Goudsche Courant, woensdag 20 april 1938

19705 nairs behandelt waarvan zy ove iig ens gemakkelijk zou kunnen be staan doch juist de allerarmsten voor wie zulk een dure radiumkuur anders onbereikbaar zou zijn In Parijs worden thans pogmgen in het werk gesteld om het voortbestaan an de stïcht ng die tengevolge van de ongunstige tydsomstandigheden haai menschlievend werk reedb steik hteft moeten beknmpen en ei thans moeilyker dan ooit voorstaat te vei jsekeren Reeds in Juli van het vorig axr werd m den Pxrgschen gemeen teiaad een ooi stel ingediend om dp Stichtmg Cune een jaarlyksch sub sidie van 800 000 fts toe te kennen doch nog steeds is hierover geen be slissmg genomen Slaagt men er meiin nieuwe middelen te inden dan il de stichting zich veidei moeten be krimpen De voorgenomen uitbieidmg van het hospitaal met 60 bedden is onder deze omstandigheden reeds ge heel opgegeven UIT DEN OMTREK REEUWUK Gemeenteraad Onder vcwrzitter chap van burgemees ter L J Luca se kwam de Raad op Maan dag 11 April 1 58 des avonds om zeven uur bijeen De voorzitter opent de ver gadering met gebed Afwtzlg was de Jieer v d Heuvel De notulen van de vorige vergadering werden behoudens een kleine wijziging op verzoek van den heer Olieman onge wijzigd vastgesteld Na de mededecllingcn werden op voor i tel van B en W enkele posten verschil lende bcla tirgen betretfende oninbaar verklaard Hierna kwahi aan de crde een voorst l van B em W om op de begrooting 1938 uitgaven te brengen in verband met het regeeringsjubileum van H M de Koiün gin Gtd Staten hadden nl geen be zwaren tegen het uittrekken van een kwartje per leerling en een cent per in womer Alle leden waren voor het eerï te deel van het voorstel nl een kwartje per leerling Het tweede gedeelte stuitte echtei op bezwaren van velerlei aard Enkele leden waren tegen het steunen van vereenigiingen welke niet een alge meen doel nastreefden anderen echter achten het in dezen tijd van bezuiniging minder geschikt om tot een subsidiéering over tagaan De Voorzittei brengt de voorstellen in stemming Het eerste wordt met alge meene stemmen aangenomen Het tweede wordt echter verworpen met 8 tegen 2 stemiiictii Voor stemden de heeren Van Roon en Ballering Er wordt dus voor volksfeesten geen bedrag beschikbaar gesteld Een voorstel van B en W om geen ontheffing te verleenen van het betalen van schoolgeld aan E van Wensveen wordt daarop met algemeene stemmen aangenomen Verdoi werd J Rijlaarsdam in plaats van den heer F K van Wingerden be noemd tot Jid van het stembureau Bo vendien werd een nieuw besluit geaiiomen tot verdeeling van de gemeente in stem districten Op de begrooting 1938 was geen post uitgetrolcken voor de kosten van cultu reel werk voor werkloozen Er zijn momenteel drie werkloozen die er gebruik van maken Op een vraag van den heer Rijlaarsdam antwoordt de voorzitter dat de kosten per leerling niet bekend zijn doch dat ƒ 4ü0 wel voldoende is De niets op haar vaan draagt Sedert onheugelyke tyden reeds lang vooi dat de groote profeet kwarft was daar de geheele tijdreltening op de maan ingesteld de nieuwe maan vmg aan wanneer twee geloovigen vanaf het dak van hun woning of vanaf een heuvel in de avondschemering oor de eerste maal de jonge maan zagen die een zachte smalle schijf toon de Vanaf de hooge minaret zag do Muezzin voor de geloovigen naar de zilveren schijf uit en wanneei hy haar in het oog kreeg strekte hy dt armen pit en ing zyn gebed aan En hoe heerlyk was het hoe feestelyk ook wanneer zelfs de Sultan dei maand begon de Ramadon met do eerste klanken van de Daul trommels met zyn gebed zyn kastydmgen en zyn vasten Dat alles regelde de maan die ovei de zwygende woes tynen de stiUe bosschen en den Bosporus straalde en met haar licht mi naretten en moskeeën in een zacht schemerlicht zette Ach de menschen van den nieuwen tyd met hun electnsche treinen hun fabrieken kantoren banken precisie tydsemen en eeuwigdurend loopende klokken hebben ook het land van den Profeet niet gespaard en evenmin het Ryk der Osmanen ook daar is tyd slechts geld en plichtsbetrachting en gemeeoite krijgt de helft van de kosten vergoed an het Rijk De begrooting wordt dan ook met aJgemeene stemmen overeenkomstig gewijzigd Aan den heer M S Kreft wordt eervol ontslag verleend als lid van de commls sie tot wering van schoolverzuim met dank voor de bewezen diensten In zijn plaats wordt gekozen de heer E C de Greef benoemd hoofd van de Chr Nat School Ged Staten willen dat de artikelen 18 Ie lid en J9 2e lid der beheersverordenin gen vooi het waterleiding en electrici teitsbedrijf buiten werking worden ge steld Wethouder Hagen die de meening van de waterleiding commissie verdedigt is het niet met hen eens Men zeide eerst dat er gereserveerd moet worden en nu wil men de reserve in de genveentekas laten afvloeien Er is reeds tot een be drag van 44 j i over de reserve beschikt Nu wil men de laatste ƒ 600 ook ter be schikking hebben De heer Schouten merkt op dat een dor verordeningen nog zeer oailangs de goedkeuring van Ged