Goudsche Courant, vrijdag 10 juni 1938

468 4B1 S13 52 1 892 939 951 UM 1132 1155 1198 1230 1456 1473 1486 IfiAA 1770 1773 1773 IH14 301 fi 2054 ai n 3239 2246 3347 2306 24U 2424 343U 3593 2632 9649 3671 9747 tBUNIB GOUDA I Viinnf VriJduK t t in mi l DtaBdoj IIKNNY fiOOUMAN en Uil SWrNG HAND IIR K l OWULI vel teroemd 1 STA lts In Hollywood Hotel Al 2de H iof irilm DFCK KORAN in Duivelslegioen Toegang boven H jaar ZONDAGOÜHI BNl 10 1I Spionnage in de Orient Directie en Réunie penioneei gaan I met vacantie Daarom Wot n tdugtnid1 daK a a ïEEN Matinee Schtnwbnrg Bioscoop ireBfnU i rt vikh Vrijdag tot i n mi t MiimitlttK filiÉi ii t de SlJPMIt KLASSK di r VV A SPECIAAL VERLOF De niede peU ndi i m dit rrapiianlc nimwerk zyn INGEBORG TUIli K IKITZ KAMI KItS ROLF MOKBIUS ItKKTA DIÏRWS KENé DiiLTOKN HEINZ WELZKU Ken zeldzaam bot iend filrawerk hetwelk een onvergeteljjkcn indruk achterlaat Toegang boven IS jaar Prijzen van 25 tot 80 cIh CratiB rijwietstalIiuR Witte tanden ChlorodontJ 95st WETTIOE HACO TBEKKma ILA88E Ua UJBT fBEUING VJIN DONDEBDAQ 9 lUNl ItM HOOGE PREMIGM I tOOO 7200 7369 14668 I 400 16071 i aoo 171 loae 13776 liiea iB783 iisae ao48fl 100 947 8294 8831 8053 8779 9274 12806 14316 15943 17622 18206 19628 20694 PREMIËN VAN ƒ 70 163 801 391 490 636 699 689 1320 1383 1887 1392 1766 1890 1908 3073 2765 2802 2846 3867 3163 3767 3782 3790 4186 4440 4490 4S86 4879 4947 4961 fiOOO 6660 6661 6834 6865 6247 6388 6461 6634 6648 6036 7027 7081 7780 7798 7807 7836 8307 8466 8639 395 435 116 laBO 1710 1742 01 Dnitsche pers gekant tej en 3 jarigen dienstplicht in Tsjecho Sk wakM g verlangens der Poüiacho mir derheid in Duitflchland welke uitg ingen naa W rechten voor haar leden zijn van He lid gewezen In bevoegde Duttsche krin B verklaart men dat de Duitsche wetten j beparkenderi aard zijr uiLgevaarSiuri Isintvi oord op aoortgelijki wttten die di hitsche minderheden in Polen treffen ptorts wordt opgemerkt dat in Duitsch deen groot aantal curaussen iji de Pool tial worden pfegeven en C at onder de Wlsche minderheid in Duitschiand gee i JwAloosheid heerscht I Het offic cuze Poolsche agenlsthap Isk rrf éiiceert een blijkbaar geïnspireerd comop de eischen der Polen in iDuitschland die nccrpelegd zijn in hot aait Jtn Duitschen minister van binnerlandscHe jiaken Frick overhandigd memorai diim Islcra schrijft o m Het memorandum van den bond van Polen in Duitrfohland onder rwft slechts dat de Duitscho regee in h i kaffer harer soii iere ii t it niot il few beloft n heeft gehouden Het is te W dat minister Frick die tli ns nauwffllis ingelicht omtieit de situdtip en d ehen der Poolachp hiinderhO id de noodimaatregelen zal nemen Het ia noodiff ÜWTandering in den toe tanvi komt Zo W dan zou de ontwikkeling va n de belangen van oede nabuurschap kunnen ïorien geschaad Na de Pinksterdaj eti he ft DuitucK m de scherpe aanvallen op Tajeuho Slr f kÜe hen at Zondag a s is de Inatste da In de verkiezingen in Tsjecho Slowakijc k Duitsche politieke kringen hoopt men l de verk ie zingen indruk zullen maken tp de groote mogendheden en dat liet doo ffMg aangekondigde statuut zom er liet faagstuk voUedV te regelen zal voldoen it de eerste eisrheii vam de Duitschers De Duitsche pers oefeiif krachtige critiek Üt p het instellen va een drie jarig n miÜWren dienstfcijd in Tsjech o S hnvaklj e hèt wn men te Berlijn reeds een voldongen iit acht De Essener National Zeitung bi thuldigt de regeering te Praag ervan een ilim op te werpen tegen de sVestersch beschaving en zich in het Aziatische kamp te scharen Hiet blad acht het duidelijk dat iechoSlowakije zi in positie hierdoor niot wrsterkt doch zijn isolement vergroot De Völlriache Beobajohter is vaii oordeel 1h de regeering te Praag alles op 710 1421 1533 1673 2357 2433 3638 3630 37D8 3116 3134 3169 3019 3947 4062 412S 