Goudsche Courant, donderdag 2 juni 1938

RBUNig GouDA P UOSCHE COURANT Donderdag 2 Juni 1938 Vanaf VRIJDAG 3 tot met DINSDAG 7 JUNI EEN ENORM PINKSTERFEEST PROGRAMMA JOE E BROWN in KOM JE OOK BIJ DE BRANDWEER In ditzelfde programma DE INIEUWSTE FILM naar het wr haal van iBDGAR BURROUGHS DE SENSATIE VAN 1938 TARZAH EN DE BROENE BDDINEntree nanaf 25 cent Toegang boven 14 jaar Gratis Fietsenatallini LET WEL BEIDE PINKSTERDAGEN VANAP HALF VIER DOORL 3 VOORSTELLINGEN 1ste PINKSTER OOHTEND 10 30 DE WITTE HEL VAN PIZ PAIU regie Dr ARNOLD FANK en G W PABST 2de PINKSTEROCHTEND 1030 HERTHA THIELE in Het dagboak van aan vrauwanarti WOENSDAG 2 UUR MATINEE voor Sederen leeftdd met JOE E BROWN KOM JE OOK BIJ DE BRANDWEER ATTENTIE Zeer spoedig komt HOLLYWOOD HOTEL Volkslied de aanleiding tot schietpartij jp arüe wenscht betere betrekkingen met de Kleine Entente De koninklyke stoet z zich door de Avenue Foch en de Champa Elysées naar den Quai d Or8ay bewegen Overal zullen de Paryzenaars een dichte haag vormen om de hoogste representanten van de bevriende democratie toe te jubelen Op het oogenblik ia de vriendschap tusschen de beide naburige Volken immers populairder dan ooit De avond van d n dag van aankomst zal vele feeatelyk heden en schitterende ontvangsten brengen waarbij er echter voor gezorgd wordt dat er niet een teveel aan Romeinsche pracht en praal wordt geboden Reeds maanden staan de beste ambtenaren van de politie prefeetuur en de verschillende ministeries m dienst van de voorbereidende werkzaamheden Absolute veiligheid verzekerd Een waar strategisch plan werd geschapen om de absolute veiligheid te verzekeren Vooral Worden de huizen die aan di route liggen welke de koninklijke stoet zal volgen grondig doorzocht Daarby is vastgesteld dat het werk van de politie zeej vergemakkelijkt is door de groote hulp digheid van de huisbewoners Men rijgt eenigen indruk van den omvangXan het verrichte werk indien men bedfenkt dat eemge duizenden huizen bezoc en geïnspecteerd moeaten worden Maai niet slechts zyn dat op een of anderenMag Duitschland de handel met Tsjerho Slowakije zal inkrim pen of geheel zal stopzetten en hierdoor politieke meeningsverschillen op economisch gebied lttï ö economische hulp in het gehwjjbt noodig zyn TsjechoSlowa kye kon l handel zonder eenigen steun opbouwen en geniet groote waardeenng Een werkelijke styging toont de invoer van ruw materiaal uit Tsjecho Slowakye die sedert 1932 van 166 000 tot £ Ö12 000 in 1936 is gestegen De meest beduidende post is huiden en leer in de tweede plaats hout en timmerhout waarvan het totaal m de laatste drie jaren verviervoudigd ia De derde groote post is materiaal voor papierproductie waarvan de invoerwaarde sinds 1932 bijna twintigmaal groote geworden is Van de groep half en heelfabnkaten kie zen wij de dne grootste posten plateel en glaswerk £ X04 000 byouterieèn £ 592 000 handschoenen £ 422 000 De handschoenen hebben van deze drie den grootsten vooruitgang gehad In 1932 was de totale invoerwaarde nog slechts 35 000 Ook de onder byouterieèn gegroepeerde artikelen hebben hun invoer meer dan verviervoudigd Uit de statistieken blijkt dat de invoer zic h ook verder in 1937 gunstig ontwikkelde hoewel de stijging niet zoo snel was ls in vorige jaren De Engelsche export naar Tsjecho Slowakije ia in de laatste jaren eveneens gunstig geweest doch de stijging was by lange na niet zoo groot