Goudsche Courant, zaterdag 23 april 1938

1 REETJWUK Kier veiling In de gehouden ledenvergadering van de pluimveevereeniging Nut en Genoegen al hier werd besloten de veilingkoaten der eierveiling te wyzigen Voortaan zullen aanveiimgkosten door leden met inbegrip vanophaallüon van de eieren moeten worden betaald 15 cent per 100 eieren by partijen beneden de 100 stuks en 13 cent per lÜU stuksvoor partijen boven de 100 stuks Voo niet leden werden de kosten bepaald op 20 cent per 100 stuks In verband met de lage eierprijzen is met deze regeling vry wel tege jmoet gekomen in de onkosten i üoopen i Op Zondag 24 April a s des v m 9 30 uurzal in de Ned Herv Kerk Keeuwijkdorpgelegenheid zyn de doop te laten bedienen Doopouders kunen zich aanntelden op Vrij dag 22 April a s des avonds te H uur mdè kerkeraiadskamer SWriiig in de lichtkabel Donderdagavond half aclit werd de geheele gv meente in duister gehuld wegen storing in de lichtkabel naar Woerden Met dit euvel werden meerderp gemeenten die te Gouda ajjn aangesloten van licht verstoken Doo omzetting op de ringkabel te Gouda werd liet uvel spoedig verholpen De heer Bontenbal uit Waddinxveen spoorde de aanwezigen aan om lid te worden van deize nuttige sport Er was veel belangstelling Eervol ontslag gevraagd De heer Hogebrugge besteller by de P T T alhier heeft ontslag aangevraagd wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftyd Het poststation zal worden voortgezet door niej Hogebrugge Ëierenveiling Op Donderdag 14 April waren aangevoerd 9041 eieren De prijzen waren als volgt kippeneieren ƒ 2 90 3 75 eendeieren ƒ 2 35 3 00 kalkoeneieren ƒ 5 80 6 00 alles per 100 stuks Ijoop der bevolking Vertrokken J van Kralingen van Ach terweg naar Benthuizen Burgerlijke Stand GETROUWD W Knop en J van Kra lingen ONDERTROUWD C J Verheul 29 j en E D Scheidt 28 j A van der Spek 27 j en A H van der Spek 27 j A Öakker 25 j en J Bakker 22 j GEBOREN Teunis z v J Vermulm en A Immer zeel Zevenhuizen Wedvlucht postduiven Zondag Ijield de postduiv nvereeniging De Stormvfiegers een wedvlucht van Geldermalsen 55 K M De pryzen werden behaald als volgt 1 2 19 27 E Spekman 3 5 18tJoh Edeling 4 13 24 N Koppenaal 6 9 15 23 2G C V Dam 7 14 17 S Bontenbal 8 C Rosbergen 10 J Stormbroek 11 en Ie overduif N O Hol 12 Th v Heyningen 16 J Sleeuwenhoek 20 Gebr de Koster 21 25 W Huijskes 22 28 G v d Kieft De duiven werden gelost om 9 uur Aankomst eerste duif 9 45 4 uur laatste duif 9 59 54 uur De verbouw van de Ned Herv Kerk Aan de architecten L Dekker te Zevenhuizen Z H en Hoogerwaard te Amersfoort is opgedragen het ontwerpen van plannen voor den verbouw van de Ned Herv Kerk te Benthuizen De aanbesteding zal vermoedelijk onmiddellijk na Paschen geschieden De kosten zijn geraamd op ƒ ll ooc a ƒ 12 000 Na deze verbauwing zal het aantal zitplaatsen met ruim 100 zijn uitgebreid weder werdea ontstoken Aanbesteding liy die d or den heer G van der Togt architect teoiüskoop gehouden onderhandache aanbesteding voor den bouw van een dubbele middenstandswonmg aan de Valkenburgerlaan was laagste inachryver de heer C Bontenbal alhier aan wie de bouw is opgedragen RegeeringBJubiteum II M de Koningin Op Woensdag 27 April a s houdt de öranjevereeniging lieeuwijkdorp in de zaal van den heer A van Vliet een ledenvergadering ter bespreking van de feestelykheden bij het a s regeeringsjubileum van H M de Koningin Gevonden voorwerpen By de politie werd in de afgeloopen week als gevonden aangegeven een jekker bij veldwachter J Woiidergam een zak eierkolen bij J van der Bas Weth Venteweg een zak aardappelen by B van der Leeq h Bartos aan dien kant het kleed wat omhoog kon slaan waardoor hij lucht kreeg Lang bchoelde hij niet te wachten Al spoedig kwam Ralph uit de slaapkamer Hij nam aan de schrljltafel plaats waar hy aandachtig de Weensche ochtendbladen begon door te lezen hier en daar ietn aanstreepend of eenige aanteekemngen In een zakboekje makend Precies om éen uur werd üe groote tafel in het midden van de kamer gedekt en eenige minuten later verschenen de belde bankdirectemen die door Ralph hartelijk maar toch ietwat gereserveerd werden begroet Ralph opende het gesprek Het doet me genoegen dat de heeren bereid waren aan m n uitnoodlging gehoor te geven temeer wijl