Goudsche Courant, zaterdag 4 juni 1938

academia van beeldende kunsten mJdd techn school v bouwkunde prinsessegracht 4 si gravenhage € dagcursUH i 1 tekenen schilderen n eldhouwen reclame ontwerpen bouwkunde niidd tecJm schooi binnenhiiiskimst opleiding midd tckenakten M A M B M C en nyverh akten Nt Nllb en NXI iiisclirijving tot 15 Juli a s oor toclatiiigspisen zie prospchis hetwelk tegen betalih g van 50 et op aanvruag De strijd om Weenen Roman van ÖÜGO B TTAÜBR earn reeös de gesloten auto dlSit langs mi trottoir terwijl HUde hem liet we 1 of ze waakte of droomde veibijsterdïtaarde 8am ben Jij het Waar Is meneer lanagan i H gelaat werd een en al mede Oh Master Ralph geld verloren kan wto niet meervouden Ik zyn nu chauf w bij rijken Weenschen meneer maar niet tevreden zou liever master fOor niets bedlgnen ina snikkend vroeg HUde P Waar woont meneer Ralph nu Ifc P t hem spreken Sam grinnikte over het geheele ge fWHlt Stapt u maar In Juffrouw Weh enl Jk heb wel even tijd en zal u er brengen Hij woont ver weg i de unarerstrasse Hllde bedacht zich niet lang Ze was ïoe dat ae aan het ongeoorloofde Sam s handelwijze niet al te veel acht schonk M et een zucht v n wteig Het ze ztch in de kussens OFFICIBELE CRIMS PUBLICATIE Het verpachten van boonigaarden D I Nederlandsche jjoenten tii FruitLentr le maakt bekend aan de bij haar aang slotei ea B zijnde telers an fruit ander dan fruit onder glas en framiboz n daizy oifUt r u paaiüe vourwuaul uii jaaiwederom toestemming verleent om liet dooihem geteelde oi gtoogste fruit te verpachteraan 4e bü haar aangeslotenen K nigodieeld in groep P zynde de pachtert vatioingeoogst fruit i De voorwaarden aan deze verpachting verbonden alsmede de daartos noodige formulieren zyn verkrijgbaar aam die veilingen waarbjj de teler verpachter is aangesloter Geen verpachtiiig van ongeoogst fruit ina g Itot ataaid komen zander dat hiervoor de noodige formulieren behoorlyk ingevuld aan de betreffende veilmgeai zijn iTigele erd en door haar accoord bevonden s Öravenhage 2 Juni 1938 GELD Ambtenaren tot Maanamkomen zonder borg Wettelijk tarief Inlichtingeni postz v amtw en afwiklv ling schriftelijk N V N ATIONALE VOLKSBANK GELDSCHIETBANK Mauritsweg 3 Rot terdam GELDBEZIT zonder GELDZORGEN Cr t s geen stabieler geldbelegging dan een LEVENSVERZEKERING de crisisjaren hebben dit bewezen ioof U eens vrijblijvend inlichten door NV LEVENSVERZEKERINGMIJ 1 NILLMIJ VAM1859 Inspecteur PWPIETER3É Het edele natuurproduct verleent KING PEPERM UNTdie kenmerkende tl eerlijke geur en smaak KrugerlQon 187 GOUDA Telefoon 2260 Onze Groote PINKSTERRECLAME Op veler verzoek fiRATIS EEN FLACON PRIMA ADVOCAAl bü aankoop van 1 45 BEGRIJPT IIW BELANG koopt bij MARKT 66 BEL OP 2777 RAEDTHÜYS SLIJTERIJ T i J OPSTELTEN 1 1 TELEPH 3082 HOOGSTRAAT 8 1 1 UITGESNEDEN VLCESCHWARBN Gebraden Koaatbeef 28 Sachsische leverworst 14 rt Preakop 15 Beriinei Leverkaas 22 W Z Alle fijne soorten COMESTIBLES ZALM SARDINES 20 Gftruff I verkaa8 26 u PILCHARDS Zeer fijne Ham 28 0 LUNCHTONU Schouderham 18 Doosjes EMMENTHALER KAAS Kolhara 24 n en vele andere soorteln Pekelvleesch 20 Onze CROQTIETTEN en SLAATJES KalfBgehakt 18 zün welbekend va diverse prijzen Gevestigd sedert 1905 ELFHO€VEN Hotel fé Kestfuimnt ZATERDAGAVOND openen wij bij sunstij weer het DANSSEIZOEN met een GROOT TUINFEEST in onze van ouds SCHITTEREND VERLICHTE TUIN DANSMUZIEK door uitstekend versterkt DANSORKEST met REFREINZANt o 1 van GEEN ENTREE De Eigenaar G