Goudsche Courant, dinsdag 31 mei 1938

jio 19739 BB Dinsdag 31 Mei 1938 77e Jaargang rietHiiikmiCCM De Sudetenduischc partij zal den tekst Tan de rede op het congres te Kaïlsbad attgOisprokeii door den afgevaardigde Kipdt en tot dusverre geheim gehouden IhföiB publlceeren De rede bevat in feiLctegenvoorstellen der Henlelnlsten tegenover het door de regeering uitgewerkte ffllnderhedenstatuut In 14 punten zet Kundt de eischen uiteen De Jurldifache positie der Sudetenduitsche volksgroep aldus zegt hij is noch in overeensitemniing met de door de Tsjechen gedane beloften bij de stichting Tfln den Staat noch met de beginselen ïan rechtvaardigheid en blijvende natuurlijke orde De volksgroep heeft niet deelgenomen aan het tot stand brengen van dezen toestand en haar eischen be treffende haar positie worden dus niet beperkt Uit de onderhandelingen bij de vredesconferenUe en uit de memoires der Tsjechische gedelegeerden ter conferentie blijkt dat hei recht der groep over zichzelt te beschikken formeel erkend werd Kundt cischt dat het Tsjechische volkïün beloften zoo spoedig mogelijk nakomt door bevredigende maatregelen Inde eerste plaats moet men de Dultschevoltagroep het juridische en moreele trecht ii de wet vastleggen Daarvoor is PM uitgebreide autonomie noodlg j JïecAtegehjkhoid der Duitsche burgers Iieeft slechts waarde indien zij is ge I bttseerd op de mogelijkheid van Juridische en politieke actie van de SudetendaltKhe volksgroep beschouwd als po Keke gemeenschap van Duitsche bur eïB Juridische gelijkheid moet de Duit I edie minderheid worden gegeven door enteuning van de rechtspersoonlijkheid 4er groep en erkenning van het grond i gebied evenals hot gemeenschappelijke 1 beztt in het algemeen zou moeten wor lieQ beschouwd als het onvervreemdbare TOlkselgendom bcneerd door de Sudeten i dultschers zeil on gewaarborgd door de TCt De Duitsche eilandjes In de door andere nationaliteiten bewoonde streken i aioeten ook juridisch als enclaves wor den erkend J erhalve aldus Kundt moet ons Klfbestuur zich uitstrekken over den persoonlijken eigendom van onze grotip W verdedigen onvoorwaai delijk het bc ginsel der volkssouvereinlteit Staatssou rerelnltelt bestaat slechts als functie der wuveretnitcit van de volksgroepen De souverelne macht van den Staat ontleent lila verbindende kracht dus slechts aan Öe samenwerking van onze volksgroep BWt andere volken en andere ethnische roepen in volledige rechtsgelijkheid Een bevoorrechte positie van het Tsjeililschevolk ten aanzien van de pollüeke chten wordt daardoor uitgesloten Hot li derhalve niet de meerderheid der burKrs maar het zijn de volken en de ethjache groepen die In gelijke samenwer ong do politiek en het bestuur van den Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz Gouda 342 496 683 Omdat men niet dansen kan aegt men t de mat stroef i FEUILLETON De strüd om Weenen Roman vanU HUGO BETTAUER w konden ongeveer vijf minuten JJWJpen zijn Zoo nu en dan had de J e Wamperer hem vanuit de andere ï op vriendschappelijken toon wat geroepen Brave stiefbroer we zijn er nog Wees maar niet bang We denken yt aan om er tusschenult te knij echter dreunde zijn basstem niet jw en ongerust stond Ralph op om w gaan zien wat de heeren elgen tvoerden De slaapkamer was leeg evenals de aKaftier waarin alleen een klein raam open stond j J hrlkt boog Ralph zich over den Stu hem gaapte een nauwe K 8 w wgeen touw Dus waren die twee er Jj frtoor gegaan Inh f ïïalph d trap afstormde en hotelpersoneel alarmeerde vloog hem iderllngp gedachte door het hoofd J ri oplichter kon Je dus al niet meer S e woorden stelde Ralph den H W rtIer