Goudsche Courant, donderdag 2 juni 1938

KING is goed voor ie dereen Iedereen lustL graag K NGjf Vrijdag 3 Juni 1938 77e Jaargang Middwlaaii y te Amsterdam De vereen ging streeft er naar de blinden in staat isttllcn zich zooveel mogelijk m bet maatBchappelijk leven te kutLnen haidhaven op dat zij hun gomis zoo weinig mogelijl zyj len gevoelen Om dit doel te bereiken wuid aaji de blinden voor huii arbeid een bt ficheiden loon uitbetaald waardoor zy staat zijn voor zich en cte hunnen te zorgen l e vereeaigin lieschikt tevens over p internaat voor alleenstaande vrouwflijin blinden Voor het uitkeeren van de bovpn bedoelde loonen is veel geld noodig waartoe ijok een beroep p U wordt g düaji De veieeniging hoopt dat de inwon r Hergarabicht met milde hand zulloii k o teneinde dit achoone werk in atand te kun nen houdei Dezer dagen wordt d tolbcti gdhouden in het begin van tSSD zyn maximum bereiken BELGlë 1 Een monsterachtige misdadigster Zou 11 persomen hebii n vergiftigd Op 7 Juni a s zal voor de rechtbani te Luik een 58 jarige weduwe Marie Becker genaamd terecht staan onder beschuldiging 11 personen te hebben vergiftigd dit bij Tï anderen te hebben getracht en verscheidene hiervan te hebben beroofd De meeste aii deze gevallen gsan tot iMö terug Marie Becker wist zich Steeds b i ryke personen die ziek waren als ziekenverpleegster ill te dringen Kort daaina overleden dan dteze personen waarbij zien vergif tigings verschijnsel en voordeden Meestal werd de trouwe verpleegster voorhaar oed zorgen aan het ziekbed betoond in het testament der overledenen bedacht Bovendien had zij verscheidene van haarpatiënten zoowel juweelen als geld mtato m Ook is dez C vriendelijke dame die nog to eds ererwiek haar onschuld l etuigt eivan beschuldigd een testament te hebben vervalacht Elke dag KING Elke FIT FÏRMA TONNEMA Ge SNEEK Stolwök De restauratie van de bUz school Dezer dagen Is de School met den Bijbel na een gronc ige restauratie officieel in gebruik gesteld waarbij tegenwoordig waren talrijke genoodigdert en ouders der schoolgaande kinderen De heer C Oraveland voorzitter van het bestuur heeft een korte ulteenzet ting gegeven van do groei van de school Verder werd het woord gevoerd door den heer Jac Verdoold wethouder dezer gemeente den heer De Blouw Inspecteur bij het L O te Gouda en verder door de heeren S Paul voorzitter van Het Groene Kruis C A de Vries te Lunteren W Both Joh de Jong hoofd der school C G van den Berg voorzitter van de BVL A B van den Bosch hoofö der ü 1 school Mouw uit Gouderak en door mej A van Ell namens de melsjesverecnlglng Alle feliciteerden het bestuur met de openlrig van deze geheel verbouwde school en spraken daarbij hun beste wenschen uit Vele mooie bloemstukken werden aftrtgeboden Zevenhuizen De weminrichting aan de Rotte Naar wij vernemen zal de zwem elegenheid aan de Rotte te Zevenhuizen Zaterdag 4 Juni geopend worden Het zwembad dat zeer gunstig gelegen is aan de Rotte meren krijgt elk Jaar populariteit Jaarlijksche uitlq tlng van 5 obligaties ïï eft 27 Mei ten overstaan van notaris TSfcallas plaats gehad Ult ek ot zijn de nrsN öS 61 72 De uitbetaling hiervan zal inS aatst week van Juni plaats hebben ooh de rente van alle obligaties Overigens verwijzen we naar de in dit blad voorkomende advertentie Tot heemraad van den Tweébian wldcr is benoemd de heer J v d Wel en van den Eendrachtspolder de heer JU Eindhoven on Adr Vente De Rottfbuurt die tot nog toe verstoken was van telefonische aansluiting heetfnu een Celefoonstatlon gekregen Oud Verlaat geheeten Reeds 4 abonné s zijn ét op aangesloten PREDIKBEURTEN Zondag 5 Juni Eerste Pinksterdag Ned Herv Kerk 10 u v m Xte Tj Tak Locaal Rotte 7 30 u n m Ds Tj Tak Geref Kerk lo u v m en 7 30 u n ni Ds W G Bovendorp Remonstr Kerk 10 u v m Ds B Nieuwburg uit Moordrecht Maandag 6 Juni Tweede Pinksterdag Ned Herv Kerk Geen dienst V geenszins regel Is gelijk tni het voorloopig verslag blijkbaar wordt ondersteld dat op het fabriekmatige bedrijf voor zoover het concurreert met kleinere bedrijven de belasting minder zwaar drukt Afgezien nog van de omstandigheden dat m den tegenwoordigen tijd ook vele groote bedrijven rechtetroeks aan de consumenten leveren wordt heffing naar verschillende maatstaven van grootfabrikantcn eenerzljds en van klelnfabrlkanten anderzijds van dezelfde goederen in vele gevallen door middel van een vergunning ingevolge artikel 4 der wet welk artikel uiteraard ook ton aanzien vïin kleinfabrlkanten toepassing vindt terwijl voorts het beginsel van dat artikel somtijds in de tarieven van een bijzondere regeling is verwerkt vermeden Het ligt In het voornemen van den minister aan dit punt in de toekomst i n bijzondere aandacht te wijden Naar het den minister aanvankelijk voorkomt zal de belangrijke vermeerdering van de opbrengst van de omzetbelasting die van de verhooging van liet percentage van heffing het gevo g zou zijn hem de gelegenheid bieden te overwegen In hoeverre door uitbreiding te geven aan enkele vrijstellingen eenlge verzachtlrigen van beteckenis in de wot kunnen worden aahgebracht Niet kan worden ontkend dat de