als die van den invoer Men kan zeggen dat het handelsverkeer een steeds groeiend saldo ten gunste van Tsjecho Slowakije aanwijst en dat voorzoover mets onverwachts gebeurt deze toestand zoo zal blijiven g t wil Jdaartoe met ds drie landen 0llderiiandelen eerste lereischte ia rtrbetering in het lot der Hongaar fKJse minderhediMU meldt uit Boekare dat IVTinister t jgaya m de Kamer eenX erklaniig heeft waarin hy o m ide dat de Hon e regeering niet gekant is tegen het jopen van oprechte vriendschappelijke kingen met de landen der Kleine En dens de debatten over d begrooting mhütenlandsche zaken legde spr belang e verklaringen af o a ten aanzien van C Hongaarse h Tsjecho Sl OW aak sche betrekDe minister herhaalde dat de Hon Italiaansche vriendschap ongewybtijft evenals de Hongaarsch Poolsche De iDuitache expansie aldus De Kanya geen bedreiging van zoodanigen aard ÖMigarije gedwongen zou zijn tot ledpprijs het bondgenootschap van dt lan tai der Kleine Entente na te streven Be toestand der Hongaarsche minderhe nia de landen der Kleine Entente vormt Li toetssteen voor de betrekkingen van jarye met zyn naburen Hw arye wenscht zyn betrekkingen met Jfc linden der Kleine Entente te normaüseeecn grootere toenadering is af SiÉeUjk van een aanmerkelijke vei betering het lot der Hbngaarsche minderheden jagarije vul afzonderlijk met eik dpzei i Wten onderhandelen Anderzyds stelt het voorwaarde dat de drie afzonderHi te rereenkonisten met elkander in overeen mg moeten zyn Dit iitkt te moeilijker daar de toestand minderheden in de drie landen niet deHe is Hij IS in Joegoslavië beter in Hoeslechter T sjechoSlowakije heeft het lationale karakter van de minderheden istie erkend J e toekomstige ontwikkeig hangt af van de regeering te Praag deae regeering er toe besluiten een stamt op te stellen dat den op haar gebied ivenden nationaliteiten voldoening zou kunliKn schenken De Tsjecho Slowaakacho en k Roemeensche staatslieden hebben heraaalde malen verklaard dat zy besk tcn wardn vnendschappelyke en oprechte boirekkvtvgftii met Hongarije aan te knoopen JHongar fi ia bezield met den besten wil maarrhet stelt als voorwaarde dat de schooK woorden van de Thjecho Slowaaksche en I ïoemeeiische staatslieden binnenkort ge Igd worden door daden Ten slotte iegde apr den nadruk ev op Gaat U op reis vergeet dan niet een busje BOOGAEROTs Siroopwafelen mede te nemen BINNENLAND Soesterbei krijgt garnizoen Op t Rtjks kosten In de gisteren gehouden spoedelschende vergadering heeft öe gemeenteraad van Soest b sloten zijn besluit van Februari i 1 betreffende den aankoop van ongeveer 4 hectare grond voor ruim 50Ü00 te handhaven en om niet dezen grond aan het Rijk af te staan ten behoeve van het vestigen van een kazernement voor de Genie Tevens trok de Raad zijn beroep op de Kroon In inzake de qletgoedkeurlng van Gedeputeerde Staten De loco burgemeester de heer H J GasUle deelde mede dat het Ruk besloten heett zelf den benoodlgden grond voor de kazerne aan te koopen waaidoor de gemeente Soest een financieel otter gespaard iS geworden De overdracht van dezen grond heelt reeds plaats gehad Spanjaarden naar Ameland Alleen ongehuwden Detachement Rijksv£ldwacht wordt met bewaking belast Zooals verwacht kon worden zal de ontvluchting van vier hier te lande geinterneerde Spanjaarden die tn het Kolptngshuis aan den Z O Buitensingel in Den Haag verbhjt hielden voor de