4108 4662 4567 4673 4687 4763 4836 6164 6213 6286 6403 5460 5481 6908 5913 5933 5939 6060 6211 0540 6674 6636 6746 6750 6764 7214 7266 7289 7381 7412 7663 7904 7057 7960 7977 8018 8067 8590 8830 8923 8990 0075 9110 9609 9624 9666 9808 9894 9012 8936 9980 10033 10091 10131 10144 10176 10362 10320 10367 10831 10931 10951 10954 11062 11161 11361 11391 11376 11426 11466 11497 T1564 11718 11826 11930 12029 12036 13104 13121 13145 12468 13626 13762 12930 13064 13321 13277 13391 13293 13386 13409 13433 13B30 13675 13576 13874 13768 13796 13860 13876 1389Ö 14014 14089 14124 14187 14213 14365 14369 14370 14371 14396 14543 14688 14619 14678 14740 14766 147B8 14830 15000 15003 16167 16243 15477 16838 16888 1B893 1B806 16989 18013 16030 16125 16137 16309 16636 16B73 16619 16727 16810 18916 17038 17244 17327 17359 17383 17406 17420 17463 17650 17703 17801 17907 17914 17983 18006 1B023 18198 18239 18367 18546 18708 18752 18779 18817 18898 19029 19036 19079 19210 1Ö253 19610 19859 19773 19868 19893 19638 20070 20100 20211 30400 30480 30494 30523 20643 30661 20680 30671 20738 20742 20798 30887 30965 GEEN PHEMTfiN 6 8 14 18 33 153 17B 183 364 272 373 29Sr 333 416 438 4S7 666 659 714 718 749 87S 998 1011 1033 nOO 1108 1121 1306 1332 1361 1417 1449 1461 1691 1604 1620 1648 1719 1738 1851 1866 1858 1901 2007 2012 3U7 3136 2135 2171 2177 3301 2277 3280 2332 3332 2357 237C 2488 2479 2508 3621 2526 2530 3533 3712 3773 2785 3815 3831 3910 2034 2958 2967 3039 3164 3173 3189 3214 3263 3334 3339 3364 3391 3395 3507 3509 3535 3573 3608 3612 3632 3630 3543 3663 3673 3694 3780 3801 3810 3908 3028 3941 3948 4063 4109 4139 4138 4257 4260 4289 4297 4311 4844 4370 4436 4467 4467 4513 4536 4655 4566 4568 4670 4676 4695 4699 4646 4658 4704 4715 4740 4753 4819 4846 4907 4913 4918 4983 4971 6002 5018 5099 6104 6161 5166 6181 6184 5303 5211 5357 5264 6405 5431 5440 6548 5666 55B4 6816 5700 5740 5749 5793 5797 6890 9lfi 5038 6960 6966 6140 6186 8171 1308 6384 6390 6616 6547 1550 6504 8787 6799 6839 6894 6911 B978 6996 7310 7241 7243 7267 7269 7300 7832 7486 7494 7532 7548 7593 7611 7646 7713 7784 7791 7876 7909 7954 8238 8239 8345 8566 8688 8618 1399 2128 2878 5896 6904 0316 6319 6226 6696 0646 6695 7030 7008 7086 7344 7453 7463 7668 7673 7702 7816 7817 7867 8327 8646 8500 8918 8943 9061 9112 9120 9221 0805 9870 9373 0390 9483 9613 9668 6673 9583 9733 9738 9768 9768 9833 9839 6837 9838 9908 9913 9927 9991 10029 10130 10212 10220 10303 10340 10362 10450 10521 10660 10666 100B3 10715 10720 10763 10769 10791 10868 10906 10913 10990 11006 11025 11046 11138 11197 11209 11230 11233 11274 11307 11323 11430 11616 11697 11642 116B5 11667 11676 11682 11683 11698 11703 11741 11761 11788 11943 12073 13110 12123 13163 13186 13204 13264 13289 12314 13376 12398 13440 13479 13535 13544 12594 13568 19666 13670 12676 13713 12870 12964 12980 12983 13000 13008 13016 13018 13086 13214 13242 13272 13396 13308 13322 13327 13331 13336 13418 13456 13468 13503 13557 13574 13595 13603 13604 13636 13649 13882 13887 13784 13829 13828 13Ö60 13877 13880 13889 13916 13931 13993 14094 14126 14157 14188 14197 14927 14270 14281 14303 14359 14395 14420 14433 14455 14472 14463 14499 14514 14551 14568 14042 14679 14883 14688 14766 14778 14794 14796 14819 14863 14875 14919 14927 14969 16011 15024 16123 15140 15178 15234 15359 15394 15318 15336 16343 16383 15406 15433 16458 15461 15471 1B505 15542 IB546 15579 15581 16698 16793 16803 15875 15019 15945 15974 16988 16017 16019 16066 16116 16134 16176 16301 16314 16335 10244 16263 16264 16368 16438 16431 16442 16447 18510 16532 16538 16582 16620 16626 16848 16663 16705 16712 16766 16784 16793 16824 16854 16856 16874 16875 17034 17066 17082 17144 17149 17162 17175 17190 17194 17261 17268 17273 172B0 17283 17373 17389 17393 17438 17473 17480 17487 174B8 17531 17527 