toepassing van de vrijstelling van dag en weekblademen tijdschriften en van boeken vele bezwaren met zich heeft gebracht Nadere overwegingen hebben den minister geleid tot de overtuiging dat hot uit het oogpunt van billijkheid on mede teneinde de onzekerheid weg tenemen welke bij belanghebbenden omtrent de belastbaarheid van tal vafi pe HUde voelde haar krachten afnemen sinds vijf uur s morgens had ze nogniets genuttigd Als in een droom liep zeterug naar den Schottenrlng en vandaarnaar den Schottentor Een wanhopig lachje gleed over haèk bleek gelaat Hier was het geweest waar ze drie maanden geleden Ralph voor het eerst gezien had Zij In de tram hij op Srraat hun blikken hadden lch gekruist en daarmee was haar loypezegeld ge weest Haar lot maar nlef ret zijne Een wrok steeg in haar op Hij hij had haar natuurlijk reeds vergeten beschouwde het verlies van zijn vermogen als een catastrophe veel ernstiger dan het verifes van haar wier jonge leven hij geknakt had en vernietigd had Hij was een man een jonge sterke kerel die zich wel weer omhoog zou werk n maar lj wat moest zlJ arm zwak ding altijd afhankelilk van anderen een blad In don wind dat nog geen kracht genoeg bezat om zich ergens aen vast te klemmen Plotselinf klonk eon snijiPtjend autoslgnaal een vloek een kreet bijna was ze door een automobiel aangereden En de chauffeur wierp haar nog een paar scheldwoorden toe was zoo woedend dat ziln koolzwart jgezlcht am grijnzend masker leek In de volgende reconde echter lachte de man haar vriendelijk ton en verontschuldigend klonk het van zlln dikke lippen Oh juffrouw Wehnngen u zijn dat persoon dat ik lUIna ovep eden had Wordt yervolgd Hartelijk don uil noam leden der sroe hondenfamllle voor het trapMJ uw voetrem ood L imvmn ven ee het leven omi ef ni mijner Toekelooie 3 niet wordt ofse Boskoop Gemeenteraad Vervolg De heer Brand oppertt de idee om et ti commissie ad hoc te benoemen om zoodoende tot een oplossing te komen Na nog eeuige discussie deelt de Voorzitter mode dat het college geen bezwaar heeft tegen een commissie ad hoc welke dan de vraagstukken van rloleerlng dempen van siooten en alles wat daarmede verband houdt zal lïestudeeren Hiertoe wordt besloten De Voorzitter wijst tot leden dezer commissie aan de hiteren H A Boekraad W C van Kleef en W Kranenburg Vervolgens ontstaat nog eenlg debat over de opmerking door den heer Boekraad gemaakt dat de schoolbesturen leitelijk jaren lang te weinig vergoeding hebben genoten Wethouder Van Gelderen acht dit een groot bezwaar dat de R K school wel een prachtig gymnastieklokaal heeft doch dat nimmer gebruikt Wel wil zij bij de berekening der vergoeding de kosten van t gymnastieklokaal der openbare scnool medegerekend hebben Het verzoek van het bestuur der R K Hoogere Burgerschool St Bonaventura te Leiden om een bijdrage in het exploi tatietekort over 1935 van ƒ 63 84 wordt vervolgens ingewilligd Mededeelingen B en W deelen mede a dat zij eenlge perceelen bouwterreinvan het gemeentelijk bouwterrein hebben verkocht b dat zij besloten de steunregelingvoor kleine tulnders kweekers zooalsdeze werd vastgesteld door de ministersvan Sociale en Economische Zaken blljZkens hun circulaire van 3 Mei 1958 inte voeren Voor de uitvoering van deze regelingis samengesteld een commissie ba taande uit de heeren E Guldemondfvoorzitter j van Gelderen M Jongejan L Korver districtscontroleur voor de steunvorleening ir C Ph Moerlands rljkstuinbouwconsulent en J Zwartendijk lumbouwdeskundige De hoer Noest vraagt of er voor de nienschen wel wat te bereiken valt Hij vreest dat de steun bijna nihil zal zijn De heer De Ruyter meent dat naar zijn meening deze aangelegenheid wei wat duidelijker door B en W had kunnen worden toegelicht Op zijn minst had hij verwacht de desbetreffende ministerieeie beschikking toegezonden te krijgen De geheele zaak acht hij veel te theoretisch opgezet Ook de commissie is in haar samenstelling feitelijk veel te veeltheoretisch Daarom zou hij willen verzoeken alsnog twee pra t sche menschenaan de commissie toe te voegen opdatgewaakt kan worden tegen al te veelambtenarij De Voorzitter geeft toe dat zooals de zaak thans staat zij heel weinig beteekent Feitelijk zouden 280 menschen onder de regeling behooren te vallen In werkelijkheid Is dit cijfer aanzienlijk lager Morgenavond wordt de commissie geïUfitalleerd Hetgeen hij daarbij zal zeggen zal practisch op het volgende neerkomen B en W hebben deze regeling geaccepteerd Practlsch betaalt de Regeeiinf4 de steun Mocht de regeling niet aan haar doel beantwoorden dan uilen B en W haaf beëindigen De commissie is er voor de toepassing Wellichl zal deze met voorstellen komen welke een aanzienlijke verbetering inhouden Na nog eenlge discussie zegt de Voorzitter toe de regeling aan de leden van den Raad thuis te zullen laten zendden Vervolgens wordt zonder discussie of hoofdelijke stemming aanigenomen het voorstel tot vaststelling van de vergoeding ex art 101 der Lager Onderwijswet 1920 over I9i5 aan de besturen van bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs Het voorstel tot vaststelling van de vergoeding ex