Goudsche Courant, maandag 25 april 1938

fa 19709 Maandag 25 April 1938 77e Jaargang f ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar de taergiM f looper Bescliieilt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 3 GOUDA 6u onie agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren OMe bureaux zijn dagelüks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef llWe 2745 Postrekening 48400 Modieuse kleding voor weinig geld Dat zelfs de kletute beurs bij Wassen volkomen naar genoegen kan slaget bewijzen WIJ il met deze twee voorbeelden ait ome uitgebreide collectie By al onze modellen oan de goedtK opste tot de beatt toe hebben wlf speciale zorg besteed aan ccug stofkwaHttlten Jiinnenatrk Apart sportief en toch voordelig In iedere prijsklasse heeft Wassen de nieuivste snafjes Lea e tweedstoffen en aparte effen bouclê s in de laatste modetinten n Keuze welke ook U zeker bevredigen zal Volledig vrüheid voor de Duitsche BïtionaJiteit om de Duitsche wereldbeschouwing te beladen TE Karlabad is Zaterda jr het congres der Sudeten Duitschers geopend Vijfhomlcrd ilgrtiiardiiïden waren aanwezig Aan de i miartgdcr zaal hingen de vlag van Tsjech iSoBukue en van de Sudeten Duitsche IHr k Henlein de partyleider werd bij 2 ii inkomst begroet met een Sieg Heii gaf terstond het woord aa den aig iniijfde Frank die het voor it e üchai ie Deze verzocht hcf congres een geischtpjegram te sturen aan Hitler Hy lert yr aan dat in dit jaar de 20e er valf vaj de inly ing der Sudeten her3 bij T jecho Slowakije hetgeen iedde tegen hun wil Daarom willen dit jaar aldus Frank voor het front der ld aan het Tsjecho Slowaaksche v Ik lelijke eischen stellen Na de rede van Fr ink werd het woon voerii door Kreifisl die de Tsje ho Sl akt che regeering heftig aanviel en door ebekowsJcy die prote sten lief hooren tegen Pt optreden ter Tsje ho Slowaak cho autontpiten Re te van Heinlein Henlein hield een rede waarin hy o s Wt geiBgii dat de poging om een volledi eemülo oplossing te vinden voor het iltdetell DuIt che probleem n l he onnen neen minderhedenstJatuut is mislukt De ieslaande regeling van de minderheden twstie kan slecht hot onrech verlengen och moet het voor een reg eering niet i jk zijn oper ie meening te wy l spreker is o ertuigd dat h t Tsjectii bevolk den rede lief heeft en bereid is t verzoening Hy gelooft niet aan den t doch men moet bevrijd worden vim ruiende pers Vervolgens zeide Henlein dat de Sudeten litsohers na twintig jaar van onderdruk niet kui nen deelnemen aan de fee steri Ji he twintigjarig bestaan van Tsjecho owakye In deze twintig jaar h bben d iJKhen niet gedaa om de zielen van d utschers te wii nen meer dan ooit voeU n jiichthar nog t laven Spreker vraigt iTijechische staatslieden of zij zich noof imemorairdum he rinneren waarm weid tiat ie algf fe eene toestand in i cho Slowakije maakte dat de Tsjechen isvyandeii waren van de Duitschere Tr fa men cht dan moet eerst een einde wordei laakt aa di sprookje de op nbar y KiJi moet worden g wij igd dat Tsje Slowakije het bolwerk van bet slaven tijn tegen de Duitsche drang naar k mensth U het eenlge levende weien niet altijd uit zich zelven laat of W wat voor zön gezondVfd hpil Sportief manj costuum met aardige stikselgarnering op kraag en zakken aparte mlddensIuJting en geheel op zijde gevoerd Let op de bijzonder keurige afwcrkinp van dit leuke zomercostuum van mooie wollen stof met moderne smokingsluitmg en op zijde gevoerd Vlotte mantel van mooie wollen bouclé bouCooné met aparte ledergacnering