VAN BAREN REEUWIJK TELEF 9 wordt toegezoidon ÉspreckuH V 1 dir maandag en donderdagmiddag sv an 2 4 uur GOUDA S 1ste FIRMA VERHUIST U GOED VERTROUWD EN ZEER BIH IJK Verstrakt vrijblijvend prijsopg aaf Volle garantie Talrijke jeferenties Ruime Brandvi iie Meuljelliergplaatsen Aanbevelend L N POLDERVAAÖt URFMARKT 1 TELEF 2534 ti VOORWILLENS 65 Wanneer U zich moe en overwerkt voelt neetn daneens Toi jcum Noury NÏets schenkt zooveel weerstandsvermogen tegen de gejaagdheid en rusteloosheid van dezen tijd als Tonicum Noury Welk een weldadig kalmeerende werking op het zenuwstelsel welk een rustgevenden Invloed op den geest welk een krachtige versterking voor het geheele lichaam I Tonicum Noury I verdubbel Uw energie ÜHib ipotiiz bmmki O d$n hurliik opwekkenden invlotd van du bidtinitmiM middel fttt tckenkt Uw lichaam kracht tn wurstandsvermogtn en hei kalnuiri de ttnuwen Gttn beter middel om spoedig weer volkomen fit te worden TONICUM NOURY wetn Onderga de opwekkende en versterkende werking die lichaam en geest nieuwe krachten schenkt Ondervind den weldadig kalmeerendèn invloed op Uw zenuwen die U r i lger en beheerschter maakt Moeheid en slapte verdwijnen doorTonicum Noury 1 Eén theelepeltje vóór den maaltijd Bij alle apothekers en drogisten verkrijgbaar f 1 50 per flacon Oubb flacon f 2 25 Gouda A A Bisaohop Hoogstr i9 C J J Loeve Gouwe 145 Haastrecht W Faay Mag De Stc i Oudewater O E de Keytere Wydstr 16 Schoonhovan M J StekelenbuiTg Lopikerstr 10 Woerden J H Waiboer Voorstr 21 Alphen a d Rün D Raaphorat Sr V Manderloostr 43 Waddinxveen M v d Zwaard NMptr 7 Zoetermeer J v d Goes Dorpatr 77 Verder in 11e plaatsen in de bekend winikels met de Mey 3 reclame Waar niet verkrijgliaar w nde men zirh tot den Gen Vert J W Raeymakers Claes de yriesel8W n 12 1 R dam igeill prijfiljjst gratis N KOVEX HANDELSONDERNEMING DELI T MAASSLUIS GÜUDA Toonkiipicr voor GOUDA en omstreken vonrloopig KLEIWEG 54 Tel 2110 levering vUn Haarden Haardkachels Kacjiels Meubelen Naaimachines Stofzuigers Waschmachines Uü wielen Kinderwagens enz enz alles Ie klas merkartikelen tegen de vastgostelde fabrieks en winkel prijzen Allee op gemakkelijke betaiingsvoorwaard n onder strengste geheimhoudingjKKNIGJi VOORBEliLDKN een prima mt rkrijwiel compl met la mp vanaf 75 ceijt per week een schitterende Patria kinderwagen vanaf 100 cenUper week een wasehmacliine prima merk vanaf 75 cent per week een Erres stofzuiger vanaf 50 cCnt per week een Kovex naaimacliine vanaf iO cent per week Meubelen van Ie klas meubelfabriek op nader ove en te komen condities I A TIJBOUT Kleiweg 54 M üTELw ned fabr lqa 3steprü Ruiter aewon condites VrQaqc mor slraKe Fil Veló Woschr ióctTUTe I Zaterdag 4 Juni 1938 77e Jaargang eiHIMNT ISSmS Bfl rNê nY nHPNTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN StwfW VaÏÏ ttÏ SÏ bodegraven boökoop gouderak haastrecht moordrecht moercapelle gJjIJJlMggLJM gR K RK OUDEWAT ER REEUWIJK SCHOONHOVEN S TOLWIJK wIdDINXVE EN ZEVENHUIZEN enz pt plag verschijnt dagel 3k8 behalve Zon en FeeStóagen Ast advertentieprijs uit Gouda en omatreken behoorraide ot den bezorgkring ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar de bejorglng per looper geschiedt Franco per p6st pet kwartaal ƒ 3 16 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT i GOUDAbü oni agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren toie bureaux zün dagelijks geopeijAvan 9 uur Administratie en Redactie Telef Blterc 2746 Postrekening 48400 