Goudsche Courant, donderdag 21 april 1938

Reunie Vanaf VrSjdag l t Slecht 5 Daga PAUL MUNI al LOUIS PASTEUR i Strijders om het la v AU Extra Hoofdfilm JOAN BLONDPLL l De handige verlcoopsti foegamg 00 edera i ZONDAGOOHTLND 1030 DE BLANKE VRQUW V D MAHARAOj In eerate vertooiun g GOUDA WOENSDAG 2 UUR II voor lederen lecfljd WATT BN HALP WATO u CIRCUSARTISTEN Het is HET VOORDEELIGST Het is TTETHRMAKKELLIKST Het is HET EENVOUDIGST wanneer U in meerdere bladenadvertentifen hebt te plaatsen hetiöhier of welk blad ook in bmnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toez ndt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DB GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda Tel 274 77e Jaargang THALIA T l l ISO Oouda Vanif VRIJD 0 22 t ni WOENSDAG 27 APRIL piesenteeien wu l RUnVARD KIPLING S MEEbTERWERK tn cU wnynduir a fani KALA NA6 SEN UOBT C BARNSTJN UNiTSD ARTISTi FIWM GRATIS VOETONDERZOEK Hierdooi doelen v ij V mede dat onze VOET en SCHOEK DESKLT DIGE U geheel gratis ten dienste staat m ai j gelejenHeden betieffende Uw voeten en schoenweiilc op VRIJDAG 22 APRIL VAN 101 2 1 EN VAN 2 6 UUR Voetdfdiuk en voetmeting geschieden op wetenachappehiV giondslag Uw voet beeld woixlt U gratis veratrekt UË l kabinet Oaiadier heeft m den korten tyd Binds liet aan het beiwind is gocni verk verricht De mo lykhdd daaitue bc stut door Ualadier s instelling va i een Jam kabineti daf snel beBluiten kan nemen l e volledige ministerraad werd doo ftdadier beschouwd als een te log lichaam dit niet met voldoende snelheid kon komaii tot ie spoedeischende beslissingen Melke in doe dagen door het 1 ransche kaümtt moe te worden getroffen Ook die atst iatfing nhet instituut der ondt Etaatssecretans H i beeft oveirigens te Tai s esn zeer gun Aim indruk gemaakt Besprekingen in d n Ideinen en besloten pag aer voornaaingt legcer ngï perbonea en ook de mio gelukneU op het teriem fT builenJanühcne pj uett een kra ntig jleid te VOO t liet Duveu nuotuen Meel 211 nen vertiest ve i zyn ge narlyke Ot et kt nis wain r OiL laiitii U 3i ien wordt Dt erkt tO een t eficheiuei aaiavul zeer ervaren a beicwame minisU is Reeds is den goetien in loed van de nieuwe ric iin m rranKiijKe uuitcnmnusciie poliUeK tftmerkbaar in de veihoudmg tot Italië en U t ae djiaanscne proulemen Van onge niflCieid over scnaaelyke gevolgen ♦ oor iranKryk in hei uijzuuüer voor tie 1 laii Kttt utiej fa e weike an een overwinniPa van 1 rant zouden zyn te duchtt ii hoort men vrywel nie meer reppen interventie n Spanje M mag aanjieanen dat deze wyaigmg fier qpvatungen lA trausohe regeenngs lmn en zich met P t ze wyae en zoo snel wu nebbeit voltrosken wanneer de hran fle generale stal met de meemng zou zjjn twSMian dat van een overwmning van twnco geen govaren voor de iraa che de löisie iy te duchten Van Duitbcte zy le urtlt ue meenmg uitgesproken dat Parys veJidit bepoiüde verzekeringen dezen fflt van Londen heeft ontvangen ïïet 18 J W onwaaiachynfyk dat men in Duitsche i 8a met spy e wrevel tot de ontdek al moeten komen dat het nationnUsweöe Spanje zal streven naar voistrek HOOGENBOSCH SCHOENHANOEi MARKT De Giruyter s GRA ds g cjuf xnêMü Wjft oou vUand was wordt geen vriend Wt it meosch vertiest ilJn louten niet l lUÜlUiLiON hooger ströd om Weenen Roman van HUGO BETTAUER Cafe Schiller zag Ralph eerst recht üiap Htlde Wehningen