Goudsche Courant, maandag 13 juni 1938

ABONTiEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de JMttTjing per looper ffeschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 Abonnememten werden dagelyka aangenomen aan cftia Bureau MARKT 31 GOUDA onze agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Ome bureaux zy n dagelyks geopend van 9 6 uur Adminiatratie en Redactie Teief Ëg Btt 2746 PostrekeninK 48400 Onderhandelinfcen zullen nojf deze week aanvanjren De Tsjechoslowaaksche regeering heeft besloten het memorandum Üat Henleins gevolmachtigden Kundt Petere en Roffihe op fi Juni aan Hodza hebben overhandigd als basis van discus ie met de partij der Sudetonduitscherb te aanvaarden Nog deze week zullen cle underhandeUtogen betreffende het mcmaiandum dat de eiscli n der Winst voor de Henlein partijDe derde oï laat tv veiilcïzlngsdag welke glsttrm geh tiü woia biaeht opnieuw winst vöorW Henlein partij De verliezen voor de soclalihien un coinniuniflten worden gesciial op 5ü tot a pet de Cechen boekten oenigc winst Behalve In de kleine üurpen Waiar naar Havas meldt op do kiezers hterk3 pressie werd geoefend blijven in liet ge bied daSudetenduit hert nog 15 lot 35 ptoceat burgers Ceehen ot Duitsche democraten die met tot do Helnleln partij tehooten on die door een speciaal minlïcr iedciistatuut bcsehermd moeten wortf i indien Eidmjiiistratipv autonomie wordt verleend Het merkwaardi lc verfachljnsol van Qt algeloopen verkiezingen ia wel aldus vervolgt Havas dat de Dultsche communlaten en masse naar de Heniein partij fljn overgeloopen ïn sommige plaatsen hrtiben 90 pet dei communisten voor de flndetenaultscherB gestemd Dat bevestigt de opvatting van difcgoncn zegt Havas die van oordeel zijn dat do vooruitgang der Sudetendultflchc partij eerder aan economische en Mjclale dan aan nationale oorzaken moet worden toegeschre n Nu de verkiezingen zijn Ptgeloopen kan do regeering zich wcei geheel aan de bespiekmgen mei de partijen over het mlnderhedenstatuut wijden Naar de of Itcleuze Prager Preese verneemt worden de onderhandelingen met de vertegenwoordigers der Sudetendultsohe partij morgen voortgezet De HongaarMhe en Poolsche gedelegeerden zijn uitBeaoodigd voor een dezer dagen te houden informatieve bespreking De Russische en Oekrolnisehe natlojale raad m Sub Karpalhlsch Rusland toen eveneens de positie der minder Mden in dat deel van Cechoslovakije besproken Op de stemmmg dag is het in enkele plaatsen tot Incidenten gekomen Te Reicherberg gin hel volgens Havas ernstig toe in een gevecht tusschen Duttachers en democraten Vijf personen werden gewond Volgens het Dultsche Rpparafie en Leverlnc van Uurwfrken Hoekstra Gedipl Horl Gouwe 51 Teief 37SI Uw linnen Zomerschoen vuiti haal dan Bchnenwit bij Joh Muurling L Groenend ze wonden als sneeuw zoo wi G €n belasting voor het wati bü d £ Jachthaven de Watei mmf a GravembroèküChewe F 20 Reeuwijk Boekbtndery D v Leevira Turfsingel 23 Het betere adn voot inbinden van alle 8oort boeken jaargangen ea aioiiei PASFOt s FOTO DAEMS Zeugbtraal 6 Iemand vaste pcsitie vraag 80 gld tegen rent fe i afl Br no 2913 bur k d bW IJSPOEDE koude en wanne bweidlnc 12 verchillende kmakm a contant F Bejemer v Heii lraal VAN WEELDE s Tf BAK is in smaak en seur beter dan elk iider Een genoegen een genoegen v h Garage Luxe Laat bij ons Uw QostaiJ ontvleklïen en niod lp raen i ƒ 1 G Roelofs Waleatraat Welkom thuis De wonderlijke belevenissen van dr Kaiserllen door WILL AMBERO Een bevel tot executie Is geen pamjeije antwoordt Muschmann beleedlgd maar nochtans overhandigt hij Kalser ö net papier Deze leest ïuS Stolzenberg Eduard fabrikant fJ Halensee Kurfürstendamm honiZHf elscher in rechten vertegen oraigd door dr Arnhelmer advocaat 1 procureur Berlijn