Goudsche Courant, donderdag 21 april 1938

Burgeriyke Stand GEBOREN 15 April Dirk Johannes z van J Hoogendoorn en J Hofstede 4e Kade 36 Dirk z van A W Kok en J D Wagenaar Zeugestraat 84 liö April Ma rgretha Adriana d van j Zwar en f Baas Bos hweg 60 Maria Adrirvna d van F Eikenboom en A G StekeJenburg Walvisstraat 60 April Hendrika Wilhe miin i d van C J Dissetdorp en M M Hoogendoorn Johan Mnrie z van C Omes en C P C Hooftnian Gravin Jacobastraat 31 Apiil Francina d vam C Seü n en J W i mgcn P C Both straat 91 GETROUWD 20 April L Kalmeyer en K Schouten A Verhart en A S do Bruir J H M Doeleman en P P R M Verkerk C Tersteeg en M van Vliet G va Otidahoom en G W Slaman A de Jonge en M P van den Berg J Verbeek em C van Waas OVEJï LT DEN 16 April Huberta Koolmeel wed H L Blok 79 j 17 April Petronella Everdina Dubbeldam geh met J J van Hoff € j Di oeve dag voor Moordrecht en Gouderjik De slachtoffers yan het auto ongeluk te Capelle a d IJsbcl ter rufato gelegd Droeve tïtoeten zyn vandaag door Moordrecht getrokken en zij voerden ais last de stoffelyke overschotten van de drie slachtoffers uit deze gemeente by het vreeselyk ongeluk te Capelle a d IJssel waar in den nacht van Eersten op Tweeden Paaschdag een auto te water reed en van de zeven inzittenden er vyf verdronken naar de kleine begraafplaats waar een schfrpe wind kilheid bracht als di ukte de natuur den rouw uit die er in gezinnen en in het dorp heerscht Terwyl de doffe slagen van de kerkklok over de huizen klonk geschiedde in den morgen allereerst de begrafenis van den 23 jarigen grondwerker A Falsgraaf en dea middags zijn de stoffelyke resten van den 29 jarigen koopman P van Vliet en den 22 jarigen schilder J Versteeg tegelyk door vrienden uitgedragen en in twee gelyk kisten in ééé ngraf bygezet Schrynend was telkenmale de smart van de zwaar getroffen ouders en ook heerschte ontroenng onder de talloos vele dorpsbewoners die in dichte ryen rondom de graven waren saamgegroept Burgemeester K H Brandt mevr Brandt en de wethouders J L de Jong en H Frederiks woonden de plechtigheden die in allen eenvoud geschiedden hy By de uitvaart van Palsgraaf waren ook aanw tzig de uitvoerder en de opzichter van de Amsterdamsche Ballast Maatschappij by welke onderneming de overledene in dienst was Zijfi kameraden by het bedryl brachten met een bloemstuk een laatsten groet De heer P de Jong godsdienstonderwijzer van den Geref Bond in de Ned Hervonnde kerk te dezer plaatse sprak een afscheidswoord waarin hy de buitengewoon droevige om tandigheden bij het ongeluk schetste en den nabestaanden God s troost toewenschte De baar van Van Vliet was gedekt door bloemen van de familie terwijl op de kist waarin het stoffelyk overschot van Versteeg rustite twee bloemstukken van de familie werden gelegd De heer A Piersma uit Gouda vroeger onderwijzer te Moordrecht was mede by deze gelijktydige teraardebestelling van zijn oud leerlingen tegenwoordig Aan de groeve van Van Vliet heeft prof dr M C van Mourik Broekman Ned Herv predi kant alhier een treffend woord ten Met Dultschland heeft Zuid AfriJta een rullverdrag gesloten Voor 4 A 6 mlllloen s jaars levert Zuld Afrlka krachtens dit verdrag wol en zuidvruchten waarvoor Duitachiand machines locomotieven e d verschaft Bijzonder was de gezant getroffen door de uitbreiding van staden als Johannesburg en Pretoria In Johannesburg wordt de eene wolkenkrabber na de andere gebouwd Het aspect van deze stad door den geaant Jaar geleden ook bezocht Is daardoor geneel veranderd Over de cultuur verblndingen Dat de cultuur verbindingen tusschen Nederland en Zuld Afrlka den gezant ter harte gaan is voldoeride bekend en het spreekt dus vanzelf aat dr Van Broekhuizen ook dit punt in het gesprek bracht Er bestaat een sterke stroomlng in ZuidAfrika welk ijvert voor uitbreiding van het onderwijs in het Nederlandsch vooral op de hoogescholen ter verrijking van de Zuid Afnkaansche taai en ter vergrooting van het lezersdebiet van ZuidAfrika ansche schrijvers De gezant zou gaarne willen dat naast de Engelsche cultuur de Nederlandsche beschaving hechter gegrondvest zou wor den dan thans het geval Is En bij dit sU even heeft hij niet alleen de letterkundigen maar ook leidende figuren uit gouvernementeele kringen aan zijn zijde Ve itig jaren op de film Eerste opnanuen Hard werken voor de film die vervaardigd wordit ter legenluejd van het regeerings jubileum van H M de Koningin De opnamen van de nationale film Veertig Jaen ter gelegenheid van het veertigjarig regeeringsjubileum van H M de Koningin waarvoor Ben van Eysselsteyn het scenario n draaiboek schreef zyn in de studio s van Loet C Barnstijn begonnen Zestig werkdagen zullen aan de opnamen besteed worden d w z zestig dagen van hard en lang werken voor acteurs actrices en niet in het minst voor een grooten staf van menschen di © niet op het doek komen Hoofdpersonen van dien staf zyn Edmond T Gréville en Johan de Meester Jr de productie ductieen opnameleiders Guus E Ostwalt en Liko Krejcik de cameramannen de Duitsche Heller en Otto van Nynenhoff Dat het draaien van een scène welke slechts enkele minuten van de voorstelling jn beslag zal nemen een langdurige bezigheid IS bleek ons toen wy een kykje in de studio s kwamen nemen De scène die gedraaid werd speelde Itl de hut van en scheepsdokter aan boord van een oorlogsschip dat op 6 September 1898 binnenkomt op den dag van de kroning van de Koningin Het is s ochtends vroeg en een matroos Adolf Engers klopt op de deur van de hut van den dokter Cees I aseur en maakt een kort praatje