art lOi der Lager onderwUswot 3920 over 1935 aan de t esturen van bijzondere scholen voor uitgebreid lager onderwijs Het voorstel betreffende het verleelien van cxtrasleuni aan werkloozen in l e Het voorstel tot vaststelling van het primitief kohier der hondenlieiasting voor het jaai 1938 Voorstel tot hel verleènen van vrijstellir g van belasting op tooneel ver tooningen en andere ver makelij theden aan de tentoonstelllngsvereeniging Boskoop aentoonstelllng 1938 De heer Boekraad acht het verzoek te simpel opgesteld De Voorzitter antwoordt dat bü de oprichting van het vaste gebouw gezegd is dat het noodlge geld moest komen uit de vrijstelling van de vermakelijkheidsbelasting Het bestuur der vereenlglng meent dat dïe opvatting toen voorgoed is vastgelegd De heer Noest vraagt of die kwijtschelding van belasting ieder Jaar wel geoorlopfd is In de gemeente hoort men nu al stemmen die zeggen Zet men iets op en de zaak looiit niet goed welnu de Raad scheldt de belasting toch wel Itwljt Daarbij komt nog dat wat aan d © tentoonstelling verdiend wordt toch meestal naar buiten gaat Na nog eenlge discussie wordt de gevraagde kwijtschelding verleend Voorstel oni te besluiten tot deelneming in de verwaarborglngsregeJlng der Fraude Rtsico Onderlinge van Gemeenten Na eenlge discussie en enkele technische vragen welke door den Voorzitter worden beantwoordt wordt het vooi steI aangenomen Aanbieding vsn de rekening van het electric it cits gas en waterleidingsbedrijf oyer het Jaat 1937 Dp heer Boekraad merkt op dat de posten van vernieuwing en onderhoudskosten van de gasfabriek belangrijk zijn overschreden Hij heeft moeten consta teeren dat de schuld aan kasmiddelen met ƒ 30 UOO is genomen Ook de kolenrekenlng is veel hooger en dat niettegenstaande de gemeente nog een oud contract voor kolenieverantie had In 1937 is een cokesloods gebouwd Dit ts een object waarvan de Raad had moeten kennis nemen De rekening wordt vervoi is gestaldin handen der commissie tot ii naziender rekeningen Voorstel om te besluiten tot het aangaan van een geldleenéng t f 60 000 tegen parikoers £ i 3i pet bij de Eerste Nederlandsche VerzekeringMaatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit N V te s Gravenhage zulks ten behoeve van de gasfabriek De heer Noest merkt op dat de gasiabriek met haar kasmiddelen gesteund werd door het waterleidingbedrijf welke Kasmiddelen voldoende had I Nu wordt voorgesteld 60 00 te leenen Kunnen de belde andere bedrijven het gasbedrijf niet aan kasmiddelen meer helpen Practlsch beteekent deze leening een verzwaring van lasten der gasfabriek De Voorzitter antwoordt dat in een vorige vergadering er reeds op gewezen is dat de nadeeltge kapitaalsaldl van de drie bedrijven rond de ƒ 200 000 beliepen Daartegenover stond een reserve van ƒ 130 000 Deze reserve is feitelijk gestoken in de nadoelige kapitaalsaldl Deze saldi klimmen nadat er meer geld in den grond wordt gestoken Thans moet het waterleidingbedrijf haar aan de gas fabriek geleend kasgeld terug hebben De heer Boekraad wijt het gebrek aan kasmiddelen o m aan de overschrijding van verschillende posten der begrooting van de gasfabriek Er ontstaat een discussie tusschen den Voorzitter en den heer Boekraad waaraan tenslotte nog den wethouder der bedrijven den heer Van Gelderen deelneemt De heer Haring merkt op dat net betoog van den heer Boekraad zoo helder is als koffiedik Spreker wil z n kostehjken tijd liever beter besteden Het voorstel wordt vervolgens aartgenomen met de stem van den lieer Boekraad tegen Voorstel tot wijziging van de verordenmg op het beheer der bedrijven Wordt aangenomen Voorstel tot het beschikbaar stellen van een terrein aan de Vereenlglng voor Boskoopsche Culturen Wordt aangenomen Voorstel tot verhooging van het subsidie aan Het Groene Kruis De heer Loef vraagt of de nieuwe beheerder van de goederen van Het Groene Kruis altijd aanwezig zal zijn De Voorzitter antwoordt bevestigend De heer t Hart zegt dat dit voorstel zijn sympathie heeft De Voorzitter merkt nog op dat het de bedoeling van Het Groene Kruis ie om een vast gebouwtje te stichten Het voorstel wordt vervolgens aangenomen Vastgesteld wordt vervolgens een verordening als bedoeld in art fi der Winkelsluitingswet 1930 1 Krachtens deze verordening zullen kapperszaken op Donderdafesmlddags na I uur gesloten zijn voor het publiek Vervolgens wordt aangenomen 1 Het voorstel tot wijziging van de bedrijfsbegrootipgeni diensten 1937 en 1938 j Het voorstel tot wijziging der gemeen1 tebegrootingen diensten 1937 on 1938 RONDVRAAG l De heer Van der Staak vraagt om een bepaling waarbij het zwemmen in de Gouwe wordt verboden De Voorzitter zal dit in B en W bej spreken De heer Boekraad vraagt of de kosten van de verharding nabij de Bulksche brug len behoeve van de autobusdiensten voor rekening dei gemeente zijn gekomen De Voorzitter antwoordt bevestigend Hierover ontstaat tusschen den Voorzitter en den heer Boekraad een korte woordenwisseling De heer Kranenburg juist het toe dat de autobuslljnen zijn doorgetrokken Spreker bepleit ook doortrekküig van het trottoir bij de wed Van der Stam De