Goudsche Courant, woensdag 1 juni 1938

19740 volfa ena Plymouth on£ eveei twee milltoen pond kosten T betalen door vijf mos endheden en speciale correspondent te Gianollers meldj omtrent den luchtaamal ip deze pUats dat gistermorgen om negen uui vijt Tlwgtuigen die op gemiddelde hoogte vl gtn eeai twintigtal bommen neerwierpen 1 Granollern by Barcelona De aam al ge Khiedde 70 onverwacht daj niemand tijd had dekkmer te zoeken in de ap ciale schuil jijaatjien die m het stadje zijn aangefegl Bijna alle projectielen kwamen neei in het centrum an de bebouwde kom Op hot ïrenblik van den aanval verdrong lii een groote menigte menfiche op het pltm waar de vischhal ta t om inkoopen op Ie marfrt te ioen Hier werd een ware s a li tmg aangericht Een der bommen trof de vischhal Byna alle in de hal aanwezigen werden gedood Ten deel an de hal stortt hl en bedolf de aanwezigen De hoofdstaat an GranoIIeis ia hijiia K heel vernield Vyftien gebouwen zijn hiei ingestort Nb het eerste oagenblik van on MttitvfE werd onmiddellyk de hulp eriec niHg georganiseerd Onophoudelijk werjei gewmd n in het ziekenhuis aangevoerd De foOf enzaal was echter veel te klein vooi iK groote aantal slachtoffers zoo int m n lèlneeate lyken langs den muur van het IWÖiof neerlegde Fr zijn vijfmaal zoo ppI Trouwen of kinderen gedood ils mann n De burgemeester zeide den correspondent Jat geen enkel militaii doel getroffen i Mcn bommen uitsluitend ip het centrun tad gericht Een Re itertelegram uit Barcelona meld te GranoIlPr volgens de laatste be Khikbare cijfei personen zyn g do 1 1 400 gewond In de Groot Bnttannip is bei eid zijn bijdr ge te atorten De Duitsche en Italiaansche v r tegenwoordigers zei n toe zich tot hunn ngeeringen te zullen wenden om instruc ties De Sovjet vertegpnw ordiger vei tównle dat de U SjS R bereid is het stoi fcen van een bydrage in de kosten van h t linatellen en onderhouden der commissies in WBrweging te nemen doch met zou bydra WBvoor het transport en het ondeihoud vj de vrijwilligers zehe Men a mt do Tot oïize gioote droefheid overleed heden geheel onverwacht gesterkt door de Genademiddelen der H Ker c onze innig geliefde Vrouw Moeder en Zuster Me rouw QERTRUDA HENDRIKA MARIA PRUIJMBOOM geb ROUTERS in den leeftyd van 4i jaar F R PiiUUMBOOM JAN FEEiNAND HANSJC HERMAN Aa C BOlWFUe Gouda 31 Mei 193B Oosthaven 53 Geen bezoek Geen bloemen De H H Uitvaartdiensten zuUop gehouden wordeai m de Parochiekerk V an O L Vr Hemelvaart op Vrydag 3 Juni te 6 7H en Shi de Stüle en te 10 inir de Plechtige H Mis van Rjequiem waarna de begrafenis van uit de kerk m het Familiegraf op hetKK Kerichof öe i wnilfc leidt het lol den on mj Bept het mede FETJÏUiETON De str Weenen Vnian van HUGO l ETTAUER Was het wel gotV geweest dat ztj Ralphs aanzoek van de 1 l L raoi h ld zU eigenllj k f recht te Wllelen aan de oprec hthei u va z n Bvoelens Jegens haar o was slechte n domme naïeve meis trota g weest haar er toe had gebra i ht hein v oor ï d te ontvluchten Wanneer ze zich met fleze t ïkens tWUBkeeiende vraag piJiQlgde dook Rüphs beeld steeds weer vtwr haaJ op W zU zlJn eerlijke trouwe oogen die t h ïüet konden liegen zljnt van goed Midstialend gelaat en ze snikte het uit dien toestand van hopelocee vertwlj lellng welke menachen over f alt die het W iet voeten getreden hiebben Ben enkele maal kwam zlJ er toe Ralpb schrijven Maar op het beslissende ment deinsde ze ook daar weer voor wttg Zou htl niet denken dat 2 e slechts rooiedie had gespeeld En wie weet in J tó micht hij met zijn onvetrdorven m wr iiie indrukken zoo vattnaar ge Ktch nu bevond