Goudsche Courant, maandag 30 mei 1938

Ko 19738 lïrfcËGiu PNiïTHOEjËHET daT KR JG jA TAFELLINNEN E N OOK HEr ALlEEN GEDAAU BEODESOED TOCH ZO meT DE OVEïJe MACHTiS WIT KRUST BiNsoiXT l57oV l 500R DE WEET U Jat ook U 17 kilo gezinswas mol Rinso prachtig haldar wil krljgl binnen anderhall uur voor slechts 12 cent dat U hel sop van de nieuwe overvette Rinso vele malen achter een kunt gebruiken en wel voor het witte bonte en gekleurde goed d t zich op elk pak Rinso een bon voor fraaie en nuttige ge schenken bevindt dat Rinso even goed voor de tobbe als voorde wasmachine is Ab U dat alles weet dan gebruikt U zeker niet meer een gewoon zeeppoeder maar alleen de nieuwe overvette RINSO voor slechts 12 cent met geschenkenbon Nieuwe Voorjaarsstoffen vragen Moderne Byouterieën De prüs maakt U dit mogelük U slaagt by ons reeds voor een luttel bedralg AWNNEMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar de kaorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MAKKT 31 GttUDA hg ojue agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren er gelegenheid van het congres der na tionaalsocialistische partij in Maag Bburg Anhalt is Rijkskanselier Hitler gisteren te Dessau aangekomen en h eft de vue gepasseerd over 0 OO partuniiinKbaippen Goebbels heeft hwr een redevo rinif iitgesproken voor tienduizenden toehoorders waarbü hü o m te jpreken kwam f ver de bmtenlar dsche politiek HiJ zeütt o m W j genieten den vrede in on s eigen v dk maar deze vrede is niet afhankelijk van den foeden wil der andere volkau Het go dgewette Duitffche zwaard ie y ün be He be erming Wy verlaten ons niet rp de phrases der pacifisten en op de insielling Tan Geneve nuuar op onze eigen kracht Wil hebben trouwens vrienden in de wereld Onze oude vrienden waren liuirbelaaTs Z stelden aich slechts ten doel 0 1 5 te plunderen Onze vrienden van heden 7 n ook vriraden in tydcn van crisis De wereld zia dftt niet niet een vriendelijk oog Wanneer wy alleon op de wereld zr uden tïii ïouden wy niet het suece der laatste drie inaanden tot stand hebben kunnen hrengta Wy waren 68 milHoen inwoneis groot JSans omvat an landd 75 mjltioen int Bera en dat resultaat hebben wij tot riuid gebracht zondei een schot te los sen raider oorlog te voeren langdurigi toe hinflTPn het wonder van het Duitsche bload dal zich vereenigt met het Duitsche Noed helft ons in staat gesteld dit te heMikem Voortgaande maakte Goeböfl aarcasti he toespelingen p het ideaal vim Sehuschnigg Waar ïa toch die Oostenrykscha inen ch dat denkbeeld van den oud kajiselier van Owtenrijk Hy is uiteengevallen Hij is niet lichtbaar meer en kan niet meer gevtmden worden Wat wel geconstateerd kan oiden ia dat Duitschland werkelijk een groote mogendheid ia welker levensbehoeftpiT door de andere mo g endhaden in overwegiiji moeten worden genomen Over de tegenwoordige crisis sprekende roemde Goebbels deze een periode van politieke hoogsparming waiaina hij zich wendde tot degenen die Duitechland een jrooten vredesverstoorder noemen Duitschland aWus Goebbela wii zjjn levwiaibehueft i realiseereni Nadat Duitschland een groote mogendheiid is geworden gelooft Wen heti met raadigevinpen van broederschap aan boord te kunnen komemi en het te wrrijten den vrede te verstoren Het zou begrijpelijk g iweest zün wan Kuikenvoeder gGvaangi zaad grof en fyn 7 cent per pond 10 pond 66 et Opfokvoeder 12 cent per pond E J Wientjea Keizerstreat Een rtjke kleursctiakeering Gabardine Uamesmantels waarondef praclitig pasteltinten wachten U AUe maiUels met prima bijkleuiende xi de gwoerd 12 75 14 60 16 16 7S Iets bijzonder voor deze prezen H BLOM Groenendaal 6 Jongen gevraagd 14 jaar ter opleiding Th de Vfaal L Noodgodstraat 3 3 A Goed lohuis gevraagd voor pikzwart jong poesje Af te halen Gr Florisweg 32 Te huur Bleekerssingel 33 klein vnij Bovenhuis geschikt voor een alleen wonende of bejaard echtpaar per week ƒ 4 