ik anders tüclï u meneer Klopfer Hart zou zijn komen opzoeken Om bepaalde redenen die met de zaak waarom het gaat niets te maken hebben interesseer Ik me n l voor de electro technlsche fabriek van de Gebr Krause De fabriek is gevestigd in het negende district de kantoren in de Marlahilferstrasse De llrmanten moeten een paar flinkQi serleuse menschen l ijn en de zaak zelf hoewel op het oogenbiik niet florisant kerngezond en vatbaar voor uitbreiding De moeilijke omstandigheden waarin de menschen zich nu bevinden schijnen voornamelijk te moeten worden toegeschreven aan een gebrek aan bedrijfskapitaal Zie nu zoo n vroplijke stoet eens Is jlat geen ooHjk stel Daar gaat Koning leei incognito en Opa Olifant ta ttéa zoowaar Winnie Waf de wijde wereld En Vader de G ns die kippig is heeft twee eieren gebroken maar dat geeft niet ff hij legt ze toch zélf Er zijn nog meer van die leuke R D Kinderkamer versiering U vindt ze in de R D staalboeken met onderstaand merk op het kaft Kinder hechten erg aan hun huis en waardeeren het wanneer Vader en Moeder zorgen vo n smaakvolle aankleeding der wanden ook in woon en slaapkamers Laat nu nici behangen met zoo n mooi R D behang gedrukt in Fixa Coior kleuren Vraag behanger de Series 16 47 48 49 50 51 of 521 R D BEHANGSEIS UmriHg 9ia Uv hthangtr Tttnkamm k Kuttirdamt Nw Havtf 32 Urr DEN ÖHTRBK Nieuwerkerk a d IjMeL G meentei aad Onder v oorzitterschap van burgemeester F Jaa kwam de gemebnteraad Woensdagmorgen in openbare vergadering ten raadhuize by een N a voorlezing van het formuliergebed werden de notulen aangehouden tot eeneervülgende vergadering Daarna complimenteei je de vporzifcter het raadslid W Woolhaas die sedert de vorige vergaderingzijn 25jarige echtvereeniging herdacht alsm e Jiet raadslid J Tom met zyn hersteivaipteen ernstige ziekte Een en ander werd door den raad met applaus beantwoord i Onder de ingekomen stukken is de Kon goedkeuring tot het heffen van 75 opcenten op de genieentefondshelasting Voorts keurden Ged Staten goed ean wy ziging van de begrooting 1938 van het Waterlekling tn Lichtbedryf alsmede een comptabiliteitsbesluit model D en een wijziging van de Gt meentebegrooting 1937 model C Het bureau voor verificatie bevond by de door haar gehouden controle op 21 ffebr in kas by den gemeente ontvanger ƒ 3574 by het waterleidijigbedryf ƒ 6534 87 en by het lichtbedryf ƒ 3012 0 0e controle vond voorts geen aanleiding tot het maken van op of aanmerkingen Verder was aanwezig hei verslag van den vleeschkeuringsdienst dat na een snedige opmerking van den heer K Dekker aangaande de mentaliteit der slagers voor kennisgeving werd aangenomen evenals een verslag van de Bank voor Ned Gemeenten en een verslag van den diatrictsschoolartsendienst De rekening van den schoolartsendienst had laan inkomsten en uitgaven een bedrag van ƒ 8575 72 Daarna werd besloten tot het beschikbaar stellen van 25 et per leerling zulks in verband met de viering van het 40 jarig regeeringsjubileum van H M de Koningin Uit een vraag van den heer D Verboom bleek dat de burgemeester het initiatief heeft genomen tot de silmenstelling vateen Oranjecomité teneinde meer eeMihedSE brengen in de wyze van f eestviering JpradL gemeente Vervolgens werd kraciftens art 101 der L O wet besloten aan de Bijz school aan de sGravenweg hoofd de heer De Rooy uit te keeren een bedrag van ƒ 8 57 per leerling over 1935 Verder werd een besluit krachtens art 212 van de Gemeentewet geonm n op verlangen van Ged Staten gewyzigd overeenkomstig de door haar gegeven aanwij zingen Met B en W wan Rotterdam werd een nieuwe overeenkomst aangegaan intake de toelating van leerlingen voor L O U L O en M U L O onderwys waartoe de Raad reeds in pricipe in Augustus j l had besloten Op een Verzoek van dén heer D Duivenman inzake restitutie van zyn schoolgeldaanslag werd goedgunstig beschikt Een verleende ontheffing van schoolgeld aan den heer L Stolk werd ingetrokken Een verzoek van den heer J de Vries iAzake ontheffing van de hondenbelasting werd afgewezen terwijl een verzoek van de wed J J L Smink om ontheffing an schoolgeldbelasting werd ingewilligd Aan den heer C van Wageningen werd een perceel gemeentegrond ver huurd voor ƒ 10 per jaa Hierna deelden B en W mede dat overlegging