Goudsche Courant, donderdag 21 april 1938

GE RAAGD flink WERKMEISJE HOI MAVbGESTICm Oosthaven 1 Aanbieden na 7 uur De Gruyter s TANDHEELKUNDIG INSTITUUT HOLLANDIA Café HOLLANDIA MARKT 40 GOUDASpreekuur Donderdag 9 12 Geheele Gebitten f 30 met Karantie Pjinlom trekken inbesrepen Scicr De HoHandsche Waschv langnjk n vetgehalte s verhoogd H W og veel sneller en gr voeger In een m n mum va J wasgoed schitterend helder veel vetter dan vroeger re p en gemakkelijker dan ooit tevoren ledere huisvrouw die nog met met H W J maakte moet beslist met verzuimen de nie eens te proberen Want zeeppoeder de h W ischvrouw IS nu ongetwijfeld het beste watd l landse markt op eeppoedergebied kent en de lage prijs van o een en ook de zo populaire l j ven op de bekende j GRA Begrafenissen Crematie Transporten Dooi geheel Nedeiland en daar buiten onnuddellyk te ontbieden W H J V d Toorn N V BOEZEMSINGEL 164 Gevestigd 1867 Tel 52578 ROTTERDAM Tel 716788 DEN HAAG die recht i £ Vi6 fe WASCHVROUW VETTfcR DANoni VERBtriiRD PRODUCT ii 9 ¥ Eywiel en Sporihandel H de Grüii it ei Ij steeds de NIEUWSTE MODELLEN RALEIGH HUMBER BURGERS E N R SIMPLEX DCJi EI 11 K RIJ WIET EN yixJtv I KINDERRIJWIELEN voor elke leeft d AUTOPEDS KINDERAUTO S en DRIEWIEIERTJES f l AaTS EEN KLEINTJE N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Verkrijgbaar 3Vi PANOBRIEVEN k 101 De Directie Mr A J S VAN LIFR Mi P R HOOP WFG VOOR EEN KWARTJE OPGAVEN WORDEN VOORVRIJDAGMIDDAG 12 UURINGEWACHl PRIMA STOFZUIGERS iiaf a J ZIE ONZE ETALAGE LANGE TIENDEWEG 61 TELEF a r Deelneniei rentiuni Actie Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz Gouda flaa fuMe jt Ongezien Mr Falcon Wanneer de klanten zoo heerlijk luchtig m hun regenjas ghjden dan welen we het al uit ervaring dat is een Falcon Daar zou ik elk bedrag onder willen verwedden I Falcons phenomenaal succes dankt ze aan coupe pasvorm en kwaliteit De Falcon is een waardevol kleedingstuk De keur op de jas is het zijden Falcon etiket en het certificaat Laat U met tot namaak bepraten spelen it kleercn met eer te vcmsthte Fsdeis kkid Ideedingl in leuke modellen zullen ze ook sfoeicn en daarbij hun ontzitn De t i k kleeding it dus een beteekent degelijke JO t LÜAJMlS MWrLfS fl 10 I IS fa Iio f cr i 5 4 i en hooger BÊbL JlKKLN II aj J 4 5 O en huoger Groote êorteennn Ijottgens htouip KTNnLRSPORTCOSTUÜMS met cul tie Ie iij I 6 8 jaar fl 9 ü H lo en liuogcr KINDFR iPORTrOSTUUMS met plu foi Ie lijd 6 Bjaarfl a l en Iiooger KINDER MATROZENCOSTUUMS II 0 7 9M en hooger OI kNOOPPAKJtS fl O CU hooger BfiC DEMIS fl en liooger lo ia 4 J 27 50 32 50 37 50 45 IVo l9706 77e Jaargang Donderdag 21 April 1938 whmhe cödeevt NIEUWS EN ADVERIENTIEBLAD VOOR GOIJIJA EN OMsTrEKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE yiEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Ditblad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 jjfir week 17 cent overal waar de bfiorging per looper geschiedt Franco per pojt perTiwartaal ƒ 3 15 Alwnnementen werden dapelyks aangenomen aan ona fiVeau MARKT A GOUDA y ome agenten en loppers den boekhandel en de postkainören Onie bureaux zyn dagelyka geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrebening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken gehoorende tot den bezorgkrmg 1 S regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 155 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 20 beslag op den prya Liefdadigheids advertentien de helft van den prys INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ O 50 Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeehngen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handielaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatamg aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn ROOSEVLET s SYMPATHIE VOOR HET ACCOORD Reserve in Poolsche regeeringskringen waar men gekant is tegen een pact van v er duizend personen dakloos geraakt Er 7nn speciale maatregelen genomen voor de dak loozeii De hulpactie wordt voortgezet wordt als huisbedienden m de offi ierswo nirege hCf grootste aantal vreemde in8 en gebruikt Bygevolg zou het Waroffice ge huwden officieren instructies hebben ge geven thuis zich te onthouden van liespre king van kwesties van militalreln aard Gglyke stappen zouden zyn gedaan hy de functionarissen van de admiraliteit en he ministerie van luchtvaart Het blad voegt hieraan toe dat in Whifehall het centrum der mmistenes de hotels restaurants fn tearooms dagelyks vol Eïpionnen zitten amateurs zoowel als betoepsspionnen die hopen inlichtingen te vernemen die een indiscreet ambtenaar zich zou kunnen laten ontsnappen Amerikaanflch vliegtuigmaterlaal voor Engeland Reuter verneemt uit Londen dat eenige deskundigen van het ministerie van buiten landsche zaken zich gisteren naar New York hehben begeven om er de mogelykheid nta te gaan direct vliegtuigm aten aal aan te schaffen totdat de Britsche fabrieken die reeds op volle capaciteit werken hun pro ductie zullen kunnen uitbreiden Naar verluidt zal indien de miasie in de Vereenigde Staten niet ten volle zal slagen y den toestand in Canada nagaan Naar verluidt zal de regeering m de Ver Staten geen hinderpalen in den weg leggen aan de Bntsche aankoopen van zooveel be schikbaar luchtvaartmateriaal als Groot Bnttanme wenscht De regeermg is steik genoeg om de protesten af te wyzen die ongetwyfeld zullen komen van den kant van militante groepen in het congres De verkoop van een groot aantal militaire vliegtuigen aan Engeland zou zeker door de isolationisten aangegrepen worden als voor treffelyk ra ter aal voor hun campagne Het isolationistische blok is nog machtig t ooral m den senaat Op 28 Mei wordt in Washington een nationaal anti oorlogscon gres geopend vele sprekers zulkn hier de opvatting tot uitdrukking brengen dat de AiTier kaansche neutraliteit ree it onder mynd wordt door buitenlandsche propagan la en door de pogingen van de Europeesche democratische landen zich te verzekeren van Amerikaansehe hulp m geval van e n oo loET tegen het foacisme TURKIJE De aardbeving in AnatoUe Er zouden duizend dooden zyn Len s eciale verslaggever van l ct dag blad Tan die een bezoek brengt aan het distne Kircheir meldt dat by de aai d bevuig in midden Anatohe veel meer slachtoffers te betreuren zyn dan eerst Werd ver meed Het totaal aantal slachtoffers zou meer dm duizend bedragen tenvyl gisteren mei dmg werd gemaakt van slechts twe honderd Vyf en twintig dorpen werden gehe t verwoest o m Turkalpinar waar alle hui zen werden weggevaagd In die plaats zyn BINNENLAND Te een uur reed een auto met de vlag 1 van het rechtsche Spanje den Pont du Rol op en stopte in het midden Vyïtien phalangisten stapten uit en begaven 7ich naar den transchen grenspost waar hun commandant en jonge luitenant veilclaar p ditlsche Koirespondenz verheuf d dat spanning is verdwenen Tydens een persijonferentie heeft presi döit Roosevelt over de Britsth Itahaansche ereenkomst Hen iB te Washington van meemng datinde politieke opvattingen president iftsevelt aanleiding hebben gegeven het iBKhen twee Kuropeesche