Staten verwierf nu wil dat zelfde college nog geen diie maanden later de verordening partieel buiten werking stellen De Raad deelt de meeninig van de waterleiding commissie en besluit met algemeene stemmen om niet aan het verzoek te voldoen De begrooting is vergezeld van eenlge opmerkingen teruggekomen Ged Staten wenschen dat er enkele verdere bezuinl gingen zullen worden getroffen Zoo wenschen zij dat de stroomprijs van het tlectrisch licht verhoogd zal worden De Raad besluit echter niet lin dien zin Het vastrecht tarief zal geen financieel na deeUge gevolgen voor de gemeente mede biengen De licht commissie was nl van meening dat in het oververbruik eem voldoende compensatie is vinden is De wedde van den concierge wordt niet ver laagd Zonder hoofdelijke stemming worden daarop eeni drietal besluiten tot wijzi ging der begrooting dienstjaren 1937 en 1958 aangenomen Als voorkomende zaken komen een tweetal stukken in behamteling Eerst wordt melding gemaakt van een schrij ven van de waterleiding commissie om tot uitbreiding van het waterleidingnet over te gaan aan de Reewal de Laitdijk do Vinkcnbuurt on de Middelweg Wethouder Hagen licht het voorstel van de commissie nader toe Er bestond eerst verschil van meening ovei het ge biuik van Maimesmann of Eternlt bui zen J eze laatste soort kan niet wibe sehermd gebruikt worden De gestelJheld van den Ijodem brengt mede dat ze ge bitumeerd moeten worden Dit brengt een exlra onkosten van 10 cent per me tei De waterlptding commissie adviseer de daarom om Mannesmann buizen te koopen Verscheidene leden erkennen de voordeden van Mannesmann buizen Zij zijn echter van meening dat ze zeer voorzichtig gelegd moeten worden De heer Rijlaarsdam wijst op de zwieping In de grond en bepleit vastleggen met zand Het voorstel van de commissie wordt daarop met algemeeine stemmen aange nomen met aanteejcenlng dat de heer Vis wordt geacht tegen te stemmen Het werk kost f 8B75 Verder is ingekomen he bestek en de voorwaarden voor de verbreeding van don Ramdenburgschen weg Het heeft voor de raadsleden ter visie gelegen en verzocht wordt de goedkeuring ervan door den Raad te willen bevorderen Het wegdek is gedacht op een Ijoogte van 60 c M boven het polderpell De Voorzitter deelt mede dat het In de bedoeling ligt niet direct de verhai ding op den weg aan te brengen De ver hooging moet successievelijk geschieden Het is echter gewenscht dat de verhar ding reeds nu gekocht wordt en dat die zoolang opgeslagen blijft op een door de gemeente te huren terrein Er zal oor het plan niet meer geld worden uitge deze tyd wordt met precisie instru menten op de sterrewachten kant en klaar vervaardigd en verpakt Klokken en kalenders onttroonden de maan de professors voor de astro nomie namen haar werk over slechts over de eenzame woestyn mag zy nog haar licht wei pen en zich nog spie gelen in het water an den Bosporus Sis trancit Een melancholiek bol rond gezicht gaat schuil achter don kere wolken de oude man de gecivi liseerde wereld heeft haar op den lommelzolder gebracht en slechts d laatste afstammelingen van natuur volken bidden nog tot het mannetje in de maan om regen De maan zal echter op haar oude post blyven Zy zal daarboven blyven enkelen jaren na jaren en jaren ook wanneer deze oude wereld verdord en verdroogd zal 7yn zooals thans de maan zelf een gestorven weield lykt J an zullen er gaan wouden geen vruchtbare akkers geen steden en dorpen meer zyn en over de troostelooze rumes trekt nog altyd de maan met haar melancholiek gelaat Goethe s woorden aan haar zullen dan een zeldzame beteekenïs hebben Breitest uber mein Gefild Lindernd deinen Bliek Wie des Freundes Auge mild Ueber mein Geschick trokken dan bij de begrooting Enkele leden willen het bestek eerst gromdlg twstudeeren De belangen van Randenburg vinden in den heer Van den Hoorn een goeden verdediger Hij betoogt dat mem niet In de eerste plaats op een doorverbinding met Boskoop moet letten maar dat men Randenburg uit zijn isolement moet ver lossen De weg zal natuurlijk niet direct vrij van verzakkingen zijn van liever lede komt hij echter wel tot rust Wethouder Hagen meent eveneens te moeten memoreeren dat men niet te zeeir op een behoorlijke verbinding met Boskoop moet hopen HU heeft echter effikele bezwaren tegen hot bestek De weg wordt volgens spr te laag De heer Vis vindt dt geprojecteerde breedte welke vier meter bedraagt te veel Aangezien enkele andere leden ven eens bezwaren hebben zegt de Voorzitter toe dat in een volgende vergadering de zaak nogmaals ter sprake gebracht zal worden zoodat de heeren ci studie van kunnen maken Thans is aan de orde de rondvraag De heer Ollemam vraagt inlichtingen betreffende de uitbreiding van de water leiding lan den Tempel De zaak zal wor den onderzocht De heer Schouten vraagt of er plan nen bestaan om de s Oravenbroeksche weg stofvrij te makem De heer Hagen antwoordt dat het pol derbestuur hieraan niet kan denken met het oog op de kosten De heer Van den Hoorn vraagt inllch tingen betreffende den