Goudsche Courant, donderdag 2 juni 1938

JianBhèingQn I Nog eenige dagen en het il Pinksteren I Dan wil een ieder iets nieuws Wij toonen U een sotiitterende collectie DAMES en KINDER KLEEDING tegen ZEER LAGE PRIJZEN ASTEIVüLLING 1 bl geschikt voor 12 past 0 9 I 7 0 5 Het Jaarverslag Het jaarverslag door den secretaris ie n F Tieter uitgebracht vermeldt ui rig wat de V V V in 1937 deed Zü gsf aar voUe medewerking aa de plannen t organiseeren van de Tentoonstel lint Goudsche Glaien waarvoor onder leidin r mden heer Mr A A J Ryksen een ccite werd opt ericht Op advies harer lede i hrt comjté werd de tentoonstelling welk wankelyk in 1987 zou worden gehouderi ft het oog op een grondige voorbereiding igesteld tot 1938 n samenwerking met Tentoonstellingscomité organiseerde he tuur een persbijeenkomst waarvan he mltaat is geweest dat in talrijke bladen llastreerde artikelen ofver de komende HoMiatelling de merkwaardigheden van mda en ook over de ontwikkeling van he sengebied zyn verschenen Voor di Itete werd een byeenkomst gehouden Kowijk waarbij door den voorzitter van Reeuwijksche V V V op de noodzakelijkdis gewezen dat de Plassen een direct sending krijgen met het open water Het verslag memoreert de alleraardigste tïaagst op 10 Augustus van 500 Engelr te ïwdvinders die aan de Wereld Jaj M hebl en deelgenomen Grootev lanlc A gebracht aan het gemeentaliestuuir livoogden der St Jan tal van jjngezete Il induatriöelen en win keiiers Vd ie doop noonlijke medewerking daiK wel dooi le schenkingen de boy gorfuts een feesp lijkea dag hebben bereid nie zij zich met genoegen herinneren ook na hun terug lat in eigen land Het iastvrü onthaai IS hier geboden iè hoogelyV gewaardeerd m het vreemdelingenverkefet gedurendi ii toegenomen blijkt uit d eer tal 1 aanvragen om inlichtingen van aller sard aan het secretariaat om tKezen ï van materiaal uit de levend ghei4vai i verkeer en uit de bezoeken aan bepaaTThf klingen en zaken propaganda door V V V in haar huilen vorm thans gedurende 12 jaa ifXT bescheiden middelen doch me aviteit gevoerd geeft m erkbare re aten Gouda komt bij de binnen en bui i8che toeristen meer en meer in tre Mt bezoek moet steeds toenemen daa tUMtschatten van de Crabeth s in de S wrgens ter wereld voor zoover bekendt i wga vinden En daarnevens zyn tal Wdere merkwaardigheden en is er eer iP van groote landschappelijke aheid die op den vreemden bezoeket te bekoring uitoefenen wt verslag wordt er op aangedrongeii ï veel meer propagandamiddelen moe omen opdat ieder wete wat Gouda A is het niet te verwachten dat dé de nieuwe verkeerswegen Goa a lal snellen er moet voor wordeil i door propaganda van allerlei aard naar Gouda wordt getrokken Dit is alleen de taak van V V V ieder belend ingezetene moet propagandist oor eigen stad Het secretariaat stelt wr altijd het materiaal beschikbaar Gouda fiJm is dringend noodigi rslag wordt het zeer betreurd ereeniging niet in staat is een film icla en omgeving te laten maken die kante van stad en streek in het bin i buitenland kan laten zien De kos hem vanaf morgen zal zien Voor meerdere bijzonderheden zie men de betreffende advertenties jn dit blad Bedevaart Gouda Kevelaer De bedevaarj Gouda Kevelaer is dit jaat vastgesteld op Zaterdag 13 Zondag 14 en MaandttJ 15 Augustus Inzameling voor Spanje De afdeeling Gouda an de Commissie tHutp aan Spanje heeft tot dosver een bedrag van ƒ 2711 35 en bydragen in natucj ter waarde van ƒ 200 ii gezf