Goudsche Courant, donderdag 2 juni 1938

lente en met haar de warmte zmnc beeldig uitdrukten En de oude Engel ache kronieken kunnen ons even trouwens onze eigen kronieken vej tellen an typische gebruiken diJ omstreeks dezen tyd van het jaar i zwang waren en die in stand zyn bleven voor een deel m de latere Pn t stei gebruiken Volgens deze tiaditie zouden zei de beioemde Engelsche paardenre nen oatstaan zyn uit de vroeger Pmksterrennen Tot diep in de 1 eeuw bleef ook een zeer byzondei In de bloeiperiode werd de Morris dance uitgevoerd door reizenden trekkenden die in ruil daarvoor va de bevolking dei streek levenamiddf len en deigelyke kregen en ovei he algemeen werden m dien tyd goedi iaken gedaan l ater echter begonnen steeds mei jonge dorpelingen aan het spel deel nemen Op vele plaatsen ontwikkeli zich de dans tot een vast Pmkstergi bruik en tenslotte had de medewei king dei plaatselyke bevolking h trekkende volk de comedianten e deigelyke figuien geheel van het loi neel vedrongen In de Bodleiaansche bibliotheek vai Oxford bevindt zich een miniatuur dat Mooiendansers omstreeks hel midden van de 14e eeuw in beek biengt Zy diagen bonte mantels ei een hootdtooi die doet denken aai twet machtige hoi ens Aan het eindt hi ivan zyn schellen bevestigd D grondvoim vm den Mooieudaiis een sooil wapendans Tydens het w tl ad 1 egelmatig een vast aantal c s tuumfifcuren op Ais peisonifieatie van de lente ti i op een zomeikomngni maid Mai 1 iin gt na inid Meestal was deze k ningin m werkelykheid een man di ich dauloe had v ei kleed en ver scheen met een gioot gevolg waar onder zich een aantal ridders en kna pen ook een diakendoodei de zoogc naamde snapdragon op zyn hob belpiard en natuurlyk de figuur ui den oud Engelschen volksheld Robii Hood zich bevon n mede hy den os versierde zoodat de ze tenslotte onder een overdadige ver siering byna verdween Na dezen rondgang weid het vette dier de Pinksteros g lacht en het vleesch wfc rd ondei velen Waar komt de Moorendans vandaan De voorjaarsmaand Mei en het Pinksterfeest dat ovei het algemeen m deze maand valt dit jaar valt Pmksteren wel by zondei Iaat wa len van oudsher vooi de bevolking van alle streken ten Noorden van de Alpen iets byzonders De mensch van het Nordieke type ondervond weer eens hoe goed het is dat het mooie jaargetyde het voor jaar terugkeerde want dat beteeken de de bevryding van de vele onaange naamheden welke de wmtei voor de Noordelyke volken nu eenmaal mee brengt meer dan voor Zuidelyker wonende volken waar het klimaat meer gelykmatig is In elk geval de tegenstellingen zyn niet zoo groot als in deze streken Het IS dan ook heel begrypelyk dat men by de Nooidelyke volken van oudshei feesten aantreft die aak ook nu nog m zwang zyn En deze feesten vierde men in de eeiste plaats uit dankbaar heid ooi het nieuw ontloken even dit zich in de natuui openhaalde Van het begin tot het einde weiden deze feesten dooi zang en dans de eerst en pnmitiefste maai toch ook eei ly kste uitingen an menschely kt vieugde begeleid Reed de oude Gei manen hebben het op hun pHmitio c wyze gedi m fooi het houden van kampspelen on wedstiyden lAamn o i zomer en wintti veikleede ptisonen waien die elk lai moesten l e echten en waarby natuuiiyk de zomei am het lang tte einde tiok Volksdansen kampspelen en wed tennen 7yn dnii ook ebiuiken w Ike stammen uit heidensche d igtn en 7 i concentieeiden in de Mei eii Puik stei ipelen welke in lieNooidLuio peesche landen de geheele Middel eeuwen door druk werden beoefend JLn onder hen