v afstekende kleur op zakken en gelieel op crepe de chme gevoerd Goed f behoeft niet L duur te zyn In onze betere mantels bewijzen wij dat U b Wassen tientallenguldens kant besparen i Wij bieden U keus uit de allernieuwste mo dellen óók vooroude re dames en zwaar dere figuren Chic tal leurcost ujuin Modern imoklngmoShL m zijden tres afgebiesd gemaakt v prima Wor cesterserge en geheel op crépe de chine gevoerd Prachtifle mantel van mooie wollen georgette carré rijk gegarneerd m moderne arabesque briS derie en koordstiksel op mouw en ru Geheel op crèpe de ciiiae gev Elegante georgette figure mantel voor en achter m fraaie zlgden tresgarnering moderne wijlde mouw en tweekleurige aal Geheel op crépe de chii evocrd Smaakvolle n antel van prima boucJeEte geheel op crèpe de chme gev voor en achter Met moderne koordstijaelgarn ca opgezette lakkea l e strüd om Weenen Roman van HUGO BETTAÜER Jt meerendeel van het personeel is ontslagen en wanneer niet flnanw wordt bljgesprongen Is Uquidatle uitgesloten ik zou dat wlUen voorwen zonder persoonlijk op den voordo te treden sterker nog mijn naam ïfeT omstan Jigheden geheim heer Pfeffer antwoordde K ken die firma Ze heeft eenige Q Sfileden getracht van ons geld te Heele nette menschen iBw ii sschlen vragen waarom Bom verleend werd HïSl f vergeefsche poginBfl ri 8a onder tafel een sein te l aat hij ztjn mond moest houden hnSr bP Amerikaan een trap en lefler barstte los IQ ken aan ik ben toch niet J in honderd miuioen tegen tien C H s ik op veel gemaJc iJ J Uze hfft twintigvoud kan ver ft en gevoel alsof hU zijn onjfzaaid had gezet eUf koel Voor belegifiinig of eigen bewoninfl TE KOOP 2 in aanbouw zynde HUIZEN aan de Sophiastmat Bevr M J TAK Bodegr straatweg 26 en op het werk N V WESTLANDSCHË HYPOfHEEKBANK s CRAVENHAGE Hoofd kantoorAMSTERDAM ROTTEHDAM malfilm Specialist De Directie bericht datjd coupons der Pandbrieven vervaBènde 1 MEI 1938 onder aftrek van de coupottbefastin g van dien datiim af betaalbaar zijn te Gouda bü de Heeren M J OGIER Co en bij de firma KNOX BN DORfLAND en bü T GOEDEWAAGBN ZONEN DE DIRECTIE Zie onze annonce volgende week Ondertrouwd JAN JASPERS en CO VAN DER WILLIK HuwelijiksvoltreMdng op Maandag 9 Mei in de Kerk van O L Vr Hemelvaart aan den Kleiweg te Gouda te 10 uur v m Gelukwensohen in de pastorie der Kenk van pl m 11 tot 121 uur Toekomstiig adres BurgvHetkade 45 Gouda 22 April 88 Gouda Bleékeraaing el 5 Bosikoop Zyde 14 Na een langdurig Igden is van ons heengegaan onze geliefde Vrouw Moeder Behuwd en Grootmoeder Petronella Everdlna van Hoff Jieboren Dubbeldam in den ouderdom van ruim 62 jaar Uit aller naam J J VAN HOFF Kinderen en Kleinkinderen UX A 17 April 19a8 Peperstraat 68 Onderfeteekende betuigt hiermede zynhartelü ken dank aan H H Doctoren Directrice en Verpleegsters van het Van ItersonZiekenhuis voor de liefderyke verplagingtijyens de zi te van zün Vrouwen dekracht haar gegeven tijdens het overlydenvan hare geliefde Moeder H ROODBOL en Kinderen GOUlDA Woudstraat 16 Reunie gou da Vanaf Vrijdag lot m met üin dag Slechti 5 Dagen PAUL MUNI ala LOUIS PASTEUR in Strijders om het leven Ate Extra Hoaf nim JOAN BLONDBLL in Oe handige verkoopster Toegang voor i en leeftijd ZONDAGOCHTEND 10 30 DE BLANKE VROUW V D MAHARAOJA In eerste vertooning GOUDA WOENSDAG 2 UUR MATINEE voor iederen leeftijd met WATT EN HALF WATT ab CIRCUSARTISTEN Koopt Uw Tuinmeubelen bij de Eerste Reeuwvjksche Electr Houtwaren en Meubelfabriek J VAN BODEGRAVEN Prijzen vanaf ƒ 18 50 Goedkoop en sterk Ëijsink