Goudsche Courant, woensdag 25 mei 1938

BGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN TERKERK OUDERKERK OUDEWATER Eyadverschyntdagelyks beh en Feestdagen IAIOKNEMENTSPRIJS per kwmrtaal ƒ 2 26 mg per lo per geschiedt Franco per post jiMfflementen werden dagelijks aangenomen i KtfM Agenten en loopers den boekhandel en OB bureaux liSn dagelyks geopend van 9 4 i J746 Jofltrekening J8400 N E UWE ONTMOETING HEN EIN HQpZA Onderhanilelingen 5ïorden oi jtgezet fiWkriilt e Gtoot Biittanniê zijn door Praagjop tte hoogte gesteld van yt resultaat van het rste gesprek tusschen den reniier en d n leider Woensdagavond weri ten genjed huize een beginci rsu4 gehouden handeling en hetMd agen van li makker voor dm lt t htbescher dienst Begonnen Jwerd met d fn liachtbfflschermlrifesftlenst Ingedej aiens d r E H B O ae cursus woi leid doolde daiWlA opgeleide l teurs dc heer0n Jaftj van IRoon en KI van derÉ ecq j Aaniie uttnoocligln j qt declnemmg hadden luie jS r nen geht I gegeven ffVolgende wttk WocnsdagavoJ iworden ge pefemngM vetvplgd tenj gj meenteh izd A 1 J Paardl verioronken Woensqagmtdag is en hollpiid paj van den veehouder jKwakernaak den Nieuwdorpejiweg in de welde In sloot gesloopcHy en verdronken pe vr houdisr K haa dit paard den vorlÉ avond ontvangen van den heer Vliet te Goijda om het in den hoolboj te gebruiken Het cadaver uyerd naar noodslachitplaata van den heer E van Meurs vervoerd Precies een jaar geleden had deze veehouder ook het ongeluk met een aan hem toebehoorend paard In de sloot te geraken waarbij toen ook het paard verdronk WADDINXVEEN Concours Hippique op 13 Juli Aan apoord en bemoedigd door het welslagen van de geiiouden concoursen op g bied van paardensport hebben de besturen van drie Landelijke IlÜvereenigingen J De Schieruiters Palesteünruiters tn Df Gouweruitera beslotm op 13 Juli a s een Concours Hippique te organiseeren op het landgoed van den heer A van der Breggen te Waddinxveen fllnas hun nderhoud van gistaravond zyn Bodsa en Henleiti overe ngpkornen dat den délicateniiMild vjin dten toestand lie discretie Mitrachti zou worden béide kanten over het verloop vaai de ngen Na de ged achtenwi S8eHng Heifein heeft Hotjza olgens zijn ge hA telefoongespreic gevoerd met ifDopiS tuaschenkoinst yan den minia vari fc nlandsche zaleen heeft Hodza ipbH h t Wsuitaat van ilft besprekingen Itenlffin ter kennis do ii brengen van gaftnt n van Frankrijk en Engeland te eTetfi ail s van de gezanten der Kleine intaite enlei l 8j naar Aech vertrokken Vanjzal mj aanwezig zynj te Eger bij de fdeb telling van de 6lacht offers van incident van Zaterdag De TajechoSlo le regeenng e Hitler hebben elk in krans gezonden e krans van Hitler 1 gedragen worden doori den Duitschen ailitoiiren attaché te Praag die Duitschland bij de plechtigheid zal vertegenwoordigen Te E er ia een omvangrijke ordedienst geiigatóiwrf IX SudetenDuitsche party sja san de rferiitigheid grooten luister bijzet iQ I I Het ferucht doet de ronde dat ter herut van de slachtoffers een SudetenSsitMbe hymne gecomponeerd is Henlein l t redevoering uitspre ken lotosBchen zullen de oliderhandelingen uehen Hodza en Henlein worden voortgeit In politieke kringen gelooft men algedat een tweede ondertioud tegen het blade van deze week plaats zal vinden In Hen tusschentijd zal Hodza den plaatsvermger van Henlein afgevaardigde Frank o afgevaardigde Kundt benevens een parlameataire Sudeten iDuitsche commissie ontlUgea met wie hij de besprekingen zal recartietten tuaschen elke gedachtenwissehg die hij met Henlein zal hebben Gistnen heeft Hodza zich om twee uur naar Icaateel begeven waar hij uitvoerig en tot in bijzonderheden een uiteenzetting gaf mden inhoud der bespreking met Henlein V rvolgens beraadslaagde hy met verschillende Tsjecho Slo waakse he persoonlijkheden doth by gebrek aan tyd heeft hij geen Sutetöi iDuitsche persooniykheden ontvangen De diplomatieke medewerker van de Titt hrijft dat in Londen wordt geloofd iA de belangriUte conferentie tuaschen Ood en HenleifPéen weinig beter verliep 4m venracht kon worden De heeren ontaoetteo dkaar in de slechtst denkbare omstandigheóen Do concessies welke minl ter president hodsa in uitzicht sceldt gaan zeker ver t n iMt tthijnt dat Henlein erkend mztz dat zg moreele basis vormden waarop na cn Veemarkt Rotterdam 24 Mei Aanvoer in totaal 32 3 stuks Paarde 151 magere rundere 620 vett runderen 725 vette kah ren 69 graskalv ren 58 nuchtere kalveren 1313 schapen pji lammeren 2 8 varkens 3 bokken cn eeitt 7Ö Pryzen per K J Vette koeien Ie kw 76 2e kw m 3e kw 50 5 Vette ossen Ic kw 70 2ie kw 64 3t kiw 3 64 stierenIe kw 62 3e kw 69 8e kw 54 Vette alvereni Ie kw 1 00 2e kw 85 3p kw 50 60 Schapen Ie kw S5 2e kw 50 3e kw 40 Nuchtere kalveren ie kw 45 2e kw 40 3j kw 30 yiachtpaarden 52 2e kw 45 3e kw 40 Prüzen per stuk Schapen 29 24 15 Zuiglammeren 15 12 6 Nuchtere slachlkaheren 11 7 5 Nuchtere tokkalverfit 22 20 16 Slachtpaarden 225 1 H 125 Werkpaarden 375 325 200 Hitten 245 195 101 Stieren 3915 265 lOtö Kalf koeien 325 280 270 200 Melkkoeu n 20 275 200 Varekoeien 216 176 130 Vaar rn 230 170 1 0 Pinken 1©0 150 110 Graskalvercn 130 90 55 Bokken en Rei Un 10 6 4 I Vette Vloeien en ossen aanvoer korter handel redelijk prgze nals gisteren prima kr t t 82 et prima os tot 73 et Stieren rmvocr gelijk vorige we ik hande matïfr pjijzoii iet hooffer Vette kalveren aanvier ietfl minder handel