Goudsche Courant, zaterdag 16 april 1938

en wel in den vorm vaneënbaÜÖ Sn Nadfre ba onderheden verstrekt d iT J V d Tooren directeur van de SiZ Bioscoop Tevens kan men lich daarffev n ajs lid Bdan rüke opdi acht V erk van 2 ton aan N V N d horst segund Het gemeentebestuur van Ametcrd heeft aan de N V tot aajir emme iii ken voorheen H J Nederhors alhier ƒ 248 320 opgedragen he vernchten vi gronden heiwerken en het maken t J gewapend betonlaagreservoir met liet k gen van buisleidmgen voor t gemaj waterleiding aldaar De N V Nodbrho l waa bU de aanbesteding op één nn InM inschrüfster WerklooaheM gestojen 23 Ingeschrevenen rm Het aantal werkloozon Is sindj je 7 rlge opgave gestegen van 2163 tot 2U6 Ingeschreven staan thansaardewerkindustrie c a 137 typoimifi c a 45 bouwbedrijven c a 461 chenShl nijverheid 18 houtbewerking ca lï kleedlnglndustrle c a 49 lederbewwkS c a 13 metaalnijverheid scheeps ena tuigbouw 165 paplertabrlcage ca 16 ta tlelnijverheld 67 bereiding voedliigi genotmiddelen 1 32 slgarenlndustMe uo landbouwbedrijven 68 handelsvertegen woordlgera 65 pakhuis en schlppm knechts koetsiers chautteurs 250 traa portarbolders 78 verzekerlngsweüen vrije beroepen 3 kantoorbedienden onderwijspersoneel l huiselijke dlemteil 16 ongeschoolde tabrleks en andere aj helders 328 personen geen handartej ders zonder voorkeur voor een bCDaald beroep I Totaal 2186 Vierde lustrum De afdeeling Gouda van dei Neil R r Bond van brood koek en faanketbaltk rs en cacao chocolade en suikerbewMlteis bestaat 20 jaar f U Brinkhorst A NoorduM g Krjeger T Rook fn B 1 1 P van Spramg en M S ebbe Tl Wiltenliurg en P de Pat i nvÉRi DKN 12 April Johann Aga H I iap l ï t ® l AGENDA 1 i 8 uur Central l r JBUitreiking L iKi trlJdcn Vlres et Celeritaa 1 s uur Vredebest S hietoc£eniMg jTvril L s n Paaschwedstrtid Ttil 2 Bergen IJzendoorn mA Nationale parkwegwedstrtjd athleirt e gymnastiekvereemgmg Vires er jtlM tas torii 8 SchaaWbord Udenvergade te voetkalvereeniging Gouda I April 8 Duynalee We Wru i flO kampioenschap van Gouda d nicluL Oqoda MjlDrii 8 uwf Consultatiebureau Oo =itha so Jaarvergadering Ver tot Be tr te T B C d April EmmabloeracoUecte Vereeniging rt üestruding der tuberculose April 1 30 Slacbtiiuis terrei i Keu riM van trekhonden en hondenkarren KApni 7 30 uur De Zalm Verkooping no l jl 1 van Kranenburg April 2 30 uur KaaTisènfabrlek Jiailijk chfi algemeene vergadering van aandeel iMJuderfl Ajril 8 uur Schaakbord Jaarvergaderim j l Hche Vereeniging voor genees heel rloakundige hulp Geneeskundige dienst op Zondag Vanaf Zaterdagmid Ing 3 uur tot Zondnejïond 12 uur vervoege men ich by afwezi fcidvanden huisarts bij de doktorenEerste Paaschdag Dr C ï in Elk Kattensingel 79 Tel Dr A J Kettler Gouwe 95 Tel 336S Tweede Panjïchdag Dr H A M Eijkman Wcftha en 63 Telef 26S2 Dr B J Broekhulzen Crabethstraat 1 Te 2419 Apotheek Zatentag tot en met volgende we k zal de avond nacht pn Zondagsworden waargennme door apothe k ffestha ep LAATSTE BERTCHTKN DRIE BOERDERIJEN AFGEBRAND Brandstifhtins APELDOORN 16 April In den afgeloo nacht omstiveks één aur is brand uit UIT DEN OMTREK musical Stan Laurel en Oliver Hardy zyn in hun scènes geestiger dan ooit en toch is het geen kluchtfilm Wat het dan wel is Populair gezegd het is van alles wat en daarom wellicht zoo aantrekkelijk voor iedereen Naast het i eédn genoemde duo moet Patsy Kelly de vroegere partner van wylen Thelma Todd genoemd worden Buitengewoon aardig zyn de kykjes in de studio waar wy verachillend en zeer uiteenloopende scènes zien opgenomen In de eene studio een grootscfie show met honderden girla die als één geheel de moderne rhythmiache dansen uitvoeren op de muziek van een prima jazz orkest m de andere studio een gooien smytparty met Laurel en Hardy als bendeleiders Zoo biedt deze film een elok wat wils Hbtzelfde kan ge egd worden van het uitstekende voorprogramma De journaals brengen interessant en actueel nieuws een in natuurgetrouwe kleuren opgenomen reiafilm toont ons de imponeerende schoonheid van het beroemde Amenkaansche gebergte in de serie Misdaad brengt geen voordeel wordt ditmaal de geschiedenis verteld van ten jong meisje dat door zucht naar weelde ten val komt terwyl een