van de gevoerde correspondentie met Ged Staten dat de hulp keurmeester H Woudstra door hen voor vast was aangesteld op een jaarwedde varieerend van ƒ 1600 tot ƒ 2200 zulks in afwachting van hetgeen het Hyk zal doen inzake de overname van dezen ambtehaar in gedeeltelyken rijksdienst waaromtrent nog door B en W met Ged Staten wordt onderlfandeld I e heeren K Dekker F in t Hout en J Tom oefenden critiek uit op deze door B en W gedane aanstelling De heer Tomvroeg izich af of Ged Staten wel het rechthebben om B en W te dwingen den hulp 1 keurmeester een vaste aanstelling te ver jleenen indien de Raad zich daartegen verklaart Overigens deed hij uitkomen dat het niet gaat tegen den persoon van den keurmeester als zoodanig maar tegen het financieel nadeel dat de raadsleden in deze vaste benoeming zien f De heer K Dekker was van oordeel dat B en W krachtens de bestaande instructie den hulpkeurmeester tijdig hadden kunnen ontslaan De voorzitter zette uiteen dat de raad slechts de jaarwedde van den benoemden ambtenaiar heeft goed te keuren maar dat benoeming schorsing en ontslag een zaak is van B en W terwyl wethouder J J Maaskant er op wees dat aan den eisch van Ged Staten in dezen niet te ontkomen was en dat dit dus B en W niet aangerekend mag worden Vervolgens rapporteerde de heer D wan Houweling namens de commissie van controle mede bestaande uit de heeren D Verboom en P de Man dat de rekening van het Burgerlyk Armbestuur dienst 1937 door hen in de beste orde was bevonden De re i kening sloot met een bedrag aan inkomsten en uitgaven van ƒ 11 792 95 en werd na een toelichting van den heer D Verboom op een door den heer K Dekker in een vorige vergadering gemaakte opmerking aldus vastgesteld Hiem a werd besloten tot het verstrekken van zoogenaamde B steun voor 1938 k ƒ 5 70 per werklooze waaraan het Ryk ƒ 3 70 en de gemeente ƒ 2 zal hebben bij te dragen Hierbij bleek dat gemiddeld 105 werkloozen hiervoor in aanmerking komen Vervolgens werd besloten het pad by bode van Wieringen dat de verbinding vormt tusschefl Kerklaan len Onderwerg alsmede de straat voor de Woningbouw af te sluiten v oor het verkeer met motorrytuigen met meer dian 2 wielen en deze aanvulling in de politieverordening met nog enkele kleine aanvullingen o a een verbod om een lading langer dan 3 meter per tweewielig voertuig te vervoeren en een verbod van het schoonmaken van auto s langs den openbaren weg op te nemen In bijzondere gevallen kan door den burgemeester van deze bepalingen ontheffing worden verleend Daarop werd art 8 van de Waterleidingverordening gewijzigd welke wyziging hoofdzakelyk voor de waterlevering aan industrieën van eenig belang is terwyl ook de wijze van iAning nader wordt geregeld Behoudens goedkeuring van Ged Staten werd daarna besloten over te gaan tot verlaging van het electriciteitstarief ingaande 1 Mei a s De stroomprijs zal voor gewoon tarief van 30 op 28 et per K W U worden gebracht en voor vastrecht wan 8 op 6 et per K W U De gemeente zal hierdoor ƒ 830 aan winst derven welke vermindering op den post onvoorziene uitgaven zal worden verhaald Enkele wijzigingen in de begrootingen 37 en 38 van het Electriciteitsbedry f alsmede een wyziging van de Gem begrooting 1937 gingen vervolgens onder den hamer door Voor cultureele werkverschaffing aan jeugdige werkloozen door hen te laten deelnemen aan de cursussen van de centrale werkplaats voor jeugdige werkloozen te Krimpen a d IJssel werd een bedrig van globaal ƒ 240 gevoteerd B en W zullen met een 3 tal werkloozen een voorloopige proef nemen Hierop volgde de vaststelling van een aantal penaioenby dragen van het gemeentepersoneel waarna de voorzitter een in de vorige vergadering gedane vnaag van den heer D van Houweling inzake de beplanting van den Ryksweg beantwoordde Daarna kwam aan de orde een verzoekvan den heer Van Wyngaarden om een petceel gemeentegrond te mogen huren voor 1 ƒ 1 20 per iM onder voorwaarde dat hy daarop zou mogen bouwen alsmede een jverzoek van gelyke strekking van den heerA Verstoep aan den Paralelweg j Deze verzoeken zullen in geheime ver gadering worden besproken Daarop stelde de voorzitter voor de rondvraag aan tehouden tot een volgende vergadering j Hierna ging de Raad over in besloten itting ter