Goudsche Courant, donderdag 9 juni 1938

OEN UNNW ïtfnlt vooj ij ternatioiiale Betalingei ft üaItrustee voor de internationale rieenln der repubiu ik Oostenrijk van in epi officieele mededefling bekend t dat zij noch den op U Juni vervalrtnijnl voor d n leeningsijienst noéh de e ijikomsten ontvangen heeft mvétvoötd ze g c eeltelijke betaling mooiK ra en ter biescbikkmg moeaten worgesteld He Ki rk 01 Intoinit Hert héief daartegen geprotesteerd on fcjbêvoigde initarjties van het Duitsche rtappeii gedaan ten behoeve van befaVsn dep termij iii aanzien van en rehtedienst op de hst buitenland yjj egeven Ooatenrijksdhe en verkiareh evoegde Duitsche m S dat door nc fei van den AtiISb zelf de trahsfer van de renten der ing en automat fech werd gestaakt wede verdwünin van Oostenrijk als zelftondig debiteur t verklaart aldus bewert men dat de trustees der leening niet je mtandeluksche Stortingen 0 1 de leenin en 1938 1053 en 1934 195 per 1 Juni i ebben gedaan l at4nt den Anschluss w at de Duitsche p l 0 de onmogeiykheid voor het Rijk pwrt te gaan met de toepassing der overKBkomsten die de modaliteiten der Ooatenmads leeningen regelen De bladen be RWB dat Duitschland de renten en de aflai n zijner schulden slechts kan over PM1 indien het mt zijn uitvoer de noopte deviezen verkrygt De Engelsch Duitsche o conomische onlertuindelmgen zuUer binn nkort te Londc M werden afgebroken omdat het Rijk niet if door Oostenrijk aangegane buitenlandtóe schulden heeft overgenomen De onkhandelmgen zulle nbinnenkort te London worden voortgezet waarbij dan naar Ber n vertrouwt een regeling zal tot atand tomen Na de onderbreking der Duitsch Kwit Bche handelsonderhandelingen hebben de tóde regeeringen den huidigen stand der bwprekingien kunnen bestudeeren De kiadsraad te Bern heeft kennis genomen nn het verslag van haar delegatie Er djtuit dat overeenstemming op de tot nu lèwrde Duitsche delegatie aangenomen ba Mt wimogelyk is Aangezien de Duitscb Wtsersche betalingsovereenkomst einde Ifcni afloopt woidt de toes and ah onzeker Miouwd De op 28 Mei l m geteekende Itati aui8Ch Duit8che overeenkomst inzake Triest ïMrziet zooals reeds werd gemeld in maatregelen 001 te verzekeifen dat de ItaliaanKhe haven niet benadeeld zal worden tengevolge van den Anschluss zij hem dringend dan althans voorloopig nog wat te willen blijven en te overleggen op welke wijze een schelding tusschen hem belden voorkomen zou kunnen worden Tevergeefs Hij wenschte van zijn hart geen moordkuil te maken Hij verlangde naar Europa naar de bos schen In Dultschland naar zijn geboorteplaats en naar zijn home En nu had zij vanavond een laatste poging gedaan alle vrouwelijke middelen aangewend om hem tot andere gedachten te brengen en Inderdaad was het haar gelukt hem de toezegging te ontlokken dat hij zijn vertrek nog eenl ge weken zou uitstellen En nu zat hij op het balcon van zUn kamer starend In den nacht Aan den voet van den berg twinkelden de Uchten van de stad verderop lag blauw zwart de zee Innerlijk was hlJ woedend op zichzelf dat hij zich de belofte om nog een paar weken te blijven had laten afdwingen Merkwaardig dacht hij hoe onlogisch de vrouwMi toch zijn Als haar zooveel aan een samenzijn met mi gelegen is waarom volgt zij mij dan niet naar Europa Haar hierover doorplekerend kwam hlJ tot de vraag Was het eigenlijk niet juist onlogisch van mij Had ik haar dat niet moeteni voorstellen Was het niet aan mij geweest van haar te