Goudsche Courant, vrijdag 27 mei 1938

19789 IMUNIÉL eou at ATTENTIE HEMELVAAKTSdITI GEHEEL NIEUW DUBBEI I PROGRAMMA dus slechts 3 v r l I vanaf HALF VIER DOORI 2 Hoofdfilms met DICK FORAN De Zwirl l Ruiter en DAVID SPARPR A nieuw springwonder In VOL GAS uit don omti ök van Gouda VRAAGT VOOR DIRECT APOTHEKERS ASSISTENTE met ei varing voor halve da en Brieven onder no 1914 Bureau Goudsche Courant Markt SI Gouda n ERICH VON STROHEIM I BROEDERSTRliDJ DE LAATSTE prima Snö of Spercieboonen a 17 cent EERSTE GOUDSCHE AARDAPPELHAL J W HOEBEEK Naalerstraat 12 Telef 3018 EN DAN VRIJDAG A S WEER NIEUW PROGRAMMA j REUNIE HET THEATER VOOR IEDEREEN lil iagen heeft de minister van de etósie de heer J J C van Dyk pen iHKtBJf eren tie belegd in verband met de Umisatie van de weermacht Van te vo wae de pers in de gelegenheid gesteld rifteHJke vragen m te dienen maar van Mfeveer 150 ingekomen vragen werde i löor piiniater van Dijk zeer ele ficmi ird welkp betrekking hadden hetzij ffventueylp mobilisatie hetyjj op hot Hike defensie systeem terwijl i ven vragen van localen aard moesten wor ter zijtie gele xl De versterking van de weermacht Z ls algemeen bekend aldus ving de liter zijn betoog aam is er tiuins e n terking m verband met venchill de TOn geleidelijk tot stand v onit Secht Dageiyks wordt aan den opbouW de weemiaeht gewerkt doch tal viui raagBtukken vragen ernstige overweging mrdat een beslisalnig kan worden genomen waarby zorg wordt gedrgaPii dat etwaniDg worde vermeden en dat elke oploaiing ten goede komen aao unze weermaehi De ni nmter herinnerde er n dat do ntark nar van onae weermach gevordera mi door den internationalen toestand ttinktor we genoodzaakt werden ten eerie Sia den bestaanden achterstand in te Ten einde deze eischen te kunnen verwe Blijken was in de eerste plaatb noodÏR kn verhooging van het jaarlukschg eonIbgrat terwijl daarnaast de geoefendlieid dn het leger belangrijk diende te worden iBAoogd we lke laatste eisch slechts te bewas door een verlenging van den wrt oefentijd De geering heeft deze eisohen haar lm den internationalen toestand opgehad moeten realiseeren maar daarnaast itdde de minister uitdrukkelijk vast dar net de daarmede beoogde en te bereiken Jentorking Ohzer weermaicht door de regeering geenszins ia losgelaten haar streven om te komen tot een beperking van de internationale bew ipeidnjf De verhooging van het contingent Wat de verhooging van het jaariijksv h Witin ent van 19 500 tot 32 000 man W merkt de minister op dat daardoor aa6 jaar de uoodigü sterkte aal zijn bortilJ Vin het verhoogde contingent zullen 4600 FIRMA TONNEMA CiE SNEEK De stryd om Weenen Romau van HUGO BETTAUER T Dat la een echte Amerikaan meeniJj cteur en Dat la een echte wnjaan echode het In den kring IJn personeel i£ rfiS namiddag verschenen de yïiaden met het seusaUoneelc beJ van de aankomst van den echten J J en er meldden zich bij den portier notel Bristol etteiUke reportera om J UFlanagan te Interviewen Deze r Week uiterst Joviaal klopte iederte aadschappelijk op den schou ide bij doosjes tegelUk Khedive 3 6Wen mt die hij mt het hotel had wnrUkicen en sprak met Vaderlijke Jjwjenhetd over zijn armen broer itoSr y slechte een bewijs aja broederliefde wUde 8éa i Bc UI aijn interview trok der j en dag de algeraeene aandacht joovei Ik er in de enkele uren Wa en