imeld Tot bedrijfsleider benoemd Tot bedrijfsleider van de R K Coöpera ±ie ± Ons Belang is benoemd de heer E T Kuiper te Noordwyk Gaarkenken Vorige maand ziJn m de Gaarkeuken gp nuttigd 747 en afgehaald 3 7 porties totaal 1064 porties Mallegatsluis In Mei kwamen door de Malegatslui i 1237 schepen met een inhoud van 87995 1 1Ï TANDHEELKUNDIG INSTITUUT HOLLANDIA Café HOLLANDIA MARKT 40 GOUDA Spreekuur Donderdag 9 12 Geheele Gebitten f 30 met trarantie Pilnlooi trekken inbeirrepen JONGEMAN koop een toekomst met een Levensverzekering KJeem een polis dia voor een klein bedrag NU U LATER onaffiankelijk zol mokan dip n actief van steeds stijgende waarde vertegenwoordigt die U in het leven een ruggesteun zijn ral Hoe jonger verzekerd hoe voordeeliger Vroagt eensinlichtingen ovJir het voor U speciaal gelschikte tarief 7b van NV LEVENSVERZEKERINGMU NILLMU VAM1859 Inspecteur PWPIETER5E Krugerloan IÖ7 GOUDA Het edele natuurproduct verleent KING PEPERMUNT die kenmerkende heerlijke geur en smaak Telefoon 2260 lAAGGI Soepen worden om hun kwaliteit gekochtT Welke soort U neemt U proeft dat MAGGI Soepen zo iets oports hebben zo iets fijns dat otleen maar aan to duiden is met hAAGGUkwaliteit Daarom zijn ze ook zo verrukkelijk wanneer U zelf een soep wilt rtioken en U een MAGGI Soep ols grondslag gebruikr De voedzame geurige en smakelijke eigenschappen van die MAGGI Soep bliiverf volkomen behouden ondanks de toevoeging vbn Uw ingrediënfen MAGGI soEPEN De Gruyter s or 25 c bij aanVoo Pj Sn SeJti SJl ck n academie van beeldende kunsten mldd teehn sehool v bouwkunde prinsessegracht 4 a graveiihafl e dagcursus 1 tekenen schilderen Wt ehthouwen l reclame on twerpeii S bouwkunde midd teclm school binnenhuiskunst opleiding midd tokenaJiten M A M B MX3 en nüverh akten Nt Nllb en NXI inschrijving tot 15 Juli a s voor toelatingfiAlgen zie prospe tiia hetwelk tegen t etaJing van 50 et op aanvrawy wordt toegezondon lï spreekuur v i dir maandag en donderdagmiddag van 2 4 uur Mr en Mevr Faleon met Pinksteren Alom bloesemprachl en lenle weelds die hel hart verjongt en een belofte Inhoudt voor de toekomst Beloften I Wat geeft hel indien men U een jas verkoopt die net zoo goed zou zijn als de echte Faleon De belofte heeft eerst waarde wanneer het zijden Falcon eliket In den hals zit en men U het certificaat van echtheid bij de Jas levert Voor hel door U uit te geven bedrag kunt U een echten Falcon hebben Let dus opl 19z 22 24 27 32 37 4S N V KOVEX HANDELSONDERNEMING DELFT MAASSLUIS GOUDA y Toonkamer voor GOUDA en omstreken voorloopig KLEIWEG 54 Tel 2110 Levering van HaArden Haardkadiels Kachels Meubelen Naaimachlnee Stofzuigers Wwchmjacïiinea Rynn Ieii Kindervag na enz enz alles Ie klas merkartikelen tegen de vastgestelde fabrieks en winkelprijzen Alles op gemakkel ke betalii svoorwaarden onder atrengste gdheimhoudingl EENIGE VOORBEELDEN een prima merkrywiel compl met lamp vanaf 75 cent per w k een schitterende Patria kinderwagen vanaf 100 cent per week een waschmachine prima merk vanaf 75 cent per w ek een Errea stofzuiger vanaf 50 c iit per week een Kovex naaimachi ne vanaf 60 nt per week Meubelen van Ie klaa menbelfabTiek op nadftr overeoi te koiirt condities t A TIJBOUT Kleiweg 54 N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Varktijgbaar S i PANDBREVEN k 101 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Rotterdamsche Diergaarde Beide Pinksterdagen Verlaagde prijzen JlSot Kind SB