traag pryzen al i giseren prima kalf tot 1 10 Schapen en lammeren aanvoer iets korter handel kalm prijzen als gisteren Zuiglammeren aanvoer runn handel matig pry zen ala vorige week Nuchtere slaehten fokkalveren aanvoPi korter handel tamelgk prijzen iets hooger Paarden aanvoer kleiner handel matig prijzen voor slachtpaarden iet stijver overigers rnveraederd Kalf en melkkoeien aanvoer korter handel kalm pryoen ieta hooger Varekoeien aanvoer klein handel weinig priizem onveranderd Vaarzen en pinken aar voer ij ewoon handel matig pri tzen stabiel Graskalveren aanvoer gering handel stroef pryzen onveranderd Bokken ei geiten aanvoer korter handel vl it prijshoudend Er was op de veemarkt een afdeeling voor ti b c vrij rundvee Kaasmarkt Badegraven 24 Mei Aangevoerd 412 partijen alkm r m S540 stuks leöiSÖO K G Prijzen Ie kw m r m ƒ 24 26 2e kw m r m ƒ 22 23 zwaardere tot ƒ 36 Handel matig Het spreken van een basclieldefi man IMft urn de waarheid schittering De strijd om Weenen Roman van HUGO BEl AUER iZoo ontzettend slecht schijnt het Mis Ralph O Planagaii overigens aUet te WM HU bewoont in Hotel Erzherzorg ann de duurste en beste appartemenJn en drinkt s avonds bij zijii voortrefyik souper een half fleschje champagJ Wellicht heeft de jonge Amerikaan J0 ook de kunst geleerd met de lucht Q te doen Daar hij in Weenen veelf öie kringen verkeerde welke men pWHülJk met de Society aanduidt w tet hem aan leermeesters wel niet wAen hebben Rafeh was echter naar Qraz gekomen J W stUle hoop nog iets van HUde die 1 Immers met haar moeder in Stierwkea ophield te vernemen Tevergeefs krul8te hij de straten tevergeefs Inlormeerde hij op het bevolkingsJJjew Hüde scheen hem werkelijk voor ontvlucht te zijn tt het indiscrete artikel in de blu verschenen was begon men in het zoowel alB op straat meer aan aan hem te schenken dan hem J W en hij verliet de hoofdstad van w iarken om van daar uit de mto of De bomontploffing te Rotterdam hebben aan de echtheid van den pas te twijfelen Op het slacïhtoffer ziJn verscliiUende papieren gevonden meest afrekeningen van hotels gelegen m plaatsen in Griekenland Oostenrijk Frankrijk Dultschland on Italië daarom veronderstelt men met een internationalen terrorist te maken te hebben wasirschijnlljk Tsjech van geboorte Er zUn nog ecnlge getuigen gekomen die hebben medegedeeld dat zij op de Kiulskade een man hebben gezien diens signalement overeenkomt mot dat van het slachtotter Hij was toen in gozelL schap van een tweeden man zij zljh den Coolslngel opgegaan maar daar hebben zij alschcld van elkaar genomen In verband hiermede acht men hot nog waaaschijnltjk dat de man voor dezen tweeden vreemdeling het pakjb hooft moeten vervoeren en Novack aldus een schakel is geweekt In een wljdvcrtak len smokkelhandel Om de identiteit van het slachtoffei alsnog vast te stellen zijn naar alle moLgelijke plaatsen telegrammen en foto svan vingeraidrukken van het slachtoffergezonden Naar iden tweeden vreemdeling wordteveneens een onderzoek Ingesteld In debuurt van de plaats waar de explosi4zich heeft voorgedaan zijn een Mexlcaansch en c en Dultsch geldstuk gevon den f De Coolslngel is In den loop van denjmiddag voor het verkeer vrijgegeven Doplaats van het ongeluk is nog met hok lken afgezet en staat onder politiebewal king I Hot theater iLvimlère heeft vanavondnog geen voorstellingen mogen gevenlibVerband met öen aan te brongen h tmk plafond I j j E e stukjes blik die ten slotte zl j lf I vonden acht men afkomstig van dé ver niclde fittingen en lamp beschermers vipi hut TVioator r iirYiürn l De Indentltelt van hei slachMfer Omtrent de bomontplofting op den Coolslngcl t Rotterdam tnat men momonlecl nog geheel in het duister De verklaringen van de diverse getuigen die begrijpelijker wijs nog In de war waren hebbon het onderzoek aanvankelijk zeer bemoeilijkt omdat do verklaringen op tal van punten niet overeenKwamcn en dlkwUls zclts zeer belangrijke verschillen opleverden Bovendien moest de politie de talrijke wilde geruchten die opdoken allen nagaan omdat zij over weinig of geen gegevens beschikte Do geschiedenis van don koffer of actetasch welke het slachtoffer blJ zich zou hebben gehad is het eerste geval dat men heeft moeten nagaan Nergens op den Coolslngel heeft men een spoor hiervan gevonden Naarmate het onderzoek vorderde bleek dat de getuigen die van een koffertje hadden gesprokeji zich moesten vergissen en dat er van een actetasch en wel een groote gele actetasch sprake moest zijn Deze tasch behoorde echter aan den bij de ontploffing zwaar gewonden heer Westra De tasch is naar hel ziekenhuis gebracht waar do heer Westra zijn eigendom heeft herkend Zij was geheel Intact en bevatte alleen reclameteekenlngen Getuigen hebben deze tasch eveneens herkend Toen kon men op het politiebureau al spoedig vaststellen dat het slachtoffer zelf niets inde handen gehad moet hebben Voorts vroeg men zich af wie na hef ongeluk heeft geroepen Mijn vriend is dood er werd algemeen verondersteld dat deze woorden op het slachtoffer hadden geslagen maar In het ziekenhuis bleek dat de heer Pats die daar ooi zwaar gewond is opgenomen deze woorden heeft geroepen maar met betrekking tot den heer Westra hot Theater Lumlère Het slachtoffer eerst Maandaif in Rotterdam gearriveerd In de afgeloopen 24 uur is het ohderzoek van politie en justitie naar da oorzaak van de geheimzinnige ontploffing aan den Coolslngel met