17594 17695 17699 17730 17741 17753 17757 17818 17843 17877 17937 18004 18033 18044 18066 18087 18089 18092 18095 18103 18128 18184 18193 18019 18269 18282 18286 182B3 18304 18334 18361 18369 18375 18386 18393 18464 18486 18B53 18559 18564 18666 18698 18636 18643 18651 18668 18695 18699 18705 18719 18721 18732 18743 18768 18789 18843 18845 18887 18900 18077 19009 19010 19060 i9064 19088 19138 19147 19169 19163 19177 19237 19337 19244 19972 19376 16331 19349 19403 19413 19430 19437 19443 19460 19467 18478 19606 19536 19595 19601 19688 10737 19737 16761 16816 19833 16939 19993 30053 20059 30071 30103 30163 30309 20M0 30388 30316 30333 30343 20364 20523 30616 20648 30714 30754 30932 3006B Tan vorige lUat 1633 nf z 1024 zonder premie Welkom thuis I De wonderlijke belevenissen van dr Kolserlien door wnx AMBERG EERSTE DEEL Op dat oogenbllk echter schrok hij op Jj ïljn gepeins Want met de nauwgejweld van een geleerde regls u eerdc hij ïevoel waaraan slechts één verkla kon worden gegeven n l dat het JJ goed was Dat het beter was nog Se weken van ztjn repatrleering af ïlen dan zijn leven lang Nora Tilden y 2lJn zljdp te weten 21Jii onderbewustzijn vermoedde d lare Nora Tilden De kwaliteit sigaar is EDELACHTBAAR Gefabriceerd uit de edelste tabaldken Seiieinerlv in prijzen van 3 tot 12 cent F VBKIKAAT Firma A H J WYTENBUBl TABAK EN SIGARENMAGAZIJN DE HERDER WIJDSTRAAT 43 hoek GROENBNDAAL BLAUWE DRUIVEN VEBSCHE AARDBEIEN PERZIKEN AALBESSEN TAI ELPKKEN TAFELAPPELEN SINAASAPPELEN OUDSTE ADRES voor OPGEMAAKTE FRUITMANDEN BIjIKGROENTEN van prima kwïüiteit tegen scherp concurreerende pni De Goudsche Fruithandei CITROENEN GRAPE FRUIT BANANEN TOMATEN VRUCHTEN IN BLIK EN GLAS DIVERSE SOORTEN NOTflN 1 ware Nora Tilden zat IntusBchen op JJ Kamer en schreef Haar pen vloog er het papier Zij had nadat Hadl op ondubbelzlmilge wijze van zijn onr Wktheld had blijk gegeven zelf voor n ander gezorgd En het bleek niet te zijn wat zij op het hart had at zij nu aan het papier toever wae Maax met de lengte van den I steeg de barometer van haar stem Blfll Firma Wed A RIETVELD TELEFOON SSl t een trek LANGE TIËNDEWEG 27 Voor de vele bciwij en van deelneming ontvangen bii het overladen van onze lieve Moeder Behuwd en Oraotinoedej JOHANNA ELSHOUT de Quant betuiigen wij on en harteUjIten dank Uit aller naam A ELSHOUT Gouda 9 Juni 19S8 van Swietenstraat 17 Compleet ingericht BOERENHUISJE TE HUUK prachtig gelegen te Mtiam voo de maanden Juli en Augustus Te bevragen by Mevr ETERS VAN BALKN BLANKKN CrabethstraaL 8 Hekendtnakin De BURGEMEESTER van MOORDRECHT maa kt ter voldoemins aan artikel 37 der Woninfovet bekend dat het door den Gemeenteraad in zijn veiigiaderins van 18 Jan iari 1938 vastgestelde plan van uitbreiding voor de gronden in de amgevinig vande bebouwde kom deaier gemeente aJsmede voor een gedeelte van denMiddelweg met de daarbü oehoorende tolxjuwingsvoorschiiitten I doorGedeputeeide Staten dezer piiovincii büi l esluit van 24 Mei 1938 No 38 5 is goedgekeuri Het goedgekeurd plan ligt in uitvoei jge kaaiten vanaf heden ter gcmeente secretMie voor een ieder ter inzage Moordrecht 8 Juni W 38 De Burgemeester voornoemd BRANDT OFFiaKBLE CRr SIS l Um irATlE Stt Un drijïw anl en zoetwatervisscherij ÏV Npderlandsche Vis icherJjcOTitra e maakt Wkerd dafi de steunaanvragen in duplo ter verkri igfinp van steun over het eerste halfjaar 1938 irsevolgp de Clisis iDe aandacht wordt er op gevestigd d il na dPzer datunV ingekomen aanvragen n et in liehantieling kunner w ordn i pnomen r ravenhage S iuni IMS EITOEKOinT vahUwzaak e toekomst van Uw raoll hangt voor een groot deel van Uw v erkkrachl af Hebt Ü die waardevoll werkkracht verzekerd Vraagt dt grotit brocttur hoc lavantv rzal ring aan d löckomir van Mn badriif Isn BO d icon kom n bi i NV LEVENSVERZEKE RINa MU VAN 1859 