was V u die eimaüge schoonheid welke foto B hsch zeer moeilijk is weer te jreven J oaaiom des te Intensiever in het n tot uiting komt De momd mis UBn een nuance te vol de neuï van uasBleken vorm en ln prettige tegen S t het typische Wieiaei Na PJ hfet voorhoofd hoog en vri de fraai gevormde ooren legden ge m t onverdorven goed E expressieve oogen waren van eazelüzame bekoorlijkheid j ïMt als u me genoeg hebt aan ard zal ik u eens een beetje onder Als Je met iemaad op vriend T PeliJken voet wüt komen moet Je W Wpten hoe of wat Vertelt u me dus r elk beroep u hebt wat u hier in Jjwen doet hoe lang u hier al l ent ftXv l at an zeU bïDaiïï ® = n oogen fitonden onrustig HU moest verder üe it 4S Overhemden n h ooger Sokken Dassen Riemen enz Frans van Camp Centrum Actie Deelnemer Schouwburg Bioscoop an Vrijdag 22 Apiil t m Maandag vragtn wij Iw aandacht vuor htt ItOMANilSCHF FILMWEUK Koenigsmark met ELISSA LANDÏ PIEKRL FRLSNAY JOHN LODGE en verdei werken de allerbrate Fransche artis ten Aan deze milHoenenfilm mede GROOTSCH VAN OPZETI ZELDZAAM VAN INHOUD KoNINGSMARK ib een van die füm werken die men MOLT gaan zien Toegang boven 14 jaar Pryzen van 25 tot 80 ets GratiB rgwielstaltinig OFFICILELE CRISIS PUBLICATIE Aanvragen om lexitra kalveren schetsen in verband met geledtn verlie en door het mond en klauwzeer De Landbouw Crisis Organisaties vooi Noord Holland en voor uid Holland vest R r de aandaclit van de by haar georgaiii set rde veehouders op het persbericht waar m vk ordt medegedeeld dat door den Jtfinis ter van Economische Zaken een beperkt aantal kalveren wei d beschikbaar gesteld or na 1 Augustus 1937 teng evolge van het mond en klauw zeer gestorven of in Il od gcblachte runderen ouder daii 1 jaar Ook voor tengevolge van het mond en klauwzeer wrak geworden dieren ouder dan 1 jaar die zyn of binnenkort moeten wor d n opgeruimd zyn een b perkt aantal schetsen beschikbaar gesteld Veehouders die meenen voor e n extra tocwy ing ah hiervorenbedoeld in aanmer king te komen dienen zich vóór 1 M i as tot den Secretaris van het district of den kantoorhouder te wenden teneinde op een door dezen te verstrekken formulier op gave te doen van bedo de geleden ver hezen Opgaven na 1 Mei verstrekt zullen m het algemeen met meer voor behandeling in a mm rkmg komen Met nadruk wordt er op gewezen dat het aantal beschikbaar gegteld schetsen be perkt IS Ftaoona f 0 75 f 1 50 f 2 50 EenpaardrappeliD D D do n dadelijk de folterende jeuk I bedaren Telloow hjden win Ëozeem Pnieteo Open Bee en endere buideendoe I ningen hebben met gloot I Bucces dit heilzame middel I aangewend Het u geen vet ttge EBlf maar n heldere vloei tof die de ziektekiemen doodt en de huidweeffela rer Macht ea versterkt B 47 B Apothekers en Drogisten CORDLLA WILT U een mooi glad gezicht vi aagt dan Hermelijn en Gorilla mesjes Ook op de Weekmarkt verkrvjgbaai INKOOPCENTRALE ROTTERDAM R ROriEKADE 79 EIKENBOOM Telef 42385 HAVANA OFFERTE CARMITA SIGAREN zyn van een byzondeie samenstelling m iedere sigaai een flinke strook Havana gedekt met het funste Dell Dekblad LICHT EN GEURIG 4 5 6 8 en 10 et HANDWERK Ook in kistjes van 50 stuks Aanbevelend L BINNENDIJK Kleiweg 87 Telef 2263 EEN KLEINTJE VOOR EEN KWARTJE OPGAVEN WORDEN VOORVRIJDAGMIDDAG 12 UURINGEWACHl GROOTSiCHER AVON i UURLIJKEE en SPANNENDER DAN ALLE TARZAN FILM tevens