elschen dat zU mij haar aanhankelijkheid zou bewijzen door mij te volgen i Wordt vervolgd Hoodt vol en bewaar u ï lt voor hetm tijden Welkom thuis De wonderlijke beleveniseen van dr Kalserlien door WILL AMBERG EERSTE DEEL Twist tïerlnkel van scherven wordt gevolgd o een kreet San daalt een stroom van scheld owdsn neer op het hoofd van den arisen Achmet Hadl die de vrouw tegen J hem Nora Tilden radeloos aanJfart Hij begrijpt niet dat een blanke ga zóö haar zelfbeheerschlng kan ver j Hi en al evenmin is het hem dulde k wat hij nu eigenlijk verkeerd heeft Maan Maak dat je wegkomt lummel Itop snauwt ze hem toe t begrijpt hij en haastig sjokt hij wner uit Jw er gebeurd was Niets anders dan ongelukkig misverstand waarvan de JWlge Arabier het slachtoffer was ge JJn Tilden had om pen en inkt ge J en Achmet Hadl die tengevolge ijj JÖJn geringe ervaring als portier l Böiecht en oberkellner van het Kar f r = i gj De Gruyter s Jonge Dame GEVRAAGD hekend met eenvoudigi kantoorrterkzivan Jheden en typen EisronhiiiLdia is eschreven brieven ondel no 2Ü91 Bureau Goudschü Comant Mai kt 31 Gouda TE HUUR HET HEERENHUIS Ci ahethstrtiat 41 Dr Smit 1 Sept of eei der in overleg met huurder Bessensap Bevr H ADAMS Noordarstationstraat 47 Oroning n Tel 1287 TANDHEELKUNDIG INSTITUUT HOLLANDIA Café JIOJLLANDU MARKT 40 GOUDA Spreekuur Donderdag 9 12 Geheele Gebitten f 30 ÏÉ met traran PÜnlooR trekken frei en Sntkis Elkn daf Kim lElh iag FIT jUl ckg academie van beeldende kunsten midd techn school v bouwkunde prinsessegraoht 4 s gravenhage dascursus tekenen schilderen teKihouwen reclame ontwerpen bouwkunde midd teclm school binnenhaiskiuist apleiding midd tckenaj teiï iiA A M B MXJ en nüverh akten Nt Nllb en NXI inschrijving tot 15 Juli a B voor toclatingsfisen zje prospctiis hetwelk tegen betaling van 60 et op aanvraag wordt toegezondon MODEVAKSCHOOL W METTAU CKABETHSTRAAT 54 btj het Station GOUDA Aangesl by de Kon goedgek Verg van Modevakscholen in Nederland DAG EN AVONDLESSEN ONDERWIJS in het KNIPPEN en VERVAARDIGEN van eigen kleeding OOK APARTE KNIPCURSUSSEN OPLEIDING voor de examens Lingerie Costumière Coupeuse en Leerares PATRONEN NAAR MAAT VERKRIJGBAAR Volledige inlichtingen worden ten allen tüde gaaine verstrekt W METTAU Leerares spreekuur dir maandag en donderdagmiddag van Z 4 uur N I KOVEX HANDELSONDERNEMING DELFr MAASSLl IS GOl DA Toonkamer voor GOUDA en omstreken voorloopig KLEIWEG 54 Tel 2110 Levering van Haarden HaardkacheU Kachels MeubeJeii Naaimachines Ktufzuigers Waschmachines Kijwieleii Kinderwagens enz enz alles Ie kfas merkartikelen tegen de vastgestelde fabrieks en winkelprijzen Alles op gemakkelijke betalingsvoorwaarden onder strengste geheimhouding EENIGE VOORBEELDEN een prima m rkrywiel compl met lamp vanaf 75 cent per week een schitterende Patria kinderwagen vanaf 100 een per week een waschmachiiie prima merk vanaf 7 5 cent per week een Erres stofzuiger vanaf 50 t enl jier week een Kovex naaimaclijne vanaf iO cent per week Meubelen van Je klaa meubelfabriek op nader overeen Ie komen conditiesl Oe kvealiteit sigaar is JONGEMAN Koop een toekomst met een Levensverzekering Kjeem een polis die voor een klein bedrag NU U LATER onafhankelijk zal maken die n actief van steeds stijgende v aarde vertegenwoordigt die U in het leven een ruggesteun zijn zal Hoe jonger verzekerd hoe voordeeliger Vroagteensinlichtingen over het voorU speciaal geschikte tarief 7b van NM leVENSVERZEKERINGKU