w contra Jjwseruen dr Heinz doctor in de cheWflJ natuurkunde BerlJjnChar r urg Kantstraat honder twee en J gedaagde In rechten vertegenjjwralgd door dr Vogt advocaat te Ber nde terzake van den ingestel i orden de door gedaagde Kelserlien oö eischer Stolzenberg te betalen bepaald op vierduizend vljfhon 11 22 zltüng van den Arrondls rechtbank Berlijn m get Ktihnle Uw adres voor Ai beslliW goten buizen enz Groene Caf bolineum A Hermenet U Kade 77 ïel 243 AutorMIes AutoB m ot chauffeur Garage Ent Zeugestraat 4 Teief 2 EulkcnYoeder gemengd jjaad gnff n Ö 7 cent per pond 10 Jio Opf okvoeder 12 cent por pw E J Wientjea StiiatU l Zeer voordelige j en w Zomcrberging zowe voor boot als Uw kano JaclilhaW de Watarnimf Reeuw k Een Jongen gevTSWi magazönwerit leeftl 14 5 Boelekade H Voor HOUT TttlPLE i Uwad TrN f Fluweelen inrel95tT I M Groote v rr i Uge prö Eau dé Cologne in diverse merken Parfunn BOLOOOT 4711 COTY LENY SOIR DE PARIS HOUBIGANT COTY 4711 SOIR DE PARIS POMPEA EAU DE COLOBNE EN ODEURS PER MAAT KWALITEIT BEKEND ADRI VAN MAAREN Wijdstraat 13 KERMIS TE HAASTRECHT KUNST VRIJDAG 10 ZATERDAG 11 en ZONDAG 12 JUNI Waar denkt U met de KERMIS heen te gaan Natuurlijk naar WAARACHTIGE KUNST DAT KUN JE ZEGGEN VAN STUDIO S PORTRETWERK IMMERS KUNST IS VERBEELDING DER WERKELIJKHEID EN JUIST OMDAT FOTO S VAN STUDIO ZOO NATUURGETROUW ZOO ECHT ZIJN DAAROM IS ELKE STUDIO FOTO N STAALTJE VAN WARE PORTRETKUNST EN OMDAT ALLEEN HET BESTE GOED GENOE i VOOR U IS GAAT U VOOR BETER PORTRETWERK ALS VANZELF NAAR DE KLEINE BETUWE WAAROM OMDAT men zich daar boven alles het meest amuseert Dansen op onze schitterende Dansvloer Met de grootste warmte is het nog heerlijk bij ons te dansen PRIMA CONSLMPTIE ook met de kermisdagen VERSTERKT DANSORKEST GEBR SIRRE STARREVELD VELE KERMISATTRACTIES OP HET TERREIN De ondei nemer vraagt ook Uw bijzondere aandacht voor de KERMIS ATTRAGTIES FOTO STUDIO als zweefmolen van den heer de Vi oom uit Gouda De prachtige schommel van den heei Brantenaar de K 18 schiettent hoofd van Jut pyramidesport hengelsport Brasselsflh biljai t en variété theater vian den heer Grendsveen voor het eerst te Haastrecht en o a palingent OTurkraam Iedere bezoeker die zweeft biJ De Vix om of igebruik maakt van de mooie schommel van den heer Brantenaai kan op verltregen Icalartje gratis vliegen met de Pelikaan of dwalen in het doolhof met lachspiegel naaikeuze Busdau zou zeggen Hoe bestaat het DE ONDERNEMER W KOMPIER Op ieder uur van den dag ot de nacht Cigaretteti uit mijn nieuwe automaat Antoon van Katwijk Walegtr 8 lel 2320 ALLE BLOEMWEKKEN keurig en voordelig TH IA Tafel groote Jnaat ƒ 1 2 i Stoelen met holle kap ƒ 1 25 Wilhelminaatraat IS Ta koop broni en Etalageopstand met ïl ges epen glasplaten Spierinigstraat 5 Wijdetraat 7 Teief 26 9 Repareeren van Stofzuigers alle merken opmcitw prikkelen van ankers ƒ 5 Te kooj Electr Autoband an p Hiip SaaLbach Oosthaven 61 Je koop Veerenbed 1 peis 3 dig Adres Kleiweig 22 DE KWARTJES RUBRIEK ELKEN ZATERDAG plaatsen wjj in de KWARTJES RUBRIEK kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstreyela ƒ 0 25 elke regel meer 10 cent bij vooruitbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Eureau 10 et verhooging B z 3 Gedipl Costumière voor het maken van Japonnen en Majntels v d Palmstr 61 Markie en Rolluike Jalouzieën Zonneschermen Prima Dame ifietB te koop ƒ 7 50 Zeugestraat 4 Alléén Hebox Lumen PIET BLOKZIJL TE KOOP aangeboden 1 gashaard 1 gronte spiegel 1 gasfomuis 1 zwart marmtran pendule en couueö 1 lirTien kast 1 ledikant en matras 1 kapspiegel eenige slaapkamerhtoelen 1 bloemenstardaard slaapkamertafels 1 w schtafel met marmeren Had eenip kleine tafeltjes een Lianglamp 3 stoelen met rood trijp Te b vraigen Fluweelen iiigel 44 vóór 