Goudsche Courant, zaterdag 11 juni 1938

i 19748 stlg om Iemand met wien men al jaren Zou het niet mogelijk zijn dat h tl zaken doet zoo op te lichten en elschte gemeentebestuur van Boskoop zijn Noor f twee maanden gevangenisstraf dèrburen op dit euvel wijst In het bel I Verdachte riep de clementie van den lang van belder inwoners politierechter In omdat hlJ nog nooit veroordeeld Is geworden en omdat hlJ het Het concours van Concordia geld aan den benadeelde heeft terug be H K H Prinses Juliana heefteen groote bronzen medaille beschlkbaai 1 taald De politierechter wüde daar wel rekening mee houden en veroordeelde hemtot een geldboete van ƒ 4U subs 40 dagen en een voorwaardelijke gevangemsstrafvoor den tijd van 4 maanden met eenproeftijd van 5 Jaar H A S boomkweekersknecht alhier had een dynamo weggenomen toebehoorende aan zekeren Hooftman j Het rapport was tamelijk gunstig jreden voor den oflicier om een voor waardelljke gevangenisstraf te eischenvan 2 maanden met een procttijd van 3 jaar Conform den elsch werd S ver joordeeld Stofwolken aan het Reljneveld j Onhoudbare toestand j Langs de Oroeneweg in den volks j mond genoemd het Reljneveld te Allen a d Rijn wonen meest Boskoopers omdat de grond ten zuiden van dien weg onder Boskoop ressorteert en daaren boven de menschen die aan de anderu kant wonen zich geheel In Boskoop thuis gevoelen Ze kerken en winkelen In Boskoop en hun kuideren gaan er school Indertijd heeft de tegenwoordige burgemeester van Alfen zich wel eens Ingespannen om te trachten dat deel vanAlfen bij Boskoop te annejceeren HoLzou ook veel natuurlijker zijn Alleen om te trouwen en te stommen gaat mennaar Alfen en helaas enkelen om testempelen Gas en electrlcitelt betrektmen van Boskoop alleen voor waterzorgt de eigen gemeente Maar dat Iser dan soms ook naar Omdat de afstand zoo groot Is en er onderweg bijnaniet wordt getapt smaakt het water dikwijls erg naar de leidingen Al met al Isoorzaak dat men er zich zeer stiefmoederlijk bedeeld gevoelt vooral ook omdat de weg verschrikkelijk slecht onderhouden wordt Als er een auto voorbijgaat en dat gebeurt nogal eens Is hetverschrikkelijk zulke stofwolken er opwaaien Er zullen In Allen wel niet veelwegen meer op die middeleeuwsche manier behandeld worden De mensqhen die er langs wonen moeten reeds wekenlang deuren en ramen hermetisch gesloten houden anders ligt in een minimum van tijd hun heele huisraad ondereen dikke stoflaag gesteld voor het alhier te houden con L cours ter gelegenheid van het JubUeuinl van de Chr Harmonie Concordia Blauwe bloempjesverkoop De op j l Woensdag gehouden blauwe I bloempjcsverkoop ten bate van het Bos r koopsch Drankweercomlté heelt bracht de som van ƒ 54 924 Bpnoemlng Uit 55 sollicitanten Is tot tuinman vani de sortimentstuin van do Vereen Boskoopsche Culturen benoemd onzo i plaatsgenoot de heer H Jongenbu rger Burgerlijke Stand GEBOREN Marianne d v E Hooger biug en D Boere Hendrika Maria d V J de Jong en A C van Balgoot Anthonio z v C van Bommel en W s van Eijk Maria Ewaldlna d v DM C Koster en D Hoogendoorn joost Gcrrlt Hermann z v J Kant en t Pikull OVERLEDEN P G B Brand aijaar C Vlaskamp 62 jaar ONDERTROUWD P Pit 28 Jaar en M van Hotl 6i jaar J Grllfloen 27 jaar on A Oudshoorn 24 jaar j Kleijn 33 jaar en G Vermeulen 25 jaar GETROUWD D van Soest 27 jaar en P van Voskuilen 21 jaar p Mijderwljk 59 jaar m G v Klaveren 56 Jaar Cotip ereen De Boskoopsche Veiling Veihngprijzen van 3 S Juni 1938 Kozen Fechtold 110 40 Wendland 117 56 Hadley 72 41 Claudius Fernet 43 27 liriarcliff 40 2i Butterfly iO 25 WiDi Kordes 75 24 Mme Jules Bouché öl 38 Roselanditt 55 24 Florex 5 35 Phoebe 20 26 Vierlanden 24 3 i Chas P Kilham 48 23 Edith Helen tiö 30 August Noaek i 42 21 Else Poulsen y i l G oria Mundi lOS 51 KUen Poulsen 74 24 Paui Grumpel 112 35 llosa Mundi 108 67 Mevr v Straaten v Nea 74 54 Ingar Olsaon lU 31 Queen Mary til 28 Leeuwenlrekken 30 21 Lathyrus 14 8 Pioenen 15 35 Violieren 40 30 Clematis Prins Hendrik 120 200 idemLe Coultre 240 170 alles per bos 20 Hortensia 60 33 per stuk vinding die men by het museum heeft opgedaan Er iB overigens in onze stad niet veel dat van algemeen belang is Men wacht op het zomerweer om van het mooie seizoen te gaan genieten Het is de jaarlijks weerkeerende hoop dat het nu eens een voortreffelijk seizoen zal worden Scheveningen is een bron van inkomsten voor een deel