Goudsche Courant, zaterdag 16 april 1938

GOUDSCHE f COURANT CONCESSIES VAN ITALIË Ensrelsche bladen meldeir dat Italië grondgebied by het Tsanameer aan Engeland zal afstaan Kolonel Lm Mora ec van de huogcKrygsschool te 1 raag medewerker var eenige vooraanstaande bladen heeft de vraag behandtld of Duitschland do r dt annexatie van Oosieniyk i ader tot yn strategische autarkie is gekomen Hy ge t hierop het antwoord door bepaalde cyteic van het keizerlyk het democratibcii en he ïiat socialistisch Duitschland naast elkaa I te zetten I Oppervlakte 19W j4Ü OOO k m 19 II I 4 0tW0 kjn 11W8 595 ÜÜÜ km j Inwoners 1913 67 nuljioen 19 25 62 mU lioen 19 2 milhoen I ijzerertsen l91d jb mül ton l èl i b iniJl ton 1 12 miil ton lekort aan ievenamiddeleR 1913 m 1 25 20 c 19 ib o Veel IS Duitschland m dit opziUiL dus niet vooruit gekomen Wanneer het Dcrdt hy er echter in mochj slagen hetzy goeaschiks hetzy door middel van geweld zich de noo dige gioiKistolien e levensmiddelen te ve zekeren dan zou het de militaire kad rs tn de üorlogsproductie m den loop der volgen de twee jaar gemakkelyk kunnen verdrie voudigen waarmee dan natuurlyk ook mugreiykheden dan tot dusverre bestonden in zicht komeiL Waarsdiynlyk zoo gaat Kolonel Moravetvoort heeft Ohurchill gelykj ehad toen hy zeide dat Duitschland op ee oorlog not niet grondig genoeg u voorbeieid laat staaai op een oorlog die een wereldbiand tengevolge zou hebben liet h eti zooals gezegd liet voldoende ievensmiddeler en strategische grondstoffen om een wereldmacht te zyn en daarom zal het trachten dit tekort te dekken of by zichzell d r iiec wmnen van yzerertscn van geringer waarde dan wel zulks op zyn nieuw gebied te be reiken Naar het yzer dat zich in hc Wes ten bevindt kan Hitler niet want dt West grens heeft hy beloofd te eerbiedigen Hij moet zich dus houden aan eigen oodcm èti aan het Oosten waar hy ook graan undt Dat wil zeggen aan het Donau ckken dat hy als politiek toumooiveld voor zich heeft aan Hongarye met zyn veestapel zyn graanschuren en aan £ uid Slav e m t zyn ertabergen Tsjecho Slowakye heeft noch aan ertsen noch aan levensmiddel en by zonderen overvloed Het heeft echter een omvangrijke industrie die men aai oorlogs doeleinden gemakkelyk dienstb ar kay maken Strategisch is Tsjecho Slowak je van deze Donaustaten het krachtigst Hci leef de best trtepen veisterkte grenzen maa ook goede bondgenootschappep Le pei an val zet de Pransche mjli iiire macht m be jiccooid worift uiteilyk Zateidag ondel teekend T j welingelichte knngeni m Rome woidt wrefltigd dat de Britsch Italiaanbche ereeiiKomst op het laatst vandaag za luien geparafeerd De debkundigön stellen t oogenljl de definitieve tek t in e jydalaiaaop De overeenkomst zdi ttgt lutórtyd te Londen en Kome worden gepu süoeerd gister Hore Üelisha zal wannetr hy Tiaïvnreis naar Malta t rugtiteit W Bonieeen onderhoud met ivlusaouni hebbeii jiet 18 echter onwaarbchijnlyk dat hu vol niacht zal hebben politieke besprekingen na nensde Bntbche rt geeni g te De meeste i ngelache bladen veronderstti feu bti d P ® t öritsch It i liunsche accoord dat hierin zal zyn opf Mien een rectificatie van de grens tub hen Abessime enden Soedan die de ó ei iicht van h®t aan het i sana meer gren lade gebied aan Ctroot Brittannie zal beHielen waardoor de tot voer van hvt water den Nyl