Goudsche Courant, zaterdag 28 mei 1938

Het lid van den Raad de heer C p van der Hoorn die bewoner Is van buurtschap Randenburg zag In het vei branden van de bovenlaag niet veel he daar de boomen en vooral palmboome die onder water blijven het water bi derven HU adviseerde de hoog opgesti pelde boomen en planten te doen wegn men en elders tot demping in de sloi te gooien B en W zullen dienaangaande ee nader onderzoek instellen en naar b vind van zaken handelen EXAMBM¥R£BSf Neem in de maanden voor het examen eens regelmatig Tonicum Noury Het Italmeert de zenuwen sterl t het lichaam en stimuleert den geest Dat óóna theelepeltie Tonicum Noury voor den maattijd is een weldaad voor Uw getieete wezen Schenkt de zenuwen rust oeeft het lichaam kracht en houdt den geest opgewekt en frisch Tonicum Noury voorkomt moeheid en overspanning Neem het van nu af aan regelmatig U zult zich krachtiger opgewekter en kalmw voelen naar lichaam en geest volkomen fiti f 1 50 per flacon Dubbele flacon f 2 25 Fabrlkante N V Nourypharma Deventer Die fiets van Sneeuwwit gloor De str d om Weenen Roman van HUCK BETTAUBR De bankier protesteerde Als de kroon kelUk kon stijgen zou ze al lang ge gen 7ljn lic voor mij ben er dan ook jau overtuigd dat de doUar mede in verJjad met den huldigen toestand in sMopa spoedig weer de hoogte in zal taan Wister John kneep zijn nieuwen kenJ zoo hard In den arm dat deze een eet van pijn slaakte Wel Ik houd er niet van veel woorJj vuü te maken Onmiddellijk handem V geeft mij morgen duizend mll Wn In baar geld en Ik betaal u binnen fen maand tegen den koers van morgen effectieve dollars He meeoi reden te lebben om te gelooven dat ik dan een naaad lang voor niets leef De bankier overlegde snel dat hU bij huidige stabUltelt van de kroon In y geval niet veel riskeerde en aar me toen geen moment op het voorstel te gaan CPlanagan wenkte zJJn se fteddy jij gaat morgen naar deaen Weer haalt me duizend mlllloen kro UIT DEN OHTIIB Bergambacht Een eerste prUs behaald De gemengde zEOigvereenlglng Zanglust alhier directeur de heer H Zanen behaalde te Lelden bij een concours gehouden In de Stad ehoorzaal in de eere aldeeling een tweeden prijs met 291 punten Weeggeldisn Gedurende het Jaar 1937 is aan weeggelden op de weegbrug aan de haven Bergstoep alhier ontvangen de som van f ö M 77 Gevonden voorwerpen Een portemonnale met inJioud Inllchtmgen te bekomen bij den gemeenteveldwachter alhier Vereen tot luchtbeschermiög afd Bergambacht Het aantal leden van de afdeellng Bergambacht van de Ned vereeniglng tot luchtbescherming is thans gestegen tot 300 B£RK£NWOUDE Bevordeird tot doctor in de godgeleerdheid Aafl de Umversitteit te Leideai is bevorderd tot doctor in de godgeleeirdheid op proefsclirift getiteld Research into the textl af 1 fiainuel lOCVI de heer P A H de Boer aboren te Woulbrugige Goudflrak Kinderverlamming Alhier doen zich den laatsten tijd enkele gevallen van kinderverlamming voor oniangs is een ii Jarige knaap aan deze ziekte bezweken Een andere patlfent werd üi een der Goudsche ziekenhuizen opgenomen Momenteel doen zich geen nieuwe gevallen voor Haastreoht Olym ia Ter gelcgeaheid van haar 40 jarig bestaan organiseert de gymnaatiekvereeniging Olympia wedstrijden op 4 en 6 Juni a 3 waarvoor wy het programma ontvingen Vermelding daaruit verdient het voorwoord van den voorzitter van de K N G V en een artikel van een der oprichters Voorts vermeldt het boekje de samenstelling van het eere comité welke wü reeds eerder gaven de eereleden en de diverse commissies Opgenomen is het programma voor de adflpirantenwedstryden op Zaterdag 