Langer dan een uur duurde het draaienvan deze scène Iedereen die er by betrokken was bleef in een goed humeur Het isook niets byzonders dat dif zoo lang moestduren Zoo is het altyd bij elke film zeggen zy die het weten kunnen Dan gaan delampen uit dan weer aan Het eene oogenblik wordt er druk gesproken het andereoogenblik heerscht er diepe stilte Als ergedraaid wordt en het geluid wordt opgenomen ia alles doodstil Dan houden ook dewerklieden die elders in het gebouw timmeren en schilderen even op met hun bezig heden Er moet nog heel wat getimmerd en geschilderd worden al zyn ook vele decors af Zoo staat er byVoorbeeld een heele gevel van een deftig Amsterdamach grachtenhuis waar de jonge scheepsdokter een feest gaat bijwonen op den avond van de kroning Ook de eet en danszaal van dit huis deftig gestoffeerd in rood damast gehouden zyn kant en klaar De costuums die in deze film gedragen zullen worden en onder het deskundige toe zicht van jonkvrouwe dr C de Jonge en mevrouw C Abeleven vervaardigd zyn zU ook klaar Er is een costuum by dat een copie is van het costuum gedragen door de Koningin Moeder op den kroningsdag Algemeene v rg adering der ChristeUjk Historische Unie Openingsrede van jhr mr D J de Geer Gisteren Is In Krasnapolsky te AmstJerdam de Chrlstelijk Hlfitorlsche Unie In algemeene vergaderhig bijeengekomen De voorzitter Jhr mr D J de Geer herinnerde er In zijn openingsrede aan dat er bij de jongste verkiezingen voor de Tweede Kamer binnen den kring vatn het protestantschchristelijke partljencomlex een verschuiving plaats had ten ongunste van de christelijk hlstorlschen de staatkundiggereformeerden en de hervormd gereformeerden en ten gunste van de anti revolutlonalren en de chris tendemocraten De verschuiving ten onguntste van de christelijk hlstorischen is volgona spr Ui hoofdzaak veroorzaakt door de zuiging die ditmaal uitging van een verwante zusterpartU Het kwam spr hier twijfelachtig voor dat de mildere economische temperatuur welke tijdens de verkiezingen heerschte op den uitslag niet zonder invloed is geweest en dat met name de antl revolutlonaire en de vrijzinnigdemocratische partij daarvan profijt hebben gehad Aangaande de nieuwe defensieult gaveai wees spr op het verschil met 1914 Ook toen werden zware eischen aan de schatkist gesteld Maar Jaren van groote welvaart waren daaraan voorafgegaan In het volle harnas kon de strijd met de onfunst vam den tijd worden aangebonden Thans hebben wij zeven jaren achter den rug waarin de belastingen reeds voortdurend verhoogd en de uitgaven reeds voortdurend besnoeid zijn terwijl er nog gee sluitend budget Is Bovendien Is door boeking van gewone ult gaven op den kapltaaliwllenst leenlnggeld opgenomem tot dekking van lederen dagsbehoeften Ten slotte zijn zelfs rekeningen onbetaald gebleven O a een rekening van dertig mlllloen s Jaars die wij hebben bij de sociale verzekerlngafondsen In deze zwakke situatie overvallen ons nu de nieuwe groote defensieuitgaven Zij zijn even onvermijdelijk als die van 1914 Maar grootere zorg barend aan de verantwoordelijke regeering Wie van de defensieversterking spreekt denkt ook aan den internationalen toestand waarin zU haar grond vindt De hier dreigende gevaren zUn in het afgeloopen jaar voortdurend nader gekomen Het jongste feit dat het wantrouwen deed groeien is de overweldiging van Oostenrijk Het noodlottige hiervan ligt niet ini de aansluiting op zichzelf Het noodlottige van het nu gebeurde zit in de wijze waarop de aansluiting tot stand kwam tegen de wettige overheid in met het mes op de keel onder dekking van een legermacht als eem bron van onrust voor de heele wereld die zich de vraag stelt waar de volgende geweldpleging zal plaats hebben Dit Is de hoofdzaak daar komt dan bij dat wU pijniyk getroffen zijn door de gevolgen die het gebeurde voor een deel van de Oostenrijksche bevolking meebrengt Nieuwe scharen onschuldigen zien wij het slachtoffer worden van het onbeschaafde en menschonteerende anti semitlsme Opnieuw worden menschen naar Gods beeld geschapen op geen anderen grond dan omdat zij de kinderen zljn van hun ouders aan ellende en armoede prijsgegeven Zelfs het christelijk doopsel beveiligt hen niet tegem dezen boozen rassenhaat Als Da Costa in Oostenrijk was geboren en in dezen tijd had geleefd zou hU nu een uitgeworpen zijn eigenlijk plaatst deze ras vervolging ons voor nog grooter mysterie van menschelijke wreedheid dan de geloofsvervolging waarvan wij althans de drljfveeren gemakkelijker kunnen ontleden Na de rede van jhr mr D J de Geer waarin hij ook hulde bracht aan de nagedachtenis yan dr H J Lovlnk werd besloten een telegram van hulde en trouw te zenden aan H M de Koningin Het financieel overzicht over 1937 werd zonder discussie goedgekeurd Na ernstige overweging heeft het hoofdbestuur gemeend een nieuw artikel in het beginselprogram op te nemen Dit artikel luidt Het zelfbeschikkingsrecht der gemeente worde gehandhaafd In overeenstemming met de taak welke de gemeente naar historie en grondwet in ons staatsbestel vervult De flnancieele verhouding tusschen het RUk en de gemeenten en het toezicht op door de wet aangewezen handelingen der gemeentebesturen alsmede de gezagsoefening der hoogere organen zij zoodanig dat het bewustzijn van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van die besturen worde versterkt De vergadering keurde dit hoofdbestuursvoorstel zonder discussie en zonder stemming goed Op Initiatief van de afdeellng Almelo werd het hoofdbestuur ultgenoodigd maatregelen te nemen welke er