over kan oordeelen la weensche volk veel te trotech om w te laten schenken üi den middag verliet de Amerl siJiQ secretaris voor het eerst wartementen om op de gang aan j n Van het personeel die hem weg traden bankbUJetten rond Apotheekhoudend Arts j verzekkpingsinsieiung v aagt ACTIEVE PERSONEN voor coiTcspondentsohap Goede gelegenheid zioh een bestaan te verschaffen Brieven onder no 1910 Rureau Goudsche Courant Mm kt 31 Gouda SCHOUWBURG BIOSCOOP ALLEEN HEMELVAARTSDAG BUSTER CRABBK 01ympi ch Zwemkampioen tn Tarzan de Ontembare TARZAN HE ONTEMBAPE de grootste wiWOTnisfilm ooit vervaardigd TARZAN DE ONTEMBARE brengt U van de eeiuj verbazing in de andere TARZAN DE ONTEMBARE is groeier dan de grootalei machtiger dan demachtigate en sterlïer dan de aterkate Toegang eiken leeftyd Hemelvaartsdag 3 vooratellingen 3 30 l6 uur en 8 30 Van Vriidag tot en met Maandag GEHEEL NIEUW PROGRAMMA HET BUITENGEWONE FILMWERK DE POSTILOON VAN LONJUMEAU met WILLY EICWRERGEH LEO I SLBZAK LUCIE BNGLISOliTIBOR VON HA LM A Y ROSE STRADNBlt HANS THIMIG v a Een hoogst amuaante film met schitterenden zang m fraaie 4 O8tuum0 ONDERHOUDEND i EN STREELTNG VOOR OOG EN OOR GEESTIG To gang eiken leeftijd Prezen van 25 tot 8Ü cent Gratis rijwielstalliwg Verwacht met Pinksteren HEINZ RüHMANN in WE ZIJN ALLEMAAL GEEN ENGELEN THALIA Telef 2230 Gouda Vanaf VRUDAG aj t m WOENSDAG 1 JUNI g GEWELDIGE SENSATIONEELE FILMWERKEN S AJs eerste film DE 3 NIEUWE METRO STERREN GEORGE MURPHY RITA JOHNSON en de opvolger van LON OHANBY LEO G CARROLL de man met de duizend aangezichten in LONDEN BIJ NACHT De parapluieman sluipt rond Gij zflt Verloren als hg Uw pad kruist ACTIE SPANNING SENSATIE MYSTERIE Als tweede itimi ROBERT YOUNG en FLORENCE RICE in PANIEK IN HET WARENHUIS SPANNING INTRIGE WANHOOP BOEIEND In ademlooze spanning zal men dt emotioneele geljeurtenissen op het witte doek volgen KING PEPERMUNT HET ZIJN METRO GOLDWYN MAYER FILMWERKEN VERWACHT ROSALIE Die fiets van Sneeuwwit gloor met NELSON EDDY en ELEANOR POWELL in Mn gran dioze show film IjfP DONDERDAG 26 MEI Hemelvaantsdag geheel NIEUW PROGRAMMA OEHiEL GRATIS ontvina de Haer J v d ENDE Achter Vischmukt 21 Gouda een rijwiel als 50e itut lendei van 73 Sneeuwvritgloor bons vraarvan de letters op de achterzijde de slagzin vormden i Zuiver Sneeuwwitgloor het oudste en mee t bekende bleekmiddel bleekt wit alt sneeuw Het rijwiel is te zien bij den winkelier J Kalshoven Kaadhuiiweg E 88 Keeuwijk Gebruikt in elk geval voor een heldere wasch Sneeuwwitgloor spaart de bons en ruilt ze met Uw vrienden en kermissen Vraa gt luidere inlichtingen aan Uw winkelier of rechtstreeks aani N V Zeepfabrieken v h DE HAAS te VAN BRERO Apeldoorn bbiMb vjïJt CM AVisxiW iiiiiiiitiNir OVERHEMDEN LOEVE ZBLFBINDEKS SOKKEN GOUWE TKUS H5 SOKHOUDERS HEMELVAARTSDAG OOHTEND 10 30 Coniplele Wooingjiiricliliog Toonkamer CRABETH CRABETHSTRAAT 8 TELEFOON 2020 De Gruyter s Wj po Iv u i t 100 o gleic ocKict jljl ckg ca 35iU WETTIG £ HACO TKEKKlNa 5 KLASSE 3 UIST TREKKING VAN WOENSDAG 2S MEI ItN HOOGE PHEMIEN t 2000 18340 t 1000 7442 93Q6 B710 13710 18630 30434 t 400 2833 4783 6100 14970 f 300 17665 18041 1 100 3313 30B 3 5013 8080 13883 30001 1314 3610 4373 5433 0374 X1080 11783 13883 14410 17681 18408 10078 20806 premiEn van toss 286 307 518 519 535 603 747 1008 1311 1365 1500 1020 2140 