Goudsche Courant, woensdag 8 juni 1938

19745 Deviezenbepalingen in de verschillende landen Wat toeristen moeten weten Üu hüL groote reiafat lzoen weer voüi de deur biuai en vi ien huu vucantieplaHucn uiiLWLip ij ib tiet viui gruüt belang op üc tioügLu 10 zijn van de ver ctiUienue bcpuiinti n welke thani vaii kracht zlju LLii udiizien van den in eri uitvoer vun boLaiUiKsnilddelen in een aantal Juiiui n van Kuropa waai heen toensten iiicu plegen te begeven Omti ent een eu anuei aeelt de peisdienct van de Ned Keiaveietm lng ons het volgende mede luowel in om land als in Belgife Fianiaijk Zwitserland Engeland Zweueu en Woorwegen u het geidverkeei ge heel vïij men kan doihalve naar wensch bankpapler koopen ol met een relscredietDrlel van een der groote banken ofreiöbureaux op reis gaan Dultschland I De invoer van Dmtsch bankpapler Isgeheel verboden Vrij kan men Invoereneen bedrag van RM ai in Duitsch zil iver ol naar Duitsch Oostenrijk een be drag van öch 45 eveneens ui gemuntgeld I Deze RM A of Sch 45 mag men alleen uitvoeren wanneer men een zgn i Beschelnlgung van de deviezenambtena ren heeft gekregen Deze zgn Beschelnlgung moet men altijd aanvragen wanneer men geld in DuiUchland of in andere landen met beperkt betahngsverkeer invoert omdat men alleen met deze zgn Bescheinigung een deel of het totaal van de Ingevoerde vreemde valuta weer mag uitvoeren In Dultschland en Duitsch Oostenrijk kan men het gemakkelijkst reizen met zgn goedkoope rel marken welke in de vorm vanrelschèques credletbrleven en j accreditieven bij de bankinstellingen reisbureaux of reisvereeniginigen verkrijgbaar zijn Duitsche reischeques zijn verkrijgbaar In coupures van 100 50 en 25 RM en eventueel In blanco Zij zijn inwisselbaar bij alle Duitsche banken Sparkassen kassiers en on de wisselkantoren Wechselstubcn op de grpote stations In het algemeen kan men per persoon en peE dag slechts een bedrag van 5 i RM medenemen Alleen de reizigers die tn het bezit zijn van een zgn Emfehlungsschreiben kunnen luu RM per dag en per persoon opnemen Reischèques mogen niet worden nagezonden aan toeristen die zich in Duitschl and bevinden WU men deze personen toch Marken doen toekomen dan kan dit geschieden door het stellen van een accreditief in een bepaalde plaats ol door het zenden van een credietbrief hetgeen dan via een Duitsche bank moet plaatsvinden Door de banken of reisbureaux moet de afgifte van reischèques of accreditieven op de pas worden aangeteekend derhalve steeds paspoort medebrengen Nlet gebruikto reischèques zijn gedurende een halt jaai geldig Zij kunnen worden medegenomen en worden gebruikt voor een ander verblijf In Duitschland Marken die men heeft overgehouden van reischèques mogen niet uit Dultschland worden medegenomen doch moeten in Dultschland bij een bankinstelling ten gunste van het reisbureau of de bank waarvan men de cheques heeft gekocht worden gestort ItaMë Reizigers naar Italië mogen vrij 500 Lires aan Ital ansch bankpapler en 50 Lires aan zjlvèr invoeren Verder zijn er verkrijgbaar reischèques die betaalbaar zijn in Italië en de Koloniën zonder aftrek van kosten bij de verschillende banken wisselkantoren en reisbureaux en ook bij de grenskantoren van de EN IT Ente Nationale Industrie Turlstlche De cheques zijn verkrijgbaar in verschlUende coupures rü 100 250 500 lOOO Deze zelfde premie wordt uitbetaald op credletbrleven Nazending van cheques aan toeristen i ii verboden 1 Ongebruikte cheques en gedeelten van j credletbrleven kunnen mede teruggenomen worden In Engeland Amerika en In vrijwel alle andere landen der wereld kunnen de zgn dollars en pondenreischèquea in betaling worden gegeven Men neemt l ze ini betaling bij de hotels bij de scheep vaartmaatschappijen en bü de Spoorwegen alsmede bü banken en reisbureaux Deze cheques zijn verkrijgbaar In coupures van ifl 20 öo en 100 dollars of van