ot PRACHl COLLECTIE DIEREN en PLANTEN GftOOTE SPEELPLAATS OLIFANT en EZELTJE RIJDEN Als bijzondere bezienswaardigheid de pas aangekomen GIRAFFE Heef f M em firima gmtuUUeerdC Waschmachine t l leemf dtuv eetv Niele Amerikaansch model tegetv den Ui ttt fmji iHUt Fl 1 5 Verkrijgbaar in alle a eerste klas zaleen fj VEREENIGING VOOP FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Minimum contrib ƒ 1 50 p j tevens voor echtgen n minderj k Tarief voor leden Crematie dragers en orgelspel in totaal ƒ 82 60 voor nieWeden ƒ 166 Inliditingenbladen en inl omtrent het verrekeringsf onds kosteloos verkrijgbaar btj de afdeelings secretares FlOTTMleniingvl 87 WEmOE HXCO TKEniNa 5 KLASSE 7 U ST TIEmNO VAN WOEHSDAO I JUNI Il3t HOOGC rBEMEN f 1500 16345 f 1000 2104 3031 8880 10260 V r 40O 3791 6063 14756 10108 20222 f 100 3880 5782 7129 7421 7741 7019 8790 10111 11831 13206 15615 15799 17182 17760 PBCMftN VAN 70 61 06 328 1U7 1167 1350 1277 ISQS 2010 2038 2204 57 J 2717 2761 2861 iU 3449 3657 3668 4487 4472 I 225 5319 60 782 879 906 10 lü 1368 1416 1427 1682 1009 1973 2314 2315 2360 J367 2439 266 2907 2916 2969 3100 3352 3380 3807 3661 3867 3873 4266 4317 4640 4567 4692 4703 4843 4931 5007 5014 6414 5657 5614 6661 S tSA 5888 6089 611S 6400 6426 6593 6740 8773 6793 6920 69S1 700 £ 098 7102 7127 7132 7195 72B7 7447 7473 7686 7616 7636 7748 7772 8071 B086 8101 3178 8354 8363 6404 8432 8657 8739 8943 8970 9064 9214 9332 9612 9671 9Ü77 970B 0713 9790 9809 9882 9996 10061 10396 10 i95 1U607 10760 10820 10880 11008 11018 11023 11184 11195 11316 11540 11657 11871 11880 11929 12259 12486 12604 12706 11212 13316 13650 13761 13767 13844 14107 14174 14280 14366 14527 1 4561J 14570 14671 14745 14906 15161 15208 15311 15244 15381 15384 1Ö494 15597 15746 15828 15B59 18053 16088 6095 ie 24 16365 16384 16416 16423 16450 16607 18661 166S4 16939 16973 17023 17132 17267 17377 17384 17511 17534 17874 17639 17653 17755 17954 17D73 18109 18397 1845C 185U9 18707 1SH96 llt056 1S091 19196 10208 19214 19250 10265 1935 19393 19461 19514 10574 19E70 20008 20061 20193 20254 2026 t 2U460 20480 2072s 20807 30816 20834 20840 20981 20999 GEEN PREMIËN 296 609 770 1014 1266 148 7 1762 19311 223 2658 34 45 KO 192 300 334 344 351 338 370 385 109 433 436 464 472 481 515 736 1000 1237 1468 1720 1933 2228 2577 2952 3200 3511 3724 401b 4330 4 no 5109 674 976 1137 1188 1228 1398 1453 t457 1668 1676 1688 1879 1911 1926 2154 2169 J210 2387 2619 2560 2898 2936 2961 3146 3153 3lï3 3336 3361 1469 3682 3709 3717 3994 3997 4006 547 676 678 620 1045 963 1085 1362 1626 1869 2143 2344 2874 3113 3114 3331 3655 3959 1016 1361 1501 1786 1941 1349 1622 1848 2139 2342 2867 4071 862 1068 1296 1664 1586 1816 1832 2066 2113 2243 2308 2340 2763 2822 2824 J002 3091 3101 3344 3263 3308 3541 3604 3633 3849 3860 3877 3900 3957 6327 7344 7582 7890 8208 857 9237 9400 9406 9561 9570 0969 4080 4113 4132 4190 4207 4216 4218 43U 4330 43784364 4478 4522 4542 4661 4615 4866 4721 4 110 46104927 4944 4060 6003 6030 6075 5098 5103 5109 51105169 5187 D214 5230 5275 5276 6292 5316 5318 53225364 6488 5623 5573 5687 5662 6701 5733 5820 5930 5969 6000 6066 6142 6244 62B9 6294 63010333 6340 6363 6391 6427 6430 8493 0496 86686607 6668 6698 6757 6788 6808 6834 8862 CB67 8907 6910 6933 6956 7038 7041 7052 7157 72087245 7374 7393 7405 7426 74B4 7504 7638 75Ö4 7687 7807 7706 7708 7711 7734 7793 7876 78897896 7930 8026 8078 8095 8109 8119 8152 81948230 8386 8362 8366 