3383 3331 3337 367S 2719 3103 3735 3824 3910 3087 4040 4053 4101 4378 43S9 4570 47213 4730 4862 6060 5373 6370 G609 6538 5576 6Q84 b713 6766 6021 6378 6805 6608 6875 7039 7080 7221 7347 7386 7763 8148 828S 8367 8637 8842 8865 8040 8007 0164 SlOO 9443 0761 9810 100 3 lOOSO 10146 lD78a 10883 10053 1U19 11231 11268 113t 3 U419 11475 11470 11636 11804 U831 11934 13044 ISIOU 12206 13460 13540 12783 13BS9 13001 13149 13467 13tilll 13652 13678 13712 13060 13000 14477 14636 14570 145QI 14046 14981 16390 1S46B 16463 15744 lb926 15953 10187 16275 16453 16475 10480 16617 16048 16989 17062 1707Ö 17083 17106 17130 17315 17342 17633 17737 17749 17808 17858 17884 18153 18107 18338 18542 10034 19062 1Ö14J 19146 19300 18647 19956 10074 19988 20011 20137 20190 20245 30407 30767 30703 30884 GEEN PBEMISN 465 604 640 07B 1007 1333 1368 1871 1043 1376 1004 3386 2696 3108 3500 8038 4104 4476 4010 6300 6701 0316 6706 7013 7406 7770 8061 8300 8808 0181 0019 0075 10735 11107 11706 13071 13837 13872 13366 13030 14030 14408 14018 15330 16072 15075 800 004 166 731 785 808 1003 1556 1066 1119 1283 1595 1678 1760 2000 2046 2005 3108 3354 2555 2675 3682 3615 2093 2887 2899 2003 2031 3106 3466 3493 1066 1079 1435 1464 1038 1064 3451 2466 2600 2701 3769 3793 4146 4101 4387 4300 4878 4807 6264 6301 6718 5766 6210 6271 6591 0608 6000 1U97 1568 1989 3607 2848 3218 3221 3337 3240 3346 3303 3411 3564 3587 3603 3693 3719 3772 3822 3966 3068 3080 4064 4081 4105 4123 4213 4265 4370 4288 4310 4350 4367 4626 4664 4583 4662 4670 4814 4834 4920 5052 5064 5114 5166 6104 5238 5400 5458 6610 5556 5917 6657 5680 6841 6001 6014 6077 0108 0196 6197 6394 6408 6433 6641 6656 6564 6687 6830 6860 6870 0022 6936 6953 6962 7043 7054 7085 7539 7579 7603 7814 7847 7873 8054 8059 8077 8370 8342 8361 8817 8873 8873 0301 9262 9315 17006 13003 17976 18816 20256 20643 20919 7091 7094 7371 7284 7387 7401 7605 7690 7722 7723 7738 7793 7028 7963 7966 8027 B041 8110 8144 817D 6107 8303 8333 8431 6400 8482 8613 8036 8667 b958 Bi 71 9083 0140 9174 0347 BJbS 9302 340 0480 061ff 0610 0856 0700 0755 9771 9704 9B07 0887 0073 i 069 10080 10108 10273 103C 10355 10370 105 Ï7 10660 10773 10786 10811 10820 1C 4 10864 10892 11044 11086 niL O UaOl 11277 11488 11 1 11533 11546 11653 11689 11838 11904 11931 11064 llp ü 11976 12000 13032 12059 li003 12308 12218 12280 12351 12500 12600 13608 13633 1363 12574 12700 12 20 1275Ö 12781 13788 12P11 13898 12907 12918 12971 U JÜ3 13032 130B8 13Ul 13181 13340 13413 13507 13539 I 18 nPSS 13383 13815 13619 13624 13807 13672 13723 13 ii 13891 13892 13003 13918 14019 14034 14000 14084 54134 14256 14257 14272 14288 14339 14533 14630 14558 HMS 14693 14767 14818 14827 14835 14942 14980 14097 14090 1502Q 15052 16060 16163 16203 15300 ll 30fa 1S397 KilJO Ti jll 15513 15633 15636 15653 1C01 3 15 4Ü 15791 IM13 15837 15886 15935 15052 16067 ienï2 lt072 16110 161 4 16171 16188 16210 16220 16247 16280 16281 16300 löJlf 16331 lfi3 4 16336 16403 16420 165 Jl lflG43 16753 16840 16866 168711 10918 16071 16095 17091 17129 17170 HJOO ITiWi 17346 17518 17528 17637 17713 l7 7e 17777 17831 17853 17874 17901 17035 17962 18D00 18080 18110 18143 18256 18358 1BJ08 18302 18568 1863J 18640 18067 18769 18773 18787 18827 18886 18025 1S017 16075 10116 10142 10255 10250 10388 19207 10341 10152 10522 10569 10604 19666 19668 19744 