kracht voortge Het is komen ifast te staan dat Novack eerst Maandagmorgen met den Dultschen Dti eui te Rotterdam is Aangekomen De man heeft onder valschen naam een kamer In de binnenstad gehuurd N sprak gebrekkig Dultsch ZUn bagage een koffer en een port able machine zijn in beslag genomen Er is alleen een Duitsche krant van Vrijdag j l bij de bagage aangetroffen on wat het paspoort betreft tast de politie nog In het duister De foto erop Is ongetwijfeld die van Novack doch de beschi ljvlng klopte totaal niet Het signalement van N en zijn vingerafdrukken zijn over geheel Europa verspreid Men hoopt dat er in Europa tenminste ergens een plaats Is waar men hem kan thuisbrengen Vast staat dat de man niet eerder in Nederland la geweest Gisteravond laat vervoegde zich aan het hotel waar N zijn bagage had achtergelaten een man die Informeerde of er ook een zekere N was aangekomen Deze man een ongeveer dertigjarige vreemdeling die zelde Ladislav Bora te heeten is overgebracht naar het hoofdbureau van politie BIJ alle verhooren bewaarde hij het stilzwijgen Tenslotte echter zelde hij N niet te kennen De man was nog onkundig van het gebeurde Toeni men B nog eens nader aan den tand voelde is er bij horten en stooten nog het verhaal uitgekomen dat hij van N een groote som gelds moest ontvangen De politie kreeg aldus de bevestiging dat B Novack Inderdaad kende Vermoedelijk Is deze mani de opdrachtëcver achter de schermen zoodat de theorie dat N den schakel vormde In oen splonnageof terroristen affaire hier weer wordt bevestigd De heer Westra was n I bij den heer Pats In de Van Oldenbarneveltstraat op kantoor geweest om over reclameteekenlngen die in de actetasch zaten te spreken Na afloop van de iwsprckingen zouden zij op den Coolslngel een kopje koffie gaan drinken Hun aandacht werd evenwel getrokken door de reclameblljeirtcn van het theater Lumlère Zij zijn deze gaan bekijken en toen Is de ontploffing achter hen gebeurd Dat een onbekende In ge2elschap van het slachtoffer Is geweest is dus niet Juist Ten slotte is er nog de kwestie Tlben Deze vertelde de politie dat hij al een paar dagen door Iemand zou zlJn gevolgd Daar de heer Tlben tal van avonturen achter den rug heeft meende men eerst aan zijn verklaringen waarde te moeten hechten maar later bleek dat Tlben zulk een merkwaardige beschrijving gaf van de explosie dat het waarschijnlijk werd dat hij er heelemaal niet bÜ geweest was Het feit dat Tlben op den Coolslngel woont wekte bij de politie de veronderstelling da ij op het geluid van de ontploffing 1 komen toeloopen en toen het verhaal daar heeft opgedlscht Dit wordt bovendien nog gestaafd door het feit dat voor zoover thans is na te gaan het slachtoffer pas Zondag misschien zelfs pas Maandagmorgen In ons land is gekomen en er dus van dagenlang volgen van den heer Tlben geen sprake kon zijn Het staat vast dat niemand het slachtoffer heeft zien gooien Do veronderstelling van den bomaanslag komt dus tevervallen en meer en meer helt menover naar de veronderstelling dat menhier heeft te doen met een ongeluk metongeoorloofd Vervoerde explosieve stoffen i In het bijzonder denkt men daarbij aan een fleschje met zeer licht ontvlambare vloeistof of iets dergelijks Deze explosieve stof zou dan bij ongeluk tot ontploffing zijn gekomen hetgeen den vervoerde het leven lieeft gekost Op den man Is een pas gevonden ten name van Joseph Novack die in 1883 in Dultschland geboren zou zijn De foto op den pas klopt maar de vreemdelingendienst schlint gegronde redenen te RECHTZAKEN Mishandeling van een ambtenaar De w jarlge loodgieter G J O uit Lekkerkerk heeft terecht gestaan terzake dat hij op 4 Februari den geraoenteveldwachter A Stam toen deze doende was om de ontruiming van de herberg van Bak te bevorderen tegen de enkels heeft getrapt en later dezen veldwachter toen hij dienst deed In de Voorstraat beleedlgende woorden heeft toegevoegd Voorts zou verdachte zich hebben schuldig gemaakt aan mishandeling van het meisje A Broere die hij In het gezicht zou hebben geslagen en van den jongeling J Bak dien hij tegen de buik zou hebben getrapt De moeilijkheden waren ontstaan aan het eind van een uitvoering die het dameskoor Internos ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Beatrix had gegeven Bij de opgevoerde revue was een wieg gebruikt en aan het eind van den avond hadden een paar jongelui wat grapjes met de wieg uitgehaald tengevolge waarvan het onderstel was beschadigd Verdachte werd voor den beschadiger gehouden en dat bracht hem In moeilijkheid met twee andere bezoekers n I J Bak en W de Jong Tijdens de moeilijkheden was de veldwachter gekomen die zich op verzoek van de cafehoudster met de zaak had bemoeid en verdachte had vastgegrepen Belden waren toen gevallen en de veldwachter had verdachte toen aan zijn haren op den grond gedrukt gehouden In die positie mopt verdachte den veldwachter toen tegen do enkels hebben geschopt De veldwachter heeft verdachte buiten de zaal weten te krijgen maar later In de Voorstraat toen verdachte tn gezelschap was van den 2l jarlgen J W N had hij den veldwachter een paar beloedlgende woorden toegeroepen Er werden In deae zaak vier getuigen ö charge gehoord en vier S décharge waarna het O M In zijn requisitoir opmerkte dat het dien avond wel wat Spaansch toegegaan was doordat menschen die reeds lang de wieg ontgroeid zijn zich daarin nog eens hadden willen