van het gebeurde in ken De Heer en Mevrouw C JONGENBURGER VEERMAN geven met bKjdsohap kennis van de geboorte van hun Dochter JCHANNA DIDERICA Gouda 29 Mei 1938 Bui vlietkade 43 G e t rou wd PAUL NEUFFER en LENIE SIMON De Heer en Mevrouw NeufferSimon zeggen mede namens wederzijdsche familie hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling bii hun huwelijk ondervonden Gouda 28 Mei 1938 Nieuwe Geromessen met heften van Horna Horna komt in uiterlijk overeen met het mooiste echte hoorn Het kan in tegenstelling met dit natuurproduct stééds in eenzelfde fraaie tint geleverd worden Het is belangrijk goedkooper en gemakkelijk te onderhouden Een Hornaheft is zoo stevig aan het roestvrijstalen Gerolemmet bevestigd dat het bij normaal gebruik gegarandeerd niet loslaat vanaf Talclmesscn per ï t o f6 Dessertmessen per z o f5 40 Fruitmesscii per doi f4 20 Trancheercouvert per cvE f6 50 Mcssenscherper per stuk f2 15 Broodzaag per stuk f 2 25 Kaaufhaaf per stuk f 1 75 15 deelige casseEtes f20 05 m ESSEN PINKSTEREN P ALTHEI Persen Piekfijn EENELIK HEERLIJKE CENENCDE BISCUITS een schitterende Melange inhoudende ± 1 Pond voor 27 2 cent zonder korting BIJ AANKOOP VAN ELK HALF POND UNIE KOFFIE Bovsnoien op Koffie 15 o korting Aan het edele natuurproduct onficcnt King de weergaloos verkwikkende eige ischappen De heerlijke smaak en geur zijn het bewijs van de originele samenstelling De natuur is niet te verbeteren zolang d voorraad itrokt GELDrC VAN MAANDAG 30 MEI T M ZATERDAG 4 JUNI L dlg blik wordt voor 15 cant toruggonoman K1NO = PEPERMUNT Tk Q Md i N V UNIE WINKEL MAATSCHAPPIJ TONNEMA t CIE FABR VAN KING PEPERMUNT 5NEEK Filiaal GOUDA Hoogstraat 2 en 6 I VEREENIGING VOOP FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING 35at WETTIOE HACO Tlie ZKIt S 5 KLASSE 5 LIJST TBEKKDfG VAN MAANDAG 30 MEI li HOOGE PBEMIEN 10 000 18464 t 1000 807 035 6633 606T 8845 f 4U0 1440 680a 6831 8 45 10731 f 300 i sa 11603 19144 30193 f 100 trB2 1365 8798 11870 12714 lJ9fM 14 aa 17a03 17930 18074 038S 30630 PSEMIËN VAH 70 IM 340 aftf 376 463 I 07 548 551 881 780 837 0C5 1060 1U7B 1150 1830 1916 1816 1039 1979 3337 2349 3459 3403 3733 3738 3771 2801 3838 3300 3485 341 3 3Ó42 3SÜ6 3605 3871 4037 4051 40S8 4073 4175 4237 4394 4583 4P29 4735 4800 4893 6100 6115 5443 5444 5461 6480 8706 ft767 5840 6178 6374 0373 6480 6530 6633 0030 6074 717 i 7107 7308 7346 7 48 JB2 5U 7513 8047 8069 8153 8173 8380 8308 8587 H030 U738 8748 öBSf mm 1 374 8995 Vim 1 1 R9 9746 10150 10169 10273 10276 10403 1043B H1470 10609 10668 10702 10983 11073 11083 UI04 11178 11686 11738 11739 11830 11805 11837 11983 llÜÜS 13340 13378 12400 13652 i i 82 12757 119 4 13023 133BB 13439 13694 13738 13783 13921 13937 11013 14120 14303 14331 14235 14360 14340 14341 l 703 15033 16038 ir 031 15101 16320 15468 1 5470 15489 16860 16890 1QI97 16208 16211 10228 16 08 10440 16770 16818 10319 1C043 I6f165 17140 17210 n a i 17800 17ttS 17972 17095 18139 10310 IC lüG 1337Ö 186B4 18838 18871 18389 19083 10098 19K1 11338 19696 18698 19809 20015 2004B 20164 20493 2 3G37 Minimum contrib ƒ 1 60 p j tevens voor echtgen en minderj k Tarief voor leden Crematie dragers en orgelspel in totaal ƒ 82 50 voor niet Ieden ƒ 165 Inliditingenbladen en inl omtrent het verzekeringafonds kosteloos verkrijgbaar by de afdeelings secretaresse Fluweelenaingel 87 WiJ verkoopen en verhuren alle soorten CARRIERS en TRANSPORTFIETSEN 1733 33413 3144 3990 4406 aaai 5998 7030 7517 8007 nofö 10475 11425 13011 13151 14023 14743 16520 16708 17681 13530 19B30 30615 ZEER MOOIE AFWERKING LANGDURIGE GARANTIE U32B BUITEN en BINNENBANDEN en CARRIERONDERDEKLEN 