k Te l Sf Bleekerssingil 30 Komt U een naar onze peeiale bad installatie zien Pracht kwaliteit met lag prijzen JAiN SPEE voor U loodgieterswerk nog goedkooper Spieringstr 14 Tel 2826 Al wat men onderneemt hangt dee 8 un t ipt deels aan des menschen wil KUig van t lot ontraadselt geen Teuï lïjètönT De strijd om Weenen Roman van HUGO BETTAUER Hy vond de stad In een bijna chaotljchen toestand Een dag tevoren hadden jnl ernstige schietpartijen plaats gehad JWBchen een troep monarchisten en arwlders waarbij twee menschen gedood i drie ernstig gewond waren De orde JM nog niet hersteld Integendeel het tticft aanzien dat het tot een krachtI oéf zou komen tusschen de radicale en ftMtionalre elementen a ph was s avonds in Weenen aanWimmen en begaf zich na van kleeding J wiaseld te hebben onmiddellijk naar oudoom die In de Welmarerstrasse iiöe Met toenemende verbazing Jjar toch ook niet zónder vermaak las Rde krantenultknipsels die de oude r Holub hem voorlegde Natuurlijk zijn dat opHchtersl Ik J immers geen broer en die John lanagan Is niets meer of minder dan JW schepping van mijn fantasie die nu w een handlgen boef gematerialiseerd Ij ï Het spijt me werkelijk dat ik een eind aan zal moeten maken aji een onmiddellijke aangifte bij de we wilde Ralph niets weten yT ft moet die knapen eerst eens alen Wcnien gaat het alleen maar om een Verf en Glas U behofift geen vakman te zijn Neemt slecht verf van PIET en U maa schilderwerk als van n vakman PIET Gouwe Iw H H KAPPERS Gevraagd een AANKOMEND BEDIENDE Goed kunnende scheren M A WEGENWWS Wüdstraat 6 OVERVETTE RINSO SPECIAAL VOOR DE WASMACHINE H P V M WIJNGAARDEN t MES EN HEERENKAPP KLEIWEG 77 IE1 EF0ON 33 AtFUHfllltN lUOUTERIEEl i Yf ff STOFZUIGER Sfe taqTe pl uilenqewone condilies Vraaq demonslrahe fil Velo Vv aschmacliinel lij Voor a s Feestdagen KOFFERS in alle kleuren en maten DAMES REIS BOODSCHAPen WANDELTASSEN GROTE KEUZE CONCURRERENDE PRIJZEN Firma N Verkerk ZADELMAKERIJ Kleiwegrstraat 6 8 Gouda N V KOVEX HANDELSONDERNEMING DELFT MAASSLUIS GOUDA Toonkamer voor GOUDA en omstreken voorloopÏK KLEIWEG 54 Tel 2110 Levering van Haarden Haardkachels Kachels MenbHen Naaimachines Stofzuigers Waachmachirves Rijwielen Kinderwagens enz enz alles Ie klas merkartikelen tegen de vastgestelde fabrieks en vvinkelpryzen Alles op gemakkelijke betalingsvoorwaarden onder strengste geheimhouding iilENlGE VOORBEELDEN een prima merkrijwiel corapi met lamp vanaf 75 cent per week een schitterenile Patrta kindenvagen vanaf lUO crat per eek een waschmachine prima merk vanaf 75 ceni per week een Erres stofzuiger vanaf 50 cent per week een Kovex naaimachine vanaf 60 cent per week r SIotenfabrieK Voor LIPS Brandkasten en N V IJZERHANDEL P ROND Pz Gouda Meubelen van Ie klas meubelfabriek op nader overeen te komen condiliCHl A TIJBOUT Kleiweg 54 TELEF 2166 ENGELS J WEMPE Leraar M O Joubertatraat 142 Heeren molières vanaf ƒ 2 iO Dames Fluw schoenen f 1 S5 V N MAABEN s SCHOBNHANDEL Vijverntraat ïe huur Bovenhuis z gesch voor echtp of dame alleen Te bevr Zwarteweg 24 Te koop Uskastje en Jongensfiets Ridder v Catsweg 13 Te koop een eiken Urgd merk Angelus 1 H spels Kleiweg 22 BEURSBERICHT Handel in Oliebollen Kalm Patate a Frite Goed Salades Geanimeerd Limonades en IJs met slagroom Zeer levendig Dit bericht is afgegeven door VAN ZOOMEREN s EETHUIS Stoofsteeg 16 Telef 3663 Twee huizen te huur Palmstraat 139 en 143 Te bevr Turfmarkt 5 DE KWARTJES RUBRIEK ELKEN ZATERDAG Een heerlijk kopje thee probeert dan eens orae vakkundig genn leerde specia it thee h f 0 27 per ons lil J KAMPHUIZEN Lage Gouwe Xi Telef 27 V plaatsen wy in de Wie wil een man die al 7 jaar zonder werk is helpen aan een s Zondags pak maat 42 Br no 2677 bur v d blad KWARTJES RUBRIEK Uw broek stukgevallen dan naar Ie Goudsche Kunststoppage IJssellaan 84 IslelBC advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstragels ƒ 26 