koesteren De recalcitrante bezoekers hebben een daadwerkelijk optreden van den veldwachter noodzakelijk gpmaakt Voor dezen was dat hoogst onaangenaam want hij is een kalm en rustig man en het is zeer te laken als de Jeugd hem een behandeling laat ondergaan die hij zeker niet verdient Het O M achtte de mishandeling van den veldwachter evenals de beleediglng en de mishandeling van Bak bewezen en elschte tegen verdachte een gevangenisstraf van 6 weken De verdediger mr J Elshout heeft in een uitvoerig pleidooi betoogd dat er geen grond voor veroordeeling Is en tot vrijspraak geconcludeerd t Tegen den 2l Jarlgen koopman J W N uit Lekkerkerk die den veldwachter Stam toen deze in de Voorstraat passeerde een slag had gegeven elschte het O M 14 dagen gevangenisstraf Uitspraken 2 Juni 477e NEDERL STAATSLOTERIJ 5e klaase Trekking van Mei ƒ 1000 6163 14607 17416 19347 20136 ƒ 400 5366 6581 9621 15150 16975 ƒ aOO 4 747 flOST 16107 19688 ƒ LOfl 1174 Sam Sm 8707 9014 lOOZÜs llfiOg lli 8H 13S95 16325 17049 210146 206485 21287 21511 Prïlien ran ƒ 70 t 1014 1066 1309 12tó 1051 1284 1902 1387 1402 1627 1720 1828 1906 ï©12 1970 2033 i 214R 2186 222 32Sfi 2 262 i 536 2660 207 1 2700 2776 2810 2Ö40 3427 3673 371f 3fi46 3864 38 8 3970 4069 4149 449i7 404Ó 4715 4763 4851 490 i Ö033 5173 5175 6271 6312 5321 6ji82 6359 fiS I6f 83 5 0 68tM 6991 6064 6126 6310 6390 6604 65 y9 653 6755 6707 0823 6034 ét S8 7040 7165 7210 72a ï 7267 7466 74 2 t497 T63i4 7713 7839 7888 8002 8Ji22 8163 18 SIS 8341 8385 8533 8684 58 O107 9lSl9 9168 9663 0644 9749 9700 9 ll7 93ö 9937 9054 lOOOi lOlOÜ 10629 10668 07Ii lOTSO 10963 110J7 11131 11177 11224 llS3S 114 8 11436 11442 1147S 11547 1164 f1716 11760 11 6 12039 12lCé 12367 I3 69 a5k 12661 12806 1296 1 970 12985 13Oe2 3084 13107 18278 133 3 jP te 136J5 1377 ri39Ö2 13 96 14001 1418 i 20O 14300 143i94 j 442l 14f 17 l46®9 U710 ffl92 14977 1S075 5277 1629 1$328 15423 l 4J l J6476 l6620Sö€ei U5f 04 16834 15966 l8 S4 16001 lOOOSJfieOW 1622i 10234 16257 1 241 10342 lOSI 5 l63 6 16 11 6429 6523 165ffi 16692 16736jie778 16846 5 895 17018 ITol 17223 173S8 174S4 17438 p497 17654 175 6 17972 i789Jl7i901 17921 W902 18088 180 1 18 107 1826 l8347 im 2 f398 18474 184 0 18625 1886 118903 8 4 19016 19022 19132 19446 19l9a l96 JO 19 lilO04 19937 20102 Lft297j2€34 a0544 20té 3 20616 20801 21005 21l6l 211 6B2130l 21 19 ftl376 21427 2151 1 21595 2K 6 2 j2l l9 21 68 21936 21960 21982 1 1002 1003 ueO 1183 1216 1228 I26l 1271 1412 14611 liB03 5311 1604 1632 1649 1690 732 1733 1802 1867 1924 1 3 2 1952 1999 2014 2181 3190 èm a288 229M 2308 23W 2386 £ 087 2389 441 24J6 2472 2485 2495 2527 2530 2532 3534 25 2667 2582 2591 3592 3608 2l6tl3 2 629 ZOm m 2780 2797 2838 2846 2062 2996 0W 3017 30211 3108 3122 3 127 3l85 3l9iStf3352 8278 3295 31302 3370 3373 340 7 34aüJ j480 3490 ÓÖC2 00 35 16 3676 3602 3eft4 i3668 3683 3690 3703 3708 3753 3780 3830 3894 3912 391b 3941 3946 4012 4029 4048 4054 4079 419fc 4237 4264 4258 4310 4362 4087 4409 4499 4608 4615 4676 4759 47 è 477B 4856 4H57 4872 490i 4927 49M 502 5038 5049 ISOSI 5091 50191 6004 6107 616 5206 5225 524Ó 270 5368 5373 5404 5422 54Ö2 6466 648ó 5524 55ö3 6598 5616 663 6666 5702 571 i 5768 57811 6794 6811 5818 5822 6857 5867 5885 5934 5946 6948 5957 6008 6p49 6100 6129 614 6173 6179 21 6254 6430 6437 j 0439 6447 6462 6475 6480 6580 6589 6591 6603 6619 663 9 6686 6759 € 762 6766 6829 6859 6894 6906 6931 6953 7073 71 5 717rt 7236 7246 7264 7280 73O0 7327 7401 7445 7448 74®0 7483 7505 7610 7662 7591 7591 7615 7676 7743 7762 7763 7794 7842 78So 7946 71948 7973 8052 8061 6077 8094 8201 8219 8285 8316 8329 8332 83T5 8396 8401 8488 84Ö9 8471 S560 8571 8590 8622 8667 8720 8747 8796 8824 8837 8870 8877 8914 8940 8944 8955 8957 8961 896i3 8966 9072 9086 9089 9091 9161 9195 9197 9221 924ö 9353 9258 9259 9260 9901 9327 9348 985 9396 9411 9484 9542 9545 9580 9591 9615 9623 9643 9651 9668 9672 9734 9751 976j i 96Ü0 9819 9848 9941 9946 9961 9971 999fJ 10017 10078 lfK 97 10101 10156 10212 1021 T 10267 10270 10288 10306 10322 10324 103G0 10374 10396 10450 10461 10404 10640 10643 10585 10610 10611 10640 10731 10746 10784 10786 10811 1086S 10940 10961 10993 1105 ï 1 1058 11069 lioee 11146 11147 11311 11328 j 11326 11385 11364 11398 11605 11564 11572 11598 11 25 11796 118 74 11 81 11885 11932 ail96i2 12115 12136 12178 12184 12213 12297 12409 12456 12468 12505 12586 1263S 12651 12711 12766 12772 12809 13844 12901 12014 12918 12937 12940 12994 13042 13054 13134 13138 13160 1316 13211 131240 13277 13330 13411 13413 13570 13576 13587 13626 13637 130410 13643 13654 13056 13693 13772 13789 13833 13857 13886 i302i 14021 14043 14057 14081 14 ISO 14142 14144 14392 14300 14310 14344 14366 14366 14386 14396 14446 14498 14505 14 543 14600 14604 14625 14654 14702 14879 14897 14924 lAms 15006 15026 15043 ISIU 15120 1512 © 15107 15226 15229 15230 15283 15386 15452 15540 1557 16580 15000 lf 604 15610 15618 1562 15632 15640 16659 15729 16754 15623 15831 16876 115913 16920 15956 li5692 10015 16019 16034 16102 16105 16112 16220 16240 16247 16277 16354 16389 16391 1643Ö 16449 16452 16474 16475 16517 16519 16578 16668 16669 166 70 10676 l W8 J 16797 10812 16634 16854 16803 16046 1696 16980 17008 17Ö58 17057 17O60 17062 17116 17126 17120 171T7 17218 17333 17341 17356 17368 17438 17460 17468 17486 17496 17516 17517 1T629 17561 17688 17609 17626 17663 17666 17692 17698 17708 17732 17773 17821 