TRADER HORN OVERTROFFEN Een film waamaai men met genoegen kukt zondei dat de aandachl ook naar één oogenblik verslapt SABU was een klejne jongen maai de eenige die een woedende olifant kon kalmeeren SABU zal uw harten veroveren met zun glimlach en kmderlvjk spel Plantsbespreken dringend aangeraden daar dit zoowel m Holland als in het buitenland weken aaneen werd geprolongeeid PlAATSBEoPREKEN 10 12 2 4 EN PER TELEF 2230 VERWACHT SPOEDIG de EUROPEESCHE CHARLIE CHAPLIN HEINZ RUHMANN in mDc Modeleohlganoot V f ï Nieuwe Schouwburo Goula DONDERDAG 28 APRIL 1938 8 15 PRECIES DIRECTEUR JOHApreseiiteeit vooi de eerste maal te Gouda de GROOIE VLAAMSCHE REVUE JOHA FOLIES Het enorme succes van alle groote steden m België en Nederland JOH A s Revue heeft 5 weken lang het grootste succes gehad in het Grand ThéStre te Amstesdam Schitterende persverslagen m alle dagWaden van België en Nederland DRIE LREN SCHATERLACHEN ONTELBARE PRAOHTCOSTUUMS EN DECORS Een keur an de meest gerenommeerde Bdgische artistcn ondei andei e SILO JOHN VISSERS PIETRO LODE GOFFA NINI i CHMITZ MARIA OESSELOOS TONIA COLIN De BESTE KOMIEKEN van België treden op m deze Revue GROOTE MUZIKALE ATTRACTIE PRACHTIGE BALLETTEN door de JOHA GIRLS onder leiding van Mme JOSÉ SYMPHONISCH EN JAZZ ORKEST nnddi leiding van Meester Lode VAN DE VELDE DE NAAM JOHA IS WAARBORG VOOB UW GELD Piflzen der plaatsen Loge en Stalles ƒ 1 50 Leden 1 25 Front baleon ƒ l Leden 0 80 Balcon ƒ 0 75 Gaterö ƒ 0 50 per persoon Alle rechtei inbegrepen Plaatsbespreking h 10 cent per plaats vanaf Zaterdagmiddag 23 Apiil des middags 2 uur N B Deze Revue is voor iedereen zeer goed verstaanbaar Waarom zal U langer wachten met het koopen ran een CAMERA jniat met de Paschen kunt U er veel genoegen van beleven CAMERA S vanaf 1 45 ZIE ETALAGEI FOTO DAEMS ZEUGESTRAAT 64 TEL 3376 GOUDA Spsciaal Ingericht voor Ontwikkelen Afdrukken Vergrooten fa 1970L Vrijdag 22 April 1938 eocnsoiËioiiMivT ftJIEUWS EN ADVERTENÏIEBLAD VOOR GOUDA EiN OMSlREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE jaEüWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschynt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar de bfwrgmg per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 Abonnementen warden dagelijka aangenomen aan ona Bureau MAUJiT il GOUDA bj onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z dagelgks geopend van 9 0 uur Administratie en Kedactie lelefInterc 2745 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken i3ehoorende tot den bezorKknng i 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den beaorgknng 1 6 regels ƒ 165 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien m het Zaterdagnummer 20 o bijslag op den prijs Liefiüwügheids advertentien de helft van den prijs INGEZONDEN MbDEDELLINGEN 1 4 r gels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ O 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeehngen by contract tot zeer gereduceerden prys Groote letters en randen worden berekend naaf plaatsruimte FRANKRIJK PAST ZICH AAN Advertentien kunnn worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de pUataing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te z jn Duitschland Joodache films welke betrek king hebben op Palestina zullep dienen om de emigratie naar dat Iftnd te bevorderen Vei der zullen ontspanningsfilms