NILLMIJ VAM1859 Inspecteur PWPIETERSe Krvgerlaan 187 GOUDA Telefoon 2280 A TIJBOUT Kleiweg 54 EDELACHTBAAR Gefabriceerd uit de edelste tabakken Seriemerk in prgzen van 3 tot 12 cent P IBRIKAAT Firma A H J WYTENBURG SIGARElNMAGAZIJN DE HERDER WIJDSTRAAT 43 hoek GROENENDAAL TABAK EN CITBOENEN GRAPE FRUIT BANANEN TOMATEN VR0CHTEN IN BUK EN GLAS DIVERSE SOORTEN NOTEN BLAUWE DRUIVEN VBRSCHE AARDBEIEN PERZIKEN AALBESSEN TAFBLPEREN TAFELAPPELEN SINAASAPPELEN OUDSTE ADRES oor OPGEMAAKTE FRUITMANDEN BLIKGROENTEN van prima kwaliteit tegen scherp concurreerende prtjzen Do Goudsche Fruithandal Firma Wed A RIETVELD LANGE TIENDKWEG 27 TELEFOON 3316 Voor UPS Brandkasten en Slotenfabnek 1 N V UZERHANDEL P ROND Pz Gouda I 11111 ® s toadaJ A A Bi schop Hoogstr 19 C J J Lwve Gouwe 145 Haastrecht W Faay Ma De Stc i Oudewater O E deBeytere wydstr 16 SchooiAov M J Stekeleiïbung Lopikeretr 10 Woerden J H Wajboer Voorstr 21 Alphen a d Rtjn D Raaphor t Sr V ManderlooBtr 43 Waddinxveen M v d Zwaartl Nesstr 7 Zoetermeer J v d Go s Dorpetr 77 Verder in alle plaatjsen in de bekende winkels met de Mey reclame Waar niet verkrijgbaar wende men rich to eten Gen Vert J W Raeymakers Claes de Vrieselaan 12a R dam eïl1 pryalyst gratis Dbbel zuiqvwrmo ed fabr ldT Kté t Builonqewone condilies Vraaq demon lraHe Fil VcIo Wi 35tl WETnOE HACO I 5 KUSSE 10 UI8T tbeehno van woensdag 9 jum im HOOQE PBEMIfiN t ao 000 8 80 I 1 000 8188 8398 1M38 t 400 6S63 13731 14 06 t 300 7366 10540 t 100 746 4110 4818 6634 6467 0560 18336 18830 1066 3133 3879 8431 4067 4066 4083 4007 4103 4180 4103 4384 4398 4813 4888 4874 4461 4600 4506 4533 4617 4733 4769 4920 406 6366 6801 6874 6986 5090 6080 170 0381 6468 6617 6538 0743 6803 0980 731 7408 7464 7455 7688 7HS 7918 8144 8604 8643 8671 8677 8784 8780 88 9130 0136 0173 0180 0331 0368 9328 05B6 0609 0747 0889 0930 10016 10066 6048 6162 6373 7812 7316 7400 8210 852U 8673 8898 8002 0081 0360 0364 9417 PSEMEN VAN 70 91 162 168 334 608 644 707 803 089 lOlS 1006 US7 1373 1496 1 680 lOSl 1067 3016 3111 3318 3404 3409 2440 3403 3616 3808 3886 SBTS 3906 3034 3166 3176 8317 8373 880B 8817 88M 3468 3573 3683 3700 3781 3800 8806 3070 4048 lOSOl 10698 10623 10667 10707 10877 11059 11113 11380 11373 11434 11677 11783 11793 11799 11030 13060 13103 13118 13137 12 268 12360 12473 12684 13555 13733 12753 13006 13069 13100 13236 13346 13274 13383 13800 18488 18471 18499 18538 13623 13683 18837 13065 14089 14331 14388 14384 14353 14400 14488 14530 14641 14566 14608 14714 14770 1 817 14863 14041 14960 14006 16141 16248 15601 16631 16704 1678 10608 10008 16006 16386 36396 16837 16408 10497 16086 lOOM 10711 16847 16980 leOSfi 16076 18091 17370 17830 17884 17883 17470 l7S30 17618 17048 17660 17686 17710 17714 17701 18023 18026 16215 18304 18468 18896 18660 16686 16691 16886 10176 10300 103 8 19886 10637 19563 19716 19883 30073 30330 30338 30800 30600 30439 20G72 30826 30833 30858 30933 20068 GEEN PEEmtN 56 161 164 180 330 380 38 810 479 310 360 868 869 407 687 866 1183 699 W l 880 647 867 1008 1104 1170 1400 1486 1511 1706 1730 1743 3036 3044 3070 3336 3875 3634 3650 1047 678 908 040 1010 1066 1391 1608 1701 1056 1073 3307 3330 2206 3536 3606 3600 1104 1333 1375 1839 1633 1633 1647 1666 1808 1654 1668 1085 1044 2081 2004 3008 3133 3185 3467 2463 2499 3611 3616 3731 3737 3766 3783 3878 3886 3918 3993 8045 8049 3069 3071 8074 3108 3143 8148 3140 3363 8364 3377 3383 3208 3333 3836 3857 8304 3400 3482 