17018 17962 17950 17989 18030 18079 18087 18132 18170 18218 18243 18332 18844 16391 18408 18421 18425 18649 18571 18573 18583 18684 118640 18662 18660 18609 18733 18725 18731 18742 18865 18872 18884 1S907 1S933 18987 18900 19047 19050 10072 19124 19154 19197 10210 19242 19262 10335 19344 19415 10420 19437 19447 19606 19649 19550 19001 19683 10689 19740 19676 19800 10919 1 92 f 19959 20132 201i52 20166 20210 20232 20232 l 20257 20262 20270 20278 20281 20284 20292 I 20309 203121 20345 20415 20422 20461 20488 i 26474 2iHm 20523 20577 20625 20807 2Öfi50 208O0 20805 20928 20924 20952 20977 20994 21018 21028 21103 21115 21181 21228 21255 21266 21270 21271 21279 21297 213O0 21310 213 20 21345 21862 21384 21443 21461 21614 21556 21573 21666 21072 21673 21730 217Ö6 2il 7 Ö 21821 aiSSO 21844 21661 21873 21O20 21 0 Urr DEN OBITREK SPORT EN WEDSTRIJDEN ReeuwUk steun voor kleine kweekers Ter voldoening aan een wensch van vele kleine boomkweekers in deze gemeente wordt het van belang geacht een utteenzctltlng te geven van de steunregeling voor kleine kweekers Het departement van Sociale Zaken Han Hollander gehuldigd Groote wtwrdéerlnr A V R O a radloroporter Han Hollander versloeg Zaterdagmiddag met de ont moeting Nederland Schotland zijn vilt tigaten interlandwedstrijd Ter gelegenheid van dit feit vormde zich onlangs een comRé dat zich tot taak stelde den heer Hollander na riion gesteld een bedra van f 9 per week Voor elk gezinslid boven de twee wordteen toeslag van 15 cent gegeven Van denorm plus toeslag wordt algetiokken deberekend nettoinkomsten van het be ijf Deao bi rekenlng Is gebaseerd opvan 15 cent per Are of 7 centboomkweekeri en 10 cent perkweekerij heeft als norm voor man en vrouw vast vijftigste reportage van een wedstrijd waarin het Nederlandsch elftal de na een nornfi per RH Are boori tlonfile driekleur had te verdedlgfeni bn hartelijkip wijze te huldigen m Deze huldiging welke Zondagmidala In het Amstcl Hotel plaats had is vdbr den lubilails In folie opzichten onvergetelijk geworden Vreemdelingenverkeer De aldVlReeuwijk van de Véreen voor Vreemdemigbnverkeer die zeer actief is voor het eemdellngenbezoek aan Reeuwljk en haar mooie plassen heeft een moot succes geboekt op de door himr gevoerde propaganda BU hot secretariaat hier ter plaatse zijn van vreemdtillngon een groot aantal jpanvragen Ingekomen ii aan de Rewiwijkhet zomerseizoen Luc htta esc r m Ksd enst Vertegenwoordigers van vrijwel alletakken van sport waren naar de hooldst ad gekomen om Avro 9 populairénsportverslaggever geluk te wenschéhNamens het huldlgingscomlté sptak öVEuwe die den Jubilaris namens zrer veledankbare luisteraars en sportvriendeneen cadeau onder couvert aanbood Ditgeschenk ging vergezeld van eeu albummet de nomen der gevers vefJDliiïf laati ïiplQ4 en tUdefl Napiens den Siarlnaamschen Vöetbalbiuid werd den heer Hollander een zgveren sigarettenkoker aangeboden Het Nederlandsch Indische vofetbalelftal en zijn leiders verraste den ijublltols met een DJokJaasch rookertel We noemen slechts deze gesghenken doch er waren er nog veerpieerjBulten gewoon talrijk was het afnntal bloemstukken Nog grooter was jtenslotte het aantal brieven en telegrammen welke den heer Hollander o p deaen toor hem zoo goden kwaftrdlgeti dag waren gezon i cjen Zij kwanijen uip alle deelen der we leld en verttüMen de dankbire gevoelene 1 van hen dldjg rege naar Se reportages I van d n he Hollah er lulkteren 5 De teceptc was d k z r druk bezocht Vdlen loerden jMet w ord en spraken hartelljjie woc itóen Jwelke bijna steeds vergcieeid glngeh vin stoffelijke blijken v n wajördeerltig 1 Na de receptie ve èöWg 3n de le teii vayi het comité waarm a m Wittlng haódeii de heeren Euwe Vogt i m Lotay en do familie Hollander zich ï an een gemeenschappelljken itidaltijdj 1 GYMNAStlËK Gymnastiek en athletiekvereenlfini Krachtsnort De dames en hoerengymnastlekvereenlging Krachtaportj V hield Woensdag 18 Mei haar JaarlUksctij onderllnge wedstrijden in de H B S Als juryleden fungeerden J v Tongerett A v d Heuvelen P Mudde allen Iqleii van T HO H van Gouderak De pröjzeïl werden behaald als volgt II Dames 1ste graad J de Vries 32 punten tevens winnaar van den wisselbekervoor een Jaar B Brandsen 30è p Dames 2de graad N Verboom 29 p ma loting Dames 3de graad L v Loon 32 p S V Stijn 3f p N Wassenaar 27 p A Plokhaer 25 p MARKTBERICHTEN Heeren iste graad A v Reede winnaar van den wisselbeker 43 p j v Steijn 40 p na loting Heeren 2de graad D Braber 39 p P de Waal 36 p F Nuvelstijn 36 p na loting Heeren 3de graad A v Os 40i p G v Eisden 35 p T Koppendraaier 34i p A Perdij k 53i p Adspirant melsjes A C v d Laan 26i p S Idsinga 28 p na loting G Slaman 274 p j Piëete 26è p na loting Adspirant melsjes B C Kruf 31 p Sj Koppendraaier 28i p Adsplrant jongens C van Kooten 30 p C Koster 29i p KInt Hout 29 p ATHLBTIEK GoudSche athleten in provinciale wedstrijden De vereenlglng Pro Patrla te Rotterdam heelt Zondag provinciale baanwedstrijden gehouden Eteelnemers uit Gouda leverden de volgende preatatlfiB PoiVstokhoogsprlngen klasse C 3 M Movak AchlDes 3 M Verspringen klasse C i K Eikelenboom lAchlUes 6 11 M 400 M hardloopen klasse C 3 p Her tog Vires et Celerttas 55 9 sec 800 M hardloopen klasse B 2 J v d Heuvel Vlres et Celerltas 8Ü0 M hardloopen klasse C 2 D HeÜ Achilles 2 min 11 7 sec Zweedsche estafette 400 300 200 100 M K 3 Vll es et Celerltas 2 min 18 9 sec 