8435 8453 8497 8517 85478707 8711 8722 8741 8751 8766 8777 8796 88188836 8893 8900 8907 9024 9031 9062 906it 9090 91td 9116 9157 9178 9189 9191 9200 9212 92159275 9268 9314 9333 9330 9362 9382 93880408 B426 9427 9458 9487 9474 9487 46239614 9618 9641 966 S718 9763 9802 08119961 9978 9997 10000 10011 10072 10076 10083 10113 10127 1U150 10162 10180 10396 10319 10399 10427 10442 10447 1045410467 10477 10480 10491 10493 10624 10550 10561 10680 10626 J0679 10688 10704 10726 10727 10731 10754 10832 10889 10917 10920 10960 11014 11083 11067 11095 11096 11111 11129 11160 U164 11166 11167 11189 11220 11321 11266 11306 11311 1131511340 11380 11361 11380 11413 11606 U565 11572 11607 11732 11731 11733 11740 11768 11843 11851 11894 13O40 12108 1311812136 12264 12387 12804 12348 12464 12474 12483 13489 12496 12616 12547 12648 12650 12S54 12668 12724 12608 12Ö10 12 12837 12902 12821 13968 12970 13095 12999 13047 13076 i qBA 13177 13218 13247 13261 13360 13373 13392 13419 13 7 13552 13501 13637 13644 13692 13713 13754 13806 1384 i3890 14064 14103 14121 14140 14188 14220 14322 14346 l iie 14433 14464 14485 14648 14557 14684 14586 14606 14623 14886 14703 1471314732 14760 14792 14803 14820 14885 1488 14889 14887 16035 16096 1 16150 15207 15218 16231 16239 16264 16288 16301 16337 16345 16361 15366 1S386 15387 16391 16404 16445 16481 16607 16618 16531 15633 15690 1S624 16673 16734 15767 16902 15912 15857 15968 l i8 16990 16018 18020 16024 16079 16082 16087 16123 Ibl30 18131 18318 18388 18300 18306 16314 16323 16344 16863 16390 16404 16426 164 2 16435 16484 16636 16849 16561 1SS96 ItiËOO 10616 18692 16784 16743 18867 16886 16900 16916 16939 16861 16967 16984 169 17043 17054 17086 17188 1736B 17274 naaa nses tisse t74fle 17473 17543 17547 17573 i7688 i767o 17747 17761 17 66 17766 17784 17871 17967 17987 18010 18030 1803a 18066 18086 16123 18167 18195 18338 18307 18311 18313 18437 18470 18483 18619 18639 18641 18686 18631 16673 18801 18809 1B828 18854 18893 18908 18968 18985 18988 1S024 18088 ie089 1B066 19101 19115 16117 19133 1914S 191S0 19157 19320 19384 19286 19314 19317 19346 16863 19408 19434 19440 6S0a 16610 19636 19614 18833 19681 19689 16717 16730 18747 19818 19837 16844 16866 98ia 18661 30000 30086 30046 30064 20079 30188 30316 30349 30363 30368 30313 30314 20363 20365 204S6 20464 80671 80986 30609 30637 30678 20896 ZOTOO 20712 20718 30747 30765 30786 20603 20810 30849 30600 30989 30663 Verbct vorige l nt 48 ia m t 170 430 aonder premie uoer jwcmlt § 77e Jaargang Donderdag 2 Juni 1938 mmm mmnt SS BfR LN oPnY nSI TIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN enz t vw Tmi oïS i BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOOftDRECHT MOERCAPELLE WfcKKl KK OUDipRKER K OUDEWATER RERTTWT TK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omatreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regeU ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prüs Liefdadigheids advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 2B elk © regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomst van soHede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau i jn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn bladverschljnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen UONNEMENTSPRIJS per kwartail ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar de f per looper geschiedt Frailco per post per kwartaal ƒ 3 15 inenten worden dagelijks