3616 8638 3563 3667 3504 3638 8084 8776 8802 8833 3838 SSOl sa a 3963 3054 3968 3064 4007 4067 4076 4086 4117 4118 4162 4161 4619 4683 4717 4736 4884 4885 4906 4068 6183 6103 6369 5300 5811 5467 6603 5588 6716 6717 6730 6918 5968 60O4 6330 6333 6889 4167 4363 4381 4446 4469 46304763 4787 4608 4804 4840 4863 4998 6072 6076 8133 6177 5331 6336 6337 5353 5876 6586 5607 6631 6648 5604 6788 6774 6786 5833 6827 6034 0064 6130 0136 6191 0887 6403 0410 6418 6467 WOU 6072 6633 6707 6718 0734 0788 6766 6830 6649 6898 6030 6081 0069 7018 7051 7088 7110 7182 7161 7336 7348 7288 7823 7848 7373 7878 7305 7480 7403 7 00 7605 7607 7616 7636 7688 7648 7644 7677 7013 7618 7660 7676 7731 7756 7764 7843 7868 7808 7600 7960 7084 7000 8010 8104 6113 6118 6130 8134 8186 8190 8315 8386 8386 8348 6301 8376 6484 8448 8478 8621 S661 8563 8666 8668 6704 8936 8961 9087 0000 9074 9118 0178 9338 0373 0366 9393 9313 0389 9344 0348 0360 0377 9613 9517 9554 0590 9601 0603 0611 9663 9703 0709 074O 0756 9770 0780 0791 9847 0084 0640 0043 0060 0964 10003 10047 10061 10000 10146 10356 10286 10317 10388 10380 10404 10413 10448 10551 10563 10604 10696 10698 10890 10733 10777 10790 10810 10835 10640 100S6 10066 non 11013 11088 11066 11066 11084 11001 iiioi 11174 11188 11306 11306 11338 11387 U300 11336 11367 11803 11804 11404 11428 11491 11640 11664 11660 11689 11698 11679 11768 11760 11764 11803 11837 11038 11902 12018 13074 13060 13186 13146 12213 12272 12283 13390 12399 13416 13435 1266B 13575 13603 12627 12644 13863 13656 12690 13790 13607 13814 13616 1 12831 13862 12870 12807 12016 13920 13933 13036 13047 13966 12960 12091 13O30 13046 13058 13136 13186 13303 13811 18333 13264 13371 133 13330 13380 13417 13434 13436 18483 18503 13608 13513 13Ë16 13640 13641 13568 13600 13657 13664 18088 13701 13703 13799 13830 13861 13030 13080 13053 18958 18001 14004 14UI8 14020 14036 14037 14043 14040 14067 14170 14101 14214 14336 14262 14316 14337 1436Ö 14363 14300 14413 14431 14436 14451 14471 14494 14682 14656 14657 14730 14740 14781 14753 14763 14813 14816 14933 15000 16015 16034 16064 16056 16073 16088 15114 15144 1B166 15167 16174 15305 15300 18350 16367 16261 16360 16206 16317 15J41 16393 15394 15418 16432 15498 16636 16561 16631 15635 15640 16730 16815 16838 16804 16891 15911 16933 16006 16000 16003 16077 10083 18112 16130 16165 16238 16308 16320 16359 16372 16441 16474 16499 16644 16666 16689 16726 16740 16768 16826 16831 16884 16047 16060 17068 17060 17066 17071 17073 17120 17136 17140 17160 17818 17223 17239 17286 17207 17332 17367 17410 17440 17404 17518 17637 11608 17621 17604 17720 17746 17774 17775 17770 17703 17600 17836 17838 17842 17844 17840 17886 17897 17917 17010 19736 17038 18018 18066 18077 18104 18114 16188 18168 18180 18312 18316 18318 18223 18220 18333 18236 18346 1635 18307 18338 18306 18381 18400 18408 18433 18466 18510 18618 18600 18662 18663 18688 18698 18709 18762 18765 18709 18839 1S861 18834 18648 18060 18066 18097 19014 10063 10183 10184 10300 10218 19361 19363 10423 10530 19664 10571 19600 10066 19071 19790 10630 10876 19908 16060 19090 20076 30061 30147 80153 J0318 20233 20369 30393 30375 30S79 30401 30418 30460 80066 JÜ713 20717 20763 30754 20756 30771 30776 30848 30007 30860 20087 Verbet vorige lilrt 771 met t 70 mPtt ft i JMj f 70 19745 met f 70 vergeten 7U7 BOöder f70 mm tt n 7477 onder premte Donderdag 9 Juni 1938 77e Jaargang 60IIB8 M MKifi lEÜWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUPA EN OMSTREKEN GAMBACHT n ERKERK GAMBACHT BfRKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDHfeAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOËRCAPELLE OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONH0 vEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en z ADVEIfTENTIEPRIJS Uit Gouda én omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer f 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 re ls ƒ IjöB elke regel meer ƒ 0 0 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bÖBlaig op den prys Liefdadigheids adyertentiën de helft van den priJs INGEZONDEN MEDEDEEL NGENJ 1 4 regda ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Opde voorpagina 50 hooger 1 j Gewjöne advertentiën en ingezonden nijededeelipgffn bU contract tot zeer gereduceerden prija Groote letters en randen worder berekend haar plaatsruimte Advertentiëp kunnn worden ingezoiiden door tusachenkomat van soliede Boekhundftlarnn I Advprtentifthureaux n Onie aeentenf K blad v rschüntdageltjks behalve Zon en Feestdagen l Ï MEJNTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 281 per weok 17 cent overal waar deper 1op 6 geschiedt Franco per poMi er kwartaal ƒ 3 15 I nement n werden dagelijts aangenomen a h ons Bureau MARKT 31 GOUDA agenten en loopers dM boekhandel en M postkantoren 1 handelaren I Adverteiitiebureaux en Qn e agenten aan het Bureau zijn ingekomen ten$ inde van op n moeten daags vóór de plaatsing me verzekerd te itjn pa bureaux zgii dagelijks tfopend van 9 6 uur Administratie en Redafttie Telef B746 Postrekening 48JP 1 ENRIJK VERDWENEN AL9 ZELFSTANDIG I 1 1 I ijiËBltEUR I h tyo0i Iliternatioriale Betalingen j rQtesteer4 Bü del Jl bevoegde Duitdche instantief f de maatregelen zullen bespreken ter bescherming en terugtrelating der onderdanenhunner landen en ter eharnging der bui tenlandsche belangen Ook aouden de bezoeken in verband stasp meMeen verplaatsing der Ihineesche reaeeringst nreaux naar Joenanfoe waarover berichten z n ontvangen De AiTierikaa iache i egeering heef aanden Japa schen consul getieraal te longkong een protesl doen toekomen tegejn ltet bombardebient van ddi dépöndanoes i c Lingha iuniveiij iteit dM oyer een Afflpll ianacffe schenkUig be hlkt Dl AUT0S eLWEG s pRAAgpNHAGE UTRECHT Hé4 en ppe stelling van het v vak Middelweg Gouwe I van Rijk8w 12 v 31 Mei ï ir lle voor Spr Duitachft N li zeehaven ie Adriati3che l e J elegen ns toegeSta vfl or kofflo Ij thee IfgescWaf leven tusgch n OijstenrijkTrtest ziülen w i s h4al welke de tarieven vap itstfhe ï oordz eï M t ingaM keirsfechten a ofJdoor aaa 1 Itjaliaansche hd ca io katüi h l 0e f poorweg öcl staiioïis hattdhaafd op 1 ceM Iftg er JË d £ tioL haarifie De verbinding den Haag Utrecht langs den Provincialen weg via Goudaj ot stand ierebracht I Feestelijke plechtigheid door de Kamer van Koophaildel voor Goudali I II I eii Omstreken geo g4 ilptaiii kloten van het wegmak viorburg GouWe 22 K M j I BulrENL DSCH NIEUWi et offtlieelqjr communiqué m Zeven en een kWt miJJioen gulden I e Luiksche tif AiiRsttr voor s 1 hetgereSht ii I Beetpat er eon re ijie froüw Daumens e indien zü l staal leeft zü dan in Nederland 1 Gijiterochtend is Voor het Aasiezenhof te Luiki het proces tfifeen de Weduwe Becker voortgezet Voori Ywas sprake van twee personen ien zekere mevrouw Daumens en een zekere monsieó r Louis vaarir rd erdachto beweert iiji relatie te hebben gestaan Zy aou