zeer goed teekenfilm tretiteld Symphonic contra Jazz het geheel besluit Een uitstekend Paaschprogramma dat veel bezoekers za trekken Réunlew Bioscoop Wanneer bent V jarig Wanneer bent u jarig dat lo de stereotjpe vraag w lke Joe E Brown stelt hy het ambacht waarin hij na talryke mislukkmgen succes heeft als waarzegger Hy is astroloog tenminste dat denkt hy en dat vermoeden ook degenen die hem voor hun karretje gespannen hebben en die met hun weddenschappen profiteeren van het abadakabra waartoe onze komiek geïnspireerd wordt Het geval loopt uit ol een reusachtig avontuur met allerlei dolle scènes Zyn waarzeggerij brengt hem tot twee andere dmgen tot de liefdf en tot de bokssport Het wil met alle twee aanvankelyk niet hard vlotten maai als dan de maan opgaat de maan die hü op grond van astrologische onderzoekingen noodig heeft om de voorspelling die hy voor zichzelf getrokken heeft te doen uitkomen als de maan er eenmaal is ga dan op zy want dan is hy bokser van groot formaat die een wereldkampioen onder de voeten loopt en twee vliegen Jn één klap slaat de zege in de boksmatch en het hart zijns uitverkorene De vele liefhebbers van Joe Brown s films gisteravo id reeds m grooten getale opgekomen kunnen genieten want de held is in Wanneer bent u jarig prachtig op dreef Er zyn in d ze luchtige geschiedenis tal van kostelijke gebpurtenissen die groote vroolyTcheid brengen Als tweede hoofdnummer Ten westen van Sjanghai een uiterst spanpend vei haal uit het Chine sche land met zyn zelfgebombardeerde generaals Boris Karloff geeft en uitstekende creatie van generaal Pang een grilfig machthebber rond wien zich sensationeele feiten afspelen welke voor de hy en de zy onder de vreemdelingen echter een gelukkigen afloop hebben Het tempo dat in de hoofdnummers ligt strekt zich ook uit tot het variété nummer dat als extra vertoond wordt Een journaal completeert het uitgebreide programma dat in het teeken van spanning en amusement staat Beide Paaschdagen is er ochtendvoorstelling met Zondag Harry Piel in Artiaten Circus Sarasani n Maandag Pola Negri m Madame Bovary Schouw hu g Bioscor p Oe Oesterprinses Een vroolüke get jtige operett film 13 deze Oesterprinses De komi s ne noot voert den boventoon en het zim vooral Theo Lingen en Hermann Thimig die alh immer uitmunten Zij worden uitstekend DÜgestaati door Guati Wolf Ltlli een jong actricetje kan maar geen engagement krijgen en verhuurt zich tenslotte als oester openmaakster in een restaiirant Daar steelt zy aller hart en al gauw doet het verhaal de ronde dat zü de dochter is van den oesterkoning den eigenaai van het restaurant en millionnair Een vriend van I iHi een regisseur var revue s beali t naar dezen oesterkoring toe te g a om reid los te krygen voor een groote r VUfl De grootste verwikkelingen ontstaan en dyt Lilli en de secretaris in werkelijkheid de oesterkoning vaij elkaar gaan houden hoeft geen betoog Aan deze aardige film gaat vooraf een uitgebreid programma waarby eer doUe Vraagt uw kruidenier BOSKOOP Levendige belangstelling voor de flioemen tentoonsteliln g Op Goeden VrUdag heeft de BloemententQonstelllng zich reeds In een levendige belangstelling mogen verheugen Do Mtndster van Economische Zaken Excellentie Mr M P L Steenberghe die op den openingsdag niet tegenwoordig kon zijn kwam gisteren met mevrouw Steenberghe en twee dochters de tentoonstellims bezoeken Ook kwamen er verschillende leden van het Corps Diplomatique eens zien hoe Boskoop thans weer voor den dag is gekomen Van de Jury van de Gentsche FloraHén kwamen een aantal Fransche en Zwitsersche leden over om de praestatles van de Boskoopsche kweokers op de tentoonstelling In hun eigen gflheente te aanschouwen Zooals reeds is gemeld maken de Nederlamdsche Inzendingoh te Gent een zoo goed figuur dat de voorzitter blj de opening m£t bijzonderen nadruk gewag maakte van de aanzienlijke Nederlandsche Inzendingen Het was gisterenavond ook heel genoegelijk op de Tentoonstelling In het Floragebouw was er groote belangstelling Eeni strijkje zorgde in de groote zaal voor een gezellige stemming Voor gfoede Schoenreparatie moet U eens probeeren bü Schoenmakerij van H V d POOL RAAM 107 Op de TIMMBBFABRIEK VIOS