heer N oestjheeft eenlge schrifte lijke vragen gesteld welke hierop neer komen of het Juist is dat de geruchten w aarheld bevatten dat bij de vorige verbouwing van het pompstation technischelouteh zün gemaakt en qf tengevolge hiervan e post n voor de verbouwing van tiïj ns zijn overschreden De Voorzitter antwoordt hierop ont keijnend Wel heeft het pleisterwerk van den eersten bouw wat losgelaten Deze verbetering is opgenomen in het tweede werk De heer t Hart vraagt of hier geen halfsteensmuurtje kan worden gemetseld dat staat t ter en is afdoende omdat op verschillende plaatsen het t etonijzer bloot is gekïttnen tengevolge van het loslaten van hCT pleisterwerk Uit de discussie blykt nog dat verhaal o 0 den aannemer niet mogelijk Is opidat de betreffende N V is opgeheven De vergadering gaat vervolgens incomité Na h opening der deuren wordt besloten tot opheff jg van den gemeentelijken waarschuwingsdienst bij den spoorwegovergang in den Zljdeweg met ingajtig van 2 Juli 4938 f Zandregen van de hefbrug Ieder zal overtuigd zijn van de groote voordeden van de nieuwe hefbrug die de plaats kwam innemen van het krakende loggo gevaarte dat vroeger de twee door de Gouwe gescheiden gedeelten van Boskoop met elkaar verbond Natuurlijk is het vrij overbodig Haar nog eens op terug te komen eUc zal toeBtemmen dat de voordeelen ver In de meerderheid zijn Maar deze week hadden we toch iets te ondergaan dank zy de nieuwe brug wat de oude nog nooit had gepresenteerd Door het geregelde zandrljden van de Gouwe naar het m aanleg zijnde irljw lelpad in de Hoogeveen was op het brugdek zand gemorst dat toen de brug omhoog ging begon op te waaien Het was een ware Zandregen en ieder stond met gesloten oogen at te wachten tot de brug weer op zijn plaats zou zijn Oude boerderij afgebrand Vier gezinnen dakloos Woensdagmiddag even over hair vier werd de motorspuit ontboden voor een uitslaande brand aan de Zuidkade te Boskoop Een oude boerderij eigendom van den heer W C Hage gedekt met rieten dak bleek in brand te staan Het complex werd bewoond door de gezinnen Joh Groenendijk H v Veen C v Oosterom en G Oo rom de kruidenier op de hoek die ziek te bed lag en het hula moest worden uitgedragen Het pand Is verzekerd doch van de bewoners had alleen de heer v Veen zijn inboedel geassureerd Hulpvaardige handen konden de geheele kruidenierswinkel en twee der woningen nog bijna geheel leeg halen Daar echter de brand een zeer ernstig karakter aannam niettegenstaande de motorspuit zeer spoedig ter plaatse was en een geweldige hoeveelheid water er in gooide moest verdere ontruiming door de politie verhinderd worden Nadat om 7 uur de muren omgehaald waren kon de brandweer zich verder bepalen tot nablussching De burgemeester en een der wethouder aioegen met bijlangsteUing het blushchlngswerk gade Rljkspostspaarbank Aan het postkantoor en het daaronder behoorende ambtsgebied werd gedurende de maand Mei ingelegd ƒ 14686 37 terugbetaald ƒ 10332 65 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 6227 I e Zijde verbrecding Tientallen werkloozen een jaar aan den slag De verbreeding van de Zijde blijkt oen hoogst Interessant werk te worden Voor het oerst zal men als onderlaag van den weg gebruik maken van turfstroolsel Ongeveer In het midden van de bestaande sloot zullen om de 3 meter betonnen palen van 12 meter lengte worden üigeheid waEiraan de betonnen walkant wordt bevestigd en een damwand van 10 C M dik Als dit werk gereed is wordt die halve sloot drooggemalen de bodera netjes vlak gegraven en met een laag riet 10 C M dik gedekt Daarboven komen 4 lagen balen dubbel geperste turfstroolsel Ongeveer 25 000 balen turfstroolsel zullen daarvoor uit Drente worden aangevoerd Hierop komt een laag zand waarin men straten kan Het wordt een roy ale weg Hot moge wat lang duren eer De Provinclp Iets Wginit goed belooft het wei te wordeIr er komt een trottoir van 3 75 meter ti eed dan de rijweg van BJ M en daarnaast oen verhard wegpad van 2 M Als proef wordt liet eerste gedeelte tot aan den spoorweg nu uitgevoerd waarna het andere gedeelte zal worden aanbesteed Aannemer Is de heer C G Kroon te Rhenen voor ƒ 80 000 De heer Kroon heeft reeds vele van dergelijke werken uitgevoerd echter nog nooit met zoo n turfmolm onderlaag Hij he eft er niettemin de beste verwachtingen van r Binnen 6 maanden moet het werk gereed 0n en omdat dit slechts de helft is zal er met de geheele Zijdeverbree ding ongeveer een jaar gemoeid zijn B en W van Bpskoop hebben bereikt dat er een clausule in het bestek is ocgenomen dat er 45 pet Boskoopsche werklieden aangenomen moeten worden waardo straks eenlge tientallen aan den slagzulleh komen iieuwerkerk a d IJaseL Het Wi jarig regeeHngsJubileum vanj H M de Koningin j Het ligt in het voornemen van het Oranje comlté dat zich ten doel stelt I eensgezinde feestelijke herdenking van j het a s o jarlgrt egeeringsjublieum van H M de Koni in een damescomité In het leven te roepen voor inzameling van 1 gelden benoodlgd voor de uitvoering van het programma s Opdracht van werk Aan de Gtebr Visser is opgedragen het schilderwerk enz aan de woning