4 uur Katwijk aan Zoe Plaats gezocht voor i personen om Zondags medo t rydc n mot auto Br met prii opg order no 2S97 bur v d blad Tuiitstraat 85 85 A U 3 5 Een r ke kleurschakeering Gabardine Damesmantela waarondsr prachtige pasteltinten wachten U Alle maiftela met prima bijkleUrende ziJde gerserd 12 76 14 50 15 10 75 Iets bijzonder voor deze prijzen H BLOM Groenendaai 6 Ëen heerlijk kopje thee Heeft U last ain pünlijkt voeten eksteroogpn eelt of fcalkna els Het wordt pu nlotn verwyicterd dioor Zr van Aa Gouwe laS Tel 3281 Bij alle gelegenheden BLOEMEN en PLANTEN van Fa G L Gen raagd een net Meisje voor de mor¥ nureiii V Itersonlaan 8 Nette Vriendin gevraagd R K leeftijd 26 jaar Peperstraat 68 Kt biedt jich aaii een Huisnaaiattr Peperstraat 68 Gevraagd flinke Dienstbode voor dag eh nacht Kmeis BleekerssinKel 71 Gevr net flink Meisje n et beneden 16 j v h ti P G zelffit kuiui werken Karnemelksloot 179 aanm Maandag n ir Mevr Klaarenibeek Kruge laan 30 vraagt een nette Dagdienstbode PjG Niet onder de 18 jaar Meisje gevraagd vooi tijfie lyk halve dagen Krugerlaan 21 B z a net MCiBJe 14 j liefst voor halve d per I Juli Br no 2889 bur v d blad Cievraagd een Dagdienstbodc van morgönB Sh 2 tot avonds 7 uur Br no 2894 bui v d blad fi z a nette Dagdienstttode voor begin Juli goed kunnende koken en werken v g g v Br THo 2901 bur v d blad Zeilboot te koop 8 M lang 2 20 M br met ± 3 M2 zeil zeer snel ƒ 150 Jachthaven de Watemimf Reeuwyk F 20 Net Meieje gwraagd Zich aan te melden Zaterdag na 8 uur by Mevrouw Spaas Markt 16 probeert dan eens onjze vakkundig gemêleerde speciaal thee a ƒ 0 27 per ons Te huur eenige goed oiuierhouden Moderne Woningen op het voormalige O N A ter rein Huurprüs ƒ 5 26 en ƒ B 60 per week Te bevragen bij G J van Wingerden R v Catsweg 3 en G V d Horat Turfmarkt 42 M J KAMPHUIZEN Lage Gouwe id4 Teief 2755 Mevr Voa v B IJzendoortipark 10 vraagt tegen 1 Juli een nette Dienstbode v d en r B z a nette Werkster alle dagen beschikbaar Br no 2899 bur v d blad Meisje gevraagd Plateelbakkerij de Iris Karnemelköloot 44 Gevraagd voor termijnbet zaak Nette Welbespraakte Vertegenwoordigers Salaris en provisie Br no 2911 bur v d blad Gevraag een Noodhulp niet ouder dan 20 jaar of een Werkster v Bergen IJzendoompark 9c Te huur mooi Bovenhuis pracht voor en achter uitzicht Huur billijk Br no 2895 bur v d blad Te koop gevraagd ten Kampeertent Br m uitv inl en liefst m prü sopg no 2900 bur v d bl Te koop een z g a n Damesfiets met torpedonaaf Spieringstraat 93 Te huur Woonhuis Weeserf f 2 p w Pakhuis id f 1 p w Bevr Martenssingel 26 Won ingzoekenden Mafcel aar Hogen oorn heeft voor elke beurs voor eiker stand in elk deel der atad eei woon of wÏTïkelhuis te huur of tl k op Voor Uw loodgWerswerk en Kleetricitelt Uw adr Jart Spee Spleringstr 149 Tel 2826 i POSTZEGELS In en verkoop van Nederland en Koloniën Nieuwe Zomerzegels 1938 18 cent per serie O A V d Want B Martenssingel 83 Heerenmoliêres vanaf ƒ 2i 0 Dames Fluw schoenen ƒ 1 85 VAN MAAREN s Vijverstraat Veemaritt ReataurA it billijk te huur voor bruiloften ea partyen V MiddelUntstraat 19 N Markt 38 39 Tel 2625 ant i lenldntr GARAGE CITAX Te huur enkele prachtwoningen huurprijs f G ƒ 6 60 en ƒ 7 p w Te bevr C Noordegraaf Groenendaai Te koop gievr Jongensfiets 18 imch en autostep op luchtb Br no 2891 bur v d blad Triplex Eiken en Vurenhout het beste adre Wilhelminaatraat 18 Tel 664 TELEF 3000 Te koop zoo goed als nieuwe Bakfiets handwagen op lucbtbatidien Raam 101 PIRA SSTRO SftAREN JAGER WESTHAVEN 20 R K Heer m kina vraagft Huishoudster z kinueren voor kost en inw Na wederz goedvinden huwelük Br 110 2892 buv v d blad Een prachtig gestroomlijnde goed onderh kinderwagen cii kogels Iteigerstraat 25 LAGE GOUWE 64 Wimkelhuis Keizers