s plaiats voor enliele Halliwas TimmMPlladan n Jongmn by voorkeur zu die op óe Anibaciit clioiil gegaan hebben Zich aan te melden MOSSTKAAT 24 te Gouda na 6 uur n m ol aan de labiiek Ie LANOE BUIGE WEIDE Jtat m Hekendorp of Westdam 2 te Woerden Notaris Mr Franken te GOUDA zal op MAANDAG 2 MEI 1938 s avonds half 8 in het hotel de Zalm aldaar PUBLIEK VERKOOPEN SPORT EN WEDSTRIJDEN ATHLETIEK De PJW 38 Grcfote deelname in alle klas en De Nationale Parkwegwedstryd welke dr Gymnastiek Cn Athletiekvereeniging Vire et Celeritas ter gelegenheid van het lüja rig bestaan op Maandag 2 n Paasch lag m het van Bergen IJzendoornpark organiseert belooft een succes te worden Burgemeester E G Gaailandt is ve zicht als eerestarter te willen fungeeren De deelname der athleten is buitengewoon groot Er is momenteel een lOO tï i insch rij vingen uij alle deelen des lands By de junioren 1600 M zijn 23 in chry in j n binnengrekomen De Goudsche Jodan Boya zyn zeer goed vertegenwoordigd Buitengewoon spannend belooft de strijd Evenals andere jaren i s de deelname deC klasaer s het grootst Kan s op een eerste plaats hebben de Rotterdammer Wajjten donit van D O S zijn piaats enoot Asscher man van Feyenoord de Achiles man D Hey of de beide Vires cracks MiiMelkoop en J v d Heuvel De stryd nn hej één jpug bezit vaji de Héro Perl Wisselbokpal zai ditmaal gaan tusscheïi Achilles Goud Minerva Rotterdam Zwaluwen Den Haag D O S Rotterdam en de organisatoren Vires et Celeritas Het chronologisch ov rz cht luidt alp volgt 2 30 uur start junioifin voor de 1500 M 2 50 uur start klasse C 3 10 uur ta t klasse D en veteranen alle klas e 3 K M en 3 30 uur start klasse A 5 K M e klasse B 3 K M Pryzen werden geschonken door de Goud sche firma s J C Langpraar Bu g Martenssingel en N Verkerk Kleiwe itrmit de K N A U het District Zuid Holland he bestuur van Vires en de Techn Comm De P P W 38 is ooals b kend e n dei best georganiseerde wedstrijden va het seizoen en daardoor ook buitengewoon aartrekkeiyk vooi athlete en publiek Wij twijfelen er dan ook niet aan of het Park zal Maandagmiddag veel belangstellendfU bevatten VOETBAL Gaat wedstrijd Ned Indië Ver Staten niet door At ierika n mt af Bij he secrt tiiriaat an de F I F A tJ Zurich is van den voetbalbond der Vereenigde Staten telegraXi h bert ht ingekomen dat men van deelneming aan het toum joï om het wereldkanpioensrhap afïiet en verstek laat gaa in d vo irweJstrüd nelkeii Amerika op 29 Ai i in het Feyenoord ladion te Rotterdan tegen NederlandschIndië zou spelen He directe gevolj van deze af zegg nR is dat NederlandschIndië automatisch in het eindtoumooi is eko n ii en = Een perceel Weiland Goudsche Vereeniging voor GeM Heel en Verloskundige Hulp In 1 Ledental gei tl Het verslag over 1S37 van de QotMiitl Vereeniging voor Genees Heel ea loskundige Hulp gewaagt naast de i $ overwonnen moeilijkheden vaa dnl groei van hot ledental en eön verdleplDil van het vereeniglngsbosei Bij den aanvang van 1037 was Ml ledental 7i06 het steeg tot 7255 Dwl dczon ledengroei Is de totale contrlbutie opbrengst gestegen tot 95 20525 Dert ging van het aantal leden is een f van do toetreding van personen vroeger er niet aan dachten lid van e ziekenfonds te worden en dit toen aan de GOUDKADE tusschen de bomvmanswoning van Th van Rhgn en de steenfabriek van de Fa Nagtegaal gixMt 2 41 90 H A 2 Een perceel Weiland met l osohhakhout pn water aan de Moordr Tiendeweg naast het nieuv e kanaal IJsselGouwe groot 55 2Ü Are 3 Een Huis met Erf ScheltemastriLat no 2 De perceelen z n alle vei uurd Aanvaarding en betaling 2 J uni a s Bezichtiging als gebruikelyk Nadere inlichtingen ten ikantore van notan s Franken voornoemd er voor perceelen 1 en 2 tevens ten kan tore van notaris Drapers te Capellr a d IJsseJ nlet konden omdat hun inkomen vfl lebroken in de boerdedry der familie Fam i uitging boven de gestalde welstand isr den hoofdweg te Ijoenen bü Apel o m grens De crisis noodzaakt hen er thaü toe In 1937 werden verstrekt 776 brillen a liet woonhuis dat mtl een rieten kap beW twas brandde r p iala de aaiRrtivnidc ffkren en stallen tot den f ond toe af De 195 brilleglazen 27 breukbanden H i öm die door he hngslir geloei van elastieken kousen 