Tenslotte zou ze hem toch niet veel meer geweest dïin een mooi ïtuk speelgoed dat ongaarne mist tnbischlen was hÜ GEVRAAGD m OTTEIRDAM in W gezin V d eaii n ZELFST KEUKEK WBRKMEISJE ïxïven 18 j v g v Adres Beukelsduk 62 B Westen IEDER SLAAGT die ffdbruik maalit Tan de Kwartjes Rubriek ran de Goudsche Courant 25 ets voor 1 8 rcf eUM regel meer 10 cent LET WEL DESSB KUBRIEK WORDT IN ELK HUIS DOOR EEN IEDER OEiLEZEN Inzending aan het buubau markt ii iut rlQk VrthUjpnflrgwi 11 aar vaM Hareit s PinkstsPcoïtecHe Grootste keuze n moo sle k nde bchoenen In w tenbe ge Zeerf n vpnof Kleiweg 23 Gouda vanaf t 4 bhót hSePitit smaakte ffi oo ste Jkm ze yOORHOM Mr en Mevr Falcon met Pinksteren Alom bloesempracht en lente v eelde die het hart verjongt en een belofte inhoudt voor de toekomst Beloften I Wat geeft het indien men U een jas verkoopt die nel zoo goed zou zijn als de echte Falcon De belofte heeft eerst waarde wanneer het zijden Falcon etiket in den hals zit en men U het certificaat van echtheid bij de jas levert Voor het door U uit te geven bedrag kunt U een echten Falcon hebben Let dus opl eXAMEM¥REBSf Neem in de maanden voor het examen eens regeln atigTonicum Noury Het kalmeert de zenuwen sterkt het lichaam en stimuleert den geest mecm Dat ééne theelspeltie Tonicum Noury voor den maaltijd ts een wel daad voor Uw geheele wezen Schenkt de zenuwen mst geeft tiet lichaam kracht en houdt den geest opgewekt en frisch Tonicum Noury voorkomt moeheid en overspanning Neem het van nu at aan regelmatig U zult zich krachtiger opgewekter en kalmer voelen naar lichaam en geest volkomen fiti f150 per flacon Dubbele flacon f 2 25 fabrfkante NV Nourypharma Deventer 19 22 24M 27 32 37 45 TONICUM NOURY VEREENIGING VOOP FACULTATIEVE UJKVERBRANDING KHr TnC7IJir ED dubbel zulqvermogen BuiJenaewonecondiliesVraaademonslraHe fil Velo Wa9ch iüvhine JJ Minimum contnb ƒ 150 p j tevens voor echtgen en nunderj k Tanef voor leden Crematie dragers en orjelspel in totaal ƒ 82 60 voor met leden ƒ 166 Inlidibnjenbladen en in omtrent het verxekenngafonds korteloos verkrygbaar by de afdeeHnga secretaresac rauwoeJenaingel 8T 77e Jaargang Woensdag 1 Juni 1938 601IM1Ë mmm ffiwFRKFRK mmS w TT BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIElJWhKRbKK OUDERKERK OUDEWATER RREUWLJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTFNTIFPRIJS Uit Gouda en omatreken behoorende tot den bezorRkring 1 5 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien m het Zaterdagnummer 20 r bysLag op den prys Liefdadigheida advertentien de helft van den prys INGEZONDEN MEDEDEELJNGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagma 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden pruB Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnn worden ingezonden door tusschenkomat van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Ditbladversehuntdaoreboks behalve Zon en Feestdag en ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de brtorgmR per looper Reachiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 Abonnementen werden dag elyks aangenomen aan ons Bureau MARKT i GOUDA 1 onze agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Owe bureaux zij n dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef lotcrc 2745 Postretoenmg 48400 DE STRIJD IN SPANJE Honderden burgers van GranoUers gedood Terugtrekken der vruwilhgers veide Puerto de Mingalvo en Gulla Men hecht in Saragossa groot belang a m de tegenwooidige operaties wairain men een snelle beöJissmg verwacht Luchtgevecht boven Hankau Mislukte aanval Door fhincezep omsingelde