4393 5147 0öt uit voorraad leverbaar 615 1 7140 7863 8710 07a i 10520 1144 1306 1328 14104 14748 1507 i 167 0 176I 18Ö13 19678 30800 Onze jarenlange ervaring is voor U een waarborg liet beste van het beste te ontvangen L N POLDERVAART TURFMARKT 1 TELEFOON 2534 GOUBA GEEN PBEMIËN 64 65 345 313 708 lUB 1333 1636 1831 3108 3778 741 751 712 600 604 615 647 648 877 763 936 1120 1138 1133 1337 1350 1386 1038 lliaO 1835 1923 1950 1959 U ei 2471 2487 2811 3333 3906 3018 3076 3137 3380 3402 3416 840 3878 3880 4166 4100 4196 4340 4351 4386 4511 4638 4043 6018 5034 6068 5196 6300 6346 5433 6490 BB38 6759 57 3 6803 fi935 6961 6981 6348 6398 6308 6406 6419 6444 6647 6671 6679 7011 7015 7049 7156 7169 7311 7393 7409 7436 7683 7710 7713 7841 7864 7891 8309 8340 8266 8493 BS5S 1046 1063 1238 1247 1270 1503 1524 1573 1827 1838 1860 1895 1993 1997 2033 3063 3683 3598 2657 2751 3038 3944 2974 3988 3000 3224 3235 3370 3333 3338 1166 1166 1161 1401 1440 1686 1810 1988 leea 3489 2638 2814 2923 3140 3160 3460 3678 3636 3703 3715 3731 3733 3730 3743 4000 4003 4031 4087 4088 4133 4147 4197 4334 43B9 4274 4375 4333 4338 4433 4444 4464 4466 4470 4403 4508 4685 4630 4713 4765 4876 4899 4988 5089 5113 5138 6144 6166 5167 B171 6350 52C1 B334 5363 6399 B410 8431 6583 hJl l Ö13Ï h03 5736 5751 575Ö Sai4 6815 6818 6860 6877 5889 6903 S9B7 6093 6134 6144 6158 6314 6325 6335 6336 6349 6356 6372 6377 6306 e473 6634 6557 B5SB 6580 6614 6638 6604 6815 6840 6874 6877 6949 6991 7072 7096 7101 7108 7131 7137 7143 7230 7380 7364 7372 7374 7337 7373 7482 7536 7537 7541 7657 7621 7640 7727 7767 7773 7781 7787 7811 7830 7023 7883 7953 7993 8083 8099 8103 0306 8304 8313 8335 8337 B393 8475 B578 6633 8634 8639 8662 8731 8803 8963 8981 8903 9026 9086 9187 9197 828b 0301 0311 9357 8435 9436 0445 9529 9572 9676 9677 0631 0668 0687 fc754 9767 9777 9839 9874 9915 9019 9994 10044 10067 10081 10161 10333 10378 10584 10859 10671 10673 10700 10738 10756 10940 10944 11009 11060 11127 11138 11134 11313 11319 11330 11376 11384 11383 11436 11668 11723 11724 11758 11776 11804 11806 11812 111 13 11945 1300 1 13033 12062 12143 12225 12 1 12336 13340 13358 12395 12413 13466 12471 12486 12651 13616 12626 13630 12707 12738 13768 12767 12768 12816 13833 12903 13916 12937 13014 13060 13068 13073 13184 13288 13333 13377 13380 13308 13401 13478 13514 13B96 13614 J3681 13686 13690 13701 13830 13841 13373 13881 13882 13908 14076 14143 14144 14176 14303 14316 14348 14368 14414 14417 14442 14490 14513 14631 14686 14690 14738 14761 14768 14833 14836 14008 1490t 14933 14057 14963 14868 14977 16118 16121 15199 15264 15271 15283 16347 15460 IBSOO 16580 16617 1B833 15660 158B4 15770 U 773 16907 16039 16993 16096 16046 16107 16131 16141 16103 16333 16333 16310 16387 10417 16481 16500 165B0 16585 16666 16681 16713 16736 16783 16806 16831 16887 16985 16998 17003 17173 17186 17303 17320 17404 17433 17436 17469 17488 17B09 17514 17698 17735 17806 17888 17903 17908 17933 18116 18118 18130 18140 18166 18174 18260 18447 18460 1849S 18687 18506 18610 18633 18SS4 18080 19016 10067 19083 10103 10114 10339 19347 19876 10396 1930S 10417 19430 1SBB4 lOOil 10667 IMBQ 10703 10767 19761 1SM3 19 171 10976 30003 30046 30130 30336 30276 30306 30333 3038S 30373 30374 Sr aOBlO 3063B 30618 30668 3077B 30808 20903 VertMtfer vorig lUst 1921 m 2 1013 m H60 m f 70 317 1 m s 3176 m f 70 soucUr premla ieUO u MN OIUIM pnml Onderga de opwekkende en versterltende werking die lichaam en geest nieuwe krachten schenkt Ondervind den weldadig kalmeerenden invioed op Uw zenuwen die U rustiger en beheerschter maakt Moeheid en siapte verdwijnen door Tontcum