verzekerd zal zyn fSaie ve renders teling wordt o a geuit te Daily Mail die het Bntbch UaiiaansLhe accourd pas lodaag geparafecid zal worden om un férteekend te worden in het begm van dei wner als Ciano een beaoek aan Londen ftrengt hetgeen volgens de plannen mc eenige plechtigheid zal geschieden De re geenng zal daarop het accoord aan het par lenie it ter rectificatie o rleggen Hetzelfd blad ni Idt dat Hore Belisha by zyn bezopk aan Kome een persoonlyke boodschap va Ohamberlain voor den Duce zal mee rengei Volgena de DaiK express zou Mussolini twee belangryke concessies aan Enj eland doen De eene is een territoriale conces ie m de omgevmg van he Tsana meer en d andere zou hierm bestaan dat een beg n gemaakt wordt met het terugtrekken der Itahaansche troepen uit Spanje nop voo de burgeroorlog ia afgeloopen opdat de uit voering Van het accoord met I onden met Vertraagd wordt Fi ankrijk s internationale pohtiek Ue virhoudiiig tot Italië Na de byeenkomst van den kabinetsraad m Parys schynt er zekerheid te bestaan omtrent de houding der regtenng m de buitenlandsche politiek m het byzonder wat betreft de hervattmg der noimale betrek kingen met italie In gezaghebbende krin gen geelt men hieromtrent aanwijzingen dic nug meer feepreciseeid zullen worden na den nunisteiraad van Woensdag as Men zegt dan dat een enkel besluit op het üugenblik kan word n feenomeu ten aan zien van de benoemmg van etn ambabsd deur te liome en dat alle persberichten daarover voorbaiig zyn De zaak staat al dus Morgen wordt een Britsch Italiaansth geteekend dat na de aanstaande byeen komst te Geneve en het vertrek der Ita liaansche vrywilligere uit Spanje zal lel dt n tot een erkenning de jure van de ver üvering van Abessynie Daartegenover heett Londen van d regeermg te Itome een regeling verkregen van een aantai moeiiyk heden die voor i ngeland van groote betee kents waren Het zal dus beslissend zyn of soortgtlyke onderhandelingen kunnen wor dtn gevoerd door irankryk dat even groote btlanfetn heeft te verzekeren alvorens het overgaat t t een erkenning De iransche regeering die ontspanning in de betrekkm gen met Italië wenscht is evenwel van mee ning dat genoemde onderhandelingen voor af behooren te gaan De Itahaansche regeering jegt men ver der zal moeiiyk erkennmg kunnen verlan gen voor de bedoelde onderhandelingen zyn gevoerd omdat zy tegenover Lngeland de omgekeerde procedure gevolgd heeft Als mogelykc punten van besprekmgen worden genoemd de Fransthe spoorweg Dzjiboeti Addis Abeba grensincidenten in Iraisch Somaliland vraagstukken betref fende Syne die voor Irankryk van belang 4iUn zooals Palcatynsche kwesties voor Ln geland Dje punten houden veiband met de vraagstukken ryztnde door de Itahaansche activiteit in lunis Men noemt verder mili taue problemen en het vraagstuk der vloot bases in dt Middellandse he Zee alsmede de Spaansche kwestie ü NM iTJES W c ï ew éguUmmwndfikd De troepen van Franco aan de kust strijdkrachten van generaal Aranda i ukken Vinaioz binnen Alle verbindingen tusschen Valenca en Buicelona afgesneden De troepen van generaal Aranda zyn Vi iroz dat ten zuiden van fortosa aan de ist der Middellandsche Zee ligt binnen itrokken VeHbinding tiuachen Barcelona en Valencia verbroken De spoorweg en telegraafverbmdingen de weg tusschen Barcelona en Valancia afgesneden