achtergeblevenen zeer onaangename gevolgen hebben Over eenige dagen zullen ongeveer w van de hier verblijvende Spaansche vluchtelingen naar Ameland worden üveigebracht waar zij onder bewaking gesteld worden van een detachement RUksveldwacht Weliswaar is het aantal in de Residentie geinterneerde Spanjaarden grooIcr doch bepaald is dat uitsluitend de ongehuwde mannen naar Ameland moeten gaan BUIT NLANDSCH NIEUWS nunsCHLAND iOïtrtreding der deviezenbepalinKen öe politie heeft in twee lokalen aan den Sloifiiratendamm te Berlyn een inval geJaan waarbij 339 personen werden gearresJlttrd die verdacht worden van overtreding inde deviezen voorschriften handel in verimende middelen en politieke overtredingen Ondei de gearresteerden bevonden zich Ittnige vreemdelingen die met in het bezit I jnren van en geldig paspoort Ook te Weenen zijn de laatste dagen een poot aantal personen gearresteerd hoofdttkel k yvegens inbreuk op deviezenbepalinm Officieele getalfen zyn niet te krygen in semiofficieele kringen verluidt jM het aantal ongeveer 2000 is Zoowel JoJ n als met Joden bevinden zich onder de FRANKRIJK lÜogmeer goud uit de Rue Moufftard öe commisijaris van politie van de afNlJg Jardm des Plantes in Parys heeft medegedeeld dat m het gebouw in de rue Houffetard waar eemge dageii gelden het j Htament van den staimeester van Lode ïfaar I Jo op n viaORY cojtuym moogt U ook wérkellllc tro s zijnl Zo n coupe ii ook ertigi Zie eens de vlotte taillebeli ningl En de sierlijke kraagl En vooral de kwallteitsafwerklngl In oen viCTORY costuum zullen alle kennissen U be nl d nl Alleenverkoop voor Gouda MAG DE GUNST H VAN EIJK MAftKT U ïëgt U Mr inl 9 DAMESJAPON zyde mat crêpe noppé sportief model met aardige garneeiïnK 6 75 DAMESJAPON Viatra mousseline diverse bloemmotieven jeugdig model met kapmouwtjea 4 90 DAMESJAPON zijden linnen met aparte bloemdessins bobbed kraag en uitspringende plooi De Crisis doet heel de maatschappij ontwilchten Gedézalf alleen zal ü van Ilkdoornpijn verlichten Verkrijgbaar blj Apoth en Drog 45 et dat ik die oude bijna niet meer kan dragen En jij hebt zelf ook dringend een wïntercostuum noodig Hilde moest tusschen haar tranen door lachen Zij zag tn deze combinatie van huwelijk zwart zijden Japon en wïntercostuum het ontroerende verdriet van n moeaer wier zwakke hersenen door duizenden kleine zorgen gekweld worden Ze kuste haar moeder op het voorhoofd en zet terwijl het verdacht om haar mondhoeken trilde t Is goed moedertje huilt u maar niet meer Ik zal met hem trouwen en u krijgt een prachtige zwart zijden Japon De beslissende Zondag brak aan met helder vriezend weer het scheen alsof de winter nogmaals met alle kracht den strijd wilde aanbinden met de Jonge lente die s middags reeds haar warmen adem over de aarde zond Hilde zocht haar Uevelingsplekje een tegen den wind beschutte plaats in het bosch op Zij die het geloof aan een hoogere macht die het lot van den mensch heheerscht reeds lang verloren had voelde zich nu diep treurig bijna vertwijfeld en steeds weer herhaalde ze in zichzelf Lieve God zegt u me toch wat Ik doen moet laat er een wonder gebeuren opdat ik me niet aan iemand dien Ik niet lief heb behoef te verkoopen En toen enkele uren later het gerinkel van bellen de komst aankondigde van den man die nog dienzelfden dag haar verloofde zou zijn kreeg zij een visioen alsof het Ralph was die daar uit de slee fen onvermoeide