toe kunnen lelden dat op de in 1939 te houden algemeene vergadering een herzien gemeenteprogram der ChristelijkHlstori sche Unie kan worden vastgeeteld Sir Hubert Montgomery zal zyn functie neerlegjïen Sinds Augustus 1933 te Den Haag werkzaam Sir Hubert Montgomery buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van Groot Brlttannië te s Gravenhage zal over enkele maanden zijn functie neerleggen en ons land verlaten Dit houdt verband mot den termijn welke In Engeland jvoor de vertegenwoordigers aan buitenlandsche hoven Is gesteld en die gewoonlijk vijf Jaar bedraagt air Hubert Montgomery die thans 62 Jaar oud Is aanvaardde zijn functie hier te lande in Augustus 1933 Voordien was hij werkzaam als chlef clerk bij het Foreign Office een beoiaming die men thkns niet meer kent doch die men het best zou kunnen aanduiden met hoofd van de administratie van het ministerie van buitenlandsche zaken De geheele loopbaan van Sir Hubert Montgomery Is trouwens nauw verbonden met dit ministerie Zoo bekleedde hij o m ook de functie van vioe marshal van het corps diplomatique te Londen een ambt dat een intermedlah beteekent tusschen het hof en de diplomatie prins Ludwig Ferdinand van Pruisen op Huize Doorn Met den D treln uit Berlijn Is vanmorgen om 8 25 uur te Amersfoort aangekomen prins Ludwig Ferdinand van Pruisen die naar bekend 5 Mei a s met prinses Klra van Rusland in het huwelijk zal treden Per auto begaf prins Ludwig zich naar zijn grootvader op Huize Doorn Het ligt in zijn voornemen morgen naar Dultschland terug te keeren Vacantie voor 350 vrouwen en werklooze C N V Ieden In Mei en Juni in het vacantieDord te Putten Het Christelijk Nationaal Vakverbond organiseert evenals vorige Jaren weer een aantal vacantleweken voor de vrouwen van de werklooze leden der aangesloten organisaties Dit Jaar komen er in het vacantleoord tp Putten een zestal groepen telkens van Dinsdagmorgen tot Vrijdagavond en wel vrouwen uit de organisaties van de landarbeiders voedings en genotmiddelen vrouwen uit de bonden van bouwarbeiders en houtbewerkers de vrouwen van de leden der metaalbewerkersorganlsatle de vrouwen uit de bonden van fabrieksarbeiders publleken dienst spooren tramwegpersoneel en sigarenmakers de vrouwen van de leden der kantoorbediendenvereenlglng Unltas en werkmeesters en de vrouwen van de leden uit de organisatie vooJ het grafisch bedrijf De leiding berust bij de verschillende dames uit den Christen Vrouwenbond Federatie van Chr Ver van en voor Vrouwen en Meisjes en den Bond van Melsjesvereeni gingen op Oeref Grondslag H M de Konint in naar Het Loo Het ligt in het voornemen van H M de Üoningin op Zaterdag 23 dezer het paleis Het Loo voor het jaarlykSche zomerverblijf te betrekken y = Prinses Juliana weei naar Soestdijk teruggekeerd Prinses Juliana eji Prinses Beatrix zyn heden in den loop van den middag per auto uit den Haag vertrokken en naar het paleis Soestdyk teruggel rd lie reis van Prins Beinhaid Prins Bernhard die incognito onder den naam graaf Sternberg reist is gisteren om een uur met zijn broeder Aschwin te Parys aangekomen Hy heeft zyn intrek genomen bij zijn tante De reis heeft eenige vertraging ondeiTonden door de motorpech welke hem biy Avignono trof Zelf kon de Prins de storing niet herstellen en daar men ver van een stadje verwyderd was duurde het lang alvorens een monteur ter plaatse was Prins Bernhard was aanvankelijk van plan terug te keeren naar Cannes maar hij bedacht zicii en ging in één ruk door tot Saulieu waar de hooge gasten zlfn afgestapt in hotel de la Poste om er voor één nacht rust te genieten Prins Bemhard wenscht het strengste incognito ook in Parys te bewaren Het staat nog niet vast wanneer hy naar Nederland zal terugkeeren Maar op zyn laatst denkt hy toch wel Zaterdag terug te zyn De Amsterdamsche IJ tunnelpIannen Het ministerieel bezoek Hederunorgen hebben de ministers van Waterstaat en van Sociale Zaken dr ü J A M van Buuren en prof mr C P M Romme het aangekondigde bezoek aan Amsterdam gebracht om kennis te nemen van de plannen voor het graven van twee tunnels onder het IJ waarover ten rapport is opgesteld dat bijzonde aan fien gemeenteraad zal worden voorgelegd De ontwerpplannen worden geèxposeerd in de mllitiezaai waar de ministers door het gemeentebestuur werden ontvangen De minister van Sociale Zaken was vergezeld van Ir Fetter van het Werkfonds en de minister van Waterstaat van dr ir L R Wentholt hoofd ingenieurdirecteur van den Rijkswaterstaat Ter ontvangst waren in de milItlezaaJ aanwezig de burgertieester van Amsterdam dr W de VlUfet en de wethouders R S de Miranda F van Meurs en J Rustige Een aantai hoofdambtenaren was eveneens aanwezig om den ministers een uiteenzetting van de plannen te geven o ó de directeur van publieke werken Ir W de Graaf en de stadsingenieur Jhr ir E van Heemskerck van Beest die belast was met de samenstelling van het thans uitgebrachte rapport De ministers lieten zich uitvoerig Inlichten omtrent de technische beteekenis van het werk de economische mogelijkheden er van en de flnancieele problemen die er aan va$t zouden zitten Na afloop van het bezoek bood het gemeentebestuur den gasten een lunch aan in het restaurant Excelsior Het ontslag van ir Bakhoven nietig verklaaxd Uitspraak van de commissie van beroep De commissie van beroep bedoeld in art 13 van het reglement voor de hoofdambtenaren in dienst der gemeente Amsterdam H A R heeft in haar uitspraak het door het besluit van B en W van Amsterdam ir A F Bakhoven ingestelde beroep tegen van 30 Juli 1937 waaity