4 Juni en de groote wedstryden op Maandag 6 Juni Voor deze wedstryden is door de voetbalvereeniging Haastrecht welwillend haar terrein beschikbaar gesteld terwyl kleedgolegenheid is gevonden voor dames in het gymnastieklokaal der O L school en voor heeren in het sportgebouw Concordia De afgevaardigden van de K N G V het bestuur der juibileerende vereeniging enz gullen des Maandags te 1 45 officieel ten Raadhuize worden ontvangen V V Woensdag 1 Juni a s houdt de plaatselylce afdeeling van Veilig Verkeer een algemeene vergadenng in het café Huis den Hoek alhier Driedubbele botsing Naby dmhoek by het raadhuis stond een luxe auto geparkeerd Van de zyde van Oudewater naderde een luxe auto terwyl van de richting Vlist eveneens een auto den hoek omkwam De bestuurders van deze wagens merkten elkaar te laat op en reden tegen elkaar terwyl een der wagens bovendien nog tegen deitparkeerende auto opreed Van een der wagens sprong een band spatborden werden ingedrukt en radiators beschadigd doch alle inzittenden bleven ongedeerd Dienstplicht De dienstplichtregistera der lichting 1939 van de gemeenten Haastrecht en Vlist liggen ter secretarie ter visie Vrachtauto botst tegen woonhuis Zondagnachii reed een met 2A0 balen oUenootjes gelden traUer van de richting Oudewal y de Dorpsstraat binnen De chauffeur nam de bocht wat groot en reed met de lading langs het huis van üea heer Joh Jansen Daardoor braken de touwen waarmede de lading was vastgesjqrd en rolde een deel van de lading over de straat die geruimen tijd versperd werd voor het ook In den nacht nog vrij drukke verkeer Feestcomité Tot voorzitter van Haastreoht s Feestcomité werd gekozen de heer E ten Oever alhier Inenting Op Woensdag 8 Juni a s zal in een der lokalen der o 1 s gelegenheid bestaan tot kostelooze Inenting en herinenting Ouderkerk a d Ussd Wedvlucht poetduiven De door de postduivenver De Snelpost gehouden wedvlucht van St Katheleijne Waver B met 83 duiven had den volgenden uitslag 1 J van der Linde Krimpen a d IJssel 2 17 H Rltskes 3 7 12 14 8 J Mourlk 4 J van Meijeren 5 ii 19 K Jansen Krimpen a d IJssel 6 H A Opschoor 8 21 J Opschoor 9 IS J Slingerland 10 13 16 Jac V d Ham Krimpen a d Ussel 20 Van den Arend en Schippers Krimpen a d IJsael De wedstrijd vanuit Soignies B afstand 157 K M met 72 duiven verliep als volgt 1 14 18 J Mourlk 2 A C van Pelt 3 H Rltjskes 4 j Slingerland 5 9 K Jansen Krimpen a d IJssel 6 13 17 Jac van der Ham Krimpen a d IJssel J Opschoor 10 16 Van den Arend en Schippers Krimpen a d IJssel il löG de Boer Krimpen a d tfek 12 O Melgers Prijsuitreiking B V L In het scWetlokaal van de Bijz Vrljw Landstorm ln de voormalige o I school aan de Oorpstraat had Zaterdogavorui de prijsuitreiking plaats van den door de plaatselijke afd gehouden buks schletwedstrijd op de vrije baan De navolgende schutters verwierven een prijs 1ste pr C Vermeer 244 p 2e pr C Horsman 244 p 3e pr G Spoormaker 343 p 4e pr N van Wijk 241 p 5e pr B Hendriks 241 p 6e pr Ant van Soest 240 p 7e pr P G Visser 239 p 8e pr G Noordegraaf 235 p 9e pr C Spek 230 p loe pr A Slebellng 228 p Ue pr W P van Dijken 224 p 12e pr C Rietveld 219 p 13e pr S J Loeve 216 p Met ingang van Zaterdag J l wordteen schletwedstrljd gehouden met het K S O geweer op de gewone banen om de 14 dagen één serie van 6 schoten elndlgen de op Zaterdag 27 Aug Er wordt geschoten tn 3 klassen De prijzen zullen bestaan in kunstvoorwerpen Verder Is ingegaan een wedstrijd met de flobertbuks op de vrije baan waarvoor men een on beperkt aantal series kan schieten Bij laatstgenoemden wedstrijd wordt niet In I klassen geschoten