6 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van bulten Goud en den bezorgkring i 6 regels ƒ 1 56 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentlèn iu het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs Léefdadigheids advertentiën de heUt van den prüs 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ ü öO Op INGEZONDEN MEDËDEELINGEN de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelirigeu bü contract tot zeer gereduceerden prüs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertéltiën kunnen worden ingezonden door tud chenkomst van aoliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zün ingekomen teneinde van opname verzekerd te zü Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegai andeerde oplage 8500 ex De gevaren die hieruit ontstaan zyn vele en lerlei Het terrorisme weri t als een besmetting En waar ook in belangrijke deelen van West Europa het recht als basis van leven en verhoudingen is los gelaten en de macht tot de daad ook de daad reehtvaardigt zou het niet behoeven te verwonderen wanneer straks dit terrorisme dat zich feitelyk reeds in de daden van sommige Mid denE uropeescRe staten op justitioneel en politioneel gebied openbaart ook in WestEuropa dat er tot nu toe geheel vreemd en vyandig tegenover storid ingang ging vinden De gevolgen daarfan voor öns Wesj Europeesch i beschavingsleven zyn niet overzien Maar ook al zou het terroi ismi ten onzent geen voedingsbodem vinden waj tot n j toe nog waarschy nlyk lijkt dan be hoeven we oils slechts de aanslag te Rotterdam te binnen te brengeen om te begrijpen dat we door het terrorisme uit andere streken ernstig bedreigd worden De aanslag te Rotterdam heeft behalve het eigenlijke slachtoffer tegen wien de aanslag gericht was a phts twee gewonden als slachtoffers geëjscht Maar stel ü voor dat 5e tydbom die et slachtoffer i handen werd gespeeld niet op den Coolsingel maar in Hotel Café Atlanta waar de bom werd overgereikt ontploft was De verwoesting zou versdhrikkelyk geweest zijn ei het aantal slachtoffers niet te schatten En aan dit gevaar van verpletterd te worden door een explosie die tegen een slachtoffer uit de Oekraine of uit Rusland of Macedonië of uit eeni ander land waar het terrorisme een gebruikelyke strydmethode geworden ifs gericht was stèan we in steeds hoogere mate by voortduring bloot Dit gevaar iiiioet ons tot steeds beslister en feller verweer nopen en zoo ook voor het inwendig leven der staten gevolgen hebben di h mtemationale leven nog meer ver Ivringen Het wor t een eisch van zelfbe houd zijn grenzen tejds dichtet voor vreemjdelingen af 4e aluiwn En daarbij zullen JOH DE MOL v h J de Mol Zn MAATKLEERMAKERIJ TURMARKT 75 TELEIF 2900 Costuums naar maat vaiMtt ƒ 60 Gelylt ie maqirette on thans leert is niet één gebouw ontworpen maar een soort pa viljoenstelsel Er is scheiding gemaakt tusschen de hoofdzetel der gem entelyke overheid èn de huisvesting der diverse onderdeelen daarvan Natuuïlijk is de opzet ultra moden d w z in alles anders dan de klassieke bouw De nieuwe zakelijkheid viert er hoogtij Dehistorie zal moeteii leeren of dit systeemop den duur gewaardeerd zal worden Wehebben hetzelfde gelj id Jsij den boiiw vanons gemeentemuseum praarvoor d ze wa deering nog niet te vinden is Integendeel van alle zijden wordt steeds felle kritiek opdit gebouw uitgeoefend en eerlyk gezegd w hebben er nog nooit een vriendelijkwoord over gehoord Reeds nu komt ook ephet stadhuisontwerp