altijd Save Jubileum motnr bel vrfl 4 P K J 125 cc 3 versnellingen Prijs ƒ 248 Ook op condities Rijwiel en Motorhuis Gouda L VAN OEL Gouwe Tel 3630 GEVEAAGD flink WERKMEISJE HOFFMANSGBSTICHT Oosthaven 52 Aanbieden na 7 uur TE HUiUR Het HEERENHUIS Craibethstraat 41 0r Smit 1 Sept of eerder n overleg bewoner Bevr ADAMA Noorderstationstraat 47 Groningen TE HUUR Nette Burg erwoningen EERSTE KADE no 71 en STEIJNKADE 34 Te bevragen by G VAN WINGERDEN Steijnkade 29 Aüiier OTFICIEELE CRISISPUBLICATIE Denaturatievergoeding ErwtCTi en Veldboonen oogst 1917 De Nederlandsche AkkerbouwcentraJe maakt bekend dat de denaturatievei oeding voor erwten van oogst 1937 welke zü n gedenatureerd in het tijdvaJi van 19 t t en met 23 April 19938 ƒ 1 per lOO lc g zal bedragpü voor groene erwten door handelaren gjsdenatureerd en voldoende aan het standaardmonster van kwaliteitsklasse C en f W jjei lOO k g voor voedererwten door de telers gedenatureerd De Steunvergoeding voor veldboonen van den oogst 1937 welke aan de daartoe gestelde eischen voldoen en door tPlers of handelaren zijn gedenatureerd in genoemd fcyrivak zal ƒ 2 0 per 100 k R bedragen s Gravenhage 22 April 1938 Chique Swaggermantel veo prima wollen boude geheel op crtpe de chlne gevoerd en leuke zakgarnerlng met ritssluiting Van t goedkoopste tot t beste toe I 1 Goudschesingel hoek Heerenstraat ingang optie hoek Rotterdam Wenst U ook eliic en elegant gekleed te gaan Welna Wassen brengt tal van wonder mooie creaties in mantels en In mantelcostaamsl Enals Ueven bij ons komt passen zult U verbaasd zijn dat U slechts zo weinig voor een nieuwe mantel behoeft uit te geven Wassen Hoeden Japonnen Blouses Rokken Kinderjurken en Kindermantels brcnHcn wij Tulke aantrckkelijki prijzen d it U cr plezier in zult hebben om bij Wdssen te kopen OFPIC f E CRISIS PUBLKATIES Studi 10 De Ned rlandsohe Groenten en Fniitcentrale brengt ter kennis van houders van een tuinbouwteeltversunning voor vroege aardapnelen en of Eigenheimers dat aanvragen tot geheele of gedeeltelüke teruggave van behaalde aardappelheffing of tot geheele of gedeeltelijke ontheffing van een langegane veri ichting tot betaling van aard ai elheffing op grond dat de voor 1938 toegewezen vergunning niet geheel wordt benut om in behandeling te kmrncn irorden genomen vóór 1 Mei a s moeten zun ingediend bU de Land ouwCri8is Orga ni tie afd Tuinbouw waartoe de vergunninghouder behoort s Gravcnhage 28 April 1938 É Vetwormples hui4i 2ii vcrheden en puistjes UROL vardwiinml Gihtuikt bl gdaitfsvefzotging witte PiHol P w30 i60ct Bl Apotheker en Droglattii ftJlEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE jjIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz uitblad verschijnt dagelijks beh lvê Zon eij Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 ö regels f 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentién in het Zaterdagnummer 20 büslag op den prüa Uefdadigheids advertentien de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINCBN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer gercduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing ian het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zün HET CONGRES DER SUDETEN DUITSCHERS IN TSJECHO SLOWAKIJE Een aantal eischen gesteld door Henlein KG tabak ter waarde van 1500 frankf n Deloor nam de vlucht Hij slaagde er In over de grens te komen Zijn vrouw die zich nog in den wagen bevond werd evenwel gearresteerd Doloor had zullen meedoen aan den wedstrijd Parijs Brussel welke