a 5 en 10 pond sterling pKanton den geheelen dag onder vuur Jtyin wil Hankau overtuigen van de nuttelooeheid van verzet De levendigheid der buitenlandse he reacties op de bombardementen op Kanton heeft te Tokio een zekere ergemia gewekt Juist fp bet oogenbUk waarop de nieuwe regeenng onoje tegelükert jd tracht de operato m China krachtig voortgang te doen nnden en de wederaanpasaing voor te beniden der Japanache Intrekkingen met de Ëuitenlandsche mogendheden komen de it ppen an de Britsche en Fransche ambassadeurs te Tokio op onverwachte wijze Ib moeilykheden vergrooten De taak der JtpaiBohe diplomatie lijkt nog gecompliïeerder door de noodzakelykheid de fictie m stand te houden van afw igheid van oorlog m Ctdna op een oogenblik waarop de militaire autoriteiten het oorlogsrecht apeischen ter rechtvaardiging van het bombudwnent van Kanton Deze fictie blijft txüAti onontbeerlijk in de ooigen der politieke kringen wanneer Japan wil vermijdea dkt de neutral iteitswet door de Verm da Staten wordt toegepast ♦ iJWton werd ook gisteren weer gewekt door luchtalarm Jipansche vliegtuigen wierpen een zestal kmnen op de wijken Toengsjan en Saitsjoesn iDe aanval duurde slechts tien minutm en de schade was niet zeer groot Om 2 uur 20 hebben Japanache vliegers m tweeden aanval ondernomen en daarbi il de buurt der regeeringsgebouwen en JBelectnsche centrale bestookt Er is groote Rbade aangericht Sj amien de wyk der taiteiüand crs is van licht verstoken Om halfnegen by maanlicht verschenen le aiuivallera voor den derlen keer boven Kanton Om halftwaalf waren de vliegtuihet maanlicht nog zichtbaar Zy bombardeerden de Noordelijke districten der ited met brandbommen Een telegram van het Japanache teleFwifagentscHap Dfivnei meldt uit Sjanghai dat schout by nacht Naokoem Nomoera de ef van de afdeeling speciale diensten der a rilie in Sjanghai een verklaring heeft diekgd tijdens een gistermiddag gehouden WBConferentie waarin hy na een uitvoerig toi om aan te toonen dat de gebomburdttrde Chineeache steden geen open atemaar verdedigde steden zijn o m leide Wy mUen voortgaan er grooten zorg aan te besteden dat een maximale nauwkeungtód bg liet doelen door onze luclitmacnt wordt in acht genomen Het ia echter t wns ons voornemen Ae iuchtaan i lcn met ütfs n h grootart kracht voort Ie zetton teMnde de Chineeache autoriteiten te doen It rfipen dat hun tegenwoordige verzet ItalooB is en om zoo spoedig mogelyk aönde te maken aan de vijandelijkheden Tan deze bombardementen een begeWwid onderdeel vormen Compleet ingarJcht BOERENHUISJE TiE HUUR prachtig gelegen te Maarn voor de maanden Juh en Augustus Te bevragen by Mevr SOETERS VAN BALEN BLANKEN CrabethstraaL 8 speciale Pinksteraanbieding ROLFILM CAMERA S vanaf ƒ 1 45 f Opvouwbare Rolfilmaunera s vanaf f 12 50 Fototasschen vanaf ƒ 0 60 FODA FILM 8 opnamen 30 et Speciaal ingericht voor ontw en afdrukken JONGEMAN Koop een toekomst met een Levensverzekering KJeem een potis die voor een klein bedrag NU U UTER onafhankelijk zal maken die n actief von steeds stijgende v aarde vertegen vtroordigl die U in het leven een ruggesteun zijn zal Hoe jonger verzekerd hoe voordeeliger Vraagt een sin lichtingen overhetvoorUspeciaal geschikte tarief 7b van N LEVENWERZEKERINGMU MILLMIJ v n1859 Inspecteur PWPIETER5E Krugerlaan Iö7 GOUDA Telefoon 2280 De Gulden cittlüig ia met n sisser afgeluopen Wiit ge likdoorns Itwijt moet ge Gedéziitf koopen Verltr bU H W Apoth en Drog h 45 ets Gedé pleiater zeer aanbevelensw è 4ö cia Gedé Voetbadzout verkwikkend k 45 els HET VOORDE E LIG ST Het is HET GEMAKKEUJKST Het is HET EENVOUDIGST wanneer U in meerdere bladenadvertentiën hebt te plaatwn hetzöhier of welk blad ook in binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU j VAN DB GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda Tel 2745 Z o hlJ maar rijk s tt barbaar niet Br