Ter beoordeeUng gel den 4 hoogste series op verschillende avonden geschoten De beoordeelingswedstrijd voor hrt indeden van de schutters in klassen zaldit jaar eerst na Augustus gehoudenworden Vuilnla ophaaldlenst 1 Tot werkman belast met het ophalen j van het hulsvuil van den op i Juni In 1 werking tredende gemeentelijke vuilnisophaaldienst Is door B en W na Inschrijving benoemd de heer H Kreuk Nachtwaker De heer A Llngen alhier is aangesteld als nachtwaker bij de Rijkswerkverschaffing in dasSpreeuwenhoek Toegestaan B en W hebben aan de Bataafsche Import Maatschappij vergunning verleend tot het plaatsen van een benzüieinstallatie op het perceel A 287 eigenaar de heer Jac Terlouw in de Nesse I Konljneukeuring Nut en Sport De plulraveevereen Nuf en Sport alhier zal op 18 Juni a s een konijnenkeuring houden in de zaal van den heer D van Meeteren In de Kromme Als keurmeester treedt op de heer Joch j de Jong uit Rotterdam Het asptaalteeren Het asphalteeren van den Groenendijk alhier vordert niet snel Na Woesndag heeft men tengevolge van den regenval niet kunnen werken Het wegdek moet eerst weer goed droog ziln wil de teer laag houden RUksvelditfhchter gearriveerd I e alhier benoemde rij ksveldwachter G Hendriks uit Rockanje is Donderdag gearriveerd en heeft de hiervoor van gemeentewege beschikbare rljksveld wachterswoning in wUk A betrokken j Schouwdrijving j Het bestuur van den polder De Nesse zal op Woensdag 25 Mei schouw drijven over den Lageweg en den Ttendeweg volgens de hierop betrekking hebbende bepalingen van de polderkeur benevens over het op en aan deze wegen groeiende houtgewas Slooping De oude woonhuizen van den heer J Suiker in de Kromme alhier worden ge sloopt waarna een dubbel woonhuis op dit perceel zal verrijzen Deze woningen zullen de eerste zijn welke onder de nieuwe door den Raad vastgestelde bouw verordening vaüea Moercapelle Elerveillni Op Donderdag 19 Mei 1938 waren aan gevoerd lff775 eieren De prüzen waren als volgt klppeneleren ƒ 2 90 3 40 ecndeleren ƒ 2 76 2 90 kalkoenelercn ƒ 5 40 5 50 alles per 100 stuks i In een sloot geraakt Doordat de heer B alhier de machtover zijn stuur verloor kwam hU metziln rijwiel In een sloot aan den Oriderweg alhier trecht Met een taemodderdpak en de schrik liep alles verder goed afFKEDIKBEUBTEN Zondag 2 Mei Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Bout van Dellshaven i Vu n m Ds M Verkerk Oud Oeret Gemeente 10 30 u v m 3 u en 7 u n m Ds M Holman i Nieuwerkerk a d UmcL De heer Van Waasbergen 1 loco burgemeester Tijdens de vacantie van den heer burgemeester T Jas Is de heer W v Waasbergen loco burgemeester i Loop der bevoIkln Ingekomen A v d Ouden van Rotterdam A de Joode van Moordrecht H Vaartjes van Zuldwolde S de Wit van Gouda J H Baak van Warmond j Vertrokken C de Pater naar Zevenhuizen A M Rook naar Vreeswijk A V d Spek naar Schipluiden Th Joh A Bol en gezin naar Den Haag H Ultenbogaard en gezin naar Monster A C Rijlaarsdam naar Gravenzande T Sterk naar Haarlem tloh Kool naar Berkel i Burgerlijke Stand ONDERTROUWD P Damsteeg Jaar en C A Rook 22 jaar GETROUWD P K v d Meer 34 jaar en L A Koole 23 jaar 1 GEBOREN Maria Qeertrulda Cornelia d V N L Berg en M de Jong Trïjn i tje CorneUa d v G Dekker en K v d i Weyden Bastlaantje Jannetje d v P Reym en C Wensveem Pleter Hendrik z V P H V d Berg en O O Kwak OVERLEDEN A Molenaar 73 Jaar echtge van P Hoogendoom ding van den weg beginnen thans tot verrottmg over te gaan waardoor het polderwater totaal wordt bedorven en in de omgeving een ondragelijken stank begint te verspreiden Burgemeester Lucasse had te dier zake