arbeid komt alles e FEUILLETON Bruns De strijd om Weenen Roman van HUGO BETTAUER 2 verging de tijd en met hem RuWpVi verlof fet was op een dag In het nüitóen van g gu art toen de jonge Bornstori bij een Je lte gemeenschappelijke sledevaart jit Ölng Hllde s hand in de zijne nam na et warme stem zeide Hllde nog een paar dagen en ik m terug naar Berlijn Vóór dien zou hter graag willen weten waar Ik toe ben Je moet toch gevoeld heb wat Je voor me beteekent en hoe ƒ Ik je ilef heb Ik weet dat je gees Jk hooger staat dan ik je bent fijner foeter dan Ik maar tenslotte bezit ik Jjnook een beetje verstand dat Ik voor Jin beroep als diplomaat noodig heb wvendlen ben ik rijk genoeg om Je zorgeloos leven te kunnen bieden Jfö vraag Ik Je in allen vorm of je JWoüw wUt worden had deze verklaring verwacht en J esd Zlj had er nooit een moment getwijfeld of ook dit aanzoek zou ui de hand wijzen maar nu ze voor lelt werd gesteld nu Rudolf Born Jfj baar zoo eenvoudig en oprecht zijn F verklaarde moest ze toch even 7 fflll BTtvnanv buit 6azelle AGENT VOOR GOUDA D M VAN HOORN Doelattraat 12 Telefoon 2652 Voor de FEESTDAGEN Diverse soorten KOEKJES GEBAKJES BONBONS of SIROOPWAPELEN Gebr KAMPHUISBN N V Gouda Turfmarkt FOTO Pinksteraanbieding steeds Voori adig AGFA KODAK KEYSTONE ABMIRA OPNEBMAPPARA TEN en PROJECTOREN Smalfilmers heeft U de nieuwe 8 m m ISOPAN OMKEBRFILM FIJNKOKRBL al Wrobeerd PRIJS ƒ 4 90 Vraagt condities en pnisliist ROLFILM CAMERA S vanaf f 1 45 Opvouwbare Rolfilmcamera s vanaf f 12 50 Fototasschen vanaf ƒ 0 60 FODA FILM 8 opnamen 30 cl Speciaal ingericht voor ontw en afdniicken FIL ZEUGESTRAAT 64 TELEF 3376 Ëg Maandag tot 2 uur eeopend Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz Gouda 11 T H A U i A telef 2230 Gouda V iuiaf VRIJDAG 3 t m WOFND G 8 JUNI HET BESTE PINKSTERPROGRAMMA SINDS JAREN EEN FEEST VOOR UW HEELE FAMILIE 1 MFTRO GOLDWIJN MAYER s GROOTSTE SHOW FILM in NELSON EbDY en ELEANOR POWELL O S A L I E Een W S van Dykefilm ZANG SHOW DANS NIEUWE SCHLAOEUMUZIEK GEESTIG VLOT VROOLIJK Wa oyerdrüvcn let als wU U vertellen dat ZIEGFBLD overtroffen ialONS VOORPROGRAMMA BEVAT o a de voetbalwedstrijd NEDERLANDSCHOTLAND verder een zeer interessant filmwerkje etitelil DE BALLMIt VAN HET CELLU LOID BEIDE PINKSTERDAGEN DOORLOOPENDE VOORSTELLING vanaf 3 uur 38 SCHOUWBURG BIOSCOOP Van VRIJDAG 1 JUNI tot en met MAAJJDAG 2e Pinksterdag EEN BUITENGEWOON PINKSTERPROGRAMMA HEINZ RU HM ANN de wereld vermaarde komiek imJEEN FILM ZOO KOMISCH ZOO PIKANT ZOO GEESTIG ZOO VERMAKELIJK AL S U ZELDEN ZAQ Wij zijn toch allemaal geen Engelen HEÏNZ RüHMANiN HARALD PAULSEN LENI MARENBACH De uiterst geestige en pikante handeling en de dolle uitvallen van HEINZ RüHMANN zullen U eenige uren van buitengewoon amusement verschaffen LET WEL Vrijdag en Zaterdag filechts één ivoorstelling aanvang 8 15 Beide iPinkstn agen 3 voorstellingen iaanvang 3 30 uur 8 30 TOEGANO BOVEN 18 JAlAR PRIJZEN van 25 tot 80 ets GRATIS JtlJWIELSTALLlNG aoo Dames Qevpaagd wellie er prijs op stellen een MOOIE KOUS te dragen ZIJDEN KOUSEN 3 lI Prima liwaliteit 5 en 69 cent HJNE MATZIJDLN KOUS 49 cent BEMBBKG ZIJDEN KOUS 69 89 en 105 cent Voor Uw lichte schoen een mooie bijpassende lious 98 cent Haaren bledan tMfl aan EEN KEURIG OVERHEMD roet 1 boord l 35 IETS HEEL MOOIS met 2 boorden f i 95 SPORlPANTALONS maat 4 5 6 SHIRTS majtt 4 5 6 36 42 48 et 40 48 55 et DE LELIE HOOGSTRAAT 