elke regel meer 10 cent by vooruitbetaling Voor advert ities onder nummer a n het Bureau 10 et verhooging PASFOTO S FOTO DAEMS Zeugestraat 61 InieiMUng deier advcrtenrtlee tol Vriidagmiddag 12 uur Moderne Verchroomde Pohhorlogeg met lichtgvendi plaat vanaf ƒ 2 7 smal model voor HfK ren ƒ 1 9 Dames ƒ 6 50 met schrift garantie S B V d Berg Groenendaal 16 Te huur Bovenhuis Kattensingel 71 Te bevr C J Hoogeveen Kattensingel 70 Huis te huur of te koop Zwaan at Te bevr 4e Kade 77 Zondags niet Te koop goed onderh Kinderwagen nieuw model Steynkade 27 Te koop Dames Heeren en Jongensfiets Vest 67 Te koop een Meiajesfiets spotprijs F W Reifczstraat S9 O O wat zijn ze best onze sn y en spercieb 15 et p bl 7 bl a ƒ 1 00 Keizerstr 39a Haast U Wy zijn by na uitverkocht Zondag den geheelen dag geopei Te koop eiken Buffet met marmer blad de la Reylaan 4 Te huur mooi Bovenhuis riant uitzicht Huurprijs billük Te zien Zwarteweg 24 Te bevr Burg Martensstraat 4 Ter overname aangeboden een Winkel op Iste stand voor bijverdienste lage huur en billijke prij s Br No 2684 bur v d blad Voor behang alleen in de lie iiangselbeurs Zeugestr 86 Tel 2025 Behangen 20 et per rol Brieven kunnen ALLEEN wolden afgehaald eiken dag van 9 6 uur Zaterdags van 9 1 uur Gevr een flinke Dienstbode v g g v voor d of d en n Mevr Mogendorff v Swietenstra t 3 Btedt zich aan ivette Werkster of Dieiffiftbode Vftorwiliens 10 Terstond gevr Dagdienstbode Hotel Café Restaurant The Corner Stationsplein 75 Gevr een flinke Werkster voor Dinsdagmiddag en Vrijdag den geheelen dag Adres de Wit Pr Hendrikstraat 30 B z a gedipl Costumière voor het maken van Japonnen en mantels v ó Palmstr 61 DAHLIA S en ürERANIUMS voor uw tuin Z persoons KANO te koop eiken en mahonie geheel compleet Gekost ƒ 120 vaste prijs ƒ 45 Te bevragen FluweeIcnsingel 74 FB G L Markiezen Rolluiken Jalouzieën Zonneschermen AUéén Hé box Linnen PIET BLOKZIJL Tuinstraat 83 85 A 1 ot 325 Te koop aangeb E n mod gebruikte Kinderwagen in pr na staat N Vaart W Z 5 Net Meisje 18 j P G zoekt vriendin in bezit van n fiets Br no 2675 bur v d blad Gebruikte grasmachine en id oud model Singer Handnaaimachine ter overname B Martenssingel 75 Te huur Houtmansplantsoen 3 en 7 Bevr Keizerstraat 62 Veemarkt Restauriint jillyk te huur voc r bruiloften e i psirtijen V Middellantati aat 19 N Mi rkt 38 39 Tel 2625 POSTZEGELS In en verkoop van Nederland en Koloniën Nieuwe Zomerzegels 19 18 18 cent per serie O A v d Want B Martenssinge 88 Eet viscb van dit adres A yergeer Jr L Noodgodstraat 21 Dagelijks versch gebakken Te koop Ligstoel jongensfiets kinderwagen strooml en luidspreker N Haven 112 Te huur centrum Winkel met salon Een Woonhuis è ƒ 6 p w Een Woonhuis è ƒ 4 p w Een Woonhuis a ƒ 3 ip w Te bevr Gouwe 66 Gev zoo spoedig mogelük oor den Haag een tlink Meisje Kt ed kunnende koken en werken v g schr en mond get voorz Salaris ƒ 30 p mnd Br no 267ti bur v d blad MUZIEKSCHOOL Weshaven 39 Elcmenlaire Zang en Theorie klassen ƒ 2 per kwartaal Gevraagd een flinke tiuisnaaisMr wot Bovenhuis m t fcl Crabethstr igeriaan 31 Br no 2679 bur v d blad Huishoudster Voor HOUT TRIPLEX en BOARD is Uw adres by N VERDOUW Fluweelensingel 9 Tel 2961 Groote voorraad lage pryzen Nette Loopjongen gevraagd bij Henri Polak Opticien Markt 25 Nïttte Vriendin gezocht leeftijd 19 jaar P G Br no 2678 bur v d blad Te Kuur ƒ 4 50 p week Bloisstr 91 95 90 Bothstr 97 99 Bevr Hogendoorn B Martensstraat 8 Te koop een Heerenrijw een iDamesrüw spotprijs Tweede Kade 15 gevraagd R K leeftyd 30 36 jaar in klein moederloos gezin Br met uitv inlichtingen onder no l öeo bur v d blad Heeft U pijn doordat Uw schoenen te smal of te kort zijn Laat ze dan eens ruimer maken Prij s slechts 25 et JAN VAN DAM Keizerstr 62 Gouda TeL 276 Speciaal ingericht voor het omvormen van schoenen Rijwiel Aanhangwagen te koop Emmastraat 7 Pracht Damesrijwiei te koop voor 15 gulden