Inspecteur P W PieTERSS Krugerloan 167 GOUDA Telefoon 2280 HET VOORDEELIGSÏ sm Het is HET GEMAKKELIJKST Het is HET EENVOUDIGST wanneer U in meerdere bUdenadvertentiën hebt te pla t en hetitlhier of welk blad ook in binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU VAN DE GOUDSCHE COURANT Markt 31 Gouda TeL 2745 THALIA Telef 2230 Gouda VMmt VRUDACi 10 t m 15 JUNI 2 GEWELDIGE FILMWERKEN 2 Vla eerste ROLANDYOUNGinH G Wells COMBDIE De man die wonderen kan doen £ en zeer ongewone com die waarom U harteiyk zult lachen Ma tweede HET LAATSTE NIEUWB WESTERN FJLMWERK met de wereldbekende owboy 9ter BUC It JONES in HET GEWELDIG OERSPANNEND WERK Op het g ede Spoor BOEIEND ACTIE TEMPO SENSATIE VERWACHT Het fonomonale fllmwerk DB GEVANGENE VAN ZRNDA ELF HOEVEN Hotel C fé Restaurant Gesien het pHcces van het vorig Jaar hebben wii voor het TUINFEEST van ZATERDAGAVOND 11 MNI wederom THE BLUE B4RDS o 1 van BAKT USSELSTIJN geënga eeid Het belooft een KNALAVOND te worden VRIJ ENTREE De Eigenaar G VAN BAREN REEUWIJK TELEF 9 THEE WEEK Van VRirDAG 10 t m DONDERDAG 16 JUNI a s Bij een half pond Thee a 67 2 75 87 of 100 cent 2 ONS RUMBOONEN VOOR 10 CENT PRIMA TA WEBLOEM pond vooi 26 cl BESTE TIAVERMOUT p pond 15 121 2 8 MOOIE PBUIMEN 17 15 12 REUZEN PRUIMEDANTEN 80 2 20 STUKJES APPELEN A 33 29 25 i SPERCIEBOONEN gL giwt blik 24 17 2 Twrd voo 29 ot LEIDSCHE KAAS daze week FIJNSTE GRASKAAS p Pond 45 38 35 BAK en BRAADVET P pondspiU 33 PLANTENVET 33 PRIMA SCHOUDERHAM 2 ons vooi 29 TAFELAZIJN p groote flesch 17i o ll 7 PRIMA SLAOLIE 80 60 49 Bii 1 flesch SLAOLIE vanaf 60 et met 1 flesch AZIJN a 17 Vi et Fen fraai SaladejCouvert vooi 10 et ZAANSCHE BESCHUIT p groote rol 7 et AARDBEIEN SUIKER P Pond 26 ZAANSCHE BALLETJES P Va pond 14 HUISHOUDZEEP 4 zware etukken voor 9 Alleen Vrijdag en Zaterdag Afgehaald uit de winkel A H LUCIFERS de beste 2 pakken voor 14 et PEPERMU MT FONDANT p l j pond van 25 voor 21 PRIMA LEVERPASTEI 2 blikken voor 25 Albert Heljn I r 339 GOUDA VOORDEELIGSTE KRUIDENIERSBEDRIJF IN NEDERLAND TEL 2855 WIJDSTRAAT 19 N V KOVEX HANDELSONDERNEMING DELFT MAASSLUIS GOUDA Toonkamer voor GOUDA en omstreken voorloopig KLEIWEG 54 Tel 2110 levering van Haarden Hanrdkachels Kachels Meubelen Naalmachmes Stofzuigen WaschmAchineH RUiwielen Kinderwagen enz enz alles Ie klas merkartikelen tegen de vaatg ostelde fabrieka en winkelprÜzen Alles op gemakkelijke betallngarvoorwaarden onder strengste geheimhouding I EENIGK VOORBEELDEN eert prima mi rkrywiel compl met lamp vanaf 75 cent per week een schittepende Patria kinderwagen vanaf 100 cent per week een waachmachine prima merk vanaf 75 cenl per week een Erres stofzuiger vanaf 50 cent per week een Kovex naaimachine vanaf 60 cent per week Meubelen van Ie klas meubelfabriek op nader overeen te komen condiUesI A TIJBOUT Kleivigej 54 Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZEKIHANDEL P ROND Pz Gouda iek I 77e Jaargang Vrtjdag 10 Juni 1938 wmm mmm SmI bI pn oPJI n l TIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKliN ÜrwPRKFRK mmFfflSl TT BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDREiTHT MOERC APELLE lEÜWI KKhKK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDÏNXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 5 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 M bijslag op den prijs Liefdadighei da advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone a Ivertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prüs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn bladvorschijntda eHiks behalve Zon en Feestdagen lABONNr ME rrSPRTJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de rglllK per lonper geflchiedt Frnncn per post per kwartaal ƒ 3 15 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA jeie agenten en loopera den boekhandel en de