voorlkkening yan genoemde mevrouw Daumensl fie roote hoeveelheden digitaline gekocht ebbéli Deze zou het in Nederland met groote winst van de hand j hebben gedaan de geheimzinnige monsieur Louis zou een vrisnd van mevrouw Daumens zijn en hij ou haar a middags te Luik op de markt hebben gezien Het onderzoek van de politie naar mevrouw Daumens en monsieur Louis zoowel jn België als in Nederland heeft evenwel geen resultaat opgeleverd Tydens het proces ia verder gebleken dat verscheidene voorwerpen welke betrekkin hebben op het proceS verdwenen zjjn o a de zakdoek waarin de flesch digitaline gewikkeld was op het oogenblik dat verdachte werd gearresteerd alsmede een notitieboekje van een der vrienden van verdachte De verdachte kreeg vergif op crediet Maria Becker is naar men weet de weduwe van een schrijnwerker wiens vroege dood men ook toeschrijft aan vergiftiging Zij fungeerde als verpleegster by oudere dames wier spaarduitjes zij poogde te be machtigen en zij wordt er van beschuldigd haar slachttiffers in thee limonade of drankjes een weinig digitaline te hebben ingegeven een langzaam maar zeker wer kend vergif De verdachte was er in geslaagd een apotheker te vinden die haar digitaline verschafte niet alleen zonder recept maar ook op crediet meftiing v n jÉfdere Itat aansc pvei eenkoiftfiten Jie tegeiykertij aioten HHerby roü er een zyn Wi van Italiafilnsche Inationaliteit hun tenryk velhvorven rechten zou gar oen koifft n mum iiufTi tasB AUToifiuimt lOlU f KIM Kanton drie uur laW 1 beschoten H I gebrachte 2i M breede viuchtbermen I worden geplaatst In verband met het groote gevaar hetwelk stilstaande voertuigen óp den auto snelweg kunnen veroorzaken Is dan ook een stopverbod uitgevaardigd Tot op heden blijken echter nog te weinig weggebruikers bekend te zijn met het doel waartoe de viuchtbermen aanwezig zijn WeUicht dat door hel toenemen van het verkeer de behoefte om met een stll taanden wagen op den berm te vluch i cn zal woi den gestimuleerd 1 Te Voorburg wordt de toegang naar den weg nog door den voorloopigen toegangsweg nabU de Vliet gevormd Wanneer half Augustus de werken te i Voorburg gereed zullen zijn gekomen zal I het beginpunt worden verplaatst naar het in Voorburg te maken verkeersplein waarop behalve de Rijksweg de Koningin Wilheimlnalaan de Laan van Nieuw Oost Einde de Parkweg en de Zwarte I laan zullen uitmonden Tusschen Voorburg en de Gouwe zijn op een zestal plaatsen aansluitingen aan andere wegen gemaakt Bij deze aanslul I tingen Is eveneens het principe van kruisingsvrijheld en afwezigheid van links afslaand verkeer doorgevoerd Belangrijk verbindingspunt aan deGouwe I Het belangrijkste verbindingspunt bevindt zich in het thans opengestelde wegvak ten westen van de Gouwe vereenlgt zich nl de Rijksweg no 3 Rotterdam Gouda met den weg no 12 Voor het verkeer komende uit Rotterdam brengt dit voor den ontwerper geen moeilijkheden met zich daar dit aan de zuidelijke baan van den weg s Gravenhage Utrecht kan invoegen Anders is ET Is vandaag voor Gouda en voor de geheele streek een belangrijke dag Heden is het gedeelte Middelweg Oouwe opengesteld van den Rijksweg Den Haag Utrecht waardoor Gouda vla den Provincialen weg langs de Gouwe eein directe verbinding met de Residentie heeft gekregen De openstelling beteekent tevens dat het verkeer van Den Haag naar Utrecht dat tot dusver over Lelden ging thans de rbute via Gouda Haastrecht Oudewatipr volgt Een prachtige