Goudsche Courant, dinsdag 7 juni 1938

Dinsdag 7 Juni 1938 RBUNIB GOUD aI V Mf VBIJDAe 3 t t m met DINSDAG 7 JUNI KRN ENORM PINKSTERFEEST PROGRAJIMA JOKfE nnÖWN ini KOM JE ook BIJ DE BRANDWEEr In ditzdfdti programma l E NIEUWSTE FILM aar het w haal van EDGAR BURROUGHS UK SENSATIE VAN 1918 T ZAN EN DE GROENE BOOIH Entree vanaf 25 cent Toeganif boTe 14 jaar Gratis Pletsenatallini h T WEL BEIDE PINKSTI ll DAGEN VANAF HALF VIER DOORL 8 VOORSTELLINGEN late PINKSTER OtTITEND 10 30 DE WITTE HEL VAN PI2 Hl l rïgle Dr ARNOLD FANK en G W PABST 2de PINKSTER OCHTEND 1030 HERTHA THIELE in Het dagboek in tan rouwtnarti WOENSDAG 2 UUR MATINEE voor fedcren leeftijd met JOE E BROWN KOM JE OOK BIJ OE BRANDWEER ATTENTIE Zeer i ig keml HOLLYWOOD HOTEL 77e Jaarffang WeetU dat wij thans in de gelegenheid zijn van Uwe Huwelijksplechtigheid in ê zijn geheel een film te vervaardigen en deze reeds pL m II2 uur na de optiame in Uw eigen omgeving yoor XJ te projecteer ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2 2S per teek 17 cent overal waar de lUBjillï per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 Alwmementen werden dagelüka aangenomen aan on Bureau MARKT al GOUDA 4 oue agenten en ioopera den boektiandel en de postkantoren Oua bureaux zifi dagelgk geopend van J S uur Admiwetrutie en Ridactie Telef iituc 2746 Postrekening 484Ü0 Iiru deelt uit Braii lava de volgende Bderhedeji mede over het wetsontweiy NT de Slowaaksche autonomie dat do r Swaaksche volksparty van mgr Hliiika di rs1 volgiende zitting van het TsjechoIffuksche parlement zal werden aangt n Slowakije votnit een autonoom deel de TajechoSIowaakache re ubliek l In het Slowaaksche gebied zal de oftaal en de voertaal van het onderbet Stowaaksoh z n I Op Slowaaksch grondgebied wonit It lidtaaatschap van de Slowaaksche natie tóg ericend i De Tsjecho Slowaaksche vulksverteBwoopdiging kan haar wetjever de beifdhetd doen gelden op de volgende gelen Algemeene wetgeving en de gestiea wetgevende en uitvoerende itgeeringsVuwn buiteniandsche politiek verklal l van oorlog en hef sluiten in vrede uit rezonderd internationale verbm ligan welke onder de be oegdheid van den knakschen landdag lleo Tot de cotnpetentie van de Tsjecho Iovol ka vertegenwoordig insr behoort rder d nationale verdediging in vredesbd echter zal een cojitingent an het te Wttensche leger van alle wapen naat BhMÖng van Ie grootte der Slowaaksche wUÉig in Slowakye gelegerd zijii met pWdige voorzorgen voor een evene mobiti atie ftrder nullen behooreti tot de i cvoegja van Pniag het mifiitwezen i de ma n gewichten de douane de vervoeu üfclen U land te water en in je lucht post en telegraafbedrijf do taatsklden de leemngen en do ajinwciidlng tvniL tm ultzond ruig wordt gemaakt voor df kitsmonopolies staatfibedryven de bosi i de niynen en bronnen welke zich op kwaakach gebied bevinden en welk wioni worden vuii het autononip Sloddjc Opdat eii wet indien deze door het parte Praag zou worden amgcnomen ddig lal zijn zat net trveiis noodig zÜn it dl meerderheid van den Slowaoksrhen alóag er 6ür is welke ook de Slowaaki confititutie zal moeton ratificeeren fet corps staatsambtenaren op Hlo h gebied zal slechs uit Siowaken tijn samengesteld De uitvoerende macht op Slowaaksch ge Wial door het autonome bewind worden Sj oefend dat verantwoordincf schuldig an den Slowaaksehen Lanüdag Verte nwoordigers van anderp nationa iten welke Slowaaksch gebied bewonen iHen dcBelfde chten geniefn uU de Vijftig duizwid betoogers woondei lie mis bij gecelebreerd door mgr HllBka Ben Kezindheid nopen de indit