bleef nagenoeg stationnair en bedraagt thans ruim 150 SPORT EN WEDSTRIJDEN muziek gr 7 46 Gramofoon 7 50 Dedl 8 25 Gramofoon 8 30 KJtO Kamerorlwst soliste 9 16 Gramofoon 9 36 Cau i iJWn ze alle drie als baa beschouwde wi ü omdat de anderen mi aan hem dachten en een lekker We ot been voor hem bewaarden In rugzak die ze om beurten droegen wen ze dan ook het noodlge voor hun TOen viervoeter geborgen e hondekaken Paaachei Actie 9 4È KRO KameroritMt soliste 10 30 Berichten ANP l0 4Ml Epiloog Hilversum II 301 5 M 8 55 VARA IflVPRO 12 AVRO 5 VARA 6 30 VI RO 7 VARA 8 12 AVRO 8 55 Gramofoon 9 Voetbalnieuws iJ TOBTBAL Programma voor Maandag 18 April Tweeden Paaschdag Kon Ned Voetbalbond Kampioenschap van Nederland Feijenoord P S V Zondag Heracles Be Quick Zondag P S V Feijenoord Be Quick Heracles AFDEELING I PromoUecompetitle klasse Excelsior D O S AFDEELING II Promotiecompetitie 2e klasse Emma Hermes D V S Promotlecompetltle e klaiKc Alphen Martimt 5e klasse A Ludimum B M T Hillegom R V C Celerltas Hillinen T O N E G I D O Postduiven Se klasse C V F C Steeds Hooger Zondag Promotiecompetitie 4e klasse Rouwkoop V D S Delft Cromvliet PromoUecompctttle reserve 2e klasje HB S 2 D F C 2 Promotiecompetitie reserve 3e klasse B M T a A D O 4 ReiBerve 3e klasse D Gouda 3 D H Z 2 Zondag O NA 2 Schoonhoven 2 AFDEELING IV Ie klasse Bleijerheide N O A D terr N O A D AFDEELING V Promotiecompetitie 2e klasse G R C Hoogezand Zondag Om den Nederlandschen Voetbalbtker 2e ronde Olympia Neptunus Programma voor Zondag 17 April Eerste Paaschdag Goudsche Voetbalbond 2e klasse B Schoonhoven 3 01ympla 4 2 30 uur G SV 4 Nleuwkoop 2 11 uur Bodegraven 3 Nleuwveen 2 12 30 uur Causerie Van staat en maatschaplJii 11 Paaachdienst voor de kinderen lOJO lui thcrsche Kerkdienol 12 Het jni B de week 12 06 Omroeporkest koor listen 12 416 Gramofoon 1 30 Causerie tavia de Hoofdstad 1 50 Grajnofwi 2 BoekenJiaifuur 2 30 Omroeporkest d solisten 4 16 AVRO Dansorkertl Sportreportage Hierna Sportnieuwt AM j 5 Gramofoon 5 30 Voor de kindewn 6 05 Sportuitzending 6 20 Sportniejw A NP hierna gramofoon 6 30 WijdingsdWl 7 Kamerkoor Pro Musica en leden nB het VARA orkest Hierna yramo wn ver j volgens De Minnestrelen 8 B rioM ANP Mcdedeeiingen event gram 8 20 Vroolijk concert gr 10 BaJioJWnaai 10 16 B nova kwintet 11 Beridltrj ANP Hierna tot 12 AVRO Da In de pauzes gramofoon Maandag 18 April HilveMum I 1875 en 415 M 8J0 W l 9 30 KRO 12 16 12 NCRV 8 30 Morgenwtiding m m v gemengil belkwartet en solist 9 30 Hoogmi W Gramofoon 12 16 Amsterdamsch Ba i kwartet en gramofoon 1 Amstenia Salonorkeat en gramofoon 2 30 Grsnlofw 2 4B Zepparonikwartet en gramofcionl Gramofoon 4 Stafmuziek de Se fil lïifanterie en gramofoon 6 30 GraW rfW 6 Orgelconcert 7 Gramofoon 1 Declamatie en gramofoon 7 46 0 8 Berichten ANP Herhaling SOS ten 8 16 NOBV orkcst m m v voca l tenkwartet 9 Causerie Pontius P AI nlet kunnen vinden dan komen we vanzelf waar het thuis hoort vroeg Wim Dat was te probeeren de hond die nog steeds aan de lijn zat werd naar de plaats gebracht waar het diertje had gelegen Zoek Prins zoek beval Koos en ja met z n neus op den grond begon Prins het spoor te volgen Na een kwartiertje kwamen ze bij het hek en weldra was de vluchteling weer