Nouryt Eén theelepeltje vóór den maaltijd lie apothekers en drogisten verkrijgtiaar A f 1 50 per flacon Dubb flacpn f 2 25 IB71 8814 8346 H4C4 0267 9279 0467 9484 9684 9716 9739 01126 8033 ros 10360 10425 10570 10773 10781 10895 11140 11223 11310 11571 11537 11643 11813 11884 11878 13167 13189 12334 13414 12456 13404 13640 12867 13606 13853 12857 12870 13103 13104 13180 13414 13415 13433 13694 13710 13770 J3951 14002 14063 14373 14309 14317 14572 14695 14683 14866 14898 14902 15007 16010 15030 16369 15367 15437 1B66Ö 15671 15708 16046 16086 16085 16350 16386 16385 16567 16580 16509 16806 16898 16904 17343 17350 17369 17548 17654 17669 17085 17997 18056 18362 18301 16434 18764 18761 18819 10371 19999 IMIO 19466 10485 19499 10788 10797 10874 30230 30388 20371 a04B7 20408 30603 aoeiD 30043 f 70 6064 m z 1 m Wanneer U zich moe en Qverwerict voelt neem dan jyms Tonicum floury Rt d3 tpotdtg btmtrkt V dtn hitrlijk oowekktnden middel Het xlunkt invloed van dit buiUngeu Uw Ikhaean kracht en wttntandtvermogtn kdmeen d nnuwtn Gun htier middel o uxer volkomen fit te worden Niets schenkt zooveel weerstandsvermogen tegen de gejaagdheid en rusteloosheid van dezen tijd als Tonicum Noury Welk een weldadig kalmeerende werking op het zenuwstelsel welk eeh rustgevenden Invloed op den geest welk een krachtige versterking voor het geheele lichaam I Tonicum Noury I verdubbel Uw energie spoedig we yv yrni TONICUM NOURY E niSifAPJIHIiSI EBLAU VOOR GOLDA EN OMSTKEKliN Ditbladverschijntdag eltiks behalveZon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar de Iworging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MAKKT 31 r OllllA Ui ome agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren tr t en Bedactie ïelef g ffi SST WnSr KfeB ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorRkring 1 5 regeli ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byslag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de helft van den pr a INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prüs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kuimn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn DE VERHOUDINGEN IN TSJECHO SLOWAKIJE Tegenvoorstellen der Sudeten Duitsche Part satie zooals de Vereenigde Staten Wij willen dat de Slowaken hun eigen landdag hebben die beslist over Slowaaksche plaatselijke aangelegenheden en dat daarboven een gemeenschappelijke Tsjechoslo waaksche regeering komt die zou beslissen in alle aangelegenheden het geheele staatsgebied betreflende Het is mogelijk dat de elsclien der Slowaken gelijksoortige eischen doen opkomen bij de andere nationaliteiten Zoolang deze eischen niet In strijd zullen zijn met de Grondwet van den democratischen Staat zullen we ons er niet tegen verzetten aldus spreker Zeker Is dat de Slowaaksche autonomlstische partij van mgr HUnka nooit een bondgenootschap zal sluiten met de autonomlsten van andere nationaliteiten om met hen de Tsjechen te bestrijden De Oekrajiensche vrijheidsbeweging Felle etröd tegen de bolsjewiki Men schryft aan het Vaderland Het 4 i millioen zielen tellende Oekrajiensche volk woont m het circa 1 milüoen vierkante kilometer grïwte gebied ten Noorden van de Zwarte Zee tot aan de moerassen van Polen en ten Oosten van de Karpathen tot aan de Kaspische Zee Eenige miitioen eji Oekrajieners wonen ver van hun volksgenooten in het Verre Oosten in ZuidSiberie Canada en Amerika Ongeveer 1000 jaar geleden bestond aan beide oevers van de Dnjepper een Oekrajiensch vorstendom dat pas in het midden der 14e eeuw onder de slagen van de opdringende Aziatische nomadenvolkeren ineenstortte In