nin ▼ n de wet op de Slowaaksch antonoinie Slawakije aan de Siowaken luidt hei Bü de FEESTDAGEN behoort een GOEDE SIGAAR Vim tie van ouds bekende Pa D G V Vreumingen WIJDSTRAAT 20 TEL 3217 Goed drooK en belegen ALLE BEKENDE MERKEN W O Spajiera White Ash Chassee Tw Banli enit Keurt ollectie eigen merken van Ie klasse kwaliteit w o St Jan Viede Best Ao 1936 Snoepers Gouda VooiTiit enz Iets geheel aparts voo de Kenners Eugenia S High Life 10 mr de Cubeba 12 volslaigen handwerk kwaliteit van vi oeger jaren Geïmporteerde Havana s Versche Sigaretten in alle sooi ten KOOPHANDEL ROOKTABAK oriigiineel oudenvetsch fabrikaat De zaak Is 2e PINKSTERDAG GEOPEND 1 STUDIO N B Demonstratie in onze moderiie Projectiezaal geheel vrijblijvend Koopt by onze Adverteerders Neem VKHI en r t H Speciaal adres voor reparatie Vraagt prJjB voor U ALLE BLOEMWEKKICN keurig en iciordeelig TH IA Wijdatraat 7 Telef 26Prf OmlyjBiten van Foto s en Platen JAAP DE WAAL L Tiendeweg 39 Markiezen Rolluiken Jalouzieën Zonneschermen Alleen Htbox Linnen B z ü nctt Meisje als hulp in Ie huish of in kkin gezin Br no 2778 bur v d Wad Wegens teleurstelling gevr ven Huishoudster by bejaarde juffrouw Adres Pretoriaplein fi2 Mg on Mv Meisje midd en avond disp hebb zoekt werk kunn type Br no 2786 bur v d blad Voor den Haag gevr p r i Juli net Meisje voor d en n voorzien v pf jf Klein gezin Aanb Crabethstraat 32 Werkman met 2 jong krndf ren vraagt eenv Huishoudster f253 i J Br lett H W aai Roekhandcl Verschoo DubbeUijuurt Gouda Jongen gevraagd Ijsvogelstraat 12 na S uur Juffrouw P G zoekt eenvoudig Koethuis Br no 2817 bur v d blad Tehuis gezocht Mr l ef klein hondje kametzindeiyk Weth Venteweg H 73 Diverse Roeibooten 2 jaar oud ƒ 32 50 Jachtwerf lïeeuwijk T To koop z g a n Hulpmrttor past in eiken fiets P perstraat 74 Te koop wegers yiekte g bek Sigarenwinkel lï Bijveid Centr tad Pracht gel v Vo t wet in werking treedt Br no 2852 bur v i blad Te huur centr Winkel m sal nf mag Een wor ing f 4 m f S p w Ben PU bov worin T 2 r 0 en 3 p w B vr Gf uwe 5 4 riems Wherry absoluut p ü if en lekvrij compl m deV ƒ 130 Jachtwerf ile uwijk Voor n makkeiyke Stoel naar Nieuwe Mnrkf 28 van buitenboordmotoren Jachthaven De Waternimf Repuwyk van PIET Gouwe 100 schilderwerk by G H iketna Vlamingatroat 24 Scherp concurreerend PXErBLÜKZIJL Tuinstraat 85 65 A M Voor Schoeitmakersfournituren Joh MuurUns y Groenendaal 75 Welke alleenstaande juffrouw of Wed 45 tot 50 jaar gG is genegen tegen zeer goede behaiideling en geheel zelfstandig een aangenaam Tehuis tr vinden ij alleenstsand per soon in 1 t Liefst niet eigen inkonfsten Br no 2871 bur d biatl Dameerijwiel met torpedonaaf nieuwe banden ƒ 12 Kleiweg 101 14 voeta Jol eiken pr boot compl tAiig detoseil en riemen ƒ 170 Jachtwerf Reeuwu t 2 mahonie Z pere Kano iets moois ƒ 55 en ƒ 80 Jachtwerf Reeuwijk Kajuitjaehtje H M zeil stevig 8ch p nieuw gelakt slechts ƒ 240 Jachtwerf K ïfcuw ik Te koop Ersink goed loopend ƒ 25 Strave Aelh ent we Te koop gevr gebruikte Boekenkast voor kantoor Aanb J I Hornes Haam 211 m Te koop door omstandigh nieuwe ï ilips Radio van ƒ 98 50 Vaste pr s ƒ 75 Ie Kade 67 2 nette CommensaalB gevr 0 k van M tot Z geen ber Br no 2784 bur v d blad Val scheri Bill Boer undig honden trimmen wasschen ook a huifl rijzen Aanb P J den Kr a d Lek Tel 47 Laat by ons liw Costuum ontvlekken en modelperaen J ƒ 1 G Koelofs Walestraat 2 erin Piano Accordeon te koop 120 bassen in goede staat H Kortlever Tuinstraat 44a Te huur ruim licht Bovenhuis aan do HoutmansgrachL 19 net gesch en befh Huis m ie Geuzenstraat 