I welke voor rekening van den heer Van Oelderen onder aan de IJssoldljk zal I worden gebouwd Ouderkerk a d IJssel Woningbouw Naar wij veinemt zal voor rekening van den heer J Weginpn aan de Oudelandacheweg een woonhiim worden gebouwd Gevonden voorwerpen Gevonden een gratis rijwieibelastirgmerk Inlichtingen bij den Rijiksveldwachteraan de Kerkweg Onder vallende knotwilg geraakt Dinsdagmiddag geraakte de boerenarbeider M van M die op den akker welke bf ftemd is voor den bouw van een pa o ne by het Wijkgebouw bezig waa boomen ze rooien onder een vallende knotwilg De man klaagde over inwendige i ijn Vermoedelyk heeft hij enkele ribben jrekneusd Den volgenden morgen m est hy zich onder geneeskundige behandeling stellen De pastorie bU het WUkgebouw Zooals reeds gemeld gaf de heer H A Hoogendljk alhier aan de kerkvoogdij der Ned Herv G n een akker ten ge schenke onder voorwaarde dat daarop I eeh pastorie zou worden gebouwd voor het Wijkgebouw aan den Lageweg Daar echter het pastoriefonds nog niet toereikend is om tot den bouw te kunnen overgaan worden thans geldon hiervoor Ingezameld langs de huizen In den vorm van giften of rentelooze aandeelen Wie hiervoor iets over heeft kajx zich tot de leden van den kerkeraad wenden Geslaagd Bij het te Utrecht gehouden definitief examen voor bouwkundig opzichter B N A afgenomen door de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst en den Bond van Nederlandsche Architecten B N A slaagde onze plaatsgenoot de beer G Burger Dzn en ujierd hem het desbetreflend diploma uitgereikt Van den dijk gered DiTii ciagavond omstreeks half negerii re den een aantal jongedamea in de Krommr alhier op den Wsseldyk Plot eling laakten twee van hen elkaar met het stuur van hun fiets waardoor één van hen mej M K vin déii steiien IJsseldijk reed en onder aan de dijkvoet terechtkwam Wonder iwvcn wond r kwam zij er zonder kleeir cheuren af Zelfs het rijwiel was niet beschadij d Wedvlucht De Sneipost De wedvlucht van de postdulvenvereeniging De Snelpost vanuit Mons B aïstand 172 KM welke Zaterdag vanwege de minder gunstige weersomstandigheden met kon doorgaan werd Dinsdag gehouden met den volgenden uitslag 1 2 12 13 J Mourlk Krimpen a d IJssel 3 P Schouten Idem 4 lo G Mel gers 5 J Slingerland 6 11 Jac van der Ham Krimpen a d IJssel 7 14 J Opschoor 8 9 15 H A Opschoor Aankomst eerste duif 12 52 49 uur laatste 1 05 12 Een eerste prijs De gemengde zangvereeniging Zang vn Vriendschap alhier directeur de heer Joh Hendrix behaalde op het op Hemelvaartsdag te Bussum gehouden zangconcours in de afd superieur een isten prijs met 302 punten Kv el Heftiel Sog een eerste prijs De turnvereenlging Oefening Kwfeekt Kracht alhier behaalde op Hemelvaaitsdag bij de te Dordrecht gehouden gymnastiekwodstriiden een 1ste prijs In groepen van V2 onder leiding van den heer P H de Bruin Haastrecht Garage en theettxin Wjj vernemen d t de heer J Zuidervliet thans te Zeist zyn woonhuis met tuin garage aan het begin van het wrp heeft verkocht Op het terrein zal worden g veatigd de garage van den hee r C Th van Vliet thans gelegen naast de O L S die voorts een theetuin al gaan exploïtreren Nog te vroeg Door de rijkspolitie is procesveibaal opgemaakt tegeu e aantal Goudsche vissohers die r reeds m den hengel op waren uitgetrokken Gehakt in blik De verstrekking van gehakt in blik ge hiedt gedurende de maand jur Juni doon dkn schiedt gedi slager P Goudl ade Olympia nieuws Naai wi vernomen heeft ook H K H Prinses Juliana Jiaar belangstelling getoond voor Olympia Schonk H M de Kooingin een groot zilveren medaille de Prlnst s lde een groot bronzen medaille beschikbaar voor de wedstrijdeiv op 6 Juni a s ter gelegenheid van het 40jarlg bestaan van Olympia De regellngscofimissie verzoefet de Ingezetenen vriendelijk belangstelling te toonen door het uitsteken der laggen Medewerking verleènen het muziekcorps Kunst Na Arbeid te Moordrecht en fanfarecorps de Korte Akkeren te Gouda Trekking Olympia Zaterdagavond had in Concordia de trekking plaats voor de verlotli g van de gymnastlekvereen Olympia Van de 3ü getrokken prijzen vermelden we nr 1862 Ie prljss rüwiel nr 805 2e prijs nr 565 w prijs nr 764 4e prijs en nr 1452 5e pr De nieuwe bouwverordening In een vorig bericht vermelden wij dat de te bouwen woonhuizen in de Kromme de eersten zouden zijn w ke onder de nieuwe bouwverordening vallen Dit is echter niet zoo want deze verordening die werd vastgesteld bij raadsbesluit van 6 April J l is nog niet door Ged Staten goedgekeurd en derhalve nog niet van kracht De teekening van genoemde woningen moet alleen voldoen aan het advies van het Instituut Stad en Lahdschap waarbij deze gemeente is aangesloten Verbetering Ijseldljkhtiling Woensdag zijn de werklieden gereed gekomen met het opnieuw zetten van de basaltkeien aan de dljkheUimg ter plaatse waar de Lageweg op de IJseldljk uitkomt nabij 4iet veer Evegroen Thans zal de basal gloeling in wijk B een beurt krijgen Nabij de uitgang van het Berkenwoudsche watergemaal heeft men reeds hiermede een aanvaiig gemaakt Schouw over dijken en wegen De voorjaars of St Odolphi schouw over de