moeten niet in de laai s f plaats worden genoemd de bewo neis van het tegenwooidige Bntsch eilandengebied die eveneens aan hun vreugde over het weerkeeren van de B1IN7 FT HIMANN de bekend Dmtache filmacteur m Wy zun toch allemaal geen engelen Schouwburgbioacoop ccn commissie moeten benoemen Men yl van het bestuur der C V de cijfers kunnen krijgen en dan kunnen besturen van leeszalen bijeengeroepen worden om üe kwestie te bespreken Ete inspecteur dr Molhuysen drong er op aan Gouda een faire kans te geven Na een langdurige discussie werd be sloten dat Gouda een commissie zal be noemen en precies op papier zal zetten welke subsidieregeling het wenschten hoe deze moet worden getroffen Hetbestuur van de C V zal daarna eenprae advies uitbrengen RADIO PROGRAMMALS Vrijdag 3 Juni HilverBum I 1875 en 41 t M Algemeen ProgrAmma verzorgd door de NCRV 8 Sclir ftlez i g en i editatie 8 15 Be nchtei gramofooi om 9W Gelukwen = ichen 10 30 Morgendienst il Gramofoon 11 15 Zaïiig met piarobegeleidiilg Ii ie pauze Gramofoon 12 Berichten 12 15 Graipolnon 12 0 Lniiemble van der Hoist en gramofoon 2 Gramofoon 2 35 Christ lectuur 3 Z ang er piaiio 4 Gramofoon 4 30 Orgelspel 5 30 Gramo fooi 630 Causpi c over kamerplanten 7 Berichten 15 Declamatie e i gramofoon 7 4o Re portage 8 05 Bpr chtcn ANP Her en sol it j Causer e Vlaanderen en de h iling SOS Berichten 8 15 NOIiV orkest Vlaamache kunst J iO Carillonconceit 10 Beiichtfj ANIP 10 Od Vei volff or k stconcert 10 46 Sportpraatje 11 Gn motüon ca H öO 12 Schrftezmg Hdversum II 301 M 8 VARA 10 VPRO 10 20 ARA 12 AVRO 4 VA R 7 0 VPRO 9 VARA 10 40 VPRO 11 12 VARA H rrramofoon m 8 16 Berichten 10 Morgcnwijding lO 20 Declamatie 10 10 Gramofoor 1110 nen nleL baatte Jn 1 Hiermede is het speui derswerk der Gompers ontslag van rechtsvervolging I poUtie in dezi aanvankelijk zoo duistere Hoogste stand 767 7 te Toulouse aagste stand 744 6 te Shieldfi Vetvachtlng Matige tot krachUge WfleilJk wellicht stormachüge zuidelUke JfWeatelijke wind betrokken tot zwaar t later opklarend regenbuien met WaiütelUk nog kans op onweer veel Wwe vooruitzichten Tijdelijk op JOE E BHOWN Kom je ook by de brandweer Reunie Bioscoop iqy fflW II mmmmmmm dekse zoowel s zomers als s winters aanbeveling verdient spieekt de Kamer den wensch uit dat de mlnlitei van onderwijs en de minister van openjjare gezondheid het dragen van een hoofddeksel verplicht stellen voor d onderwijzers en de leerlingen van allo openbart inrichtlngea van on deiwijs wanneer zij daarheen gaan of er vandaan komen Be bomaansla f te Rottcrdum De dader te DomUurg f si fqaleerd D politie van alle hoofdsteden van Europa zoekt ijverig naar Walloek den dader van den bomianslag te Rotter dam Tot nu toe waf tr geen spoor ge vonden doch thans lijkt hot er op dat er een llp Is opgelicht van don geheim zinnlgcn sluier die onmiddellijk na het verblijf in Atlanta den dader verborgen hield Sedert gistermiddag nl is zoo goed als 2ekei komen vast te staan dat hij to Domburg heeft vertoefd Des morgens na den bomaanslag ruim 7 uui meldde zich In de kapperszaak van den heer J G Postma te Domburg een buitenlander aan die in gebroken En gelscli verzocht geschoren te worden De heci Postma stond hem in het Engelsch te woord waarna zijn klant Duitsch be gon te spreken De bezoeker werd ge schoren liet zijn haar opmaken en gaf toen hij klaai was een zeer royaJe fooi Hij vroeg of hij misschien in de lunch loom naast de kapperszaak welke ook door den heer P wordt geëxploiteerd kon ontbijten De heer P nam hem mee naar de lunchroom