poatkantoren I ÖBll bureaux zü n dageiyks geopend van y G uur Administratie t 2745 Postrekening 48400 en Redactie Telef BERLIJN WIJST EISCHEN DER POOLS€HE MINDERHEID AF Officieus Poolsch commentaar houdt vol dat in den toestand verandering moet komen leden aar in aantal verdubbeld zijn de belangrijkheid e de qualiteit van ons materiaal de aanzietrlijke verbetering van he moreel der Chineesche bevolking hij Tpjiang Kaisjek in staat it de operaties te leiden zooal i hij dat van plan was T e bombarde Ting van Chinessclie steden waarmee woidt beoogt het moreel van het Chineesche volk te vernietigen beft into ge ndee tot uitwerkinigl dut vcvontwaardiigirjg wekt van de IM niillioen Chineezen die va stbesloten zün den oorlog vol te houden tot de overwinning W j hoper aldus besluit Tsjiang Kal fljek dat de bevrierrie mogendheden alle vei pllichtingen zullen nakomen cKe voortvoeien uit dp geldende venlragpn en China zullen helpen weegt een systeem van patrouilleering door vliegtuigen in te stellen om een einde te maken aan het bombardeeren van de burgerbevolking zooals in sommige Britsche bladen werd voorgesteld De vergadering der subcommissie der non interventiecommissie die op vandaag was bepaald is uitgesteld om den vertegenwoordigers gelegenheid te geven hun regeeringen te raadplegen kaart zet Zy ia beslote nieit toe t gever aan de eischen der national mten en wit alleen op ma ht steunen Liever wil zü allei verliezen dan concessies doen welkii zou den neerkomen op het einde van de Tsjïï chische Jiegemonie in de riet Fajechische landen I H t persbureau der Sudeten Duitschert f publiceert een communiqué waarin wordt gezegd Rundt heefj Hodza een inemoran dum overhandigd dat een opsomming bo vat van de eisehen vun de SudetenDuit schera gebaseerd op de door Henlein t Karlsbad geformuleerde acht punten De partij dringt er op aan aleer over te gaa i tot de besprekingen te vernemen of de principes der voorstellen van de party als basis voor dp besprekingen worden aanvaard of dat hert nationaliteiitsatatuut der Tsjecho Slowaakache regesring als basis zal worden aangenomen In dat laatste guval aldus het rommxiwiqu maakt de partij het vooi houd haar standpunt te laten weten ilaar het nationaliteitenstatuut haar niet beikend is Chineezen steken dijken door Honderddui nden boeren in gioot K vaar In Juli overstioonüng van de Gele Rivier te duchten Uit Hankau wordt gemeld dat de 0 marach der Japansche troeipen langs den Loenghaispoorweg de vorige week op ee nieuwen hinderpaal is gestuit de zich teloigtiekkende Chineesche troepen hebben op 3 Juni verscheiden dijken tusschen Tsjengtsjau en Tsjoeaiigwou doorgestoken en daardoor een groot g bied onder water gezet Waarschijnlijk werden ook andere dijken van de Gele Rivier met dynamiet verwoest doch deze tactiek kan op liet oogenblik geen volledige uitweiding hebben daar d periode van hoog water pas in Juli begint De overstroomine en zullen een zeer b langryke rol spelen in d e Chineesche ver dediging tenzij de opmarèch der Japanners naar Hankau zeer snel zou geschieden hetgeen niet waarschynlyk is De Chineezen ontveinzen zich niet dat het doorsteke van dykeln ook e ondergang zou beteekenen van hondenidui zenden boerflr die m dejie zeer dichtbevolkte streek wonen De Chineesche troepen hebben gisteiftvoi Tsjengtsjau ontruimd Tsijang Kaï siek heeft op de vragen van joumaliyten schriftelijk geantwwrd dat d ank zij onze troepen die sinds het begin van den zomer er BUITENLANaSCH NIEU WS UUITSCHLANI DuitBche propaj nda voot den volkswagen Het verzekeren der economische o afhankelijkheid als teeken van den vooruitgang Sinds Hitler den eersten steen le ide voor de fabriek van volkaauto s gaat de propaganda onafgebroken voort Millhoenen w igens moeten er ook gekocht worden De drijfveereii daarvan hebben we de vorige