Züutmanstraat 31 Te koop een nieuw Hobbelpaard met twee zitbanken zeer geschikt voor twee kinderen tot 4 jaar Te bevr L Tiendeweg M Net Meisje P G zoekt vnendin leeftüd 20 è 25 j Bt no 2682 bur v d blad HiengelsportartikelMi grootesorteering by Loef Kleiweg 69 Zie Etalage Telef 2705 Gevr netite Dagdienstbode boven 20 j v g g v C A Groenendaal Achter de Kerk 34 Laat bij ons Uw Costuani ontvlekkf n en modelpersen i ƒ 1 G Roelofs Walestraat 2 Bestel tijdig voor de Feestdagen 7 pere Luxe strooml auto s Centraal Garaite Teleff 2986 N Markt 27 T P van Loon Te koop een B M met vaste kiel Bevr bij H Kempkes Brugw eg 86 WfLddinxveen Te koop modern stalen Wandel waigentje Onder de Boompjes 17 Heeft U laat van pijnlijke voeten eksteroog n eelt of kalknagels Het wr rdt pijnloos verwijderd door Zr van As Gouwe 138 Tel 3281 B z a net Meisje v h i d h of huishoudster P G huiselijk verkeer Mej S v d Dussen Nes 6 Schoonhoven Te kioop een Transportrijwiel Heerenfiets Damesfiets en Jongensfiets Sjjekanijder Gouwe 8 Te koop 12 VerpleegstersmouwBchorten no 42 biJna nieuw Kanaalstraat 20 Te koop een Kinderwagen BodegT straatweg 3 Te koop een Wisselstroom toestel voor ƒ 15 Speelklaar C V Eük Gr V Bloiastr U Te koop gevr oude Avro Varaof andere kalenderplaten L Noodgodstraat 3 A Te huur nette Bovenwoning Groenendaal 92 Te bevr op no 90 Voor goede Schoenreparatie naar Geukes Viaraingstraat 14 TE KOOP Als nieuw 1 rolscherm van 3 35 M 1 rolscherm 1 35 1 markies van 2 25 x 1 35 met geheel nieuw doek Bara 1 markies 3 60 X 1 05 2 65 x 0 90 1 75 X 0 89 1 45 x 1 10 1 rolschernv 2 60 M 3 markiezen 1 25 X 1 20 Goudkuil en Prin j Molenvwrf 18 20 Tel 2310 Aangöb een Zit Slaapkamer of Zit en Slaapkamer Adres Nooth v Gooratraat 15 Te huur een net zuiver gesch beh Huis en tuin a d Geuzenstraat 26 è ƒ 3 7 W M de Jon Kattensirgel 3Ï Gevr nette Bakkersbediende of leerling leeftüd 16 a 17 j Dames voor het ervaardigi ii van Damesen Kinderkleeding is het adres J PEEK Peperstraat 2 BJoemkoolpl en Spitskoolpl 30 et de 100 Slaipïanten 10 et de 100 Violen Madelieven Vletten 1 et p st P Romyn Platteweg 249 Reeuwijk DjstrUjiutie Luidspreker te koop kort gebruikt met of z aanleg billyke prys na 29 Mei IJssellaan 123 Asnm Bakkerij Wijnbelt Gansstraat 44 Boekbinderij D v Leeuwen Turfsingel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en muziek Spoedig gevraagd Halfwas Giteterafwerker Gebr Damesfiett m goeden staat te koop gevraagd V Itersonlaan 1 Aanm Nobelstraat 7a G en iientall n meters zeulen met Uw kano Uit het water direct in de loods Jachthaven de Waternimf F 20 Keeuwij Moet U Uw jacht nog schilderen of repare ren7 Maak dan gebruik van onze helling 1 Geen last van muggen of katten Jachthaven de Watemimf sGravenbr weg F 20 Eeeuw k Voor reparaties en ver1 ouwingen is het ulres J HoekMl Timmerman t Heusdenstr 2t Scherp concuireerend Te huur Winkel WoonHliis huur ƒ 3 50 Te bevr Raam lfi 5 Meisie b z a voor d eni n v g v Br no 272 1 Bur De Boskooper te Boskoop Beter dan elk ander v WEELDE s Rook en Pruimtabak Piano te koop gevraagd Br met merk en prijs onder no 26 1 bur v d blad Te huur eenige goed onderhouden Moderne Woningen op het voormalige O N A ter rein Huurprijs ƒ 5 26 en ƒ 5 B0 per week Te bevragen bij G J van Wingerden R v Cataweg 8 en G V d Horst Turfmarkt 42 Meisje van 8 4 u gevr boven 16 j Liefst van buiten Ridder van Catsweg 77 Ruime sorteering Verlovings en Trouwringen in allerlei prüzen S B V d Berg K Groenendaal 16 Te koop gevraagd een zoo goed als nieuw Damearüwiel Br lett R V Boekhandel Verschoor Dubbelebuurt 3 ENORM SUCCES BIEDT DEZE KWARTJM RUBBIEE WeekWad voor Een net Dagmeisje P G gevraagd Zondajfs vrü Peperstraat 26 Krull njongen gevraagd Adres Winterdqlt 9 d w 4 i weekbladen De Krimpenerwaard De Zuidpias Weekblad voor Heeuw jk We haa A II lil rill VTnJrw VMfl IvOl 1 1l A Waddinxveen en De Boskooper het BENIGE AFDOENDE