en bereidde hwn een ontbijt Onder het eten vertelde zijn gast dat hij gisteren per auto met een vriend In Domburg was gekomen en dat hij den afgeloopen nacht daar ook had gelo geerd Op de vraag waar hIJ dan gelo É eerd had gaf hij geen antwoord Tijdens het ontbijt merkte de bezoeker die steedb zat te rillen op dat hij het vreeselijk koud had en dat het Holland sche klimaat een gevaarlijk klimaat voor buitenlanders is De heer P vroeg liem toen of het in het land waar hij vandaan kwam zoo veel beter was Ik ga vanmiddag in Rotterdam weer scheep naar Brazilië antwoordde de be zoeker Do vriend die hem gisteren met de auto had gebracht zou hem dadelijk weer komen halen Na het ontbijt rekende de vreemdeling if en verdween hij met zijn regenjas ovei den arm De heer P keek hem nog na maar ontdekte geen auto die hem kwam afhalen Reeds c adelijk na het vertrek waren de heer P en zijn vrouw de meening toegedaan dat hun vroege gast iets vreemds over zich had gehad en mevr P bracht dit onder woorden door op te merken Het zou mij niets verwonderen ais die man vannacht buiten had ge slapen Reeds Maandagavond n 1 had zij hem voorbij haar pension zien loopen Toen de kranten In verband met den bomianslag te Rotterdam hot signaïe ment van den dader verspreidden kreeg zu echtci het veimoeden dat dit hun bezoeker van dien moigen wol zou kun nen zijn Hij was gekleed in een bruin sportcostuum met plus fours sportschoe nt n en donkergroenen hoed Ook do per soonsbesch rij ving klopte Hot echtpaar P heeft tot glsteimlddag geaEirzcld van 7ijn bevindingen aangifte te doen doch ten slotte Is do heer P toch naar de rijksveldwaeht gegaan De buigemeester die ook op de hoogte werd gesteld heeft daarop het echtpaar een foto van den gezochten man getoond en toon is de laatste twyfel weggevallen De vreemdeling dio des morgens na den bomaanslag bu P was geweest was wel swaar aanmerkelijk magerder dan do man van de loto doch de gelaatstrekken btomden overeen Nadat de heer en mevrouw P den dader hadden herkend heeft de burge meestei van Domburg In alle hotels en pensions een onderzoek laten instellen ot de man in den nacht van IWaandag op Dinsdag te Domburg heeft gelogeerd doch gebleken is dit hij ter plaatse in geen hotel of pension overnacht heeft Vermoedelijk hoeft hij in den nacht van Maandag op Dinsdag onder den blooten hemel vei toefd hetgeen klopt met den indruk dien hij s morgens vroeg op mevrouw P had gemaakt Van zijn bevindingen In Domburg is inmid dels kennis gegeven aan de politie te Rotterdam Waloek in Zaandam Waren het in Domburg een kapper en zijn vrouw die den gezochten Waloek van het portret dat in allo kranten is verspreid meenen te herkennen In Zaandam zijn het bootwerkers en een sigarenwinkelier die zich aan t hoofd bureau van pohtie heben gemeld met do mededeellng dat zij nadat zij giste ren een krant zagen waarin het portret ïan Waloek vooikomt hem aan het eind van de vorige week in Zaandam in een sloep die naar het Russische hout schip Kulblshof voer hebben gezien Dq eerste was zeer pertinent In zijn mededeolingen Aan het eind van de vo rit e week op een avond te ruim half acht Donderdag of Vrijdag stond hij aan den havenkant te Zaandag waar het Russi che hcutschip dat 20 Mei was binnengekomen voor anker lag Met een sloep begaven zich drie iter sonen lan boord waarvan do één niet het uiterlijk van een zeeman had Door zijn lange forsehe gestalte on zijn go de kir ding had hij de aandacht van den Zo indammer getiokken die hem goed had opgenomen Toen hij gisteren