hem met ingang van 1 September 1937 eervol ontslag uit den gemeentedienst werd verleend als hoofdingenieur van den woningdienst ge grond verklsiard en het besluit van B en W vernietigd SPORT EN WEDSTRIJDEN Match Aljechin Capablanca om het wereldkampioenschap Raat niet door Met Flohr thans onderhandelingen gaande Naar wij vernemen zal de match tusschen Aljechln en Capablanca waarbU de titel van wereldkampioen de inzet zou zijn geen doorgang vinden omdat de Cubaan zulke hooge eischen stelde dat de organisatoren In Uruguay van het plan hebben moeten afzien Aijechln had naar men weet voor deze match dezelfde voorwaarden gesteld als die welke in de eerste match tusschen beide meesters hebben gegolden De wereldkampioen vroeg n l lo ooo gouddollars Capablanca schijnt daarnevens een bedrag te hebben gevraagd waaraan de organisatoren In Urugfuay niet hebben kunnen voldoen Aljechin Is thans naar wIJ verder vernemen In contact getreden met Flohr en de kans is groot dat In 1939 een match om den titel tusschen den Tsjechlschen grootmeester en Aljechln zal plaats vinden Onderhandelingen worden reeds gevoerd en Aljechln heeft een uit j noodlging ontvangen na afloop van het j toumool te Margate naar Praag te komen om de brapreklngen voort te zetten Flohr heeft Aljechln medegedeeld dat de noodlge financiën reeds ter beachik Wng zijn De condities voor een match Aljechln Flohr zijn van Aljechln s zijde dezelfde als die welke voor den kamp tegen Euwe golden inmiddels heeft Aljechln de uitnoodiging naar aag te komen aangenomen Geen match Euwe Capablanca Nu er geen ontmoeting tusschen Aljechln en Capablanca om den titel tot stand is gekomen is automatisch de match tusschen Euwe en den Cubaan welke met Kerstmis van dit Jaar In ona land geprojecteerd was van de baan Toen wij dr Euwe van bovenvermelde leiten in kennis stelden was hlJ ten zeerste verrast dat de match tusschen Aljechin en Capablanca niet doorgaat Aljechm aldus dr Euwe was vast besloten alle mogelijke moeite te doen om de match tot stand i c laten komen Hij hield alleen aan zUn voorwaarden vast volkomen begrijpelijk overigens al waien die hooger dan In zijn match tegen mij waarin een bedrag van 10 000 als eisch was gesteld Ik was er van overtuigd dat de tweekamp voor elkaar zou komen De moeihjkheden schijnen nu van den kant van Capablanca te zljn gekomen Wat mijn match tegen Capablanca aangaat Ik wil toch wel spelen mits er van te voren een regeling wordt getrolen dat hoe ook de uitslag moge zijn Capablanca er definitief van afziet om den wereldtitel tegen Aljechin te spelen Mocht de wedstrijd tegen den Cubaan die op het oogenblik in New York vertoeft evemwel geen doorgang vinden dan zijn er nog altijd de plannen om een match tegen Keres te organiseeren aldus besloot dr Euwe zljn mededeelingen VOETBAL De staking omdat de ballen op waren Ais overmacht beschouwd Het bestuur van den Goudschen Voetbalbond heeft besloten de reden waarom indertijd de wedstrijd Ammerstol 2 Nieuwveen 3 gestaakt werd n l dat de vijf aanwezige ballen in de Lek getrapt weïden en met teruggehaald konden worden omdat de wind den anderen kant opstond waardoor de ballen met den stroom medegevoerd werden als overmacht te beschouwen Bepaald is dat de vereenlglng Ammerstol géén straf wegens staken door schuld op te leggen en den stand die ten tijde van het staken veertien minuten voor het einde bereikt was 6 1 voor de thuisclub als einduitslag aan te nemen Belastingambtenaren M V Z A s Zaterdagmiddag om half drie vindt op het terrein van de voet bal vereenlglng O N A een voetbal weds tfij d plaats tusschen de elftallen van de Belastingambtenaren en de M V Z Teruggetrokken elftal Uit do competitie van den Goudschen Voetbalbond is teruggetrokken het tweede elftal van de vereenlglng Voorwaarts dat uitkwam In de ie klasse A RADiO NlEUWS Vrydag 22 April Hilvrsum I I87ü en 415 5 M Algemcei Programma vrzorgd door de NCRV 8 Schriftlezing meditatie g wijde muziek gr 8 30 Gramofoon 9 30 Gelukwe schen 9 45 Gramofoon 10 30 Mor ndienst 11 Gramofoon 11 15 Viool en piano In de pause Gramofoon 12 Berichten 12 15 Gramofoon 12 30 Enaemible van der Horst eaif gramofoon 2 Gramofoon 2 25 Christ lectuur 3 Solistenconcert 4 20 Gramofoon 5 Orgelspel 6 Giamofooi 6 30 Voor tuinliefhebbers 7 Berichten 7 16 Literair halfuuitje 7 45 Reportage 8 Berichten AMP Hei haling S os Berichten 8 15 NOBV orfcö t en solisten om ca 10 Berichten ANP 10 45 Causerie over Honkbal 11 Gramofoon ca 111 50 1 2 Schriftlezing Hilversum 11 301 M 8 VARA 10 VPRO 10 20 VARA 12 AVRO 4 VA RA 7 30 VI RO 9 VARA 10 4 © VPRO 11 12 VARA 8 Gramofoon 10 Morgenwyding 10 20 Declamatie 10 40 Gramofoon 11 lO Vervolg declamatie 11 30 Orgelspel 12 Granrwfoon 12 30 Ensemble Hona Palmay 1 10 Orgelspel 1 30 Ilo a Palmay s ensemble 2 15 AVRO Dansorkest B Deckei s orkest en solist 4 Gramofoon 5 Voor de kinderen 5j30 Orgelspel 6 05 De Ram blers 6 30 Politiek radiojournaal 6 50 O gelspel 7 Causerie ïonderd jaar Burge lyk Wetboek 7 20 Berichten ANP T 30 Berichten 7 3S Lezen in ien Bybcl S Zang en piano 8 0 GauHerie et zien van schilderyen 9 VARA orkesten soliste 10 Fantasia en solist 10 30 Berichten ANP 10 40 Avondwyding 11 Pianovoordracht ld 30 Jaazmuziek gr 11 65 12 Gramofoon MARKTMBRICH TEN VMmarkt Gouda 21 April Aanvoer in totaal 1876 stuks waarvan 20 alachtvarkene Vette 26H 27 et per pond levend met 2 korting 361 magere varkens ƒ 30 50 1055 biggen ƒ 18 22 17 runderen ƒ 236 285 391 nuchtere kalveren ƒ 4 7 S schapen 29 bofcken en geiten ƒ 2 6 per stuk Handel matig Kaasmarkt Gouda 31 