bespreking van het uitbreidings plan in tegenwoordigheid van den heer Ir Verhagen die inmiddels was aangekomen Vleeschkeuringsdienst De heer Woudstra hulpkeurmeeaterbij de Vleeschkeuringsdienst Is ingaande 9 Maart overgegaan in vasten dienstvan de gemeente Het regeeringsjublleum va iH M de Koningin In verband met de a s regeerlngsjubi leum van H M de Koningin besloot het gemeentebestuur een bedrag van ƒ 0 25 per leerling uit te tjekken voor de leer lingen van alle scholen In deze gemeente Burgerlijk Armbestuur De rekening van het Burgerlijk Annbestuur over het jaar 1937 is vastgesteld en sluit met een bedrag vam ƒ 11792 95 aan inkomsten en uitgaven Wijziging politieverordening i De algemeene politieverordening zal worden uitgebreid met enkele verbodsbe palingen w o het verbod het pad voor de wonlngbouwvereeniging en de noodstoep de verbindingsweg Kerklaanr Bermweg met motorrijtuigen mét meer dan twee wielen te berijden B en W kunnen van deze bepaling I ontheffing verleenen i Zuid HuU Ver Het Groene Kruis Volgens advertentie zal 25 April des avonds 7 30 uur in de zaal van den heer J Honkoop Gravenweg Nleuwerkerk a d IJssel een ledenvergadering worden gehouden van de Zuld Holl Ver Het Groene Kruis Alles opkomst gewenscht Door den heer P Vallsenburg bouwkundige te Nleuwerkerk a d TJseï is aanbesteed het verbouwen van een boerenwoning aan den C goenenweg in eein dubbel woonhuis RanSfe ƒ 3115 Ingeschreven werd als volgt T Terlouw ƒ 3115 F j H van Vliet ƒ 5137 4 A van Weelde ƒ 3194 40 w vaxf Vianen ƒ 5210 A Kooren Zevenhuizen ƒ 3225 T Bakker Ammerstol ƒ 3215 H P de Wit ƒ 3248 p Voordijk 3240 J Kasbergen Moordrecht f 3249 c van Leeuwen 3309 F Vink en Zn Moordrecht ƒ 3318 H A Verhoef Zevenhuizen ƒ 3370 J de Joode Moordrecht f 3374 fa Brus en Zn Capelle a d ÏJsel f 5334 L Vermeer Moordrecht ƒ 3450 A J Vénte Zevenhuizen 3465 Wed A Borsje Lekkerterk 351B fa G v d Voet Lekkerjcerk 3562 Gebr M en J Stapel Schiebroek ƒ 4236 Waar geen plaatsnaam is aangegeven zijn de inschrijvers te Nleuwerkerk a d IJsel woonachtig Het werk is gegund aan T Terlouw Hinderwet De garagehouder Th vain Hoevelaken heeft aan B en W Ingevolge de Hinderwet vergunning gevraagd voor het oprichten van een ondergrondsche aftapinrichting op het perceel B bis 1238 26 April v m 11 uur bestaat er ten gemeentéhulze gelegenheid eventueele bezwaren in te brengen Moercapelle Gymnastiekvereeniging Tarzan Zaterdagavond 16 April gaf de gymnas tievereeniging Tarzan in de opslagplaats van den heer D J Bakker alhier een uitvoering Een welverzorgd programma bestaande uit twintig nummers onder leiding van den heer J Kompeer uit Haastrecht en de leidster Mej van Wessum uit Waddinxveen werd vlot en verdlenstelük uitgevoerd stiS 77e Jaargang Raadhuiaweg en een kindermantel hhNobel aan dtn Reeuwal PREDIKBEURTEN Zondag 24 April Ned Herv Kerk R euwyk dorp 9 v m en 6 30 uur n m Ds W Vroe weij Voorm bediening H Doop Ned Herv Kerk te Sluipwyk 930 en 6 uur n m Ds E R Daiiisté Geref Kerk a d brug 9 30 u Zaterdag 23 April 1938 fiOVMlHE COOBANT v m en e uur n m Ds P Warmenhoven Sl fi BfR EN nY HIJ JïEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN iouderak De veerpont Door deze gemeente circmeert tot het verzamelen van handteeki onder een aan den gemeenteraad t adres waailn wordt gepleit voor ta houd van de veerpont van het i veer ue Rijkswaterstaat wil deze verband met de normalisatie m Holl IJsel doen verdwijnen In de jongste raadsvergadcnnc de beslissing aangaande aeze pont geJiouden tot nader advies vam B e Iieelljke val ÏMej L uit Ouderkerk a d IJsselkv dozcr dagen zoodanig per rijwiel te len dal zij zich onder genecskundin liandeilng van den plaatsvervAn e f fE blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen J13PNNEMENTSPHUS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de flgiiyr per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 j XBjittmenten worden dagelflks aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA pa agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Ome bareaux zyn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Teief latan 274fi Postrekening 4ËC400 P i i AiTrSSoj TT BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE ygyWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVEKTENTIEPRUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en deó beaorgknng X 5 regels ƒ 1 05 elke regel meer ƒ 0 30 AdvertentJen in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prys Liefd digheids advertentiën de helft van den prys 7nGEZÜNDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prys Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaataing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn Deze Courant komt in vel e düizeoden gezinnen Gegarandeerde oplage 8300 ex voor een belangrijk deel Slaven en de Russen van Slavisch ras zyn sterk vermengd met Mongolen Ongetwyfeld kan men zeggen dat bij ons en in Duitschland en in nog sterker mate in de Scandinavische landen het Germaansche element sterk is dat er een groote Germaansche inslag ia Maar ook in Frankrijk is de Germaansche inslag niet onheduidend Bepaalt nu echter deze Germaansche inslag bepaalt in het algemeen de rasgemeenschap voorzoover die nog bestaat het wezen van een volk Wianneer we ons met de Duitschers vergelijken met wie we in zoo sterke mate rasverwant zouden zyn dan hebben we reeds het antwoord op die vraag Al hebben we wezenstrekken met de Duitschers gemeen we staan in wezen en Ui og sterker mate in levensopvattingen veel dichter bij de Engeischen die veel minder zuiver Germaansch zyn en zelfs by de Franschen Het nationale wezen wordt slechts in geringe mate door het ras bepaald maar in veel sterker mate door den ontwikkelmgsgang die een volk doorloopen heeftjkielfs wanneer we het sterke verschil zien tusBchen blanken en Papoea s dan moeten we ons afvragen of hier ook niet in hooge mate zich het verschil in ontwikkelingsgang kenbaar maakt Het is dan ook wel in de eerste plaats de cultuurgemeenschap die de nationale saamhoorigheid voelbaar maakt Het spreken van eenzelfde taal het deel hebben aan eenzelfde cultuur het doofleven van eenzelfde geschiedenis het bewonen van eenzelfde land drukt den stempel op een volk en bepaalt het nationale saamhoorigheidsgevoel Ons Nederlandsche wezen is de eeuwen door gevormd door onze Nederlandsche beschaving die in onze geschiedenis gegroeid is tot het beeld dat het thans vertoont Allerlei Nederlandsche karaktertrekken zijn duidelyk ais gevolgen van de lotgevallen van het Nederlandsche volk in de lage landen aan de zee te onderkennen Onze onafgebroken stryd tegen het w ler onze stryd om de vryheid tegen de Spaansche overheersching de ligging van ons land aan de monding der groote rivieren en de Noordzee die ons tot oodat na ruim een uur weder stroom kon i f l i f J v OtWfmma IWstWt oit twee bbulen EERSTE BLAD koopvaarders maakte en daarnaast ook de wijde vlakten onzer polders hebben ons Nederlandsche wezen gevormd En dit wezen ia zoo verschillend van het Duitsche dat van de gevolgen der gemeenschappelijke Germaansche rasgfmeenschap weinig meer te onderkennen valt Deze nationale wezensgelykheid versterkt door de herinnering aan de gezamenly k doorleefde geschiedenis en de gehechtheid aan eenzelfde land van weiden en water dat we liefhebhen als ons eigen land waaraan ook onze persoonlyke herinneringen van de jeugd gebonden zyn bepaalt ons nationaal saamhoorigheidsgevoel ons nationale zelfbewustzijn En wie ons volk zou willen doen opgaan in een ander volk geeft daardoor bltjk niet alleen van een gemis aan nationaal zelfbesef maar ook aan krachtig persoonlijk zelfbeT ustzijh dat in dit nationale bewustzijn wortelt worden galev ll m de lichten plotseling Sord ve er wordeji vervüCEd PolderScbouw Het bestuur van den polder Kattt dijksblok alhier zal op 29 Aprü fachouw drijven over de binnea haarr sort gelegen wateringen en vlieten REGENl DAN EEN FALCON BIGBEN MARTINI REGENMANTEL VAN Basgemeenschap en nationale saamhooiïsrheid is een onlangs gehouden vergadering liHft de leider der Nationaal Socialistische N 4erlandache Arbejdersparty dia van de Bitionaai socialistische partyen in ons land bet verst gaat in de vereering voor het utionaaJ socialistische ÜuitschlaJid en zijn Ftthrer een pleidooi gehouden voor aan ÜHj van ons land by Duitschland op hlijklbaar van de overweging dat wy jBimanen deel behoorden uit te maken een groot Germaansch ry k waarmee hy aog een stap verder ging dan de Uuit nationalisten die tot nu toe nog