Japansche divisie ontzeit Van offic te e Chtneesohe zyde v ordt uit Hankau medegedeeld dat by een luchtaan val d r Japannerb op Hankau elf Japansche J ichtvliegtuigen neergeschoten zyn 5b Ja ansche vliegtuigen badden getracht to Hankau i or te dringen De Japansche bom menwe lers wei den echter p 30 K M te 1 O van Hankau gedwongen terug te kee ren evenals 18 jagers Achttien andere jachtvliegtuigen kwamen tot een O steljke V orstad van Hankau waar zich een hevige luchtslag heeft afgespeeld De Chmeesj e luchtmacht zou geen verliezen hebben ge leden Omtrent den luchtaanval wordt van Ch neesche zyde nog gemeld dat Ohmeeschc jachtvliegtuigen die de Japansche bommen werpers achtervolgden nabij Kioekiang Amt Japansche bommenwerpers hebben neerge haald Van Chineesche zyd wordt verde 1 weerd dat Po hsien nog steeds in bezit der Chmeezen is Japansche afdeelingen zyn echter om de stad heen getrokken en verdei naar het Westen opgerukt T t dusver wordt door de Chineezeu nog met toegegeven dat de ajfanners enn gt slaagd zyn de divisie D wtra te onta tten d ch van officieele Japansche zyde wordt medegedeeld dat het den Japanners is g lukt de naby Lanfeng byna omsingelde li visie ondei generaal Doihera te ontzetten De van Kweiteh aan den Loenghaispoorweg oprukkende Japansche troepen hebben de tegen hen m het veld pebrdthte Chineesche troepen teruggeworpen en zyn langs den I oenghaispoorweg verder m westelyke ricr ting opgerukt Onder bedreiging van een ainval in den rug hebben de Chineezen do aanvallen op de stellingen der Doihara dm sie gestaikt Zy zijn m do richt ng van Kaif eng teiuggetr kken Cholera epidemit Uit Sjangl 11 n it verder gemeld lat do cholera in de nternationale nederzetting den omvang van een epidemie aanneemt In verban 1 hi rmade heeft de lapanscho c nsul goncr al den deken v m het cïusU laire corps medegedeeld dat Chmeezen en staatsburgers an derde mt endheden slechte met en vaccinatiebewys toegang tot het d or de Japanners bezette stadsdeel hebben BUITENLANPSCH NIEtJWS DUITSCHLANt fechuschnigc nog in Weenen Naar van semi officieele z jde uit W nen vernomen wordt heeft de voirmahge ondskanseliei Schuschn gg het slot Bel cdère verlaten en te Weene eei andere woning betrokken Hij geniet daar op eeie woord bepeikte bewegingsvrijheid Piedikïinten leeïfen eed vTn i ouvv aan Hitlei af Nog vele weig rachti en if Belijdejnisk rk Naar het voorbeeld van de Pvangelische kerken in de meeste deeten an Noord Duitschland hetoben de betiturer der I vangelische kerken in Wurtembeig Baden en Beieren thans hun predikanten opgedragen den door den staat geeischten eed van trouw aan Hitter af te leggen Dit bete kent dat de meeste kerkbesturen iu Duitschland en Oostenryk een dergelyk be sluit hebben genomen Vele predikanten van de Belydei iskeik waarvan ds Niemolier die zich nog ste ds m een concentratiekamp bevindt h t hoofd IS hebbe geweigerd den eed van trouw aan een persoon af te leggen VEREFNIGDF STATJN Jongetje van y jaai ontvoeidj Wederom is een kind in dit geval oen jongetje van jf 3 James Cash gehee ten door bandieten ontvoerd Heb knaapje dat met zyr ouders m het dorp Princeton in d buurt van Miama lo geerde was door zyn moeder naar bed g bracht die toen zy eenigen tijd later kwam kijken of ny re ds bliep tot haai schnk ortdekt dat verdwenen was De ontvoftr er ï bidden een brief achter gelaten waarm een losprys van 10 000 dol lar wordt geeischt De poiitie stelt onderzoek ni kosten van het bueenbrengen en onrierhoud n der buitenlandse he viijwilligers inkampementen oip 1 tot 1 2 millioen pordVooigeateld wordt