en GOEDKOOPSTE PUBUCITËrrSMIDUbi e iTlVJIl y Ei VJ YBU KMKMVJUi Zend Uw opdrachten aan het Bon MARKT 31 GOUDA Tdef 2745 77e Jaargrang j£3L Maandag 30 Mei 1938 mum E bI en oSJIHENTIEBLAD voor GOUDA EN OMSIREKEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer 0 2ó Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de helft van den prys INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnn worden ingezonden door tuaschcMomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureau X en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zün DUITSCHLAND HEEFT DEN VREDE NOODIG Goebbels spreekt over de jong ste gebeurtenissen Verlangen naar vriendschap Britsch schip tot zinken gebracht in Valencia De Great Knd getroffen bij bombardement van de tad Strijd van Teruel tot Pyreneeën hervat Vliegtuigeai van Franco hebben Valencia Cn het gebied van Grao gebombardeerd Er stygen zware rookwolken op en het luchtafweergeschut is krachtig in werking By het bombardemeU is volgens eer Reuter bericht uit Madrid het de haven liggende BritscRe s s Great End door een bom in den achtersteven getroffen en gezonken De Great lEmd is het fichip waarop d Italiaansche waarnemer der non interventie heeft gevaren van wien werd beweerd dat hij te Valer cia was gearresteerd In de stad zijn twaalf personen gewond Verscheidene bommen viel n m het havtngebied waar kleine branden r ntstonden Uit Barcelona wordt gemeld dat de rechtsche vliegtuigen gistermorgein om 1 uur een bombar tement op de stad hebben geopor d Het zeer hevige afweerge chut dwong de toesteiien evenwel bynti nl hun bommen in zee te laten vullen E n per soon werd gekwetst De schade is niet vai feeteekenis Aan het front van de Middelandf che Zeekust rondom Alrala du I a Selvn ten Oosten van Teruel eni 12 kilometer ten Noorder van Mora de Rubielot hebben de troepen van Franco die na verscheidene atormnanvallei een kust+ilruoik en den top SanlLi Lucia bezet hmlden zich na een togenoanval der republikeinache troepen moeten terugtreJtken Volgens Madrid zyn de troep ti van Frnnco ook in den sector Cantellfurt weer tot het offensief overgegaan Ook in den sector op 22 k m ten noordwesten van Morella Hier spelen zich verbitterde gevechten af De republikeJnsche troepen moe iten zich ten slotte terugtrekken In de provincie Teruel vormt de hemPeimrroya den inzet van een feilen strijd De republikeinache troepen konden hier tot een tegenaanval overgaan en het vele textielfabrieken de veiverijen de leerlooierijen en de papierindustrie van dexe iiiidu tries treek in het riviertje loozen makPii zijn water niet tleo n voor der landbouw onbruikbaar maar bovendien werd hüt zwarte en trage water langzamerhand tot een direct gevaar voor de bevolking Niet alleen dat alle metalen voowerpeii yan de stieek door de zvPs vel stof dampen zwait werden maar bij de bevotkmg kwameii zeer dikwijls ziekten voor die het gevolg waren van vergiftigingen tengevolge van de ga sen die het riviertje ontwikkelde H H resultaat was dat de oevers steede meer ontvolkt werden Hierin is thans een radicale verandering gekomen door d installaties die dezei dagen voor he eerst by wyze van proef op gang werden gebracht waarby het water vani de rivier door zes groote pompen wordt opgezogen waarna het van de verschillende verontreinigende stoffen wordt ontdaan die bovendien der volkshuishouding ten goede komen In de eerste plaats worut het vet teruggewonnen Dan wordt de bagger aan een by zondere bewerking onderworpen waardoor deze tot een waiardevoUe meststof wordt gemaakt die reeds thans in de wynbouwgebiede wordt gebruikt Het van allen afval ontdane en gereinigde water wordt daarna aan de Niers teruggegeven In aansluiting aan dit reinigingswerk bevinden zich verder vyf kampeirt van den Rijksarbedadienst aan de Niers die in het land langs den oever dat thans voor den laiidhouw weer geschiet is de moerassen droog