mogendheden erioten verdrag te onderschryven Af ge ardigde Scott heeft een resolutie gezonden aan het departement van staat waarinhij er bi de regeermg op aandringt epenlijk de naties te noemen die verdragen hebben geschonden Japan is reeds als zoo innig genoemd Scott hoopt dat Italië enDuitschland evenzeer zullen worden veroordeeld wegens hun binnendringen mSpanje in stryd met het pact van Keüogj Men gelooft dat de iiresident geneigd Jsdit te doen doch hy zal bezwaarlyk zyn te Chicago g houden redevoering waarin hftde aaiïvallers veroordeelde kunnen herhlen zonder Chamberlain en Mussolini in j verlegenheid U brengen j Het Britsch Italiaanache atcoord is in Poolsche regeeringskringen ontvangen met een voldoening di f emengd is met een ze kere reserve ten aanzien van de gevolgen Men liet m de overeenkomst een belangrijk dement ter bevordering van den vrede doch tefrelijkertud voelt men weer vrees opko men voor een samenwerking op beperkten rrontislag namelyk tusschen de vier Wes telyke mogendheden ipen samenwerking nartegen Polen zich reeds verzet heeft IN ZUID AFRIKA GAAT HET GOED Een Indruk van dr H D van Broekhulzen In Zuid Afrika gaat het goed zoo luidde de samenvatting van den Indruk dien do gezant van dit land te s Gra venhage dr H D van Broekhuizen ge kiegen heeft tijdens een De begrooting van Zuid Afrika toont over 1937 een overschot van 4 axj ooo pond sterling Dit gunstige resultaat is naar dr Van Broekhuizen s meening voor een goed deel te danken aan het t eleid van don Zuia Afrikaaiischen minister van Financien den heer Havenga die reeds 15 jaar zijn functie vervult De heer Ha venga heeft niets meer van zijn ambte naren te leeren hij kent het klappen van de zweep Wat de bewapening aangaat hteit Zuid Afrika zich de laatste jaren vooral toegelegd op versterking van di militair luchtvaait door aanschaffing van nieuw materiaal Er bestaat een Jaarlijkschi opkomstplicht voor mannen van 16 6 jaar van één maand tot zes weken Het oude commandostelsel zooals dit In den boeienoorlog gold is weer ingevoerd De uitvoer van Zuid Afrika is nog al tijd grooter dan den Invoer en wel 6 a millioen pond sterling pei jaar Uitvoer producten zijn voornamelijk goud mats wol en citrusvruchten Ruilhandel met Nederland De gezant heeft in Zuid Afrika zoo vertelde htj bespzekingen gevoerd over de mogelijkheid van ruilhandel tusschen Zuid Afrika on Nederland met fruit als object Zuid Afrika voeit voornamelijk zijn vruchten uit naai Engeland en zou dien uitvoei gaarne vcrgrootcn dooi in de maanden Januari Februari en Maait dan is het zomei in Zuid Alilka naii ons land te expoi tieren In Juli Augus tub en September zou Nederland dan fiultproducten naai Zuid Afrika kunn n uitvoeren Een dei gelijke i uiltransactie zonder douanebclcmmenngen zou b de landen gioot voordeel kunnen brengen en de wenschelijkheid ervin wordt In beide landen begrepen Sprekende ovei het handelsverkeer in het algemeen tusschen belde landen toonde de gezant zich een groot voor stander van het zenden van een Neder landsche handelsmi sie nair Zuid Afrika in navolging van de missie naai Zuid Amerika De missie zou met open armen ontvangen worden en zeker nuttig werk kunnen doen ter vergrooting van het liandelsverkeer dat nog zeer miniem is nen Zooals het v lor Italië een voordeel be teekent wanneci Duitschland zich in zyn buitenlandsthe politieke betrekkingen en Vlaagstukken van factoren van spanning en onrust kan bevrydtn zoo strekt het omge keerd ook Duitschland tot voordeel wan neer Italië thans in rechtstreeksch