Schönborn lachte toen Ralph hem Wfeval voorlegde Ik wist werkelijk niet zei hij dat joaieve Croesussen bestaan Dacht 2 heuMh dat er hJer te laöde Wb anders bureaucratische hii bestaan Een met goud belaj J ölet alleen over den ho st rjüoen maar ook acten die JJ WB Uggen opeten Enfin 2 wel eens even ifl ijlöi Vertelt u mij eens gaarde heer n ïan bevindt zich inide directie J den raad van toezicht vm uw trust z die directe connecUes heeft fit departement van buiten andsche In Washington Ph dacht slechts een oogenlHlk na en l JOO Lires Zij zijn btrlkt persoonlijk BU de aankoop van deze reischè ipes worden geen kosten berekend alleen lO cta aegcl per cheque Reisgezelschappen kunnen reizen op c edietbrieven en op cheques die voor doec gelegenheid tot öuuj Lires mogen bem agen Bi de Llre chèques worden een zgn hbrcUu algegeven Uvret touristlquej waai ln de cheques worden aangeteekt ud Zuncier dit boekje kunnen geen uittae talingen plaatsvinden Blj de grens moet dit Uviet tuunstique vaneen visum vun binnenkomst worden voorzien Credielbrieven in tocrlstenllres zUn alleen bctaalbaai biJ die banken die op verzoek van den aanvrager op de credletbrlel worden vermeid Ook is het mogelijk om de credletbrleven in bepaalde gevallen tot clrculairecredietbrleven blj alle bijkantoren en cüirespondenten van een bepaalde bank betaalbaar te maken De afgitte van relslires moet eveneens in den pas worden aangeteekifnd zoodat men vei zocht wordt den pas mede te brengen ot dezen aan de banken reisbureaux ol reifavereenlgingen op te sturen Nazending van reischèques ook door bemlddehng van een Itallaansche bank IS niet mogelijk Wel kan aan een bank in Italië opdracht gegeven worden cheques uit te sclirijven en deze op vertoon van den pas aan den toerist af te geven Ongebruikte retschèques en credletbrleven kunnen naar Nederland worden mede teruggenomen en door de banken reisbureaux en reisvereenigingen teruggekocht tegen den koers op den dag van teruggave verminderd met 3 pet kosten welke berekend word in door de Italiaansche autoriteiten Geld dat overgehouden wordt van reischèques of credletbrleven mag uit Italiè worden uitgevoerd tot een bedrag van 50 L In munt per persoon Wat men Wvj verkoopen en verhuren aUe soorten CARRIERS en TRANSPORTFIETSEN ZEER MOOIE AFWEKKING LANGDURIGE GARANTIE BUITEN en BINNENBANDEN en CAHRIERONDERDEELEN uit voorraad leverbaar Onze jarenlange ervaring is voor U een waarborg het beste van het beste te ontvangen L N POLDERVAART TURFMARKT 1 TELEFOON 2534 GOUDA dit is het middel t t moeheid en slapte verdrijft dat de zenuwen kalmeert en uw Hchaam versterkt TOHKl HOIIRY iTMJIlRÜIip piï Gebruik eens een tijdlang regelmatig Tonicum Noury één theelepeltje voor den maaltijd Binnen korten tijd zult U de heerlijke werking van dit buitengewone middel ondervinden De rustgevende nvloed die Tonicum Noury op Uw zenuwen uitoetent de krachtig versterkende werking op Uw geheele Hchaam de opwek kende verkwikkende Invloed op Uw geest Moeheid lusteloosheid en nervositeit verdwijnen snel de spier energie neemt toe de veerkracht wordt verhoogd U zult zich kalmer en rustiger gaan voelen Sterker en opgewekter Door Tonicum Noury het onovertroffen middel blj slapte oververmoeidheid overspanning nervositeit lusteloosheid herstH na nekte Verkrijgbaar bij alte apothehfirs en drogisten d f 1 50 per Htkon Oubhate flaconf 2 25 TONICUM NOURY MODE VAKSCHOOL W MBTTAU CRABETHSTRAAT 54 bü het Station GOUDA Aangesl bij de Kon goedgek Verg van Modfcvakscholen in Nederland DAG EN AVONDLESSEN ONDERWIJS in het KNIPPEN en VERVAARDIGEN van eigen kleeding OOK APARTE KNIPCURSUSSEN OPLEIDING voor de examens Lingerie Costumière Coupeuse en Leerares PATRONEN NAAR MAAT VERKRIJGBAAR Volledige inlichtingen worden ten allen tyde gaarne verstrekt W METTAU Leerares Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V UZERHANDEL F ROND