aangc iomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDAlue agenten en loopers den boekhardel en de postkantoren 6 uur Administratie en Redactie Telef i bureaux zijn dagelyits geopend v m 2746 Postrekening 48400 2 eze Courant komt Éi yëik duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8300 ex Vereeniging voor Wat 1937 br Wat van 1938 De V V V ó inRahr FILMNIEUWS KOM JE OOK BIJ DE BRANDWEER iRéunieBioscoop De bekende en geliefde Amerikaansche komiek Joe Brown de man met den omvangrijken mond is dit keer lid van een brandweercorps en tevens een uitmuntend basebali speler Zyn hart heeft hy echter behalve aan een allerliefst meisje ook nog verpand aari een uitvinding brandbluschbommen die het Als tweede hoofdfilm wordt vertoond Tarzan s roep weerklinkt opnieuw de nieuwste film naar Edgar Rice Burrougth verhaal De beide Pinksterdagen is er ook ochtendvoor stelling in de Réunie Bioscoop Zondagochtend wordt gedraaid De witte hel van Pizz Palu regie Dr Arnold Franck en G W Pabst Maandagmorgen Hertha Thiele in Het dagboek van een vrouwenarts Woensdag is er weer matinee met Joe E Brown in Kom je ook by de brandweer ROSALIE Thalia Theater In het Thalia Theater wordt vanaf Vrijdag een uitgebreid programma vertoond waarby de Metro Goldwyn Mayer film o Vreemdelintenverkeei Met Pinksteren I i Een Nieuwe Ma n t el of Ma nt e Coii x xm S Extra Lage Pr ij zen BUS C H Toenemehd vieemdeliiiKenbezoek i erwacht worlt bosraat weldra V Vz jaar Qiteravond hield de Vereeniging v delingenverkeer haar jaarljjksche ne vergadering in Hotel De Zalm ook werd bijgewoond door den Eer tter burgemeester Gaarlandt tatijn openingswoord herinnerde de vook de heer G J J Pot aan datgene wit de vereeniging in het afgeloopen ja ir erricht en wees liy r op dat de voort nde propaganda er toe heeft geleid d t TTeemdelin genbezoek aan Gouda steeds boven de ïjeschikbare middelen uit Dit propagandanuiiddel zou van onschatbare betee kenis zyn Kyn er middelen aan te geven zifn er belluigstellende stadgenooten die willen voorgdan om den weg te toonen die er toe leidt aan de Goudache gemeenschap den grooten dienst te bewijzen om een Gouda film tJt stand te brengen Wellicht viriien zy een gereede aanleiding daartoe in hen feit dat de Goudsche V V V Juli 12 i jaar zal l e8taan dustrieën Na een zeer geanimeerde discussie over versehiilende met het vreemdelingenverkeer verband houdende aangelegenheden werd de vergadering door den voorzitter onder dankzegging ook aan zyn medebestuurders voor hun groote medewerking en in t bijzonder aan burgemeester Gaarlafldt voor zijn gewaardeerde belangstelling giealoten Hinderwet Burg emeester en Wethouders brengen ter algemeene kennis dat op de secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bijlagen van L N Poldervaart alhier om vergunning tot het oprichten van een ondergrondache benzincbewaarplaats met bovengrondsche aftapinrichting gewone handpomp in het perceel gelegen aan den Vogrwillens no 65 kadastraal bekend in genrtïftnte Gouda sectie K no 2193 Op Dinsdag den 15 Junf zal dfes v m ten inderaardsch Gouda trekt Uit het feit Vat na de publicaties over het bestaan vaa onderaardsche gangen onder en nabiL Mn IJsel en andere stadsgedeelten ta VAan vreemde bezoekers naar Oouda zijnife komen concludeert het Steunt het werk van V V V imann C OUOA Met een opwekking om het werk van V V V dat veel tijd en opoffering vraagt Kalfsgehakt 4 W 0 30 Vz 0 55 Kalfstong 1 4 