Randenburgschen weg De Voorzitter zal een onderzoek instel len Nadat nog enkele heeren het woord gevraagd hadden sloot do Voorzitter de vergadering De Raad bleef daarna nog eenigein tijd in besloten vergadering bijeen BERGAMBACHT GemeenteraiUlsvergadering op Maandag 11 April Tegenwoordig alle led i Voorzitter Burgemeester Kooyman Nadat de viergadenng op de gebruike lijke wyze met het lezen van het gebeds formulier is geopend deelt de voorzitter mede dat hy wegens het bereiken der leef tijisgiens jjn H M d Koningin tegen 1 Mei a s ontslat heeft gevraagd als burge mee iter van Bergambacht Daarna worden de notulen gelezen en on veranderd vastgesteld M delcie Iingen in ingiekomen stukken Dankbetuiging van H M de Koningin voor de aangeboden gelukwenschen met de geboorte van H K H Prmses Beatnx Dat Ged Staten de geméenterekemng over het di enstjaar 1936 hebben goedge k urd r t Ged Staten de Gemeente be gr o oting 1918 hebben goedgekeurd Idem het comptabiliteit 5l esluit model D van 4 Pe br 1938 dienst 1938 Idem d d 4 Febr 1938 dienst 1937 Dat Ged Staten vrystelling hebben ver leend van de v rplichting tot het geven van lichamelülce oefeningen op de school vak j tot 1940 Kon goedkeuring verordening tot wyzi ging heffmgs verorden mg schoolgelden Dat benoemd is tot controkur by de steun verleening A Hoogendoorn te Bode graven De heer Boer vraagt of de heer Hoogen d orn alleen voor deze gemeente is De Voorzitter zegt dat dé benoemde zalcontroleeren 4 gemeenten en dat het salarisf l O0 bedraagt waarvan 50 word terwyl het restant door de ge meenten wordt gedragen naar het aantal werkloozen Dat B en W ff poogd hebben een 3 leen ng aan te gaan tot aflo ising der 4 leemng welke poging ia mislukt Procesverbaal kasopname Gemeente ont vani er idem GEB idem Woningbouw vereenigmg By B en W is ingekomen een achryven van den directeur der inrichting waar Ar gje Schilt wordt verpleegd waarin de wensehelykheid wordtv ultgegprok n haar nog eenigen tyd in de innchtmg te laten Wegens den langen duur zyn de verpleeg kosten teruggebracht B en W stellen daarom den raad voor de verpleging te ver lengen n wel ingaande 1 Mei a s met een jaar Aangenomen Voorstel van B en W inzake extra hulp aan werkloozen over 1938 m den vorm van kiefeding dekking en schoeisel Voorgesteld wordt het bedrag van ƒ 5 70 goed te keu ren Hiervan wordt ƒ 3 70 door het Ryk verg d zoodat ƒ 2 ten laste van de ge meente komt Aangenomen Schryven van Ged Staten om het oordeel van den raad over de in 1984 uitgebrachte adviezen van den raad en de commissie uit de ingezetenen over de grenswyziging tus achen deagemeente en Schoonhoven B en W stellen voor geen meuw besluit te nemen De heer v d Dool zou liever een besluit van den raad iipn genomen daar indertyd de meemngen van d en raad en de commis sie nogal uit elkaar liepen Ook heeft spr den mdruk gekregen dat Schoonhoven met meer 700 autocraat is Wordt de apoorl jn opgeheven dan krygt Schoonhoven toch voldoende bouwgrond Een beahssmg moet worden genomen daar er 19 gezinnen zyn die zijn vei stoken van electnsch licht enz De Voorzitter licht een en ander toe en wyst er op dat het rapport ook toen was liever met doch er in berusten als het met anders kan Het voorstel wordt aldus ge formuleerd Grenswyziging wordt geacht aia zynde niet aanbevelenswaardig doch indien het moet gebeuren dan houdt de raad zich aan het rapport van voor 4 Jaar Aangenomen Adres om subsidie m de kosten van het consultatiebureau voor zuigelingen van de afd Bergambacht Ammerstol van het Groe ne Kruis van ƒ 100 De Voorzitter zegt dat er twee bureau s zyn en wel by de doktoren thuis aangezien geen lokaliteit beschikbaar is Hiervoor krygen de d ktoren ten vergot iing Met het terugloopen der toelage van het hoofd bestuur komt de af leeling voor tekorten Spr heeft deze zaak met de wethouders be sproken en zy zyn overeengekomen de sub sidie te bepalen op ƒ 50 per jaar Aan genomen Voorstel tot verlaging der krachtstroom tnneven van het GEB Nadat de voorzitter er op heeft gewezen dat zulks noo Uakelyk is met het oog op het Ijeh u 1 van de grootmdustne worden de voorgesteidre tarieven aangenomen De heer v Buuren wyst er op dat n de omgeving geen plaats is waar de hchtprys o hoog is In Stolwyk yn de pryzen en orwaarlen veel beter De voorzitter zegt dat men op het pHtte In in onj un jtiger onditic is als m dt sta 1 Daar kan men met e n flinke post do b grootmg sluitend nuken De kosten voor admmiitratie en onderhoud yn veel h o ger De commissie heeft gedaan wat zy kon doen om het bedryf rendabel te houden en de grootverbruikers ter wille te yn Het voorstel van B n W om v d Velden voor vast by het G F B aan te stellen op pen lalaris van ƒ ilOO uordt p voorste vin len heer Buuren aangehouden tot het emd der agenda om hot dui in comitc te behandelen Eenij e niet goe igek urde comptabili fieitsbesimten worden gewyzigd lolgenfl id Mes vdji Ged Staten Vastgesteld wordt de uitkeermg aan de Byz school volgens de LO wet art 10 over 193r Ingekomen is nog oen schryven van G d Staten