Pz Gouda 1 Jo ortiivl Joegoslaviöch bankpapler eu munten kunnen onbeperkt worden medegenomea Reischèques on accreültleven kunnen in Nedeiiand worden gekucht waaivuüi bü aile bankon in Joegoslavië een bedrag vuu i wo dinai per maand of luxj dinar pei tu dagen per persoon woidt beschikbaar goAUilii De koers van deze leischeques en accreditieven is lager dan die voor den olllcieelen dinar TsjechoBlowaklie Isjechisch bankpapler en munt mag sleciiLs worden medegenomen tot een maximum van 30ü Kr per persoon het bankpapler in coupures van lü en 20 Klonen Tevens worden bij de banken reisbureaux en reisvereenigüigen reis chèqueo verkocht die elk gewenacht bedrag echter In een veelvoud van 50 Kr en een maximum bedrag van Kr 2500 in Tsjechoslowakije worden uitbetaald Meer dan Kr ü500 per week kan niet worden opgenomen Bij Inwisbeüng van deze cheques ontvangt de houder voor ledere lOU Kr ten bedi ag van ittó Kr Uitbetaling geschiedt meer overgehouden heeft moet worden teruggestort bij de Itailaunsche bank met verzoek het bedi ag vla de Nederlandsche veikoopende instelling te verrekenen I De koers van de relslires wordt ooktoegepast op de hotelbons welke In verschillende categorieën blj de reisbureauxen lelsvereenlglngen worden verkrijgbaargesteld Zij staan op naam en zUn striktpersoonlijk Op den Piljü welke op den bon ver I meld is kan in het hoogseizoen door den hotelhouder een toeslag worden geheven Niet gebruikte maaltijden kunnen niet worden vergoed Bijbetaling voor een hoogere klasse is onderweg mogelijk j Men geitlet als houder van hot lbons 1 In Italië reductie op de Spoorwegen op de entrees van musea en op den aan koop van benzine ledere houder van hotelbons welke ineen eigen of gehuurde auto reist kan opvertoon van zUn hotelbon 2 benzinebons itrijgen welke recht geven op elk 10 Uterbenzine 1 Reizigers met motorrijwielen krijgen voor eiken hotelbon i beiudnebon Er zijn twee soorten benzinebons L y = o i ii u i o n tie voorJiaamste steden van Tsjechö 1 serie A voor reizigers die voor 6 tot giowakiie öJ no hoogstens 15 dagen In Italië verblijven Deze geven 40 pet reductie 2 serie B Voor reizigers die langer dan 15 dagen maar ten hoogste 90 dagen in Itallö verblijven Deze geven recht op 80 pet reductie Ook is beiKilne van een betere kwaliteit dan waarop de bons recht geven verkrijgbaar In dat geval moet een toeslag worden betaald van 2 Lire per 10 liter Hongarije Pengo kunnen vrü In Hongarije lnt bankpapler of specie worden ingevoerd Daarenboven worden reischèques beschikbaar gesteld in coupures van 25 50 100 en 300 pengö Deze cheques zijn strikt persoonlijk en inwisselbaar blj de banken in Boedapest en bij de Ibusz relsbxireaux FOTO steeds voori adig AGFA KODAK KEYSTONE ADMIRA OPNEEMAPPARA TEN en PROJECTOREN SmaJfilmers heeft U de nieuwe ni m ISOPAN OMKEERFILM FIJNKORREL al geprobeerd PRUS ƒ 4 90 Vraagt condities en priisUiat FIL FOTO DAEIMS ZEUGESTRAAT 64 TELEF 3376 Mr en Hevr Falcon met Plnki§iteren Alonn bloesempracht en lente wee ld e die het hart verjongt en een belofte inhoudt voor de toelcomst Beloften I Wat geeft het indien men U een jas verkoopt die net zoo goed zou zijn als de echte Falcon De belofte heeft eerst naarde wanneer het zijden Falcon etiket in den hals zit en men U het certificaat van echtheid bij de jas levert Voor het door U uit t geven bedrag kunt U een echten Falcon hebben Let dut opl m v 19 22 24 27 32 37 45 CITROENEN GRAPE FRUIT BANANEN TOMATEN VRUCHTEN IN BLIK EN GLA8 DIVERSE SOORTEN NOTEN BLAUWE DRUIVEN VERSOHE AARDBEIEN PERZIKEN AALBESSEN TAFELPEREN TAFELAPPELEN SINAASAPPELEN w OUDSTE ADRES voor OPGEMAAKTE FRUITMANDEN BLIKGROENTEN van prima kwaliteit tegen scherp cottcurreerendepn D Goudsehe Fruiihanoei TELEFOON 3316 Firma Wed A RIETVELD LANGE TIENDEWEG 27 77e Jaargransr Woensdag 8 Juni 1938 MW eoiiMUi mum jaEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR G0U 5a £n OM REKEN péüpï mTn ffi S T SSF BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPEl LE pbladverschüntda52 elüks behalveZon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de i itt ng per looper geechiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 jÜKanementen worden dagelüks aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA H om agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren OlUe bureaux zü n dagelüka geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telcf Iri ttc 274S Postrekeni ng 48400 JWEKKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRUSi Uit Gouda en oniatreken behoorende tot den bezorgkrinK 1 5 reffelfl ƒ 1 30 elke gel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bejorgikiliig i 5 regels ƒ 1 65 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën Jn het Zaterdagnummer 20 bjjalaig op den prljs Liefdadigheida advertentién de helft van den prïja INGEZONDEN MEDEOEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone adT€ rtentièn en Ingezonden medefleelingen bij contract tot zeer gereduceerden pr B Groote letters en randen worden bel ekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusBchenkomat van Boliede Boekhandelaren Advertentiebureau X én onze agenten en moeten daags v66t de plaatsing aan het Bureau zlJn ingekomen teneinde Van opname vereerd te z n BUITENLANDSCHE PROTESTEN WEKKEN ERGERNIS TE TOKIO Luchtaanvallen worden voortgezet De regeering is in overleg getreden met haar vertegenwoordigers te Barcelona en Burgos om de maatregelen te nemen welke noodig zyn waarbij rekening zaJ worden frehouden met hun adviezen en voorstellen Zooals men weet werd de iMaryad op 3 Juni getroffen De tweede machinist is toeti vf rdronken Op 6 Juni werden vijf EngelBche matrozen godood toen een bom op de Saint Winifred terecht kwam Er waren to n ook nog vier gewonden Volgens Havas veroorzaken de berichten over de aanvallen op Bntsche koopvaardijschepen in Spaansche rdgeeringshavens te Londen een zekere opwinding Het lukt of het optreden der luchtmacht van Franco een karakter van opzettelijkheid aanneemt dat schijnt te vrag n om een herziening van de offieieele Britsche houding waarby werd aangenomen dat de Britsche schepen slechts op eigen risico en gevaar de territoriale wateren binnenvoeren Halifax komt vandaag in Londen terug BUITENLANDSCH NIEUWS TSJECHO SLOWAKIJE Nationaliteitenatatuut in discussie V rtefftnwoordigers van Henlein bU Hodzt De permanente vergadering van het comité der politieke ministers welke vorige weeik is aangekondigd is sr steren begonnen De ministers kwamen byeen tep beraa lslagirg over de details van het nationalit itenstatuut De gedachtenwflseling van minister president Hodza met de vertegenwDordlgera der nationaliteiten zullen bcffirïien met een audiëntie die de premei iöm gedrtegreerden va de partij van Henlem zal vvrleeijen Nieuwe incidenten De pers te Berlyn bevat naar hfct DjN B meldt scherpe artikelen inzake de jonffat incidenten in Tajecho Slowakijc De Vólkischer Beobachter verklaai t dat geen staat pu geen regeerlng dio h i reioht aan hun zyde hebben en ich zckei voelen van hun goe ie zaak ooit zulke mid delen hebben gebezigd ab Praag ihpiis ïm iikcidenten bij Bodenbac hen bi Liboch toonen volgens htit blad dat tie gewapend en geunifoiTüeeide Tsjechische mob die den raam gendarmene of politie niet vrr dl nt nog sti eds uit de band is gesprongen en dat rii De erlbier Lokal Anzeiger zegt dat bij de Gngediiiciplii eerdheid van dt Tsjechische soldate ka er voor de rogeering te Praao nog maar één middel is om den toe tand weer normaal te maken het oraniddelliike opheffen an alle mobiUsntiemaatrefi Iet Pn verwijdering van de Tsjechische militairen uit de Sudetendjitsche ge bieden Hel verbreden van d n Pinkste Reisregelln met Dultschland voor 1938 l OOO ÜUü voor toerisme bcMcliikbaar