0 40 Meinz iftöJiimann de arirlst wiens stet niet verbleekt Heinz Riihmanji behoort tot de weinige acteurs die zich reeds twintig jar n handhaven in de rste ry en Deze populaire artist is evenmin als Charlie Chaplin een clown in zyn spel ontwaart men a hangt hy den dwaas uit altijd gevoelige trekjes en zyn talent is zoo veelzydig dat men den grappenmaker geheel vergeet ais hii ernstig wordt Walke komiek kan zooals hij dr Watpon spelen naast Hans Albers in Der Mann 45l Sherlock Holmes war wie denkt ook niet aan hem als de student in Bioiogica en wie in Duitschland kan als hy de streng fatsoenlijke ambtenaar Kempenich spelen in Wenn ihr alle Engel waren zooals men Lunchtong 1 05 0 60 0 32 door een verhoogde belangstelüng te steunen wordt het verslag besloten Pikante worstjes p bl 0 38 Pieskop 0 30 Varkensvlesch in geïei 0 30 De Financiën OV2 ure op het Raadhuis gelegenheid zy n om bezwaren tegtn de gevraagde vergunning in te brengen Dr A Montajïne 40 jaar arts Het zal den eersten Tuli 40 jaar geleden zyn dat de bekende Goudsche medicus Dr A Montagne Chirurg aan de Wijkverpleging te Gouda bevordert werd tot arts Het bestuur van de Wijkverpleging heeft gemeei d dezen dag niet ongemerkt voorbij te mogen gaan Het heeft een comitj aangezocht dat zich met de werkza imhfden heeft belast die noodig zijn om deaen dag voor den jubilaris tot een blyden feestdag te maken Per circulaire is aan patiënten oud patiënten en vriend n een by drage gevraagd ten einde den dokter een hu deblijk te kunnen aanbieden Het was evenwel een onbegonnen werk om alle oudpatiënten op te sporen Om nu allen die aan dit bliJk van vereering wen ichrn by te dragen en die geen circulaire nïochten hebben ontvangen in de gelegenheid te stellen hun sympathie te uiten wordt hierby medegedeeld dat Zuster Marie gaarne bydragen in ontvangst zal nemen Zy krijgen dan op de Wijkverpleging gelegenheid un handteekening te plaatsen op een kaartje dal hun zal worden aangeboden Het is namelijk de bedoeling om het huldeblyk vergezeld te doenf gaan van een album dat d handteekeningen bevatten zal van degenen die bygedragen hebben Zy die liever gireeren kunnen dat doen op rekening rio 314260 van D Bylsma Krugeriaan 43 Gouda met vermelding Jubileum Dr Montagne Collecte langs de huizen Burgemeester en Wethouders brengen ter algemeene kennis dat op Maandag den 13 Juni aanstaande aanvangende des voormiddags len 10 ure een algemeene collecte aan de huizen zal geschieden ten behoeve van het Fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden pienst in de Nederlanden Namens de commissie van bedoeid fonds brengen zy den ingezetenen in herinnering dat d collecte plaats heeft niet om da ger te doen waartoe de Staat verplicht is maar om buitengewone belooningen uit te reiken aan hen die by de verschillende oorlogen lyf en leven voor het vaderland hebben vi i gehad waarom zy vertrouwen dat een ieder door het schenken va n een milde gift zal willen medewerken tot bevordering van het goede doel ZALM KREEFT SARDINES PILCHARDS per bl 0 10 Htet jaarverslag zoowel ais het financieel verslag dat door den penningmeester deji heer H Harms i s uitgebracht werden onder dankzegging goedgekeurd Op advies van de commissie tot nazien der rekening werd de penningmeester met dank voor zijn beheer gedechargeerd De controle commissie de heeren J G C Kamifhuizen en A C Cattel die voor 1 37 haar taak heeft verricht werd ook voor de rekening 193K