1 PRIMA KWALITEIT KLAVER 4 BURG MARTENSSINGEL 131 Mej VAN DEN HEUVEL Bij aankoop van f 1 oen mooie ZEPPELIN BALLON CADEAU 33 et 37 et 40 et 23 et 16 et Extra aanbieding GROOT BLIK AARDBEIEN GROOT KERSEN OP SAP GROOT PEREN GROOT APPELMOES RECLAME BLIKJE ANANAS EEN POND TA RWEGRIESMEEL en een HALF POND ABRIKOZEN samen voor 26 et Schuttelaar Vfarkt Zoutmanstraat Walvisstraat 100 000 is overdreven maar 1800 OVERHEMDEN hebben y iii voorraad waaiby zoo juist ontvangen eenMOOIE COLLECTIE NI fiUWE DESSINS en KLEUREN f 1 95 met 2 boorden GA NAAR WILLEM VAN MOURIK LANGE TIENDEWEG 45 tm OVERHEM DEN SPECIALIST dat zijn regepring een vredespolitiek voert en de landsverdediging die zij aanzienlijk wil versterken eveneens in dienst stelt van dit ideaal Incident in café te PraaK Tsjechisch onderofficier scbiet op Sud iten Duit cher8 In den afgeioopen nacht heeft een Tsjechisch onderofficier in een café te Praag revolverschoten gelost op SudetenDuit schers waardoor twee personen werden gewond Volgens het Duitsche Nieuwsbureau bevonden de Sudeten Duitscher 9 zich in het café toen eemge marxisten m geaekchap van een Tsjechisch onderofficier het lokaal betraden Toen de muziek den Egerlander marsc i speelde sloeg de Tsjech den violist zijn instrument uit de handen Toen de kastelein hun aanmaande kalm te blyven brachten de militair en zyn begeleiders den groet men de gebalde vuist de straten waardoor de konii zich zal bewegen zyn het voorw bijzondere politioneele toezich Overal waar verdachte elemaiten wonen in de voorsteden en de afgeleppn stadswijken werd de politie reeds w ken geledon versterkt Verdachte individue strenge bewaking Uitstekend georgani heidedienat j De veiligheidsdienst zal ngekende vormen aannemen Op en ondir de aarde ja zelfs in de lucht zal de Republikein se he Garde haar werk ver richten VGedurende den geheelen dag zullen vliegtu en die door L middel van de radio met de politieautoii B teiten verbonden zijn over de stad vliegen Om al deze maatregelen naar behooren uit i te voeren is de Republikemsche Garde natuurlyk niet sterk genoeg uit het geheele land wordt versterking gehaald En naast de Republikeinsche Garde uit de provincie zyn ook vele officieren en onderofficieren van de reserve naar Parijs gekomen om zich te belasten met de controle op de visa Want de bewoners van do stadswijken waardoor de koninklyke stoet zich bewegen zal hebben zich bij de politie een visum moeten verschaffen en staan onder voortdurende controle Het Engelsche koningspaar kan dus gerust zyn reis aanvaarden Gigantische maatregelen zooals in de annalen van de Parijsche politie nog niet voorkwamen werden getroffen om het absoluut ongestoorde verloop van het hooge bezoek te garandeeren Nadmk verboden klyke stoet erp van het Korten tyd later vertrokken de SudetenDuitschers en groetten met heil De Tsjech trok hierop zy n revolver en schoot waardoor twee pei sonen werden gewond De politie wist te verhinderen dat beide groepen slaags raakten iDe Tsjechische onderofficier werd gearresteerd staan onder erde veilig Naar Havas meldt is over dit incident een communiqué verstrekt volgens hetwelk de onderofficier zich in gezelschap van een sociaal democraat in het caf bevond waar ook ongeveer 35 Duitschera waren De onderofficier verzocht aldus de lezing van het coiftmuniqué den muzikanten een Tsjechisch hed te spelen Dit leidde tot een t wist die op een handgemeen