lts van een groot Ouitsch ryk spreken gedachtengang waaraan deze overwe ontapruit is al gaan dan de Duitscho tationaal socialisten nog zoo ver niet in hun consequentie üe gedachtengang van dit iiationaial sociahsme immers het Duitscne beginsel waarop de statenvormmg steunt i het raabeguisel De woorden Blut und kioden zijn bekend genoeg dan dat een verdere uiteenzetting daarvan nog noodig lou zyn Het Uuiteche nationaal socialisme heeft de gedachte dat rasgdmeenSchap in de eerste plaats en daarniEast bodemge meenBchap de saanthoongheid van een volk bepaalt tin Dr van Rappard de leider der N S N A l heeft daaruit de consequentie getrokken voor ons volk Het valt niet te ontkennen dat rasgeDWanscliap voor het nationaal saamhoorigbeidsgevoel een zekere beteekenis heeft Msar het is niet de eenige zelfs niet de voomaamste grond voor deze saamhoong sii Uit het hehooren tot een bepaald ras Tloeiea ook bepaalde wezenstrekken voort de msgenooten gemeen hebben Men ku dit het gemakkelijkst constateeren wumeer men ver v n elkaar staande ras j Mtt vergelijkt en b v het blanke ras naast het Jiegerras of naast de Papoea s plaatst iU r dit rasverschü wordt kleiner naaimate de rassen dichter by elkaar staan wodat het by de verschillende deelen van M blanke ras soms nauwelyks nog te onderkennen valt Men vergete daarby niet iït raazuiverheid niet meer bestaat in Eurofa De verschillende blanke rassen hebben Isfe dft eeuwen door zoo zeer vermengd dat Wa een zuiver Germaansch of Latijnsch of filwach ras in geen enkel land meer vindt DBitschers die zich zoo zeer op hun G Wfumsche afkomst laten voorstaan zijn I Krinipenerwaard Tot hooidingelandplaatevervangerhet tioogheemraadschap van de Krj pcnciwaard is gekozen de heer L A Vi kerk alhier Boelhuis Wegens beëindiging van het i zal bij de wed H de Jong in wijlt a i hier op ffi April a s boelhuls worden i houden Do geheele veestapel handwerkgcreedschappen eiti eeij I raad zullen onder den hamer Burgerlijke Stand 1 OVERLEDEN J van Schleveflii ffll j echtgenoote van p H Hofman i I van Houweninge 75 jaar echtgei i van T Beekenkamp ONDERTROUWD A Kok en M J Jeveren worden de straten vooral bezocht waar men meent dat ietwat beter gesitueerden wonen en vooral de straten met gesloten bebouwing Daar waar huizen afzonderlijk staan met tuintjes er om heen heeft men veel minder last van dit ongerief omdat de dames en heeren van het ventberoep efficiency betrachten en dus in zoo kort mogelyken tyd zooveel mogelijk bellen willen bewerken i VSCH Er is een tyd geweest dat door den snellen bloei van de H B S en de klassieke opleiding in het gedrang dreigde te komen Door dt arbeid van dr Vinkesteyn heeft zy zich weten te herstellen en is het aantal gi nmasia en lycea waar de klassieken een plaats verwieiven meer dan verdubbeld Men kan over de klassieke opleiding vercciiillend oordéelen maar dat zy een belangryite plaats heeft ingenomen in de wording van lis gansche cultuurleven en dat zy daaruit nog niet gemist kan en mag worden zal ieder moeten toegeven Er is zelfs ten reactie merkbaar op de al te eenzijdige jvorming die het modernere leven scheen te vragen Ej gaan zelfs stommen op om den toegang tot universitaire studie weer gedeeitelyk te sluiten voor hen die aan de klassieke opleiding voorbij gingen Dr Vinkesteyn was een krachtige min ol meffil martiale figuur die zich met alle kracht aan zyn arheid gaf en zyn leven en gezondheid daarvoor heeft opgeofferd Toen hy zyn post verliet waren twee opvolgers noüdig om zyn werk voort te zetten Voor één was de taak te zwaar Zyn naam zal by het onderwys in groote en dankbare herinnering blyven gelyk het geval is bij zyn vele oud leerlingen HAGENAAR Brieven uit de Hofstad MODXXIII Het groote stadsleven hen groote stad heeft vele geriefelykheden Maar zy heeft ook haar plagen en onaangenaamheden Een der ergste van dezelaatste categorie is m den loop der jaren envooral m de laatste vy t jaar die der straatventery geworden Thans is deze tot eenzoodantgen omvang geworden dat zy voorde huismoeders en he dienstpersoneel eenbezoeking is benige jaren geleden juist even vóór het uivallen van de algemeene crisis was men aardig op weg aan dit euvel een einde te maken üp een oogenbiik had men de goede bepaling gemaakt dat