om de verordening op de drmkwa terleidmg in oven enstemming te brengen met de Het betreffende gewyzigde artikel wordt voorgelezen w it ie opmerking van eenige leden uitlokt dat dit een vervroegde vei pbchte aansluiting is terwyl den heer d D ol het nog oen jaar zou willen uit stellen Wordt ongewyzigd aangcnmicn Hierna gaat de raad in comitt over de bespreking aanstelling v d Velden Ni Heropening mjakt de voorzitter bekend lat tot viste aanstelling is besloten op een jair wedde van ƒ UOO ingaande t Juli a Hierna sluiting STOLWIJK Oud raïond Ie O L School Woensdagavond is op de Ie O 1 school fn gclgeslaigde ouleravond gehouden De voorzitter de heer Burger opende de by c nkomst met een hartelyk welkomstwoord waarna de secretaris dgn heer v Me jeren gelpfjenlieid kreeg de notulen van de laat ste ouderavond voor te lezen Het hoofd der school b groette op zyn beurt de ouders en belangstellenden en hoopte dat de ouders die met 1 Mei hun eerste kind naar de school eenden ich spoedig t uis zullen voelen Vervolgens spraken m=j de Wilde direc trice van de Goudsche Industiieschool en den heer ftaneveld directeur van de Goud s he Ambachtsschod over het doel en d inrichting van het Nyverheidsonderwys wat helder en duid lyk werd uiteengezet Na een kop chocolade gebruikt te hebben kre j cn de oflders gelegenheid de tentoongestel de handwerk n teekeningen en het schrif telyk werk der kinderen te zien Dit werd met groote animo gfdaan Vooral de hand werken trokken veel belangstelling van de moeders Na de pau7 sprak het h of i der school ler de gelegenheid voor veraf wonende kinderen om op school onder toedicht te eten Verder wekte hy op het schoolfonds goed te steunen Gaarne zou een naamn chine aangeschaft worden Het sparen der kind ren door middel van zegeltjes van de Rykspostspaarbank zette hy uiteen Met een woord van hartelyken dank aan illen die m eenig opzicht medegew rkt had den tot het slagen van dezen avond sloot de heer v d Bosch deze goed geslaagde avond WADDINKVEEN Gevonden en verloren voorwerpen Gevonden 1 kinderjasje by K Schouten Noordkade 122 1 dameshandschoen by J Roggeveen Dorpstraat 1 blauwe hand schoen by I Kramp Pr Hendrikstraat 32 1 aktentasch by G Wesselmg Nesse 56 1 dameshandschoen by D Monster Kerk weg 103 1 portemonnaie met inhoud by J Kramp Pr Hendrikstraat 32 1 sleutel prlitiebureau Als verloren werd aangegeven l rywie belastingmerk Jaarl kBch onderzoek verlofgangers Het jaail iksch onderzoek van verlofgan gers van de lichtingen 192r en 1929 zal dit jaar plaats hebben op Vrydag 27 Mei a s des vm te 11 15 uur te Boskoop in het gymnastieklokaal van de openbare lagere school aan de Burg Colynstraat Voor nadere byzond rheden zie men de publicatie an het bord by het raadhuis Jacht op korhanen De Minister van Economische Zaken heeft goedgevonden te palen dat de jacht op korhanen met uitzondering voor de provm cien Friesland en Drenthe geopend zal zijn op 21 22 en 28 April 1938 Verlof A Burgemeester en Wethouders brengen ter algemeene kennis dat by hun college is in gedi nd een verzoek om een verlof A doo den heer K Blanken uit te oefenen m het perceel plaatselyk gemerkt Nesse 36 ka ddstraal liekend gemeente Wadrfm r sectie B no 3139 Jimt Binnen twee weken kan ieder tem u verleenen van de vergunnmg sclirif S bciwartn by B en W inbrengen HAASTRECHT Iï re comité In velband met de herdenking van u4ajarig juj ileum van de gymnastiekeenigmg Olympia heeft zich een Êecomitc gevormd bestaande uit de ho G V W Baron van Hemert tot m2 Burgemeester van Haastrecht StoWVhöt voorzitter i a Gaarlandt Burl meester van Gouda P A Troost Bimeciter van Waddinxveen N taria K 7 vat dr F T Hakkenberg H an rfen en P C Hüoft beiden wethouder van Hi trpoht Het bestuur van Olympia ontving v verschillende zyde reeds t eïeggmg in dailies en pryzen Fmmabloem collecte Dp laarlyksche l mmabloem collecte ni 1 n gehouden op Woensdag 27 Apn Dam club Do w dstryd tusschen de Haistrechtsclie r Ol derkerkscbe Damcluh eindigde m e g 101 overwinning vo r laatstgenoemdt v rocnigmg Fen zwyntjCfljager I n lywid dTt o nif tt d voor het gebouw der R K kerk onleheerd had ifestaan bleek by de terugkomst van den eiginm te 7yn gp tolen Vin den dader ontbreekt elk spoor RADIO PROGRAMMA S Woemsdag 20 Apnl Hüversum 1 1875 en 411 M NCRV V zending ttJO 7 OnAerwijafond voord Scheepvaart 8 Schriftlezing meditatie gewj J muziek gr 8 0 Gramofoon 930 Geluk wenschen 9 45 Gramofwn 10 0 Morffl dienst 11 Gramofoon 1115Zai fa piano In de pauze Gramofoon Zr richten 12 15 Gramofoon 1 De Gocik ders en gramofoon 2 30 Gramofowi I Pianovoordracht 3 45 Gramofoon 446 ft licitaties 5 Voor de kirtf ren 546 Gn mofoon 6 I arndu n tuinbouwhalfflui 6 30 Taalle j en causerie over het bumenaaii varingsreglement Berrohte 1 ia Ohnstelyk Fnesch halfuurtje 745Repo tage S Berichten ANP Herhaling SO Berichten 8 15 Manifestatie Av md dooi Christen Kunsteniaars 9o0 All Bound Sw tet 10 Berichten ANP lOOB Damleg 20 Vervolg concert 10 45 Gymnastiekles Vervolg concert 11 30 Gramofoon 11 50 12 