vandaag gehouden wordt ENGELAND Vijf schilderije gestolen Kostbare niee8terwe n waaronder liembrandt s Saskia voor den spiegel ontvreemd uit kasteel by Canterbury Gezamelijife vwaarde rond 900 000 gulden Des nachts hebben ongenoode gasten een brutaal bezoek gebracht aan het bij Canterbury gelegen Chilham Castle het verblijf van Sir BMmund Davis Zy he bben vyf schilderijen van oude meesters medegeno men De doeken werden uit de lijsten gej sneden en naar men geconstateerd heeft moet dat door deskundige schilderyendieven zijn gebeurd Van het huisraad werd niets gesöhonden De vermiste schilderijen zijn man met hond van Van Difck een doek van Rembrandt en dne stukken van Gainsborough portretten van lady Clarges graaf Suffolk en Pitt Het doek van Eembrandt Saskia voor den spiegel vertegenwoordigt een waarde van 450 000 gulden De geheele buit moet ongeveer iMW OOO gulden waard aijn me zou moeten zijn alle nationale groepen een groote vry heid krygen Ire het gebied der SudetenDuitschers moct n SudetïnDuitsche ambtenaren in functie zijn Het denkbeeld om van Tsjecho Slowakije ei r nes rukten op in d e richting van Aliaga en namen deze plaats des middags om fl uur Dp Zaterdag te Barcelona gehouden ministerraad heeft zich stevig gehouden met decreten inzake de militarisatie van grens tweede Zwitserlard te maken doet weqiT gebieden de reorganisatie der kustrverde het oosten en de buitenlandsche politiek van Tajecho Slowakije moe w orden gewyzigd TsjechQ Slowakye heeft twintig jaar trd gehad een voor alle partijen be redigenden toestand t scheppen In deze tijd heeit de regeenng haar beloften niet gehoude en i i de verplichting van het Een achttal eischen van de Sud ten Duitschers Ten ilotte heeft Henlein de volgende eischen gesteld Ten eeistE Volledige gelykheid van rechten van de Duitsche volkigoep met do Tsjechen Ten tweede Erkennen van de rechtaper Boonlijkheid an de SudetenDuib cliï groeii tot het handhai en van deze irelijkheid viin rechten in den staat Ten derde Afbakening en erkenning van het gebied der SudetenÉJiptitschers Ten vierde Zelfbest uur va do Duitachers in het Duitsche gebied in het openb ire ie e l voor zoover dit de belangen an d Diiitsdhe volksgroep betreft Ten vijfde Opsteliep van juridisch dn i ules welke de rechten Ten zesde Afschaffen van de onrechtvaardigheden welke de Sudoten Du t=chpis sedert I9il8 te üjdcn hebben gehad n schadf vergoeding voor he onrecht dit hieidoor is geleden Ten zevende Erkenning en toeja 8inc van het beginsel in het I uit ïLihe g bied Duitsche ambtenaren Ten achtste Volledige vjijheid om t Dtiitsche nationaliteit en dfe Duitsche we reldbeschouwing te belijden ♦ Dit programma door Henlei uite ngezet wordt in Duitsche politieke kringen onvooivaardeiyk goedgekeurd Men zegt Diri programma is logisch en redelyk Het komt overeen met le denkbeelden die gtdurendv den wereldoorlog door dr stichters va den Tgjecho Slowaakschen staat ontwikkeld werden Het staat thana aan de regeermg te Praag de noodige besluiten t nemen Het is oi vennijdelijk dat in het kader van den TsjechoSlowaakschen Staat die v werkelykJWid een herstel an Groot Bohp opgeld Mtn verklaait dat het een Europeesche kwestie is die in het belimg van den vrede geregeld m Wf worden De Montag schrijft De TftJ cho Slowaaksche staat bestaat twintig jaar Drie en een half millioer Sudeten Duitscheis die bij dicn staat werden ingelijfd zender gcraadpieoyd te worden hebben hun consequenties getrokken uit die twintig jaar gedurende welke ZIJ op den achtergiond weiden