206 paar steunaA T kunstoogen 7 insuline spuitjes Aan vijf verernlglngen werd doorlwl Fonds aubsidie verleend In het vorig Jaarverslag werd medegedeeld dat door de speclallstaia huisartsen het met de fondsen contract was opgezegd Hoewel In aan de bespreking hiervan vele vergadelingen werden gewijd kon ook nu au geen definitieve overeenstemming 1 reikt worden Het Jaar 1935 is dus el hjfc zonder contracten imgegaan matr alle partijen werken voor de fondsen op de voorwaarden van het oude contract Er zijn echter goede redenen om te hït vee wepdeni gewek konden zich clechts B naditgew iad in veilig heid stellen Vier beiOt en een paard kwamen In de vlam Vrljwel op hetzelfde x nt lik ontt tond brand in d vijfhonderd meter veile gelegen boerderij van de weduwe an Hier kon het ve peied worden Cok wlwerderu brandde t c den i rond toe f Enkele uren lat r ort t ud brand in de siewoonde boerderg v m dor Hndbon vet iKUwkamp aan den fï ten Draakwea Iw boerenhoeve wpUc dienst ileed als ojl Kits voor landbt uv werktuigen gen dat nu wel spoedig een verge kni ww tot den grond toe afgebrand De ifintf verloren terkaiverP i en een nwlevolk inventari p HWn varkens worden getmffen De exploitatierekening over 1837 j op f 95 333 60 met een voordeelig saMo mkhond in de vuumee den d od vnnde van 475 68 Uitgekeerd werd aan doktoren f 28 2 15 69 apothekers a 8M specialisten ƒ 9176 72 tandartsen SM T geneesmiddelen ƒ 13 566 62 brlllön en lazen 072 36 uitkeering geboortra 1567 50 Voor het bedrag van ƒ 13 566 6a plJH 1660 hooger dan In 1936 werden Ke B reed gemaakt 73 120 recepten DeprijAper nnde perceelen verzekerd recept komt zonder honorarium op i8Sf cent vorig jaar n 95 cent Voor hoogtezon en dlathcrmle werd betaald 320 hetgeen neerkomt op 16 66 cent per Ai verdacht van brandstichting 1 hedenibteid de 20 jarigp Riibelirik uit I oenen Nnesteerd tege wien le ds eerder vèrtónrg was gerezen nadat hrt vorige jaar iwonlnig van zü n ouders op onvcrklaarWvyie tot den grond toe wa=i afgebrand Naw wij vernemen waa p e n der er TBLEGRAPISCH WEERBERICHT Verwachting Zwakke tot matige 126 pet van de contributie Nachtvisiten KordoosteliJke tot noordwestelijke wind werden afgelegd In totaal 235 maal D Kdt awaar bewolkt met tijdelijke op prijs per recept met honorarium was l cent V J 18 cent De vereeniging houdt haar Jaa verjïdering op Dioieda 36 April dea avonds 8 uur in Het Schaakbord Na afhandeling der agenda spreekt de heer C J van tienen lid der Tweede Kamer en voorzitter van den Centralen Bond van Ziekenfondsen over Jïedwdaagsche Ziekenfondsstrljd GeorganiBeerde Guldett eoHecie Voor de Georganiseerde ïuId w Ca l6C ia dit voorjaar t deaer stede ƒ Z88 1B f collecteerd Geval van roodvonkDeze week is t n stadhuiM mffifl J daan van een geval der besmettwlÖke ï roodvonk Burgerlijke dtuxl GEBOREN 12 April Maria loh EHzabeth d van G A H A van Gw en T Knüff j April Johannes Francisciu t P Luxen en W A EIbhout WftlvlasW i Maria Clazlna Jacoba d van w Wijngaarden en J C Smits Karn WJ April Annette d van W P A Lexmond Keiaerstraat 24 Beatrya d van B J N Akkersdök en JA de Munnik B Martensstraat 10 i van A van Reeden en E I Costakade 6 t H l uls ONDERTROUWD 14 April l fttli en eenige kans op regenbuien 8 kouder overdag HEWBVjipoB 75 21 75 25 7 Jr e 2 E E 0s 5 i7 75 21 75 25 7 9 75 J 1 7 75 14 J6S en hooBer Parey Kelly Jack Haley and Ro ina Lawrence in VPick A Scüli Joe E BrowQ en Marian Marsh in Wanneer bent u jarig bewiding heeft een aantal aoorten klaarzet met een schaal vol stukjes toast waarna de gasten zelf hun hapjes naar eigen smaak gereedmaken De belegging bestaat lals regel uit zachte roomige kaas van velerlei soort deze is op verschillende wyzen vermengd met speciale kruiden of zelfs vruchten zoo lezen wij van kaas met oHjven en pimento s pickles en ananas Om den verkoop te stimuleeren worden deze crèmes in aantrekkelüke verpakkingen verkocht en op grond van een prysvraag uitgeschreven voor 2000 huisvrouwen worden deze kaascrèmea thans verkocht in glazen tumblers met Hollandsche tulpen als decoratiemotief Het ontwerp bleek n I zeer m den smaak te vallen en het wordt uitgevoerd in rood groen blauw en zwart Aan deze tulpenkaas wordt door publictteit