10842 10886 l JOüO 1E075 19005 SOO O 20050 20 11 20141 20196 20237 J02fi7 20303 20424 20 143 20 144 20491 20501 20504 20518 20S05 20685 20711 20r24 2073t 20770 30808 20809 20838 20075 Veib vorlgo lijat 8008 met ï 70 m 7 zonder pi 1370 m z 12703 zondei premie K A STOFZUIGER d bbel zuiqvormco ejSODdities ragdemo is rnHe til Velo Waschmachini Vrüdag 27 Mei 1938 77e Jaargrang 1 THiuag lYieixaa 77e Jaai JIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN IwFRKFRK nnnpiKT Bi iT SSFPrMy N BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE SUWWtKJiKtt UUÜERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ent ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omatreken behoorende tot den bozorgkring l 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 B regels ƒ l BB elke regel meer ƒ 0 30 Advert ntiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijg Llefdadigheids advertentién de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEEL NGEN 1 4 regels ƒ 2 2 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 Jiooger Gewone advertentiën tm ingezonden mededeelmgen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van aoUede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn 5itbladverschyntdag elüks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cont overal waar de K fl iiig per looper geschiedt Franco per poat per kwartaal S IB Abcjmeinenten werden dagelyka aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA in 00 agenten en loopero den boekhandel en de postkantoren Obm bureaux Ü J KelÜJs geopend van 9 6 uur AdminlBtratie en Redactie Telef flttefe 2746 Po8trekiening 8400 p REORGANISATIE VAN ONZE WEERMACHT Een uiteenzetting van Minister van D k De strategische veilig heidl Drie regimenten luchtstrijdkrachten toezicht vaiL autoriteiten die speciaal met de strategischce veilighed zijn heiast De tegenwoordige toestand op deze wijze wilde men komen tot de beoogde vredesorganisatie van onze weer macht Tlfans 1 S deze organisatie echter nog niC zoo als zij worden moet hetgeeni een gevolg is van het besluit om de diensttydvorlenging ook voor de lichting 1938 van toepassing te verklaren Op dit besluit waren do kazerneering de encadreering en ue verzorging niet voorbereid zoodat alles moest worden geimproviBeerd Toch is deze improvisatie vlot verloopen en het resultaat is dat alle 2e bataljons op 4 na zijn gekomen m de gamizoensiplaataeii waar zij liefinitief gevestigd zullen zijn Deze vestiging betreft echter de vredesdislocatie welke niet verward moet worden met de oorlogstaak der troepen waUf uit deze vredesdislocatie mogen geen conclusies worden getrokken voor de wyze waarop de landsverdediging zai zün georganiseerd De oefengelegenheden In verband met den ewch der oefengekgenheid deelde de minister mede dat het ue bataljon der jagers in Tilburg is ondergebracht omdat de oefeng elegenheid m den Haag te beperkt e te eenzydig moet worden geacht hoe gaarne de minister voorts ook een garnizoen in Zeeland zou hebben gevestigd heeft hy daarvan tot zijn leedwezen moeten afzien wejicna het volkomen gebrek aan oefemgeleffenSieid En om dezelfde reden betreurde hy het niet kunnen vestigen van een garnizoen in Frieslad Hoewel natuurlijk ook dit geweb van strategisch belang is vorderde toch de strategische veiligheid hier met direct etn garnizoen