uitliep Zich bedreigd voelend toste de onderofficier op d n grond liggend twee rovoWerschoten die een arbeider en een hotelhouder beiden uit Eger wondden De arbeider werd licht gekwetst de hotelhouder werd aan de kmeschyf gewond De twee gewonden werden naar liet ziekenhuis overgeibracht De onderofficier werd aan de militaire autoriteiten overgeleverd en in arrest gesteld Er zal naar aanleiding van dit incident een onderzoek worden ingesteld ora uit te maken welk aandeel de superieuren Tan den onderofficier hebben m het feit van de aanwezigheid van dezen op zulk een laat uur in een cabaret 4 Vepoordeeid De rechtbank te Brno Jieeft zt ven Sudeten Duitschers wegens hoogverraad veroordeeld tot straffen tusschen 5 en 20 jaar gevangenisstraf en tot boeten tusRchèn 2000 en 5000 kronen benevens tot verlies van hun burgerrechten Deze vonnissen die 20 Mei j l zijn uitgesproken zijn pas heden gepubliceerd I wyk XV werd gevonden en g oudstukken ter I waarde van ongeveer 2 raillioen thans een tweede testament met een nog aanzienlijker Sterkere handel tusschen Engeland en TsjechoSlowakije In T rband met de groote pohtieike gebeurtenissen in en om Tsjecho Slowakije gingen er geruchten dat in de Londenaehe City onderhandeld werd om Tsjecho Slowakije en zyn nabuurstaten een leemng toe te staan met het doel deze landen finan lee te ondersteunen en hen van geldelyko moeilijkheden te bevrijden Hierby werd een bedrag van £ 2 5 millioen voor TajechoSiowakije genoemd Afgezien van het feit dat deze berichten ongegrond zy ii zoo schrjjflt Der Ost Europaische Volkswirt IS Ihet ook niet aan te nemen dat TsjechoSlowakye m dezen tyd pogingen in het werk fatell om en ieening te sluiten Dit bericht i evenwel een bewijs dat voor velen de economische problemen van Tsjecho SloWakije f Biet volkomen duidelijk zyn Men ziet jiamelyk over het hoofd dat dit land geen buitenlandsch kapitaal noodig heeft maar een ruim afzetgebied voor zijn producten Als er geen reden was om bevreesd te bedrag aan goud is gevonden I Scotland Yard in Parijs Het Engelsche Koningspaar kan gerust zijn Repubiikeinsche Garde onder en op de aarde en in de lucht Dj Parysche politie prefectuur werkt onder hoogen druk Voor het m Juni plaa tsvmdende bezoek van het Engelsche koning sIjaar worden veiligheidsmaatregelen genomen zooaUde Parij sche bevolking nog nooit beleefd heeft Want de Paryzenaar h oudt van zyn liberté en haat politioneele maatregelen die zyn persoonlyke vrijheid beperken Hij IS cjtoyen vry burger van een vry volk en wil gaan en staan zooala het hem past Wanneer de Parijsche politie ditmaal tqch tot zeer drastische veiligheidsmaatregeltjn besloten heeft is dit wel geschied m de herinnering aan de tragische gebeurtenis te Marseille waarbij koning Alexander va n Zuid SIaivie het leven het haar oogen sluiten om In het onderdeel I van een seconde haar leven en de voor1 uitzichten welke Rëï bood te overwegen Eenerzljds de drukkend zware last der dagelijksche zorgen de oud wordende moeder met haar voortdurende angst voor honger en schande zij zelf wellicht over een paar jaar verwelkt en zichtbaar verouderd anderzijds zorgeloosheid een behagelIJk home reizen naar onbekende landen en een man dien ze weliswaar niet Hef had maar dien ze toch zou kunnen achten en waardeeren Gemarteld door een onoverkomelijke besluiteloosheid wrong Hilde haar handen Een brandend verlangen steeg In haar