met kleurenfoto s van bollenvelden een molen en een Hollandsche boenn groote bekendheid gegeyen Met welk resultaat Dat deze Amerikaansche crênjes kunnen profiteeren van de goodwill die de combinatie Hollandsche bloembollen en kaas in Amerika heeft Zoo is deze keuze een staaltje van Amerikaanschen smiaak maar in wezen ook een compliment voor het uitnemende Nederlandsche zuivelproduct Reisboek der Nederlandsche Reisvereenipring Dezei üagcn is het Reisboek vooi ma dei i jedeiianut cno Keuiveieeniguiö veiüctienon uai uoüi au zeei veie gugeveiiö en iruüimauot me liti Devat iucl aiioeii vi or ue auizunaen tuen van deze gioonj tüeiii i iscne oigdnujttuei aoch ook voor mci ieaen oen got ue giOi en welkome vi agüadK zaï zun ± iei bocK uat juj bladzijden telt bevat de pragiammat van ae meer aan 7u iei2L n van veii clnuenaon aaid en voor aiie ueurzon aie aoor at N k v zijn uugebcnievcn aismcQt veihcninenaL arti ejcn waai van oa dieni geaoema Hou men nei vooiueeiigsi reist vuoiui woiui I en overzicnc geeevtjn vau de vooinaami i e ëeoeuxu nitïiren m ia terwiji nei opgenomen oveizi ht naar de veitrekuaL a van tie vLTMixuUenae lelzen uns eer doemiaug loeMhijnc üvenais vongc jaien is bijzondüie aanaacni besw ea aan net uiu craLieve aeel van dlL ueisboeit zoadat veie byzonaer goed geslaague en iraaie totos aen tekst voiiucnLen wet geneei is goed verzorgd en muni uit aoor üuidelyKen diuk en üioelte uitvoering Zoadag 17 April ie Paastlidag Remonatr Kerk lO j u v m D s J Nien hoi Kleine Kerk Pepemtraat Ver van Vryz Herv j 10 1 u v ra Ds G W Melcheis N Herv Prei te Hedoo Onr eiwerp De lijdende Christus Het zangkoor vej leent medewerking Luthersche Kerk 10 u v m Ds J J Simon Liturgie Solozang met vioolbegeleiduig Ooref Kark Turfmarkt 10 u vju ea 6H tl n in Os J F C ten Brink iGeref j€meente Stationslaan ö u n m Ds de Blois Chr Geref Gemeente Gouwe 10 u v m en 5 u n m Leesdienat Oud Geref Gemeente 10 u v m en 3 en 5 u n m Ds Joh v Welzen Vr fe Evangelische Gemeente 10 u v m en 6 u n m Ds H C Le p Ver Calvym Turfmarkt 10 u v m Ds W Bieshaar van den Haag KEEKENWOUDE Ned Herv Kerk 10 u v m Ds H de Boer BOSKOOP Ned Herv Kerk 9 j v m en 6H u n m Dr D Jacobs Kemonstr Kerk Ver v Vry Herv 10 u v m Ds C P Thomaeri GOUDGRAK Ned Herv Kerk 914 u v m Da T H Oostenbrug HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds de Voogd V d Straaten Geref Kerk 9 u v m en 6 u n m Da Erdman MOORDRECHT Ned Herv Kerk 10 u vjn Dr M C van Mourik Broekman STOLWIJK Ned Berv Kerk 10 u v M Da B J Kanii lEvangelisatiegebouw 9 u v m en 7 u n m De heer Vroegindeweij te Midd l hamie Maandag 18 April 2e Paaschdag 30UDA Geref Gemeeote Stationslaan 10 u v m Ds de Blois Oud Geref Gemeeirte 10 u v m en 5 u n m Ds Jt V Welzen Vrije Evangelische Jemc nte 10 u v m D H C Leep Donderdag 8 u Byhcllezin f en Bidstond Dinsdag 19 Aipril giebouw Daniël s avonds half acht Ds H J Gri= ni rL an Harderwijk BOSKOOP Ned Herv Kerk 9 u v m D Joh Stühouwer van Alphen a d Rijn Remoi atr Kerk 10 u vjn Ds G J Hoen derdaal GOUDBRAK Ned Herv Kerk 9i è u v m Ds T K Oos tenbrug STOLWIJK Ned Herv Cerk geen dienat Evangel isatiegebouw 9 u v m De heer Vroes indewey van WaddinxvePn Andere opgaven niet ontvangen STADSNIEUWS GtOUDA 16 April 1988 Ten toons tellüiR Goudsche Glazen Het Internationale Wegencongrea zal op Maandag 27 Juni de tentoonstelling beooeken De A N W a neemt deze up in zyn Monumententochit De tentoonstelling betreffende de Goudsche Glazen zal kort na de opening die op Vrydag 24 Juni zal plaats hebben bezocht worden door een excursie van het Internationale Wegencongres te s Gravenhag Eenige honderden ingenieurs en wegenbouwers uit aile deelen der wereld worden er op Maandag 27 Juni in den loop van den morgen verwacht De deelnemers zullen tevoren door bemiddeling der A N W B die de excursie leidt een overzicht ontvangen van wat er te zien ia terwyl ter tentoonstellM g voor uitleg in de verschillende talen zal worden gezorgd De A N W B neemt in zyn jaarljjltschc fietsrondrit langs een drietal bezienswaardige monumenten dezen zomer ook de St Janskerk te Gouda op met bijzondere verwijzing naar de tentoonstelling aldaar van 24 Juni tot 31 Ajjpistus Vei plaatsinir van de