een krant In h den kreeg waarin het portret van Waloek voorkomt herkende hl hem onmiddellijk aldus verklaarde hij voor de politie Het wa de man die in de sloep naar het Russische schip was geroeid in gezelschap van twee zeelieden Direct na deze ontdekking was hij naar het politlebu reau gegaan om van zfln bevindingen I kennis te geven Een winkelier die in de buurt vail de i haven woont kwam met een dergelijk verhaal De man van het portret zooals hij zelde had bij hem sigaren gekocht Ook hem was de figuur van zijn klant opge Zijn verhaal weid bevestigd door een man die ook in den winkel was geweest op dat tijdstip Een bootwfrkci meent Waloek op het schip te hebben gezien Het was volgens liem een goed gekleede vreemdeling die sprekend op de toto leek De Kulblshef is Zaterdag 28 Mei uit de Zaandamsche haven vertrokken met be stemming Leningrad Copimissaris C Roscher heeft de poli tie te Rottcidam van deze verklaringen op de hoogte gesteld De foto van Waloek Niet van Waloek Gisteren hoorde de N R Ct van door gaans goed geïnformeerde zijde oen be licht dat ZIJ toen niet zoo zonder meer wilde publiceeron omdat het het blad heel ongeloofwaardig voorkwam De Vooiwaarts van gisteravond publiceert echter dit bericht met nog enkelo bij zondei heden en oen foto gestaafd en al komt de geheele zaak ons nog wel wat wonderlijk voor zoo gaat de N R Crt voort wij meenen het desbetreffende bericht nu niet langei onder ons te mo gen houden Wij hebben gisteravond ge tracht bij de desbetreffende autoriteiten uitsluitsel te krijgen maar wij konden daar geen inlichtingen prijgen Het bericht komt dan op het volgende neer De toto welke de commissaris van po litio belast met het onderzoek in zake den bomaaiiblag op den Coolsingel te Rottoidam tei publicatie ter hand heeft gesteld als zijnde een van twee t drie jaar geleden dateerend portret van den dader van den politleken moord don zoogenaamden Waloek zou in het geheel geen foto van dezen Waloek zijn m aar de boel ten is V an de n rechercheur A Kuntkes uit Maassluis welke politieman veel ge lijkenis met den gezochte moet hebben Het kan inderdaad juist zijn dat deze rechercheur zooveel op Waloek lijkt dat de zoogenaamde Bora toen hl hem toe vallig in het hoofdbureau van politie In de Maasstad waar deze rechercheur Maandagmorgen even moest zijn zag hem voor Waloek aanzag maar het lijkt toch een vreemde methode aldus merkt de N R Crt op om ten dienste van de opsporing van een moordenaar een foto van een wel op hem lijkenden politieman ter publicatie aan de pers te verstrek ken dis ware dit het portret van den voortvluchtige Daarbij komt dat de kellner van Atlanta die terstond met den rechercheur geconfronteerd is heel wat minder positiet in zijn hez kenning was als Baranowsky Het bedenkelij ke van deze methode aldus de N R Crt ligt voor il ook hierin gelijk de Voor waarts eveneens opmerkt dat de waarde van een hei kenning ais men ei ooit In zou slagen den gezochte op te sporen op deze wijze door de politie zelf in be langrijke mate vordt verkleind Onbewaakte overwex eischt wederom slachtoffers Auto bij Gilze RUen door trein gegrepen en meegesleurd Twee inzittenden gedood De beruchte onbewaakten overweg de Viji Eiken onder Gilze Rijen heeft gis f tci avond het leven gekost aan twee In woners van Middelbeers Mllvarenbeek Te ongevoel tien minuten over half aclit naderde uit de richting Oosterhout een Plymouth no N 17420 welke bestuurd weid door mej Rombouts uit Middel 1 boers Naast haar was haar broer gezeten De wagen reed volgens