Schriftlezing Hilversum H 30IJÏ M VARA l itzendliij 10 10 20 v m en 7 30 8 VPRO 8 Gramofoon 30 Caus ne Oni keuken 10 Morgei iftyding lOifllizending voor arbeiders m de cowt nubediü en if 30 Causerie De steunregel ng m de tuinbouw 12 Gramofoon 124J 1 45 VARA orkest 2 K iples 230V de vrouw 3 Voor de kinderen 630 meratda Septet 61 6 Gramofoon 630 B Uamiblers Gramofoon 7 10 Koorzanj 30 Cvclus Ons werk en ons geloof 8 Herhaling SOS Berichten 8 03 BnthtANP VAEA Varia 8 lö Orgelspel 8J RadKtooneel 10 Berichten ANP iflOS UtrecbtRch Stedelyk Orkest mmv gelifte 11 Declamatie 11 15 12 VA3lA orkesl I roitwich l iOO M 10 20 Orgel jpel U05 Gramofocm U BBC Nortihemorkest mmv solist W Gramofoon 1 05 Het Harp Trio 135 Gn mofoon 215 Carlton Hotel Orkest ïM Gramofoon 3 05 Causerie Hobbies Pln griphy 3 20 4 10 Vesper 4 20 De Geriro Zangers 4 40 Mantovani a dan orkest fiiö Berichten 5 40 Voor de boeren 6 selectie van t Boyd Neel orkest en soliste 6 40 DBC Variete orkest sectie vM hi BBCRe uekoor e i solisten 720 BBCTheaterorkest mmv solist 1020 M Jacksons BanÜ 10J50 1120 Jmma er Kadio Paris 1648 M 710 7 55 8 Oö 93Öen l0 20GraiBofo 9 11 85 Granger orkest om 12 50 Zan Z JJ 2 20 Viool voordracht 3 21 Zang i Baillv orkest 5 20 Pianos oordracht i Zang 635 Mandolinevoordracht 7 0 Ckp balovoordracht 8 20 Van t proF 9 50 GramofoonKeulen 456 M 5 30 Gramofoon 50 Omroeporkest U Omroepkleinorkiest mjn v solist 1 Cmctrt 3 50 Gramofoon 6 SO Uit het Vajer land van den puhrer S20 Ryksut endin Dei FüJirei und seine Ivgeni 8 J roeporkwt Jcoor m kinderkoor 9S richttn 9 50 1120 Omroepkieinorkeflt Brussel 322 en 484 M 322 M U 20 Gramofoon 11 en 1 Omrofltkleinorkest 12 50 1 20 Gramjrfoo 4 20 Omroepdaneorkest 5 50 OramMf 620 Omroepklemorkest 7 2Ö Oniroepo f en solisten 8 05 Interview B 10 20 Omroepdanaorkest 484 M 11 0 Gramofoon H Omroepsalonorkest 12 oO 1 20 GrafflM 4 20 Gramofoon 5 35 en 6 06 0 orkest 6 35 en 7 20 Gramofoon 7 roepsymphonie orkest en solist Causerie 9 40 en 9 55 10 20 GramoIM Deutschlandaender I 71 M 7 SSuorkesten sprekers OZie len 8J50 Speeldooamu iek 0 Beii 935 Duitschland Echo 9 50 Kari W parts Kamerorkest 1005 Berichten 11 20 Gramofoon 77e Jaargang Woensdag 20 April 1938 mimm msm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUÜAEN OMSTREKEN enz BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN Ditbladverschuntdagelüks behalve Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omatreken behoorende tot den bezorjïknnK 1 o regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 155 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prijs Liefdadigheids advertentien dpe helft van den prüs ABONNEHENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar de bfiorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 Abonnementen worden dagelyks aangenom n aan ons Bureau MARKT dl GOUDA bu onie agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onie bureaux zyh dagelyks geopend van 9 fl uur Administratie en Redactie IclefInWrc 2746 Postrekening 48400 INGEZONDEN MEDEDEELINGFN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ O 60 Op Ie voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelmgen by contract tot zeer gereduceerden i rys Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags voor de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn FRANKRIJK VOLGT HET BRITSCHE VOORBEELD Besprekingen met Italië beoogen gelüksoortig doel Vyftig kilometer kust in Franco s bezit Volgen de Osservatort Romano hebben linkschen ruim 1300 monniken en noni en vermoord Rede van franco op den nationaltm feestdag Havaa seint uit Saragossa dat de recht sche troepen thans meei den 50 kilometer an de kast der Middellandsche Zee bezet i ouden Dank zy hun opraarsch m het ge bied van Vmposta controlHien de rech iichen thans meer dan de helft van de ryst j rodiK tie van Spanje Volgens inlichtingen van uitgewekenen te jlöusa hebben de troepen van kolonel Gar i t Cuaner hun laatste steil ngen verlater en ligt Val Aran thans open w d rccht schcn De afdeehngcn uij Navarra van heE leger va 1 1 anco hebU leeds een aantal g rpen ni de 3 Aran L et o a Viella Ter Noorden wi ten Zuiden van T werd gisteren zeer hevig gevochtei On uaiiks U herhj 1 1 aanvallen der reel schei e daai j v orden gesteund dot i ks tt vhegt 1 houden regeec g tl epen stand H t pi 8 geVormde fron t t oürl n van UU de Cona is niet aannerk lyk gewyzigd Van link che zyde w rdt medeg ie d dat tydens de jongste luchtgevechten aa i het Oostelyk front 39 rechtsche vli geis krygsgevangeaiör weruen gemaakt m est Duitschers en Italianen Volgens eön opgave van de Osser cjtore Honiano hebben de linkschen m Spanje 1 37J loosterpiiesters en nonnen vermoord Hiir by zyn n et inbegneiwr de wereldlijke gees telyken die volgenis he blad by honderdei tegelyk om het leven zyn gebracht Gelyk reeds is gemeld heeft 1 lanco den niegentiende April tot feestdag verklaard aangezien het de verjaardag is van de on depteekemng van h et decreet dat definitief de orienteering der politiek van het land