kritiek los zoowel uitde kringen der bevoegden als uit die derbuitenstaanders Wij hebben di eens meer betei d dat wij als eeraten eisch voor dpn bouw van een raadhuis zouden willen stellen dat een monumentaal hoofdgebouw werd gesticht dat in ieder geval onder alle omstandigheden zyn beteekenis houdt en groot genoeg is Daarbij aansfuitend zouden dan in den vorra van vleugels de dienstgebouwen worden ges ticht maar vooral eóó dat deze nog tot in lengte van jaren uitgebVeid kunnen worden Een typisch voorbeeld van dezen bouw biMt het tehuis van i fc Hoofdbestuur dei P X T Daar heeft men dit systeem gevolgd en juist op dit oogenblik is men b ig d goede vruchten daarvan te plukken Het Hoofdbestuur heeft eeh groot aantal woningen tusschen Bazarlaan en de Ruyterstraat aangekocht Door deze vry onmogelijke huizen te doen verdw nen ontstaat een zeer groo teVrein waarop de laaide vleugels van het bastaamle lioofdgebc iw kunnen worden verlengd Er IS wel zooveel plaats dlii het gan che gebouw meer dan tweemaal zoo groot gemaakt kan worden E yvendien blyït de mogelykheid dit systeem ndg Vaak te herhalen zoo Jat hipr een gebouw zeu kunnen verrijzen dat wel tienmaal zoo groot ja als het thans bestaande Met den atadhuisbouw gelijk die uit de maquette blijkt legt men zich al weer heel leelijk vast en is voor noemenswaardige uitbreiding de kans gering Over het ontwerp zelf zullen wy maar niet veel zeggen Wy bewonderen dit genre nu eenmaaJ niet en wy blijven als ernstig bezwaar gevoele dat de asthética hier boven alle practi wordt gesteld Dit blijkt ai duidelijk uit het alleen geven van een uiterlijTt beeld en geen plattegronden van de indepling Het is merkwaardig hoe weinig men altyd bedacht is opl de mogelijkheid van uitbreiding Het Hoofdbestuur der P T T dat voor zijn eigen huisvesting dit wèl deed heeft bij de oprichting van bijkailitoren voor den dienst dit weer uit het oog verloren Wy zouden dat met verschillende voorbeelden kannen illustreeren Telkens blykt dan dat heel veel gatd noodig i om de gevolgen daarvan wed te nemen Voor wy dezen brief sluiten willen wy even de aandacht vestigen op het afscheid van het gezelschap v d Lugt MeLsert dat in het komende seizoen niet langer den gemeentelijken schouwburg als vaste bespeler zal beheeren Van wereldschokkende beteekenis is dit afscheid niet de ophef die er vfixi gemaakt is is zeker niet evenredig aan die beteekenis Er bestaat nu eenmaal betrekkelyk geringe belangtelling vpor het tooneel Men kan dat betreuren men kan er tal van oorzaken voor naspeuren het feit is er Het is niet meer d n een handjevol menschen die zich geregeld voor het too neel interesseert Och wij gaan allen wel eens na t den schouwburg zsoals wy allen wel eens een litterair boek lezen maar een cultureele J eteekenis zooals men rfsschin vaa het tooneel graag vTenschte heeEl het niet althi s niet meer in die mate als het iiiaschien wel eeTit heeft gehad Met veel njoeite wordt het tóoneerin stgnd gehouden Ken cjer oorzaken Van het verval is onge twijfeld het te groote aantal tooneelgezel oiivermijdelyk oQk beginselen in het gedrang komen die wij in ons land tot nu toehoog gehouden hebben en maar noode zullenopofferen ïerwUle van de veiligheid vaneigen burgers zullen we ons land steedsminde r al asyl voor opgejaagde politiekevluchtelingen kunnen openstellen En de jgrenzen der verschillende landen zullensteeds meer tot jjarricades moeten worden I waarop we onze igen veiligheid verdedigenitegen