gesteld Naar wij vernemen hel t en de onderhandelingen over de totfitandkomJn f vani een reisregeling met Duitschland tot resultaat dat voor 1938 een lïedrag van i OüO ooo voor tiet toerisme van Duitach land naar Nederland beschikbaar wordt gesteld Dit bedrag dat ƒ lOO Oüü iio er Is dan voor 1937 gold Is als volgt verdeeld 706 O0O voor Dultschers 260 00O voorin DultMhland woonachtige Nederlanders en f4a cw voor anderen dan toeristische rej t ers De belanrijkste verschillen met de regeling van het vorig jaar ztJn de volgende in de eerste plaats het aparte bedrag voor de Nederlanders In Dultaciiland die aldus In de gelegenheid worden gesteld tot familiebezoek hier te lande en de verhooging van het totale bedrag met 100 000 expeditie Wilkine voegde hier aan toe dat de piotor en de schroef van Ziijn orolepzeeër gereed zy n en dat de romp thans wordt ge bouwd Aan de expeditie zullen deelnemen twee inigenieurs twee geleerden twee vliegers en een martonist PBANKBIJK De bekende rUe 8 er Jim Moltiflon aangehouden te Le Touquct HU vloog in staat van dronkensehfip Op verzoek van den bestuurder van het vliegveld vart Le Touquet is de bekende vlieger Jim MoIUson aldaar Ui n ehouden wegena het vliegen ji staat ywi dronkmschap eh in omstandigheden die gevaar otileverden voor het publiek alsmede we eTia weigering de voorschriften na te leven De vlieger zal waarschijnlijk niet geieehl lifk vervolgd worden maar xiju gedrag zal aan de Briteche Aero Club worden bekend gemaakt en verzocht worden hem het vliegen tijdelijk te verbieden Frankrijk en de Vrede De macht mag de menseheluktt betrekkingen niet beheerachen Een de van eerste minister Daladier td Lyon Bij geleigenheid van de ontJiullLi g te Lyon van het gedenkteeken tar nagedachteola van de leden van den gezondheidsdienst heetft eerste minister Daladier een rede uitgesproken waarin hij onder meei verklaarde Frankrijk zal met dulden dat de macht alle memschelijke betrekkingen zou beheerschen Wy hebben den vrede lief inaaa zon der verzaking noch zwakheid Vooi ons is die vrede iets dat methodisch moet opgtbouwd worden door een dubbele inspanniag van de rede en het hart Wij rekenen op de gematigdheid en dtii verzoeningageest van alle volkern om de moeüijldiedein van het cogenhlik te orverwinnen Maar wij steujien ook op onze itrachtdadigheid om Europa van een beroep op het geweld te sparen en hierin zü wü niet alleen want ook andere naties zün door denzelfden wil beueld rede aldus het blad waaraani de Tsjechl he gendarmerie zich tegenover de Sudefenduitschers schuldig heeft gemaakt is en nieuwe ernstige aanklacht tegen het steeds meer onhoudbaar geworden regeerings ysteeni van Praag Hlet is derhalve de wensch van de Japan che vlootautoriteiten dat de onderdanen van derde mogendhed n die in die steden verblijf houden niet alleen izelve de gebieden zullen mijden waar Ohineesch luchtafweermateriaal is geplaatst maar ook onwetende Chineezen den raad geven beschutting te zoeken buiten dergelijke gevarenzones iDe schout by nacht verzekerde voorts dat in den laatsten tyd een grooter aantal bommen doel miaaen dan vroeger omdat de vljegers die voorheen op geringe hoogte vliegende met zekerheid de beoogde objectieven konden raken thans door het zeer versterkte afweergeschut genoodzaakt worden zeer hoog te blyven Nog twee Britsche schepen g eraakt Eén te Valencia en één te Alicante Twee bommen zijn tot ontploffing gekomen langazy het Britsche stoomschip Thurston De luchtaanval werd uitgevoerd gisterochtend om half negen I e Thuraton ia lek Er zijn aan boord geen slachtoffers te betreuren De Thurston werd twneden de waterlyii getroffen Nog een Britech schip de Thorpehaven is te Alicante door drie bommen getroffen en ernstig ibeschadigd Uit Alicante wordt gemeld dat aan boord van de Thorpehaven brand is ontstaan Men kon het vuur echter spoedig meester