26 Pakhuis met houten kap en beton vlOi r an de Lemdulstraat 32 Lage huur Alle te bevr by W M de Jong Katitensing 35 Te koop 4 binnen en buitenbanden z K a n M 50 V 20 Te bevr Steijnkade 27 Stop Wat glimt ze yreer die Glansverf van G Heikema Vlamingatraat 24 en dan zoo p oedkoop 60 et per K G en dan nog wie voor één gulden neemt een kwast cadeau Verder aile soorten verf ver nis kwasten en schoonmaakartikelen Alles scherp concurreerend Gaudvisachen vanaf 5 et Ook voor de vyver prachtvisachen voorradig Loef Kleweg 69 Telef 2703 Te koop een ruwiel m torpedonL Moerings Pr He Hoest 117 Benedictus Comp Elix zal U genezen per fl40 ets Gr v Bloisstraat 37 ENGELS A J Wli Ml Ji Lerair M O JouberUtraat 142 Wij brengnt U het mooiste up het gebied van lakken en verven Retzema Stoofsteeg l Te koop pr 2e h Dameerywie m torp naaf achterlicht enz Kampfi Heerenstraat 30 1 Witte leghorn hennen te koop 9 weken oud Gsbr de Knegt Moordrecht Tel 20 Een net persoon n l zoekt Zit Slaapkamer met pension in net gezin of by Wvd P G Br met prijsopg no 2870 bur v d blad Te koop modern Dressoir en Salontafel Snoystraat 2 Kuikenvoeder gemengd zaad grof ea IUD 7 cent per pond 10 pond Ö6 et Opfokvoeder 12 cent per poni E J Wientjei Keizentraat Ter overname gevr een por tefeuille van verzekering of iets dergelijks Ook huiswerk wordt aanvaard Ruimte beschikbaar Br no 2818 bur v d blad AangebodMit gebruikte I mesen Heerenrijwielen een prima racefiets T Dulkmond Hekendorp Heeren wisselstr Te koop z g a n fiets en Radiotoestel Vest 67 Te koop Motorboptje prima staat Te bevr Achtenwillens 4 Te koop booten en kano s en Kevraa d 2 jollen C D v d Starre ReeuwiJk F 106 Een riike Ueurschakeering Gabardine Dameamintete waar nider prachtige pMteltinten wachten U Alle mantel met prima bijkleurende zijde gev erd 12 75 14 50 16 18 75 Iets bijzonder voor deze prijien H BLOM Groenendaal 6 De man die afsprak 24 of 25 Mei j l by de Zon geliezich nader bekend te maften onder no 2819 bur v d blad Te koop 780 Bibliotheek boekentegen zeer lagen prys J S Bfoer Nieuwehaven 32G Prima Heerenr wiel njet toruedonaaf enz ƒ 13 Kleiweig 101 Grenenhouten Kano 2 pers ƒ 15 Kleiweg 101 Gevr net Meisje voor d en n in gezin van 2 pers by den HaaB ƒ 25 per maand Inl Krugerlaan 32 KAAS S a e Ü volvette nnnw Kaag jong belegen en oud groote voorraad billijke prijzen Ook voor wederverkoop P G Teekena Gouwe 55 Tel 2102 Volvette KilokaïisJGs 62 et per stuk Te huur enkele prachtwoningen huurprijs ƒ 6 ƒ 6 50 en ƒ 7 p w Te bevr C Noordegraaf Groenendaal Geit dat stom Is MMckt recht dat krom tt Broer TlBötifcedryf is nog steeds het goedkoopste adrts Tel 2160 Te koop een Pathéfoon met kast en platen Kievitstraat 21 Voor Iwhang alleen m de üehangaelbeurs Zeugestr 8fi Tel 2026 Behangen 20 et per rol Voor prima Honden Katten Visch en Vogelvoeders steeds de naam P J den Boer Krimpen a d Lek op de verpakking Te koop Vriël kopkleppcr irima Str ivvT v eth Vcntnveg Te koop een grijs fonl He rencofltuuui z g a n flinke maat Pr js f 10 Te bevr Graaf Florisweg 26 Te koop een Ijskast 82 x 92 X 50 C M en etalBge 8tandaard met glasplaten Boer Snoy straat 63 Gouda Een heerlijk kopje thee probeert dan eens or e vakkundig gemi leerde speciajii thee H ƒ 0 27 per ons M J KAMPHUIZEN Lage Gouwe 4 Telef 27 r Medelezing Gondsche Courant gevraagd R v Catsweg Graaf Plorisweg Br no 2776 bur bl MUZIEKSCHOOL Westhaven 39 Elementaire Zang en Theorie klftssen ƒ 2 per kwartaal De strüd om Weenen Roman van HUGO BETTAUER Te huur gevr gebouwtje m Te koop een Ijskast in goeden staat zynde transportfiets