ooggetuigen met een matige vaart van 2ü KM per uur Toen de wagen bij den overweg was na doidt uit de richting Breda de trein uelko te 9 28 van daar was vertrokken Daal het uitzicht ter plaatse belemmerd wordt door een blokhuis schijnt de be stuursttr den trein niet te hebben be mei kt Met con hevigen slag reed de f trein tegen de auto en greep deze In de llank Meer dan 400 meter werd de auto door de locomotief meegesleurd Mej Rombouts werd uit den wagen geslingerd en werd op slag gedood Toen de tiein tot stilstand kwam lag de auto nog onder do locomotief Ijlings toege üehoten omwonenden wisten de heer Rombout die nog in den wagen bekneld zat eeist uit het wrak te bevrijden toen dt Hein een emd achteruit werd ge ledcn De heer Rombout gal nog slechta Uauwe teekenon van leven Spoedig daar op overleed hij echter Per ziekenauto werden de stoffelijkeüveifachotten dei slaehtoffers naar hetoL Ignatius ziekenhuis te Breda vervoerd De auto waarvan nog slechts eenpuinhoop over was versperde de beidesporen zoodat ook een uit de tegenovergestelde rlchtuig naderenden trein nietkon passeer n Met vereende krachtenwerd de verongelukte wagen In een greppel naast de spoorbaan gesleept waarnade trein uit Breda met 30 minuten vertraging de reis naar Tilburg kon voort ictten De marechaussee van de brigadeGilze Rijen dr S Sweens waren op dtter plaatse was heeft het onderzoek Iijhanden De officier van justitie te Bredanr F Deelen en de burgemeester vauGilze Rijen die spoedig na het ongelukplek des onhells aanwezig i Pinksteren het feest der herders De Ptnl steros en de Dauwslmpers Oude peb7 iitken en hun typische oorsprong Men apieekt vadk o er een Pink steros ten onzent meei over een Paaachos terwgl men zelden weet waarop dit oude gebiuik teruggaat Want deze uitdrukking is ontstaan dank zy een oeioud gebiuik De Pinksteios was in den tijd voor Christus geboorte een offer diei dat de Gei manen aan de Godin 1 leya offeiden ioen de natuur op nieuw ontwaakte in haar volle schoon heid en vieugde Vooraan gingen de loeiende koeien an bellen voorzien met de kalveren daarachter kwamen de schapen en geiten het i am dat de toel droeg On dei het gejoel en zweepgeknal van de hoedei s werd de kudde door het doip naai buiten gedreven om eerst m September in de winterstaJlen terug te keeren In Hannovei en het Hol tcinsche gebied geschiedt dit zelfs op een speeialen datum n I den lOen Mei in vele andere streken echter nog steeds der traditie getiouw op den eeisten Pinksterdag en zelfs waar de omstandigheden van dien aard zyn dat het ee reeds vroeger naaV buiten gebiacht kan wolden houdt men een speciale weide vrij voor den Pinkster ündag üp feestelyke wyze worden de kud den dan nogmaals naai deze weide ge ji icht Meei en meer nam dit het kaïaktei aan au een wedsüyd de hei dei die met zyn kudde het eeist de weide bereikte kreeg een staf wtikc met bloemen en slmgeis was H In Nedei baksen noemde men de zen herder vroeger den dauwsluipei aangezien de hoeven van zyn dieien mttista dooi de zegenbiengend dauw waien bvochtigd De dauw immeis biacht gioei en vruchtbaarheid met zich mee en nog heden tooit men het leidende exemplaar an deze kudde met een zoogenaamde Dausleige een verschen groenen Meitak Overigens is het met kransen be h mgen van het vee op Pinksteren een yd en zyd veibieid gebiuik In Ermland diyft men een os die ver sieid is met een krans van dennetak ken het dorp lond om op die wyzt een ryke oogst te bewerkstelligen lilt de bovenaangehaalde gebruiken IS wel duidelyk dat de os eens op