word n vervaardigd waaraan alleen jood che kun stenaars zullen medewerken De Sturmer heeft de eigenaars van d bioscopen aangespoord geen joden meer in hun theaters toe te laten BINNENLAND Men verklaart dat dere muitery het sein zou moeten zyn voor een opstand van de yfde brigade De plannen waren evenwei ter kennis gebracht van de rtgeoring De muitery waa te vroeg uitgebroken Zij werd krachiig onderdukt iuaalregeien van het bcHiiid va i 1 rancu Ou niinibttrraad van Buigob heeft gistt ren verscheiden decreten goedgekeurd D eeiie group betreft het devieizenverkeer en den buiteiiianoschen handel Op giond van andere de reten wordcjn credieten toege taan voor den nationalen dienst m Ma rukko en de kolomen terwyi wttr andnt besluiten u t eiti mg nebb op de pers ïoaquin litnu nea ii b eand tOt leidedtr herstelwTrf aam edcn dt verwocbC gebiejlen De imni tLi vaii imancien he ft den raad woits mededeelmg gedaan van zyn voor nemen bmnenkoit e n wetsonitwc j voor te leggen dof beo t de betalmg van rente op de sedert JtMS r et betaalde openbcif schuld Mia B en Jesus Hernandez op inspectietocht Cieneraal Miaja en Jesus Hernandez de po litieke commissaris van he leger hebber zich naar Castcllon d e Ia Plana begeven aar zy gisteren m het begin van den naniddag aankwamen Len erthou iaate menigte heeft hen toegejuicht Zy hebben een bezoek gebracht a in het oostelyk front ioegpraak van generaal Miaja Ji een tuet piaak tot de oiticieren en sol datei veikiaaide THiaja eifcei van de uit emdetyitc zege te zyn tutten ieder oogen blik volkomen discipline word m acht ge nomen ie i ahtellon de la 1 iai verücngde Miija de lutoiiteiten Hy waarschuwde hen d i ny gestrenge maatregelen zou nemen teg t dengene die eenige lauwheid aan den dr t zou leggen by de Laat In den avond keerden Miaja en Her nandez te Madnd terug nadat zy nog een bezoek aan Valencia hadden gebracht waai zy uibtiucties gaven opd op krachtig wyze een Proclamatie tot het regceringslege In et kustgeoiifd diaja en JtbUs riernaiioez hebben tot het leger in het kustgebied een proclamatie gericht waarin zy doen uitkomen dat de Sujl dateu geen stap aehieruit moeten zetten edeae ruun gronds moet worden verde digd Gelyk de grond van Madnd werd ver dedigd ivlededeehngrai van opsLandelingui zijde Volgens mededeelingen van opstandelm genzyde zyn de regeejingstroegen uigeslo ten binnen een gebied van t OU vieiK meter dat m een straal van ongeveer ü K M gelegen is rond Malpas l k onoinisclie oriëntatie van J ranco verwacht op de WestemKe aemocraueen Rechtsche luchtmacht weer in actie Nieuw Buccee in deVal d Aran i politieke zelfstandigheid en zich ecu n o m 18 c h zal oiienteeren op üe irankryk koestert voor het riddei lyke bpanje vnendschappelyke ge voLiefa en eai onwankelbare sym pathie President Lebrun heeft gisteren den ni u wen typaianschen ambassadeur Marcellinu fascua y Martinez ontvangen die hem 7yn geloofiibrieven kwam overhandigen In zyn tuespiaak zeide de meuwe amba sadeur dat geiiieensohappelyke belanige en een gemeenbchaippelyk ideaal de iransche tn de bpaaniche republiek verbmden Bei den zyn trots op hUn onafhankelykheid en beid n wenschen President Lebrun antwoordde dat m d wreede uren welke Spanje thans doorleeft de moed ep de zeltvertoochemrg vaj zyn zonen naai voren komen 1 rankryk koe teit voor het riddeilyke fepanje