Groenteveiling Waarschijnlijk naar wielerbaan terrein Tusschen het gemeentebestuur en het bestuur van de Coöperatieve Tulniersver eeniging Gouda en omstreken zijn onj derhandelingen gaande over de verhuur van het terrein aan den Bodegraafschen j Straatweg waaaop de wielerbaan heeft j gestaan voor de inrichting tot veilLngI plaats In verband met do demping van het Bloemend a alsche Verlaat bij de uitvoering van het tunnelplan door welke demping de vaarweg van Bloemendaal naar de stad voor den aanvoer vaa producten naar de veiling zal verdwijnen zal de thans aan de Houtmansgracht gevestigde groentenvelllng worden vei plaatst en nu is het de bedoeling de velUngplaats en het veilinggebouw naai het voormalig wielerbaan terrein over te brengen Over de hoofdpunten is bij de onderhandelingen overeenstemming bereikt Wordt een definitief accoord getroffen dan komt de aangelegenheid ter beslissing in de ledenvergadering van de Coöperatieve Tulnieravereeniging en vervolgens in den gemeenteraad Motorrüit uigenbelastingkaarten Met het oog op de te verwachten overstelpende drukte aan het eind van de maand April verzoekt de Ontvanger der Directe Belastingen te Gouda aan belanghebbenden om de kaarten Motorrytuigenbeiasting zoo tijdig mogelijk te willen afhalen bij voorkeur tusschen 26 en 28 April a s Eerste liwtruiQ V CJ G Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan hoopt de V CJ G Gouda op Zaterdag 23 April in de Rem Kerk een spel op te voeren genaamd Chnstofferus Lezing over medische sportkeurlng A s Woensdag 20 April zal de heer D A B Blokhuis arts alhier voor de athletiekvereenlging Achilles een lezing houden met als ondenverp De noodzakelijkheid van medische sportkeuring De lezing wordt gehouden iai de achterzaal van Central s avonds 8 15 uur Voor introductie wende men zich tot de leden van Achilles Pletsen binnen zetten Ten nadeele van een l6 jarlgen jongen is gisternacht een fiets welke hij voor de ouderlijke woning aan den Kleiweg had laten staan ontvreemd Wielrijder aangereden Een 4i jarlge groentenhandelaar die bij de Mallegatsluis met zijn fiets achter eenige auto s had taan wachten op verkeer uit de tegenovergestelde richting is toen hU opgestapt was aangereden door een achter hem aan komenden personenauto De berijder bleef ongedeerd het achterwiel van de flets werd vernield De automobilist reed door doch het nummer van deal wagen Is opgenomen R K Schoolbestuur De Bisschop van Haarlem heeft in de vacature ontstaan door het bedanken van den heer LA H J M Qu t tot lid van het R K Schoolbestuur benoemd den heer N C M Koch Em mablotnicoUecre Men schrijft ons Zaterdag 23 April v jrdt de Emmabloemcollecte gehouden en het z il voomamelijlt an de opbrengst van die coUetta aflungenof uitzending van kinjen ti huurbydragen verstrekking versterkende middelen hi lpin de huishouding weer kunnen worden toegepast In 1967 heeft de vereeniging totbe tryding meer gedaan dan haar financiën het toelieten maar er was hulp noodig en de vereeniging mocht die fljet wci geren ▼ Maar koopt gij dan allen op 23 April n Emmaïbloennpje De oproep wn vrÖwilliferö om op dien dag daadwerkelijk deel te nemen aian den stry d tegen de tuberculose wordf hiermede herhaald Aanmelding by ons secretariaat Kattensingel 62 Thalia Theater Enkele reia Hollywood Gewoonte getrouw verschijnen met de Paaachdagen Amerika s meest populaire filmkomieken Stan Laufel en Oliver Hardy op het witte doek Ditmaal in Enkele reis Holl vwood een film die geheel afwykt van elk genre film Het klinke wclicht paradoxaal maar de film bevat show en is ei enlijk geen show film er is goede muziek en goede zang en toch is het geen klucht getiteld Van je familie moet je t maar hebben en een fyn proi agandafilmpje voor het Bio Vacantieoord Dik Trom a guitenatreken op het witte doek Ond er de jongens en meisjesboeken die zoo Jaarlijkg van de persen komen neemt het beroemde verhaal van Joh Kievit waarin de guitenstreken van den dorpsjongen Dik Trom worden onttrokken aan de verg telheid wel een zeer bijzondere plaats in Het 13 zelfs voor den psychologisch onderlogden kenner van de kinderziel moeilyk om te onderscheiden welke elementen m dit kostelyke wrhaal het m doen Wat Dik Trom