Pinkstei en een belangiyke rol heeft gespeeld Maai de oorsprong van het gezegde van den Pinksteros gaat waarschynlijk toch terug op een Mid deleeuwsch gebruik en het is waar schynlyk Neurenberg aan welke tad de Pinksteros zyn vermaaidheid te danken heeft Daar had n 1 m de 15e eeuw een rondgang plaats waarby aan den kop van de stoet een opgetuigde os ging Eenige dagen voor het feest werden enkele vette gemeste ossen onder luid zweepgeknal uit de versche slachthui zen naar buiten gedreven De dieren waren met loot behangen de hoi ens waren verguld en met linten versierd Vooi de huizen der notabelen der pa tnciers en der gilden hield men stil de oudste der gezellen betrad het huis tn prees m opgewekte bewoordingen hoe goed het v eesch zou zyn dat de buitenstaande os zou leveren voor de komende Pmksteirfeestdagen Hij kreeg dan een bonten zakdoek waar BEELDEN UIT DE NATIONALE FILM VEERTIG JAREN A K AN Üi K MOKR tn C Lb LASIl U twee dei belangrijkste figuren uit de film ah Prof Van Meerle en zyn vrouw tydens e n ontroerende scène in hun Amsterdanr ohe Ivuis VDOUHL CNGfeRS PAUI STEENBFKGEN en alg opp isser Jan de Oude tijdens MYKA WARD ie Kron ng feesten van 1838 m jls W m Maasdonk en Lily de poffertjeskraam Burger t vee art stieke jong menschen van onzen tyd MVTlUlElj A EISDEN en EIL ÜUUWM£ES1ER all de Ura bant JLhc fabiikant MaA donk ei zij vrouw Amietje verslagen als zy vernemen dal hun zoon l ick met zyn vlieg machine erongelukt is NK VAN DER M01J R en LILY BOUWMEESTER tydens liet groote bal ten huu der Var Ueerlea i 1898 waar de Quadjille i al haar glon en elegance gedanat wordt belegd w lai toe I5 Veiecniglngen zijn uitgcnuudigd een deputatie te zenden Het ligt In de bedoeling van het IC A een massale actie te ontketenen voor het behoud van de Amstei damsche lucht liaven Schiphol t 4000 unUieemd bij inbiaak Aan de geopende brandkast geen sporen van geweld te vinden Onbekenden ht bben zich in den afge loopen nathi toegang verschatt tot het kantoüi van de N V Netara Nederland selic 1 ankapparaLen en IVIachinelabrlek tcvestibd aan ac Gaivanistcaat te Rot terdam Uit een in htt kantoor staande brand kast is een ijzeien geldkistje inhoudend ƒ 401X1 aan bankbiljetten en ziivergeld ge stolen El zijn geen sporen van geweld te vinden De biandkast moet oi met al gesloten zijn geweest of de ongewenschte gasten hcbtjcn beschikt ovei de sleutels Een nauwgezet onderzoek woidt inge stcld Ontvreemd zijn éen blije van ƒ lOüö ni AO Oi5i03 13 van ƒ lou nrs AO 011547 J iMim AC 0 75 BA i8707 AC 040634 AT 034AjJ AO Üi52ü3 AZ Ü95257 AZ U9K56 AZ O 52 7 AZ ift 326o BE 008714 AG 066768 veidei klein P4piergelü en zUvergeld Een bekentenis inzake den mooid te Vlmelo Nadat üe verdachte van den moord op liet woonwagenmeisje Tijtje Hof de 24 Jarige J Fi v d W in den loop van den middag opnieuw door den rechter com missarls was veihoord heeft hij tenslotte bekend het mlsaujf te hebben gepleegd I e aanwijzingen tegen hem waren zoo sterk dat hi i besefte dat langei ontken liuitenlandsche dienstboden zondei weikvei gunning IVlevrouw moet 2a maal ƒ 75 en mijnheer 2 maal f l t etalen Een PciiLpa i nad zich gisU ien voor den Amstcidamschen kantonrechter mr Hartifeia te verantwoorden omdat liet een Oostem ij Icbclie dienstbode zonder aiboidsveigunning in dienst had gehou den Het meisje was leeds geruimen tijd in dienst toen do bepalingen betreffen d d arbeidsvergunning van kracht werden De werkgcveis hielden In weei wii van de waarschuwingen het meisje ir dienst Doch zij verkeerde aldus het