vriendschappe lyke gtvoelens en een onwankelbare sym pathiy welkt voortkomen uil de gemeen schappelijke cultuur en belangen weUt tus chen heide landen bestaan De prea dent hoopt dot de 1 rani ch fapaajiM he menwerking zicJi opnieuw zal toonen iq de weldaden an een teruggevoi den vrede ei zich zal ontwikkelen op elk gebied van dei menachelyken geest Opstand m militaire gevangenis te Barcelona Ëi zouden 7000 man bu betiokken znjn geweest be Uaay heialu meldt uit Uutelonii dav giaieien Oynu Uuo Kiygsgb aiijjenen etii wuinopige poging neouc n on ie i om ii uit te breken if dt molttiit gevangenis vun liaitelona z y ware j van wapenen vcoiziei die vul geiib net Dlad waren b n icngesmokkelu uoor leden dei z g vyfde brigade vief spoed ontbodier troepen sloten een corüon om de gevangenis en tradai op te gen de gtvangeneji die naaf nun cellen wt rden teruggedreven en na een h vigi ge vecht werden ontwapend In vele ceMen werden bergplaatsen ont dekt waar de wapens waren vprboigen ge houden Het vertiek van den Tsjechischen gezant Een onderhoud met dr I Kmo Gedurende vier jaai heeft dr I Kino de lsiccuoi iowaakbchc republiek als ge zant tn ons land vcitegtnwooidlgd Van huis uit is hjj geen cüpiomaat maar ad vocaat naar di Krno dezei dagen In een inteiview medtdeelde Mijn vader en grootvader waren ook advocaat en mijn oom ia thaiii piesident van het hoogste gerechtshol m Tsjecho Siowa klje In 1919 tJ ad dl Krno in diplomatieken dienist Hij woonde ae vitücsconleientie bij en wab actitercenvolbeiu veiDonden aan de gczantbch rppen te Booaapti c Weentn en Paiijs lijdens zijn veibhjl m Paiijs nam hij ook dcei aan de weik zaamtiLÜen dei eon misfale ingesteld tot ii tchng van de ooilügs4 chulden In iy i3 pleitte hij voor het Peimancnte Hot van inieinauonaie Justitie Ln üen geschil tu chtu zyn lana en o n ovtr een gienbkwestie Zes Jaren was di Kino aan het secre taiiaat van den Volkenbunü weiKzuam ln UJi vtiwibÉ lde hij zijn luncue vdn chet van het kabinet van acn stuttarit cnciaai van e cn bond vooi die van ge zant m ons land Aan de vertegenwooi diging van di Kmo te s Giavenhage it tham een ein ae gekomen Op i Mei veruekt hij pei auLü naai Piaag om in de Isjcchosio waaksche hootüi vad de leiding te aan vaaiden v lU ae politieke aideeling van hci depaitemcnt van BuUcnlaJidi the Zaken Dat dl Kino noooc aföcheid neemt van 0116 land bltck duidelijk uit de hai lelijke woorden die hij aan de omstan uibiicdtn wijdüP waaiin luj in orL land feeweikt heeft In de ceiijte plaats uitte hu zijn er kcnteiijkheid voor de wijze waaiop de Nedeilanosche rtgeering tn alle Tsje thifacnt viiendtn in l erterland hebben medegeweiKt aan de le tauiaHe van het grai van Comenms te Naaiden Ook op anaci bebied lieclt de gezant nieti dan mtdeweiking ondcivonüen en hij dankte de Veitcniging Nedeiland fsjecho blowakut en de Kimer van Koophanael vooi beide landen voor üen i leun htm geboden üe handelsbetiekkingen Onze handeltïbetiekkinben zijn gtba setid op het veiöiag van I9ó4 Sedertuitn ontwikkelen deze betiekklngen zich ln guiisUfetn zin trots de vele maatrege Volgens een regeermgsmededeelin beruat het opperbevel van heit Noori delgk front deir rechtsctitn IHf I ui Hche generaals jistermiuuag nebben acht rechtsche vlieg tuigen ruigeeida guboinbarueerd Het vuui vdn het atweergeschut kon het bomftarde u dii met vemiimeie