Goudsche Courant, zaterdag 16 april 1938

Ziet onze speciale PAASCHETALAGE fa G L GevraafiTt neitte DienBtbod D G Six Westeinde Moordrecht Nette aaiik Juffrouw gevr voor den winkel van 2 S u Mag De Ster Kleiweg 51 Huwelyk Nette weduwnaar 4y j wenscht kennism met dito vrouw Geheimh verzekerd Br no 2049 Bur v d blad üezoekt met de Paaschdu enGouda GeeeUigstc Eet lon Belegde broodjeg 10 c Pannekoeken 15 c Soep van den dag 10 c Salades Croqiietten Patate a Frites enz enz VAN ZOOMEREN sEETHUISTelef 3665 Gouda STOOFSTEEG 16 Aangeb een goedwerkende Stofzuiger Spotkoopje Houtmansplantsoen 25 Boekbinderj JE adres voor alle soorten Eindwerk J A Broer Nieuwehaven 326 Gouda Voor bellang alleen in de Behangselbeurs ugestr 86 Tel 2026 Behangen 20 et per rol Schelpen Tuinzand en Tuinaarde ƒ 0 65 per H L A K de Jong Groenendaal 21 Tel 3207 Taxi Tel 2986 Nieuwe stroo nlün 7 pers auto s jLaag tarief N Markt 27 T P Loon Voor Verfwaren is het adre A K die Jong Groenendaal 21 Tel 3207 Zie onze etalage Een JONGEN gevraagd 14 jaar by JONGENBEL Doelestraat J8 Gevraagd tegen 1 Mei leien fliiÜEe nette Dientftbode P G en v g g v Br no 2050 Bur v d blad Bruine Teer ƒ 0 18 per L Koolteer ƒ 0 10 per L Carbolineum ƒ 0 10 per L A K de Jong Groen idaal 21 Tel 3207 Rijksambtenaar vraagt ter leen ƒ 250 6 Afl en rente in 20 maand term k f 13 75 Br No 2058 bur v d blad Gevr net Meisje voor halve dagen Burjf Martenssingel 61Aanm Zaterd en Dinsd 7 8 u Een heerliiJc kopje thee Probeert dan eens onze vakkundig kundigp emêleerde speciaal thee h ƒ 0 27 per ons M J KAMPHUIZEN Lage Gouwe 14 Telef 2755 G vr nette bieinstbode voor d en n zelfst kunn wei ken vff ff v Aaub Dondenlflff ol Zaterdagavond na 8 uur L Tiendeweg 54 RADIA BELL toestellen met 40 procent korting WESTMINSTER RADIO Wtjdstraat 22 Te koop Heerenrijwiel goed als nieuw AchterwUlens 1 E z a nette Werkster voo ÏJiiird Donderd en Vrydi Br no 1978 bur v d blart JUWEELTJES zün onze Gabardine DAMESMANTELS voorhanden in Blauw Bruin Beige Grys geh zyde voering 12 75 14 50 15 15 60 16 75 Iets bijzonders v deze prgzen H BLOM Oroenendaal 6 Verloren Swan vulpen met stalen hmder Tegen belooning terug bez n gen Molenwerf 12 Gevr net M isje c a 16 jaar voor halve dagen Adres Krug rlaan 201 2de Kapperabediemde gevraagd K Broer Kapper Boskoop VAN WEBLDE s TABAKKEN worden vervaardigd van de beste Tabakken Blad voor blad gesorteerd en met de hand gestopt Wie wil in Rotterdam Benzine laden 12 et per L Br no 1983 bur v d blad Voor HOUT TRIPLEX en BOARD is Uw adres bii N VERBOUW FluweelenBingel 95 Tel 2961 Groote voorraad lage prezen Nette frissche Slaapkamer te huur met vaste waschtafel on goeden stand Br no 1977 bur v d Wad Voor reparaties en verbonwingen is het adres J Hnekiel Timmerman t Hensdenstr 21 Scherp emcarreerend WERKMEESTBRS organisatie is voor U een groot belang Tnl schr of mond v d Berge Ketelstraat 37 Ruim Winkelhuis te huur aan de Groenendaal 46 ƒ 6 per week Bevr Groenendaal 41 Te koop Kinderwagen en 1pers ledikant met Auping als nieuw L Dwarsstraat 29 Voor de OMGEVING Tan GOUDA Vo 19701 77e Jaargang Dinsdag 19 April 1938 Sedert De HoUandsche Waschvrou langrijk in vetgehalte is verhoojd H W nog veel sneller en grondig vroeger In een minimum van tijd i wasgoed schitterend helder veel vetter is dan vroeger reinigt vl en gemakkelijker dan ooit tevoren ledere huisvrouw die nog niet met H W maakte moet beslist niet verzuimen