vastlegde door de vereeniging der ïpaan sche falanx en dei traditionalisten De wen geveis zyn uitgenoodigd een dag viy met I hfhoud van loon aan alle arbeiders en be t dienden te geven De openbare instellingen en handelphuizen waren vandaag geslotei Rede van Franco Om vyf uur vanmiddag heeft franc voor Rndio National een uitgesproken waarin htj zich tot da betoogers richtte die de rede in de houding aanhoorden France hermnerde aan de vereenging die een jaar geleden oor God en de natie tot stai 1 gebracht werd Voorts somde hy de mili taire successen van dit jaar tot aan de ver ovenng vian de zeekust op en schetste i e ten uitvoer gelegde taken op sociaal econ misch en cultureel gelbied O m wees hy op de oprichting van het Spaansche instituut en op die opitelhng van de arbeidacode d e een fundamenteele grondslagen vornt van den nieuwen staat In zyn verklarmgen betreffende het op nationaal en mtemitio naai gebied nï g uit te voeren program zlI de Franco o ni Wy moeten ons prestig In de wereld heroveren De generaal em digdfe yn rede met den kreet rArribi Es pana hoog Spanje t vaardigd omdat hy gevlucht is en d hnlp Zal na Rome ook Berlijn beli okken worden in een atieven naai vrede door oveieenstemminjir mHANS wordt bevestigd dat italiè de voorstellen van I rankiuk t t h t aan Imoopen van besprekmgen teneinde de be rtsande misverstanden uit d n weg te rui men heeft a arrvaard 1 lei Blondel de I lansche aakgela tigvi de te Rome heeft at rdag de opvatt ii en an de Uransche legeenng lan graaf Ciano i teengtzet Hy U t er op gewezon dat flp Fran che rcK enfig 7ich te G i è e parne zou vereejiigen met die BriTsch etapptn Na de zwak met Musaolini t hebben be lokei heeft graaf Ciano heden den ranachen zaakgelastigde niedegedeet I laj Itelie bereid is op deze voorstellen ui te un Thans zal het contact tusschen beiur regeermgen wprdip oortgezet Er h at a gctn problemen in len eigenlyketi zin des voordg tussche bei ie landen alle po t ek MLËgstukken wci n geregeld by d over t nkomaten van J miari 1935 We b ataat a een psjcholog th probleem an ciit is grooter dan de moedijkhe ien die bestonden tusschOn Itahe en Fngeland Vermoedelijk ylilleo de besprekingen tus Khen Ciano en Blondel het geheel der be trekkingen tuswihen de twee landen omvat ten en vaiï Pransche zyde zal men y ai schynluk trachten een geschreven o re n komst tot stand te brengen welke i eke ren zin een bevestigmg zal zijn an Bntsch Itahaansohe overeenkomsten op die punten welke m het byizonder Frankrijk raken zoo ah de verbindingswegen over de M ddell i d Bche Zee de Spaansche kwestie e öjne Men wil pogien gelyke gafanties te ver krügen ais Eh land Frankryk zat ian ht Itftliaansche keizerryk erkennen onder ge Ii l vioorwaarden als Engeland Hej schynt dat men oo 9 Mei wanneer de volkenbondsraad by zal kome i d aak tusschen de regeeringen wil regelen door middel van eeoi briefwisseling Nadien ïal dit dan worde gevolgd door eip nlyke tóBprekmgen tot regeling an de tvxJimscht vraagstukken zooals de belang an ï kryk Btlopie n i de spoorweg D ji boeti Addis Abeba handelsbelangen d pen tusschen Etiopie en Somalil mo enz In politieke en diplomatieke krinijei 11 Korne 18 men van oorde L dat de Frai sch Itahaansche besprekuigen onder gunstige ocrteekenCf begmnen Onvoorzienie verwikkeling n voorbehou den mag men zeggen dat het Brit ch Ita wuisch accoord dat thans g volgd wordt i or ee toenadenng tusschen Frankiyk en It li beteekent ontspanming in i Mil dellanr ache Zee vermindering va i he ge aar in internationale conflicten als e volg van den Spaansche burgeroor oj ver mindermg van den common istischen invloul 1 1 West en Midden hui opa Het is zeei w 1 mogelyk dat de Lng 1 che regeering di zich den weg naar etui Britsch ltalia iibch accoord door de Italiaat üth inmenging in Spanje met het afanyden e ei min zii afïien van pogingen me Duitschland tot eei vergelijk te komen hoezeer ook de publieke pinig en sommige politieke kr ngen n hii gelald onaangenaam zyn getroffen uoor de nwthode waar an Duitschland ziel in zyn buitenlandsche iolitiek bedient De DUITSOHLAND Bevel tot inhechtemsnenun van Otto van Habsbur De Angriff bevestigt thans in een u richt op de eerste pagina onder een ontzaggelyk opschrift dat op 29 Maar een bevel tot nhechtemsneming van Otto va Habsbuig IS uitgevaardigd wegens hoogverraad Het h spreekt over den aartshertog als over een misdadiger en een vluchteling H l Mihryft dkt het bevel tegen hem is uitge Ivan Pirys heeft ingeroepen tegen Hitl i voor het aime verdrukte Ooatenryl gche volk Het orgaan gebruikte uiterst heftig termen tegen aen aartshertog ev nals t i en I keizer Karel en keizerm Zita BTNNRNT ANH j SaVJFT UNÏF i Complot tegfen Stalin ontdekt Dlie milHoen meer aangevraagd voor defensie Wetsontwerp dienaangaande ingediend Voor correpties inzake monetaire maatregelen ƒ 70 COC noodlg Ingediend Is b dt Tweede Kamer een wetsontwerp tot wijziging en verhooging van het achtstt hoofdstuk der RiJlMbe grooting Defensie voor het dienstjaar 1937 Aan de Memorie