door rech1 sche strydkrach die thans oprukken naar Benicarlo Havas meldt nader dat de opmarsch van lancos troepen in de richting van de Mid llandsche e gistermorgen om 7 uur at was over een front dat van Cati Chert liep Volgens het communiqut M het rechtsche hoofdkwartier bood dt Bajid slechts zwakken tegenstand en om S unr 55 kwam de voorhoede van den lm rvkugel van Franco met haar tanks m bmtenwyken van San Mateo aan De jnfantene Irong de stad binnen terwyl de iltsche troepen naar het zuiden in de Hchtmg van Castellon vluchtten De recht n trokken daarop m oostelijke richting J ïder en bezetten s middags om drie uur rvera del Maestre De weg Valencia Mrcelona was reeds van dat oogenblik af fr af tanden van verscheidene kiiometerb gte ter rechter en ter hnkerzyde van Jharw voor de l ihkschen onbruikbaar ge orden aangeaien hy door het geachutvuur r rechtschen bestreken werd Dl ITbCHLAND Schuschnigg zou automatisch de intrek king inhouden van het besluit waarbij den Habsburgers hun bezittingen werden teruggegeven Beperking van het bi ouwen van biei De oiganisatit van de Duitbche brouwt ryen heeft een drastische b perking vai het bierverbruik aar gekend gd m ve band 1 tt de chaaischte vip erbt en mout Reeds is eeiigen tjd geleden erboden = terk b er te biouwer Deze ma it e I 13 onvoldoend gebleken en de verkoop van bier ial wor l i gecont iigenteerrf Fr zul len getit groo ere hoeVeoihecen mogen woi den verkocht é i gedurenoe de overeenkom stige period s an ing jaar Een nieuwe titel vooi Hitler De Illustrierte Beobachter publiceert e n foto an Hitler den 1 Kihrei aller Dait fachers Hoewel gezaghebberide kringen over deze zaak het shlzwygen bewaren vraagt men zich af 4 deze nieuwe lit 1 met op plechti ge wyze zal woiden toegekpiid aan d i igkskanseher tijdens de In nationaal socialistisch kringen houdt tn hardnekkig staasde dat de t hrer gee 1 leuwen titel aal aannemer Men bepaalt ich er to toe te gev n èaX de nieu c Kyksdag een aantal wetten 7al moetei goedkeuren die betrekkirg hebben op nt administratieve en territoriale ie r nisa tie van Duitschland die sedert 1933 m st i die zijn geweest Jozet van Habsbuig op viije Aartshcrtoj Jo ef Ferdinand in Habs burg die lanr het concentratiekamp Dachau overgebracht was is vrygelaten na eer gi ote boete betaald te hebben S huschnigg na u eldeis gebracht Nieuwe verblijfplaats niet bekend Oud Uondskanscher Schuschnigg is heden vertrokken uit de vilK te Wcenen dlc hij m de wijk Belvedeie bewoonde Van t cz ghebbende zijde wordt verklaard dat hij niet in de gevangenis is opgeslo ten doch hot rarket heeft geen enkel mededeellng gedaan over Schuschnigg s nieuwe De opvatting dat een proces tegen den vroegeren bondskanselier wordt voorbe leid vindt steeds minder geloof Volgens een later bericht bevindt Schuschnigg zich nog te Weenert hoewel hij zijn villa heelt verlaten Het schijnt dat Schuschnigg Men verwacht te Weenen dat een zelf de systeem zal worden toegepast op de meeste vooraanstaande Oostenrijkers die gearresteerd zijn De geruchten dat Schuschnigg In hethuwelijk zou zijn getreden met gravinPugger zijn blijkbaar voorbarig geweestHet Is evenwel niet onmogelijk dat hethuwelijk voor het vertrek naar Duitschland zal worden voltrokfcen Het te vei wachten Optieden tegen deHabsburgers Ben proces wegens hoogverraad dat zal