der bevolking Als het daar wat goed gaat wordt er door de kleinere bevolking iets meer verdiend zóódat in de wintermaanden niet aanstonds bij hulp en steun behoeft te worden aangeklopt Voor de gemeentefinanciën beteekent een slecht jaar altijd dubbel verlies n l derving van inkomsten en noodaakelijkheid van hulpverleening Scheveningpn is altijd voor de gemeentekas een duui plaatsje geweest Er is van het oude dorp haast niets meer over want de krotten zijn afgebroken Vraag niet hoeveel millioentjes alleen deze modemiseering in den loop der tijden al gekost heeft Kn nog kosten zal Men is n l nog lang niet aan het eind er mee Een vernieuwmg heeft het station S S in de hofstad ondergaan Was er leelijker en viezer station dan dat De aanleg ervan was in alle opzichten onpraktisch en in de grofste fouten kan natuurlijk geen verandering worden gebracht Men heeft nu de eer p ste klasse wachtka mer voor goed opgeruimd Misschien heeft die in vroeger tijden nut gehad nu was dat uitgesloten Minder gelukkig lykt het dat de vrije toegang tot het perron ia opgeheven Er moet nu ook vyf cents entree worden betaald Voordeel kan daarmede niet worden behaald want er is nu ten allen tij de een man noodig die de kaartjes knipt nut iheeft het ook niet want aan een eindstation bestaat er geen aanleiding om het station af te sluiten Alleen uniformiteit van alle stations zal het motief zijn Allerongelukkigst is het moment voor de invoering ervan en de verbouwingen die er vuor noodig waren gekozen Juist vlak v de Pinksterdagen Het perron was op ver proces gevoerd en ik Ken geen Stolzen berg De man met de ambtelijke plicht kijkt hem over den rand van zijn lorgnet wantrouwend aan Eduard Stolzenberg eischer tegen doctor Heinz Kalserlien gedaagde leest hij bijna plechtig uit de acte voor Blijkbaar meent hij dat het duidelijker wordt als hij de vdornanien noemt Wie is Eduard Stolzenberg vraagt Kalserlien geërgerd Ik ken niemand van dien naam En toch hebt u een proces tegenhem verloren protesteert Muschmanndreigend Wat moet dat dan voor een procesgeweest zijn Dat weet ik niet En waarover gaat dat proces eigenlijk I Dat is voor mij van geen belang Ja hoort u eens even protesteertKalserlien nu op zijn beurt het Is toch i wel wat heel dwaas dat u bij mij beslag wilt komen leggen zonder dat u weet waarom I j Nu is Muschmann weer geheel de man met de ambtelijke plicht j Pardon Ik leg alleen beslag In verband met de achterstaUlgo proceskosten Zoo komen wij niet verder zegtKalserlien hoofdschuddend Geeft u mijmaar eens even dat pamfletje waaruitzou Wijken dat u gemachtigd bent omhier beslag te leggen tieefi M ten finma geemuiUmiie Waschmachine Nïele Amerikaansch model teg eit den la 0n imj4 van FI 145 Verkrijgbaar in alle eerste klas zaleen f Mr en Mevr Falcon op Dulndlg t Bij belangrijke spoKieve gebeurtenissen ziet men altijd opvallend veel Falcons Dat ligt voor de hand De Falcon Is een sportieve chique Jas voor Dames en Heeren met een zeldzame coupe en vlot van model Prettig licht en luchtig in het dragen n daardoor geknipt voor ons klimaat Neem ook een Falcon maar Ut op het zijden halsetiket n het certificaati 19 22 24 27 32 o 37 45 Btrgrambacht Gemeenteraad De Raad dezer gemeente kwam Woensdag j l in vergadering byeen Tegenwoordig alle leden Voorzitter de heer Blaniren oto lurg Na de gebruikeJylui openi worden de n tuli p der voriige vergaderinjr gelezen pa onveranderd vastgesteld Ingekomen waren de volgende stukken Circulaire minister van o jciaie Zaken ovtr uitbreiding werk c fchaf ng Voor kenniBgevnM iiangenomcn Goedkeuring conti jU ur voor gemeenschappelijke rekening De Minister maakte Keen bezwaar het salaris op f 1000 te stel len Goedkeuring Ged Staten omtrent de wijziging van de tarieven voor krachtstroom Beroep Bijkerk In eeii der voiigc vcigaderin en ia door Bykerk gevraagd om vergoeding voor reisgeld voor schoolbezoek zijner kinderen te l rkkerkork De raad was van ooideel dat prenoenide Bijkerk op deze vergoeding aarspraak kon maken daar de aiistanti van school meer dan 4 k m bedraagt zoowei naar Lekkerkerk als Bergambacht In beide gevallen zou dit ƒ 17 60 bedragn Evenwel waa de raad van oordeel dit verzoak naar Lekkerkerk niet te willigen daar d school alhier van gelijke richting is en daarop door B geen bezwaar gpniaakt W Bezoek te Bergambacht zou voor de gemeent vcMjrdeeltger zijn Op gromi daarvan Is het