advies ingewonnen om tot opheffing van dezen hinder te komen Het advies luidde om de boomen die boven water uitstaken te verbranden en dit te doen on der toezicht van de brandweer ter voorkoming van brandgevaar voor de belendende boerderijen Heeuwfjk Luohtbeschermingsdienat Woensdagavond werd ten gemeentehuize een begincursus gehouden in behandeling en het dragen van het gasmasker voor den luchtbeschermlngsdlenst Begonnen werd met den bij den luchtbeschermingsdlenst ingedeelden dienst der E H B O De cursus wordt geleld door de daartoe opgeleide instructeurs de heeren Jac van Roon en KI van der Lecq Aan de ultnoodlging tot deelneming hadden alle personen gehoor gegeven Volgende week Woensdagavond worden de oefeningen vervolgd ten ge meentehulze Vreemdelingenverkeer 1 De afd Reeuwijk van de Vereen voor Vreemdelingenverkeer die zeer actief is f voor het vreemdelingenbezoek aan Reeu 1 wijk en haar mooie plassen heeft een moot succes geboekt op de door haar gevoerde propaganda Bij het secretariaat i hier ter plaatse zijn van vreemdelingen een groot aantal aanvragen ingekomen voor verblijfplaatsen aan de Reeuwijksche plassen tijdens het zomerseizoen Steun voor kleine kweekers Ter voldoening aan een wensch van vele kleine boomkweekers in deze gemeente wordt het van belang geacht een uiteenzetting te geven van de steunregeling voor kleine kweekeri Het departement van Sociale Zaken heeft als norm voor man en vrouw vastgesteld een bedrag van 9 per week Voor elk gezinslid boven de twee wordt een toeslag van 15 cent gegeven Van de norm plus toeslag wordt atgetiokken de i berekende nettoinkomsten van het bedrijf Deze berekening is gebaseerd op een norm van 15 cent per Are of 7 cent t per R R boomkweekerU en lo cent per i Are boomkweekerlj Paard verdronken Woensdagmidag Is eeo hollend paardvan den veehouder Q Kwakemaak anden Nleuwdorperweg in de weide in desloot gesloopen en verdronken De vee thouder K had dit paard den vorigenavond ontvangen van den heer Van Vliet te Gouda om het in den hooibouwte gebruiken Het cadaver werd naar de inoodslachtplaats van den heer E van Meurs vervoerd Precies een jaar geleden had deze veehouder ook het ongeluk met een aanhem toebehoorend paard In de sloot te geraken waarbij toen ook het paard ver dronk i TONICUM NOURY De siootdemping met boomen en planten De door de Sierteeltcentrale opgekochte boomen en planten die in een sloot i langs den Randenburgschenweg In deze gemeente zijn gedeponeerd ter verbree GEHEEL GRATIS ontving de Haar J v d ENDE Achter Vischmarkt 21 Gouda een rijwiel als 50e inzender van 73 Sneeuvirwitgloor bons waarvan de letters op de achterzijde de slagzin vormden Zuivere Sneeuwwltgloor het oudste en maast bekende bleekmiddel bleekt wit als sneeuw Hel rijwiel is Ie zien bij den winkelier J Kalshoven Raadhuiswes E 88 Keeuwijk Gebruikt in afk geval voor een heldere wasch Sneeuwwitgloor spaart de bons en milt ze met Uw vrienden en kennissen Vraagt nadere inlichtingen aan Uw winkelier of rechtstreeks aans N V Zeepfabrieken v h DE HAAS 8c VAN BRERO Apeldoorn blfij kt luU aU rnefiiui KiiÉiilq liir Zaterdag 28 Mei 1938 77e Jaariranff PIBSCHE COCHNr NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den be orgkring 1 6 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentiën in het Zaterdagnummcr 20 bijslag op den pr s Liefdadlghelds advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en Ingezonden mededeehngen bü contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn BERGAMBACHT BERKENWpUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE yWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEÏJWT TK SCHOONHOVEN STOLWIJK gtbladverschtintdagelliks behalveZon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar de kHOtiiDK per looper Reschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 Aioluiemenlen worden dagielijkB aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA H Me agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onje bureaux zfln dagelijks geopend van 9 6 uur Administraüe en Kedactie Telef bterc 2746 Postrekening 48400 Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8300 ex lieerden hebben een geheele serie van argumenten om Buitschland fl eisch te ontzenuwen ia de bewering dat over het algemeen koloniën finantieele en economische lastposten mogen genoemd worden Indien zulks juist zou zijn waarom willen de andere landen niets van deze lastposten schenken Maar toegegeven dat de koloniën onder het huidige systeem finantieele offers eischen omdat het winstbejag daar overheerscht en de geldgedachte allen vervult waarom zou zulks het geval zijn indien men den arbeid neemt als basis van het welvaartstatreven der menschen In nauwelylcs ontgonnen koloniën is verbazend veel arbeid te verrichten arbeid die de energie van een geheel volk opeischtl Waar Duitschland arbeid beschouwt als basis van het volksbestaan moeten koloniën heel wat meer be teekenen voor haar dan voor de andere groote landen Voor Engeland is het Britsch Imperium een kwestie van prestige want groote gebieden zijn nauwelyks gecultiveerd terwijl de situatie in Britsch Indië met zijn circa 950 mülioen groote bevolking zeer treurig moet worden genoemd Frankrijk heeft een bezit zuiver en alleen Ujt machtfthp ef uit een ongezond verlangen 0tt aummer bataat uit tWM bladen iMsi om inkoopen te doen Het is begrijpelijk dat men dan allea Ibü elkaar bracht wat van de gading kon z n Vele winkels en magaaynen hadden dien dag hun speciato uitstalling op of nabij het marktplein Vooral de afdeeling tweedehands arti kelen had een groote plaats onder deze verkoapgelegenheid en juist bieryanj was het gevolg dat ook de bevolking van de stad zelf marktwaiarta toog om te zien of het daar niet voor weinig gelds nog iets goed op den kop kon tikken Voor wat Den Haag betreft is de veehandel allang verdwenen Of onze stad daar geon centrum voor was kunnen wÜ niet Ibeoordeelen Rotterdam Delft en Leiden handhaafden die markt wel Men ziet op de Haagache markt geen boeren en buiteniai het zyï altegader stadgenooten van allerlpi slag die hier ronddwalen Zoolang het hier een handel van tweedehands artikelen Rold had de markt reiten van bestaan Nog altyd is een deel maar slechts een klein deel voor dit geinre bestemd Het nieuwe goed levenamiddelen en verbruiksvoorwerpen die even ffoed en even dMur in tal van winkels zijn te verkrygemi is ook een plaats p egeven Daardoor heeft de markt hot oude karakter verloren De omvang breidde zich steeds meer uit en dit ia wel de voornaamste oorzaak geweest voor de overplaatsing In de oude stad kon men een dergelyk terrein niet vinden Thans ligt dt markt langs lün 11 van de tram Dit is de tram die van het station Hollandsche Spool naar Schevenmgen rijdt Het is een lang un breed veld ruim maar zonder eenig cachet Er is geen achtergrond er is geen afwisseling het is een veld open en vrij Natuur lijk is alles gemoderniseeïd en geordend Dat zijn altijd twee leelijke aanslagen on een oude antieke instelling want daardoor wordt het gegroeide historische karakter SP AAS Jlanêiaóingan Nog één Week en het is Pinksteren i Dan wil een ieder ieta nieuws Wij toonen U een sohittereüde collectie DAMES n KINDERKLEEDING