April Aanvoer 178 partyen Pryzen Ie kw met r m ƒ 21 23 Idem 2e kw ƒ 19 20 Handel matig EIEREN Aawvoer 132 000 stuks Prijzen Kipeieren ƒ 2 60 3 00 eendeieren ƒ 2 25 2 75 per 100 stuks Handel willig BOTER Aanvoer 443 ponden Prüzen Goeboter 65 70 et weiboter 60 65 et per pond Handel vlug Coöp ZuHlHoIbnidsche Eierveiling 6 A te Gouda 21 April Aanvoer 135 600 kipeierwn Pryzen 66 58 K G ƒ 2 75 2 80 68 0 K G ƒ 2 80 2 85 60 62 K G ƒ 2 86 95 62 66 K G ƒ 2 96 S IO brulM 58 68 K G ƒ 2 80 3 65 kleine eie nen ƒ 2 70 2 7b5J J stuks Eendeieren Aanvoer 1000 stuks Pri I ƒ 2 2 50 per 100 stukB Graanmarkt Gouda tl April Rogge ƒ 7 I7 6O ft ƒ 7 50 5 Haver ƒ 6 60 725 iw ƒ 9 50 10 60 © mine boonen f ft n 100 K a Nederlandsche botemoteering De commissienoteering voor Nederl nrt sche boter is heden vastgesteld op 89 f per K G DJGEZONDm Buiten verantwoordeHjltheid der Redacö Hulde en dank Mijnheer de Redacteur Verzoelie Iwlec fd opname van niii slotwoord tot mevr Hagedorn de voor zitster van liet comité V V D 1938 Met Delangstcliing zag ik dat u naar waal heid zoo vele bewUzen vm instemming hebt ontvangen met uw r tllteitje van 12 dezer Het moet duiH mij speciaal voor u een prettige en ring zijn om bewijzen van sympathie ij ontvangen Ill heb op de vergadering van 11 d mijn diepen eerbied betuigd voor fa waarachtigen Vrede Ik heb gezegd rtjt geen weldenkend mensch bewust hooge waarde zal ontkennen Daartuaa heb ik gewezen op het feit dat geen naam zó verheven is of de mogdllii held bestaat hem te gebruiken voor ai bevordering van lagere belangen b van partUdIgen of persoomijken aard Ik kon toen niet vermoeden dat U niet uw beide artikeltjes zoo spoedig mu zor gen voor een treffende illustratie na mijn woorden U Mijnheer de Redacteur ni n dmt J J HOOENDOORJI Discussie gesloten Red 477e NEDERL STAATSLOTERl 3e klasse Trekking v 2i April Hooga prijieui ƒ 1000 1487 ƒ 200 7074 ƒ lOO 2823 10496 Prijzen van ƒ 45 1667 1838 2010 2341 2 27 2966 8035 3D aiae 3496 aeai S96s 4395 4582 45S8 mi 4017 6068 566 5647 6750 6981 6810 M 6988 7119 7191 7206 242 7877 807 UI 8579 8642 8776 9110 9204 97tl 10018 HIT 10743 108S3 10936 10966 U22S 11463 llJOl 111614 11827 11920 12278 12666 12967 13 K 18618 13645 18650 13968 14258 14313 Mi99 14630 14669 14849 16086 16609 15797 MIU 16499 16603 16848 17406 17927 17969 181 16863 18756 18969 19008 19143 19m IIBOI 2018S 20377 20440 20508 20617 2076 M 20907 JC9 21241 21692 21661 21892 21k98 In de vorige Uist stoivd 19267 moet lijn 1525 Beurs van Amsterdam WISSBLKOKRSEN 20 AprU 21 April Officieel Londen 8 97 B Dbl Berlijn 72 35 72 JJ Parijs 5 62 5 61 Brussel 30 31 30 51 Zwitserland 41 571 41 3 J Kopenhagen 40 05 40 0S Stockholm 46 25 46 25 Oslo 46 07 New York 1 791 1 791 Praag 6 25 iSt Milaan 8 00 8 00 Prolongatie i part disc i daggeld 1 registerm arken 35j credlet sperrmarken tlï effectensperrmarken lOi reismarlien 491 bankpapier 34 Beuraov rzicht Stille handel V Pr shoudende êtmmiiig Weinig veranderde lKi r ei BeleggingvRurkt kalm Awrika prijshoi end Het zakenverkeer op de AmsterdwHscbe Effectenbeurs liet heden nog veel te wenschen over Nu en dan ontwikkelde lirfi hier en daar eenige bedryvigheid doch een dergelüke opleving bleek geregeld van voorbijgaanden aard te zün By de opening ontwikkelde zich op de cultuurafdeel ing eenige affaine in de aandeelen Voretenlsndsche Cultuur My die vaat gestemd waren De belangstelling was echter spoedig bekoeld Omtrent de oorzaken voor de koersverbettring tastte men in het duister H V A s werden bij beperkte omzetten eenige procemfti hooger genoteerd De scheepvaartmarkt was stil d h enkele specialiteiten ging toch iets meer om dan de laatste dagen gebruikelijk was De stemming wab prüshoudend voor aai deelen JavaChina ChinaJapanlyn openbaarde zich vraag zoodat een koerswinst van eeiuge procenten kon worden gemaakt Hierbg deden geruchten de ronde omtrent een be hoorHi ke dividenduitkeering doch bevestiging daarvan bleef uit De afdeellng der industrieelen had een kalm verloop de bekende toonaangevende aandeelen waren prüshoudend doch weiw veranderd De Fokkeraandeelen warden een paar punten hooger genoteerd De rubberaandeelen hadden een beperkte markt doch werden byna algemeen hoogec genoteerd In enkele g 6vallen kon zelfs een koerswinst van verscheidene procenten worden geboekt De petroileummarfct was stil KoniftklÜken waren goed prüshoudend maar bewog zich binnen nauwe gwnzen Voor Amen kaansche fondsen bestond slechts weinig belangstelling de bekende toonaangevende aandeelen werden nwerendeels een klelmirhekl boven de vorige pr en afgedaan Eenige affaire ontwikkelde zich in lucwvaartaandeelen waarvan in het b ïonder aandeelen Noth American Aviation dm werden verhahdeld STADSNIEUWS GOUDA 21 April 1938 iobüsóimt Gouda Zoetermeer CMi ie nan ondernemer van dienst GoudaMoeroapelle verleend ijflden liW H ® Meerrapelle timing verleend tot uitbreading van U buBdi nst Gouda Zevenliuizen lie met hei traject Moercfipelle JLref 2oetermeer zooda dus een tGouda Zoet€iTneer aal ontstaan Er iüt nsiemn met de reyelin op het BsUan sject ook op Zondag gereden r0 Del di€ïist zal ingaan op 16 Mt i bij uuivarijï van de zo nerdicnplregeling I ot Nederlandsche Spoorwegen waar m het baanvak Gouda Den Wm alleJpfaflteen behalve Voorburg worden op j 8 men weet was voor de exploitatie gai afltobupdienst van het traject Gou terjiieer ook een aianvraagr ingodiend II de N V Cito te Zoetermeer die reedsdijnst Zoetenneer Den Haag t nder liltWconceflsiais echter aan den onderler die reeds op het traject Gouda enapelie rydt verleend