IJseldijken zal aanvangen op Maandag 13 junl a s Het gras der dUkhoUlngen moet gemaald de heggen gesnoeid en langs den weg staande boomen tot een hoogte van 5 M yan overtollig en hinderlijk houtgewas worden ontdaan j BERGAMBACHT I Collecte Blinden V l TOnalS vorige jaren wordt r ok dit jaar wederom gecollecteerd voor de IfiO blind n tewerkgesteld in de bekende Inrichting PI jlEüWS EN ADVERTENïlËBLAD VOOR GOUDA EN OMbiKliKEN l é w mTn i T 9SE I A ï N BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE BüWERKERK OUDERKER K OUD EWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkrlng 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkrlng 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de helft wan den prija INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prija Gfoote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn jütblad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de per looper geschiedt Franco pel post per kwartaal ƒ 8 15 lilmmeinenten werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDAM agenten en loopeni den boekhandel en de postkantoren 4 bureaux zij n dagelyks geopend van 9 6 uur AdnÜBistratie en Redactie Telef L 2745 Postrekiening 48400 zyn regeering bezield d or een geest van verzoening bereid w een algemeene overeenkomst te vergeiftakkelyken en haai tegenwerpingen tegen de voorgestelde wi 7 e van tellen van de vrywlUigerg jn Spanj terug te nemen Ook heeft de Scvjöt Unic geen bezwaar tegen den datum van het herstel van de controle onder voorwaanie evenwel dat wanneer na dertig dagm plus tie n niet is begonnen met het terugtrekken van de vrijwilligers automatisch de contr ite zal komtu te vervallen n dat ondci gieen voorwaarde een langer uitstel 7 al worden toeg cstaan De Sovjet Unie dringt er evenwel op aan dat tegelylc een doeltreffende controle te land e n ter zee wordt uit geoefend en zij handhaaft haar voorstel dat ï de Spaansche havens permanent neutrale waarnemers worden gestationneerd Alleen on fiir deze voorwaarden zijn de Britsche voorstellen aanvaardbaar Op voorstel van den voonzitter Lord Plymouth werd besloten den thans geschapeji toestand opnieuw te bestudeeren enopnieuw byeen te komen op 10 JunLtf Parys üf Teigenover vertegenwoordiger van dr pers verklaarde hy ten aanzien van de pogingeïi tot bemiddeling waarover in Engeland wordt gesproken Sta m j toe miJn meening voor te behouden Over viji of ze dagen denk ik iets daarover tp kunnen zeg gen BUITENLANDSCH NIEUWS credieten zouden negen milliarH motten bedragen waarbij nog de crediete i zoude i kom = n noodig voor de recruteerinp van personeel De minister deelde mede dit hy de industrieelen had uitf en odigd de fabrican emogelijkheden bekend te maken In verband met de onevenredigheid dici heotaat tusschen de vitale Iwhoeften en de fabricagi mogelijMieden voor de eerste tranche v ii het plan is de minister gedwongen geweest zijn toevlucht te nemen tot de Amerikaan che industrie teneinde dit verschil a ir te vullen De beptelde toestellen zijn niet van verouderd model en worden nog door hei A merikaansche leger besteld Zeer zware strafbspalingen zijn vastgesteld irgev vertraging ontstaat in de lev ria f Zelfs kan het contract opgezegd worde wsnneet de vertraging grooter is dan een maand Het tweede deel van de uiteenzettingi ii van den minister behandelde hot p bruik van de credieten De miniater gaf geruststellende verklaringen omtrent de leveringen en verklaarde diat het tempo in He laatste helft van dit jaar zou toenemen en WAARDEERENDE WOORDEN VAN CIANO OVER CHAMBERLAIN geland zou politi e interventie in Spanje overwegen Bntsch Italiaansch verdratï heeft opheldering gebracht Plannen om de Brit sch DuitRcho bespreking en te het vatten Bij de oi eniiig van het tweede Longres ir intematioDjiIe politieke studie h eft Ciainu Italiaansche inini ilin van lancbche zaken een rede gehouden hy o a Italie trouw blijft aan de a Home i n en nauw zal blijven sampiiwerken It het nationaal sociaüstische Duitsch Deie vriendschap aldus de miniatsr is itrtaan en verslorkt in moeilijke u en eTi ifii oogenblik vormen de gemeenschapijke grenzen een nieuw motief voor e n inzydscho goede verstandhouding en so ilariteit Deze Duitsch ltaliaansohe solida iteit kwant voty imi eerst tot uiting toei etwee landen gezarSenlijk dezelfde houSng aannamen tegen net bolsjewisme toen lit in Spanje een basis trachtte te scheppeii roor zijn campagne val moreele en scwiaUfSniietiging va het westen Ten aanïien van den oorlog iin het Verre ostea Mide Ciano dat ook hip r Uaüe en DüitacWwtd met Japan samenwerkem tegen M boisjewüaae Het congres zal de e lurtenii n in het Verre Oo itOn grundig ïstudeeren död wij kunnen thans reeds Bïgen dat de strijd daar rfijn oorsprong B ft in de vernietigende actie van het Igjwibme waarmede de Chineesche e Bering zich op onvoorzichtige wyzp heefi vAmien 1 Ciano besprak Worts de verhouding vai Nië met de BalKlwla cien en de Donua bteiij aarbij hij wees op de nauwe iriendscnap welke tusschen Italië en Am iten bestaat fÉhf Ook wyddp = preWfl woorden van waar liering aan de Britsche staatslied ii Nevil