levens damesen jongenafietnen Spevkanijder Gouwe 8 moffel of ged fabriek m moffel Br no 2777 bur v d bl Besfe Damesfiets te ktwp event met lamp Bevr Weth Venteweg H 162 t pers Kano prima staart f 17 00 Jachtwerf Reeuwijk Schildersleerlinu gevraaigd jongen AmbachtsBchool voorkeur C J Bremmert Acht rwiHena 7 BoekbinderÜ D v Leeuwttt Turfaingel 23 Het betere ad voor inbinden van alle soortm PASFOTO S FOTO DAEMS Zeugestraat til Bej juffr vr Zit Slaapkamer m pens ook gen samen te wonen Br no 277 9 bur v d bl n noemt den ander een zwenidemaar daarbij is het aantal van hen Ujke wijze In een eerlijk beroep IS verdienen toch zeer gerln n echter leefde nog slechts voor We hl vond aUes goed wat HUde JJWe en koesterde alechte den 7 haar elk uur van den dag een JJ Jf Kde te bereiden En zoo plun WJ menigen Juwellerswlnkel ontirlsn ïWel van tusschenpersonen colliers van phantastlsche pracht verloofde onvermoeid van niodesaion naar den anderen wffl nieto te mooi en te kostbaar muziek boeken jaargangen en Te koop een Handwagen n goeden staat Adres Parlcatraat 13 Nieuwe Vaart Damcgfieii POSTZEGELS lil en verkoop van Nederlainf en Koloniën Nieuwe Zoniet regels 19 S8 18 cent per B ne O A V d Want B Marteitflsingel 88 Te huur e nige goed onderhouden Moderne Woningen op het voormalige O N A tar rein Huurprijs ƒ 5 25 en ƒ 5 50 per week Te bevragen bü G J van Wingerden R v Catsweg 8 en G v d Horst Turfmarkt 42 Alleenalt juffr 42 j P G zoekt plaatsing by alleenw dame of heer intern het i v hulp i d h of voor huisnoud ster Br no 2795 bur v d bl te koop Adres lOf BoeipVj Een flink Bovenhuis te huur by de Markt Huurprys f 4 00 gesch en l eha ige i zeer geschikt voor menschen z kinderen Te bevr Groenendaal of R V Catsweg lOfl Grootste sorteerfnte in Ri tmeul el tt Nieuwe Markt 28 Medelezer gevr voor de N Eott Crt omtrek Beatrixstr Br no 27R2 bur v d blad Te koop een radiotoestel m luidspreker een nieuwe eiken tafel en pen autostep op luohtbanden Wetih Venteweg H 99 Te koop 2 Maltheezer leeuwtjes moeder m stamboom Ridder v Catsweg 34 Te koojD gevraagd een Fornuis en een Haard iBr No 2783 bur v d blad Het goedkoopste adrea voor Limonade en Gazens H ROZA L Tiende e Tevens hPt aanffewe en ad Toor HJI Winkelier Veemarkt Rest iurA it Sillljk te huur voor bruiloften ea partijen v MiddelUnt trnat lf N Markt 38 SO Tel 2fi25 Voiir Tuinmeubelen en witlak Tuinb iitken Nieuwe Markt 28 Riet meu belet reeds voor if Nieuirveld Nlmwe Markt 2S I 7B Denk er om Rietmcubelcn Nieuwe Markt 28 bYc t i PIWM m VOOR GOUDA EN OMSXK tEN tblad verschijnt da geUiks behalve Zon n Feestniagen JT ADVERTENTIEPRIJS 1 Uit Gouda en omstreken behoorende tot den beiorgkring 1 5 regels f 1 30 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bexorgkiing i 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 büslag op den prys Uefdadigheida advertentiën de helft van den prUs INGEZONDEN MEDEDEELINGBN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingeionden mededeelingen bü contract tot leer gereduceerdes prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van Bollede Boekhandelaren Advertentlebureaux en onze agenten en moeten daags vóór dtf plaatsing aan bet Bureau zün ingekomen teneinde van opname verzekerd te ïün DE MINDERHEDEN m TSJECHO SLOWAKIJK Officieuse onderhandelinsren met de regeerinj De eischen der autonomische Slowakeiu gebied van Culla ten s uidwesteii vnn Albocacer De rechtschen hopen zich meester te maken van Mora de Uubielos waarvoor zy sedert tien dagen worden vastgehouden De republikeinsche troepen brenpcn den aanvallers