worden Zes vliegtuigen der rechtschen schijnen hun aandacht te hebben geconcentreerd op vier Britsclie schepen die op eenigen afstand van de andere schepen en andere mogelijke doelen gemeerd lagen Ten slotte slaagden republikeinsche vliegtuigen er in de aanvallers te verdryven Havas meldt uit Alicante dat vliegtuigen de stad omstreeks het middaguur hebben giebombardeerd Er zijn S2 dooden en 100 gewonden Het aantal bommen dat op Ahcante zelf ie neergekomen i chat men op vyftig Een der bommen vermelde een kerk een ander sloeg door drie verdiepingen van het Belgische consulaat heen zonder slachtoffers te maken Sedert het uitbreken der vyandelykhedeiiin Spanje zyn 58 Britsche schepen gebombardeerd of door duikbooten aangevallen Zes werden tot zinken gebracht Er zy veertien Britsche zeelieden gedood en bijnavijftig gewond Londen wil herhaling verhinderen Naar aanleiding van hetgeen twee Britsche schepen de Maryad en de Saint Winifred tydens het bombardement van Alicente hebben doorstaan de berichten over ie Thuraton en de Thorpehaven kwamen eerst later binnen herinneren diplomatieke kringen er aan dat de Britsche rege ring reeds sinds eenige dagen maatregelen onder oogen ziet die genomen zoudenkunnen worden om een herhaling van dergelijke incidenten te voorkomen Groote betooging van de TMJecho Slowauksche sociaaldemocraten Ter gelegenheid van den COsten verjaardag van de oprichting der sociaal democratische party ini Tsjecho Slowakije hebben Zondag 150 000 personen een optocht gehouden door de straten der Bta Deze optocht die 5 uur noodig had om voorbij te iiekken werd door 600 000 men then gadegeslaigenj tot hen behoorde de president der republiek Beneaj De aokola met geweren aan den schouder droegen doeken waarop stond Leve het leger wü zijn op onze hoede wij geven ons niet over Zij werden hartstochtelijk toegejuicnt met kreten aooals Leve het leger Voorts waren er wimpels waarop atond Leve Beneaj De minister van justitie de Slowaak Derer heeft des middags een redevoering gehouden waarin hij o a zeide Wy Slowaken zijn naar Praag gekomen om deel te nemen aan de feesten der Tsjechische sociaal democraten d e steeds belang heibben gesteld in het lot van hun Slowaaksche fcroeders Wij hebben niet alleen de sociaal democratische Slowaken achter ons doch alle Slowaken van goeden wii Met een toes peling op de feesten der Slowaaksche autonomische volkaparty van mgr H linka die tezelfdertijd te Bratislawa werden gehouden verklaarde de minister Tsjechen en Slowaken zijn voor immer vereend en zullen niemand toestaan heo te scheiden De feesten ter gelegenheid van het 0jang bestaan der sociaal democratiache partij van Tsjecho Slowakye zyn Maandag geëindigd met een groote bedevaart naar het graf van president Masaryk te Lany Ti n extra treinen en groote aantallen autobus ten hebben tienduizenden personen naar de kleine begraafplaats vervoerd RUSLAND Per ondeizeeëi naar het Pooluebied Wilkins zet zyn tocht door George Hubert Wilkins die voornemens 1 S per onderzeeër de P i lzee vm Amerika naar Sovjet Rusland over te ateJten IS Zatéi dag te Ijeningrad aangekomen waar hy werd ontvangen door Tsjirtsjnf P edero leden der expeditie van Papanjn vertegenwoordigers vari het PooUnstituut en verscheid euie Russigc poolvliegeia Wilkins die het volgende jaar zijn tocht deiikt te ondernemen heeft vemUard diU hy zich op de hoogte komt stellen van d resultaten der wetenschappelijke wer zaamheden van de expeditie van Papaniii I Hy zeide De sovjetvhegeis die tweo malen via de NooMpool van Moskou naai de Veieenigde Staten vlogen hebben aar getoond dat vliegtochtien in het Poolgebiei Ie verwezenlyken zijn Myn doel aldus Wilkins is een expeditie per ondczeeër te organiseeren dwars door het Poolgebied Dit plan is eveneens fantastiacn genoemd maar ik ben overtuügd van het succes dei men mevrouw Stuppach de oude heer