thans dab h t eeratginoemde tedrag gelijkelijk bijeengebrachtziul wordein door de vijf groote mogendh den die bij de non interventie geinteresseer I zyn en de kosten der repatneering door delanden vanwaar de vrijwiligers afkomstig7yn De kosten voor het in werking stellenvan het fJan toj terugtrekking worden jyc raamd pTBOO OOO pond vermeerderd mm 0 0 M pond vo r oorafgaande uitgaven D ertegenwoordigers der subcommissie j dus Reuter brengen thans hunne rege ringen op de hoogte an deze bedragen Nanrverluidt werd overeengekomen l van de twee commissies die zich naai Span je zullen begeven mderda m zal zyn ai een der vyf groote deelnemende mogend heden By Teruel wordt op het oogenblik fel gestreden Aan het front van Teruel woedt een felle stryd de luchtmacht en de artillerie van de troepen van Franco bestoken zonder op houden de stellingen van de regetnng D regee rings troepen zyn niettegenstaande hun gering aantal to een tegenaanval overj egaan en hebben het donp Aldehuela elf kilometer ten 7uid Oosten van Teruel aan den weg naar Sagunto heroverd Dt trjepen van Franco zyn lang dezen weg enkele kilometers opgerukt Ook m de valle van de Rio Myares zyn de rechtschen op gerukt Aan front in Castellon konden de tioepen van Franco niettegenstaande hui aanvallen geen terreinwinst behalen Lit Burgos wordt gemeld dat by Pue bla Viherde De opmarsch der rechtschen geschiedtop het oogenblik als volgt 1 De vleugel omlcr bevel van geneiaal Va re a rukt op parallel aan den we Terael Sagunto cp een front van 20 k m m t ge fniddelde etappes van IS km Het centrum onder bevel van generaal Valino zet zijn Dipmarsch voort naar het 7uidcn terwyl d linkervleugel vorderingen maakt naar ht Oosten om Albocacer in het Zuiden voorbij te trekken € de regee rmgsdefen sie in der lanlc aan te grypen De rechtschen loopcn than meer gevaar zich m de diepe berg Ipassen te begeven Getrouv aan hun ti tiek echter beklimmen zy de bergketenn Het front loopt op het oogenblik o rr Teruel Castralto Aldehuela Puebla de Val tenvrouwenbond Een woord van byzonder welkom richtte do presidente tot mevrouw Colyn en mevrouw Van Dyk de echtgenoot van den ministei van defensie De presiden te herdacht hierna mej Eggink administra tl ce van den bond die in den afgeloopen winter is overleden De aanwezigen ho r den deze woorden staande aan De nunister president dr H Colyn heeft el volgens zyn rede gehouden HiJ herin nerde aan het gebed van Jezus dut m het 17e hoofdstuk van het Evangelie van Jo hannes is te vinden en waarin Jezus bidt dat de geloovigen een moge zyn De erken nin door de wereld van de gezonden Zooi wordt hier m verband gebracht met Ie ten htid nder de geloovigen Wat brengen wy van de gestelde eenhei l tci chf De luep om die eenheid zou aller eerst in de kerk gehoord moeten worden Spr wee i jp schennmg en scheiding m de christelijke kerk v elke met steeds 110 tdza kelyk vvaren m de waarheid te d en egp vieren De gezamenlyke fchnstelykheid heeft met den eisch van eenheid maar zelden vol len ernst gemaakt Men zy echter v 1 irzich t K m zyn oordeel om der wille van de nood zakelijke eerbiediging van eikaars cohscien tie en ook om ie eenheid buiten de kerk te bewaren Naar sprekers overtuiging is de gi n lag van dezen bmd breed genoeg om alle vrouwen van chnstelyken huize te omvat ten Vragen van practische politiek d eiio 1 70 l ni t laten rusten Hij zoeke i aar het centrale veJsenigingspunt door Groen V oitreffehjk geformuleerd Tegen de re volutie het evangelie Het asvliecht in Nedeiland Motie van de RCmonstrantsche Broederschap Op de te Amsterdam gehouden