worden aangespannen tegen aarts hertog Otlo van Habsburg die na de In lljvlng van Oostenrijk door Duitschland Duitsch staatsburger is geworden doet veronderstellen dat de bezittingen der Habsburgers onteigend zullen worden Volgens te Berlijn uit verschUtcnde bronnen ontvangen inlichtingen zouden de bezittingen der Habsburgers in Oos tenrijk afhankelijk van dit proces wor den in beslag genomen Men denkt dat het proces tegen Schuschnigg het bewijs zal moeten leve ren dat zijn regeerlngsdadetti In strijd waren met de Grondwet De con tatee ring vsui de onwettigheid der daden van de Oostenrijksche bondsregeerlng van il Contiuit wegens beëindiging van het bednjf op WOENSDAG 20 APRIL 1938 v m 10 uur op de Hofstede bewoond door den Heer C VLASKAMP op Spoelvillk Wqk D 83 onder Zwammerdam van LEVENDE HAVE ak 31 melk en kalfkoeaen 2 jan r stiw 7 pinken geschetst 1 drachtige seUiSf 1 jonge zeug 1 schram Voorts Schouwen meuwe kaas pers 6 weaiaupen teakhout 3 wruïgtobben k OTi met slee kaas vaten melkbussen en verdere bouwen melkgereedschappen Be dhtiiging s morgens voor den veriooop Notana B D KRuSEMANN Bode graven GRATIS ADVOCAAT bu aanMop van 145 OF naar keuze COGNAC LIKEUR of OUDE KLARE PROFITEEK VA DEZE PRACHTAANBIEDING Doet Uwe Paaschinkoopen l j bLIJTERIJ Juist voor U M die zoo graag goed gekleed wilt gaan en toch laag Ir prijs wilt blijven Ga naar STEENKAMER S Kleedingmag Turfmarkt 108 Tel 2828 OFFiaBELE CRISISPÜBUCATïE Denaturatievergoedmg Erwtm en Veldboonen oogst 1937 Da Nederlandsche Akkerbouwoentralc maakt bekend dat de denaturatievergoe ding voor erwten van ooigst 1937 welke 7ijn gfdenat ircerd in het tijdvak van 11 Apnl tot en met Ib April 1938 ƒ 1 25 per 100 k g za bedrag u voor groene erwten door han delaren gedenatureerd en voldoende aan het standaardmonster van kwaliteitsklasse C en O 75 per 100 k g voor voedererwten door de telers gedenatureerd De steuTïvergoedmg voor Veldboonen van den oogst 1 7 welke aan de daartoe ge stelde eiachen voldoen en door telers of hm delaren z n gedenatureerd m genoemd tgdvak zal ƒ 2 30 per lOO kg bedr ten Te ens wordt er de aandacht op gevestigd dat op 16 en l6 Apnl geen tenaturaties zullen plaats vinden waarvan de aanvrage niet reeds op 14 Apn in het bezit der Centrale was 8 Gravenha e 14 Apn 1938 Gisteren in den loop van den dag be tteri de troepen van Aranda en van Gar Valina vervolgens de dorpen Lacem Jjn Raphael en San Jèrje De voorhoede w daarna verder op naar Vinaroz dat woala thans gemeld eveneens gevallen is Uit Ba elona wordt gemeld dat de per janente vertegenwoordiging van de Cortes J Kistermorgen jn vergadering byeenge 13 met algemeene stemmen de uit van minister president Negnn sr den militairen den bmnenlandschen en internationalen toestand alsmede over redenen welke tot de jongste crisis heb JJJ seleid heeft goedgekeuixl Ook ia goed S gehecht aan de verlenging van den mV rm Vi r afgevaardigden zyn gewezen om het Spaansche parlement te congres der interparlementaire unie ce te vertegenwoordigen DE WOESTIJN FOTOGRAAF Ik zou liever met een leeuw gefotografeerd willen worden Ik verbaas my er over dat deze fotograaf alleen een door de mot opgegeten giraf e in voorraad heeft X N€€RLANDS RIJKSTC PAASCHCOLL€CTI € Hoeden T RAEDTHUYS m 64 W€€RGALOOS LAG € PRUZ€N BBL OP 2777 MARKT 66 en hooger Overhemden f iJ n