zware verliezen tée De rechtschen hebben de hoogten bij OrtU bezet en wfcteji er ich te handhaven Een escadrille van tien rechtscne vÜ ktuigen is dea niddags in de omgeving van Guadalajara veracneneii Twee di ze toestellen landden op een republlkeinsca liege Veld doch beanerlcten te laat nun vergissing Jachtvliegtuigen der regeering hebben de overige toestellen verjaagd De beide gelande toestellen zyn Italiaanacha drientutorige vliegtuigen De inztttender waren Italianen Volgens een later bericht is ook het Bntöche vrachtschip St Winifred getroffen waarbij drie Engelache en twee inlandsche matrozen werden gedood en veracheideui andere leden der bemanning gewond Het was halfelf in den morgen toen boven de han en vyf driemotorige Junkersvliegtuigen verschenen die boven het Britsche schip bommen lieten vailen waarvan èen zoodaijg terechttwani da het schip in brand vloog In het centrum Her stad werden eveneefts talryke gebouwen vernield waaronder een waar de Bntsche firma Hawes Co 18 gevestigd en waarboven de Britsche vlag wapperde De St Winifred de vroegere Manchester Hero die twee weken geleden eveneens door een bom werd getrtffen is 5775 ton groot en het eigendom tan de Barry Shipping Company Ltd te Newport Het schip dat onder bevel tMAc van kapitein Ormston had een bemanning van 33 koppen Het was een maand geleden met een lading steenkool uit Newport vertrokken Gedurende de inksterdagen hebben zich voorts boven de Fransch Spaansche grens twee ernstige incidenten voorgedaan Vliegtuigen van Spaansche nationaliteit doch waan an men ntet weet of zij in het witte of in het roode kamp thuis behooren hebben zich tot tweemaal toe in gevechtsformatie boven Fransch grondgebied bewogen De vliegtuigen kwamen uit de richting van Barcelona en Jogen in groepen van drie op een hoogte van cnca 1000 meter Tengevolge van d n hangenden mist waren zü betrekkelyk slecht te onderscheiden terwijl zy geen enkel hezêtenningsteeken droegen dat hun identificatie mogelyk had kunnen maken Zy vlogen door tot het plaatsje Aixles Thennes op niet minder dan 25 K M afstand van de Pyreneeén grens gelegen Op den terugweg hebben zy achttien bommen uitgeworpen waarvan zes inyje nabijheid van het plaatsje Orgeix Niemand werd getroffen doch enkele projectielen vielen op de spoorlyn Toulouse Tour de Carrol terwyl tevens een hoogspanningskabel onklaar raakte Ontzettende slachting in Kanton Aanvallen van de Japansche luchtmacht Volgens mededeeling van hineoachp zijtte zyn bij de aanvallen van de Jiipaiische luchtmacht op Kanton meer dan 7 0 personen gedood e 1350 gewond De ziekenhuizen van missie en ztuding in Kanton zyn overvuld met slachtoffer van het bombardement Bij den © ew tni aanval lieten veertig toestellen gedurende S5 minuten hun bommenJast valie waardoor de stad op haar grondvesten schokte Honderden raakten bekneld tussclien neerstortende muren Den geheelen dag is gezocht naar slachtoffers van hei bombardement en dit zoekem wordt in den nacht voortgezet De grootste tachting 13 aangeridht op den hoek van Winghoin en Taihimg road waitr een gebouw van vier vierdiepiiigen ia IngcstoH bovenop eenige honderden personftn die dekiking zochten De correspondent van Reut r seint da hU nooit zai vergeten hoe een stervende moeder wier beenen onder een steenblos waren verbrijzeld water kreeg van haar zoon De correspondent zag hoe op Wïnghon oad drie bommen ontploften waardoor dertig personen werden gedo d terwiji veertig zoo werdeai vernünkt dat zü onherkenbaar waren hoewel zij noc leefden De kracht van het afweergescnut doet