het binnenkotoen van vreemdelingen I Het internationale w keer zal al jtrengerbeperkt mol eJy wordeij En het leven vdnieder volk al meer in aith aelf moeten worden opgesloten Htet kan niet andern of hiervan zal op den duur een fatalen invloed op de internationale samenleving en teü slotte ook op ons Ijesehavingsleven moeten uitgaan Want het terrorisme is niet het eenige dat ons hiertoe dwingt De niet te dulden propaganda die door de totalitaire staten in het buitenland gevoej wordt en het streven dier staten om m het vreemde land een eigen centrum van macht te vormen hebben eenaelfde gevolg Ieder land wordt steeds beslister gedwongen zich binnen aich elf op te sluiten wil het eigen veiligheid waarborgen En wanneer al deze verschrikkingen in dfe wereld nog lang aanhouden moet de uitwerking daarvan op ons leven zoo n fatalen omvang aannemen dat we voor ons beschavingsleven beducht moeten yn Brieven uit de Hofstad MCDXXIX De stadhuisbouw In den stadhuisbouw schynt mderdaaiJeenige vordering 1 komen Thans is eendoor den architect ontworpen maquette voorbezichtiging o pgestelu waardoorJift beterdan door teekeningen en beschryvinggn mogelyk is zich een vdorstèlling van het ontwerp dat reeds is goedgekeurd te mal n Gelyk bel énd jis is het AlexandeWeld totnu toe een zandige of modderige vlakte dievoor de paardensport dienst doet geheelvoor den bouw van het nieuwe stadhuis uitge kozen De h ging van dit terrein isonge twyf ld heel gunstig Het is vïywel in hetcentrum Vaft onze st3d en het j § daarbij zeergroot zoodat men in geen enkel oplichtfich behoeft te beperkwi Alleen is de en tourage niet schitterend het zyn aan tweekanten de ohterziflden van woningen aanden derden kant llgti nu riog da foeileeiykeAlexander kaza die echter lerdwynt Het schynt fle Vedoeling te zyn een deel Jier achterzyde te gaan camoufleeren doorer een rij huizen Stéó te bouwen op itet terrein der kazwme hoopt men dat een fraaiflatgebouw zijl kunnen verrijzen Ut nummer bestaat uit twee bladen ËËRSTËBLAD Gevaren en gevolgen van het terrorisme teiest toctó 4Je aanslag te Rotterdam waarvan een Oekrainsch leider het slachtoffer werd heeft ons weer op gruwelyke wyze de verichrikkijigen van het terrorisme zooals zich dat steeds verder over Europa uitlj reidl voor oogen gesteld en ons gewezen 0 p het vreeaelyke gevatir dat feitelyk de geheele werfld daaruit bedreigt In ie landeh van Oost en Zuid Obst Europa is men er sinda lang aan gewoon geweest den ideologischen politieken en nationalen strijd den strijd om levensbeschouwingen eti staatsstelsels en bestuursvormen en ter verwerkelijking van nationale idealen met geweld uit te vlechten en heeft men zich daarby van alle mid delen bediend en zich nooit ontzien den gei 6Mden tegenstander door verraderlijke aandagen uit den weg te ruimen De toestanden en verhoudingen drongen daar aly het ware toe Het gezag ook der regeeringa ateande alleen op geweld en werd met geweld g 3iandhaafd En tegenover dit gewwtó iofl de eenling niet andera dan het terrorisme van den onvCrwachten aanslag HteMen Het geweid moest onvermydelijk het gWeld oproepen Door hgt gezag alleen op gïfWeld te doen steunen gaf men als het ware den tegenstander het recht zich ook op het geweid te beroepen En waar deze tegenstander oogenblikkeljjk onderlagf was het begrijpelyk dat hy bij de toepassing van dit geweld naar alle nüddalen greep die binnen zyn bereik wareif en tegenover de staatsmacht naar het middel van den terroristischen