verzoek niet ingewilligd waarop B kerk in beroep is gegaan bij Ged Staten Ged Staten evenals de ii specteur van het h O stellen zich op hetzelfde standpüni zood at dit bei oep niet ontvankelijk is vpfklaard Thans is B in beroep gegaan bij de Kroon De stukken liggen bü Ged Stater ter inzage B en W hebben deza Jngeyic en zijn tot de conclusie gekomen dat er geen nieuwe gezichtspunten zijn Alleen de Hoofdinspecteur vtin hpj L O ichaart 7 i h aan de zijde van Bük rk er stelt zich op het standpunt dat h=t ven ichil in kosU ii voor de gemeente geen bezwaai kan zij n O 17 Juni zal deze aak bij den Hooj Raad b handeld worden B en W stellen voor geen afgevaardigde te benoemen Aangenomen Voorstel B en W tot het aangaan var een overeenkomst met het Destructiebedrij te Overschie N V te Gekro Deze bieden een nieuwe overeenkomst aan en wel op de oud basis iVa cent per inw en H A met verschil dat bü de oude overeerfltomst jaarlijks een verrekening plaats had by de nieuwe niet De vergoeding 75 der huidwaarde blüfi gehandhaaft indien dit bedrag lager dai 25 cent is vervalt dit Voorstel B en W uitvoering te g vei aan steun aaai kleine tuinders De heer v d Dool is hang dat het z gaan als steun aan kleine boeren en wel oen groote nul Ook de heer v Buuren is over de regelin ï niet tevreden daar het bij de e voorkomi dat degene welke het t meest noodig hebben niets krygen Ds voorzitter is het hiermede e ns hoewe de toepassing zoo soepel mogelijk is komt het vaak voor dat A die het minde noodig heeft steun krygt terwijl B hO wel hoog noodig niet ontvangt Bij al deze regelingen zün bezwaren nochtans oordeelt hij het beter ook voor de tukiiOers een re geling te treffen en dit in handi n te stellen van dezelfde commissie Aangenomen Vervolgens eenige afen overschrijvingen welke zoiader stemming worden aangenomen Tn de commissie voor het nazien der jremeentebfgrooting 1937 worden benoemd d heeren P v d Dool C v d Velden en P V Buuren Aangeboden werd de rekening van hot G E B elke een winst aangeeft van f 3814 48 raming ƒ 2810 alzoo een grootere winst van ƒ 1004 48 Roidvrnag De neer v d Dool bespreekt de werkverschaffing en wijst op verbetering van de Boven Opweg Deze i thans voor ryverkeer afgesloten Dit is vervolgens een goed object voor werkverschaffing daar eder er mede gebaat is De heer de Graaf bespreekt een deijf ijk onderwerp wijsti op de circulaire van den Minister en beveelt de Kerkweg aan voor A erbetering De heer v Buureri heeft zien baggeren bij de woning van Zgderlaan Daar is rulgens hem een noodtoestaJid Spr zou gaarne ziexi dat door de waterleiding deze slo t wekelijks werd échoongespoten Ook wijst spr op de noodtoestand van do haven die zoo H at de schippers er niet inof uit kunnen Dit is volgens spr te zoeken in de ondergrond en wel in de slechte toefitand der walkanten Ook dit zou ver weritverschaffing in aanmerk ng komen daar dit toch verholpen moet worden De heer v d Dool zegt eertijds als wethouder deze zaak met Ged Staten te heb ben besproken doch dat hij geen medewerking kon krygen Nog wordt ter tafel gebracht de erordening op verplichte aansluiting op de waterleiding mede eenige opmerkingen B en W stellen voor deze in te trekken en opnieuw gewijzigd vast te stellen met als datium van ingang 1 Aug SS Wordt besloten Hierna werd de openbare vergadering ee schorst en werd overgegaan tot geheim j zitting 1 Na heropening vwïden geen besluiten meer genomen en de openbare zitting ge sloten OUDERKERK a d IJSSEL Concert De muaiekvereeniging jExce sior zal bij gunstig weer a s Zaterdagavond aan d Kerkweg een concert geven Burgerlijke Stand GEBOREN Pleter Douwe z v D Hendrik en A Ritskes WUhelmlna d v W Slingerland ONDERTROUWD T Heuvelman 23 jaar en C Speksnijder 21 Jaar GETROUWD W Lagendijk 54 jaar en C G Hoogendijk 34 Jaar H R Hendriks 22 Jaar en M Scherpenlsse 18 jaar OVERLEDEN Albert Marinas Verkalk 17 Jaar z v wed M Verkalk Vogelaar Slmon Loeve 20 jaar PREDIKBEURTEN 1 Zondag 12 Juni Ned Herv Kerk 10 u v m en 7 u n m dienst voorganger onbekend Wljkgebouw lo u v m en 7 u n m de t heer A de Redelijkheid g o Geref Kerk lo u v m en 7 u n m Lees dienst REEUWIJK In de flank g red n Vrijdag op Zaterdagnacht is de vrachtrijder Verkalk alhier te Leldschendam door oen uit een zijstraat komende luxe auto die links den bocht om reed in de flank aangereden De vrachtauto werd dermate beschadigd dat verder