alge mecne vergadering der Remonstrantsche Brocdeischap is de volgende motie aan genomen de BroederiïChap der Remonstranten i bijten in algemeene vergadering te Am sterdam op 3 en 3i Mei 1938 BINNENLAND Nedeilandsche Chiisten Vi OU wen bond Negentiende algemeene vergadering Rede Dr Colijn In het K bouw voor K en W te Den Haag heeft de Nelerlandsche Chriatenvrou wenbond heden zyn negentiende algemeene vergadering gehouden De presidente mevr A Knoppeia Valkeniei opende om elf uur dp vergadering Nadat de aanwezigen psalm l O 1 2 eh i gezongen hadden ging dp presidente voor in ebed waarna de verzen 1 5 en 6 van no 231 van de geestelyke tie deren gezongen werden Na schriftlezing heette de presidente m het byzonder weikoni den minister presi dent dr H Colyn die bereid was gevonden een rede uit te spreken over De een heidsg edachte m dpn Nederlandachen Chri kennis genomen hebbende van de cir culaiie van den minister van Justitie aan de procureurs generaal bij de ge rechtsboven e a de dato 7 Mei j 1 Inzake het vluchtelingenvraagstuk j zich stellend op den giondslag van het f vangelle waarin de bioederschap zich geworteld weet 2ich richtend naai het In de beginsel verklailnj deT bioederschap genoemde beginsel van viijhetd en verdraagzaam heid overwegende dat de in Nederland be staande traditie om aan buitenlanders dlc op grond van hun oveitulglng uit hun lind uitkijken asyl te verleenen rust zoowel op de In het chilstcndom be lichaamde begilpptn van recht en mensehelijkheld als op de in ons volk sedert eeuwen levende geest vin vrijheid en ve i dr a a gzaamheid stelt hoewel volkomen beseffende het gewicht der moeilijkheden waarvoor de Rpgetrlng zieU In de huidige omstandig Hilde moet een man hebben dat isalles Ik zdl haar eenvoudig uithuwelijken en daaimee basta Mevrouw Stuppach liet er geen gras ovti groeien Reeds den volgenden Zondag biacht zlj uit Krieglach een gast mee den landhulshoudkundlge Petei Kunzel eigenaar van een malerij een biave eerzame weduwnaar in de beste Jaren dwz achter In de veertig die voor zijn molen en zijn kinderen zeer dringend een vrouw noodig had Hij was verrukt van HUde zou het helst nog dlenzelfden Zondag met haar in het huwelijk zijn getreden en beweer de wel tien maal achteroen Onder mijn hoede zou de juffrouw blmien drie maanden zeker wel dertig kilo in ge wicht toenemen Van opvoeding weet Ik mee te praten wat mevrouw de barones Na tafel vertrok hij met de graag ge accepteerde verontschuldiging zeer nood zakelijk naar een paai vaikens te moe ten gaan kijken dlc aan een of andere vlekzlekte lijdende waren weer naar zijn molen bij Murzzuschlag echter niet dan na met een veelzeggenden blik In de richting van Hilde te hebben beloofd dat hij spoedig nog eens terug zou komen Eerst s avonds aan tafel verkondigde mevrouw Stuppach met haar gewone gedecldeeidheld Hilde meneer Kunzel Is wellswaaislechts een eenvoudig man die niet uitonze kringen is voortgekomen maar hijis een zeer betrouwbaar mensch zeer gefortuneerd verbazend goedhartig korten goed Juist een man voor Jou Als JIJJe er ook mee vereenigen kunt zou ik er niets op te i h bben als jullie je Zon dag verloven om dan nog vóór Paschen te trouwen Htlde WIS Juist met hiai gedachten bij Ralph Wiens trouwe bruine oogen ze in haii onmiddellijke nabijheid op zich gcncht had gevoeld D herinnering aan de vele prettige uren die ze m zijn ge zelschap had dooi gebracht was zoo levendig geweest dat een gelukkige glim lach den dioeven trek om haai mond een oogenblik had verdreven Nu werd ze dooi de wooiden van haar tante uit haai droomen in