Hiertoe had 1 de Kamer van Koophandel geadviseerd jaar bij de iipoorwegen PeheerF Verwaal wonende Derde Kade ïoorüian rHngeerder by de Nedpj land1 Spoorw egen herdacht gisteren zyn jarig jubiKum by de Spoorwegen Propigandaclub C hr Hist Jongeren De Ghriht Hist Jongeren Groep Gouda it Uinsdag a s ÜÖ April een propaganïvond s avonds ü uur in de bovenzaal het ölauwe Kruis Ui preker zal daar optreden de heer i l R Schmaii van Voorburg lid van SUten van i uid Holland Medische sportkeuring Em noodzakelijkheid voor lederen Sportbeoefenaar tt Is voor een ieder die aan sport noodzakelijk dat hu zich alvorens over te gaan medisch laat keu lllhet Buiieau voor Medische Sportopdat geen nadcellge gevolgen Je sport worden ondervonden im conclusie kwam dokter D A uts te dezer stede en veraan liet Goudsche Bureau voor jiortkeuring na zljn lezing voor van de athlettekvereen Achillea taaantal genoodigden welke lezing irand üi café Central werd geeen populair wetenschappelijke Inng over de bouw van het menschepcluam en in het bijzonder de llgvn samenstelling der spiergroepen en longen besprak spr vervolgens ischen weJko by sportbeoefening aaa organen warden gesteld en welke lies zij daarbij verrichten spr was eleidelüfc op het terrein der medisportkeurUig gekomen en loonde entteie XQart¥¥Jden aan wat de gèn kunnen zija als men voor de wedstrijdsport niet geschikt Wükt L lieer G van t Clooster voorzitter AchlUes dankte dokter Blokland dlena Interessante en leerzame viool in de vuilitisbdik gelegd towken was instrument vejxlwened 3 jarige student uit de Crabethstraat M de politie aangifte gedaan van de ing van zyn viool Hy had het in in de papiermand op zyn kamer waama de dienstbode de mand met linde vuilnisemmer deed weaken zÜ I voor de deur zette Voor de reinilisnst de bak bad geledigd i enierkte t vergiflsing De emmer werd aagedoch de viool en twee strykstokken nlvenen Vermoedeiyk is het inW ontvreemd De viool wrtegenWe een vry aanzienl fke waarde Wedvlucht poatduiven H April hield de Postduiienver Stt Westen haar eerste wcdji dit seizoen vanuit Dordrecht In stonden 213 duiven Los 8 uur wi bereikten hun hokken als d Meer I 12 20 J Radix 2 6 22 42 47 59 H Lakerveld 8 4 67 561 7ff Rapifl en Versteeg 7 13 21 1 8 52 54 P Broekhuizen S M I Roon £ 16 36 36 37 66 C P J 1 19 23 39 43 1 eti overduif J JïnaTiesg W C Luynenhurg an Wamel 30 50 5 60 68 69 id 63 $ 6 W J de Haan 33 J Harreman 44 48 D Kraaien iff Navis 49 67 D de Bruin 62 eerste duif 8 28 31 laatste duif nnsrfi Revueirezelschap Jolia Folies ïtïrr s houwbuiK AiZTi P Jioha zal 2 April in den Nieuwen g een groote Vlaamsche revue hraigem in deze i vue treder aü lepst gerenomeerde J Jrint met een scène Strand j aarin Lode Goffa aJs Baron T een Philippo als Jonker Pit nstords den j i t n toon lÜSï n n die in bonte rij ETg nilleji trekken is vrijwel wa wy nioefie i een uitzondeiVtaü dubbelgangere jjjn öemelry k Willy Poi t Jean W 1 en Silo als Grock het k hier dol ïullen amuseerer Kl wlÜ revue die Wdii T oogstte zal ook hier ve l trekken KANTONGERECHT GOUDaT Boter perikelen AI verschillende malen is er over een aan de Kamemelksloot te dezer stede gevestigde zuivelfabriek het een en ander te doen 1 geweest en thans is opnieuw de toestand daar uitvoerig besproken dit naar aanleiding van een teg n het hoofd en bestuurder van het bedryf uitgebrachte dagvaarding dat hy een knecht boter heeft doen afleveren waarvan het vetgehalte 73 bedroeg en dus minder dan de wettelijk voorI geschreven 80 Vc Gisteren is de aak behandeld De verdachte was niet verschenen maar wel was er als getuige een ander die aan de zaak verbonden is en die over de tegenwoordige verhoudingen by het bedryf mededeelingen deed Hy vertelde dat verdachte geen directeur meer is doch dat als zoodanig optreedt iemand uit Arnhem De verdachte die vroe ger directeur was getuige en een melkhandelaar te dezer stede zijn met z n drieën commissarissen Kantonrechter mr T de Jong Tzn iDie boter was dat van die opgefrischte boter Getuige Het ia de gewoonte dat boter den eenen dag geproduceerd wordt en den volgenden dag overgekneed wordt om het water er uit te halen In dit geval kwam er na de eerste bewerking een melkhandelaar die hard om boter verlegen zat en toen de man niet ophield heb ik hem een paar pond boter medegegeven hoewel die nog een keer doorgekneed moest worden Dat medfegeven heb ik gedaan doch niet de verdachte die op dat oogenblik niet in de fabriek waa Kantonrechter Kylct de directeur er dan niet naar om Getuige De directeur woont in Arnhem en komt zelden Ambtenaar O M mr G J de Lint Zyn de drie commissarissen in geiyke mate baas Getuige Een heeft een eigen zaak en komt nooit De twee anderen de vroegere directeur en ik hebben ieder een aparte afdeellng hü by de melk en ik by de boter Hy heeft de leiding achter en ik voor O M Als hy bevelen geeft volgt u die dan op Getuige We geven elkaar geen bevelen maar werken in goede gemeenschap Kantonrechter Da s vroeger anders geweest want toen hebt u hier over den ouddirecteur verteld dat hij beter kon wegblij Getuige t Gaat nu beter De getuige veirtelt verder dat men op den betrokken dag al s maar pech had De karn is op ÖO pond berekend maar er was voor 100 pond room in gedaan en toen was de zaak vastgeJoopen Kantonrechter Da s zeker uitzondering dat er te veel boter inzit Zoolang ik hier zit heb ik nu al met jullie fabriek te maken gehadIk wou dat ik het bedryf nu eens niet meer kreeg Getuige Ik doe er m n uiterste best voor om de zaak g oed te laten loopen Kantonrechter Jullie kunnen