Holub en Ralph s beide vrienden Kom en Kriegel Het jonge paar had plaatsen tiesteld voor den nachttrein naar MUaan maar voordien werd bij Sacher nog In intlemen kring gesoupeerd De Jonge echtgenoot en zijn vrouw hadden zich reeds voor de reis gekleed en HUde zag er in haar grijs lakensch mantelpakje en het grijze wUdleeren relshoedje dat de overvloed van goudblond haar nauwelijks vermocht te verbergen werkelijk allerbekoorlljks uit Zóó bekoorlijk dat Ralph zijn bUk niet van haar kon afwenden en steeds weer heimelijk haar hand drukte als om zich te overtuigen dat dit alles geen droom was Na de gebruilffilljke toespraken werd Ralph echter ernstig en diep ontroerd richtte hij het woord tot zijn vrienden Ik ben uitermate gelukkig terwijl Ik het eigenlijk toch niet mocht zijn Want de taak die ik mezelf gesteld had heb tk niet ten uitvoer kunnen brengen m n plannen hebben hopeloos schipbreuk geleden Ik verlaat Weenen zonder de stad waarin ik m n geluk heb gevonden te hebben kunnen helpen Ik wUde om op 5 Maart vastgestelde huwelijk van Ralph O Flanagan onder alle omstandigheden mogelijk te maken Waarop de gezant zich ijlings naar het departement van bultenlandsche zaken op de Ballplatz begaf TIen minuten later bracht de minister van bultenlandsche zaken een bezoek aan zijn collega van binnenlandsche zaken weer tien minuten later bezocht deze den commissaris der hetreftende provincie die zich op zijn beurt naar den burgemeester haastte en daarmee was de zaak in orde Ralph O Flanagan ontving de ultnoodiglng met zijn toekomstige echtgenoote en getuigen op Maandag den 5en Maart te 4 uur nam In de trouwzaal van het nieuwe stadhuis aanwezig te willen zijn ter voltrekking van het huwelijk met juffrouw HUde Wehnlngen De strijd om Weenen Zoo had dan den 5on Maart In alle stUte op het stadhuls de huwelijksvoltrekking plaats tusschen Ralph O Flanagan en HUde Wehnlngen Als getuigen en gasten van deae eenvoudige ceremonie waren slechts aanwezig mevrouw Wehnlngen de uit Krleglach overgeko Weenen vechten en nu ala ik op de vlucht De oude heer Holub slurpte langzaamzijn glas champagne leeg leunde achterover in zijn stoel en antwoordde opzeldzaam bewogen bijna vlslonairentoon Je hebt Je geluk Ï Weenen gevonden en wellicht daardw den laatstenwensch van Je overle Si moedej ver vuld Je missie zal echter wel eerst be ginnen Want de strijff om Weenen moet f vroeg of later komen Zooala het nu is Is het slechts een overgangstijdperk eenstilte voor den storm een adempauze In dit voorjaar misschien of in een derewstvolgendo Jaren zal het lot vim Oostelijk zich voltrekken En dan eerst zal I het oogenbUk gekomen zUn waarop ijmet Je geld het terrein van den strijdzult kunnen betreden om een beslissinguit te lokken en Weenen te helpen Je he t te vroeg wlUen üigrljpen te I vroeg willen redden waar niets te redden Is I De strijd om Weenen begint eerst EINDE Natuurlijk de congresafgevaardigde mishaagt Mlfs Houston maakt deel uit van de Board of Dhectors der American Wood and Forest Trust Company Daar op het FEUILLETON De strijd om Weenen Roman van HUGO BETTAUER oogenbUk het congres In Washington zitting heeft zullen we hem daar wel kunnen hereiken Uitstekend dan zenden we dien meneer vandaag nog een dringend telegram Misschien wilt u zoo vriendelijkzijn mij bij de Engelsche vertaling tehelpen iddellUk met een WSfensche HUde Wehnlngen genaamd iTrartfiJiet huwelijk treden oretgn Ofh e per kal el Ame e legatie üii AVeenen opdracht alle hinderpalen uit den weg limen zoodat Maaüdag S Maart de huwelijksvoltrekking kan plaats hebben Met dank voor bemoeiingen Ralph O Flanagan Hierna volgde het nauwkeurige adres Er waren nog geen acht en veertlg uur verloopen toen de Amerikaansche gezant te Weenen reeds van Washtn rton uit icort en bondig opdracht kreeg het Een kwartier later werd de volgende iie aan het congreslid Houston ver