Oamberlam en Lord Halifax Ket Ita h Britsche verdrag heeft aldus dt inister opheldering gebracht Spreke er op dat het niet op den wejï v iei fascistische Italië ligt een overeenkom filuiten waarachter misverstand en wartomwen verborgen ligigen Dit is niet n hci Wang van d n vrede die niet Uan steunen f een wakken ondergrond van politieke Sit V doch die de erkennin r eïscht van do iriache ontwikkeling en positie der mo in Spanje aou overwegen met i f doei een wapenstilstand te baverkstelügen teneinde de linksclie en de rechtsche regeering in staat te stellen elkaar aan de conferentie tafei te ontmoeten Voors zou de regeermig van plan zijn rejchtstreeksche Britsch Duitsohe beypiekingen te hervatten voof het tot stand brengen van een algemeenc regeling welke met name betrekkirg zou hebben op de Duitsche koloniale eiscliên ïn herziening Omzetbelasting kunnen later wijzigingen worden gebracht Voortaan periodieken en muziek vrij van Omzetbelastintif Beroepsrecht Oitraetbelastingwet voldoende geacht Aan de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer inzake de herziening van de Omzetbelasting 1933 en wijziging van de algemeene wet van 26 Augustus 1022 ontleenen wij het volgende Met voldoening heeft de minister van Financiën er van kenis genomen dat vrij algemeen wordt Ingestemd met de in de Memorie van Toelichting tot uitdrukking gebrachte opvatting dat de eischen van een goed financieel ijeleld het prijsgeven van de opbrengst van de omzetbelasting voorshands uitsluiten De minister kan het niet eens zijn met de opvatting van die leden dte het juister zouden achtcft do voorgestelde verlenging van den geldigheidsduur der wet tot een kortercn termijn dan vijf Jaar terug te brengen Indien gelijk de minister van oordeel is de bestaande omiStandigheden niet de verwachting wettigen dat deze bate binnen korten tijd geheel zal kunnen worden gemist acht hij een door de wet In het leven geroepen toestand van onzekerheid aangaand het al dan niet handhaven van de hefting een nadeel voor het bedrijfsleven Intusschen bestaat er wel aanleiding om gelijk trouwens ook thans reeds geschiedt in zooverre te sti even naar een bemerking van het in de belastingheffing betrekken van middenstandsbedrij ven dat niet te spoedig zekere aan goederen plaats hebbende bewerkingen als aardveranderingen in den zin der wet worden aangemerkt Voorts wijst de minister er op dat het FRANKiUJK Het Fransche luchtmachtplan 2600 nieuwe toetitellen binnen tfice jaar Aankoop In Amerika gewaarborgd De SeriaatHcommiasie De uiteenzettirg van den minister had be kking op he plan tot modernisatie en uitbreidanjir van h it luchtwapen tot welke uitvoering besloten is op raad van den hoogsten luchtraad Het plan zou betrfekking hebben op di vervaaniiging van 2600 vliegtuigen benevens geheel modern materiaal dat binnen twee jaar in dienst zou worden g steld De Wat de Engelsche actie in Spanje betreft deze zou kunnen volgen na de uitvoering der Britsche voorstellen inzake hCf terugtrekken der buitenlandsche vrijwilligers terwyl de voorwaarde voor een heiTatting der BritschDuitsche besprekingen de vreedzame en definitieve oplossing van het Tsjecho Slowaaksche probleem zou zyn eventueel met bemiddeling van Engelanti De bladen verklaren verder dat he Spaansche conflict dat naar men eenige maanden geleden geloofde niet lang me ir zou kunnen duren nog ateeds eer algenieienf Europeeschc pacificatie in den wof staat Tcn slotte wordt gazegd dat de Britache regeering in afwachtins van een regelinc der problemen krachtig zal optreden otn een herhaling van luchtaanvallen waarvan Britsche konpVaardiisnhepen nog onlang in de Spaansche territoriale wateren h t Flachtoffer zijn geworden te Joovkomen T e ffedp hte van een bemm lelini tu SH hen d heiiie partijen in Sjfanje trekt o k in Wngelmthe dipIomatiekefltring Cn de aandacht Men is van oordeel iflat dit oenkbeehl slechts weid kan winnej wanneer torst vold ian is aan tweo vtu rwfiardeii Kr moet die eerste ui gat s een einde gemaakt worden aan de bombardementen der buigerbevolkinfT ten einde niet de tegenstelling tusschen de beide partijen iioj o iverzoenlijker te maken Dit aldus besloot Ciano greeft kraclit Mliet Brit ch Italiaansche verdrag Tfveng zou het plan bestaan Britschöuilsche besprekingen te hervatte De Loilder ache bladen melden op sen aMMele wijze dat de Britache regecring d lÜVheid an een politieke interventie Ten tweede moet de terugtrc iking dei buitenlandsche strijders en van h t oorlog piateriaal zoo snel mogelijk vern crd worden ten einde te vermijden dat de taak der bemiddelaars gecompliceerd woiot en v r zwaard door interventie van buitr nlander Wanneer deze heide voorwa dp eér niaal vervuld zyn geheel of wat t t tweede betreft gedtcltelijk pu het conflict weer zuiver Spaansch is goorden zon een initiatief in den zin eener bemiddelinK de grootste kansen op succes hebben De Brit sche regetring blijft wut haai jf Lreft volkom n beioid haar medewerking to verlejTiTi aan een werk dat e en nuttijr ig van Spaansch als van internationaal star dn i it In de bijeenkomst van de nicuinmengii gflsubconimi f ie