de 17e eeuw schiepen de Okrajieners den kozakkenstaat die ook tot een bolwerk van Europa tegen de Turksch Tartaarsche veldtochten werd en daardoor zeer verzwakt ten offer viel aan de achter zyn rug versterkte buren Rusland en Polen In het begin van de 18e eeuw trok dj koning van Zwe en Karel XJI tegen Rusland op en vond in den Oekrajienachen hetmen Mzeppa een bondgenoot tegen den gemeenschappelijken vijand Bij Poltawa in 1709 werd het Zweedsch Oekrajiensche leger door de Russen onder Tsjaar Peter den Groote verslagen Dit beteekende de beregeling van de annexatie van Oekrajina De geheele 18e eeuw moest Rusland besteden aan de onderwerping der heftig tegenstrevende Oekrajieners een onderwerping die toch eindelijk scheen te gelukken In de l9e eeuw leek het er op dat het doel van den anti Oekrajienschen veldtocht van de zijde van Moskou was bereikt dat wil zeggen da volledige vernietiging van de Oekrajiensche idee Ili dit catastrophale uur stuurt het lot aan Oekrajina zijn grootsten dichter n I Taras Sjewtsjenko die tezamen met de geheele plejade van schrijvers en geleerden de geestelijke en nationale wedergeboorte van het moderne Oekrajina voorbereidt en doet voltrekken Toen in 1917 de revolutie in Ru sland uit bindingen met Konovaletsj Hoe meer hy door de bolsjewiki werd aangevallen des te grooter werd de hoop der Oekrajieners op zijn uiteindelyke bevrydingsdaad De O U N groeide onophoudelijk zy telde duizenden leden en millioenen aanhangers De ryke Oekrajiensche emigranten in Amerik i namen de financiering van den stryd van overste Konovaletsj op zich Sedert de laatste twee jaren waa de Sovjetcampagne tegen den leider Konovaletsj een dagelyksch verschynsel in de pers in vergaderingen in de radio uitzendingen In 193G ontdekte de Zwitsersche politie een samenzwering die een aanslag op hem voorbereidde üe Oekrajiensche volksmeening reageerde met nog grootere sympathie voor den overste Dan komt de afschuwelyke misdaad vanRotterdam De eerste leider van den nieuwen Oekrajienschen staat Petljoera viel door de hand van den bolsjewiek Schwarzbart op 2ö Mei 1920 in Parijs de tweede Konovaletsj bijna precies 12 jaar tater in Rotterdam op 23 Mei 1938 De strijd der Oekrajieners wordt hierdoor niet verzwakt De mythe van den martelaar Konovaletsj zal steeds nieuwe aanhangers winnen voor de idee waarvoor hij viel BUITENLANDSCH NIEUWS FRANKRIJK Prins Kadziwill Erehiiwd Gisterochtend is in de kapel van Saint Louis des Invalides te Parys het huwelijk ingezegend van PrinskiRadziwilI een Ud van een der oudste families van Polen en Prinses ï ugenie van Griekenland een dochter van Prins George en kleindochter van Koning iChristiaan IV van Denemarken De plechtigheid werd door velen bijgewoond ENGELAND Duitschland en de Oostenrijksche leenïn en De te Londenj ontvangen berichten over de EngelschDuitsche onderhandelingen betreffende de Oostenrijksche leeningsn bevestigen de intransigente houding die door de Duitsche g delegeeide n wordt aangenomen De weigerirg van Duitachland otJTde verantwoordelijkheid te aanvaarden voor deze leenirgen na het geheele actief van d Oostenrijksche Bank in beslag te hebben genomen heeft in ds City eep slechten indruk gemaakt Men schijnt echter een onderscheid te maken tusschen de zeven procentsleening en de internatiot ale lesnlng en waarvan een tranche door Engeland ge 1 ivaarborgd wordt In fiet eerste geval I schyu men niet definitief iedere conversic mogelijikheid te verwerpen I Daarentegen staan de financieele kringen afwijzend tegenover iedere concessie ten aanzien ar de andere leeningetn M n neemt aan dat Berlijn niet defiitief ce ii