de nieuwe eens te proberen Want zeeppoeder de Hollanj Waschvrouw is nu ongetwijfeld het beste wat dt ul landse markt op zeeppoedergebied kent en toch y nt geha ji en ook de zo populaire NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE jaEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz öitblad verschijnt dag eltjks behalve Zon en Feestdag en ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de lêiorging per looper gescJiiedt Franco per po3t per kwartaal ƒ 3 IG Abonnementen worden da olijks aangenomen aan ona Bureau MAHRT 31 GOUDA Iiü oaie agenten en loopers den boekhandel on de postkantoren Onze bureaux zijh dagelüka geopend van Ö 6 uur Adminiatratie en Redactie Ttlef Interc 2746 Postrekening 48400 AÜVEBTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgknng 1 ö regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 2 Van buiten Gouda en den bezorgknng 1 ö regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentien m het Zaterdagrnummer 20 bijslag op den prys Lief dadjgheids ad ver ten tien de helft van den prijs INGEZONDEN MBDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingebonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte linnenkaitbo die recht geven op de bekende eeschm BRITSCH ITALIAANSCH ACCOORD Italiaansche toezeg gring inzake terugtrekken van vrüwilligers en oorlogsmateriaal uit Spanje Italië verzekert geen territoriale of politieke oogmerken op Spaansch gebied te hebben ZATERDAGAVOND is in het Palazi Cliigi te Rome dé oveieenikon st tuü lien Italië en Groot Brittai nië ondertpeiini door graaf Ciano den Italiilai sdien ninister van buitenlaiidsch 7jltei en lord ftrth dei Britschen ambassadeur tt RfHn Ob plechtigheid van de ord iteekemng iKBi Ie 18 30 er eindigde ta 18 4 p en Ciano oi derteel enden epi st hef locol van de gemeenschap elijke verkla Advertentien kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekliandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daagè vóÓr de plaataing aan het Bureau z n ingekomen teneinde van opname verzekerd te zü n FRAMiltlJK Waarover gaan Frankrijk en Italië praten Volgens een byzmideren correspondent te Rome van de Daily Mail zullen de volgende kwesties tust ctien Fiankryk en Italic ter sprake worden gebracht Tanger De nieuwe bevestiging vanhet recht van Italië op gelykheid metFrankryk en Groot Brittannie in de internationale zone Tunis De bevestiging der overeenkomst van 18Ö6 waarbij den Italiaanschenburgers besherming wordt verleend Betrekkingen van goede nabuurschaptusachen Libye en Turns i Regeling der gren tussshen FranschSomaliland èn Abessyniè Herziening der overeenkomst van 1930 waarby Italië 2500 aandeelen van de 340000 verkreeg in de spoorlijn van Djibouti naar Addis Abeba Samenwerking in het achterland vanLibye De positie der Italiaansche emigranten m Frankrijk Het anti fascistische optreden en depropaganda der Italiaansche politieke uitgewekenen in Franltryk Uitwisseling van militaire inlichtingen betreffende de versterkingen der beidefanden aaij de Middelland sche Zee Ontwikkeling der handelsbetrekkingen tusschen de continentale en de kolonialegebieden in Afrika De kvrestie der vlootsterkte De Daily Mail voegt hieraan toe dat een overeenkomst gebaseerd zal worden op een protocol dat het vitale belang erkent van Frankryk en Italië op eep vry e doortocht door de Middellandsche Zee Begrafenis Sjaljapn Zondagmorgen is het