heefj de veriegt nwoor diger van do Sovjet Unie medegpdeeld dit Zie jp wel dat die Amerikai n allemaalplebejers en zwendelaars zijn MevrouwStuppach echter wie het verhaal vanO Flanagan niet in het minst interesseerde informeerde belangstellend naarde boteren eiernoteerlngen op de Grazer markt In Hildc woedde een oproer Zij groef haar nagels diep in de handpalmen om niet In hullen en lachen uit te Barsten Zij beefde over het geheele llchaafh sprong plotseling op en rende met een vluchtige verontschuldiging het vertrek uit Rudolt volgde haar onthutst en haalde haar in bij de traft die naar haar kamer leidde HUde wat schaglt je Je ziet zoo bleek en geaglteerdir Valt het Je zoo zwaar mij je Jawoord te geven Het meisje drukte haar beld handen gehoord dat Ralph In Hotel Imperial woonde Daar zou ze dus wel zijn adres te weten kunnen komen wanneer hij wat zeer waarschijnlijk was verhuisd zou zi n De bediende in het kantoor van het hotel verwees haar naar den portl 3r Deze was druk in gesprek met een heer die tot eiken prijs nog een loge voor Breitlart wUj3e hebben en toen Hilde eindelijk aan dt beurt kwam en oprüeuw naar Ralphls adres geïnformeerd had begon hij een boekje door te bladeren en paplereni na te snuffelen om ten slotte schonQerophalend te verklaren Ergens moet die meneer wel woften dat weet Ik zeker Maar waar hij woont weet ik rilet De hoofdportier zou het u misschien wel kunnen vertellen maar die heeft vandaag toevallig een vrijen da Het beste Is dat u morgen ijog eens terugkomt Hilde vertrok ontstemd Tot morgen wachten Onmogelijk Aan dle vreeselijke onzekerheid kon ze niet langer ten prooi zijn Maar er was gelukjrfg nog een bevolkingsbureau Daar zouden ze haar zeker kunnen Inlichten De tram bracht haar naar het hoofdbureau van politie op den SchottenrlngDaar vernam ze dat het bevolkingsbureau In een gebouw op de EUsabethpro menade gevestigd was Dus Juist daar waar ze de vreesel kste uren van haarleven had doorgebracht Doodmoe liep ze terug naar de EUsabethpromenade waar ze Juist tien minuten te laat aankwam Het bureau was reeds gesloten vandaag Ik heb u nog vergeten te zeggen dat er gisteren een briefkaart van het kantoor gekomen Is met het verzoek zoo spoedig mogelijk mijn plaats weer in te nemen We moeten terug moeder j tje kwelt u mi j niet het zal alles wel i weer goed worden u krijgt heusch uw zijden japon maar laten we nu weggaan van hier terug naar Weenen Staat dat niet in verband mei het verhaal van den Amerikaan lnf 3rmeerde mevrouw Wehningen angstig Neon moeder neen loog Kilde het staat alleen in verband met mezelf Kom laten we nu onze koffers gaan pakken 1 Mevrouw Stuppach was over dit plotselinge besluit weliswaar verbaasd maarinnerlijk toch ook verheugd en mevrouw Wehningen zuchtte en verzekerde datvroeger tijdens de monarchie zulke dingen onmogelijk zouden ziJn geweest Daarna maakte ze zich op om HUde bijhet Inpakken te gaan helpen Daar menden mlddagtreln niet meer had kunnenhalen mqëst HUde haar ongeduld welbedwingen tot den volgenden morgenvroeg Om tien uur arriveerden de belde dames in Weenen om zich ÖaaAa per I tram naar de Kreusgasse te laegeven waar haar een paar ijskoude onverwarmde kamers wachtten HUde die beefde van opwinding moest hout en kolen halen vervolgens naar de markt om de noodlgp inkoopen te doen en et werd jfwaalf ujjr voor ze weg kon gaan met de verzekering dat ze onderweg wel een kleinigheid zou eten HUde had destijds op het poUtlebureau li een groot onderscheid tUBSchen wminii menscli en een gierigaard FEUILLETON ï e striid om Weenen Roman van HUGO BETTAUER Weliui die meneer O Flanagan de JW schijnt me niet heelemaal normaal ztia heeft een week of drie vier ge zijn plan om uit Oostenrijk een saarkouken te maken moeten op Q want onverwachts dook In Ame J een oudere stiefbroer op van wiens Jjaan hij geen flauw idee scheen te bben Deze stiefbroer nu John ge j JfiW was de eenlge erfgenaam van tegen het hart Rudolf wees niet boos op me maar ik kan niet het mag niet ik behoor een ander dien Ik nu moet gaan zoekeft Er lag zooveel ijzeren vastberadenheid in haar wijd opengesperde oogen dat de Jongeman ook zonder een goed diplomaat te zijn moest inzien dat hü bier nietvS meer mocht hopen Zwijgend boog hU zich over haar bevende Ijskoude hand kuste die en glntï weg geheele vermogen der O Planagan s J ia nu de rijkste man ter wereld ter monsleur Ra ph plotseling een arme y geworden ts die slechts de beschik neeft over een kleine Jaaflljksche y Wat hij In Graz wUde weet Ik 2 iiaar een van de bladen daar J ï dat hij tot het gilde der valuta J wanten was toegetreden Nadat een J öer In de krant had gestaan ver ö Weenen te trachten den hoogsten tws Tegen haar moeder zei HUde later I Ik heb nog een korten bedenktijd Rttdolf Böm 8torf moest zelf nog om gevraagd HlJ zal ons over een poosje In ïeval lachen terwijl mevrouw Weh Weenen komen opzoeken en daar aal Ik W haar doiihter een trloraiajutellj dan een besluit nemen Maar nu wil Ik Oilk toewierp alaof zl zeggen wilde weg van hier dfrect zoo mogelijk nog voor zljn paar armzalige dollars te hij weer uit qtaz waarscMJnlUk J H