overleg net ingeland Ie tegenstellingen uit den weg ruimt die met dit land in Middelland sche 7ee en m Afnka hebben bestaan Betere organisatie van China s verzet Lin yi thans fi evallen Over due fronten wordt reeds da en lang verwoed gevochten China IS bezig met het opleideoi van dui yenden nieuvre soldaten Een buitenlandech ide dat hy najnens de régeering van Franco bez t had genomen Van de Spaansche grens wacht te Val de Aran Dne bataljons van duizcn 1 man elk hadden opdracht Val de Aran te bezetten doch na den pas van Bo laigue hebben zy geen tegenstand meer ontmoet Aan de grens is d rood goud roode vlag vdn het rechtsche Spanje geheschen Uit Barcelona wordt gemeld dat de troe pen van Franco die de Rio Pallaresa waren overgestoken en tot dicht bij Andorra wa ren gekomen zyn tegengehouden door de republik insche troepen die in een tegen aanval het verloren terrein zouden hebben heroverd Aanvalten van de rechtsche troepen by Tremp m de omgeving van Isona werden eveneens afgeslagen De Itahaansche bladen wyzen uitvoerig op het wi rk der Itahaansche legionnairs waarnemer verklaart da de geheele man j f door by Tortosa de hoofdmacht der rt elyke bevolking va de provincies Hoeïian Kwaaigïi en Kweitsjau een militaire oplei dng schynt te kry n Er schynt een over vloed van mumbe te zyn Ihuzenden kisten geweren en andere wapens worden vervoerd naar afgelegen opslagplaiatsen die i dt heuvelen vepfaorgen liggen Overal wyzen teekenem op weloverwogen activite t vliegvelden worden aangelegd wegen geibaand stalen bruggen gebouwd spoorwegen uitfct breid Dertig Japansche vliegtuigen afkomstig van de vliegkampschepen welke langs de I kust vaji Sjantoeng liggen hebben Liiigyi 24 uur voor de verovering met bommen be StOOitt I e Japansche zegslieden voegen hier aan toe da zwaar geschut de muren der sttad heeft gebeukt totdat deze I Koit daarop werd door de Chineeizen t f gegeiven dat Lingyi m Japansche handen is gevallen In de straten wordt nog geii och t ten en Chineesche afdeehngen welk buit n de itad lagen zyn naar de stad getiokken om te pogen de Japanneps te verdr jvsn Vanochtemd ia ook een felle stryd ontbiand om he b ezit vaTi Hantsjwang Franco s troepen op den Pont du Roi Het dal van de Garonne geheel bezet Andorra benaderd Het Val de Aran dal der Garonne is volgens een Havasbencht mt Pont du Roi thans geheel m handen van d rechtschen Reeds m den nacht had een rechtsche ver kennmgspatrouille den Portillon pas bezet en omstreeks tien uur gisterochtend traden de rechtsche troepen in contact met de Fransche grenswacht publikemsche troepen vast te houden rechtsche troepen m staat hebben gesteld de Middellandsche ee te bereiken en de linkschen aan Ie monding van den Ebro te omsingelen Hier werd wederom beves tigd dat Itahe geen ander doel heeft dan op Iberisch gpondg ebied z Jn wapenen te stellen tegenover de krankzmmge bedrei gmg der Sovjets schryft een blad In de Spaansche kerk te Rome is een herden kingsdienst gehouden voor kapitein Haya en de Spaansche vliegers en legioensoldaten die in Spanje gevallen yn De dienst werd o m bygewoond door ex koning Alfonso don Jaime de Bourbon de Spaansche ambaa sadeurs bij het Vaticaan en Quirinaal den broer van generaal Franco Nicolas en tal van Italiainsche vertegenwoordigers van regeermg en party BUITENLANDSCH NIEUWS VFRFFNIGDF STATPN De veidwiininR van Peter Levme De Deutsche Diplomatisch Politische Kor wpondenz sthryft dat wanneer het gevolg vin het Britach Itahaansche accoord daar n bestaat dat een vriend van Italië van spanningen m zijn