de zaak des Woensdag wel sluiten om hierheen te komen Vervolgens werd gehoord de agent van politie die het proces verbaal had opgemaakt Hy had den indruk gekregen dat verdachte nog directeur en als zoodanig werkïaam is Toen hij het feit geconstateerd had béide hy den verdachte op en vroeg hem door de telefoon of hy de directeur van de melkfabriek was Verdachte antwoordde met ja Toen getuige later bij hem thuis kwam zeide hy dat hy geen directeur meer was Kantonrechter Inmiddels was hij zeker commissaris geworden De agent verklaarde verder dat verdachte hem had medegedeeld dat ieder in de fabriek zyn werk wist en dat toezicht niet noodig was Kantonrechter Een ideale toestand is dat De ambtenaar vond het wenschelyk verdachte s persoonlijke verschyning te gelasten Htet is gewoonte dat hg steeds wegWyft en dan later in verzet komt zoodat men de zaak dan weer opnieuw moet behandelen Ook de kantonrechter achtte het noodig dat verdachte eens een keer komt om nadere inlichtingen te verschaffen Hy gelastte de persoonlyke verschyning waartoe de zaak een we werd aangehouden Directeurs risico Hierna stond voor hetzelfde feit terecht een 72jarige inwoner uit Arnhem die tegenwoordig als directeur van het bedryf fungeert Hy verklaarde zonder beroep te zyn Kantonrechter U is de directeur althans u gaat er voor door want u is toch geen echte directeur want u heeft er niet voor geleerd Verdachte bestreed dit echter Hy is vroeger in het boerenvak geweest en heeft landbouw veeteelt en vlasteelt beoefend Kantonrechter Dan bent u nog geen boterdirecteur U is de schoonvader van den vorigen directeur en zoo directeur geworden Verdachte De stal moest gereinigd worden Kantonrechter U is in naam directeur maar u voert het bedryf niet Verdachte Ik heb tegen den getuige uit de vorige za ak die de boter had medegegrven gezegd dat hy dit niet had mogen doen Kantonrechter Die is toch commi9sari=i en moet toezicht op u houden Verdachte Ik sta toch boven hem Kantonrechter Dat zit nog Anders begryp ik het commissariaat niet want een commissaris is iemand die toezicht houdt op den directeur Ik geloof dat het een heele schynbeweging Js Verdachte hield echter vol dat htf wel degelyk directeur it Kantonrechter Eigenlyk bent u de geld schieter met den persoonlijken titel van directeur De kantonrechter hield verdachte vervolgens het ten laste gelegde feit het doen afleveren van boter met een vetgehalte van minder dan 80 Vc zy nde 73 8 voor en hy wees hem er op dat hy daarvoor als directeur verantwoordelgk i Verdachte De melkboer heeft gesoebat om de boter en degene die ze medegegaven heeft is te goedgeefsch geweest Ik ben naar Gouda gekomen en heb den betrokkene ernstig gewaarschuwd en gezegd dat hy liever neen moet verkoopen Kantonrechter Biyft u in Arnhem wonen Verdachte Ja Kantonrechter Neem dan een abonnement Als u de leiding houden wilt zit er dan bovenop Kom in Goud wonen U zyt nauwelyks directeur en nu hier ook al Ambtenaar O M Wat hebt u gedaan om zooals u zeide den stal te zuiveren Verdachte Ieder heeft een aparte afdeellng gekregien en het bedryf is economischer ingericht waarbü eenige werklieden ontslagen en overbodige telefoontoestellen wegge iaan zyn O M Is dat alles Wat voor toeaicht houdt u Verdachte üp de boeken Kantonrechter Maar in de boeken kunt u niet zien of er met de boter geknoeid wordt O M Houdt u geen persoonlyk toezicht Verdachte Ik ben wel eens in Gouda geweest De ambtenilai van het O M wees er in zyn requisitoir op dat verdachte op de hoogte was van het uiterst bedenkelijke bedryf doch geen doortastende maatregelen heeft genomen en niet in het minst toezicht houdt hetgeen het O M een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel noemde Heel andere maatregelen waren noodig geweest Met aan zekerheid grenzende waarschynlykheid kan nog een heele reeks zaken verwacht worden Om verdachte te waarschuwen dat hy op zyn tellen moet passen eischte de ambtenaar ƒ 300 boete subs 10 dagen hechtenis voorwaardelyk met een proef tyd van twee jaar De verdachte achtte het onbiliyk dat hy als nieuwe directeur moet boeten voor oude feiten Hy zeide dankbaar to zyn voor den w ien raad welke hem hier gegeven was en verzocht waar hy het geval op zichzelf niet als knoeiery maar als een goedgeefschheid be schouwde een lichte boete of een berisping of een voorwaardelyke straf op te leggen Het bleek dat verdachte niet had verstaan dat de eisch van het O M een voorwaardelijke straf betrof De kantonrechter zeide dat verdachte stellig verzekerd heeft een echte directeur te zynDan moet hy er ook voor staan en niet zeggen dat hy zonder beroep is maar directeur op zyn visitekaartje laten drukken De kantonrechter bepaalde de uitspraak op ƒ 100 boete subs 10 dagen hechtenis voorwaardelijk njet een proeftyd van twee jaar Filmnieuws Schau w bur g Bioscoop De Schouwburg Bioscoop zal vanaf Vrijdagiivond vertoonen Könnngsniark een Pilmexaim met Elisa Landi Pierre Freanay John Ix dge en vele anderen i de hoofdrollen De film is schitterend van aankleet ïng en zeer boeiend va inhoud Reunie Bioscoop De Réunie B iopcoop vertoont van Vri tdag tOf Dinsdag Paul Muni als Louis Pasteur de beroemde chemist in jStryders om het leven Als tweede hoofdfilm draait De handifce verkoopster met Joan Blondell in die titelrol Zondagmorgen zat vertoond worden De blanke vrouw van jf Maharadja Woensdagmiddag is er matinee met Watt en Half Watt in Circusartist Tl alla Theater Het ihalla Theater zal vanaf Vrijdag vertoonen de overal met sUjgend succes vertoonde rolprent Elephant boy een