rijden niet mogelijk was en moest op sleeptouw naar Gouda worden genoiiien Ook de luxe auto beliep schade Drle Inzittenden der vrachtauto en ook de bestuurder van de luxe auto bekwartfcn geen letfiel De politie te Leldschendam Is met het geval gemoeid Collecte gewapende dienst De jaarlljksche collecte ten behoeve van het fonds tot ondersteuning van den gewapenden dienst In de Nederlanden zal in deze gemeente worden gehouden aa de hulzen der Ingezetenen in de week van 15 tot en met 18 Juni a s Burgemeester e Wethouders achten het niet ondienstig de Ingezetenen te herinneren dat dit fonds niet is opgericht en wordt aangewend om datgene te doen waartoe de Staat verplicht Is maar om buitengewone belooningen uit te reiken aan hen die voor ons vaderland en overzeesche bezittingen lijf en leven hebben veil gehad Zij vertrouwen dan ook met het oog op de steeds toenemende behoefte dat de ingejpteneni door milde offers blijken zullen geven van hun belangstelling In het lot der gekwetsten Geschiktheid voor gasverkenner Bij een Ingesteld onderzoeknaar de geschiktheid voor gasverkenjier bij den luchtbeachermingsdlenst gehouden In een der lokalen in het gemeentehuls werden een jao tal personen daartoe getetst Hiervan bleken slechts een vijftal personen volledige geschiktheid van de reukorganen te bezitten terwijl aan een achttal personen zeer matig moest worden toegekend Het Ugt in de bedoeling om hen die geschikt bevonden zijn op te lelden tot gasverkenner waartoe een cursus zal worden gehouden De afdeeling E H B O hééft thans haar oefeningen In de behandeling en het dragen van het gasmasker beëindigd Begonnen zal nu worden de vrijwillige brandweer bij de motorspuit te oefenen In de behandeling en het dragen van het gasmasker met als slot een oefening met de motorbrandspuit De overige diensten bU de luchtbescherming zullen ook met gasmasker worden geoefend De Geldschleterswet Burgemeester en Wethouders hebben ter openbare kennis gebracht dat is Ingekomen een verzoek van C Lafeber es om toelating als bedoeld in art 6 der Geldschleterswet voor de Goudsche Spaar en Voorschot Maatschappij Te samen sterk onder mededeellng dat voornoemde Maatschappij zal worden gevestigd in het perceel Wethouder Venteweg H 152 te ReeuwUk Arbeidsbeurs Bij de arbeidsbemiddeling staan deze week 131 werkzoekenden ingeschreven tegen 124 vorige week Keuringsdienst van vee In de laatst verloopen week werd door de gezameiUke slagers In deze gemeente bij den keuringsdienst van vee en vleesch ter slachting aangegeven 10 varkens en 4 koelen terwijl Ingevoerd werd 197 K G vleesch en 106 K G kalfsvleesch Door den veehouder M Moons werd een kalf van Van Leeuwen een kalf en N van der Smit een kaJf ter vernietiging aanfiregeven terwijl een in nood geslacht varken van den slager E van Meurs in het klein werd verkocht onder toezicht van politie Burgerlijke Stand GEBOREN Wllmpje Cornelia d v J C Hoogendoom en E Teekens Theodorus MartlnuB z v G Stolwljk en O C Steenkamer GIJsberta Johanna Maria d v G Stolwljk van G C Steenkamer Maria d v G Verdouw en Ch Krlkke Johannes z v P van Tol en Th K van Rijswijk GEHUWD L P Sekerls 25 jaar te Waddinxveen en L van der Bas 25 Jaar alhier T A J Hoogendoom 36 jaar te Boskoop en M H Hoogeveer 35 jaar klhler Nieuwerkcrk a d I Md Gaskamer In het pand Kerklaan m Is een steenen schuur In gereedheid gebracht bestemd voor gaskamer ten dienste voor de luchtbeschermlngsdlenst Hier zullen reukproeven genomen worden teneinde enkele personen te kannen aanwijzen die Ingedeeld kunnen worden bij de afdeeling gasver kenners I Wedvlucht postduiven Zondag hield de postdulvenvereenlglng De Luchtbode een wedvlucht van Valkenswaard Afstand 89 K M Losgelaten 8 25 uur Aankomst als volgt Joh V Vliet 1 14 15 R Hoogendoorn 2 9 12 J V Vlanen 3 6 7 M den Toom 4 J Muit 5 11 13 17 A Hoogerwaard 8 10 Joh Stolk 16 Aankomst eerste duif 9 54 07 laatste dull 9 41 24 De postdulvenvereen De Reisduif hield dezelfde vlucht waarvan de uitslag Is als volgt I K Kleybeuker i 6 ii a de Groot 2 25 26 A SU eef 5 J A Kauffeld 4 17 0 21 27 H Sterk 5 E D v Vliet 7 A Groenendijk 8 p Verhoef 9 lo 52 G Kauffeld 12 W Wijnen 13 B Rademaker 14 19 Chr A de Koning 15 22 28 51 G Compeer 16 J Schel 18 D Heu velman 23 N de Man 24 33 s HazenI broek 29 j v Luynen 3ü Joh HeuvelI man 54 Aankomst eerste duif 9 28 54 laatste duif 9 36 18 omlag hield de