geschoven Deze rationale groep w ii gten haat en geen eorlog zij wil den vrede Het congres te Karlsbad is een ontroerend requisitoir dat van historische beteekei i is De gepleegde onrechtvaardigheden moeter zonder veiwijl hersteld wniden Henleif heeft te Karls bad zijn bijdrage tot d n Europee schen vrede gelm ferd diging en de passieve verdediging Verschei dene doodvonnissen wegens ongehoorzaamheid desertie en hoogverraad werden goedgekeurd Generaal Miaja die op inspectiereis isi heeft het front aan de kust bezocht Miaja z eide dat hij de hem door de regeering opgedragen taak tot het einde toe zou vervullen met gebruikmaking van de krachtigste middelen Al mijn krachten zal ik inspannen zoo zeide hij in dienst van de republiek om te verkrijgen wat het doel nro t zijn van alle mannen alle partyen en alle organisaties de overwinning FRANKRIJK Daladiei vrijwel ereieed met economisch herstelplan Castellon Franco s eerstvolgend doel Alioga ten Noorden van Teriiel veroverd Van het Noorden naar het Zuiden langs de kust der Middellai dsche Zee optiekkende bevonden de troepen van i ranco zich gistermorgen op 42 km van Castellon In het door de repuiblikeinsche troepen opgeworpen verdediging 4Btelsel dat diende om den rechtschen opmarsch langs de ku st tegen te houden is een bï s gesl g i en de weg niaar Castellon lig open De burgerlyke gouverneur van Castellon en de militaire autoriteiten hebben eer decreet uitgevaardigd waiarbij alle manne i van 18 lot 45 jaar worden opgeroepen ZÜ zullen i Speciale bataljons worden mgedeela Uit Barcelona wordt gemeld da Vrijdag hevige gevechten zijn geleverd in den sector Tirig Cati ten Zuid Wesben van Sar Mateo Het doel der iroopen van Franco was Albocacer een belangrijk dorp gelegen op 500 m hoogtie waarvan het bezet tin offensief op Castellon zou mogelijiv maken De rechtschen ontmoetten hardnekklgen tegenstand en de republikeinsche tro peii wisten aanvankelijk dank zij hun automatische wapenen de aanvallen te kreren Tenslotte kregen de rechtiijchen na een uiter mate felle aanval v SlïtetLjoe op de hoogte van Cerro Gordon Aap de kust wordt oul gestreden tegenover Alcala de Chisver waar de republikeinen zich stevig gene steld hebben Ten Noorden van Teruel hebben de recht sche troepen gistermorgen een ttieuw offensief ontketend in den sector gelegen in het centrum van de groote bocht welke de linies tu schen Terue en de Middeliandsche Zee vormen Bij den eersten schok werd het republikeinsche front doorbroken Drie colon Grondgedachte verhoogiiig van t po en rendement van den arbeid Daladier heeft aan de pers het volgende verklaard ik heb thans het plan tot economische vernieuwing en financieel herstpl daf het welzijn van ons land moet verzekere volledig bestudeerd De ministerraad die Maandag bijeenkomt zal er de laatste hand aan leggen OOSTENRIJK Bezittingen van dr A Rothschild verbeurd verklaard Duitsche verheid neemt maatregelen tegen camoufleering van Joodsche ondernemingen OoMenrijk financieel gf QKi schabeld De officieele Wiener Zeitung publiceert een vonnih waarbij de di ïtrictsrechtbank te Gaming dr Albrecht h eft benoemd tot curator vanj dr Alfons Rothschild wiens verblyfplaats den autoriteiten niet bekend is Naar aan het Duitsche Nieuwsbureau bekend is gewordtn zijn groote landgoederen van Rothschild te Waidhofen en in het dal van de Ybbs en Landau bij Neulhaus veiiig gesteld om de schade welke Rothschild volgens het D N B aan ie Oostenrijkse he schatkist heeft berokkend te vergoeden Blijkens het gerechtelyk