leggen waarbiji zij ook gedeeltelijk hef rivierbed verleggen Duitschland schenkt thans Nederland dus Iduar wat r FRANKRIJK Heiimneringsdag te Parus Voor de Amerikaansche soldaten die in den oorlog hel leven lieten Zondag is te Parijs de Memorial Day g vierd welke de herdenking bedoelt van dt dertigduizend Amerikaansche soldaten die ty dens den weieldoorlog op de Fi ansche slagvelden zyn gevallen In tegenwoordifiheid van BuUitt den Amerikaiinschen dmbassadeur ib een godsdienstoefening ge houden Veteranen van het AmerUtaonscho legioen begaven zich naar den Are de Triomphe waar Bullitt een krans neerlegde op hCf graf van den onbekendten soldaat Voorts heeft BuUitt op het Amerikaansche kerkhof te Suresnes maby Parya een i edevoerii uitgesproken waarin hij o m h t volgende zeide De Amerikanen kunnen niet erkei nen dat een oorlog onvermydelijk is Zij zün ei vaii overtuigd dat het voeren an oorlogtoi regeling van de tegï iiwoordigi Europeesche conflicten gelijk zou staan met lift verbranden van een huis om daarin eeu heel mager stuk vleeach te braden Een oorlog zou beteekei en verwoesting van het coii neer men dierj raad gegeven had aan Duitschland ten tyde van die Kuhrbezetting bijvoorbeeld Thans zegt i dat de wereldvrede in gevaar verkeert Wy wüKn den vrede maar met vitale rechten WiJ willen een Tiendschap we maar zif moet w ederkeerig zyn en haar grondslag vinden in de bUlykiheid Dat ziet men wt 1 tfoor onjse vriendschap met Italië Wy willen geen vrieinidschap die onze lankmoedigheid tracht uit te buiten Ironisch verltSaart Goebbels dat hy hee goedi begrijpt dat de democratieën den spil Rome Berlijn willen vernielen Maar Mussolini en Hitler zijn dapper t n wya Wij kunnen slechts lachen wanineer wy in de liiiksche pers van Frankrijk n Engeland le verortderstellingen lezen die men uit spneekf over Hitler en Miissolmi In felle bewoordingen lieerde Goebl el9 zich vervolgens tegen wat hy de oortog stichtera te Praag Moekou Pary s en Londen noemde Hy verbaasde lich iromodch er over dat men Duitschland bewijze van wredelievendlheid vraagt r a de talryk vredelievende verklaringen vaJi Hitler Om fien vrede tot stand te brengen zyu vredelievende dagen nüodig en geen redevoerjpgen De beste vredesdaden bestaan in de 0 jheffing van de onrechtvaardige clausule van het verdrag van Versailles Toch zou men aldus Goebbels erde geen Iichtvaai dig spel moeten spelen mft den vrede Spr protesteert tegen de grensBchendingen door militaire TsjechoSiu waaksche vliegtuigeai Een volk van dertien millioen gedraagt zich tegenover een volk van 75 muloen alsof het zelf het volk van 75 millioen was De berichten over de samentrekking an Duitsche troepen aan d Tsjecho Slowaaksche grens hadden téiVao da bewegingen der Tsjecho Slowaaksdie troepen te verbergen wanneer er iemand tot de oi de moet worden geroepen dan is dat niet Berlyn maair Praag Door het tegenovergeateldci t doen vei aterkt men de onitoeigeeflij kheid van Praag Goöbbels besloot zyn rede met te zegge i dat Duitschland den vrede noodig heeft alshet dagelijksch brood aangezien het wederopbouwwerk van het nationaalsocïalismezich uitstrekt over verscheidene tientallenjaren Wy willen echter een vrede waarin Tnen ons met rust Iaat wat ik hier zeg L misschien niet zeer overeenkomstig de diplomatieke gebruikien maar ik heb nooitverlangen gehad diplomaat t zyn Het wasmisschien beter een juist Woord te juisteiplaats uit te spreken in een periode vanhoogSipanning tine nt Wij Amerikanen wier loed een menging vormt van bijna alle bloeisoorten ter wereld wy wier leven verrykt is en wanneer God dit wil nog verrijk zal worden dank zij de Fransche Engclsche Duitsche Italiaansche beschavingen en danlTRÜ de beschavingen van al de andere naties der westelijke weteld wij zyn on s v dkomen bewust van de opmerkelijke biidr agen die gele erd zijn door bywa alle rassen van Europa aan ons bloed en