3000 M hardloopen klasse A 2 A de Ruyter Vlres et Celerltas SCHERMEN Om het wereldkampioenschap In het tournool om het wereldkaHip oenschap te Bad Pystian heeft Frankrijlc den tKel gewonnen Nederland eindigde op de vierde plaats Er namen vijf landen deel KORFBAL Blaaw Wit landskampioen Door een 2 overwinning op DeetoB te Dordrecht heeft Blauw Wit te Amsterdam gisteren het kampioenschap van Nederland behaald J 5 v Vv Imkar ol uv llnkerrichtingaan wijzer steekt u natüürliikaltoos tijdig uit voor u n bocht naar links neemtWeet u dat zoo n teekengeen tooverstaHs En dat u dus uw beurt moet alwachten 7 77e Jaargang Woensdag 25 Mei 1938 mimm courant lEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE REEUWIJK SCHOONHOVEN ST OLWIJK WAD DINXVEEN ZEVENHUIZEN etiz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkrinK 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den beaorgkring 1 Bbregels ƒ 1 05 elke regel meer 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 by g op dei prijs Liefdadigheida advertentien de helft van den prjja per week J17 cent o per kwlrtial ƒ 3 15 1 ons Bureiu MARK poatkantflen Dr Adminlltratie en GEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regele ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger GOUDA tie Telef Gewone advertentiën en ingezonden niededeelingen bij contract tot zeer Rereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruintte Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertcntiebureanx en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsingaan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zün Japan bezet Lanfèng Cijfers uit Tokio over den slag bü ts iau Verbitteide stiljd È Naar het legerberiéht uit Lanfeng meldt hebben do Japansche strydkrachten gistermiddag de stad Tolkc men bezet D hoofdmacht vai het centrjaLe Chiiueescbe leger die Lanfeng verdedigd heieft wordt in wes telijke richting door de Japansche troepen aciitervolgd He iegértwricht noemt Lanifeng e belangrijke post van Hankau De Japansche troe pen hebben gisterochtend TsjenlioekJuj aan den zuidelijken oever van de C ele 1 Ri vior ten N W van Lanfeng ingenowwjn I De slag by Soetsjau Het Japanscho hoofdkwartier heeft medegedeeld dat heti onderzoek naar én ie sultatui van de slaig by Soetsjau nog worde voortgezet doch wel weet men dat do Chineezeji niet minder dan 200 O00 man hebben verloren De Jiapansehe troepen hebben vier piviitsertreinen vyf treinkanonneii veertig locomotieven 2000 wagons alsmede een hoeveelheid geweren kaaionnen en munitie buij gemaakt De Jlapansche minister van oorlog Soeegyijania heeft gisterochtei d in den kabinetsraad medegedieeld dat generaal Tsjang Sje Tsjeng de vroegere burgsaneeBter an Tientsin en commandant van de 383te divisie vaiï het 29ste Chineesche leger ia gesneuveld Japanners bij Tajengtsjau De Japansche troepen trekken tkans samen rondom Tsjengtsjau het knooppunt van de Loenghai en de Peipin Haiikauspoorlynen dat hun volgende groote doei vormt na de verovering van Soetsjau Terwijl er verbitterd gestreden wordt ten oosten van Tsjengtsjau heeft een Japansche colonne de Gele Uivier overgestoken tegenover Loyang op 100 myl naar het westen a een zware geschutvoonbereiding Republikeinen in den aanval Franco brengt bij Pyreneeën reserves in het veld De opmar C h der republikeinsche troepen dit Dinsdag is aangevangen aan het front van de Pyreneeën is op andere punten voortgezet O m werd Piedras de Aolo veroverd terwijl in den sector van Santaroma de Abella ten Oosten van Tremp het bergmassief van Corneüos in handen der republikeinsche troepen viel In den sector vön Balaguer sluegen zy de aanvallen hunner tegenatandCTS die poogden rloren stellingen te heroveren af De slag woedt thans aan het geheele front der Pyreneeën van Balaguer tot Lavarsi De republikeinen zijn krachtig in den aanval Hun eerste vorderingen hebben de rechtBchen reeds gedwongen Jiun reserves in het veld te brengen Dit is een feit van belang Tot dusver is geen enkele groote operatie ondernomen Üe iinksche troepen nemen hun gevechtsstellingen in voor Pallaresa en versterken hun posities in de bergen De artillerie heeft dezen eersten dag de belangrijkste rol gespeeld De infanterie is nauweiyks in het veld gekomen l e luchtmacht was zeer actief Tijdens oen luchtgeveoht waren een honderdtal vliegtuigen met elkander in stryd gewikkeld Gistermorgen hebben vyf rechtsche escadrilles vier jachttoestellen der regeering ontmoet Volgens de laatste ontvangen berichten ontwikkelde de operatie zich met succes en viel zelfs een verbetering waar te nemen ten aanzien van den eersten dag Volgens Saragossa hebben de republikeinsche troepen de aanvallen bij Balaguer gestaakt en zijn zy thans tot den aanval overgegaan bü La Baronia De artillerie en de luchtmacht van Franco hebben den geheeien ochtend de concentraties van den vijand tusschen Bellcaire en Cervera gebombardeerd Het ministerie van landsverdediging te Barcelona heeft medegedeeld dat gisteren bij een gevecht tusschen de luchtmacht van beide partyen aan het oostelijk front acht vliegtuigen van de rechtsehen zyn neergeschoten Twee Italiaansche vliegers zyn gevangen genomen Vliegtuigen der rechtsehen liebben gisterochtend van half vyf tot half zeven de staden de haven vai Valencia gebombardeerd Op de voorsteden werden verscheiden bommen geworpen Er zouden weinig dooden tebetreuren zijn er werden 15 