veronderstellen dat dif de laatste weeK aanmerkelijk is versterkt De Britsche ambassadeur te Tokio heeft op hat Japansche ministerie van buitenlandsche zakien geprotesteerd tegen het bonibardeeren van Kanton door de Japansche luchtmacht ordewüord van het congres der Slowaaksche autonomisten dat op het oogenbl k te Bratislave plaabs heeft Meer dan 50 000 betoogers woonden Zon Jftgmorgen de plechtige mis bu opgedui en door mgr Hlinka leider van de partij by gelegenheid van de twintig jaar van de onderteekeiüng der overeenkomst van Pittsburg Toen mgr Hlinika tydens de betïïogi aan het volk de vraag stelde of het de wet op de Slowaaksche autonomie goedkeurde welke volgende week door de partij zal ingediend worden werd eensgezind ja geantwoord Volgens berichten uit officieuse bron zal eerste minister Hodia nog deze week onderhandelingen aanknoopen met de afgevaardigden van alle nationaliteiten groepen en van alle politieke partijen over de oplossing van het nationaliteiten vraagstuk Een ontwerp van statuut is voorbereid maar de definitieve tekst zal slechts vastgesteld worden na de raadplegingen met de verschillende politieke leiders Dan zal deze tekst aan het parlement wórden onderworpen Henlein vertrokken naar een onbe keaide bestemming Pe Sudetenleider Konrad Henlein is per Buto met ziJn vrouw en kinderen uit zyn hoofdkwartier te Aach ijaar een onbekonde bestemming vertrokken De auto overschreed de Duitaohe grens toaar Henlein weigerde mede te deelon waarheen in Duifichtnnd of in e i under lavïl hi 7ich ei der zou bogexei Spaansche vliegers boven Fransch grondgebied Bj itt ch iichip in haven van Alicante getroffen Controleur van nonintervvntieü i nBtgewtmd Onrust iu La Liaej fn Sevilla Zaterdagochtend is het Biit4r l 6 Bchip Iliryud toeger Vitruvaa geheeïen voor Allicante door twee bonunen getroffenen in brand geraakt i Dt machiniht vun het schip is verdron ken De controle officie 1 die an boord van de Maryad was een i ngelschnian w jens naam nog met bekend s is liclif gewond De overiite opvarenden waren aa i lanil tiJ deiit het bombardement De rechl che vliegtuigen die de haven van Alicante bestookt hebben waien vier in getal en kwamen van Majona De rechtsche luchtmacht h e t erdcr Vul de Uxo gebombi i deerd Hiei werilen zestien perrtanen gedood en twe en dertig gewoiïd Aan ht t geheele Oostelijke front ia gisteren fel gestreden De troepen an Franco hebben olg ns Barcelona aanzienlijke veraterkingep byoengebracht en zün op drie punten tot den aanval overgegaan n l öen zuidwesten van Puebla L Valvenie ten noordoosten van deze plaats en in het haal wat kritilek in binnen en buitenlandsche pers karikaturen spotgedichten enz leidde Dat deze standbeelden van de regeerders der mark Brandenburg vanaf de stichting van dit majcgraafschap tot uut Wilhelm 1 den eersten Duitschen keizej uic het huisHohenzoUem lang miet allen van een arti tisch standpunt als geslaagd moeten worden beschouwd was de eene zijde der kritiek Dat het niet bepaald noodzakelyk waa voor heerschers alh Crtto de Luie em Hendrik heb Kind standbeelden op te richten was de andiere zyde Intusschen echter zün deze standbeelden dusdanig met het stadsbeeld sameiigegroeid dat het ongetwyfeld van dan bouwmeester van het nieuwe Berlijn Prof Speer juist gezien is dat bij de groote verbouwing van de stad deze beelden evenmin als ds Siegesallee mogen worden opgeruimr Waar nu echter de Siegesallee in den nieuwen grooten noord zuid verkeersweg en dus aanzienlijk zal worden verbreed en de BÜBind eetden dus in ieder geval moe r worden verplaatst