hooger Sokken Dassen Riemen enz Frans van Camp Centrum Actie Deelnemer WASCJ MACtilNES r g WRINGMACmNES lanqe levensduur laqe prijs gratis proefwasch briek IVoor LIPS Érandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL F ROND Pz Gouda Zaterdag 16 April 1938 De aansluiting van Oostenrijk by Duitschland Militair deskundige beschouwingen wegmg waarmoe Duitschland op hc t oogenblik niet graag zou kennis maken 3p het zelfde nwment zou Rusland aan aen huuz n opdoemen m de gedaante van vlie tuii en Zoo gauw er in het Oosten spa ir i komt zai Duitschland genoodza ikt yn i orft Pruisen en Pommcren met steik troepeuunacht te bezetten en deze beid i rovincies bovendien van luchtafweer t vooi zien Dus zou een aajival op Bohemcn een oorlog met Frankryk beduiden v iJer h t binden van een belangryk t oepcc tingen ij het Oostzee gebied en een bedreiging van de verbinding tusschen Pommeren n Oost Pruisen Veel eenivoudiger ware de k fstie ten aanzien van Hongarye Dat ia lai zamei hand uitsluitend op zichzelf a mgewezen Het heeft fraaie Ijeloften van Italië maar wat eenr lidmaatschap van de coiruinatie betrokken by de Protocollen van Rom be teekent heeft het lot van Oostenryk be j wezen Militair vertegenwoordigt Hongi ye pauwelyks de helft van de Tsjecho oiovv laksche troepenmacht Het derde object van een D iitsch offen sief kan dan Zuid Slavie zyn 7u d Sla ie bezit zyn Kleme Entent ve rdrag maar dat voorziet niet meen aanval van Di itschland of van Italië Wanneer Duitschia a ZuiJ Slavie aanvalt zal Itahe echter Du t chiand met kunnen helpen Daarentegen n m K k lonel Moravec het zeer waar =chynlyk dit Frankryk en Engeland ten beho ve van Zuid Slavie zouden ingrypen Beiden zou den z I met met de handen m de scho t kunnen toezien hoe Quitschland zich t ooi Zuid Slan ie heen een weg naar do Adriati sche Zee baande Het Zuid Slavische leger IS ongeveer even groo al het l jechiscne maar ui materiaal is het zwakke by ge brek aan een ontwikkelde industrie Een blik op de kaait toont d t DuifiCh land in Isjecho Slowaicije het eerbte object van zyn activiteit zal zien Het kar de z uk dan vanuit Pruisisch Silezie en vanuit Oostenryk aanpakken Doch tot een lergclyken aanval kan het allen dan overgdan als h tot ee nieuwen wereldoorlog kan besluiten als het voldoende krachf bezit om het ot k tegen Frankryk en Rusland op te ncm n H een oorlog dien het snel e zekei wnet t winnen De politiek der verrassingen heefc echter het bewapeningstempo m de 1 rdtn om Duitschland heen versneld Daaronr zal Duitschland eerder tracht n een str t egisch overwicht te verkrijgen door hef uitbreiden van zyn pohtieke betrekkingen gelyk he dit ten opzichte van Italië en Polen heeft gedaan met met dreigementen maar me beloften BIMMENLAMi Duikei C Spelling b beigingswerk verdronken Orama op elf meter onder den waterspiegel Op de Westeiisc helde onder de gemeen te Hontenisse is Donderdag een ernstig ongeluk gebeurd waarbij een lid van de bekende duikersfamilie Sperling de 32 jarige duiker C Sperling uit Maassluis om het leven is gekpmen Sperling was in dienst van Tak s Bei gingsbediijl te Rotterdam welke tirma belast was met de opruiming van liet in den naCht n an z8 op 29 Decepibei 1937 op de Westerschelde vergane Joegosla vische stoomschip Srdj Vaoi het werkschip der bergingsond r neming was Sperling