raat v V g w e h f 3 50 p w Tfe bevrRaam 165 Gehaakte Sprei te koop Groenewej r Hofje 3 Zordag niet Goed onderhoudrn Meisjes fieta te koop leeftijd 8 10 j Julianastraat jio 3 Slaapgelegenheid gezocht ki klein gezin of b j weduwe Br no 2893 bïir v d blad Te huur Burgerwoonhuis bev 2 k keuken aerre 8 sl k on poort Gr v Bloiastr 51 a Moet U verven Probeer dan certs UctzCma s Verf uit de Stoofsteop Wegers omstyndigh ter oviem aangeb goed ingerirhte Aardappelen Groenten en Fruitzaak in volkujke buurt Br no 2966 buï v d blad Gebouw Daniël Naaierstraat Ds GRISNIGT van Harderwyk a Maandag a s half acht Pension aangpu f 2 f 2 25 per dag Casper Fagelatr 14 Hilversum Pianoles degelyk onderwijs zeer billijke onditie Mej Verzijl OosUiaven 38 Nette Woning ie huur a d K Raam Bevr Makelaar Hogendoom B Martensstr 8 Ruime Zit Slaapk dir gevr stilb stand in of bij Gouda door heer uitsrl ƒ H p mnd Br no 2890 bur v d bifid lerk CD Eerpplaalseo te huur met groote nnmte Goedgekeurd voor IJsbedryf vanaf ƒ i per waek J V Maaren Pepei btraat 4S loevende Zeelt te koop a ló et p K O bij A Srnilt Bei scheweg B 159 Gouderak Wegens omstandigheden te koop een Heeren en Damesrijwiel Raam 184 Te huur modert Huis met tiuim nieuwe gedeelte Gonst Huygenstraat billijke huui Te bevr Mart onssti iat 4 ENGELS A J WEMPE Leraar M Jouberta aat 142 Afbraakhout te koop Tq bevragen op het wer c Ford Garage Nieuwsteeg Te koop 2e hands rijwieionderdecien frames wielen tn en alle soorteni geijkte gewichten Speksnijder Gouwe 8 Te koop gevr een Pand mP Jachthajen de WateAii rtf Reparatie Helling Te koop Heerenfietp z a n Radio wisselstr P thófoou m platen Harmonica fn ronde salontafel ook bakkerswagf n Vest 67 zolders in te richten fabriek Het repareeren van een goede schoen Iaat dat G Geukee doen Vlamingstraat 14 Br no 2898 bur v d blad MUZIEKSCHOOL Weethsven 39 Elementaire Zang en Theorie kloBsen ƒ 2 per kwartaal Te koop een Voor behang alleen in de Beban gselbeurs ZeugeBtr 86 Tel 2025 Behangen 20 et per rol Studie Piano f 5 fa G Gabry Westhaven 44 Waachtafeis aosetinrichtingen Baden met gt yserg JAN SPFK nog go dkoop i Te huur Winkelhuis Kuiper Pakhuis te hmir gevraagd Hefat nw bovenwoning Br w 2 83 bur v d blad Te huur Bovenh CralJethstr 6 k m balcon en v wascht ƒ 5 5Ö Bevr Krugerloim SI ïftKaat 41 zeer geschikt voor Kleine Auto merk Sinsrer ÖB 4 portieren te koop bïj J Hulleman Kleiweg 20 groenteuMiak T oevrager Verloren damfstaach m fototoestel Zaterdag 4 Juni ongeveer half acht bij ingang St Jarskerk Tegen goode beloo ning terug te bez v d Wpy L V Meerder 211 den Haag W Melkert Spoorstriat SR Td koop 4 krielen m haan HuiR tp huur ƒ 4 40 per week Te bevr v Dam Bothstr 72 tevens te koop vr kippen kontinen duiven v Viiet TollAiatr i 77e Jaargang Maandag 13 Juni 1938 fiOIIDSOlË WMNT EWbIL t BiS nPny S TENTÏEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN KwFRKFRK onnFlw DÏ iiT BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE OUDERKERK OUDEWATER REEUWiJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZE N enz Ktbladverschijntdag elijks behalve Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gou U en omstreken behoorende tot den bezorjïkrinK 1 5 regels ƒ 1 30 eïke regel mew ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring l B regels ƒ 1 SB elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 büalag op den prüa Liefdadigheids advertentiën de helft van den prijs mGEZOm EN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomat van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn DE VERKIEZINGEN IN TSJECHO SLOWAKIJE Winst voor de partij van Henlein Henlein s memorandum aanvaard als basis van discussie I teristieke kenmerken zoo moeten wij ook Sudetenduitschers ondanks een al gemeen