op verlangen naar Ralph maar ook naar vrede naar rust en geluk Zwaar adem halend wendde ze zich tot Rudolf Bornstorf En als Ik nu zeg dat ik wel warmevriendschap voor Je gevoel maar Je nietkan Uafhebbcm omdat Ik mijn hart reedsaan een ander gegeven heb Iemand vanwlen ik overigens niet eens weet of hiJnog wel In Europa is Een oogenblik voelde Rudolf dit onverwacht antwoord als een slag In zijn gezicht maar spoedig kreeg de wensch Hilde te veroveren weer de overhand De liefde zal wel komen als Je maareerst de mijne bent Ik zal me jouw liefde stap voor stap weten te veroveren Als Je et in toe kunt stemmen mijnvrouw te worden HUde zuDen we er betden geen spijt van heblien Apattsch weifelend en innerlijfc gekweld door haar gedachten deed Hïlde dat wat vrouwen onder dergelijke ran standigheden steeds plegen te doen ze stelde de beelisslng uit Geef mi tijd om na te denken om het met mezelf eens te worden Desnoods slechts drie dagen en dan zal ik je zeggen of ik een goede trouwe vrouw voor Je kan zijn of dat onze wegen zich moeten schelden Daarbij bleet het en Bornstorf vertrok naar Graz omdat hij naar hij zeide haar niet wilde ontmoeten voor en aleer ze een besluit genomen had Over drie ttlagen zou hij terugkeeren om dan dienzelfden Zondag van zijn thuiskomst onmiddellijk na tafel een visite te komen maken Nog voor de bedenktijd om was wist Hilde wat haar te doen stond zU zou Rudolf s vrouw worden Een onderhoud jliet haar moeder had den doorslag gege ven Mevrouw Wehningen vroeg haar avonds vóór het naar bed gaan wat men eigenlijk van haar dagelijksche uit stani es met Rudolf Bornstorf denken ï mo st en of deze ernstige plannen met haar h ad Toen Hilde haar daarop van Rudoin aanzoek en den bedenktUd dien ze g7 ra agd had vertelde barstte mevrouw W ehnlngen in snikken uit en zei HUde dat is het groote gelukwaarop we al zt O lang gewacht hebben en ik Met één slag zul je weer in onze oude wereld terug zUn niet meer behoeven te werken en volkomen gevrijwaard zijn tegen zulke d ingen als laatst En Ik zelf zal mijn oudei dag In rust en tevredenheid fcunnen ü oorbrengen en me misschien zelfs ee i nieuwe zwarte Japon kuömen laten mi ken je weet HUde Tweede blad Ernstige schietpartij te Ruwiel Boer weigert crisisambtenaren den toegang tot zijn woning Twee personen zwaar en een licht gewond Gisterochtend omstreeks eu uur heefl een ernstige schietpartij plaats gehad op de boerderij van den landbouwer A van Manen gelegen aan den Helcop in de nabijheid van de Portengenschebrug te Ruwiel Utrecht waarbij de landbouwer en zijn zoon zwaar gewond werden terwijl een veldwachter lichte verwondingen opliep Aan de boerderij van den landbouwer vervoegden zich drie crlslsambtenaran om een onderzoek naar den veestapel In t i stellen Hun werd den toegang echter geweigerd De ambtenaren zijn daarop hulp gaan halen waarbij zij assistentie kregen van de politie uit Kockengen Ruwiel en Breukelen terwijl de burgemeester van de gemeente Ruwiel de heer J Vorderhake eveneens bij de woning verscheen Opnieuw werd den landbouwer gesommeerd de deur van zijn woning te openen om den ambtenaren gelegenheid te geven hun werk te doen Toen de man wederom weigerde werd een smid gehaald wlen bevolen werd de deur open te breken Toen deze daarmcer bezig was klonken schoten die van de woning uit op de ambtenaren de politie en den smid werden gelost Deze schoten trollen gelukkig geen