des middags om streeks drie uur afgedaald om zijn werk te veiTichten aan het ruim elf metei onder het waterohpeivlak liggende wrak Korten tijd later gaf hij nog semen toL dat op een gegeven oogenblik de opva renden van he weikschip tot hun groo ten schrik bemerkten dat de lijn waai mede de duiker mot het weikschip ver bonden was en waarmee hij kon worden opgehaald en met behulp waaivan sig nalen worden gegeven ergens onder water vastzat evenals de luchtslang waarmee van het werlcschip ai lucht m de duikerkap wordt gepompt Aangezien het atdalen in het water van de Wester schelde slechts mogelijk Is als er dooi het keerende gety stil water is en er op het moment toen men tot de noodlottige ontdekking kwim reeds weer een sterke stroom stond was het onmogelijk een anderen duiker te doen afdalen om Sper ling te helpen Eerst des avonds tegen half tien toen het tij dit weer toeliet kon een andere duikel de heer L Sperling een broei van het slachtoffer naar beneden gaan Het bleek dat lijn en luchtslang onklaai waren geraaJit doordat zij aan het wrak van het Joegoslavische schip waren blij ven vastzitten Spelling had blijkbaar omder water ge merkt dat de luchtslang ergens vastzat en heeft waarschijnlijk In de veronder stelling verkeerd dat dit met de lijn niet het geval was Hij heeft althans om zich te bevrijden de luchtslang met het mes dat elke duiker bij de hand heeft door gesneden vermoedelijk In de hoop dat men hem dan snel naar boven kon trek ken Hij heeft echter niet geweten dat ook de lijn vastzat zoodat zün signalen boven niet gemerkt werden en men on wetend was van het drama dat zich elf meter onder den waterspiegel afspeelde Door de dooi gesneden luchtslang is het water in de duikerkap van Sperling ge drongen en deze is in zyn duikercostuum verdronken Toen tegen half tien het lijk dat reeds tusschen de wrakstukken van het schip was gedreven aan boord van het werk Tweede blad schip was gebracht heeft dit koers gezet naar Hansweert Gisteren is het slacht offer naaiRotterdam overgebracht Spetling was gehuwd en vader van een kind Dr C Vinckesteyn ovei leden Oud inspecteur Gymnasium Op bijna 9 jarigen leeftijd is te s Gra vanhage overleden dr C J Vinkesteyn oud mispecteui der Gymnasia Dr Vinkesteyn werd op Mei 1859 te Dellt feeboren Hu bezocht het Gymna Slum aldaar en veiVoigens het Eiasmi aanscli Gymnasium te Rotteidam waai na hu als student aan de Bijks Univer blteit te Leiden weid ingeschreven Op 15 Juni 1886 promoveerde iuj aldaar tot doctor in de klassieke talen op eenproef schrift getiteld De lontibub ex aulbus bciiptor libri de vujs ilustiibus ui bus lomae hauslsse videtui disputatio Wts iiij leeds in 1885 aangesteld als docent aan het Gymnasium te Delft in 189Ü werd hu leeraai aan het Stedelijk Gynmasium te Amsterdam en vuf jaar later i ectoi van het Gymna ium te Schiedam Deze lunctie bleef hu veivul len totdat hu in 1908 benoemd werd tot Inspecteur bij het gymnasiaal ondeiwijs Dr Vinkesteyn aanvaardde zljn benoe miing in zeei moeilijken tul daai door velen gewanhoopt werd aan de toekomst van het gymnasium ondeiwijs doch de nieuwe inspecteur wist door te zetten en in 19U smaakt hij de voldoening dat een nieuw leeiplan voor het Gymnasium werd ingevoerdwaai door een groot aan tal nieuwe scholen werd opgeiieht en het aantal leerlingen steeds toenam