te en ZEER LAGE PRIJZEN heejt sorteéring en Lage Prijzen £ ERST£BIAD Grondstoffen en Koloniën naar grootheid Want het eigen land i scherp in verval en hoe kan een achteruit hollend land iets aan de koloniën doen Wy geven hieronder leen overzicht van de verdeeling der koloniën onder de verschillende landen Engeland bezit aan land buiteji het eigen koninkrük 150 maal zooveel als de eigen oppei vlakte het beheelrscht circa 27 van de geheele aardoppervlakte Frankrijk heeft een koloniaal gebied dat 22 maal zoo groot is als het Fransche territoir in Europa en beheerscht ongeveer 9 der wereld Sovjet Kusland beslaat 16 der wereld de Vcreenigde Staten 7 Nederland 2 Nederland in Europa beslaat 34 000 vierkante kilometer en bezit aan Overzeesche gewesten opgeveer 2 046 000 vierkante K M Vermoedelijk zal men niet w ten dat het koloniaal gebied van België grooter ia dan het onze al is de Congo heel wat minder dicht bevolkt België s eigen oppervlakte is 30 400 vierkante K M en bezit 2 4 millioen vierkante K M koloniaal beiltl Portugal s koloniaal bezit is van ongeveer gelyke grootte als het onze terwyl Italië heerscht Abessynie inbegrepen over 3 226 000 vierkante kilometers Brieven uit de Hofstad MGDXXVIU De markt die verdween Een stuk historie is uit onze stad weggevaagd de markt die bijna drie eeuwui in het centrum js gehouden i6 naar een buitenwijk overgebracht Lang heeft dit plan gehangen het is van alle zydeji be keken en bestreden nmar de eischen van het verkeer hebben den doodenden slag aan dit aloude instituut toegebracht Men kan de vraag opperen of een dergelijke markt feitelijk luet uit den tijd i Tot op zekere hoogte ongetwijfeld Aan tijdelijke koopgelegenheid bestaat geen behoefte Trouwens als zoodanig is de markt ook nooit in de eerste plaats bedoeld Van oudsher was de markt het centrale punt van handel voornamelijk voor de omliggende gemeenten Handel in vee en pluimgedierto artikelen voor land en tuinbouw ms ie hoofdzaak Eenmaal per week kwamen de boeren uit den omtrek stadwaarts Jiet ia bekend dat Üuitschland de vroe BK Duitsche kolomen terug wü hebben MMidere malen heelt het land deze eisch aan de mugeudheden geslald die Duitach grondbeait ais mandaatagebied verkregen üebben maar tot dusver is men nog niet tot üvereenstemming geJtomen In den begMUW Btond men hierteipenover volkomen aifwtjzend geleideluk begint echter de VoUtBmeening het onbillijk te vmden dat Dtutschland geen enkel koloniaal temtoir beeft en de groote landen een zeer ruim gedeelte van de wereld beheersehen Het IS natuurlek nog niet te zeggen hoe mea tenslotte het koloniaal gebied zal gaan veid elen Momenteel vraff n andere gewichtige problemen de aandficht en ook S tfichtand acht den tyd achunbaar nog met gekomen om het koloniale probleem als een realiteit op den voorgrond te stellen Dit komt weggenoanesi Een kraampje op de markl is eeni paar planken op twee schragen eventueel met een zeü er boven alles een beetje grauw en vergry sd smoeaelig en lair obscure Op de nieuwe markt zyn het geen kramen meer doch stands Het geheel maakt meer den indruk van een tentoon tellin g dan van een markt Het eenvoudige ia op de nieuwe markt totaal knusse gemoedelijke het aartavaderlyk verdwenen Er is geeji intimiteit meer t ia alles nieuwe aakelyfcheid Hoevelen zyn altijd naar de boekenstalletjes gegaan om daar onder het zeildoek te duiken en rustig te snffelen te onderhandelen te praten met den ouden bekenden handelaar Heel wat bekende figurer op allerlei gebied hebben wy die er zelf ook altijd kwamen daar gezien Zij zullen nu óf niet óf zelden meer komen en nieuwe