bij z n moeder terug Zoo eindigde het avontuur van het ondeugende Paaschlammetje Maar voor de jongens was het daarmee niet afgeloopen De vriendelijke boer die door het blaffen vaini Prins en den waakhond 1 kwam kijken wat er aan de hand was I noodlgde hen uit de rest van den dag op de boerderij te blijven Zoo werd het een heerlijke dag met de kinderen van den boer die zelf ook vacamtie hadden speelden ze verst pertje In de boom gaarden op de hoolzolder maar ook zagen ze Interessante dingen uit het bedrijf vooral toen het tijd was geworden de koelen te melken Toen werdem ze geroepen voor het avondeten wat smaakte dat tarwebrood met geurige boter en kaas lekker De gulle boerin gaf hun nog een flink stuk krentenmlk mee voor thuis en Prins werd beloond met eem lekker stuk worst En dat gunden de Jongens hem graag want aan zijn speurneus hadden ze deze j prettige vacantledag te danken AONèS E C LANQERHORST Het Nederlandwh bU de eindexamens Gymnasia In de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer in zake do oaiderwijabegrootiftg heeft de minister van Onderwijs ten bewijze dat het onderwijs in het Nederlandsch zijn aandacht heeft verwezen naar een Kon besluit van 28 Maart 1938 waarvoor wijziging is gebracht in het eindexamen van het gymnasium en in liet staatsexamen Thans is bedoeld Kon besluit In het Staatsblad verschenen en hieruit blijkt dat de candidaten bejialve het te ken i 30 Vervolg concert 10 Berichten 10 05 NORV orkest 11 Gramofwn 11 50 12 SchrlftlMinsr Het twaalfde Binnenscheepvaart congres Denlt te Hrengen prae advièzen Op het 20 en 21 April a s te Nijmegen onder voorzitterschap van den oudml nister van Waterstaat jhr Ir O C A van Lidth de Jeude te houden twaalfde binnenseheepvaartcongres zal in de eerste plaats de im opdracht van het vorige congres ingestelde commissie welke tot taak had een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid tot vergrooting van de gebruiksmogelijkheid van de binnenvloot en eventueele beperking van de tonnage en wat hier verder mede verband hout rapport uitbrengen Naar aanleiding van dit rapport dat reeds gepubliceerd werd zullen de heeren T P Keijzer sccretai is van deSchlppersvereenlging Schuttevaer en T L Mellema oudinspecteur voor de scheepvaart te Groningen prae advlezen uitbrengen Eerstgenoemde wijst de grondslagen uit het rapport der commissie Vam Dijk aan welke naar zijn meening de bijzondere belangstelling van het congres verdienen Deze hebbMi betrekking op de heffingsbedragen De heer T L Mellema die met den vorigen praeadviseur deel uitmaakte van de commissie Van Dijk geeft in zijn prae advies een nadere toelichting op het rapport en sluit zich bij de conclusie der commissie aan j De vaarweg Zwartewater IJsehneer i Over dit onderwerp zullen prae advie zen uitbrengen de heeren prof W E Boerman te Rotterdam en de heer R Buisman te Zwartsluis De prae adviseur bespreekt de plannen van den dienst der Zulderzeewerken in vergelijking met die van het gemeentebestuur van Zwartsluis Volgens hem verdient de door Zwartsluis voorgestelde oplossing alle lof Do heer R Buisman bespreekt in zijn prae advies uitvoerig de beide plannen welke ten opzichte van deze scheepvaartverbinding bestak waarbij hij tot do conclusie