benoemd salie met Nelson Eddy en Eleanor Powell in de hoofdroWen Nelson Eddy is in deze film een keurigi cadet van Westport Dick Thorpe genaamd en hy zingt evenals in de onvergetelijke film Rose Marie met zijn zeer innemende stem weer dito liedjes Dick Thorpe besclukt behalve over eenprachtige jfitem over een paar beroemde voetbalbeenen en een rijken oom overveel sexappeal Hy wordt verliefd op eenstudente EleaMor Powell die een prinsesvan een of ander minuscuul vorstendommetje is Zy vertrekt naar haar land noodgedwongen waar een bruidegom dien zy nieiliefheeft flaar wacht Thorpe vliegt overden Oceaan naar baar toe verneemt haarwerkelijke naam en plannen en vliegt vanverbolgenheid weer terug Dit is gelukkignog lang niet het einde van deze liefdesgeschiedenis want Een amusante film met buitengewoon grappige scènes en koïhische situaties maken deze Rosalie tot een zeer aantrekkelijke film die t in de Pinksterdagen zekej doen zal De rekening 1937 sluitend in ontvangstenen uitgaven met fen totaal van ƒ 947 62 wijst een nadeehg saldo aan van f 113 21 J C DEN BOER Wz Tel 2012 Groenendaal 13 De begrooting voor 1938 werd vastgesteld met een totaal van ƒ 550 waarbü onder de ontvangsten een gemeente subsidie van ƒ 200 Beetuursverkiezing De aftredende bestuursleden de heeren H Harms T van Heuveln an E van Straaten werden met algemeene stemmen herkozen De pn paganda in 1938 1 Inzake de in 1938 te voeren propaganda werd medegedeeld dat deze in hoofdzaak zal bestaan in een krachtdadigen steun om het Iwzoek van elders aan de Tentoonstel4mg Goudsche Glazen 1938 te bevorderen dooX doelmatige verspreiding van propagandV materiaai DaEwnaast zal eveneens steun worden geboden om bezoekers van elders te takken wanneer door de Commissie van OranjeSo andere Cipenbare Feesten tor gelegenh eid vftir het 40 jarig Regeerings jutifleuni mn H M de Koningin groote feesteljjkhc Ti worden georganiseerd En voorts aan ai leK t dienen kan tot levendigheid in de stad JUNI VERKOOP KARPETTEN LOOPERS TAPIJTEN FRANS BIK KORTE TIENDEWEG 18 Vervolgens wordt de aandacht gevestigd op de wenschelykheid dat de jeugd op de verschillende inrichtingen van onderwijs opmerkzaam wordt gemaakt op al het merkwaardige en schoone dat Gouda en omgeving bieden opdat daardoor by de ingezetenen zelf een verhoogde belangstelling daarvoor zal worden gewekt Ook daarbij kan de film uitnemende diensten bewyzen WE ZIJN TOCH ALLEMAAL GEEN ENGELEN met Heinz Rühmann Schouwburg Bioscoop Mijnheer maakt een slippertje eri mevrouw maakt epn slippertje ziedaar het hoofdmotief van deae kostelyke Ufa film bewerkt naar den roman van Dr Heinrich Spoel die gedurende de komende dagen in de SchouwburgBioscoop wordt vertoond De mijViheer die het slippertje maakt is Voorts zullen de plannen die er bestaan om het Plassengebied aan het open water aan te sluiten de steun van V V V hebben wijl daardoor het vreemdelingenverkeer jn t bijzonder de trek van watertoeristen zeer zal worden bevorderd Het Pijpen en Aardewerkmusenm CARILLON GROEN 10 stuks 0 15 ROOD 10 0 25 ÖLAUW 10 0 50 Vraagt Uw winkelier Voor Engrosï ADRI VAK MAAREN an ƒ 2000 ƒ 8000 gaan verre Bij de rondvraag werd ook de wenschelykheid betoogd om in het Pypen en Aardewerkmuseum het püpenmaken en pottendraaien in de practy3c te doen zien waardoor het bezoek aan dat museum nog aantrekkelijker zal worden Dijarby weri medegedeeld dat dit museum ook de curiosa zal opnamen van andere oude Goudache ïn