aan onze beschaving Wij gelooven aan de esnheid der Europeesche beschaving era voor ons zou een oorlog in Europa niet andere dan een afgrijaelylke burgeroorlog tusschen brcede rs zijn Wij zyn van meenling dat de schillen onzer generatie door rede en b griii moeden worden opgelost Laten wy dus vandaag den wensch uitsprek n dat de Europeesche eenheid verwerkelijkt zal worden en dat onder de Europeesche naties de krachtige vastbeslotenheid groeien zal dat er geen oorlog meer zal komen VEREEN IGDE STATEN Huil herinnert Europa aan het pact van Kellogg In verband met den gespannen toestancl tusschen DuitschtaiA en TsjechoSlowaJsije De minister van buitenlandsche zakeu Huil heeft een verklaring het licht doen zien waarin de Europeesche ianden eraar wordeo herinnerd dat het BriandKellogg pact hedeii ten dage met minder bindend is dan toen het lO jaar geleden werd geteekend Hnll zet uiteen dut hij met het oog op de Üuitsch Tsjechisti e fyianning thans nog eens den nadruk wil leggen op de gelofte geen oorlog te voeren omdat hjj niet wilde dat er een verkeerde uitlegging van de poli tiek der Vereenigtie Staten zou ontstaan De minister voegt hier aan toe dat de Amerikaansche regeering de jongste go beurtenissen iji Midden Kurofv nauwlettc id en met bezorgdheid volgt Wy kunnen zegt hiJ onne oogen me sluiten o n het feit dat een uitbreken van vijandelij khedbn waar ter wereld ook in de aangelegenheden der wereid een factor van algemeent vei warring brengt if aarvan geen mpnsch de uïteindelüke gevolgen knn voorzien BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND GiXMt Duitsch sociaal en agraiisch werk vlaJt bij de Nederlandsche grens Men schrijft oils uit Dusseldorp Het kleine riviertje de Niers daj by Gt ni ep in de Maas valt en waarvan het grootste deel vaifi zijn loop parallel aiin de Nederlandsche grens loopt genoot tot Juhverre de treurige reputatie Duitschland rwartste rivier te zyn Het water dat de TIull zegt tenslotte dat dit een zelfstandige actie van de Amerikaansche regeering vormde en dat aan de verklaring gpen beBprffldngen met vertes nwouidigera van andere mogeidheden vooraf waren egaan TTALIc Radiotoespiaah van Z H den Paus Tot het Eucharistisch congres Ill zijn radiotoesprank tot de geloovigen die te Boedapes zijn ver enigd ter gelegenheid an het Internationaal Eucharistische congres heeft Z H de Paus op de esrste plaats zyn voldoening uitgesproken grap of een weddenschap of betreft het hier de daad van een vertwijfelde die nog te helpen la Ik zal probeeren die l elde knapen vanavond nog te spreken te krijgen Wees voorzichtig m n jongen ééntegen twee is altijd gevaarlijk Maakt u zich maar niet ongqerust ik ben niet alleen m n goede browningstaat zijn mannetje oofc En bovendiengaan oplichters niet zoo gauw tot gewelddaden over Ze vertrouwen meet ophun gevoel voor humor dan op hun spieren Het was bijna middernacht toen Ralph zich bij den portier van hotel Bristol aanmeldde Deze deelde hem mede dat mister O Flanagan en zijn secpfetaris juist eenige minuten geleden thms waren gekomen Ralph liet zich telefonisch aandienen Mister Plumber I e broer van mister O Flanagan Is hier en zou de beldeheeren graag even spreken Het duurde minstens een volle minuut oer het antwoord kwam Do heeren verwachten u In gespannen verwachting van hetgeen komen zou en Innerlijk geamuseerd ging Ralph de trap op maar vóór hij aanklopte overtuigde hij zich dat zijn revolver in orde was hij stak het wapen in den zilzak van zijn pels Zwijgend stonden drie mannen In den vorstelijk ingerlchten salon tegenover elkaar Totdat Ralph die bij het zien van den kolos naast wien de prlvésecxetarls er als n gewoon raensch uitzag met moeite van Berlijn waar ze ons niet schenen te kunnen gebruiken We zijn allebei in Weenen geboren en zijn hier naar toe gegaan waar we onzen intrek hebben genomen bij een oude vrouw Deze oude dame nu had