heeft de bouwmeareir besloten dat z j tezamen met de Siege sllule en de standlieelden van Bismarck Mditke en Koon zullen verhulzein 9UrrENLANDfiCH NlfiUW BELGIÜ Dramatische opstiJKÜiR vau een ballon te Feluy Paniektrtemming onder dn mmigte Zondag zou te Feluy Henegüuwwi bg g legeiniieid van plaataelyke feestelijklieden een ballon opstügtm OnistireeJLs 18 u 30 was alles klaar De piloot Van Sommetwi uit Brussel nam plaats uw de nuind in gezelschap van drie passagiers Het vertrek ging echter nwt groota moeilijkJieden gepaard D ballon kwam ir aanraking mot eenigc Ijüomen en i erd veivolgens tegen den grorjd gediukt Het bovenste gedeelte an hft omluih tl raak hierbij de Itabels der electrische geleidnfl en vatte vuur Onder de menigte ontstond i En pjniekstemming Gelukkig konden de inzitfe den die hun koelbloedigheid niet Drie auto s Intiis schen wa s Ue in xiaininen K hulde ballon op een drietal auto s tercchtgeknmeu die iieneen in brand geiaaliten Slechtf een der wagens kon wt geslceplworden terwijl de andere tweo vernield werden BegrilppUik rwiJze heeft deze ni lukt opstiiging dii iiooülottige gevolgen had kunnen hebben heel wat op ichuddiiig e wekt DIÜTSCHLAND De SiegeaaJUee verhuist Men schrijf onn uit Berlijn De ouderen onder onze lezen zullim i eh nog wel den tijd herinnerein toen het ge t schenlj dat keizer Wilhelm TI deiityds a in zijn residentie maakte de Sieg£Ballee tot In het midden van den Grosèer Stern in den Tieiigerten komt naar men weet op een verhooging de SiegesallecT teBtaan Komend vto het Brandenburger Tor Lange den nieuwen oost west verkeersweg komen dan aan de rechterhand Bi marefc Moltke en Roon te staan met ais Eoeifraaien achtergrond het geboomte van den Tieï arten tGr vijl aaji weerskanten vaneen van de lanen de standbeelden van de Sigesallee worden 4ierpla8tst Twee autobussen vei Ooffelufct Vele duoden en gewonden Ih de nabijheid van Fussen Allgvu is een autobus waarmede 5 bewoner van Btutt art een uitstapje maakten op e n onbewaakten o erweg door Ti trein gegrepen Zeven personen wei en gedood acht W 0 zwaar gewoiïd dat ij naar t aiekea liuis moest n worden overgebri 42ht Uit Halle a d Saaie wfirdt gewld dat een autobus uit Berlyn tegen an bcwm fs gl bottit en in den naast den weg gelegen greppel fs terechtgekomen Zeventien personen werden gewond VEREENIGDE STATKN De ontvoei ino van den kleinen James Cash Tot dus er ijf persoien aangehouden De Amcrikaansche politie zet haar nasporingen onafgebroken voort Met een gevoel van opluchting vernam men in de Vereenigde Staten de berichten v6lg6na welke de oi tvoerder van den kleinen James Cash uib Princeton was aangehouden en een volledige bdccntenis had algeletfd 1 Hef publiek had echter aldra gegronde redenen om aan d waarheid van het bericht te twijfelen aangezien de Ainerikaansche politie haar nasporingen sedurtdiên onafgebrolcen heeft voortgezet Thans is trouwene van offieieele zi ie d aanhouding an den ontvoerder an het ongelukkige knaapje gelogenstraft nn het ift oor geen sprake van zijn dat het huwelijk binnen twee of drie maanden zou worden voltrokken Het Amerlkaansche gezantschap door Ralph In den arm genomen weigerde als alle Amerlkaansche gezantschappen en consulaten die bekend staan dat zij elke Interventie en elke steunverleenlng uit den weg gaan om in te grijpen Ralph waa woedend Hij wilde nog de maand Maart In ItaUë doorbrengen dan met HUde Parijs en Londen bezoeken in Met m New York een huls laten bouwen den zomer In de bergen doorbrengen om dan in don horfst hun nieuwe woning te betrekken En nu moest hij