an nouig luatuiii e aan de i lansche grens kon men zitn aa luizcn in brand vlogen en dat ook een tren weifü getiolien iaiiyite gewöiideji die n r liouig Mau iiie viuciibLen deeiui n meue lat vele uoouen waren t © betreuren De vUbgtuigei kwamen uij ziuuely kt richting lot urie keer werd de apoorwcg Kipoll i uigcerda onder vuur genomen ii oe stad werd vooral dC omgev ng v an n Btaitiün getroUen üy het bonioaidement lyn zeveu personen gedood en twintig ge wond Duitsthe generaals m bpanjc In een mededeeluig van de bpaansclic ambassade te Londeii wordt gezegd dat d JuUlTHiMLAJViteCH JNIËUW £ VEREENIGDE STAfLN Helium geweigeid aan Duitschlanri xiniaier an oimieni nus ne zaKt i icii pie iiuent dei conmiisa e weikt ue kwesi i uei helium behandelt heeit g we eid een u IV oi iveiguiu 1 ig VOOI en ut Uu vsuuaiid te V istrekken ievoren had liy de departemtnten va i oorlog en maune gtóviaagd hem mededte ungei te wilien doen over d hoeveel leae helium welKÉ door Luitsjthidi d woruen k Diuikt alsmede antwoord te willen geven op de vraag ot helium njg een toiutre be btejimung kan hebben dan or de vuil n van luthtschepiËh DUUbCHLANU Vergunning voor een loodbche tunundustiie Het mmisterie van pi opaganda heelt toe getitemd in het opuehtei van een juodschi lilmindustiicj belaut n ej het niakci ver J koopen en vertoonen van joodsche iilms in van zijn werkkrachten met een zesde deel levieüen steit Maai hoc kunt u in s nemeib wil aaarmee uitkomen en u bovendien nog zoo netjes kieeaen Craideiooe heb ik nog genoeg v iviocger en mama teert op haai oudenaag Kleien veistelltn en mouerntseercntin overigens nu ja t valt ook metmee We stellen beiden onze eischen opnet gebied van voeding gciuklug niet zooheoi hoog en we hebben natuuriyk vantal van dingen atstand moeten doenHelaas benooien ook onze schouwburgbezoeken tot het verleden aat spyt menog het meest Oveiigens het eigsteüreigt nog te zullen komen Mn chelshebDCïi nt een tabiitk van etectio techulscne artikelen De zaken gaan echteiniet best hoe zeer de beide titieien zichook inspannen Aanvankelijk waren wemet i twintigen op kanttjor nu zyn ernog maar tien en ik vrees dat ais Kerstmis voorby is ook de anderen voor ontslag aan de beurt ziülen komen En dan vroeg Ralph verschrikt Dan Acli drie maanüen salariszullen ze me nog wel ultkeeren en water dan verder gebeuren zal weet ik nogniet Gelukkig ben ik Jong heb wat geleerd en als de nood aan den man komtzal er altijd nog wel een plaats als meisjeof hulp in de hulshouding voor me openzijn Ralph voelde een prop in zijn keel Daaf zat hU nu de nabob geheel en al onder de bekoring van een zeer knap verstandig meisje dat nog niet eens ge noeg te eten had en bitteren nood leed mede do steed toenemende depreciatie uei valuta het vermogen sionjc eerst langzaam toen sneüer de heer Von Wenninger zag geen kans zyn geldtydig m vcuigneia ie brengen en anaernaii jaai beicaen Juist toen Hiide met goea gevolg haar emaexamen had algeiega Dracnt Jhr von Wciiningen het laatstc siciaad van zijn vrouw naai den opkoo per Vooi ae opbrengst kocht hU met on voldoende dekking een aantal aandeden weike hem waien aangeiaden om daar na door zyn bankier toen onverwachts een sterke baisse inzette te worden ge executeerd waardoor ny vrijwel ais bedelaar in het leven stond Den volgen aen dag vond men hem dood in de bad kamer tengevolge