aanslag g ep Geef voor dien blaffenden hoest Aidier s Abdijsiroop Tet behoeft geqn kinkhoest Ie i n maar een kindethoesl moet me verwaarloosd word en Waarom Uw kind noodeloos ta laten lyden Wksrom zoudl Ge niet ju ist nog op tijd het beste en meesl kiachtige middel geven Dat middel is toch Akker s Abdijairoop die reeds zoovelen geholpen heeft Heeft Uw kindje het benaüwdT Slaapt het s nachts niet door hoesten kuchen of f iepen op het borstje Abdijsiroop z l yw ind heïpen die slijm losmaken d hOTsl rijp maken en stoppen En morgen ziet Ge niet meer de tmantJlÉ m de oogen door dat afmattend hoestefi De afmatting van Ie ademhalingsorganen is weggenomen de aling zal weer ruim en dfejj zijn flacon 90 cent en f 1 50 Mti Pinksteren 1 Een Nieuwe Mantel oj Man CelCosiuum air Extra 9 Lage Pr iizen l BUS Q i Wanneer men dit bedenkt dan kan het nauwelijks verwondering baren dat het terrorisme dat tot voor kort in West Europa lich slechtg sporadisch deed geiden steeds dichter by komt en zijn gevaren steeds drei gender wordeuy waar toch in een deel onzer West Europeesche samenleiving ook uitsluitend de macht als oorzaak en grondslag van m gezag woitlt erkend en het geweld als de beBlissende factor in het nationale en het internationale leven Daar komt bij dat door het los raken van tal van verhoudingen de onderlinge strij een veel ruimer omnmg heeft gekregen en een iveel ruimer BStóed bestrijkt dat overal de nationale t enstellingen zijn verscherpt terwyl ten ilotte het internationaal verkeer door de luchtvaart zooveel intensieiver en sneller is gefford n d t veetes in de Oekraine te Rotterdam kunne worden uitgevochten am vallen en In suizende vaart gleed de wagen over de Wahrlngerstr e Melodram Ralph werd de laatste dagen gekweld door een tot dusver ongekend gevoel van onrust Hij begon zich In Weenen steeds JsbehaagUjker te gevpelen zijn bestaan leel hem doelloos en léqg en langzamerhand bekroop hem het verlangen naar een werkzaam leven Het gezonde scei ticisme van zün oud oom droeg er ook veel toe Bij dat hij zijn missie als onuitvoerbaar begon te beschouwen Wat wU Je eigenlijk m n Jongen had nog gisteren de oude heer Holubgezegd Dit 0 rui heeft nu zijn credletenen kan weer vüf maaüden doorworstelen wat Je ook doet het zal altijd minstens door de helft der bevolking als een storing worden gevoeld Doe goed strooimet volle handen geld en verlaat dandit land dat zich toch nlgt Wil latenveroveren Noch door jou noch do riemand anders Js ziet het ipimers zelf terwijl Duitschland zich kromt onder hetjuk van Frankrijk halen wü ons vandaar geld en een bewijs van goed gedrag Plaag Jezelf niet met Wöllersdorten industrieel ontwerpen leef Je eigénleven en niet dat van een Staat die zelfnogvnlet eens weet wat hem scheelt enwat noodig Is Meer nog echter dan Holub S woorden pijnigde Ralph het steeds toenemende verlangen naar HlltJe Nu nu hU zich van alles had weten los te make n nu besefte hij hoe groot zljii liefde was voor lostilaakte en hem in het oor fluisterde Als je me nu nog hebben wilt Ralph nijffnu je ajm bent neem me dan Op deze onti oerende en echt vrouwe lijïce verklaring op dit zich losmaken van melsjesachtigcn tïots bleef RaJph aanvankelijk het antwoord schuldig dit meisje dat hem mooier lieftalliger verstandiger en beter schean te zijn dan welke andere vi uw ook ter wereld Gisteravond was hij naar de Kreuagasse geweest om te hooren of Hilde al weer in Weenen terug wtCs Maar de woning was gesloten en