buitenlandsche betrek bgen bc rijd is Duitschland dit alleen al it een oogpunt van ware vriendschap lechts kan toejuichen Want het karakter an de Duitsch Itaiiaansche betrekkingen IB dat van een as njet dat van een scheids vmr Het gaat by deze verhouding om de temeenschappelykheid van bepaalde funda inenteele beginselen die het behoud van de cultuur het recht tn den vrede moeten die De heer Murray Levme wiej s 12 jartj toontje Peter byna twee maanden ffeleden spoorloos IS verdwenen heeft gisteren een beloonirg van 25 ÖOO dollar uitgeloofd voor inlichtingen welke leid n toj het terugvin den van dem knaap en een belooning van 5000 dollar voor inlichtingen welke leiden tot het vinder van zyn lyk mdiem hy leed dood mocht zijn ENGELAND De toenemende spion nage De Star meeint te weten dat de aaJiizie i lyke toeneming van het aantal spionne i dat naar Engeland gekomen is sedert h t bewapeningsprogramma wordt uitgevoeid levendige ongerustheid wekt by het ministe rie van oorlog Te Aldershot aldus het blail betalen Heeft Denemarken hout ijzer erteen en olle Is Zwitserland niet geheelen al op den import van alle grondsioffen aangewezen EJn gaan deze IgndenmlBschien te gronde Ik ben geen econoom maar ik geloof toch zeker dat elkeIngevoerde grondstof in waarde vertienvoudlgt wanneer zij als fabrikaat weerwordt uitgevoerd Men moet in Oostenrijk nieuwe industrieën oprichte glasblazerljen uurwerk en schrijfmachinefabrieken De oprichting van dergelijkefabrieken op groote leest geschoeid zoude werkloosheid doen afnemen en deexport zou de handelsbalans reguleerenWellicht ik ben het daar met mezelf n niet over eens dat ik er toe zou kunnenbesluiten voor zulke doeleinden credlette verleenen De aanwezige bankmenschen wierpen elkaar beteekenlsvoUe blikken toe Nu openden zich allerlei mogelijkheden Nieuwe groote Naamlooze Vennioot schappen consortlën en trusts zweefden hun reeds voor den geest en dat alles gefundeerd met Amerikaansch kapitaal En dan wat een nieuwe directeurs onderdirecteurs en voorzittersbaantjes Een Duitsch nationaal afgevaardigde bracht sceptisch in het midden U vergeet dat men bij ons niet werden wil achturendag bedrijfsradenfeestdagen overuren vacantles looneischen dat wel maar werken merci Ralph ktek den man wiens wijn roode neus en goedmoedig embonpoint aller minuten gewacht had begroet en hij verheugde zich reeds over de Intlntlteit van deze aanspraak toen hij zich plot seltng herinnerdt dat het meisje den naam Ralph voor zijn familienaam moest houden Het was het eerste rendez vous dat HUde Wehningen hem had toegestaan Toen hij haar daarom verzocht had had zij kalm en zelfbewust geantwoord Ik wil graag een uurtje met u piaten maar ik meen er u toch op attentte moeten maken dit ik hoe vrij en onconventioneel ik me ook voel noch naareen zoogenaamdcn vriend noch naar eenverloofde reflecteer Eerlijk gezegd ikben bil dat we elkaar zoo spoedig zullen terug zien en het zal slechts een uliggen mij die vreugde niet te vergallen En nu stond ze blank zeer eenvoudig maar smaakvol gekleed voor hem schud de hem stevig de hand en zou ultgegle den zijn daar een zeldzaam mengsel van sneeuw regen dooi en lichte vorst de straten schier onbegaanbaar had ge maakt wanneer Ralph haar niet had vastgehouden Zij nam den aangeboden arm maar toen hij aanstalten maakte om een taxi te roepen hij was zoo verstandig ge weest zijn eigen wagen thuLa te laten wees zij dat gedecideerd van de hand Wat denkt u wel t Was laatst aleen buitengewone lichtzinnigheid vanme om dat toe te staan bij deze schandelijke