de werkelijkheid ge slcuid en antwoordde op gepiikkelden ontevreden toon Neen tante ik kan me er niet meevereenigen en Ik vind he in één woordhoogst ongepast dat u er zelfs aan durftte denken mij aan een dergelijken man to koppelen Mevrouw Stuppach achtte zich belee digd het kwam tot een ïfeftlge woorden wisseling tevei geef trachtte mevrouw Wehningen tusschenbeiden te komen on de tante wierp tenslotte haar nichtje vooi dt voeten De bedelprinses wil liever een andertot last zijn dan de vrouw te woHen vaneen fatsoenlijk man l Het slot was dat Hilde In een kramp achtig snikken uitbarstte dat urenlang aanhield en tenslotte zelfs haar tante noodzaakte van gedachten te verande ren daai het nichtje anders nog den volgenden dag naai Weenen zou zijn teruggekeerd In Februari ontving mevrouw Stup pach van haar buren de voorheen gra lelijke familie Bronstorf een Invitatie welk natuurlijk eveneens mevrouw WehningLU en Hilde betrof De laatste enootjyan den bijna twee uur durenden sledetocht ze kon niet genoeg krijgen van de schoonheid dei Ini de sneeuw ge hulde bergen en bosscheti en was aan genaam verrast door de pracht van het oude kasteel der Bomstorfs Het echtpaai Boinstorf gold voor zeei gefortuneeid en had behalve een ge tiouwde dochter wiei echtgenoot met tertijd het landgoed zou overnemen nog een zoon die attaché blj het Oostenrijk sche gezantschap in Berlijn was en nu een kort verlof bij zijn ouders door bracht Rudolf Bornetorf slank licht blond met blauwe oogen geraakte onmiddellijk In vuui on vlam voor Hilde die hij over laadde met attenties en op ondubbelzln nlge wijze het hof maakte Zijn huidebetuigingen waien Hilde niet onwelgevallig hij was tenslotte een man van haar beschaving en ontwikkeling zijn optreden was tactvol en dis creet en er ontstond tusschen beide Jon ge menschen een zeer vriendschappelijke verhouding die wat afleiding bracht In Hilde s monotone leven Rudolf Born storf tot ovei zijn rijkelijk groote en ver van het hootd staande ooren verliefd op het knappe buurmeisje bezocht haar dagelijks per aireslede waarna dan lan gt tochten werden gemaakt naar dt idyllisch gelegen dorpjes in de omgeving waar blj zwart brood rookspek en ap pelwljn dt lunch werd gebruikt Wordt verv Igd haar reod lang vergeten om wat afwis sellng te zoeken In vroolljk lichtzinnig gezelschap waai hlj niet door zedige elschcn en den ernst van het leven ach tervolgd werd Dan mevrouw Stuppach uitsluitend het Weekblad vooi Krieglach en om geving las on dit orgaan slechts mei ding maakte van de marktprijzen voor landbouwartikelen bleef Kilde onbekend met hetgeen zich In Weenen afspeelde Haar tante achtte een abonnement op oen goed piovlnciial blid of een Ween sche kiaiit een onverantwooidelijke ver kwlsting temeer wijl zij bij haar weke lljkschpn kerkgang In Krieglach nog wel eens lets vernam van wereldschokkende gebeurtenissen die zich dan reeds dagen tevoren hadden afgespeeld Wel nam Hllde aan gewicht toe welook kleurden de frlsche wind en de ge onde buitenlucht haar wangen roodmaar de gemoedsdepressie waaraan zljten prooi was hield aan en ging langzamerhand over in den vorm van melanchoUe waaruit biJ Jonge menschenvaak ernstige psvchische storingen voortkomen Mevrouw Wehningen vervulde Hlldesapatische toestand reeds lang met U3 nemende ongerustheid eindelijk werdook mevrouw Stuppach s aandacht getrokken en toen een der melden haar opzekeren dag meedeelde dat de Juffrouwhalve nachten rusteloos haar kamer open neer placht te loopen had zij haaroordeel onmiddellijk gereed en verklaarde haai zusttr met haar dieuncnde basatem