in vredestijd aanjfezien Friesland bsv ten opaichtei van het oosten in de tweede linie ligt Echter ook ten aanzien van deze gewesten Zeeland en Friesland herhaalde de minister met nadruk dat het niet vestigen van garnizoenen niets zegt voor de wijze waarop deze gebieden zullen worden verdedigd De kiizcrncmentcn Wat de kazemementen betrelt zeidt de minister voorts is overal gezocht naar die plaatsen waar de strategische belangen het hebben van ecn garnizoen vei eischen terwijl daarnaast op den voorgrond dient te worden ge teld de behoefte aan oefengelegenheid jteneinde van de dienstplichtigen te kunnen maken all round soldaten Wanneer echter met behoud van deze eischen ook andere plaatsen daarvoor in aanmerking kwamen heeft de regeering gaarne gebruik gemaakt van aanbiedingen van gemeentebesturen om tot die vestiging gelegenheid te bieden De architectuur en de kaxemementen Iji verband met de kwestie der architectuur van de te bouwen kazemementen merkte de minister op dat in de eerst plaatsi rekening moet worden gehouden met de bepaalde diensteischen voor de legering der troepen De ontwerpen voor de kazemementen ty n gemaakt door genie officieien mït medewerking van bouwkundige ingenieurs architecten en verwarminss ingenieurs Voorts is advips gevraagd van drie hoogleeraren Cn voor zoover de diensteischen zulks toelaten is zoovee mogelijk rekening gehouden met de door dezen aanbevolen wijzigingen Vei ruiming van werkgelegenheid Voorts constateerde de mmi ter dat dv bouw van de nieuwe kazemementen van groote beteekenis moet worden geacht vooi de verruiming ivaii werkgelegenheid Het verdedigingsapparaat Wat de voltooiing van ona verdedigingüapparaat betreft deelde de minister mede dat het daar oor aan te schaffen materiaal m bestelling is voor zoover zulks mogelyk was in Nederland Ook hieimede is met alleen betro tken een werkverruiming maar door de inschakeling van het Nederlandsche bedrijfsleven bij deze voorziening zal dit tevens worden ingesteld op de taak welke het zal moeten vervullen bij oorlogstoestand De aflevering van het materieel zal sfeleidelyk geschieden zoodaL over eenige jaren de achterstand zal zyn ingehaald De beveiliging tegen luchtaanvallen Ten aanzien van de beveiliging tegci luchtaanvallen wees de minister er op dat scherp onderscheid dient te worden ge maakt tusschen luchtbeschemung de b veiliging van de burgerbevolking welke onder binnenlandsche zaken ressorteert en de luchtverdediging de actieve afweer tot welke laatste behooren de luchtstrydkrach ten de luohtdoelartillerie de zoeklichten eii de luchtwachtdienst Een comman do voor de luchtveidediglng Tüt dusver stonden boveng rioenlde groepen van de luchtverdediging alle onder vei schillende bevelen doch thans is men tot het resultaat gekx men dat op dit geibie unificatie m hooger mate gewenscht is on daarom is besloten dat er zal komen teu commando welke al deze groepen omvat Voorts zal er komen een brig adecommaiido voor do luchtstrydkrachten welke zullen worden onderverdeeld in 3 rfgimenten te weten een regiment voor de algemeen luchtverdedigmg een regiment voor de luchtstrydkrachten ten behoeve van b veldleger en een regiment ivoor de algemeena opleiding De vliegvelden Bij den bovenbedoelden uitbouw van de luchtstrijdkrachten ook een grooter aantal vli rvelden noodig zijn dan