personen gewond Op Portbou liebTaen vyf rechtsohe vliegtuigen twintig bommen geworpen i De Goudsche Courant zal morgen Hemelvaartsdag MIET VERSCHIJNEN der Sudefen Duitscheips ENGELAND derhandeling i n nieuw accoprd gebouwcf zftu kunnenf Vvjorden maar hLt vraagstuk van de Tsjedho Slowaaksche Ouitenlandsche politilk is nog niet aangeroerd In Sudeten bu tscho kringetr Iieeft men volgens bet D É fe d n indruk dat iet onderhoud dat Ipnlein gisteren met Hodzagohacj heeft dè verwachte ontspaniim nietheeft gebracht iUit de verschillende door deSudetenDuitscSers bewoonde gebieden tornen berichten binnen over nieuwe incidenten iJ I Te Elbogei bevonden zich drie ordebewaarders vari de SudetenDuitse he p y die in het districts bureau dienst hadden gedaan op weg naar huis Om circa 1 uur kwamen zij dn de buurt van de Johannesbijug loven voordat zy de brug betraden bemerkten zij eenige soldaten die blykbaar de bhig bewaakten In de nachtelyke stilte klonken plotseling geweerschoten zonder dat tevoren door de soldaten gesommeerd was De drie ordebewaarders gingen daarop terug en begaven uich ylings weer naar de stad De sold t die geschoten had zond hun daarop drie tot vier schoten achterna welke gelukkig hun doel misten De regeering heeft op alle burgan e n beroep gedaan aan die autoriteiten mededeeting te doen van ai dergelvfke pogingen tot het voeren van nadeelige propaganda opdat de daders met alle gestrengheid van de wet tot bescherming der republiek kunnen worden vervolgd De toestand uit Ixinden gezien De Tsjecho Slowaaksche gezant te Londen Jan iMasaryk vertrekt 25 Mei naar Praag teneinde persoonlijk Benesj en Hodza op de hoogte te stellen van den gang der gebeurtenissen en van de gevoelens in Groot Brittannië Tevens zal hy éen toestand bespreken Op 30 Mei keert hy naar Londen terug De aandacht in Londen is thans gevestigd op de onderhandelingen die te Praag worden gevoerd en op het probleem van het vermijden van verder incidenten Waame mers te Londen aldus lieuter schrijven de verlichting der spanning niet zoozeer toe aan de houding van een afzonderlij loe mogendheid ala wel aan de algemeene zeifbeheersching die overal getoond is onder de beproevende en ontvlambare omstandigheden Duitschland Frankryk TsjeehoSlo wakije zoowel ala Polen en Hongarije hebben volgens de meening hier hun bijdrage in deze richting geleverd en door deze kalmte en zelfbeheersching is de opluchting in de spanning welke van zoo vitaal belang was voor het succes van een regeling door onderhandeling mogelült geworden Poginjï tot ontvoering van Lord Nuffield Twee personen gearresteerd De bekende automobielfabrikant lord Nuffield is gisteravond het slachtoffer geweest van een poging kidnapping Na sluiting der wierkplaKen van de Morrisfabrieken te Cowley bü fford werkte lord Nuffield nog op zyn lüwltoor toen onbekenden die uit een zeer groote auto waren gestapt zyn bureau binnendrongen en lord Nuffield gelastten direct in de wachtende auto te stappen De industrieel bewaarde ijn kalmte Een vriend en medewerker die in een aangrenzend vertrek bezig was merkte wat er aan de liand was en waarschuwde jJe politie die enkele minuten later de beide aspirant ontvoerders knipte SOVJET llUSLAND Er is druk getrouwd Volgens gegevens van de centrale directie voor statistiek is iiet aantal huwelyken in de eerste drie maanden van 1 38 belangrijk grooter geweest dan in de overeenkomstige periode van 1937 In de eerste drie maanden van dit jaar werden 411 032 huwelijken ingeschreven tegenover 370 472 in dezelfde periode van 1937 i VER STATEN Viiefftuiffongeluk bü Cleveland Tien dooden DUITSCHLAND Verzachting der deviezenbepalinsren Minister F unk iaat de mogelykheden daartoe onderzoeken llijksminister Funk heeff op een bijeenkomst vani den Duitschen handel een rede gehouden i beteekenaa en de taak van den handel in het nationaal socialistische bedrijfsleven Hy verklaarde o a dat die totale handelsonizet in Duitöchland gestegen is van 1L8 milliard mark in 1932 tot 210 ihilliard in 1907 De minister deelde voorts mede dat Ü opdracht had gegeven de mogelijkheid na te gaan de zake van den buitenlandschen inandel te vergemakkelijken door een aekert verzachting der deviezei bepalmgen Hij kondigde verder aan dat de kwestie aer vert ruiksvereenigingeiij weder m studie zou worden genomen teneinde te geraken tot liquidatie van de deutschö Grosaeinkaurgesdlschaft en van de verschillende vrbruikscoöperaties daar deze collectieve grootbedryven van verbruikers r iet in overeenstemming zijn met de beginselen van 0 nationaal socialistsche economische pol Üek Een vliegtuig dat met passagiers op weg was van New York naar Sleveland is bij het vliegveld verongelukt Aan boord bevonden zich negen mannen en een vrouw de stewardess die allen in de vlammen om het leven zy n gekomen Hun lyken zyn vrijwel onherkenbaar verminkt Ooggetuigen hebben verklaatd dat vlam men uit het vliegtuig sloegen toen dit zich üp minder dan 20 M hoogte bevond schynbaar omdat de bestuurder een goede landingsplaats zocht ZUID AFRIKA De invoer van Duitsche auto s In Zuid Afrika heerecht groote bezorgdheid over de dumping van Duitsche auto s in de Unie Terwyl de invoer van Britache auto s in de afgeloopen drie jaar min of meer stationair is gebleven heeft de markt een aanrientijke uitbreiding ondergaan welke uitbreiding jlractiseh geheel door disn kleinen Duitschen wagen in beslag ia genomen