de concierge kon t Is loet bij gelegenheid eens dwaas iQn I IfEUILLETyt koopeiL Ralprf faf zich de grootstemoeltiJnaar duidelijk te maken dat dithem ïrosoluüt koud zou aten mö ir zebleek nl zoo spoedig te overtulggn enstefltes weer opnieuw rekende jje het voor i geen inlichtingen geven wist zelfs niet EindeüiJS echter el hij op klagenfieneens waar mevrouw Wehniiigen zich metT i toon haar dochter ophield Wdarop Ralph zijill toon I Zie HUde bm heb ik je al weer vóór den gek ehouden met het gevolg natuurlijk dat iè e weer zult ont vluchtenl Ik ben namelijk absoluut nietai m maar precies zoo rijk als op hettijdstip waarop je me hebt leeren kennen M ar desondanks laat ik je nu nietmeer los En nu vertelde hij liaar waarom hij deze comedie op touw had gezet 5 Maar Hilde stoorde nu niet meer aan zijn rijkdom Ze Verlangde nu niets anders dan haar Ralph te behouden Huwelljkskiokken De nu volgende dagen waren één roes yan vreugde en geluk Het was hbg niet zoo heel gemaTckelljk mevrouw Wehnlngen van alles dat ef gebeurd was te overtuigen mafir toen zij daar eerunaal fn geslaagd waren jiam de arme vrouw een potlood en begon de hoogste getallen met tB OOO te vermenigvuldigen waar bij ze tot fantastische resultaten kwam Tot ze ergens van iemand vemajn daf de dollar ook el eens zou kunijien dalen Ja zelfs de mogelijkheid niet was uitgesloten dat men dit geldstuk evenals in 1914 voor vijf kronen zou kunnen Ben mUlloen dollar 1 nu zeventig mlUiaiffd en als het gereduceerd wordt tot jf mfUioen beteckeni dat een gPw idi i kapitaalverlies ontstenlming en teleurstell lng had trachten te vergeten bij een champagnefult welke in gezelschap van gijn vrienden tot drie uur In den morgen voortduurde Nu was hij zoo juist van de lunch thuis gekomen liep met groote passen zijn kamer op en neer en begon er ernstig over te denken van Weenen en Europa afscheid te nemen Het was twee uur toen mevrouw Lunzzer aan zijn deur klopte en hem met een discreet lachje meedeelde dat een Jongedame hem wensphte te spreken Eenlgszins verwonderd en allerminst IngeAomen met dit oAvenJachte bezoek gaf hij opdracht öe dame binnen te l ten In het volgende o enblik stondentwee menscjien tegenovey elkaar staarden elkakr aan en vermochten geenwoord lilt te brengen Tot Ralph jemerkte dat hel dootisWeeie meisje wankelde en naar een fetoel tastte Waarophij met een Jubelkreet op iaar toespronghaar in zijn armen nam en het koude bleeke gezichtje met kussen bedekte enverwarmda mk Min ten ÉHHefkooi5lngen volgden tot Hilde zich tjes uit aUn omhelzing Riaar tenslotte toen ze zag lioe Ralph haar dochter met de kostbaarste geschenlfen óyerlaadde begon zij tochtekalmeeren Jlalph was met HUde overeengekomenhun toekomstige home in New York op te slaan Vandaar uit zouden zij de we rcld bci otzen en steeds naar Weenenkomen maar hun vaderland zou hetvooruitstrevende imerlka zijn Hildehad in Weenen te veel bittere ervarir gen beleefd om eveijals Ralph s overledeVi moeder met heel haar ziel aandeze 3tad te hangen Ik huiver van Weenen zei ze eei Wanneef het niet strikt noodzakelijk is wil ik de gebeurtenissen die zfch hier zullen voltrekkeni liever niet meemaken Ik zouv hier als gefortuneerde vrouw ooolt gelukkig kunnen worden Jalouzle en haat liggen in de Weensohq lucht iedereen dje nlata heeft balt de vuist tegen hem dle wat bezit i n hij die iet heeft benijdt hon dlo meer bezttton Ik galoof dat elke automobiel ontelbare vCTw schingen wordep nagesllngerd Wordt vervo