Staat moeten regelen Kundt zegt verder dat de Staat geleorganiscerd zal moeten worden op den i grondslag van een nationaal kadaster j oer voiksgemeenschappen en van de I volksgrenzen De Duitsche groep moet m een gesloten groep vereenlgd worden WU moeten zelf beslissen over onze j geestelijke opvoeding ons cultureel leven ons bestuur en de ontwikkeling der krachten van ons volk I Het recht tot In volledige gelijkheid deelnemen aan het bestuur en de leidüig van den Staat moet aldus Kundt door I de wet gewaarborgd worden De ultoefeI nlng der macht zal gedeeld moeten wor I den De Duitsche taal moet als staatstaal met het Tsjechisch gelijkgesteld worden In de verschillende volksgebieden moeten de minderheden door minderheidsrechten beschermd worden De volksgroep moet rechtsgelijkheid bezitten ten aanzien van de leiding en de opvatting der handelspoUtiek Dat geldt zoowel voor het devlezenregime als vooi iinanciën en belastingen Het ambtenarencorps der staatsbedrijven moet worden aangepast aan het gebied waar iiet werkzaam is In de centrale bestuursorganen van welken aard ook moet het beginsel van evenredigheid worden toegepast Bij het aanleggen van nieuwe verbindingswegen wegen kanalen vliegvelden moet rekening gehouden worden met de behoeften van leder ethnlsch gebied Voor de handliavlng van orde en rust binnen de volksgroepen moet iedere groep alleen bevoegd zijn in haar eigen gebied Het centrale velhgheldsorgaan moet voor alles waken voor de handhaving der orde tusschen de verscliIUende groepen en tegenover het buitenland Iedere volksgenreenschap kan slechts be stuurd worden door ambtenaren behoo rende tot dezelfde nationaliteit en dit tot op de hoogste posten Hetzelfde moet yopr de justitie gelden Het recht tot het tienoemen van ambtenai en moot dus evenredig zijn aan de uitgebreidheid van de taak van autonome administratie en staat Voor de centrale regeling van vraagstukken en instellingen die geheel onder den Staat ressorteeren zal het beginsel van verdeeling moeten worden toegepast nationale staatssecretarissen met autonome verantwoordelijkheid moeten benoemd worden Tenslotte mag door de buitenlandse he poUtlek geen enkele volksgroep tegenover de geheele natie gesteld worden Zij moet blijven streven naar samenwerking tusschen de moedcrnatles en den Staat zoodat de vriendschap der volksgroepen voor de moedernatie de onveranderlijke basis der bultenlarijdsche politiek is De positie en het standpunt der Slowaken De leider der Amerikaansche Slowaken heeft gezegd dat hivi opvatting over autonomie der Slowaken is een organi brak zag de wereid zich plotseling voor een door haar onmogelijk geacht feit gesteld Rusland dat naar men zeide een totale een heid van staten en volken zou vormen viel m een reeks nieuwe staten uiteen Zoo ontstond oiok steunend op de traditie van voorbijgegane eeuwen de Oekrajiensche staat Zijn leider werd Otaman Peltjoera die in een vertwyfelden strijd tegen de Bolsjewiki de WitRussen de Polen Roemeniers en Tsjechen er in slaagde de zelfstandigheid van Oekrajina tot 19Ü0 te redden Naast hem stond onder andere Oekrajiensche politieke en militaire leiders overste Konovaletsj die een volmaakte Oekrajiensche militaire formatie schiep en zich ais een onverzoenlijk vyand van het bolsjewisme in die jaren een naam veroverde Onder bolsjewistisch bewind Er is in Oekrajina nooit e n bolsjewistische revolutie geweest Er kwamen bolsjewiki uit Rusland het Russische thans roode leger kwam en veroverde datgene wat het Tsarisme verloor Oekrajina werd overwonnen door de militaire overmacht van zyn bnlsjewistischen vijand maar het was niet bereid