van Toelichting Is het volgende ontleend In de Memoiie van Antwoord op het Voorlooplg Vel slag der Tweede Kamer betreffende het iste hoofd tuk der Rflks begrooting vooi het dienstjaar 1937 werd door de legeering toegezegd zoodra over de noodige gegevens betreffende den In vloed van de monetaire maatregelen op de begrooting 1937 beschikt zou worden door de indiening van suppletolre be grootingen de verelschte correcties te zullen aanbrengen Tha2is kan ten aanzien van een aantal artikelen der Defensie begrooting 1937 worden becij ferd welke verhoogingen deze artikelen dooi de monetaire maat regelen zullen ondergaan Het onderwer pelijke wetsontwerp strekt tot het aainbrengen van bovenbedoelde correcties voor zoover deze thans bekend zijn tot een totaal bediag van lond ƒ TOOOOO Voorts Is mede aanleiding geweest tot het IndifSien van dit wetsontwerp a het houden van de dei de herha Itngsoefenlng in October jl b Het aanstellen In vasten dienst öp 1 Juli 1937 van een groot aamitaJ arbelda contractanten die blijvende functies in nemen c Eenigc aringcnd noodzakelijke uit gaven ten behoeve van het materieel en het personeel welke in hoofdzaak be treffen Ie Verbouwing en inrichting van het voormalig gebouw van den Pensloenraad 2e Versnelde afbouw van vier mlj ien vegers en bljwerkrekening van Hr Ms O 16 3e Convooldiensten in de Spaansche wateren brandstoffen on herstellingen verblijf vaivHr Ms Van Galen In de Chineeschc wateren afsleepen van Hr Ms Hei tog Hendrik In den Grlekschen Archipel 4e Aanmaak van torpedo s in eigen beheei bouw van een werkplaats en aanschaffing van werktuigen öe Bouw eoii Inrichting van een vuur It ld in gsher stel werkplaats 6e Vooizienlngen aan magazijnen en huren van bergruimte in verband met de aanschaffing vaai nie w materieel Zeven opperofficieren gearresteer I a maarschalk Jegorov Naar SvensKa Presaen bericht yn op last van der volkscommissaris van binnen andsthe zak i en leidei van de geheime po 1 ie Tegjov zeven opper officieren van het r dt leger jearresteerd lij A orden beschuldigd een complot te heboen gesmeec om Stalm em Worosjilo tb ermoorden he aanslag aou wprden gedaan op 1 Mei tyd s de parade op het RooJp Plem De gearresteerden zouden hebben bekend 1 zy bommen zouden hebben willen vverjien naar de tnbui e waar de leiderg van dt i pfenng zou n staan om de parade gad te falaan y zouden hun opdracht uit het buitenland hebben ortvangen 1 Gearresteerd zyn maarschalk Jegorov generaal 41kbnis generaal Kasjmtn opper bevelhefbber an de Kaukasus generaal Dybenko bevelhebber van het militaire district Leningrad generaal Bielov bevel he boer van he militaire district M nsk en generaal Garbasjov die ndar verluidt m de gevangenis zelfmoord zou hebben gepleegd Arsenicum ertslafi n ontdekt Sovjet Busstsche geje nlen hebben in d bergen an Svametie m den Kaukasus be langryke arserjcum ert lagen ontdekt Voor de exploratie hierva zal een groote m diustne gevestigd worden en zullen arbei derswonmgen gebouwd en verkeerswegen aangeleg i worden Uitbieidmi van het spcorweRnet In den loop van dij jaar al aan de spoorwegen eeu bedrag an ruim vyf milliard roebel ter beschikking worden gesteld voor het uitbreid n van het spoowegnet tus schen de cei trale deelen der Sovjet Unie en het Verre Ooster De voltooiing an den aanleg van een tweede speor op den Siben sthrn spoorweg en m het Verre Oosten btaat op het programma In dit jaar zulle i 1448 nieuwe locomotieven en 39 000 nieuwe goederenwagons m bedryf wordfn geste t RANK RIJK Hei tOGr van Windsor naai Antibes De hertog en hertogin van Windsor zul len vandaag in AnUbes aankomen In ver band hiermede verluidt dat de hertog een contract zal onderteekenen voor de huur van het kasteel La Croe dat eigendom is van Sir Pomery Durton Halt gunt u mij nu eens een pauze opdat ik ai die boosaardIgheden kan verteren Korn liet zich niet storen Hij stopte de eene sandwich na de andere in Mjn beweeglijken mond en ging voort de gasten op cynische wijze te carlcaturl seeren Men verzamelde zich in den salon Anton Korn werd dringend verzocht iets voor te dragen en hij deed dat met een meesterlijke karakteriseering Ralph be greep er slechts weinig van omdat hij de gepersifleerde personen niet kende maar hij voelde dat hier een groot geestig talent zijn gaven demonstreerde Zoodra Korn geëindigd had werd de Amerikaan door Klopfer Hart reeds weer In een groepje heeien betrokken dat de Weensche bank en financleele wereld vertegenwoordigde Het gesprek liep di lectover de Midden Europeesche problemen het schadevergoedingsvraagstuk en de vraag of Amerika in den eeuwigen strijd tusschen Frankrijk en Duitschland partij zou kiezen Maar steeds weer wer den de woorden saneering van Oosten ryk geuit en Klopfer Hart richtte ten slotte tot Ralph de rechtstreekse he vraag of en hoe hij zich een grondige hervor ming van Oostenrijk voorstelde Onmid dellUk trad ean diepe stilte in allen wachtten gespannen op het antwoord eens een paar schoenen verdieinen kan Hij heeft ook een auto Dat is 01a de