De automobiel handelaren in Kaapstad hebben het vraagstuk besproken en de inHchtingi n welke zij hebben ingewonnen steunen hun bewering dat Duitschland fapelen op een in zijn ring gevatte diamant van ongeveer een centimeter doorsnee heeft Mister Patrick Ralph O Flanagan hier niet eenlgen tijd gewoond Dat is n I mijn broer die Oostenrijk wou koopen en door mij een arme kerel is geworden Wel weet u niet waar hij zich nu ophoudt Ik wil lucken for him en hem een paar milUoen dollar schenken opdat hij mijn naam niet te schande maakt De heer Fuchs die het nog steeds niet verkroppen korl dat Ralph O Flanagan destijds in plaats van in Bristol in Imperial was afgestapt beefde van opwinding verzamelde alle kellners kamermeisjes en schoenpoetse s in zijn kantoor en hield een kernachtige toespraak Menschen nu hebben wij den rijkstcn man ter wereld en komt het er opaan te toonen dat die ook alleen in dithotel thuis hoort Wij moeten er allenop uit zijn om hem het leven zoo aangenaam mogelijk te maken En niet hemalleen maar ook zijn secretaris wantdeze hooge heeren zijn geheel afhankelijk van den wil van hun secretaris Een van jullie gaat direct naar de Presse om te vertellen dat bü ons de echte mister O Flanagan is afgestapt de broervan dien armen slokker die zijn verdiende loon gekregen heeft omdat hiil or den boel op stelten wilde komenzetten Een echte Amerikaan wftet wel dat hij in Bristol thuis hoort en niet indat tweede rangs Balkanpalels Op dit oogenWlk ging de huisteiefoon Ja meneer de secretaris met den directeur Waarmee kan Ik u van dienst Iets dat zelfs Breitbart s roem dreigde te verduisteren De rijkste man ter wereld arriveerde in de Oostcnrijkschc hoofdstad Inderdaad de rijkste man ter wereld En dat kon natuurlijk niemaiid anders zijn dan Ralph s stiefbroer wtens onverwacht opduiken volgens de berichten in de Wecnache bladen aan het Croesus bestaan van den dweper on philantroop een zoo ontijdig einde had gemaakt Zoo gebeurde het dat op den morgen van den I7dcn Februari voor Hotel Bristol een met twee zware koffei s beladen taxi stilhield waaruit twee heeren stapten de een groot en sterk de ander klein en broodmager De kleine liep onmiddellijk op den portier toe en fluisterde dezen in goed Dultsch zij het dan ook met de noodige teekenen van eerbied toe Mijn chef Mister O Flanagan wilhier zijn intrek nemen Do beste kamersnatuurlijk Voor hem vier of vijf voormij twae John O Flanagan en zijn secretaris kregen zes kamers op de eerste verdieping de hoteldirecteur de heer Puchs leidde er zijn gasten persoonlijk heen en toen dezen hun tevredenheid over zijn keuze hadden uitgedrukt stelde de grootste van de twee die in een geruiten pantalon en een blauw colbert gekleed was met een eenlgszins Engelsch accent een vraag welker beantwoording de directeur reeds op de lippen had gehad Wel vroeg hij terwijl hij het doorde ramen binnenvallend zonlicht Uet meer gecompliceerde reis naar Salzburg te maken Hier overweldigde hem al spoedig de in haar soort eenige schoonheid vkn deze stad en urenlang kon hij terwijl telkens iets nieuws zijn oog boeide dezelfde wandeling maken van het Mirabellpark naar de oude stad Een blijmoedige stemming maakte zltfh van hem meester toen hij al dit steden en natuurschoon aanschouwde en In zichzelf lachend meende hU Ben land dat steden als Weenen en Salzburg heelt is waarachtig nog niet verloren Of het nu zelfstandig blijft dan wel tot het groote Duitsche broederrUk zal behooren zooveel schoonheid cultuur en geschiedenis kunnen niet gescheiden worden En wanneer er zelfs een nieuwe volksverhalzing zal plaats hebbeln die de menschen van land tot land zal drijven dan nog zullen steeds weer in Weflien de menschen Weencrs moeten worden omdat de Genlus loei hen moet stempelen en vervormen En ten eeuwigen dage zal dit Salzburg oen wonder der natuur blijven Een tragi komisch Intermejio Van Salzburg ging de reis naar Innsbruck van daar maakte Ralph onder leiding van den bekenden gids skitochten door de Alpen ontving dagenlang geen post en vergat de heelo wereld met al haar ap en depcndentics om zich geheel over te geven aan het gelukzalige gevoel van Jeugd kracht en beweging Intusscheai gebeurde er in Weenen FEUILLETON zijn Oostemi ksch geld Ja de biljetten van tienduizend zijn wêl de kleinste die men hier gebruiken kan Ja er wordt hier veel geleden Desondanks hahaha Heel goed meneer d secretaris Ik zal u onmiddellijk vijf milliocn in biljetten van tien vij f tig en honderdduizend kronen laten brengen Zeker zeker zijn er ook Liever direct tien mlllioen Zooals u wilt Ja Ja u hebt volkomen gelijk Stralend keek de dürecteur den kring rond Meneer O Flanagan verlangt voor tien mlllioen klein geld om den eersten dag niet direct in verlegenheid te komen Mister John baadde en zijn particulilü secretaris baadde do op de gang luisterende bedienöenschaar hoorde hen snuiven en proesten Binnen vijf minuten wist het gansche hotel dat de echte O Flanagan hier zijn intrek had genomen De toespraak van den directeur bleek haar uitwerking niet gemist te hebben Het ontbijt werd op de appartementen van den Amerikaan geserveerd een schitterende auto stond steeds te zijner beschikking tien flesschen wijn en vijl flesschen likeur in reserve coiffeur manicure schoenpoetser zeep parfum een tailleur die in staat was binnen vieren twinüg uur een paar colberts te leveren enzoovoorta Wordt vtrvolgd