rustig het boljewistische juk te dragen Men zag zich in Moskou gedwongen Oekrajina verscheidene concessies te doen 5o o ontstond de zoogenaamde Oekrajien j sche Sovjetrepubliek die in naam een zelfstandige staat in het raam der Sovjetunie zou vormen In de grondwet der Unie ts aan Oekrajina zelfs het recht toegekend van 1 vrywillig uittreden uit het Sovjetverband Natuurlijk was dit alles slechts een poging om de werkelijkie doeleinden ten opzichte van Oekrajina te verbergen Toen in de jaren 1928 1930 het Sovjet I regiem sterker werd begon eenzelfde vernietigingstocht tegen het Oekrajiensche volk ais reeds eenmaal in de 18e eeuw had plaats gehad Men beroofde de Oekrajieners steeds meer van hun grondwettelijke rechten Men stuurde steeds meer Russische beambten partijfunctionarissen enz naar Oekrajina Men verm oordde en verbande duizenden Oekrajiensche patriotten Mien begon zelfs de Oekrajiensche taal te vervolgen In het jaar 1932 kwam de ontzettende hongersnood aU gevolg waarvan eenige millioenen boeren den hongerdood stierven Gedurende de jaren na den oorlog toen O krajma opnieuw zyn zelfstandigheid verloor en onder vier staten verdeeld werd Rusland Polen Roemenie en TsjechoSlo wakije schiep overste Konovaletsj die intusschen naar het buitenland moest vluchten m de eerste plaats de illegale Oekrajiensche militaire organisatie de U W O die zich tot den opstand tegen d n vijand ibegon voor te bereiden In het jaar 1929 ontstond uit deze zuiver militaire organisatie de politieke beweging de z g O U N Organisation Ukramiseher Nationalisten die den geheelen b vrijdingsstry d in haaf handen concentreerde Overste Konovaletsj werd in het oog van Moskou tot Staatsvijand j no 1 Zyn populariteit groeide met den dag Men fusileerde in de laatste jaren zeven Oekrajiensche ministers wegens hun ver behoeften van twee menschen te voorzien maar zij had er nooit een oogenblik aan gedacht haar hulp aan te bieden Intcgendecr om te voorkomen dat de verarmde familieloden in de hooldstad zich tot haar om steun zouden wenden had zij alle correspondentie opgegeven en was zij hen nooit eens In Weenen op gaan zoeken zoodat Hilde zich slechts vaag Iets kon herinneren van haar tanige tante die In haar Hllde s meisjesjaren geen bijster sympathieken indruk op haar had gemaakt Edoch toen mevrouw Wehnlngen na de arrestatie en de direct daarop volgende rehabilitatie van Hilde haar schoonzuster een jammerlijken brief had geschreven ontwaakte het medelijden en het saam hoor ig he idsge voel In de landgoedbezitster die zich verwaardigde een telegram te sturen waarin belden werden geïnviteerd En toen zij hft beeldschoone tengere jonge meisje met de bleeke wangen en de droevige groote oogen zag werd zij zoowaar door ongekende gevoelens van teederheld overmand en sloot zij Hilde in haar armen een geste waarvoor ze zich echter onmiddellijk schaamde omdat ze alles wat slechts naar het sentimenteole zweemde belachelijk vond Lang duurde deze periode van overstelpende gevoelens evenwel niet Na eenige dagen dreunde haar mannelijke basstem weer door het groote heerenhuls zag zij in haar schoonzuster en nichtje slechts twee menschen die op haar zak leefden en Het ze geen maaltijd voorbij gaan zonder breedvoerig uit te weiden over de nog steeds stijgende prijzen der levensmiddelen en toespelingen te maken op de waarde der opgediende spijzen Intusschen zorgde zU er echter toch voor dat Hilde steeds een flesch melk op haar kamer had en zich langzamerhand weer gewende aan de vele Jaren ontbeerde voedzame schotels Hilde was echter fijngevoelig genoeg om het pijnlijke van haar toestand In te zien