echtpaar niet langer als dienst bode doch als huisgenoote in de woning Het dienstmelhje dat Inmiddels ontsla fecn is verklaarde tegenovei do politie dat zij in het geheel niet als huisgenoote wei d behandeld doch ais dienstbode Aanvankelijk hielden zoowel do man als ae viouw vOl dat hlei geen sprake was van een wetsovertreding daar het hiei Ltn huisgenoote betrof Tenslotte kwamen de verdachten op hun verklaringen terug De imbtonaai van het O M vordeide hooge straffen tegen de vrouw vorderde hij 1100 boete en t cgtn den man ƒ 550 De verdediger mr B P Qomperts ae in zijn pleidooi dat de verdachten goeder trouw hebben gehandeld HÏt meisje had mevrouw gesmeekt te mogen blijven als huisgenoote Een salaris ont ving £ ïi niet wel oen goede verzorging Mevrouw heeft zich In de mentaliteit van het meisje vergist zü bleek als huis t cnoat niet te handhaven te zijn voorts was pi Mï meening dat uit sluitend de man ffls hoofd van het gé zin aansprakelijk was zoodat mevrouw zal moeten worden vrijgesproken Tot a inzien van den man bepleitte Van het Haa sche Binnenhof Hoe de wiiiiloosheid te Itnii t i Ook oud minister Oud is voor ver korting van den arbeidstijd In de Tweede Kamei ib het dobat over de werkloosheid voortgezet Deheei Snieenk ai heeft hetbtand punt der regeering ondersteund daarbij heelt tiij echter bijzonderen nadruk ge le fl op den eisch van financleele voor ilehllgheid Van vei plichten artjeids dienst verklaarde hij zich tegenstander De vrijzinnig democratische lieer Oud heeft het betoog van prof Van Gelderen mr öe nadeelige gevolgen vin het spa ren zonder investeeren bestreden Deze sprekei mlnist r van financiën In het vorige kabinet zag het atand punt der regeermg een erkenning van de politiek der vorige regeering Zonder de ïeertigurlge wei kweek te willen ou deze spreker toch naar verkorting van arbeidsduur willen len gestreefd Van arbeidsdienst wit hij geen tegenstander De katholieke heer Ruyter bepleitte in het bijzonder de bestrijding van de werk loosheid ten plattolande De heer Van Houten chr dem acht te de politiek der regeering inzake ö wrkloosheid zeer onvoldoende en on christelijk De heer Bakker ch was het in hoofdzaak met de regeering eens doch te iB er op aan meer op de volkshuls ni llng dan op de staatsbegrooting te letten en niet al te nauwgezet het finan tiieele element te laten gelden Bij de werkloosheidsbestrijding moet volgens liHft aan de gemeenten meer vri heid üi handelen worden gegeven Subsidiair drong hij op een clementie boete aan Do kantonrechter wees onmiddeUijk vonnis De leden dat oen hooge boete moot worden opgelegd aan de vrouw Is naar het oordeel van den kantonrech ter gelegen aan haar houding Hij legde haai 22 geldboeten van f 75 op dus In totaal 16Ö0 Den man veroordeelde hij tot 22 boeten van ƒ l dus In totaal 22 Mevrouw neemt nu een andere hou ding aan en is teruggekomen op haar aanvankelijk afgelegde verklaringen om dat zij terecht nog gJootere moeilijkhe den verwachtte Hft Centrale VheeTeld Actie tot behoud van Schiphol Voor hedenavond heeft het Initiatief Comlt Amsterdam ICA in verband met öe plannen der Regeering tot aan leg van een vliegveld nabij Leiderdorp in het American Hotel een bijeenkomst zaak met succes bekroond Speciaal de majooi der recherche de heer A Koot heeft zich by het opsporlngswei k zeer ondei schelden De dader Is ter beschikking van de justitie te Ahnelo gesteld ONDERWIJS Zijn partijgenoot de heer Krol besprak lie werkverschaffing ten plattelande en pleitte daarbij onder moer de ultvoo lD i