royale autosnelweg is tot stand gekomen en terecht vervult de e de weggebruikers met vreugde Vrije baan van 22 K M Door de openstelling van het wegvak Middelweg Gouwe van den Rijksweg no 12 wordt een lengte van 4i K M aan het bereids in gebruik gekomen gedeelte van den autosnelweg s Gravenhage Utrecht toegevoegd waardoor de totale lengte van het gereedgekomen gedeelte wordt gebracht op 22 KM Door deae openstelling zal de nieuwe weg een groot deel van liet verkeer s Gravenhage Utrecht tot zich gaaji trekken De automobilist vindt thans van do Vliet te Voorburg tot de Gouwe te Waddinxveeni een eigen vrije baan waar hij geen rekening behoeft te houden met kruisend ot linksaf slaand verkeer daar alle gekruiste wegen door middel van viaducten worden overbrugd Daar de weg met gescheiden banen is uitgevoerd wordt geen hinder ondervonden van tegenliggers terwijl het gevaar dat stilstaande auto s op den weg kunnen veroorzakem wordt ondervangen wanneer deze op de speciaal daartoe langs de volle lengte van den weg aan Buitenlandsche amWsad rs naar Haukau voor besprekingen met regeering I Gisteravond om 11 45 is het signaal ein I de van het alarm gegeven nadat de stad gedurende drie uur en drie kwartier byna I ononderbroken gebombardeerd was Tijdens den luchtaanval werden tien personen gearresteerd die vuurpijlen de luchtingezonden hadden om ds Japansche vliegtuigen te leiden Van officeele Chmeeache zyde verneemt I Reuter dat de provinciale autoriteiten wei I nig voelen voor het voorstel tot inrichting I van een veiJigflifi idszone buiten de stad Kan 1 ton aangezien naar zij zeggen dergelijke I zones te Sjanghai en Nanking niet geëerbiedigd zijn Uit Sjanghai wordt gemeld dat de Chineezen hun terugtocht naar de eerste verdedigingshnie voor Hankau voortzetten Do Japanners hebben Tsjenigtsjau het kruis punt van de Loenghaiapoorlijn met den spoorweg P i pingHank au bijna bereikt De linkervleugel der Japanners nadert langs de Jangtse onder dekking van de vooruitvarende kanonneerbooten langzaam de eerste stelling voor Hankau In Hankau wordt de evacuatie der burgerbevolking voortgezet Voigens Domei vertrekken de buitenlandsche diplomaten de een na den ander uit Sjanghai naar Hankau Oe Pransche am bassadeur is 6 Juni uit Sjanghai naar Hong j kong vertrokken op weg naar Hankau de Italiaanschc ambassadeur zal ook uit Sjanghai naar Hankau vertrekken en wel op 14 Juni a a eveneens via Hongkong De Brit sche ambassadeur zal in het laatst van de maand derwaarts gaan Men hecht belang aiin de7e bezoeken der biutcnlmid ïch il plomaten aan Hankau waar zy vermoedelijk hij slechts een kort briefje waarin hem verzocht werd overeenkomstig zijn voorstel naar Dultschland terug te keeren En nu zijn verhouding tot Nora Tilden Hij had eenlge weken geleden in het Karmel Hotel kennis met haar gemaakt Op een Zaterdig was hij moe en afgemat van Jericho gekomen Als hlJ de gloeiende hitte van het Jordaan dal maar even kon ontvluchten placht hl In Haifa zijn vrije dagen door te brengen En toen had hij haar in de hall van het hotel ontrtioet Zij was knap zij het dan niet direct fasclneerend maar alleen het feit dat hij na langen tijd weer eens Duitsche klanken In een onver valscht idioom hoorde dat er eindelijk weer eens Iemand was die hem wat van zijn vaderland kon vertellen alleen dat en niets anders was oorzaak geweest dat hij zich onmiddellijk tot haar aangetrokken gevoelde Ook zij bleek zijn gezelschap