Duitsch cultureele gemeenschap I den eigen aard van onze maatschappelijke en poUtieke vernieuwing immer weer manifesteeren I Het beantwoordt aan nieuwe reallstiJ sche ideeën en bovendien aan onze diepe overtuiging dat zoowel het fascisme als j het natlonaal soclailsme aan hun staatsgrenzen ae natuurlijke vooi waarden van hun bestaan verhezen en daarom niet over te brengen zijn op onze verhoudln en van jijzonderen aard De verKlaring van Henlein in 1958 na de annexatie van Oostem ljk heeft een anderen toon Het nationaal socialismt dat Henlem vier jaar tevoren voor de grenzen van de TsJechotJowaaksche republiek liet staan wordt plo seling bij het congres van Karlstad don iJ4 Apiil 19 hot ofllcieele begrip der partij Op Uit congres heeft Henlein verklaard ondanks de staatagjenzen kunntii ich ook de SudctendultSchors als deel van het Dultsche volk vmarmee wij onlüsmakelijk verbonden walen on blijven niet omtrekken aan ten wereld besc hou wmg die hedeB un dage allg Duitschei s m do wereld met vicugde belijden Zooals de Dultschers der gamche wereld erkennen ook wij de nationaal socialistische lundament eic levensbegrlpprn die geheel ons gevoelen en denken vervullen en volgens wolk wij het leven van onze volksgroep m net kader der wetten zullen vormen Hier eikende H ni m dus openlijk dat de partij der Suuetendultüichers zich georgaiuseerd heelt volgens de naüonaalsocitüisliseht princlpcü wat trouwens voor cfiD ie0er sinds IsJi tijd üMldellJk was Diensi plicht in China ingevoerd Coaitientiatie van lapaifHche oorlous s hepen r p de lanetse voor een aanval ou Hankau Reuter meldt uit Hankuu dat de minister van oorlog dei centrale Chineesche regeering heelt aangekondigd dat tn het vervolg de dicnfctpllcht zal worden doorgevoerd zondei uanzien des persoons Ook de zonen uu rljk j en invloedrijke tamllies moeien dienst nemen hetg ecii een tot nu toe ongekend lelt is hi de Chlneesche gescliiedenis Naar uit Honkong wordt gemeld heeft de Chineesclie luchtmacht uit Amerika 50 Jachtvliegtuigen ontvangen Volgens een officieel Clüneesch communiqué is de Japansclie opmarsch naar TsjengtsJ ióor het oogenbUk vertiaagd Chmeescl en Japansche troepen staan bU SJaho op ge K M ten OosL en van TsJengtsjau tejenover elkander De hoofdmacht der Chlneezen trekt vandaar evenwel terug De Japanners concentreeren op de Jangtse ten Oosten van Wo hoe om over de rivier een aanval op Ha kau te doen Chlneesche vliegers die waren uitgezonden om deze schepen te bombardeeren zijn er In geslaagd één ernstig te beschadigen volmaakte eenheid der belde groote Westersche naties toonen Het wetsontwerp werd met algemeene stemmen aangenomen BUITENLANDSCH NIEUWS EREENIGDE STATEN FRANKRIJK Daladiei w jst ffixwte uitgaven af Uiteenzettingen maken diepen indruk Crediet toegestaan voor de feestelijke ontvangst van het Britsche I koninklijk paar Daiadier heelt vooi de Kamercommissie van ilnancien een uiteenzetting geloven over de elschen Inzake salarissen van ambtenaien ouderdomspensioen uilkeermgen aan landbouwers en hulpv r eening In g val van aan den landbouw aangerichte schade Daiadier verkiaaid Er zijn twee voorwaarden voor de lumdhaving wn den vrede een kiachtig leger ik golool dat wij dat hebben en gezonde Ilnancien Helpt mu de tinancién gezond maken De verklaringen van Daiadier maakten diepen Indiuk op de leden van de flnan ifele Kamercommissie De ministerpresident verklaarde o a duv hij om den iranc zooals hij dal tot nu toe gedaan heelt te kunnen handhaven op een maximum koers van 179 gedwongen is Kdere onmiddellijke groote uitgave van LK hand te wijzen De kiachtige wooiden van den premier verooizaakten eenige ontstemming onder dp communl ten die hun motiö voor verhoüging der ambtenaarssalanssen handhaafden Deze motie werd