alleen zy die reeds dit beroep uitoefenden vergunning zouden krygcn tot voortzetting Hun werd een nummerplaatje uitgereikt en zonder met zoo n geëmailleerde legitimatie voorzien en gehie d te zyn was het verboden handel te dryven langs de deuren Het aantal gegadigden liep in de ettelyke honderden maai het beroep werd nu gesloten met de bedoeling het geleideiyk door uitvallen of uitbtei ven te doen verdwynen Helaas is men er van teruggekomen om verdtire uitdeeling van deze vergunningen stop te zetten Integendeel men is ze hoe langer hoe meer gaan toestaan en nu loopt liet aantal al jn de duizenden DagelyKs doorkruisen deze legioenen de stad om elk welhciit een paar honderd schellen te doen unkeien en even zoovele huismoeders en dienstmeisjes uit haar arbeid weg te roepen naar d voordeur Vandaar de groote bezoeking Naar schatting aan de hand van gegevens die wy hier en daar Verzameld nebben bedraagt het aantal van deze aanl ü l rs gemiddeld tien per dag Natuurlyk Allerlei afweermiddelen zijn al beproefd maar zy helpen niet afdoende Het gewone kaartje dat aan de deur niet wordt gekocht baat niets Het vernuftige stelsel van een cent te moeten laten glijden alvorens de bel wil overgaan had te veel befWaren voor d e gewone leveranciers en bezoekers Op hfit oogenbiik wordt veel reclame gemaakt voor de moderne voordeur telefoon Men ziet al hier en daar deze kastjes naast de schel Op de verschillende etages is een hoorn Aangebracht zoodat van daar uit met dengene die voor de deur staat gesproken kan worden Voor itet oogenbiik is de aanleg van deze telefoon en de huur nog wat te hoog maar als het gelukt dit te verminderen zal dit toestel wel opgang maken Waarom de overheid dit euvel niet beperkt Och men redeneert dat hy die niet iets koopen of geven wil daarin geheel en al vry is en dat de kleine moeite om even acht te slaan op deze ventende stakkerds niet te veel gevergd is De vereeniging van nuisvrouwen heeft zich reeds tegen dit ongerief te weer gesteld maar zonder veel succes De eenige oplossing zou zyn dat zy die van deze straatventers niet gediend zijn en de gelegenheid worden gesteld © i n oflicieel alweergeschut te verkrygen in den vorm van een kaart waarop staat dat iiet verooden is aan te schellen voor het ongevraagd Het 16 te hopen dat op den duur aan deze plaag een einde komt Ook uit de krmgen der winkeliers is al eens oppositie gekomen maar ook dat baatte niet Het is misschien heel hard maar het systeem deugt met Het publiek zou het kunnen tegengaan door eenparig te zyn in afweer en nietkoopen maar helaas is van eenige eensgezindheid in dit opzicht by het püblitk nooit sprake I LAaTB EEN KLEINTJE VOOR EEN KWAKTJE OPGAVEN WOKDEN VOOK VIUJDAGMUDJÜAG 12 UUR INGEWAUUX Juist voor VrouweEi lijn di AKKERTJES een ïdeul middel Ze helpen verruiend Q bij onbehaaglijkheid bovendien aSr ook bij klaohten opgelette tijden É AKKERTJES VWF Volgens rKept van Apothtktr Oumont AKKER CACHETS Wederom rust op den briefschrijver de plicht gewag te maken van het heengaan ffan een belangrijke figuur in het geestelijk leven van ons land Wy doen dit thans niet des te meer weemoed omdat wy het voorrecht hebben gehad één van zyn leerlingen te zyn geweest De oud inspecteur van het gymnasiaal onderwys Dr C J Vinkesteyn is qp 7y jarigen leeftyd overleden Voor de öntwittkeling van het gymnasiaal onderwys is hy een zeer krachtige stryder geweest Wu deugd werkt onder atle omstaniJlheden maar de mensch ziet Mn lütWklpi het best aan gebeurUjkhedeni di Cf mde gepaaid gaan FEUlLLJgfOM De strgd om Weenen Roman van HUGO BETTAUER fift bepaalde met HUde een nieuwe öJwmst na kantoortijd vergezelde tot voor haar hulB in de KreuzW en beiden waren zoo druk in ge dat zij niet bemerkten hoe eerst net café en later ook In de tram een J in hunoiunlddellijke nabijheid had P genomen en achter do Mafcln tuüen met de grootste aandacht elk l van hun onderhoud In zich op man was Lazlo Bartos ee zielen en één gedachte g liet bureau van den heer Kloplery speelde zich een opgewonden scène ft hH directeur Pfeffer Tan en r y collega bezocht rjem na eenige inleidende woorden S dat hij Qp den American jjeslag wilde leggen Hw 3 geïnformeerd schreeuwde te S zóó rijk dat hlJ als wU alle aandeelen op de beurs ih op