van eenige objecten in de provincie Oronlngen Nadat mej De Jong sd voor leni tog van den nood onder ée werklooze rmakers had gepleit hield ir Vos 8 d een rede waarin hij de politiek dr Colijn laakte Hü richtte zich w tegen de katholieken die z i van weinig krachtige houding hadden Jk gegeven Oonderdag gaat de Kamer verder TECEGRAFISCH WEERBERICHT Werkzoekenden m het Middelbaar Ondennis Voor klassieke talen wiskunde iicheikunde en biologie Is het aantal het grootst Uit het orgaan van de Ver van Werk zoekenden met volledige M O bevoegd held blijkt dat het totaal aantal werkzoekenden die vermoedelijk niet allen aangesloten zijn bedraagt 139 mannen en 87 vrouwen en wel klassie ke talen SS Fransch unlv opleiding U acte MO 10 Duitsch unlv opleiding 7 acte MO 6 Engelsch resp 6 en il Spaansche MO l Nederlandach unlv opl 12 MO 10 geschiedenis resp 12 en 1 aardrljlKkunde unlv opl 15 wiskunde nlv opl 29 MO 2 natuurkunde unlv opl 4 scheikunde id 21 biologie ld 20 M O staatswetenschappen unlv opl 2 MO 3 boekhouden teekonen MO 6 gymnast ck M O lo Onder dezen zijn twee ingenieurs en één meester in de 1 chten Her lant i e promoveerden be dl aagt 19 In het verslag leest men dat leder die volUo ndc vast inkomsten heeft en dat wordt langenomen bÜ ƒ 125 è ƒ ISO p m eig ncr beweging uit de Vereenlging gaat Uit oen staatje dat evenwel niet vol komen nauwkeurig is daar niet alle om stnndif h acn der loden bekend zijn bhïkf dat p n inkomen tot 60 p m hebben drie gehuwde mannen een en u il p ongehuwde minnen en 23 vrou wen van J tot ƒ 100 vier gehuwde mannen 22 ongehuwde mannen en 24 Vlouwen Een inkomen van ƒ 200 tot 250 i bben twee gehuwde mannen 4 onge huwde en vrouwen De weinigen met Wa de vakkon betreft blijkt dat de grootste aantallen werkzoekenden te vin den zijn bij klassieke talen wiskunde scheikunde en biologie Openbaie Lee 5zalen en Bibliotheken Een voorstel Gouda inzake subsldieerlng Gisteren en heden wordt te Assen de j aai vergadering van de Centrale Ver ccnigtng voor Openbare Leeszalen en üibllothckcn gehouden De vüützittei Jhi mr Van Beresteyn es er in zijn inleidend wooid op dat de crisis nog niet voorbij Is maar het bestuur toch pogingen lieeft gewaagd om voor de financién eenige veriuimlng ic knjgcn dooi de stopzetting van de subsidl s bij den groei der gemeente on gedaan te maken Spr heette den In spccteur dr P C Molthuysen hartelijk welkom Deze is geen bibliothecaris meei van d Kon Bibliotheek maar zal daar door Dan Is er df kwestie van de subsidl ecrlng van de protestantsche leeszalen t o Bond van Chr Leeszalen vroeg het bestuui an de Centrale Vereenlging zijn medewerking Vermoedelijk laten de financiën uitbreiding van subsidies niet toe Aan do regeeilng Is een herinnering gezonden Naar liet Haagsche voorbeeld zal men naar overleg en samenwerking moeten stiev n Dankbaar is spr aan het leeszaalbestuur van Assen voor de haitelijke ontvangst De heer gehat penningmeester van de leeszaal uil Gouda Ucht ultvoeiig een voorstel mzakc een subsidieregeling van deze leeszaal toe De voorzitter bracht d artegen in dit het bestuur overtuigd IS d t het voorstel Gouda niet goed Is niet bereid is een commissie te benoe men en nl t wil medewerken aan Iets dat het Nedetlandsche huisvrouw Laai U nid verblinden Men moet het m de lengte Of in de breedte vinden Wat goed is moet betaald Zoo is t eenmaal op aarde Persd blijft steeds Persil Vandaar haar groote waarde En als van de Persil t De prijs ineens zou dalen Zou t Nederlandsch Publiek t In kwaliteit betalen Clinge Doorenhos