pustduivenvereenigingDe lieisdtiif can wedvlucht van Valken waard 89 k m Losgelaten 8 25 aankomsteerste duif 9 28 43 laatste duif 9 36 18 Deprüzen werden als volgt bahaald l 6 e 11 H Kleibeuker 2 25 en 26 A de Groot 3 A Streef 4 17 20 21 en 27 J A Kauffeld 5 H Sterk 7 E D v VUet 8 A j Groenendijk 9 10 en 32 P Verhoef 12 G M Kauffeld 13 W Wynen 14 en 19 B Rademaker 15 22 28 en 31 C A de Konin 16 Kk Compeer 18 J Scheel 23 D Heuvelman 24 em 33 N de Man 29 S Haaenbroek tSO J van Leunen 34 Joh Heuvelman I Modevak examen MeJ M C H Hoogendoorn ie aan deRerste Rotterdamsche Modevakacnool geslaagd voor het diploma coupeuse Wijk verpleegster hiiiBbezoekfter Zuster iRolloos is voor vast als wykver pleegsterhuisbezoekster benoemd t I 0OP der bevolking Ingekomen E Karreman van Bergschen hoek Joh v d Graaf van Zeveniiaizen G H Rijm en Joh v Vliet van MoordVecht j Vertrokken A de Jonge en W Vink van Ouderkerk a d IJssel Bnrj erlijke Stand i GETROUWD P Domsteeg 2 en C A Rook 22 j Waddinxveen Sdirijfwqze plaatsiuiam In verband met verzoeken van verschillende zijden wordt ter algemeene kennis gebracht dat in de achrijfwüze van den naam onzer gemeente geen verandering ia gekomen en de x niet is vervangen door gs zooals door verschiUenden gemeend wordt Volgens de wet van 1 Juni 1870 Staatsblad 88 ia de naam der gemeente Waddinxveen Luchtbescfaerming Het bestuur van de afdeeling Waddinxveen der Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbeschermlng heeft een samen spreking gehad met het onderwijzend personeel van alle scholen In de gemeente teneinde te geraken tot een meer intensieve ledenwerving De secretaris der afdeeling de heer Sloet gaf een korte uiteenzettïhg van de bezwaren die wel eens worden geopperd waarna een uitvoerige gedachtenwlsseling over dM onderwerp en over het doel der vereendging in het algemeen ontstomi Ook de technische zijde van het vraagstuk werd aan een bespreking onderworpen Het resultaat was dat alle aanwezigen voor zoover nog geen lid als zoodanig toetraden en dat een aantal personen zich bereid verklaarde de ledenwerving op zich te nemen Kindervoeding Gedurende de wintermaanden heeft het comité Kindervoeding In totaal ontvangen ƒ 1383 67 Hierbij zijn Inbegrepen tiet saldo van het voormalige Oranjecomlté f 9 35 en het saldo van het voormalige Crlsiscomlté A 109 64 In totaal Is uitgegeven een bedrag van ƒ 1218 55 zoodat het elndsaldo bedraagt 165 12 Met f 196 werd begonnen Boskoop VOor den poiUlerecliter j Voor de Haagsclïe politierechter heeft zich te verantwoorden gehad H M Z koopman te Den Haag Hij was bij den garagehouder P J van der M gekomen met wlen hij reeds lang in zakenrelatie istond en had verteld dat hij eöi groot werk in zicht had maar dat hij om dat werk te krijgen eerst een aantal accu s voor de taximeter centrale zou moeten koopen i Deze accu s zouden moeten kosten ƒ 4 per stuk wat een koopje genoemd mocht j worden en of Van der M nu niet al vast maar ƒ 25 kon voorschieten Deze gaf 25 later nog eens ƒ 10 Maar toen kwam het moment dat de accu s geleverd moesten worden en het bleek dat verdachte niet over de accu s kon beschikken omdat hij niet In dlenst jffas van de taximeter centrale De oflicier vond het feit nog al ern 77e Jaargang Zaterdasr 11 Juni 1938 mmm wmm aSS i SiX H VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BwERKERK OU GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE müWMtiVJ KK UU DKRKERK OUDEWATER R EEUWIJK SCHOONHOVEN STOT WTTK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVBRTENTIEPRUSi Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnmnmer 20 bijslag op den prigs Liefdadigheids advertentiën de helft van den pr s INGEZONDEN MEDEDEELINGEN de voorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn bblad verschijnt dageltjks behalve Zon en Feestdag en regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op Abonnementen worden dagielüks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA j ome agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Ohm bureaux zyn dagel ka geopend van 9 6 uur Administratie en Eedactie Telef litsre 2746 Po8trekeiÜD £ 48400 abonnementsprijs per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar de l tfïin P looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 Peze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex zien toen zelfs de grootste experts geen iangeren duur voorspelden