weök uitvoerig uiteengezet THians nog iets over de propaganda die al evelv nerkwaardig is als de heele ondememing m Jan en alleman in een auto te laten rijden Das Schwarze Korps van 1 Juni opent met ecn hoofdartikel getiteld jVolKswagen oder Schlagsahne volkswagen of slagroom Die titel treft in zooverre de kern van de kwestie dat men de menschcii er toe wii brengen spaarzamer te zijn m t lekker iüen en met voedsel in het algemeen en royaler met autorijden M a w de volksgewoont en moeten veranderen Want ae Üuitacher houdt gelijk bekend la van lekker eten Autoii iden daarentegen geldt ook b de massa an het Duitsche volk nog voor weielde vi n het autoreden niet kunnen veioorloveii Voor deze soort menschen aldus het S K is alles wat zij hebbon en doen normaal en alles wat zij niet hebben en doen luxe Op die maailer red in ierend zou ieder d n under van strafbare weeldezucht kunnen beM huldigen Als Müllers auto voor Schuize luxe ia dan kan Scjiulzes Schwelnsbraten voor Muller luxe zijn Maai MüUor is in dit geval verstandiger en breeder van opvatting dan Schuize Want hij meent dat hij meer van het leven geniet als hy een auto koopt e verder zuinig is tcrwyl Schuize zyn halve inkomen belegt in vetk hapjes In dez beidö typea stanT vooruitgarig en reactie tegenover elkaiar Opnieuw een schip voor Castellon getroffen walden met opzet buitenlaiidsche aciiepen tot doelwit gekozen Uit Madrid wordt gemeld dat opnieuw een schip van onbekende nationaliteit voor Beniüasim op 15 k m teij noorden van Castellon is gebombardeerdi Volgens de eerste berichten zyn bjj dit i ombarde ient tien personen gedood en neg tintidn gewond Volgens een naïier baricht omtrent het liombardement van het Fransche vrachtschip Brisbane by Benia aan de Oostkust van Spanje ataat het thans vast dat er twee Britten zijn gedood n i de noninterventie waarriemer volgens dit nadere bericht iiJdwiaird Jones geheeten en de scheepsagent Bullock De Brisbane meet 2451 ton het schip was y dagen dagien geleden uit Algiers naar Valencia vertrokken Te Valencia wint de overtuiging veld dat Het S K schildert dan beider oni re ing De reaictionaire Schuize heeft pompeuse ni uljelen en gegaraiideeni onechte Perzische tapytcn hij schraapt duizend mark bij elkaar om een vleugel te koopen voor zyn tjingalendo deftige dochter hangt zijn vrouw vol met iionynenvellen en verteert eiken dag eenige ponden vlessch en koek M iiller daarentegen richt zijn huis heel eenvoudig in een piano koopt hij niet wan spelen kan de familie niet en daarom heeft zy genoeg aan de volksradio De spyskaart is gezond maar niet duur En voor wat men spaart op café a koffiekransjes en brasipartijen op reis koopt hy eer kleinen wagen Het fllfft van heti artikel van htt S K luidt aldas de luchtmacht van Franco weloverwogen i alleen beter gesitueerden zich aanvallen doet op neutrale schepen om te kurnen veroorloven probeeren door een blokkade en terrorisatia der burgerbe olking de overwinning ti behalen In de laatste 24 uur zijn drie havens gebombardeerd n l Denia Alicante en Castellon in over het algemeen goedingelichte officieele kringen te Ijonden blyft men volgens Havas zwyg n omtrent hetgeen er gedaan zal worden om te antwoorden up de aanvallen der vliegers op Britsche schepen en eigendommen Lord Halifax heeft zich over deze aangelegenheid telefonisch verstaan met den mi nisterpresident die nog steeds in Hampshire vertoeft Men vermoedt dat de actie der rechtschen ten doel heeft de bemanningen der Britsche schepen er toe te brengen te weigeren naar havens te vertrekken welke blootstaan aan bombardementen uit de lucht en de verzekeringspnemies zoodanig te doen opvoeren dat er niet meer zal worden gevaren In Britsche diplomatieke kringen wordt medegedeeld dat de regeering niet over I Typferend it nu de wijze Wdarop hft Schwarae