klanten zuilen er zeker met bij komen In het koffieuurtje zwierven ook ambtenaien van de departementen tusschen de boekonstalletjes zy zullen het niet meer kunnen doen omdat het tprrein te ver af ligt Er zal zegt men straks op een hoek van het oude marktterrein toch weer gelegenheid zy n voor boekenstalletjes echter op dagen dat er geen algemeene markt is Dat zal de verkoopers weinig baten want zij gingen op Joh de MOL v h J de Mol Zn MAATKLEERMAKERIJ Turfmarkt 75 Telefoon 2900 Costuums naar maat van af ff eo oo Neem dadelijk AKKERTJE bespaar U die nare dagen Binnen een kwartier verdwijnen Uw pijnen Uw lusteloosheid Uw migraine en gevoelt ge U vroolijk en opgewekt Let op het AKKER merk Per koker van 12 stuks 12 stuivers Per doos van 2 stuks 2 stuivers ÏADAMTIE 1 gaiandeetan de goede UAIfAN i IE werking van AKKERTJES want te bevatten een bijzondere combinatie van uiterst geneeskrachtige sloffen volgens recept van Apotheker Dumont Öitler wenscht onder geen beding den mdc te verstoren Niet dat l mt8chland bevreesd is voor den oorlog Integendeel t begm al aardig machtig te worden aar de arbeidsideologie de opvatting omtrent de waarde vaji den mensoh doe9 elke moodige oorlogsgedachte bannen TrouWw Doitsohland verlangt mets an im dan teruggave van hetgeen Versailles aan Duitschlahd heeft ontnomen Tegenitanders van deze eisch hetzij uit eigen belang hetzy uit foutieve overwegingen brengen naar voren dat Duitschland nu enmaai den oorlog verloren heeft en elke verliezer moet betalen Goed maar Üuitschland hoeft weliswaar den militairen oorlog verloren maar de werkelijke stryd was met het beëindigen van den militairen oorlog de wereld nog met uit Hy w rd op economisch terrein voortgezet en de economische ia Duitschitnd bezig te winnen Èen andere argumentatie de ex geal Ein uitflflzocMa collactia Coituums vindt U bu m n KLEEBINGHUiS G en winkel M APPEL Blauwstrut 15a Telef 3338 Met een eerijjk doet voor oogcn toegerust et voldoende zelfkesmi en vastheid van lïegilBel Itan men het ver brengen in de wereld FEUILLETON geval maar Intusschen meende hij toch al s goed staatsburger en oud oom van Ralph verplicht te zijn zijn maatregelen tegen deze grove zwendelarU te nemen Maar hoe Eenvoudig aangifte doen bij de politie Dat was vrij gevaarlijk De mogelijkheid was Immers lang niet uitgesloten dat Ralph hem niet de volle waarheid verteld had Wie weet of deze belde oplichters niet geheel met zijn medeweten handelden of dat hiermede eennieuwe comedle werd voorbereid Er was maar één weg Ralph moest onmiddellijk van een en ander op de hoogte worden gesteld Maar ook nu was de moeilijkheid hoe Het weer bleef gunstig voor wintersport Ralph zou nog wekenlang wegblijven en bovendien had Holub er geen idee van waar zijn neef zich ophield Tenslotte meende de oude heer een uitweg te hebben gevonden Hij liet In de bladen Ini Graz Innsbruck en Salzburg de volgende advertentie plaatsen nen In baar en geeft daarvoor een dollarcheque betaalbaar op 17 Maart Na deze opdracht wendde hÜ zich met een dreunenden lach tot de Inzittenden der belde loges Ha ha ik heb daar even een bankier afgezet Dat moet gevler4 worden Ik noodig alle dames en heeren uit tot een fijn souper met champagne Deze vriendelijke invitatie werd dankbaar geaccepteerd en gezamenlijk begaf men zichop weg naar Restaurant Frangals waar een vorstelijk souper werd aangericht tot de eigenaar er om vier uur In deni morgen aan herinnerde dat er een tijd van komen en een tijd van gaanwas Met een breed gebaar verwees mister John den ober naar den bankier Wilt u zoo goed zijn deze kleinigheid op mijn