komt dat bij het planZwart iilais aan de scheepvaart die hier tocli zeker wel historische rechten mag laten gelden een goede plaats wordt toefte kend zonder dat hierbij het landverkeer ook maar eenigszlns in het gedrang komt Het plan Zwartsluis is eenvoudig doch biedt voor de scheepvaart verschillende voordeelen boven het plan van Zulderzeewerken Aan het Slot van zijn prae advies deelt de hoer Buisman nog mede van terzijde te hebben vernomen dat waarschijnlijk gerekcmid mag worden op gewijzigde plannen met betrekking tot dezen scheepvaartweg Het derde onderwerp dat op het con uuusuig van di gres behandeld wordt heeft betrekking sten op het bedrijfsleven dat aileron 1 minst In staat Is nog zwaardere lasten op te brengen De Kamer verzoekt den minister met aandrang dit voornemen ten aaneien van dé omzetbelasting niet ten uitvoer te brengen de reg istratie van binnenschippers De eerste prae adviseur mr M C Bloemers te Den Haag bespreekt In het bijzonder het domicilie van den blmien schipper do juridische beteekenis er van i Beioek van ZivUners aan Nm Per extra trein wordt hler rk in 1987 niet doorgezet 26 April a s oen gezelschap Zw ï tegendeel 1987 was voor den export moeilyk voor den binnenlandschen handel was het nog e rger zoodat van het ontstaan van een noodtoestand gesproken mocht worden Zooveel als In haar vermogen lag heeft onae vereeniging leiding gegeven om die moeilükhedon het hoofd te bieden Plannen werden ontworpen en weer verworpen omdat zg practisch niet uitvoerbaar bleken te Wü vragen ona af of de grondoorzaak van de malaise niet ligt bij het buitenland speciaal bij de grootste afnemers die den invoer van kaas in die landen hetzij contingenteèrt tot een percentage van den normalen invoer hetzy den invoer door exorbitante rechten zoo goed als onmogelijk maakt Dit alles neemt niet weg dat w j moeten gericht biyven op mogeiykheden om gezien deze tegenwerkende omstandigheden toch te trachten een oplossing te vinden die den kaaahande tot steun en hulp kan strekken Iets ten goede zou kunnen werken afschaffing van de Omzetbelasting Een dringend verzoek daartoe heeft onze vereeniging gedaan Zoolang echter deze belasting bestaat heeft onze vereeniging steed s op de bres gestaan om rtioeilijkheden bij de toepassing op tfl lossen en wy zullen daarmede voortgaan Zoo mochten wü bereiken dat de kaashandelaar die bij aankoop zegels plakt bij uitvoer van ct n party naar het buitenland niet aileen grrestitueerd kan krygen de omzetbelasting berekend over het werkelijk uitgevoerde gewicht doch ook over den indroog mits hu bewust dat de party meer gewogen heeft Wy b treuren het wacht ten getale van onipvlrS sonen Deze reis welke Mv T i o l Bondsspoorwegen De leiding Mi h zoek hier te lande berust jaren bij de Nederlandsche Reisve venals vor ree Tijdens hun verblijf In oniiarwi bezoeken worden gebracM f Is georganiseerd door L il tidito ANP Mededeelingen 8 16 Verko t opelett Der Zigeunei baron S IB Causerie vanwege het ASIB U 20 Radiofooneel 1P 1B Populair concert opn il Berich 1 ANP ramofoon imft 12 AVfiOBiworkest S 16 en 10 Gramofoon 11 30 Godsdienstig halfuur 12 Berichten 12 15 K ROorkest 1 1 20 Gramofoon 2 V ouffenuur 3 ffenuur 3 Modecuraus 4 Gramofoon iflfc Causerie tap