vonnis zyn de bezittingen van Rothschild ten behoeve van het Duitsche rijk vervallen verklaard Aangezien de vonnissen niet konden worden beteekend aan dr Alfong Rothschild aldus het D N B moest een curator worden benoemd Zaterdag is te Weenen de eerste georganiseerde antiJoüdsche campagne begonnen Slechts aan niet Ariers werd toegestaan Joodsche winkels en cafe s binnen te gaan Het Oostenryksche ministerie van onderwijs heeft voor binnenlandsche Joden een numerus clausus van 2 Vf voor alle hoogescholen vastgesteld Duitschers die de camoufleering vergemakkelijken van joodsche ondernemingen door Arische firma s byv door hun naam te leenen aan de onderneming zullen in het vervolg strafbaar zyn De p iondgedachte van het plan is de productie cn het goederenverkeer te doen toenemen door het tempo en de doeltreffendheid v an den Franschcn arbeid op te voerei Ik wil hieraan toevoegen dat m we rwil van de valsche geruchten en mededeelingen welke te Parijs Pn in het buitenland zijn ver sipreid alle leden der regeering met eenzelfden wil zijn bezield en dezelfde denkbeelden huldigen Nooit is er sprake ge weest van meeningsverschil tussehen de mi r iaters De regeering is eenstemmig in haav op attinge over de monetaire politiek en lil haar trouw aan het drievoudig aocoordIs hcj te veel gevraagtl ons kalm en rustig te laten werken De regeering heeft een overweldigende I meerderheid van stemme in het parlem nt I verworver 7 1 bezit hC yertrouwen van h t lönd Door haar daden wil ij zich dit vertrouwen waardig toonen Zij wil een rege ring zijn van het totale en definitieve herstel 20oals het lar d di wil Zij 7al h t veiwezenliikcn door de samenwerking vpti a l kra hten a an het land Wielrenner brengt smtdjielwaar over met zijn aiin Zijn vrouw gearresteerd Vrijdagmiddag hield een geweldige auto bestuurd door den bekenden Belgischen wielrenner Gustaaf Deloor stil voor het douanekantoor te Hiilluin bij Rijssel JDe douaniers onderzochten den wagen cn vonden in een achterin de auto staande Koffer een hoeveelheid van 24f pitaal zou moeten zljn Een oogenblik bleef het doodstil toen kwam an belde heeren gelijktijdig het antwoord Dertig millioen dollar dat zalvoldoend zijn om het tot iets goeds tebrengen Ralph rekende snel om Dat is dus rond een en twintig honderd milliard In Oostenrijksche kronen Ja maar t zal minder zijn omdatzoodra het project bekend wordt dekroon zal stijgen Daarom hebben wejuist het bedrag in d oUars genoemd Ralph sloot de oogen en dacht na Zou hij zoo maar ziJn toestemming geven Hij kon het doen xonder zijn vermogen In gevaar te brengen Maar een inwendige stem waarschuwde hem voor overijling Plotseling als in een droom schenen die gezichten voor hem te veranderen en den vorm aan te nemen van grijnzende maskers Hij haalde diep adem Mijne heeren daar moet nog eenu over gedacht worden Op Pfeffer s wangen toekenden zich roode vlekken af en zijn stem sloeg bUna over van opwinding toen hij vroeg En hoe lang denkt u daarvoor noodig te hebbeïi Ik hoop u onmiddellijk na Nieuwjaar mijn besluit te kunnen meedeelen Zwijgend gebruikten de heeren hun mokka een kwartier lang werd nog over politiek Amerlka s houding tegenover Dultschland fen dÜ uitlatingen van Mor gan gesproken toen namen de beide bankmagnaten afscheid cu bleef Ralpn met zijn gedachten alleen Te lang naar den zin van Laxlo Bartos dtö onder den dJvan het geheele gesprek stenografisch had opgtteekend Hij haalde verlicht adem toen Ralph elndehlk opstond zich door Sani in zijn pels liet helitoi en