stoffelyk overschot van Fedor Sjaljapin te Parijs ter aarde besteld In de Russische kerk werd in aanwozjgheid van een tairijk publiek èen lijkdienst gehouden waarna de luk =toet naar het kerkhof yan BatignoUes veitrok Onder de talrijkie bloemstukken was een enorme van witte sering en gemaakte iier met het opschrift Aan den grootsten kunstenaar van deze eeuw De gezangen werden beurtelings verricht door de RusBisohe geestelykheid en ledeii van de Russische opei x Na den kerkdienst vond nog een plechtigheid plaats m het operagebouw hetgeen de grootste eer is welke men e ni kunstenaar kan betuigen Op het kerkhof weid hot leven van den grooten ziuiger in ontioerende woorden uitgestippeld TSJE HO SL WAKIJE Redevo injf van president Benesj Commentaar an dip Farijsche Temps Dp Temps wydt een hoofdartikel aan de verhouding tusschen Frankrijk en TsjechoSlowakye Het blad mpi kt op dat de redevoering van Bnesj uitdrukking geeft aan den wil van ontspanning en overeenstem verbintenis aan betreffende vrye uitoefening van den god iien6t door Britsche onderdanen in Italiaanach Oost Afiika en betreffende de benandeiinig van Brltsche godsdienstige lichamen i diat gebied So Fik der beide partyen bevestigt haar voornemen zich te houden aan de conventi van 2 October ISÖfi welke oor altyd en voor alle mogendheden het vrije gebmik waarborgt van liet Suezkar aal De Egypti ïche regeering heeft zich by deze ve klarinn flangejldten In de bij de overeenkomst opgenomen briirfwisseling verklaart de Italiaïinsche regeerirg dat zij bevel he ft gf geven tot vermindering van d Italiaansche troepenmacht in I ibye de terugtrekking van troepen ia reeds begonne met oen afdenling van lOOO man waarmede voortg gaan z il werden tot de sterkte voor Vredestyd is bereikt De Italiaansiche regserin bevestijft tevens de BritRche formule te aam aarden De Italiaansche regeering verklaait dat Italië geen territoriale óf politieke t neleii den heeft geen bevoori eAte economische positie nastreeft m of ten opzichte van Spanje de Balearen de Spaansche overze Bche bezittmigen of Spaansf h Marokko f niet voornemens is gewapende troc pen in die gebieden te onderhouden Fransche persstemmen Het accoord is naar de meening van hec Petit Journal niet maar een nieuw gentlemen s agreement doch pen waar vredesverdrag De Joor Echo de Paris schrijft de weg is Frankrijk gewezen Laten wü smel handelen De Populaire stelt vast dat in het accoorrt niets herinnert aan de algiemeene richtlijne der Europeesche politiek van organisatif van den vrede Voor een oplossing die de aanvaarding zou beteekenen van internationale aamenwerking zonder beperkingen en pen afs tand doen van oorlog daarvoor aldus besluit het blad reserveeren de s cialisten hun enthousiasme en streven m VERBETERD PRODUCT VETTER DAN QQn gebieden betreffen Er zijn acht documei ten aan het protocol gehecht lo De Engelsch Itaiiaanache verklaiin van 2 Januari 1937 betreffei de de Middellandschr Zee Cn wisseling van not i s v n 31 December 1906 nopens den ytatus qas ini de Westelyke Middellandsche Zee worden opnieuw beivestigd 2o beide partyen komen overeen om periodiek inlichtingen uit te wisselen nupens belangryke voorgemomen administratievi bewegingen of herverdeeiingen van haar onderscheiden gewapende machten in haar overzeeaohe gebieden m of grenzende aan f de Middeliandsche Zee de Roode Zee de I Golf van Aden t enala in Egypte Soedan Italiaanach