prijzen Laten we eenvoudig ergens In een café een plaatsje zoeken Wordt Ik zou u graag eens een paar plannen willen voorleggen die bewijzen dat wu dezelfde denkbeelden koesteren Ik ben al lang Directeur Beinei van de Harmonie bank kwam tusschenbeiden Pal don mag ik u eens in uw hotelkomen opzoeken Ik heb vèrstiekkendeindustrlaliseerlngsplannen die u ongetwijfeld De heer Gottlieb Gnaus schudde den Amerikaan hartelijk de had Ik zou het buitengewoon op prijsstellen als u morgen tijd zoudt kunnenvinden om met mij bij Sacher te déjeuneeren Tusschen het eerste en het tweede gerecht hoop ik u een plan voor teleggen dat Anten Korn verscheen als reddende engel Kom mee meneer Vandei gold an ders hebt u morgein drieduizend fabric ken en geen cent geld Hetgeen me zeeraan het hart zou gaan want ik heb eerlijk gezegd al mijn hoop op u gevestigd Lachend Het Ralph zich door hem meevoeren terwijl de heer des huizes zijn zoon die ook reeds bankdirecteur was geërgerd toefluisterde Die Bajazzo die Kom zet hier geen voet meer In huls HUde Dag meneer Ralph Met deze woorden werd O Flanagan op den hoek van de Mariahllferstrasse eni de Neubaugasse waar hij reeds ettelijke De menschheid maakt haar toekomst wop hare daden FEglLLETfON De strijd om Weenen Roman van HUGO BETTAUER Ralph kreeg den indruk dat hij ulteiSt voorzichtig moest zijn hij voelde dat nem hier voetangels en klemmen wer n gelegd en zei voorzichtig Mijne heeren jk ken dit land slechts an het gezichtspunt van een goede vrouw die Weenen boven alles liet had aar ik sta absoluut vreemd tegenover e econcmische voorwaarden zooals me jouwens de uiterste ontwikkelingsmoge miieden en al datgene onbekend zijn r Oostenrijk eigenlijk in de afgeloopen er jaar verhinderd heeft ook slechts i bescheiden poging te doen om tot wweropbouw te komen tiÏÏ principieel sta ik op het Sf P t dat het zich bij Oostenrijk J om een zoogenaamde actie handelt J om de gewelddadige onderbreking AiZ ïiatuurlijk proces maar om een Pïaanden wederopbouw k J hoe zal dat mogelijk zijn acat een der heeren In het midden f ait land dat van al zijn naüonale K td Is aUe grondstoffen w invoeren en niet genoeg waarde voortbrengen om met goederen te miJnst een bijzondere voorliefde voor overmatig werk verrieden aan Ik moet uw landgenooten tefeen u inbescherming nemen Zij zijn ze r zekeriiiot luier dan alle andere menschenWanneer hun werklust heden ten dagtal niet bijzonder groot is dan dient deinnerlijke oorzaak gezocht te wotden inden wereldoorlog en zijn gevolgen Arbeid moet zich In tevredenheid omzettenWie hard werkt heeft recht op een gezellig tehuis op krachtige voeding en opeen bescheiden portie levensvreugde enverstrooiing Maar hij die bemerkt datal zijn arbeid en zijn moeite hem slechtseen naakt leven vol kommer permitteertdoet liefst zoo weinig mogelijk In datverband zou ik een vaak door mijn moeder die jarenlang hetzelfde personeelwist te behouden gebezigd gezegde willen aanhalen Als een vrouw steedsklaagt dat haar dienstboden niet deugen dan ben ik er zeker van dat zij zelfniet voor haar taak berekend is Aanden achturendag mag echter Jn geen geval worden getornd Die is een der besteuitvindingen van onzen tijd Ralph had zich onwillekeurig opge wonden en hij was blij toen zich een gelegenheid voordeed om afscheid te nemen Een regen van Invitaties daalde op hem neer hl voelde zich met één ruk in den maalstroom van het Ween sche leven getrokken Klopfer Hart vergezelde hem tot de garderobe Mag ik u vriendelijk verzoeken dezerdaèen even bij de Bank aan te loopen