waarovei thans kan worden beschikt man in de eerste plaats worden bestemd voor de infanterie doch daarnaast ook voor andere wapens 3200 man zijn noodl voorde vorming van nieuwe onderdeelen terwijl het in ie betloeling ligt de oproeping der overige 4600 man na 5 jaar weder te doeni vervallen tenzij door wetswijziging ook dit aanttil geheel of ten deete wordt gehandhaafd Aan deae contingentsverhooging ligt mede ten grondslag een verjonging van de te velde gaande troepen zoodat by eventfueele noodzaak kan worden volstaan m het oproepen van minder lichtingen en yvel 12 in plaats van 15 De dislocatie Als vanzelfsprekend zyn de laoide genoemde factoren vergrooting van het oontingeiif en verlenging van den eeraton oefentijd vani groeten invloed geweest op de dislocatie de garizoensindeeling Daardoor was een groot aantal nieuwe kazernementen noodig en bij de bepaling daar an moest worden rekening gehouden in de eerste plaats met de eischen der landsver dediging en voorts met de noodaakehik behoefte aan voldoende oefengelegenheid Deze eischen goldten vooral voor de garnizoenen m de grernagebieden welke een bijzondere taak te vervulen hébben In dit verband merkte de minister nog op dat de verlenging van den eerstei oefentJijd berust op drie grondslagen Ie wordt een grootere geoefendheid verkregen 2e wordt de gelegenheid geschapen aai de aanstaande oorlogsaan voerders een giootere practische ervaring te geven en 3e is zy geschied omdat thans een groob gedeelte van het jaar niet voldoendu troepen onder de Wapenen waren De grensbevdJiging Een en ander ib vun zeer t oof belang voor de grens be veil igjiig mede met het oog op üe ervaring der laatste jaren waai ir een oorlogsverklarinig met meer noodig wordt geoordeeld en waarbij men kan komen te staan voor het feit n een plotse linge grensoverschryding Bij de grensbeveiligintgi heeft men natuurlyk rekemng moeten houden met de plaatsen der garnizoenen Vaxi elk regiment wordf een opgekomen ploeg dienstplichtigen na 6 maanden in een ander verband gebracht en wordt zij gevormd tot een 2e bataljon bestemd voor de vredesgarnizoenen in de grensgebieden Deze 2e bataljons blyven onder ommando van hun eigen regimentficommandant doch zy gaan oefenen omiei Naast Soesterberg ki ygen w fians reeds Bergen en Waalhaiven terwijl anderf plannen nog in voorbereidin g ziJn Hierdoor za een decentralisatie worden verkregen welke noodig ia om de activiteit v ii tie luchtstrijdkrachten te vergrooten De organisatie vain het leger Wat de organsatie van het leger betreft merkte de minister op dat deze 1 estaat en zal blijven bestaan uit 4 divisie groepen met liulpwapens Daartoe vormen de vier vredesdivisies de kern voor de in oorlogstyd noodige divisiegroepen Daarnaast blijft de lichte brigade bestaande uit wielryders motorrijders pant fserwagens artillerie en pionierF Practisoh zal deze lichte brigade ffeheel worden gemotoriseerd De motorrijders zullen worden geëncndreerd uit de cavalerie en ook uit de artillerie terwyl voorts de cavalerie uit de licht brigade zal worden verdreven Zulks beteekent echter geen opheffing van vhet wapen der cavalerie doch slecht het göven daaraan vap een andere besteirming De rijdende artillerie blijft ingedeeld b ide lichte brigade doch wordt ook gemotoriseerd Zij hehoudt echter haor eigeli uniform en traditie terwijl