ervaren dat St Bureaucratlus het er op toelegde dat mooie plan In de war te sturen Op advies van zUn vrienden wendde Ralph zich ditmaal daar Eltelhof op reis was tot een der bekendste Weensche advocaten dr Hugo Schönborn een geestig en hoogst amusant causeur wiens buitengewone handigheid in het verleenen van intermedldalr bl particuliere aangelegenheden In de Oostenrljksche hoofdstad bijna spreewoordelljk was geworden Slot volgt prlJs In den dampkring eener leugenj achtlge wereld trekken slechts de oudeHülub en zijn belde vrienden Kriegel en Korn kwamen In aanmerking aan haarj te worden voorgesteld en in hun gezelschap bracht hij met zijn toekomstigevrouw nog menigen gezelllgen Avonddoor Een groote moeilijkheid leverde aanvankelijk nog de vraag wat er met Hlldö s moeder en meti Sam moest gebeuren Maar ook dit probleem werd spoedig tot aller genoegen ppgelost HUde zelf hield veel van jiaan moeder maar de familieband was ifteW niet zoo nauw dat zij haar niet zou kunnen ontberen En mevrouw Wehningcn bleek oen onoverkomelijke angst voor de zeerels te hebben had vage voorstellingen van Indianen die den mensch zelfs In New York niet met rust Heten en bleek dan ook al spoedig tevreden met de toezegging dat HUde elk jaar eens naar Weenen zou komen om haar moeder te bezoeken Men Sam stond de aak eenlgsztns anders De neger bleek tot over zijn ooren verUefd op zijn Llntschl maar belden mee naar Amerika nemen was onmogelijk wijl het meisje als blanke vrouw was Tot HUde ten slotte met kracht tegen verdere Inkoopen protesteerde Meer en meer begonnen de enorme uitgaven van den Amerikaan op te vallen Op de een of ahdere manier verbreidde zich het gerucht dat Ralph O Flanagan weer een gefortuneerd man geworden was Amerikanen die van de overzijde van dgn Atlantlschen Oceaan kwamen verzekerden pcrtjnent dat de geschiedenis met dien plotseling opgedoken stiefbroer slechts een grap waa en op zekeren dag meldde een Weensch blad dat Ralph waarschijnlijk om zich van tallooze parasieten te bevrijden heel Weenen voor den gek had gehouden en evenals vroeger nog steeds de rijkste man ter wereld was Nog dlenzelfden dag Waarop dit bericht verschenen was begonnen de zendelingen der diverse philantropische instellingen zich opnieuw te weren regende het bedelbrieven volgden van alle kanten Invitaties en gaf de presldlalist zijn kaartje af EUt alles bracht Ralph er slechts toe de huwelijlcsvoltrekking te bespoedigen en Oostenrijk zoo spoedig mogelUk te verlaten HIJ wilde zijn verloofde tot geen van een neger onder de haat en de verachting der bevolking een ondragelijkbestaan zouden lelden FEUILLETON Ten slotte vond Raiph echter een com binatte die alle moeUijkheden met éénfaJag uit don weg ruimde Hij kocht op nieuw een schitterende auto en 8amwerd weer als chauffeur aangesteld Ka Ralph s vertrek zou 8am dan den wagenkrijgen en er een taxameter op laten monteeren om dan als eigenaar van eenbijzonder fraaie taxi genoeg te verdienenom zijn Llntschl te kunnen trouwen Hetzwartwltte paar zou dan intern indienst komen van mevrouw Wehnlngen wier toekomstige woning groot genoegwas en die Llntschl met een gerust hartde zorg van het huishouden kon toevertrouwen j Toen ook dit probleem aldus gelukkig was opgeslost stond niet het huwelijk meer in den weg Zoo dacht men alUians Maar al spoedig bleek dat dit niet het geval was Ralph toch bezat slechts een pas maar geen geboortebewijs Men legde hem uit dat hij dat document eerst diende aan te vragen En dan moest nog een Aufgebot in de Amertkaansche bladen geplaatst worden kortom er kon