en zyn dorpskornuiten uithalen is immers niet te vergelijken met de heldendaden van een Old Shatterland of Winnetou En toch wordt het werk verslonden door de schooljeugd èn ieder kan dat bij zich zelf constateeren het maakt bovendien leen onvergetelijken indruk op het kinderlijk gemoed Jaren later wanneer men zelf allang volwassen is en kinderen heeft herinnert men zich Dik Trom s kwajongensstreken en toetst men zelfs aan deze klassieke voorbeelden de wan daden van zijn eigen jongens De bekende Hilversumsche smalfilm cineast G H B Niestadt heeft het aangedurfd dit omvangrijke onderwerp op het witte doek te brengen En hy is daarin op voortreffelijke wijze geslaagd Het is natuurlük een sprekende film geworden die ons Dik Trom en zy n dorpsgenooten voor oogen toovert doch tevens sprekende leert kennen In t schilderachtige dorp Loosdrecht vond de heer Niestadt de ideale locale kleur voor zyn onderwerp Te meer waar de plaatselijke autoriteiten hem bijstonden en de beschikking gaven over het V schoolgebouw en andere onmisbare attribuI ten Een deel van het filmverhaal werd opgenomen in het dorp Halfweg waar zich een bijzonder voor het doel geschikt raadhuis bevindt De synchronisatie van het gesproken woord en van de illustreerende muziek en bijgeluiden vond plaats in de studio s van den bekenden wetenschappelüken film technicus den heer Mol te Haarlem De frischheid die van deze echte nationale film uitgaat wordt voor een groot deel veroorzaakt door de omstandigheid dat zy uitsluitend g ftpeeld werd door jeugdige en oudere dilettanten Nergens ia sprake van film pci e Het is wonderlijk hoe die schooljongens die hier de hoofdrollen vervullen opgaan in hun spel Het is voor hen geen filnispel meer het is tastbare werkelijkheid geworden Geen moment krijgt de toeschouwer dan ook den indruk van nabootsing het is alsof wij in staat gesteld word en een stï lletje leuke jongens ongemerkt gade te slaan by hun doen en laten Zoowel thuis op school als daar buiten in de vrye dorpsnatuur Alle dolle avonturen bekend uit het boekwerk maken wy di het ware mee Wü zitten zélf in angst voor den dnrpsveldwachter Flipsen en het verwondert ons niets wanneer een onren mede toeBchouwers zoo in den leeftijd van 12 jaar zich zelf en zijn omgeving vergetend plotseling tot he witte doek roept pas op Dik daar is ie weer Er zou nog veel meer te vertellen zijn over deze Nationale film die momenteel haar triomftocht maakt door geheel Nederland Maar wy willen hiermede volstaan om het plezier niet te bederven van oud en i jong die haar zonder twijfel zullen gaan j zien wanneer zy te dezer plaatse zal draaien Naar wij vernemen zal de heer Niestadt persoonlijk de geluidsfilm Dik j Trom en zyn dorpsgenooten hier komen vertoonen en wel in Concordia op Dinsdag 19 April in drie voorstellingen Men zie de betreffende advertentie in dit blad Een Shirley Temple Club Te dezer stede is eveneens opgericht een afdeeling van de Shirlev Temple Club Tydens de matinee in de Ri unic Bioscoop heeft de voorzitter dn heer W T Eckhardt het doel der vereeniging uiteengezet Door middel van deze vereeniging wil men de leden van 3 tot 16 i ar nader berichten wat voor epn meiejo d t sterretje eigenlijk is Ook omdat jr veel gezegd e geschreven wordt dat niet waar is is men tot de oprichting gekomen De leden ontvangen als insigne een verzilveni broche of f peldje terwül ook een cliibblji 1 wordt toegezonden met mededeelingen o er haar films ïn in welke theaters en bioscopen deze draaien Het lidmaatschap bedraagt 50 ceïif per jaar Het dliploma dat men krijgt na deze storting geeft toegang tot d speciale vertooningen en andere gebeurtenissen die van 3e club uitgaan Nu in Goud 1 ook een afdeeling is opgericht kan men oinnenkort eveneens zoo n attractie meemaken KOOPMANS MEELFABRIEKEN N V LEEUWARDEN Inplaats van kaarten Geti ouwd G W ENDENBURG en GERDA B ZANEN Vooiioopig adres Young Avenue 12 Johannesburg S A 14 April 1958 garye moet uitkomen Dr I Schricker de secretaris van de PJ F A heeft zich omiddeJlyk telegrrafi ch tot den Amerikaanschen Voetbalbond gewend waarby een dringend beroep woidl gedaan om de belofte aan de wereldkampioenschappen deel te nemen gestand te doen In