de vraag in overweging is of een deel der rijdende artillerie in haar tetgenwoordigen vorm zal kunnen wordeii behouden doch da niet bij flelichte brigade r De voedselvoorziening De minister herinnerde er ten aanzien van de voedselvoorziening aan dat te dezen aanzien ee uitgebreide verd di gin gsvoorbereiding IS getroffen waarby o m een regeenngscommissariaat is ingesteld met het doel om de Nederlandscho industrie in t schakelen bij de verdeeling van de voorraden D t het hierbij ona g roote voorraden gaat blijkt wel dat dagelijks 30 è 40 000 ton zullen moeten worden m en uitgevoerd waarbij ten aanzien van het convoyeeren ook pen belangryke taak ia weggelegd voor de marine De encadreering Bij een sterkere organisatie van ons Ie j ger aldus vervolgde de minister is natuur lijik ook een sterkere encadreenng noodisa kelyk Daarom is noodig een verhooglng van het aantal officieren reserve officieren en j onderofficieren zoowel voor de vredes als voor de oorlogsorgansatie Van belang hierbij is vanzelfsprekend het bevorderingsvraagstuk en dit zal onder de oogen worden gezien zoodra de vrede t die geen kwaad doet heeft ni ts st man ter wereld onder hen vertoefde ClJIers gingen van mond tot mond men vermenigvuldigde en deelde en als oen loopend vuurtje werd het bericht verspreid dat mister John de benijdenswaardige bezitter was van achthonderd zeven en veertig biljoen De heer Altmann bracht de belde heeren naar zijn loge waar Plumber een bescheiden plaatsje op den achtergrond zocht terwijl zijn chef al spoedig omringd was dooi een groepje heeren wieii hij op luiden toon cm breed lachend verzekerde nog nooit zooveel aardlgs te hebben gezien Een üogenblik werd aller aandacht in beslag genomen door Breltbard die nu het podium betrad een ijzeren staaf middendoor boog en daarvoor een honorarium kreeg van vijf mlUloen Nauwelijks was het applaus der menigte verstomd of reeds richtten zich aller blikken weer naar de loge waarin do Richard uit Amerika troonde Intussch nj had zich een gesprek ontwikkeld tusschen den heer Altmann en de inzittenden der naburige loge waarin een rijke bankier met zijn echtgenootè had plaats genomen welke laatste voor haar zeer alledaagsch costuum natuurlijk de eerste prijs werd toegekend De heer Altmann wendde zich tot zijn lUusteren gast Mister O Flanagan die heer hier naast ons Is een der eerste bankiers uit de stad evenzeer beroemd om zijn succes als om zijn litteraire veelzijdigheid en zijn buitengewone gaven van geest Hij zou graag kennis met u willen ma ken Verleent u mU de onderscheiding u te mogen voorstellen O Flanagan voldeed aan het verzoek tn tusschen de heeren ontwikkelde zich een geanimeerd gesprek m welks verloop de Ameiikaan echter herhaaldelijk blijk gal van een merkwaardige naïviteit Midden in de conversatie werd de aandacht plotseling afgeleid door den angstkreet van een dame die een met diamanten bezette haarspang bleek te vei missen Iedereen begon te zoeken men kroop over den vloer en de dame Jammerde en haar echtgenoot raasde Mister John wendde zich tot het slachtoffer van de verloren haarspang Mevrouw daar dit ongeluk In mijntogeniwoordlghcld gebeurd is voel ik meverplicht u te troosten Ik ben zelf eenbuitengewone liefhebber van Juweelenen beloof u plechtig morgen een sieraadte zullen zenden dat het verlorene spoedig zal