met 23 stemmen gematigden en radieaal socialisten tegen 5 der communisten verworpen De 12 bocialisten onthielden zich De radleastsocialisten dienden daarop een motie in waarin vei trouwen 4n den mlnlstei pi esident wordt uitgesproken j Deze motie werd aangenomen f Aan het alot der bijeenkomst dienden de communisten een nieuwe motie in waarin verhooging der belastüig op groote vermogens werd geélscht ten einde alle besproken hervormingen te kunnen tinancieren Dt gematigden en een klein deel der radicaal socialisten in totaal 13 stammen waren tegen Slechts de vijt communisten stemden voor terwijl 21 commissieii den de socialisten en het mocrendcel der ladlcaal soclallsten zich onthielden Het bezoek van het Btdtsche Koninklijk paar Daiadier heeft tijdens de vergadering van de Kamer de directe beraadslaging gevraagd over het wetsontwerp inzake een crediet met het oog op de ontvangst van het Brltsche Konüiklijk paar De lapporteur gal te kennen dat het een crediet van M nullloen betreft waaraan hi 1 toevoegde dat acht mtlHoen reedi waren toegestaan Hij word van alle banken toegejuicht toen hii liier ian toevoegde dat geheel Frankrijk gelukkig is het Biitschc Konmklijke paar te ontvangen De feesteUlkhoden zullen de gehcele wereld de nieuwsbureau was het gevecht ontstatin nadat Cechen en communisten de venters van door Dultschers bewoonde huizen hadden vernield I De andere Incidenten vonden plaats te Grünwald hier werden twee gearres teerde Dultschers door Cechen mishandeld Te Bodenbach Is dr Tangl mishandeld en weid een groep Dultschers aangevallen van wie twee naar het ziekenhuis moesten worden overgebracht De Dmtechf leider te Falkenau werd gewond terwijl ook nabij Karlsbad vechtpartijen zijn voorgekomen I e uutuikkellng van 4e Heniejn party ALs mtn i f n idee wil krijgen van de ontwikkeling die de partij der Sudetendtütschers goduiende de vijf Jaren van linar bestaan gekend heeft moet men trrufgrtlpen ojj de verklaring die haar stlcht r Konracl Henlein in J93 deed Het was leods duidelijk dat de beweging van Henlein haar ontstaan en ontwikkeling te danken heeft aan de gebeurtenissen in Euitfcchland maar de pai tU dei Sudetenduitrehers die zich in den aanvang Sudetendeutsche HeimatIront noemde ojil kende systematisch elke Ideologische betrekking mi t hefDui s he nat ionaal socialisme Deze partij sprak zich op zeer opvallende wiizp uit voor alles ten gunst van de Integriteit van den staat Koinad Henloin verklaarde op B Octot T u i aan Journalisten te Praag Ri cds meer dan autzend jaren leven Dultschers en Tsjechen in deze landen ti amen en altijd was hun lot gemeenschappelijk Wlj gevoelen te st rk de mach van his jri jehf gebeurtenissen dan dut wij In ernst een territoriale vtrdechiig zouden overwegen Daarom wUzen wg eeilljk en beslist eik vermolmden van oas af van Irredentistisch stroven Henlein erkende niet alleen uitdrukkelijk de o nachend baarheid van het grondgebit d van den Tsjeehoslowaukschen staat doch eveneens het blnnenInndsch bestuur der republiek In dezeltdo proclamatie rklaarde hij Erkennend den Tsjechoslowaakschen slaaf onderschrijven wij eveneens de ginndgedaeht de democratie die galant is voor de gelijkheid v m rechten du volken WU zijn besloten alle middelen der democratie productief te maken en te ontwikkelen en zoo te geraken tot jen vreedzame en vruchtbare samenleving tusschen de volken van dezen staat om hierdoor biJ te dragen aan de pacificatie van gansch Mtddol Europa Bij een groote manifestatie op 21 Oct i iM ren Jaar later dus tn Boheemsch Lelpa ging Henlein nog verder en zei Evenals het fascisme en natlonaalSücialisme nadruk leggen op hun karak McGall heeft bekend Skeegie Cash ontvoerd e hebben Hij zou het knaapje niet opzettelijk gedood hebben Mc Call