bijzonder op prijs te stellen doch er scheen vooralsnog niet de minste reden voor hem om daar trotsch op te zijn Zij zaten hier Immers als het ware opgesloten zoodat zij vrijwel op elkaar waren aangewezen Al spoedig echter begon het er naar uit te zien dat deze vluchtige flirtation niet als zoovele anderen zou eindigen want toen hij haar meedeelde dat hij voornemens was binnenkort weer naar Dultschland terug te keeren ontpopte zij zlcU plotseling als de innig liefhebbende vrouw die onmogelijk alleen In dit land zou kunnen achterblijven ZIJ smeekte hem zijn betrekking nog niet op te geven Tevergeefs Daarna verzocht I mei Hotel zich nog niet aan h6t tempo 1 van min of meer overspannen dames uit het beschaafde Europa vermocht aan te passen had haar opdracht verkeerd verstaan In plaats van pen en inkt had I hij haar een glas sinaasappel limonade I met ijs gebracht I Dat was alles Nora Tilden echter had dit misverstand zoo onvergeeflijk gevonden dat zij in een plotsellngen aanval i van woede den Jongen het glas voor de I voeten Ivd gegooid I Zóó was de eene zijde van Nora TU den Haar ware zijde De andere zijde had zij zooeven dr Kaiserlien getoond Toen had zij zich voorgedaan als het smachtende naar I liefde en aanhankelijkheid hunkerende meisje dat slechts leeft voor den man I harer keuze Het was niet gemakkelijk geweest die rol te spelen en zij had er nog maar gedeeltelijk succes mee geoogst want dr Kaiserlien had er tenslotte slechts noodgedwongen In toegestemd nog vier weken tn het land te zullen blijven Langer In geen geval Wie dr Kaiserlien was Van beroep een zekere Duitsche geleerde van kElrakter een man uit duizenden Dr Kaiserlien had chemie en wis en natuurkunde gestudeerd en daarna was hem door het Sulfide Syndicaat opgedragen de ontglnningsmogelijkheden van do Doode Zee te onderzoeken Want de geschlkste exploitatie der schatten van de Doode Zee was een kwestie die zoowel de chemie als ds natuurkunde aanging het was niet voldoende op de goed FEUILLETON koopst mogelijke wijze fosfor zwavel en kali te winnen het kwam er eveneens op aan het transport van Jericho naar Jeruzalem waarbij over een afstand van slechts enkele kilometers een hoogtever schU van acht tot negenhonderd meter moest worden overwonnen zoo rationeel i mogelijk te bewerkstelligen Want rendabel zou de exploitatie eerst dan zijn wanneer men er in zou slagen even goedkoop te produceeren als te trans j I porteeren I I En daarom had het Duitsche Sulfide I j Sundlcaat zich tot dr Kaiserlien gewend j met de opdracht ter plaatse eens te gaan onderzoeken op welke wijze het ge wenschte resultaat zou kunnen worden bereikt Hij had zich moeten verplichten binnen twee en een half jaar eeij ultge werkt schema te leveren Zijn werk zou voorlooplg strikt geheim worden gehou j den I 1 Maar Kaiserlien was een vlotte wer i ker Na twintig maanden had hij zijn studies beétnidigd en daar hij er niet van I hield zich te laten betalen voor werk I dat hij niet verricht had schreef hij kort en bondig aan het syndicaat dat hij het onnoodig oordeelde nog langer in Palestina te blijven omdat de rest vaj zijn onderzoek goedkooper In Dultschland kon worden afgewerkt Of de heeren van het Sulfide syndicaat eenlgszlns verrast waren door dezen gedragslijn of dat men achter zijn rug eens medelijdend glimlachte over de weinig zakelijke openhartigheid van den geleerde is nooit bekend geworden want als resultaat van zijn schrijven ontving