bankier een zcex bekend Alpinist dat wU zeggen hu heeft walgelijk veel aan Alplni verdient Bovendieai schrijft hij waarom weet niemand hechte schouw burgrecensies naar nu heeft hu zijn blad verkocht zoodat hU ze voortaan zal moeten advertéeren Dat Konrad von Hotzendort eoi keizei Wilhelm hun mé molres geschreven hebben laat hem geen rust hij heelt nu ijn eigen gedenk waaidlghcden als boek in zijn eigen uit geversmaatschappij uitgegeven Dat oeuvre is echter mlndei exDressianistisch dan exhibitionistisch alles komt er In voor wie hem geld schuldig Is welke meelkost hij t liefst eet enzoovoort Die dikke daar met dat witte vest Is Hozl von Holzlngen een fanatiek mo narchlst omdat hij ich nu nog alleen maar Holz mag noemen Hlj Is van be roep directeur van een reclamebureau maar hij knapt ook alle mogelijke andere zaakjes op Deze dame hier is Christine von Audoil dat wil zeggen ze heet eigenlijk Polak maar ze noemt zich graag bü den ad lijken naam van haar eersten mam van wien ze gescheiden is Dat Is een zeer veelelschende dame Onlangs maakte ze de opmerking Mijn man mag niet maar huis komen als hij In die week geen milliard heeft verdiend Kom had zijn woordenstroom van tijd tot tijd met een eigenaardig hoep on derbroken maar nu zei Ralph oef en Uet daar op volgen zijn Kom Interrumpeerde Waai mee meneer Klopfer maar zeggen kil dit aan mij niet dezelfde beteekenls moet worden toegekend als aan deoverige gasten maar dat men mij zoo nbeetje moet beschouwcai als de giappenmaker van dit illustre gezelschap dienmen In de eerste plaats Inviteert om denaanwezigen de verveling te verdrijvenen ten tweede omdat hij iemand veelgeld schuldig is dat men waarschijnlijknooit terug zal zien En zonder verder nog een woord te zeggen nam hU den Amerikaan bij den arm en trok hem mee Het Is u wel aan te ziem dat het umies is Als u niet weet wat mies Ishoort u al heelemaal niet in dit gezelschap thuis Bulten dat als u zich hiernestelt zal u dat een hoop geld kostenen wat dat betreft kunt u zich dan ookveel beter aan mij houden ik ben be schelden neem ook graag vijf dollar aanen laat me voor een eenvoudige soupertje blj Sacher Inviteeren En nu zal Ik ude menschen hier eens voorstellen geachte heer Croesus De helft van hetstelletje dat u hier ziet bezat voor denoorlog nog geen Eroon nu hebben zeallen een mülard wat zeg Ik vijf tientwintig mlllard Die daar Is een Kommerzlenrat die vroeger een groothandel dreef In zure mosselen en een worstvan vloeipapier gevuld met stroolzaïidheeft uitgevonden Nu bezit hij een autoDaar zit er een die zoo dom is dat hijzich met zijn verstand alleen nog niet Spiedende blikken achtervolgden hem het leek hem alles vreemd on Amerl kaansch als uit een andere wereld hij begon zich onbehaaglijk te gevoelen en was het liefst in een verboorgen hoekjt gevlucht Maar dat ging niet wamt Steeds weer stond de oude directeur generaal met den Assyrlschen baard naast hem steeds weer dook een nieuwe directeur of president voor hem op wlen het een buitengewoon genoegen was met hem kennis te maken Tot plotseling een slaeke nog jonge man met de trekken van een kunstenaar wlen de monokel als in het oog scheen gegroeid op hem en den heer des huizes toetrad en op den toon van een Noord Dultschen tooneelspeler welke echter op het onverwachtste oogenbllk In Joodsch jargon overging uitriep Waarde heer Klopfer laat u dezen geëerden epigoon van de Rockefellers Vam der Blits en Astors nu eens aan mij over Ik zie wel da hij zich bij eikendirecteur dien u hem voorstelt ongeluk klger begint te voelen Ik zal als oppas ser optreden die hem hier de menagerie laat zien Verbluft maar tevens geamuseerd wendde Ralph zich tot het schijnbaar zeer nerveuse heerschap dat af en toe een hikkend geluld deed hooren terwijl de gastheer zijn ergernis verbergend lachend zei Dit Is meneer Anton Kom een zeer begaafd auteur maar ietwat excentriek Meneer Kom Is een voortreffelijk decla mator em zal straks wel zoo goed willen Dft wijze voedt zlJn geeH met weten h P verbetering der kunsten is zijn 1 001 en hun nut voor het algemeen kroont hem met eere F EUILr ETON De ströd om Weenen Roman van HUGO BETTAUER Wordt vervoigu 14 I De meesten stelden zich tevreden met stommen maar veelzeggenden hand 1 yult maar er waren er ook die ontac tlache opmerkingen maakten ala Ah tie beroemde Amerikaan of Ik heb al iver u gelezen De onwaarschijnlijkste physslonomieen öoken voor Ralph op Mannen met wa wrwauwe slaperige oogen en ver van het ofa staande ooren heeren met hang wren clean shaven dwazen met mo J i die er graag oer Bnigelsch zouden Pjwn uitgezien en een geweldig dikke J wiens monokel er uit zag als een g og op de soep een zekere meneer r Imiteerde den Jovlalen Don Juan mir van Ooster h type wisselden af J et terlngachtlge blondines alle kleur aiwes waren vertegenwoordigd en fyJïiöakt onwlUekeurlg de opmer Wordt ver olgd dat met een deel van de waar te H J jrïencolliers welke In twee m drie t yjjn de halzen sierden de Weensche wïü minstens voor eenlge Jaren i mwn zou zün