hooft bekend Skeegie Cash ontvoerd te hebben Edgar Hoover de leider der O men heelt medegedeeld dat Mc Call heelt verltlaard geheel alleen het knaopje ontvoerd te hebtien Hij heelt Skeeglr van het bed gelicht toen het ventje lag te slapen Hij had daartoe een zukdock over zijn mondje en een andere over de oogen gebonden Vervolgens nam Mc Call het jongetje mee naar huis waar hij volgens zijn zeggen 7ag dat liet knaapj al dood was Blijkbaar was het knaapje gestikt Mc Call zou toen hij er zich van bew ust was dat hi t ventje dood was hem m zijn armen naar een dichtbij gelegen bosch hebben gedr igcn en daai m het dichte struikgewas nebben geworpen Hierna heeft hij zich weer naar huis begeven en do dreigbrieven die hij tevoren had geschreven verzonden Ook thans wordt het onderzoek voortgezet en wel door zestig G men Men hoopt nog uit te vinden wie Mc Call s medeplichtigen geweest zijn De kindorroovers hebben uit deze misdaad sleelits een voordeel van vijt dollar gehaald aldus Hoover WIJ licbben de geheele som teruggevonden op een biljet van 5 dollar na I DUITSCHLAND Het Httis van het Duitsche rcenidelintfon verkeer j in do onnuddellijke nabijheid van den Potzdamcr Platz tf Beilijn wordt het Huis van het Dultsche Vreemdi iingen verkeer opgericht De eerste steen van dit gebouw zal op 14 Juni worden gelega I Alle groote organisaties van het vieem dqllngenverkeer zullen hier haar zetel verkrijgen Onder toczlchOyan prof Speer welke met de arcITltScHirale ver andcung van Berlijn is belast hebben I de architecten Hugo Böttcher ep Theo j Dierlïsnieler die boldm aan liet bedrijf f der Rijksspoorwegen zijn verlamden de plannen voor het nieuwe gebouw ont I worpen Het zal veiriizen op een rond j plein ZUn hallronde gevel zal een lengte vioi 106 M hebben mayr de achterzijde i van hot gebouw lal uugeveer 20n m lan I ziln Het zal en oppeivlakte van 12 XX j M2 beslaan t Kenschetsend voor het gebouw zullen gelijkvloers de bngen gangon en op de eerste verdieping de groote vensters zijn Het gebouw zal een congreszaal met 16ft plaatsen bevatten Deze zaal zal over een Ulnk tooneel en een installatie voor filmvertooningen beschikken Op de eerste verdieping zijn nog talrijke tecst en vergaderzalen ondergebracht De verdere verdiepingen zijn voor de kantoren der hij het document om het weer In zijn uctetasch te bergen Kaiserllen s blik neemt vroolijk lachend atscheid van het dmg dat daar maar oven vierduizend mark waard zou zijn En dan blijven zijn oogen nog even op het opschrift gericht waarom weet hij niet maar in ieder geval prent hij zich de beide adressen goed in het geheugen Eduard Stolzenberg Kurf urstendamm honderdveertig het andere Kantstraat honderd twee en dertig Muschmann neemt afscheid Eigenlijk is hij over het resultaat van zijn expeditie niet ontevreden Slechts schuldenaars houden deurwaarders voor onaangename lieden elk ander mensch weet dat geen enkele deurwaarder louter voor zijn plezier beslag legt Hoe wist u zoo precies dat ik In Hotel Excelsior mijn uitrek heb genomen vraagt Kaiserilen als zijn bezoeker de deur reeds geopend heeft Muschmann toont zoowaar een grijnslach Omdat u gisteren uw bedlende Moser een telegram hebt gezonden waarin u meedeelde dat u vandaag in Excelsior te bereiken zou zijn Aha dus die brave Moser heeft uit louter blijdschap over het spoedige weerzien heel Starnberg het belastingkantoor incluis op stelten gezet Een goeie ouwe kerel die Moser Ais Kaiserilen weer alleen is lacht hij nog eens hartelijk om dit bezoek van den deurwaarder Als iemand verre reizen doet nietwaar zoo is dat vers immers En als hij dan weer thuis komt eerst recht De een kent dr Kalser lien niet meer als degeen die hu werkelijk IS en de ander ziet in hem nog een tweede die hij niet Is