kan eischen Hij heert ge WU beiden het zaaltje opknappen Niet dat Ik bang ben voor u of uw dreigemenLen maaialleen uit een politiek oogpunt neem ik u mede opdat het met lijkt alsof de Biinkvereemging er alleen proti t van wil trekken En den Amerikaan zal liet zeker imponeeren wanneer ik hem vertel dat een dergelijke groote onderneming alleen met medewerking van alle Oosteni ijksche tlnaiicieeie instellingen tot stand kan worden gebracht Overigens is de man zoo aom niet als u wel denkt integendeel hij lukt me zeer verstandig Maar gelulikig is hij een idealist em dat doet het verstand weer teniet Er werd nu overeengekomen dat men zoo spoedig mogelijk met Ralph O Flanagan in verbinding zou treden Klopfer Hart liet zich met Hotel Imperial verbinden maar Ralph hield zich volgens aijn bedlende In zijn badkamer op en daarom moest Sam als bemiddelaar optreden Ralph liet den heeren verzoeken hem om één uur In zijn appartementen te bezoeken en daar de lunch met hem te gebruiken üe spion onder den divan Terwijl dit telefonisÊh gesprek plaats had slenterde Lazlo Bartos elegant gekleed in n zeer modernen lichtbruinen sportpels de hall van het hotel op en af daarbij een houding aannemend alsof hij op Iemand wachtte Telkens bleet hij echter even staan in de nabijheid van het vertrek waarin de telefonische verbinding met de gasten tot stand werd gebracht Hij hoorde hoe naar Ralph O Planagan werd gevraagd en hoe de portier met een Een oogenbiik meneer de directeur antwoordde Na een korte pauze nam de portier weer het woord Mister Fldnagan maakte tuUet in de badkamer en verzocht zijn lïedlende te wilen zeggen waar het om gaat Meer behoefde de detective voorloopig niet te weten Hij wachtte ongeveer een uur tot Sam verscheen dien hu onopvallend volgde waai bij hij hoorde hoe de neger tegen één uur een lunch voor drie personen bestelde Büksemsnel overlegde Bartos wat hem te doen stond Tei wiji de neger nog beneden was het hij zich met do lift naar de eerste étage brengen Op de gang ontmoette hij een kamermeisje dat hij doodkalm de woorden naar Mister O Flanagan toevoegde om daarna voor de deur die toegang gaf tot de appartementen te blijven staan Slechts een oogenbiik aarzelde hü toen klopte hij zachtjes op de deur Het bleef stil Snel liep hl nu het vertrek door opende de deur naar den salon en vond ook dezen leeg O Flanagan hield zich dus nog in de badkamer of in zijn slaapvertiek op Eén bhk was voldoende om de inrichting van het salon geheel in zich op te nemen In den erker stond een breede chaise longue welke gehieel met een kleed was bedekt Op zijn teenen sloop hij er heen tilde het kleed op ongemakkelijk dacht hij maar toch wel om uit te houden De divan stond met de andere zijde tegen het Iwaljn van den erker zoodat zesü dut iiij industrieën wU vestigen en nu bent u van plan dat zaakjte alleen met hem op te knappen Ik weet alles precies ik tieb me georiënteerd ik heb gezien dat die Lank voortdurend achter hem aan is maai dat zal niet gaan dat mag eenvoudig niet zoo n reuzenzaak behoeft de Bankvereenlging niet aUeen in den sclKwt te vallen Wat denkt u wel dat daai bij p het spel staat Die Flanagan is een dwaas dien je de dollars zoo uit den zak kunt kloppen en dat zi udt u alleen willen doen Gebeurt niet Ik zal intrigeeren ik zal hem wakker schudden liever zlo ik hem teruggaan naar Amerika dan dat de Depotbank lijdelijk zou moeten toezien hoe die man door een ander geplukt wordt In de eerste plaat spreekt u nietzoo vochtig anders moet ik m n parapluie opzetten antwoordde KlopferHartgelaten ten tweede maakt u alsjeblieftgeen ruzie met me en ten derde kan ikhet niet helpen als de Depotbank slaapten zich niet tijdig van overzeesche connecties verzekerd heeft Mister O Flanagan is naar onze bank verwezen hij Is onze cliënt en ais er zaken met hem te idoen zijn dan zal ik daar voor zorgen De heer Pfeffer wilde woedend opspringen maar Klopfer Hart drukte hem zachtjes In zijn stoei terug R D slaaibotkm htbbtn dit mtrk op het kaft Zg toontn b t btbang p volk rtlshmdti Wordt vervj i Ik zal er voor zorgen maar nietalleen Ik zal een bankconsortlum oprichten waarüi u een voorname plaatszult bezetten Die anderen zullen wemoeben meenemen om geschreeuw tevoorkomen maar In hoofdzaak zullen