van een gasverstikking Of hier van een ongeiuK dan wei van en zelfmoord sprake was werd nooit opgehelderd Meviouw Von Wehningen kwam dezen dag nooit geheel te boven maar HUde liet zich met depiimeeren gaf ae ge dachte natuur en scheikunde te stutiee ren op leerde in den kortst mc eiyken opzicht van elkander scheidde te ont Ji Uilen Hoe ik heet weet u immers jul Iruuw wehninger Mn beroep Dat heb IK op het oogenblik eigennjk met ik ben Koopmaii businessman ooais ze dat bij üitö noemen en ik ben van pian eerst tt ni wat rond te neuzen vóór ik tot daden besluit Vei volgens vertelde hfj van ziJn moe dei zyn oudeihuis en zijn hall Ween schc aistamming t n nu IS ue beiut aan u juffrouwWehmngen Wiit u my ook een blik inuw leven laten werpen i Een schaduw vioog over Hiide s ge zichtje Och daar is met veel van te vertellen ik ben twintig jaar oud een armmeisje dat na een prettige zorgeioozejeugd pioL eiing voor de noodzaiteiukneid werd geplaatst zich zeil en een hulpeioos m ue weieid staande moeder teunaeinoudtn Wat lang met zoo gemakKehjK is ais meneer ae Amerikaan aicti üdi mlsbchien wal vooisteit Hllde s vadei Jtu von Wcl ningen was een welgesteld landgoed bezitter in Stier Heesch en verlegen zei hy Jutirouw Von Wehningen ik hoopdat u ml niet verkeerd begrypt limik beschik op het oogenblik juist overbediagen hm die ik niet duect lu dig neb als ik u misschien op de een 01 andere mamei van dienst kan zyn Hlldes gelaat kieeg een haide uit drukkmg Een roode blos kleurde haar wangen Meneer Ralph als u niet wht datdeze samenkomst tevens de laatste is geweest dan verzoek ik u diingend aanzoo iets zelts niet te denken Het waszeer onverstandig van me dat ik openhartigei tegen u was dan by menschendie elkaar nog zoo kort kennen gebrulkelijk is Zorgt u er voor dat ik daargeen spyt van heb Beschaamd stamelde Ralph een ver ontschuldiging Met eenige moeite biaclxt hij het gesprek weer op de fabiiek van tyd boekhouden en machinesctirijveni en nam oen betrekking aan maiken geweest die de dwaasheid had j En nu ben ik de rechterhand van oegaan in de eerste oorlogsjaren zijn be mijn chefs de gebroeders Krause die me zittingen te verkoopen om van de aan een millioenj per maand aan salaris be talen hetgeen heel veel lijkt maar in werkelijkheid bitter weinig Is Ralph liep een rilling over den rug Ongeveer veertien dollar mompelde hU Merkwaardig land dat op hel gebied van uitgaven de wereldparltelt bUna overschrüdt en zich bij het salarleereïi zienlijke rente met vrouw en kind in Weenen te kunnen leven Hij was voor namelijk tot dezen stap overgegaan om een Hevellngswensch te vervullen van zijn vrouw een geboren gravin Bros die vmig naar het leven ln de hoofdstad verlangde De levolutle kwam en daar de gebr Krause die een jaai geleden nog aan het hooid iiadden gestaan van een Jonge schynbaai kerngezonde ep veelbelovende onderneming weike nu tenondeigang gedoemd was Hllde zocht de oorzaak hiervan in de eeistc plaats in het gebrek aan bedrii skapitaal bij haar chefs vertelde van de drukkende op woeker gelijkende condities welke de banken bij crediet aanvragen stelden en spralt ais haar vaste overtutglnig uit dat de flima bij een betere financiering zich niet alleen zou kunnen handhaven maar bovendien een flinke ontwikkeling tege moet mocht worden gezien kloof welke hen in materieel 1 Wordt vervoiga