Ina Heldt zou ook wei lachen als hijhaar op de hoogte bracht van de avonturen waarmee hij bij zijn terugkeerontvangen Is Het was trouwens al bijhalf negen zij zou wel reeds op hemwachten Dat bleek inderdaad het geval Toen hij de hall van h jrtiotel betrad en zij hem ontdekte sto rklj op uit de clubtauteuil waarin zij had plaats genomen om hem daarna tegerjioèt te gaan Even hield hij zijn stap in Er kwam hem daar ccn nderc Ina Heldt tegemoet dan die welke nog in zün herirmering voortleefde Zoolang hij haar kendo was zij steeds in het grijs gekleed geweest een grijs toilet een grijze vlltlioe soms ook oen grijze blouse Wannéér zij hem hij een of ander experiment assisteerde dan had zij steeds een gi ze stofjas aangetrokken slechts haar schoenen waren steeds zwart of dohkerbruin geweest alsof grijze haar wat te opzichtig waren De Ina Heldt die riu voor hem 5lond echter maakte in hot licht geparfumeerde met groote bloemen doorwerkte chiffon toilet zelfs een min of meer mondalnen indruk Op de een of andere maniet herinnerde zij hem op dit oc enblik aan Nora Tilden Ach ja die had hem immers verteld dat dat de nieuwste mode was onzakelijkhcld in het tijdsgewricht der rationallsecrlng had zij beweerd WÓpJt verrolfd Met m n eenen voet In Starniserg en met don anderen in Berlijn Nee waarde heer dat klopt toch rjet heelemaal Ik heb nooit tn Berlijn gewoond Hebt u misschien een of ander familielid van denzelfden naam Niet dat Ik weet Muschmann denkt ingespannen na Een vervelende geschiedenis Kunt u bewijzen dat u nooit inBerlijn hebt gewoond Wacht u eens even Hij neemt zijnpas uit een koffer en overhandigt dezeden verbaasden ambtenaar Laatste bladzijde verzoekt hij minzaam Muschmann gehoorzaamt mechanisch hoewelhet hem nog niet duidelijk is waar Kaiserilen heen wil Maar deze vervolgt Bekijkt u de visa der consulaten en destempels van de grensstations eens nauwkeurig dan zult u zien dat Ik bijna tweejaar onafgebroken in Palestina heb gewoond In Palestina Het woord besterftden deurwaarder uit eerbied op de lippen Hij neemt Kelserlien bewonderendvan het hoofd tot de voeten op zóómoet men in de middeleeuwen de Knflsrldders hebben aangegaapt In Palestina maar heeft dan niemand In Starnberg dat geweten Neen maar niemand behoefde datook te weten Het ging geen mensch Ietsaan De hoofdzaak is dat u begrijpt dalIk tijdens mijn verblijf in Palestina niettegelijkertijd met Stolzenberg in Duitschland kan hebben geprocedeerd Neen dat klopt moet Muschmanntoegeven en met Iets van tegenzin neemt te verwachten Is ook Kaiserilen leest het document aandachtig door Zoolets krijgt een mensch niet eiken dag te zien Dus dit Is nu een bevel tot executie KTTTÏ ETON Hij geeft den ander het papier terug Eln wat Is daar nu eigenlijk meebewezen Als u niet vrijwillig kunt besluitendie vierduizend vijfhonderd mai k te betalen zal ik mij tot m n spijt genoodzaakt dien beslag te leggen op uw eigendommen Nu heeft Kaiserilen zijn goede stemming echter teruggevonden Bij wien wilt u dan beslag leggen Bij u natuurlijk Ik geloof dat u dat niet zou doen Ik denk dat u daartoe eerder over zougaan btj dr Hehiz Kaiserilen die in Berlijn in de Kantstraat numer een honderdtwee en dertig woont Nu en En die ben ik niet Wat zegt u vraagt Muschmannperplex bent u die niet Zoudt u duswillen beweren dat er nog een tweededr Heinz Kaiserilen Is Ik wil heelemaal niets beweren geeft Kalserlieni schouderophalend tenantwoord Ik ou er u alleen op willenwijzen dat mijn woonplaats niet Berlijn Is maar Starnberg en mijn adres IsStamberger Ufer nummer twaalf Weet u wel dat men volgens de bepalingen vaïi het Burgerlijk Wetboekook twee domicUlën kan hebben vraagtMuschmann ernstig Ach kom Ik moet dus tegelijk in Starnberg en in Berlijn hebben gewoond