dan enkele maanden gezien de zware geldelyke offers die men zich zou moeten getroosten terwyl de werkelyfcheid zoo geheel anders was Waarom zou de oorlog van morgen niet even lang wellicht niet langer duren In elk geval zal een ni uwe oorlog op geheel ander basis worden gevoerd Het luchtwapen is geperfcctionneeixi en de draagwydte ervian kan men moeilyk beoordeelen al heeft men eenige practijk opgedaan in Spanje en in het V erre Oosten Aangelegen depots van levensmiddelen kunnen uit de lucht worden beschoten en vernield het afsluiten der zeeën zou scherper kunnen worden aoodat overzeesche transiporten nog meer zouden kunnen worden beperkt als in 1914 18 het geval was Bovendien kan Engeland onze tegenpartij worden waardoor de voorziening van overzee der voor ons land vitaile artikelen geheel zouden kunnen worden afgesneden Het zijn problemen die niet zy n te overzien Het beste weermiddel is het zoo goed mogelyk kunnen voorzien in hetgeen ons volk zou noodig h ben uit eigen land Wy hebben al een voorsprong gekregen door de Umburgsche kolen onze tarwebouw is uitgebreid De liegeering heeft besloten om groote voorraden voedings en veevoederdepots aan te leggen Dit is zooals wy hierboven hebben gezegd een lapmiddel zij het misBchien ook een lapmiddel van eenige beteekftnia Want tegenover het aanlegg en van groote voorraden staat de Lamdbouwcrisiswetgeving welke tot doei heeft de voortbrenging van agrarische producten te breidelen Dez e twee dingen zijn in tegenspraak met elkaar De Nederlandsche Regeering heeft voor het aanleggen van de noodzakelijke voorraden het stelsel gekozen dat de importeurs daarvoor moeten zorgien en deze voorraden financieren naar rato van hun invoer in bepaalde basisjaren De volle druk wordt daardoor op de impor Cen fS enntaittel is onmisêaar jSaummei bastaat uit twee Uiultn een spreekkamer enz Een min of meer monumentale trap leidde naar de eerste etage die over de geheele breedte van het huis zich uitstrekte en slechts enkele meters bq ven den beganen grond wasi Aan het begin van de Laan van Meerdervoort en vooral in de Archipelwyk kan men dit model zien en bewonderen of afkeuren Het dateert uit de jaren 80 tot 90 Daarna zyn allerlei variaties gekomen van heele huisjes groote boven en benedenhuizen eindelijk de befaamde etages en tot slot de flatbouw Alles heet tegenwoordig flat Als een groot heerenhuis dat niemand meer bewonen wil in drie of vier kleine woningen wordt gesplitst dat heet al dadelijk een flat Dat klinkt beter dan de scheldnaam kazerne die tóen vroeger voor dergelijke complexen gebruikte Aan den stryd tegen het nieuwe stadhuiaplan nemen natuurlijk ook allerlei zonderlinge figuren deel Zoo lazen wy een betoog van één die het raadhuis in een soort Indische tuin wil bouwen om daarmede het verband met Indië te demonatreeren Dat kon zoo mooi omdat het stadhuis toevaillig aan de Javastraat grenst Hoe meer het plan omstreden wordt hoe meer kans het heeft ongewijzigd te blijven Wij durven wel te voorspellen dat het dóór gaat want men heeft zich op deze kritiek al lang voorbereid geleerd door de onder teurs legd terwyl deze importeurs en fabrikanten de kosten ervan op het groote publiek kunnen verhalen Dit publiek wordt dus opnieuw extra belast Eerst heeft het de hoogere prijzen te betalen verbonden aan de landbouwcrisisheffingen in welken vorm ook en nu de hoogere pryzen als gevolg van d § economische weerbaarmaking van het iandl Het is duidelijk dat men niet op die wijze kan voortgaan daar dit leidt tot telkens en opnieuw beperken van de koopkracht der bevolking Wordt het systeem consequent doorgevoerd dan zal dit uiteindely k niet het minste effect kunnen sorteeren Het ware te wensehen dat door terugkeer van het vertrouwen de belemmeringen konden worden weggenomen die het internationaal handelsverkeer thans zoo zeer bemoeilijken In dezen tijd van militaire en economische bewapening zal dit echter voorloopig wel tot de vrome wensehen behooren £ ERSTË LAD Wij brcn gen een enorme oerscheidenheid in uitsluitend prima slo Jen gummi enz Seonomische Bewapening prijslagt nxe adoerUnlie Eikt Zie Dahlmann Brieven uit de Hofstad MCDXXX Het nieuwe B adhuis Jan Publiek heeft in lang n tijd niet zoo n mooi kibbalonderwerp gehad aJs thans het ontwerp voor ons nieuwe stadhuis is Dagelijks brengen de Haagsche bladen ons kortere en langere ingezonden stukken