Korps daartegen op komt men haalt er zelfs de begrippen reactionair en vooruitstrevend bij Aldus Er zyn Kraftfahrer daar vei staat men zoowel autorijders als motorrijders onderj die ten groot deel van hun inkomen AAn ee motorvoertuig besteden dat hun vrouwen en kinderen in staat stelt op vrüc dagen te genieten van een toch door de ruimte een genot dait zij graag duur koopen Y w t er zyn ook menfichen met een vcei hooger i iriikomen die bij hoog en laag zweren dat zy zich zoo tets niet veroorloven kunnen omdat zij in hun oveirgroote wijbhtid atle in winst en verlies omzetten en tot de conclusie komen dat het goedkooper is Zo dag thuis te zitten dan een autotocht ie maken Dat zou een kwestie van smaak kunnen wezen Maar zij komtfh nitt ro i d vo r de zaak uit Zij aouden moeten zoggtn ik zit liever thuis en eet een flink stak va ker svleesch dan een boterham op een autotocht Zij beweren eichteo dat zij zich de De nat social staat is ev op uit de goederen die wij bezitten en maken aan dè menschen te brenojen Hij doet in economisch opïicht niets anders dan in het groot de behoeften leiden Hy wil dat ieder krÜgt wat geproduceerd kar worden Als het Duitsche volk zijn steeds stijgend inkom n op de wyze van den dommen reactlonnalr altijd maar zou blijVen besteden aan al maar meer tcn en dikker worden dan zouden wij ons al gauw niet meer kunnen voeden met hetgeen onze eiftcn bodem oplevert en wy zouden onze economische zelfstandigheid zonder noodzaak prijsgeven zonder er iets grijpbaars voor in de plaats te krygen In de vraag volkswagen of slagroom ligt het he e probleem der luxe Slagroom is luxe want daar kunneij we niet genoeg van krygen zonder onze economische onafhankelijkheid prys te ven De volkswagen i geen luxe want wy kunnen de beaoefte daaraan bevredigen Tekort uan geuthooide ai lieideis Het tekort aan gescaoolue arbeiders lieolt den autoriteiten aanleiding gegeven tot in de gevangenissen toe arbeidsltrachten te recruteeren welke voor de industrie noodig zyn i n circulaire van iï ii arbeidsdienst regelt de tewericistelling van gevangenen Een onderzoek heeft aangtoond dat thans meet dan bOüU geschoolde metaalarbeiders in de gevangenissen opgesloten zyn Voor de tweede maal op deteen avond belde zij om Achmet Ditmaal echter sprak zij zoo langzaam dat hi haar inderdaad kon volgen Neem dien brief mee beval zij plak er een postzegel op en breng hem dannaar de bus Vanavond nog ZIJ bleek evenwel geen rekening te hebtien gehouden met Achmed s psyche Van den eersten dag af dat h haar zag had hij haar niet mogen lelden en hij had haar dan ook nooit een dienst bewezen wanneer deze niet dringend van hem geëlscht werd De wijze waarop zij hem dezen avond had afgesnauwd vergaf hij haar nooit Met Iets van tegenzin nam hij den brief aan draalde hem om en om en dacht daarbij dat de Europeesche lady terwlUe van een zoo onbeteekenend stuk wit papier hem behandeld had als een hond En dat deed in zijn min ot meer naief brein gevoelens van wraak opkomen Een primitieve wraak Je moest dien brief verscheuren giiig het door zijn hoofd In snippersscheuren en de snippers door den windlaten verstrooien zooals Allah de zondaars Maar daar kon Aclimet toch niet toe besluiten De Koran verbiedt het zich te vergrijpen aan het eigendom van anderen EÏn Achmot gehoorzaamt den Koran Zal hij dus het bevel van die hoogmoedige lady toch moeten opvolgen Zich door haar laten uitschelden en dan nog mooi gaan zitten Gestraft moet zij worden wrokt het in hem Achmet s bruine vingers draaien den briel nog steeds om en om Maar moest die brief dan bepaald ver heurd worden Was het lioodig datde snippers Haar de vier windstrekenverstrooid werden Als hij Nora Tllden s bevel nu eens niet opvolgde en debrief onl eschadigd In de lade van zUneigen tafel deponeerde in plaats vanhem in de