OostAfrika Britsch Somalilan Kenja Oeganda en het noordelüJc deel van Tan anjika De twee partyen komen eveneens ove eer elkaar van te voreniin kenni te stellen van ieder besluit nieuwe marino of luchtbasis te vestigen in de Middel andsche Zee len O I v n 19 gr OiL en in de Roode Zee of de toegangen daarvan So een overeenkomst inzake beiiaalde gebieden in het Midden Oosten Beide par tü en verbinden zich de integriteit en de or afhanjtelykheid van Saoedisch ArabiS er Jemen te eerbiedigen en zyn het er over eens dat het m haar g meenschappelyk belang is dat geen andere mogendheid aan de onaühankelykheid en de integriteit van deze landen raakt De overeenkomst betreft ook zekere elanden in de Roode Zee er brengt helderheid in en regelt dp positie van bepaalde gebieden in Zuict Arabië die lang onder Britsch protectoraat zün geweest in het bijizonder Aden waar zeke rechten aan Itahe worden g waarborgd 4o De twe mogendheden 5o De Italiaareche regeering bevestigt haar vroegiere veTzekerin gen dat zy t n volle de verplichtingen jegens het Veréenig de Koninkrijk beseft inzake hef Tsana moec De Egyptische regeeriing is in deze verklaring betrokken 6o De Italiaansche regeiring geeft opnieuw de verzekering dat de inboorlingen van iLaliaansch Oost Afrika pnet zullen woi den gedrongen andere militaire verplichtingen op zich te nemcf dan plaatselyk politiedienst pn territoriale verdei ligging 7o Da ïtaliaansche regeering gaat een COURANTENRECLAME IS NIET TE VERVANGEN PLAATST DUS UW ADVERTENTIE IN DE GOUDSCHE COURANT ming waarvoor niemand onverschillig zou kunnen blyven want daardoor treden gunstige vooruitzichten op een vreedzame regeling m het licht die de bezorgdheid en vrees welke de positie van TsjechoSlowa kije heeft doen ontstaan na de jongste gebeurtenissen in Midden Europa zouden kunnen wegnemen Vooral de Fransche openbare meening zal er haar aandacht op vestigen juiat met het oog op de banden die Frankryk verbinden met de TsjechoSlo waaksche natie Ongezien Mr Falcon Wanneer de klanten zoo heerlijk luchtig in hun regenjas glijden dan weten we het al uit ervaring dat is een Falcon Daar zou ik elk bedrag onder willen verwedden I Falcon s phenomenaal sfjcces dankt ze aan toupe pasvorm en kwaliteit De Falcon is een waardevol kleedingstuk De keur op de jas is het zijden Falcon tiket en het certificaat Laat U nlet tot namaak bepraten Banketbakkerij GEBRs DE JONG PEI EKSÏRaAT 36 TELEFOON 2707 WINKEL 28 Neemt U eens proel met onze bekende soorten KOEKJES en BANKET Allerhande Zandmoppen Gemberstaaf jes Amandelsnits Meiblaadjes Burgertjes Goudsi hc Uondjes Haagsche Jongens Indiaantjes Zanilspiitf enz PAASCHRONDJES een heerHjk licht koekje 16 cent per m GET 4KJE S 5 cent 7 cent en 8 ceM SLAGROOMGEBAKJES 9 cent per stuk Daselijk q versche Siroopwafelen ook aan het station verkrijgbaar LET NIET ALLERN OP PRIJS DOCH OOK OP KWALITEIT endie acht documenten er nota s welke het accoord zyn toegevuegd irTolgenB zetten de Egyptische jfezant ime Moestafa el Sadfekibey de Britsrhp isadeur e ée minister van buit nland zaken hun paraaf onder het accoord goede nabuurschap m Oost Af n ka Br was een beperkt aantal Italiaan ncho Il vreemde journalisten tot de plechtigheid toegelaten evenals fotografen en filmop nteurs Voor het Palazzo Öiigi had zich een talrü ke menigte verzameld die den ontleiteevan het accoord een hartelüks ovatie bracht C mo lord Perth en de