een nichtje met name Lintschi en die Llntschi was verloofd met een neger die nu chauffeur Is maar vroeger toen u er nog warm In zat bij u bedlende Is geweest En zoo kwamen we langs allerlei cmwegen van alles te wtten en toen u vertrok om in den sneeuw een paar wmtervoeten te gaan halen heb Ik die geschiedenis met uw broer uitgeknobbeld Een moot plannetje wat Ralph vond den kolos een buitengewoon amusanten kerel en bood hem en den kleine sigaretten aan maar deze werden niet geaccepteerd U bent mijn gast meende SchurlWampercr met veel vertoon van waardigheid terwijl hij een tafeltje waaropettelijke flesschen likeur en doozcn sigaretten naar zich toe trok En toen vertelde hij Ralph op diens verzoek opcnhar tig zijn avonturen met den bankier wienhij een milliard afhandig had gemaaktcn de overige zakelijke successen welkehij tezamen en Ivi vereenlglng mot zijnvriend Spengler had geboekt Om tcnislotte met een zucht tot de conclusie tekomen Pech pech cn nog eens pech Als uinplaats van vandaag overmorgen wasgekomen zou u ons nooit meer gevonden hebben Dan waren we er met debuit allang tusschen uit geweest De duivel zal je halen beste broer En nu loopJe zeker zoo gauw mogelijk naar de poU zijn lachen bedwong de stilte verbrak Mag ik u verzoeken mij ophelderingte geven over het doel van deze comedle Terwijl de kleine schuw en angstig om zich heen zag slaakte mister John een diepe zucht r Jammer t Is allemaal zoo prachtig gegaan en nu komt u ons de vreugd vergallen Ten minste wat zoudt u er van zeggen als ik nu eens bleef beweren dat ik uw oudste broer ben Dien kent u toch immers zelf niet voorzoover ik weet Maar nee ik weet al wat u zeggen wilt papieren pas consulaat politie enzoovoort Nou enfin er is niks aan te doen Dan in s hemelsnaam maar naar het rijkshoteltetjel Dat laatste kwam er zoo weemoedig uit dat Ralph in lachen uitbarstte Qqgï me tenminste eens oen verklaring van die oplichterij D r is niet veel te verklaren M nkameraad heet Ferdinand Spengler enmijn naam Is George ook wel SchurlWamporer genaamd Wij hebben elkaarin NewYork leeren kennen waar hijkollner on ik agent was Enfin door eensamenloop van omstandigheden zijn we geheel bnschuldig natuurlijk metde voor een gewoon mensch onbegrijpelijke Amerikaansche wet in conflict gekomen en later naar Europa teruggegaan We haèdni daar een net huwelljkskantoortjo opgericht Spengler wasde makelaar en ik do permanent refiecteerendo echtgenoot In spé Maar Ja hetzaakje liep verkeerd en als belooningkregen we een tijdje gratis logies Elkeen jaar Nou toen hadden we genoeg tlc wat Er zal me wel niets anders overblijven zei Ralph die een gevoel van medelijden niet onderdrukken kon t Beste dunkt me dat we maar metje meegaan geachte stiefbroer Op eenpaar jaar komt het bij mU ten slotteniet aan maar Ik houd er niet van opzien to baren Ralph betuigde zijn Iristemmlng met dit voorstel Ook hij wilde in het hotel geen schandaal verwekken Terwijl hij min of meer nerveus de salon op en neer liep wisselden dfe belde schelmen een snellen blik van verstandhouding Wamperer stond moeizaam op en zei We gaan direct met u mee Maar staat u ten minste toe dat we wat toiletartikelen bi l elkaar zoeken U ziet dat de kamers maar één in on uitgang hebben zoodat WO waarachtig iilol kunnen vluchten Wc zouden het trouwens niet eens behoeven te probeeren want dan zat de politie ons binnen een uur toch al op de hielen ToL n do bcidc knapen zich in de aans renzcnde slaapkamer en vandaar in de badKamer teruptrokkon wilde Ralph hen nagaan maar zijn tactgcvoel hield hem daarvan ten Klotto terug Do man die zich voor zijn broer had uitgegeven was zoo openhartig geweest dat men hem wel tot op zekere hoogte vertrouwen kon Dit ovcjwogcnde nam hij kalm in een stoel plaats stak een sigaret op en liet de comedle des levens waarin hij zoo n belangrijke rol gespeeld had nog eens adn zijn geest voorbijgaan