brievenbus te werpen wat dan óf de brief een belangrijke mededeeiing bevatte Slechts Allah wist het En als die mededeellng den geadresseerde dan niet bereikte Dan had Allah het dus gewild Ja dat was een goede oplossing op die manier lag het In Allah s hand ot Achmet s besluit een zware dan wel een lichte zonde zou blijken te zUn Voldaan zocht Achmet zijn portiershokje onder de trap op Daar stond naast zijn brits een tafeltje in welks lade zich een lx ek bevond dat de leer van den proleet Mohammed bevatte En in dat boek verborg Achmet den brief van Nora Tilden Buiten in het dal wordt gezongen Het zijn de Arabieren die eentonig en zwaarmoedig hun liederen ten gehoore brengen gewagend van de oneindigheid der woestijn daavtusschen door kUnJten Hebreeuwschc melodieën de zang toer Joodsche immigranten vol van lyrisch vertrouwen in het beloofde land maar ook vol van verlangen naar den Russlschon giond dien zij Juist verlaten hebben Achmet Hadl neuriet achteloos nu Geen rijker kroon Dan eigen schoon eens de t ene dan weer de andere melodie inee niet vermoedend welke verstrekkende gevolgen zijn besluit om den brief niet te verzenden nog zal hebben m Vijl weken later Dr Heinz Kaiserllen staat vour het raam van zijn hotelkamer in Munchen Van louter vreugde over zijn terugkeer in de hem zoo vertrouwde stad jstaat hij er wat nonchalanter bU dan anders zijn gewoonte is in dit oogenbllk bespeurt hij zelfs poethische nelgingen hij denkt In een pathetiek die hij tot dusver nog niet bij zichzelf heeft bespeurd Sinds twee jaar heett hij de elecUlsche trams niet meer hooren klingelen hij is wellicht met uitzondering van een paar kindere de eenige burger in deze stad wien dit lawaaierige gebel als rflu ziek In de ooren klinkt de zenuwsloopende drukte van het verkeer daarbuiten bedwelmt hem Hij is verrukt over de correctheid waarmee dat alles geregeld is Een wit bord met een roode cirkel waarin slechts oepl e zwarte stippen zijn aangebracht is voldoende om auto s iietsei s en voetgangers voor ongelukken te vrijwaren Elkeen weet waar hij zich uan te houden heeft Vanmiddag om twaalf uur zal hij de Ludwlgstraat eens oploopen en dan do Maxlmll janstraat Sinds dagen verheugt hij zich reeds op deze wandeling er is geen stad dlo zulke straten heeft als Munchen En vanavond zal hij dan een bezoek brengen aan de Staatsopera of aan het Concertgebouw om weer eena echte muzlelc te i FEUILLETON kunnen hooren Ook dat staat reeds uageniang op zyn programma Gewerkt wordt er vandaag nog met Ina Heldt mag gerust meegaan hij zal haai gezelschap weten ie waardeeren Morgen zal hij haai dan misschien dlcteeren Maar ook morgen toch zeker niet eerder dan dat hü een uurtje up het Starnbcrger meer heelt gerooéd Tol Tutzing toe zal liij roeien ook dat staat nu reeds btj hem vast Vandaal immers heeft hij het mooiste gezicht op zijn villa welKe hij daar In het park zal zien liggen als een slot in een van de sprookjts van Grimm Hij wendt zich thans van het raam al en bcgcett zich naar den spiegel In de beste stemming bekijkt hij het gelaat dat hem tegenlacht Ja ja ik ben veranderd geeft hij toe Men zou mij voor een officier uit de koloniën kunnen houden En otschoon hij niet ijdel is weet hij toch dat dit nieuwe gelaat hem goed staat De oude Kaizerlien die van vroeger heelt hem wei eens geërgerd Dat zwaartiliende die serieuze levensbeschouwing zijn absolute onbekendheid met hetgeen er In de wereld t koop was dat alles paste hem toch eigenlijk niet Nil is hij beter over zichzelf te spreken hij en toen zlJ eindelijk een streep on naam zette lag er op haar ge van volle tevredenheid Misschien de verdienste van Nora Tilden denkt hij Die hoeft hem wat meer belangstcUlng voor en daarmee een wat betere kijk op het werkelijke leven bijgebracht Dlc heeft hem wat c noemt gevormd Wordt v rvülgd