Egyptische gelant begaven zich na de plechtigheid naai het Paiazizo Venecia waar zü dooi Musso Imi werden ontvangera Inhoud van het accoor De Engeisch Italiaansche oierenk m t bestaat uit lo een protocol met daaraan geth echce documeniten 2o een wisseling van brieven 3o een overeenkomal van goede nabuur Het protocol legt vast dat de heide r Herinffen wenschend de Engelsch ltaliaan he betrekkingen op een liechten en duurgrondslag te veatigen en by t dra Na herinnerd te hebhen aan de voornaamste bepalingen van het verdrag van bondgenootschap en vriendschap tusschen Frankrijk en Tajecho Slowakye van 25 Januari 1024 en de Fransch Tsjecho Slowaaksche ove reen kom sten van Locarno werd geteekenS zet de Temps het standpunt der Fransche regeering uiteen ten aanzien van deze verdragen Het sitandpunt van I ank k Ten aanzien van het verdrag van 1924 schrijft de Temp s De opvatting der Fransche regeering welke voortdurend door haar bevestigd is nog zeer onlangs is dat de samenwerking en overeenkomst welke in het verdrag vaa 1924 worden besproken verplicht zyn zelfs buiten iedere Geneefsche procedure om SCHOUWBURG G0NCOROIA DINSDAG 19 DIK TROM Ie rang lalcon 40 cent 2e rang 25 cent Bel inbegr Plaatsbespreken ad 10 cent per plaats Dinsdag van 10 1 uur Men wordt aangeraden zich tijdig van plaatsen te verzekeren want hel zal evenals in andere plaatsen storm loopen 19 5 22 5 24 50 27 50 32 50 37 50 45 Zeilboot te koop m zeer goede staat 14 M2 zeil Alles compleet Gouwe 196 Ter overname gevraagd BrooddepÖt of iets anders ook gen borg te storten A Kensink Kerkstr 36 Bodegraven iemand zoekt een zaak te RashonJ n m stAmlii koop met goede broodwinning Groote en Dw rg Keesjtf Br no 2060 bur v d blad kleuren Ohow DE KWARTJES RUBRIEK sche IJuitsche Hol Hö Wl tot de algemeene zaak van vrede en Wilijieid besloten hebben besp ekingen aa teknoopen over kwesties die haar genie n happelyk belang betreffen Het bepaalt èt de er aan gehechte docunfienten van liadit zullen worden op den da urn do n iiide re eeringen gezamerlyk te bepalen Het protocol verklaart Ten aanzien van de overeenkomst van October 1925 verklaart het blad dat de opvatting der regeering van de republiek is dat deze overeenkomtit niet eenvoudig weg een i l vormt van het mecharasme van I ocarno en dat bovendien mdien Duitschland op 7 Maart 1937 het Bynpact schond andere onderteekenaars geenszins werden ontslagen an de verplichtingen die zij hadden aangegaan zooals dat op 22 Maart 1930 te Londen werd vastgesteld toen de betrekkingen van Frankryk met groot Brittannië werden gegrondvest O p een getrouwe inachtneming der overeenkomsten van Locarno Het standpunt der Fransche regeering dat bekend is houdt in dat de clausule volgens w lkf hulp en bijstand zooals IS gestipuleerd moeten worden gegeven d ior de toepassing van artik 10 van het pact niet absoluut nowlzakelijk impliceert j iat dp aangelegenheid tevoren te Geneve in 1 be indeling komt onafhankelyk van de I aanbevelingen welke de Volkenbondsraad kan geven op grond van dit artikel ENGELS A J WEMPE Leraar M O Juubertstraat 142 Airedaelen Eng Ternen viers Schnauzers New F landers eiiz Sprekende gaaien Groote voorraad rievogels Binnenen B Vogels P J den Boer Te Krimpen a d Lek Centraal Garage N Markt 27 Ruime stalling ook in boxen T P van Loon Te koop i evr Marmeren Pen dule m coupes en uitgebi atla s Br met kleur en prijs onder no 1975 bur v d blad £ en flink Huis te huur gevraagd Brieven m opgaaf van huurprijs en ligging onder no 2 aan Westhaven B 3ouda GLAS IN LOOD onverbeterlUk in afwerking waterdicht en smaakvol Vraagt eens teekeningen by RËTZ2EMA Tel 318S OOK ACX ORDEONS bü G DE RAADT WIJDSTRAAT 22 GOUDA WESTMINSTERS ruischen niet en kraken met Zü waarborgen een rustiger ongestoorde weergave WESTMINSTER RADIO Wijdstraat 22 De Raadt De Fransche regeering staat dus volgens het blad op het standpunt dat niets ondei dn tegenwoordige omstandigheden de in 1924 en 1925 door Frankryk en TsjechoSlowakye aangegane verplichtingen samen te werken en elkander bij ïtand te verleenen zou kunnen verzwakken De Muziekschool WESTHAVEN 39 eiectriciteit één adree Jan Spee Spieruigstrul j PALESTINA Onrustige Paaschdagen BÜITENLANDSCH NIEUWS BELGIë De Konirg naar Tyrol Koning Leojiold is naar Tyrol vertrokke om daar ernige dagen vacanlie door te brengen Groene Kroon Carbofine fT voorzoover zii 1 betrokken is met het oog op een de i iüwe regeling van de grenzen tusschen Man Kenja Britsch Somaliland en It Muisdi Oo t Afrika en verder nopens zp andere aain®eleg nheden zooals do dei welke de betrekkiniren fuss hen de Veemarkt Reataurant billjjlc te huur voor bruiloften en partyen V Middellantstraat 19 N Markt 38 39 Tet 2626 Boekbinderij D v Leeuwen Turfsmgel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en muziek ƒ 0 55 per K G A K J Groenendaal 21 Tel I Paaschzondag wer t m Jeruz lem geken merkt door bloedige incidenten Bij den slag in het midden des lards werdp i vijitig personen gedood Gevr besch MeiBje on v halve d Vrifd geh Br no 2042 bur v d PIRASSTRO SNAREN JAGER Westhaven 20 Benedenhuis te huur 5 kamera met tuin Burg Martenssingel 50 Te bevr Wed van Soest Zeugestraat 50 Te huur een ruime W plaats gelegen aan vaarwJ Br no 1976 bur Tegenslag waardig dragen Is moeilljlt w jematlgd Jjn in voorspoed Is het ttont van wijsheid rikaansche legaties was voorzien nog langer te laten nagaan Wanneer zijn exrpllcntle dus geen bijzondere redenen voor een verdere observatie heeft zullen we deze opheffen te meer omdat de ook bij ons doorgevoerde vermindering van het personeel osns noodzaakt de grootst mogelijke zuinigheid te betrachten De Zoo ontving Lazlo Bartos dus twee gehjkluldeinde opdrachten belde van zeer vooraanstaande zijde maar hU wachtt er zich wel voor zijn lastgevers hiervan in kennifi te stellen daar men anders wellicht bezwaar zou maken tegen het bedrag van het honorarium em de onkosten welke hij dubbel In rekening hoopte te brengen Waarom het eigenlijk gln kwam hij al heel spoedig te weten Lazlo Bartos had een zeer bewogen leven achter zich Hij was Hoingaarsch Honved officler geweest had wegens al te hooge schulden en minder fraaie avonturen ontslag uit den dienst moeten nemen zocht Jarenlang zijn heil In Noord en Zuid Amerlka kwam vöór den wereldoorlog terug kreeg toen hij zich voor den dienst aanmeldde weer den rang vnn otficler werd In verband met ziin uitstekende talenkennis bIJ den berichtendienst ingedeeld en slaagde er in zich zoo onmisbaar te maken en door vlijtige verklIkkerU zóó vaak arme Posen en Roemeenschp Intellectueelen aae de galg te brengen dat hij spoedig tot kapitein werd bevorderd Toen de revolutie uitbrak stelde Bartos zich ter beschikking van graaf Karolyi trad daarop in dienst der radenregcering schaarde zich echter na de nieuwe omwenteling met een bewonderenswaardig