voor stap dag tot dag 4j80 Gramofoon 4 3i5iHJRO Post 4 40 Gramofoon 4 45 Causerie Er is geen dood 6 10 De KRD Melodisten en so ist 5 4fe FeÜdtatiebezoek 6 10 Vervolg con ert 6 40 Ifeperantocursus 1 Berichten 7 1ö Cau serie Eenige moeilykiieden bij het ApostoIfllf onder de heidenen 7 35 Sporthalfuiir 8 f Berichten ANP Mededeelingenj 8 15 RotterdiRmsch Philharmonisch Orkest en soliste 9 15 Gramofoon 9 30 José de Sou a Pinteen zijn Portugeesch orkest 9 50 Gramofoon 10 Berichten ANP lO lO Revuf uitzending 11 35 12 Gramofoon Hilversum II 301 5 M AVRO Uitztn i 6 3 7 RVU 8 Gramofoon 10 Morgenwüdin L 10 16 Gramofoon 10 30 Ensemble Jrtty Cuiïor 11 Huishoudelyke wenken li TO Vwvoljr concert 12 30 Gramofoon 1 30 Om Bieporkest en gramofoon 2 46 Knipcuraus m Lyra Trio 4 30 KJnderkoorzang 5 rhalfuur 5 80 Omroeporke st 6 30 dtierie over Zuid Afrika 7 Voor de B ren 7 05 Zangkoor Zanglust 7 30 Ische les S Berichten ANP Mede igen 815 Bonte Dinsdagavon itrem Iramofoon 9 45 Vervolg Bonte Dins ndtpein 10 30 Sohaakcurau 11 Lten ANP Hierna Veres Ldjiw Zi WnérorTcest 1130 12 Eddie Oliver s danr wkest sto dam VoSi m t l 1 U m KR0 U Sn eld ï rrU SaT ït Het huwelijk van Prins Loj Ferdinand met Ifi ootvorstin for Do kerkehjko Inzfgonlng van h3 ho rpredlkorr ehrlnr J X Het burgerlijk huwelUk zal on 2 u Potsdam worden voltrokken dal in Ceeinenhof door hofprir jSJ een godsdlcnstoetenlng woMen 4I den waarbij geestelljta te orthodoxe kerk waartoe IL Kyra behoort het Jonge paafïï van hun ke rk zullen geven GKEN BPX RlPVANTJJft Voor de Jeuprd dat een plaatselijke vereeniging van kaashandelaren gemeend heeft by de bela stingadministratie te moe n ijveren voor een vaststellen van regeeringswegc van ie heffingen voor drie maanden tegelijk daar invoering van een dergelijke regeling niet I i het belang is van den kaashandelaar Wanneer de kaashandel unaniem mede zou willen werken ware er meer te zeggen voor een inclusief omzetbelasting koopen bij den boer Van e n Paaschlammetje dat uit wandelen ffinsr De eerste dag van de Paaschvacantie zou wordem besteed aan een ferme wandeling ver buitea de £ tad waar ze woonden zoa Jiadden de drie kameraden Wira Koos en DIck al lang te voren beslotea Natuurlijk als het goed weer was en daar hadden ze niet over te klagen t Em lekker zonnetje en tegelijk een riscti windje je zou niet beter kunnen wenschen In de besÈo stemming stapten de Jongens voort ze hadden spopdlg de buitettwtjk achter zich en volgden nu een RADIO PROGRAMMA 8 Ook de Warenwet ontmoetten wy op onzen weg Wy mochten van den Minister de toezegging ontvangen dat by de inmiddels plaatsgevonden wijziging van het K B van 22 Februari 1936 met de belangen van de kaashandelaren ten aanzien van de te heffen retributie rekening zou worden gehbuden Het Jonge gras geurde en het water i De nieuwe reductie was echter zoo duister dat niet vaststond of wel van eenige werbetering voor den kaashandel gesproken kon worden Op onze desbetreffende vraag I om Inlichtingen kregen wü het teleurstellende antwoord dat de kaashandel niet is vrygesteld van de retributie Wtf kunnen ons met deze zienswyze niet vereenigen en hebben dit dan ook aan de regeeringsinstanties kerebaar gemaakt ap om rtl bazen Verder wijs ik op de moeilijkheden