evènzoovele ventielen voor opgekropte boosheid of voor jubelende vreugde By den één vliegen de vellen en de spaanders er af en blyft er van het ontwerp niets over by den ander is het alles lof en eer voor het grootsche en monumentale werk Het zal alles tezamen niet veel baten want de beslissing is al gevallen en het onti erp zal zonder veel wijzigingen worden uitgevoerd Nog eenmaal als het gebouw gereed is zal er een orkaantje waaien maar dan zal er verder niet meer over gesproken worden We hebben dat precies zoo by het gemeen temuseum doorgemaakt Aan het nieuwe moet men ook wennen Met ingestampte eerbied zien wy tegen de kunstwerken op bouwgebied door onze voorvaderen tot stand gebracht op misschien is het waar dat die niet te overtreffen zyn en zelfs niet te evenaren Het is begrijpelyk dat de moderne architecten in de verste verte niet een imitatie van die klassieke werken willen geven en dat zij naiar het tegenovergestelde hebben gezocht Wie Den Haag in zijn diverse wjjken eens gaat bekyl n kan tijdvakken van éea bouw der woningen vaststellen Wat heeft men gedweept met de uitvinding die haar naam zelfs aan Den Haag heeft ontleend n l de Haagsche verdieping In de huizen werd de partièrre laag van verdieping gehouden Daar waren alleen de keuken de eetkamer Qoupons Mantehtoffen t3uni prijzen Confectie DOET THANS UW VOORDEEL BUS C H Neem dadelijk n AKKERTJE Stop die razende kiespijn I AKKERTJES zijn onfeilbare pijnsiillers en bevrijden U direct van zenuwpijnen spierpijnen hoofdpijn Onschadelijk Lel op 1 AKKER merk Per koker van 13 stuks 12 stuivers Per doos van 2 stuks 2 stuivers Ten einde zich te bewapenen voor den Hirbf moet men niet alleen bedacht zijn op Isf versterken van leger vloot en luchtpHsht maar moet men ook zorgen dat het iMd voldoende voorzien is of voorzien kan Wfden van de noodige levensbehoeften voor Rtffich en dier Zoowel vuor de stryd rs il vüM het overige gedeelte der bevolking De oorlog van 1914 heeft voldoende doen en hoe moeilijk het is om voor de noodige ittenemiddelen te zorgen De N O T in ons luid heeft te dezen opzichte prachtig werk ïedaan maar de N O T zou haar functie niet hebben kunnen vervullen indien lie Geiilieerden niel van goeden wille geweest waren Ue N O T zorgde vooruamelyk voor garantie dat de in Nederland van overlee geïmporteerde artikelen niet over onze 0ü8tgren s verdwenen In een komende ooris het de vraag of de voedsel voorzienmg even gemakkelyk zou kunnen plaats ïiaiten Hls m 1914 1918 Want gemakkelyk Kiug het toen al kon men natuurlyk niet iwi ieven op d n voet als voor den oorJoC JoCiV j hebben moeten rantsoeneeren soms Kift zeer sterk Maar wfl hebben ons er liporheen kunnen slaan Voor oorlogstijden tai men alleen iiet meest efficient te werk lun door zichzelf geheel autarkisch te maken ni a w om geheel in de eigen zij het k bescheidener behoeften te kunnen voorliet Zulks is vanzelfsprekend onmogelyk oiadftt de wereld nu eenmaal een gebonden enheid beteekent Tal van grondstoffen o e ten uit andere landen komen omdat deie in het eigen land niet gevonden worden Men kan trachten om de chemie te hulp te roepen door het vervaardigen van synthetische producten maar ook daaraan is ten grens al zal de wetenschap die grens telkens weten te verplaatsen Bovendien beteekent een zich autarkisch instellen de verdere vervreemding van de andere landen hetgeen het oorlogsgevaar verhoogt Maar het aanleggen van belangrijke voorraden teneinde tenminste voor enkele maanden gedekt te zijn moet steeds beschouwd worden l8 een lapmiddel Het is een lapmiddel Wanneer men tenslotte toch voor het grootite gedeelte op het buitenland blyft aange len Nadat immers de voorraden zyn ingeteerd ia men toch weer gedwongen om goederen en producten uit het buitenland te betrekken met alle consequenties daaraan verbonden Eèn oorlog beperkt zich niet tot luttele maanden Men heeft dit in 1914 ge Dat zult u toch wel kunnen raden Inzake Stolzenberg tegen u Die man zou romans in vervolgen kunnen schrijven denkt Kalserlien wiens geduld uitgeput raakt Stolzenburg Stolzenberg tegen mij Wat Is dat Stolzenberg tegen mij Nu loopt de machine plotseling vlot KalserUen s tegenspraak heeft haar zoo te zeggen gesmeerd Muschmannis nu een en al ambtelijke plicht niets als ambtelijke plicht Ik heb Inzake Stolzenberg tegen utot taak beslag te leggen op uw eigendommen ter voldoening van de aan hetRijk