vertrok Een minuut nog toen sloop Bartos hevig transpireerend en half verdoofd do kamer uit cn zonder dat lemai d het bemerkte kon hij het hotel verlaten Kerstmis Een vochtige In nevelen gehulde Kerstdag brak aan In de modderige stratf n verdrongen zich de menschen die nog hun inkoopen wilden doen maar het waren voor het meerendeel kleine middeniïtanders cn arbeiders die hun biljet van duizend kronen tot het laatste oogonbllk in den zak wilden houden omdat zij van het beetje geld dat zij bezaten slechts noode konden schelden Het was reeds donker en de rolluiken werden hier en daax al neergelaten toen Ralph gereed was met zljrf Inkoopen voor Sam en den chauffeur Sam had een gouden armbandhorloge op zijn verlanglijst staan de chauffeur oen nieuwe pelsjas en bolder wenschen gingen In vervulling Lang overlegde hij bij zichzelf of hij het zou wagen ook het meisje waaraan hij met oprechte vriendschap dacht iets te schenken maar bevree0 dat hij haar opnieuw zou krenken be sloot hij tfin slotte het niet te doen Het was zeven uur Ralph had Sam en den chauffeur zijn cadeaux overhandigd en beiden voor het overige deel van den dag vrij gegeven waarover vooral Sam bijzonder In zijn schik was Rajph stond aan het raam en staarde in de donkere straat die nu wel uitgestorven leek Een wee gevoel van verlangen bekroop hem en heet steeg de wensch in hem op dezen avond waarop zelfs dearmste niet alleen en geheel zonder vreugde wilde zijn met Hllde door te brengen Met groote stappen liep hl de kamerop en neer toen kwam hij plotseling toteen besluit Snel schreef hij een paarre MeJ Wehningen ik voel me vandaag an alle menschen verlaten en verlang naar u en een groenen dennentak Mag Ik als eenvoudige bescheiden gast na het avondeten u en uw moeder komen bezoeken ik blijf m n kamer op en at draven tot uw antwoord komt Ralph gaf opdracht den brief met een taxi naar de Kreuzgasse te laten brengen en op antwoord te vachten Een klein half uur waarin hij inderdaad het vertrek op en neer bleef loppen verliep eer de chauffeur terugkeerde U bont hartelijk welH un schreef juffrouw Wehningtn EChtcr niet na het avondeten maar nu direct Onze Kerstkarper reikt ook voor drie Wordt vervoiitu merkte hij op FEUILLETON Ik dacht dat banken eigenlijk inde eerste plaats ten doel hadden methet kapitaal dat zij verzamelen productief werk te ondersteunen Naturlijk dat is ook zoo haastteKiopferHart die er inmiddels In geslaagd was den voet van Pfeffer te bereiken zich te zeggen Zeer zeker maaru moet niet vergeten dat wij onze eigengroote industrieën moeten allmenteerenen dat het geld schaarsch is Goed Ik zal daar niet verder op Ingaan Alleen meneer Klopfer Hart zouik u willen verzoeken de ondernemingvan de Gebr Krause zooveel credlet terbeschikking te stellen als zij noodigheeft en wel tegen een rente die niethooger Is dan de thans geldende Hetbedrag kunt u van mijn rekening afschrijven maar zooals gezegd wll Ik dat u het doet voorkomen alsof de bankhet credlet verleent De directeur verklaarde zich natuurlijk bereid De lunch werd nu geserveerd en In de pauzes ontwikkelden de belde directeuren een omvangrijk project In zake de oprichting varï nieuwe Industrieën credletverleenirjfc voor de aanschaffing van grondsWten den bouw van nieuwe fabrieken jvoorts WIJ stellen ons fl zöA voor zeiKlopferHart dat u hetJipitaal ter beschikking stelt maar de Weensche banken gezamenlijk oen belangengemeenschap constltueeren het kapitaal beheeren en de geheele onderneming lelden En hoe groot denkt u dat dat ka T