verfilming vam Kipling s bekende boek Toomai of The Elephants De füm werd geheel opgenomen In Brltsch Indië In de stad Mysore De maharadja van Delhi stelde zijn gansche onfanten toetertj ter beschikking van de London Film Productions die do film vervaardigde Toomai de kleine ollfantendriiver wordt gespeeld door de twaalfjarige Sabu een Jongen uit Mysore Gedurende acht maanden werden voor de tllm opnamen gemaakt In Voor Indië n de jungle De film is In Nederland uitgebracht door Loet C Barnstijn s filmindustrie Men zie verder de betreffende advertenties Zelfs Ikoflteloos njwielplaiitje niet vcalig Ten nadeele van een 87 jarfgen tuinder is een kosteloos rywielplaatje ontvreemd dat met een yzeren beugel om hét stuur van zyn fiets ziat welke eenige uren onbeheerd achter zyn woning aan den Achterwillens had gestaan De huisvrouwen uit Buuum op bezoek HedèrnnifWaig heeft een j roote groep dames allen ledein vm de afd iBtissum le Ned Var v Huisvrouwen een bezoek sfebracht aan Gouda en de kerkg az n in de Sint Janskerk Het gezelschap kwam van Boskoop waar men de Boskoopsche tentoonstelling behvoiiderd had De boete betaald De politie heeït een atraatmaker aangehouden die ƒ 8 40 boete betalen of zeven dagen hechtenis ondergaan moest De betrokkene heeft de boete betaald Neem eens een proef met de nieuwe overvette Rinso het enige wasmiddel dat speciaal gefabriceerd wordt voor het gebruik in de wasmachine Door de bijiondere sa menstelling verwijdert Rinso al het vuil uit Uw goed in ongekend korte tijd Bovendien kan het uiterst werkzame Rinso sop nog vele malen achtereen worden gebruikt Met één pakje Rinso van 1 2i cent krijgt U de hele gezinswas van 5 personen in 1 uur volmaakt schoon En niet alleen in elke wasmachine geeft Rinso dat schitterende resultaat maar ook in elke tobbe Bovendien heeft Rinso een bon voor geschenken OVERVETTE RINSO SPECIAAL VOOR DE WASMACHINE afscheid gesproken en den grooten smart geschetst van de oude ouders die jonge jongens ten grave dragen Hij wees daarby op den grooten ernst van de schokkende gebeurtenis die rouw over deze streek hracht De heer P de Jong godsdienstonderwyzer alhier voerde aan het graf van Versteeg het woord daarby wyzend op de ongewisheid van het leven en op God s vertroostende genade Ook in Gouderak klepte vanmiddag droef de klok Daar vrerd het stoffelyk overschot van een vierde slachtoffer den 33 jarigen aannemer A Kasbergen ter ruste gelegd V len waren samengekomen op het intieme kerkhof dat in het centrum van het dorp in de luwte van de kerk en ée woitingen ligt en waar de zon een verkwikkende warmte gaf een warmte die de doode aan zoovelen van zyn grooten vriiïndenkring heeft gegeven UIT DEN OMTREK Uit dien vriendenkring waren er de aannemers uit omliggende plaatsen de kameraden van de vue balvereeniging Gouderak die A Ka sbergen als secretaris had en zyn makkers van het ys waarop hun gestorven vrind zulk een bekend ryder was Voorts was er de heer A Piersma voorzitter van de voetbal vereeni ging Olympia te Gouda waarvan Kasbergen vroeger lid was Vier bloemstukken van de familie dekten de baar Ds T H Oostenbi ug Ned Hiervormd predikant sprak naar aanleiding van het Bybelwoord er is slechts én schrede tusschen ons en den dood Hij w nschte de familieleden op dezen allerdroevigsten dag God s genade toe Een broer bracht een groet van de diep bewogen familie de heer P Valkenburg vertolkte de deelneming van de afdeehng Nieuwjrkerk en omstreken van den Aannemersen Patroonsbond en ten slotte sprak de heer I M Be en voorzitter van de gymnastiekvereeniging T H O R een zeer stemmig en fyn gevoid afscheidswoord namens de sportvrienden op wier voetbalveld die vlag halfstok hing Zwijgend begaven zich zoowei te Moordrecht als te Gouderak nadat voor het medeleven en de belangstelling was dank gezegd de bewoners zich dorpwaarts achter de families die in lange stille ry den weg naar huis insloegen In beide plaatsen hebben ryks en gemeentepolitie op en buiten de begraafplaats een keurige afzetting gehandhaafd In Moordrecht was de ry kspolitie met eenige manschappen versterkt Het stoffelyk overschot van het vyfde slachtoffer den 30 jarigen timmerman P Blonk te Ouderkerk a d IJssel wordt morgen aldaar tcraardcboateld Tusschen j1 en 12 uur zal men hem naar zijn laatste rustp i its op dr Nieuvrp Algv meene Begraafpi ats dragen LAATSTE BEUICHTKN Het juatititeel ingrypen in de zaak Oss LEIDEN 21 April Op last van den Officier van Justitie te Den Haag stelt de Leidache politie een onderzoek in naar de herkomst van het artikel betreffende de mutaties onder het korps marechaussee te Oss voorkomende in het Nationale Dagblad van Woensdag 13 April j l TELEGRAFISCH WEERBERICHT Weerbericht naar waarnemingen verricht in den morgen van 21 April medegedeeld door het K N M I te De Bilt Hoog te stand 775 5 te Valencia Laagste stand 753 6 te Ingoe Verwachting Meest zwakke wind in het noorden uit noordelijke tot westelijke richtingen in het zuiden uit noordelijke tot oostelijke richtingen vrij heldere nacht met lichte nachtvorst overdag gedeeltelijk bewolkt met weinig verandering In temperatuur droog weer Steeds het nieuwste Nu weer de 5 persoons Band THE BLUE BIRDS 0 1 V BART IJSSELSTIJN Het ATTRACTIE ORKEST Hi uitneracndheio geven ZATERDAGAVOND a s hun nieuwste DANS en SHOW programina in HET POSTHUIS TE MOORDRECHT BART IJSSELSTIJN Sax viool zang xylophoon enz DE BUISONJé Ace piano zang OVERBEEK Ace piano DEN HERTOr Trompet dnimV DULST Bas tenor sax Banjo Egp KNAL Ace Zang Hawalan Xylophoon KNAL DANSEN van 8 00 ll SO