verschuldige vervolglngskosten Kalserlien kijkt niet bepaald Intelligent Aanvankelijk meent hij den man verkeerd te hebben verstaan maar als op hetzelfde oogenbUk de tasch van meneer Muschmann open springt en daaruit een aantal blauwe zegeltjes te voorschijn komen begrijpt hij dat geen woord verkeerd tot hem is doorgedrongen Beslag leggen op mijn eigendom men vraagt Kalserlien Maar waarpmwilt ü dan eigenlijk beslag leggen Dat zei Ik u toch al Inzake Stolzenberg tegen uf Maar m n waarde heer denk jenou dat het mij ook maar een syllabeduidelijker wordt als je mijn twaalfmaal In de minuut den naam Stolzenberg opdient U wordt geacht op de hoogte te zijnvan het proces Stolzenberg tegen u zegtMuschmann streng Ik heb nog nooit in m n leven een zijn actetasch klikken stelt zich voor als Muschmann en vraagt dan bent u dr Kalserlien Daar Kalserlien dat niet kan ontkennen gevoelt de heer Muschmann zich verplicht om zich met een Gohath ten eenenmale vreemde handigheid een lorgnet op den neus te tooveren hij ziet er nu uit als een hoofdagent met meer dan dertig dienstjaren wiens pensioneering elk oogenbllk kan afkomen Ik heb mij van een ambtelijke plicht te kwijten doctor kondigt hjj aan Kalserlien Is even verbaasd maar moet dan plotseling In zichzelf lachen Dat die ambtenaren hem den eersten dag al met een pascontrole of iets dergelijks moeten lastig vallen Maar enfin Iaat hij dat maar niet zoo tragisch opvatten Er is desondanks nog veel te genieten in Munchen Een ambtelijke pUcht Wat is ervan uw dienst Ik kom van het belastingkantoor Kalserlien verwondert zich opnieuw Van het brtasUngkantoor Belastingkantoren zijn nu eenmaal niet bijster populair Of zou dat tijdens zijn afwezigheid anders zijn geworden Plegen de rijks en gemeenteontvangers nu den nieuw aangekomenen misschien een afgevaardigde te zenden om hem te verwelkomen Ik heb namelllk opdracht begintMuschmann maar hij maakt den zinniet af en schraapt eerst gewichtig zijn den slechts voor hem was zij de kleine Inge gebleven omdat zij in haar bakvls schen Uctde steeds zoo bewonderend f naar hem had opgekeken wanneer zij op I haar dagelljksche tocht naar de Meisjc § H B S zijn villa passeerde En toen hij I haar gisteravond dan zoo plotseling zag had hij vriendelijker gegroet dan vroe ger zijn gewoonte was Maar onmlddel lijk daarop volgde een herhaling van I het gebeurde met pastoor KloSe op het perron Verbazing gereserveerdheid een I koel knikje uit Terwijl hij nog over deze beide teleurstellende ontnwetlngen nadenkt wordt er geklopt Dat Is niet het kloppen van het kamermeisje dergelijke onmlstiare hotel gedienstigen kloppen zachtjes zelfs GMn boon en wast op eenen dagh G en boom en valt ten eersten slagh VKUILLKXON Welkom thuis 1 wonderlijke beieveniaMii van dr Kalserllen door WILL AMBERG Vervormd ja dat dunkt hem t juiste wrd en dat verklaart ook waarom gge JJ kennissen hem niet meer herkennen onbezonnenheid de extra fooi misloopen Zou dat Uia Heldt al zljn Dat kan niet Hij heeft algesprokön dat zij elkaar In de hall zullen ontmoeten zij zou hem zeker nooit In zijn ka mer bezoeken En overigens Is het pas i tien minuten over acht haar trein komt Immers eerst over zes minuten aan Binnen 1 De deur wordl slechte tot op een derde geopend en dg de kier wringt zich een zeer omvangrlmünensch die op het eer ste gezicht aair een Goliath doet den l ken Nochtans Wijkt hij niet met pul en ateravond namelijk juist toen hij uit eenlgszlns schuchter omdat zü In voort trein stapte zag hij op het perron i durende vrees leven door een of andere a pastoor van Starnberg wiens voUe Wöpathle hij steeds had genoten en die oor weldadige doeleinden nooit tever ïs bij hem had aangeklopt Toen hij j zag nam Kalserlien verheugd zijn af een goed vooi teeken zijn Mlverzorger als eerste bekende In het I Jjwland te ontmoeten En toen deed bet merkwaardige verschijneel voor t de geestelijke hem verbaasd aan i J tórde vervolgens beleefd maar zeer jjfltjes teruggroette om hem omnlddel2 daarna den rug toe te keeren en In stroom van reizigers te verdwijnen iiBn minuten later bUna voor den in boog maar met actetasch en penhouder bewapend te zijn keel De vreemdeling buigt Ietwat afgeme Wat voor opdi acht vorscht Kal ten laat geheel onnoodlg het slot van serllen rolf Worit ff ïio y o e Inge Scherer ontmoet I at wil J nu was zij niet klein meer zij i mtusschen een heele dame gewor