gemak aan de zijde der wittt terreur denuncleerde honderden communisten sloot zich aam bij de Ontwakende Hongaren en zou het waarschijnlijk nog tot minister hebben gebracht wanneer niet een flinke interpel latle In het Hongaarsche parlement zijn verleden karakter en handelwijze dusdanig had onthuld dat hij voor zijn levemi gecompromitteerd was Hij begreep den wenk van hoogerhand liet alch eervol ont ilag geven en vertrok naar Weenen waar hij zich als particulier detective vestigde Hier werkte hij eerst recht zij het dan ook on officieel In dienst van de Hongaarsche regeertn en haar gezantschap in Weenen besplonneerde emigranten richtte meer dan één bestaan ten gronde maar trad daarbij zóó voorzichtig en zoo handig op dat zijn naam nooit In t publiek genoemd werd Bovendien kreeg hij spoedig dank zij een voorzichtige en discrete bemiddelingvan het Hongaarsche gezantschap e nuitgebreide cliëntt le onder de grootefinanciers in de Oostcnrijksche hoofdstad die er maar al te vaak belang bijhadden de connecties vaini dezen ofgenen speculant haussler of contramineur wat nader te leeron kennen Denlaatsten tijd was hij er ook zonder veelmoeite in geslaagd toegang to krijgentot de kringen der part fronten en zoo kwam het dat nu de iMnriskanselier zijnhulp inriep Bartos Het de taxi met Ralph en het jomge meisje kalm naar Wahrlng rijden stak zijn handen diep In de zakken van zijn elegante sportpels en overlegde wat hem te doen stond Deze jonge dweper aldus sprak hij tot zlchzell met name palph O Planagam die zich zooeven aan die dame als Patrick Ralph heeft voorgesteld schijnt iüer In Weenen zoo n soort Haroen al Ra sciilld te willen spelen Saneeren helpen redden weet Ik veel om er dan tenslotte natuurlijk met zooveel mogelijk mlllioenen tusschen uit te knijpen Zijn bedlende dat zwarte heerschap heeft hem min of meer een spaak In hot Bartos slenterde op zijn gemak naar de Berrengasse sloeg de Bankgasse In en verdween in het palels van het Hon gaarsche gezantsciiap Daar had hij met een der voornaamste leden oen onderhoud dat meer dan een uur duurde en welks verloop hem volkomen scheen te bevredigen Nu had hij drie zeer kapitaalkrachtige cliënten in wier opdracht hij Ralph s wegein zou nagaan En hU was vastbesloten In den dienst der belde eersten slechts zlin beenen m dien der laatste echter zijn hoofd en zijn van hartgrondlgen haat tegen alles wat Dultsch was vervulde hersenen te stellen Een thee rlsite Five o clock tea bij de familie KlopforHart Ralph O Flanagan die letwtit beschroomd de villa in EWibllng betrad werd door den heer des huizes reeds opgewacht en wat te luid begroet terwijl alle dames en heeren hem schijnbaar in gespannen verwachting nieuwsgierig opnamen De echtgenoote van dem di recteurgeneraal der Bankvereenlglng een vrtondelijkc oude dame bracht hen van het eene tafeltje naar en vaa de eene kamer In de andere on stelde voor Ralph kon tenslotte een glimlach niet meer bedwingen Bijna ledereen met wien hij kennis maakt blek den titel directeur directeurgeneraal president of consul te dragen En de namen Schellflsch Feiner Gottlieb önaus Richard Oio en Horatlus Sandau gonsden hem In de ooren Wordt vervoigu t Is wel een slechte tyd doch zorg voor de juiste tyd Hoekstra Gedipl Horl Gouwe Witzaad 10 et per pond 10 pd 95 Milletzaad 7 et per pond 10 pd 65 Gemengd zaad 12 et oer pond 10 pd UO E J Wientjes Keizerstraat Te huur eenige