In Sep tember 1923 vierde di Vinkesteyn zijn 4ü jarig jubileum als docent Bij die ge legenheid werd hu in het Gymnasium aan de Laan van Meerdervoort te Den Haag Éjöhuldigd door een commissie waarvan dr Th van Aalst vooizitter was en waarbu ook de mmlster van Onder wus was vertegenwoordigd In het ge denkboek van het Genootschap van Leeiaicn aan Ned Gymriasien hetwelk verleden jaar veischeen heeft di Vin kesteyjx een voorwooid gcschieven Van llverse organisaties m xakle di Vmke steyn deel uit o a van de Leidsche Mij voor Lettel kunde het Utrtehtsëh Pro vincia l Genootschap en het Zeeuwsch Genootschap Met ingang van 1 Septembei 1931 is aan dr Vinkesteyn op zun verzoek eervol ontslig veileend als inspecteur dei Gymnasia De Kegeering erkende de v rdiensten van dezen inspeeteur die zijn sporen op gymnasiaal onderwus wel heeft verdiend door hem te benoemen tot nddei in do Orfle van den Nedeilandsehen Leeuw Nedeilandsche suttessen op de Gentsche Floi alien Op de internationale bioemententoonstelling te Gent hebben de Nederland sche bloemenkwcekers belangruke resul laten bereikt De inzendingen dei Nede landers besloegen een gioot gedeelte van het expositieterrein an trokken algemee nt aandacht De Bond van Bloemenveilingen legde beslaj op den gouden medaille tn de coupe de Banque Belgique Genei jIc Het bestuur van dan bond werd aan den Komng vooi gesteld De geheeie Nederlandsche inzending is bekroond met een bijzonderen prijs den giooten beker van Gent GEMKNGD NIEUWS Aanrijding met doodelijken afloop De 78 J heer B te Haarlem wilde Don derdagavond op den Schoterweg nabu Soedanplcm den ruweg oversteken voor een motorrijder die uit de richting Sant pooit naderde Een aanrijding volgde en zoowel de bejaarde heer als do motor rijder smaktem tegen den grond De riok ter constateerde bij den heer B een schedelbasisfractuur en bij den motor njder kwetsuien aan armen en beenen Belden werden naar het ziekenhuis St Joannes de eo overgebracht waal de heer B in don loop van den avond is overleden De motüiujder die geen schuld aan het gebeulde heeft kon na verbonden te Zijn het ziekenliuis verlaten De motor werd waar beschadigd Duopas agier verongelukt Gistermiddag is op den weg Lochem Goor nabij de grens tusschen Geldei land en Overysel een ernstig motor ongeluk gebeurd Een duopassagler heeft hierbu het leven verloren Ongeveer ter hoogte van de boerderij Kiefte reed de heei Ë H Chr van Kerk hof uit Velp Gld met zijn motor over een hond wiardoor hij de macht over het stuur kwut raakte en tegen een boom sloeg Zun echtgenoote die op de dua zat werd tegen den grond gesmakt Zij kreeg een schedelbasisfractuur en was op slag dood Het stoffelijk overschot is naar het lljkenhulsje te Barchem ge meente L ren Gld oveigebraeht De heer V n Kerkhof werd opgenomen met een gebroken been en nog enkele andere verwondingen Pei ziekenauto Is hu naar het ziekenhuis te Velp qvergebracht waar hu ter verpleging is opgenomen t n compliment uut Dollarland HoUandsche tulpen en Amerikaansch £ kaasa l en der grootste kaasfabnkanten uit de Vereemgde Staten heeft een zeer b j onde ren stimulans voor den verkoop van kaas crèmes bedacht Zulke crèmes zyn m Ame rika lyzonder populair zy dienen voor sandwiches crackers en alle mogelyke snacks waarby het voorkomt dat de gastvrouw die met te veel tyd van voor