doel Aanstonds trok men zich terug om te beraadslagen wat verder te doen De oflicier van justitie uit Utrecht jhr Quarles van Ufford werd ontboden die spoedig ter plaatse verscheen Den landbouwer werd daarop voor de laatste maal gelast de deur van de woning te openen Hem werd eenigen bedenktijd gegeven met de mededeeling dat als hij niet toegat meo tüt krasse maatregelen zou overgaan Tevens werd hem verzocht de zich in zijn woning bevindende kinderen een jongen en een meisje van ongeveer zeven jaar naar buiten te lat n gaan alvorens men krasse maatregelen zou nemen Ook hieraan gaf de landbouwer geen gevolg Daarop heett men met geweld do deur opengebroken waarbij van weerskanten schoten viel De eo Jarige landbouwer en zijn 19jaiige zoon Freek werden daarbij zwaar gewond Een veldwachter van de gemeente Ruwiel D Talma kreeg een schampschot aan de borst De ernstig gewonden werden ter plaatse verbonden en met twee ziekenauto s van den geneeskundigen dienst naar het Stadsacadomisch ziekenhuis te Utrecht overgebracht Van vèr uit den omtrek namen vele belangstellenden het terrein van de hchietpartij in oogenschouw Van de woning is geen ruit meer heel De kogelKEitM3 Kl t ffien In de muren deuren en de rulten Er zijn ongeveer dertig choten gevallen Het onderzoek onder leiding van majoor H den Ouden uit Breukelen wordt met kracht voortgezet Strijd tegen het blootshoofd loopenRegeeringsbemoeiing gevraagd Er zijn menschen die hevig pleiten voor regeeringsbemoeling met het economisch leven indien die bemoeiing hun van nut kan zijn Een voorbeeld daarvan geefi een motie aangenomen door de Kamer van Koophandel te Montauban Deze plaats ligt in het centrum van do tabricage der strooien hoeden en men ergert er zich hevig aan de veldwlnnen de gewoonte om blootshoofd te loopen I e K V K heeft nu besloten een beroep op de icgeering te doen opdat zij tenminste een deel der bevolking dwhige een hoed op te zetten De motie zegt overwegende dat een van de voornaamste oorzaken van den verminderden verkoop van hoeden ligt in de nieuwe mode van blootshoofds gaan overwegende dat het corecteur Is een ho d te dragen overwegende dat uit een oogpunt van gezondheid het dragen van een hoofd stapte en haastig op het huls toetrad Maar in werkelijkheid bleek het Rudolf te zijn Zijn eerste blik gold Hilde en In zijn oogen ontwaarde ze de vraag die ze slechts met een kort Ja wilde beantwoorden Zij haar tante en moeder zaten nog aan het dessert toen Rudolf binnentrad Hu moest dus nog eenigen tijd geduld oetenen alvorens hij met Hilde alleen zou zijn Na de eerste begroeting vroeg Hilde hem alleen om de punüjke stilj te verbreken wat hiJ m Graz zooal beleefd had En eenlgszlns verlegen lachend vertelde hij Graz heeft weer eens een kleinesensatie laeleefd Die dwaze Amerikaan die aanvankelijk Oostenrijk wilde veroveren maar toen plotseling zijn kapitaal verloren heeft was er en Hilde die doodsbleek was geworden stiet een lichten kreet uit zoodat mevrouw Stuppach en Rudolf haar verwonderd aanstaarden terwijl de In haar gedachtengang wat trage mevrouw Wehningen eerst langzamerhand de situatie begreep Hilde herstelde zich zoo goed zij kon en vroeg toonloos Welken Amerikaan bedoel Je Wel die Ralph O Flanagan Ach dat is waar je leest hier In Je landelijkeeenzaamheid geen kranten derhalve konJe ook niet weten wat er al zoo sedertje vertrek uit Weenen gebeurd Is Wonit v rrolgil