conto te boeken De financier straalde Daarmede was de zakelijke verbinding van zijn instelling ipet den rljksteni man ter wereld officieel tot stand gekomen Daarop deed zich nog een klein incident voor Een der aanwezige heeren kwam toen hij zijn garderobenummer zocht tot de zeer onaangename ontdekking dat hij zijn porteEeuUie inhoudende eenlge duizenden Tsjechische kronen duizend Hollandsche guldens en tien mlllloen kronen vermiste Maar ook hem wist mister John te troosten daar hij verzekerde zich voor elke schade zijn gasten berokkend verantwoordelijk te stellen Ik zal u een cheque sturen en daarmee is de zaak allright Toen zij In hun wagen naar huls reden fluisterde John O Flaauigan zijn secretaris in het oor Hallo Fred als we die miUiarden hebben dan zetten we die comedle stop hoor Nog twee drie dagen en we verdwijnen Dan hebben we genoeg vooreen net cafétje in Ottokrlng en wordenwe nette menschen De kleine knikte Da s nog zoo n slecht idee niet Franz We moeten voorat niet te overmoedig worden Wie het onderste uit de kan wU hebben en de rest hè Bij deze woorden onderwierp hij de fonkelende haarspang aan een nauwkeurig onderzoek om daarna den Inhoud van de gerolde portefeuille na te tellen Den volgenden morgen begaf de secretaris zich per auto naar de bank en ontving tegen qultantle en overhandiging van een waardelooze cheque groot veertienduizend en ettelijke dollars betaalbaar den zeventienden Maart van het loopende jaar een mlHlard in fonkelnieuwe biljetten van een half mlllloen kronen De tailleur bracht de colberts d schoenmaker de bestelde schoenen de fraaie auto stond gereed en de dagbladen bevatten s avonds het bericht dat onze gast de welbekende Amerikaansche mlllionalr John O Flanagan die en die zaken met zijn bezoek vereerd en daar omvangrijke Inkoopen gedaan had De echte en de pseudo O Flanagan De oude heer Holub kon zijn oogen niet gelooven toen de dagbladen de aankomst van John O Flanagan berichtten Wat moest dat nu beteekenen Ralph had hem toch verteld dat het heelo verhaal van dien stiefbroer slechts een leugentje was om hem in staat Ui stellen zich wat vrijer te bewegen Holub nam weer zijn toevlucht tot het beproefde systeem elk gecompliceerd probleem tot de formule tweemaal twee is vier te reduceeren en zei tot zKhzelf Twee oplichters die goed op de hoogte wai en van deze geschiedenis zijn op de een of andere manier te wetengekomen dat Ralph uit Weenen vertrokken is Natuurlijk weten ze niet datvan het verhaal van dien stiefbroer geen woord waar is en intusschen trachtendie heeren een flinken slag te slaan Professor Holub wist dat dr Kriegel eveneens in het geheim was genomen Dies leek het hem het verstandigst dezen eens te gaan opzoeken om te overleggen wat hen te doen stond Maar Kriegel bleek de zaak van den huraorlstischen kant op te nemen Broer John is plotseling In Weenen verschenen Indien zwendel konv dan direct hier Holub Inderdaad las Ralph deze advertentie In een hotel in Kitzhubel waar hl voor een paar dagen zijn Intrek had genomen Hij begreep er weliswaar niets van maar zag toch in dat het gewenscht was naar Weenen terug te keeren Wordt Twvolffd Een prachtldee van die twee kerelsl En ons gaat het ten slotte al evenminaan als onzen vriend Ralph dien men er toch niet verantwoordelijk voor kan stellen dat een handige opUchter van zijn afwezigheid gebruik maakt om alch voor zijn broer uit te geven Laten wemaar kalm afwachten hoe dat zaakje afloopt Misschien zit er wel een goeie sketch in Holub was niet voor niets Jarenlang leeraar op een gymnasium geweest Ook hij zag de humoristische zijde van het