verband me een en ander is aan dou heer K J J Lotsy gevfa gd hoe hij als lid vani het bestuur der F I F A en van het orgar isatiecomité de situatie ziet DANKBETUIGING Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelij ken dank aan den W eled Zeergeil Heer Dr Kettler eti Zuster Idn voor de toegewijde boharideling en vei zorging van onz gelief de Vrouw pn Moeder gedurende haar ziekte en overUiden Fam HOOIMEIJER Gouda April 1938 Heerenstraat 23 GEVRAAGD een flink MEISJE boven de 18 Jaar Aanbieden Hotel DE ZALM Indien Amerika bij zyn besluit blyft aldus de heer Lotsy al ik alle mogelyltó moeite doen om de ontmoeting tusschen Hongarye en Nederlandsch Indië voor do Bchthte finale in ons land te laten spelen De wedstryd kou dan te Rct erdam plaiir Derde ronde bekertournool De derde ronde van de wedstrijden om den Nederlandse hen Voetbalbeker is vast gesteld op Zondag 24 AprU De loting had tot resultaat dat de winnaar van Olympla Neptunus op bezoek gaat bij den winnaar van De Musschon R V C en dat Gouderak den eersten klasser CVV ontvangt Oefenwedstrijd G V B elftal EEN OUD ADRES voor FIJNE VLEESCHWAREX ZUIVELPRODLTTEV fn DELICATESSEN Speciaal voor de feestdagen eert UITGEBREIDE SORTBERING VLEESCHWAREN zoowel voor huishoudelijk f ebrui iil in de fijnere soorten Onze specialiteit is nog nltyd or e SACHSISCHE LBVERWIIRST 14 cent per ons Schaaltjes me erschillende poorten vleeachwaren anaf lü cent en hOogtT CROQUETTEN en SLAAT IE niet te overtreffen Beieefd aaniwvelend A J OPSTELTEN HOOGSTRAAT 8 TELEPH 3082 Gevestigd vanaf 1905 Het voorlooplg O V B elftal speelt Eersten Paaschdag om 2 uur op het G S V terrein een oefenwedstrijd tegen een G S V combinatie ZWEMMEN De Nederlandsche zwemsters in Denemarken Twee overwinningen en twee nederlagen De Nederlandsche zwemsters die op het oogenblik in Denemarken op tournee zijn kwamen gisteren voor do tweede maal aan den start ditmaal te Vejle Op de 2iX meter borstcrawl werd Gunvor Kraft perste in den tijd van 2 mm 59 2 sec All Stijl bezette de tweede plaats in den tijd van 2 min 41 A sec Op de HO meter schoolslag toonde Jople Waalborg zich weer een klasse apart Zij maakte een tiid van 1 min 24 5 sec en het de Dcensche zwemster Aase Jacobsen die als tweede binnenkwam ruim zeven seconden achter zich Op de 100 meter rugsl g leverden Cor Kint on Iet van Feggelen elkaaroen feilen strijd om de eerste plaats welke ten slotte door de Rotterdamsche zwemster werd gewonnen Met slechts 0 2 sec verschil tikte zij als eerste aan In den tijd van 1 min 16 7 sec Tove Brunstroem werd derde tn i min 18 5 sec Ten slotte kwamen de vier Nederlandsche zwemsters nog uit In de 4 x SO M estafette vrije slag waarin zij echter met 8 5 sec verschil als tweede ethdlgden achter de Kopcaihaagsche vereen Triton Dammen Om t kampioenachap van Gouda Woensdagavond vond de 6e ronde plaats van dezen wedstryd in Café Duinstee Ds uitslagen waren als volgt Ie klasse B J Goudriaan P Schouten afgebr P Ziere A J v d Tooren 1 1 C van EiJk A Kok 2 0 De heer F v d Linde plaatste zich als winnaar in groep A voor de finale 2e klasse B J Visser Bouter 2 0 W Molenaar W Melkert 0 2 3e klasse A P H Looyaards G Henri rikse 0 2 3e klasse B G J Bos D Stuurman 0 2 T s heeren L D Breedijk F Willemse en G Hendrikse hebben zich als winnaars van hun groep geplaatst voor de finale 3e klasse De 7 ronde vindt plaats op Woensdag 20 April a s MARKTBERICHTEN De boterheffing Het bedïag van de heffing en desteunultkeeriïifi op boter is behoudens tusschentijdsche wijziging voor de week van 14 tot 21 April vastgesteld op 50 cent per K G fonveranderd Btggenmerken Van 28 Maart S Apri 11958 zijn aangebracht 40 392 blggenmerken tegenover 38 390 ini de overeenkomstige periode van 1937 Van de toekenning 1938 zUn tot 2 April 1 1 gebruikt 223179 merken tegenover 267 438 merken van de toekenning 1937 op het overeenkomsUge tijdstip van het vorige Jaar Voor eeïii Juiste beoprdeeling dlene dat van 1 Januari 1938 tot genoemden datum in totaal zijn gemerkt 486 729 biggen welk aantal voor hetzelfde tijdvak In 193 7 bedroeg 417 577 A0VERTENTI8N Geboren ELSE BEATRIJS Dochter van B J N AKKERSDIJK en J A AKKERSrajK DE MUNNIK Gouda 14 April 1938 Burg Martensstr 10