doen vergeten Algemcenc ontroering over zooveel noblesse De dame droogde haar tranen on de bankier nam het gesprek weer op informeerde naar don economlsehen toestand in Amerika vertelde een en ander over de verhoudingen In Oostenrijk en sprak als zijn overtuiging uit dat ondanks alle crediet de kroon waardeloos was en opnieuw zou dalen De Amerikaan schudde het hoold Ik boju een andere meening toegedaan Wl Amerikanen hebben wel vertrouwen in Oostenrijk en ik geloof danook zeker dat de dollar spoedig weer opvijftigduizend zal staan Wordt vervolgd te deelen die hlJ los In zijn broekzak droeg Beneden aangekomen pakte hij den directeur bij een knoop van zijn Jas gal hem vriendschappelijk een stomp in de maagstreek en zei IX ar friend Je hotel bevaft me uitstekend Maar vertel me nou eens waar we ons vanavond kunnen amuseeren De directeur lachte als de bekende boer met kiespijn en dacht zichtbaar Ingespannen na Wacht eens kwam hij eindelijk als ik het wel heb Is er vanavond een groot bal masqué In het Concertgebouw Een schitterende gelegenheTd om Weenen te loeren kennen Ik garandeer u dat u zich daar kostelijk zult vermaken MÏster John O Flanagan werd plotseling ernstig Ik heb helaas nog geen full dress wat men blJ Jullie rok noemt Ik heb de gewoonte In elke stad waar ik kom alles nieuw te laten maken Dat meesleepen van al dien rommel is me te lastig De directeur die In den loop der Jaren geleerd had zich over niets te verwonderen knikte begrijpend Zeer practlsch zeer practisch mister O Flanagan Altijd alles nieuw natuurlijk dat Is het verstandigste wat u doen kunt Maar u kunt toch gecostumeerd gaan Overigens behodft u werkelijk niet zooveel omslag te maken Het zal meneer Altmann die het bal georganiseerd heeft een eer zijn u te mogen ontvangen Dus twee kaarten niet waar De directeur haastte zich naar de telefoon en bracht den schilder Altmann FEUILLETON die de kunstzinnige reclame tn Weenen op een ongekende hoogte gebracht heeft van een en ander op de hoogde Deze wreef zich vergenoegd in de handen Het Concertgebouw uitverkocht Breltbart op het tooneel en de rijkste man ter wereld in een loge prachtig over dat bal zou men voorloopte niet uitgesproken raken geven In aljn Interview trok den Klokslag tien uur betrad John O Planagan met zijn particulier secretaris Pred Plumber het Concertgebouw dat tjokvol was met dames en heeren in de meest ulteenloopende kleederdrachten Het comité van ontvangst beschouwde het als een typisch Amerikaansche gewoonte dat de multi milllonalr zelf in een donker colbert met een geruite pantalon verscheen maar zijn secretaris correct In smoking In het geoefende kunstenaarsoog van den heer Altmann maakten de belde gevierde gasten een eenlgszlns grotesken indruk HIJ meende in de pantalon van den Amerikaan een genaaide winikelhaak en op de smoking van diens secretaris ettelijke vetvlekken J te bespeuren maar tenslotte was hij toch zoo verheugd over hun komst dat hij deze kleine ongerechtigheden spoedig vergat De Illustere gast werd nu allereerst voorgesteld aan de echtgenootè van den heer Altmann Daar deze kennismaking op eenigszlns luiden toon plaats had verbreidde zich de mare van O Flanagan s verschijning in een minimum van tijd en eer lo minuten verstreken waren was niemand der drie duizend gasten meer onbekend met het feit dat de rijk