ze ergerde zich innerlijk over haar positie die haar geheel van haar tante afhankelijk maakte maar lichamelijk voelde ze zich zoo zwak en zoo moe dat ze zich gewillig In haar lot schikte In een ouden bontmantel van haartante gehuld de voeten In grove bergschoenen placht Hilde s morgens urenlange wandelingen door het met sneeuwbedekte landschap te maken Zoozeer was ze door de gebeurtenissen der laatste weken aangegrepen dat zij zoo nu en dan op halflulden toon lange gesprekken met zichzelf hield En het middelpunt van al die gesprekken en gedachten was steeds weer Ralph Nu ver van Weenen en het haar gedachten afleidend kantoorwerk innerlijk geheel op zichzelf aangewezen drong het eerst recht tot haar door hoe groot haar liefde voor Ralph was En als zij in hevige sneeuwbuien en windvlagen den sterk hollenden weg naar Murzzuschlag opliep cirkelden haar gedachten urenlang om dit eene punt Wordt vervolgd nis deze wekte den directeur die wanhopend den handen wringend om de politie riep terwijl een paar kellncrs en i schoenpoetsers slaapdronken het hotel doorzochten Spoedig kwam nu alles aan het licht j De belde bedriegers hadden zich met be j hulp van het touw dat zij voorzichtig I heidshalve natuurlijk steeds bij de hand hadden gehad In den luchtkoker laten I zakken Beneden hadden zij het venster van een parterre gelegen kamertje ingedrukt van daar konden zij gemakkelijk op d gang komen om ten slotte de schrijfkamer te bereiken waar zij be J gunstigd door de duisternis en het late uur door het raam op straat waren ge I klommen Het kostte de politie niet veel moeite vast te stellen dat zij in de haast 1 nog kans hadden gezien al het gestolene mee te nemen De buitenwereld kwam van deze groteske geschiedenis niets te weten Ralph die zijn naam niet in verband met een paar oplichters genoemd wilde zien kwam voor de schade van den hotelier op en de bankier was weliswaar ontroostbaar over het verlies van zijn milliard kronen maar tenslotte toch ook blij dat hij niet voor heel Weenen te kijk werd gesteld Wel stelde de politie die niets van het gebeurde Het uitlekken alle pogingen In het werk om de beide schavuiten te arvesteeren maar ook die pogingen bleven vruchteloos Ettelijke jaren later ontwaarde Ralph hen onverwachts in de drukte van de Broadway te New York Maar zij waren ook onmiddellijk weer uit het oog verdwenen en hij had er niet hot minste belang bij de politie van hun aanwezigheid in kennis te stellen In Stiermarken Een uur sporens van het kleine Idyllisch gelegen plaatsje Krieglach In Stiermarken ligt het landgoed waarvan mevrouw de weduwe Leonie Stuppach vóór de omwenteling barones Stuppach geboren gravin Boos eigenaresse Is Reeds sinds weken hadden Hilde Wehnlngen en haar moeder bij deze dame die dus haar tante en zuster was haar intrek genomen Mevrouw Stuppach had na den doodvan haar echtgenoot het beheer van hetlandgoed op zich genomen en deze taakwas haar ten volle toevertrouwd Gemakkelijk had zij het niet gehad Hetlandgoed was met zware hypotheken be last geweest maar dank alj haar taaie energie en In de omgeving reeds spreekwoordelijk geworden gierigheid was zijer in geslaagd de grafelijke bezittingen juit de handen der schuldeischers te red den De onophoudelijke prijsstijgingen jvoor vee melkproducten groenten en jpluimvee hadden de rest gedaan zoodat nu het landgoed Stuppach weer rijke vruchten afwierp j Het was mevrouw Stuppach bekend geweest dat haar eenige zuster in zeer j behoeftige omstandigheden verkeerde en j haar nichtje slechts door hard werken een salaris verdiende dat bijna niet toe i reikend was om In de noodzakelijkste 1 7