die wy ondervonden met het op de Warenwet steunende Kaasbesluit in d n loop van het vereenigingsjaar hebben wy den leden ten aajizien van het stempelen van de kaaa in het binnenland onze ervaringen medegedeeld en hen geadviseerd welke gedragslijn te volgen ia filten waren zulke dikke vrienden dat een paar een homp kaas an Het euvel van den verkoop van D kaas door producenten bestaat nog steeds en had doorloopend onze aandacht wij bleven de bevoegde instanties wijVn op het gevaar Eïn kleine stap in de goede richting was het instellen door de Ned Zuivelcentrale van een vergunning voor de verkryging ervan wewlen voorwaarden gesteld Kll aan hun twaalf uurtje te beginmuü opeens vooruitstoof en m h f 5w tle slootkant rende 2 tal blijkbaar wat ontdekt en spoeM f Jongens het ook een nog u n schaapje dat in het gras haa sen en nu probeerde te vluchten dat groote hondenbeest met z n W M tanden Maar och het had nog wakke pootjes en spoedig viel het Siilf li Ie sloot J aiertje spartelde uit alle macht en to = sprone al m twi1 ï Iden de jongens schoSri J n eindje S2 V K z n schoe rans te helpen bU z n reddlngspo Hè haast had Koos hem blT een Onze leden bleken niet algemeen bekend te zyn met de reeds eenige maanden werkende nieuwe bepalingen betreffende Handetsreizigrs en Handelsagenten Ter voorlichting heeft ondergeteekende een artikel over dit onderwerp in ons Officieel Orgaan gepubliceerd dere vtwaren kwamen ook niet in aan merking Wim stelde voor wat brood to weken in melk ze hadden Immers elk een fleschje in de rugzak Maar het beestje likte er wel aan maar kon niet eten B even ja t JJ Samen tilden imïl al op de kant TZ = = vervaarlijk rkwainen zakdoeken er aan te pas m nZZ krachten werdem de n flink afgedroogd begonnen de jongens te beraadala tuS even ja daar was de drenieS t l hem op t droge Geef hem de melk zoo stelde Koos voor Heb Je geen kopje Ach kaffer wond Wim zich op jij hebt zelf geen kop geloof Ik Ja ik loop daar met m n moeders theetafel te wandelen Ik breek thuis genoeg bullen We hebben ittimers rietjes bij de flesschen gekregen Oeen ruzie jongens vermaande Dick We hebben Immers al wat we noodig hebben Zoo een gaatje in het dekseltje het rietje gaat er door en nu zien of het lammetje wil drinken Dat was een goed Idee Het kostte even moeite maar het lukte Doch nu stonden ze nog vocff de vraag waar het schaapje vandaan kwam en hoe ze het daar heen terug konden brengen Het was duidelijk dat het was weggeloopen 51 wat er j ftciw w unmiusiu en verdwaald Net als de jongems was flchaflnii f i P ani blij geweest eens uit de gewone Bchaapje J Met f men het weer NSicT ïf De Jongens die l J1 L no trillende beestje W teiAm J t en Prins aan de SsT ï=agen hoe bang MÖwSu ® Paaschlammetje omgeving te zijn het had makkelijk tus moMn T ® schen de latten van het damhek kumien Nöihen r f J kruipen Wel had het moederschaap warenhof angsUg geblaat maar het Jong was moft t ja uvenegaen ze wat ze öS H Voo eten zorgen Nekaftk laar wat De was v l te hard en de m eigenwijs geweest en huppelde steeds verder Straks ging het wel weer naar de wei Maar toen was het te laat het wist niet meer de weg terug te vinden en yp dat oogenblik had de hond het ontdekt Zbu Prins het spoor vam het schaapje