goed onderlwuden Moderne Woningen op het voorm ge O N A ter rein Huurprijs ƒ 5 25 en ƒ 5 50 per week Te bevragen bij G J van Wingerden R v Catsweg 3 en G V d Horst Turfmarkt 42 Gevr Inrigged Wherrj Zeilboot Br met prys 2043 bur V d jlad H H Melkboeren m BiÜ Ook carrierbanden wordft ons voor 10 et geplakt Runge Doelestraat 1 VOORJAAR Nu alles een kwastje Vakkundig bereide verf naar elk gewenschte kleur by R TZEMA Stoofsteegl FEUILLETON De ströd om Weenen Roman vany HUGO BETTAUER Nadat de directeur generaal van de nkvereenlging de heer Klopfer eenlgp dagen geleden zijn employé m opgedragen zich met den Amerikaan l J erblndlnl te stellen schoot het hem Mnnen aat het eigenlijk wel raad was Ualph OTIanagan s gangen eurig te laten nagaan Hij Uet2dch 5 met het detectivebureau Luna 2 wen en gaf den eigenaar den heer jwo Barto s opdracht 0 PIana an tot j eropzeggens toe te observeeren en aageiijka verslag uit de brengen U tt verzoek inS Kend deze zeer lasUge en Glas Verf Wilt gy vei zekerd zyu met zorgr en ervaring bereide verf uit prima grondstoffen te ontvangen Ga naar KLEINE PIET Gouwe 100 Te koop B M 12 M met certificaat zeilklaar Adres Bleekerssingel 8 In den loop van den avond zijn twee bommen or tpIoft de eene in de jcodsche w i va Jeruzalem de andere in e n Arabisch koffiehuis te Caiffa I het eerste geva Orgelles bill con vr inl Mej J Revet C Huygensstr 158 Get N O V Opruimingsprys Ligustrum 2 JBrige Bomhof Zoutmanstraat 44 Te koop Dames en B rijwiel in prima staat Vorstmanstraat No2 TElfOOP In en Verkoop van postzegels van Nederland en Koloniën O A V d Want B Martenssinffel 83 OmlIJBten van f oto i en Platen JAAP DE WAAL L Ticndewer 99 Te koop aangeboden Heerenrijwiel met kettincrkast en renuiaaf voor spotprijs Loeve Gouwe 146 Tel 2621 sterk zonnige buitenwijk E overburen een enkele geleden hecht en bouwde Zeer gemakkelijke Damesschoenen voor de breedste voeten Van Maaren s Schoenhandel V veratraat Ga wekelijksch éénmaal Naar B G in de Groenendaal I O aden ia l ftRmd ADHUIS Wy enendaal WONING Spoed I Te koop bel vrij Motorrijwiel D v Klaveren Voorkade 3i6 Boskoop Te huur fl WooiAuis met fl tuin en schuur Weth Venteweg 76 Bevr Voorwillens 149 Te koop een Buffetkast en Tafel Onder die Boompjes 8 c te zaak zelf op u te nemen en niet RADIODOKTER Reparaties aan elk toestel Anode batterijen radiolampen ongekend lage pryzen Donderd en Zaterd op deMarkt W Tombergstr 39 van uw helpers er mee te belasten a vo liet toeval dat op den morYJf n dag waarop Ralph een beïa he bondskanselier deze j hoofdbureau van politie de j w ln ontving dat er voor haar fSm K reden bestond om d n AmeliTwu onderdaan Ralph O Flana PaSDOort niet flllPi n t nlbr Wilt U eem gezellige Bruiloft M Kortlever Piano Accordeon Tuinstraat 44 A met voor en achtertuin be tende beneden twee ka suite keuken en hal be twee groote twee kleit kamers m JoMer a H lang 27 MkiJ brc l Ö 26 ter en schuur Te bevragen Voondllei Voor prima Zoolleder of rubber naar JOH MUURLÏNG Groenendaal 75 En toch is het zoo Rungc Doetestraat 1 A IS gocdkooper BaiHidreparatie 10 cent Aangeb nog nieuwe Z oor halve pHJa Br no 20S5 bur v w ens paspoort niet alleen volkoReeuwijk Weekbbd TbSS aar bovendien van aumujiw ciaie aanbeveling voor alle Ame weeKDiad voor Keeuwijü ï uTnD Waddinxveen en De Boakooper het BENIGE AFDOENDE en GOEDKOOPSTE PUBLÏCITEITSM Zend Uw opdrachten aan het Bureau MARKT 31 GOUDA Telef 2745