Goudsche Courant, dinsdag 14 juni 1938

0750 bedoeling van den minister liggen zijner zij ds een vertegenwoMltfger aan te wij zen die tot taak hebben bij de uit voering van de overeenkomst te waken voor het algemeen belang De verbindendverklaring zou ten slotte geschieden voor den tijd van één jaar GEMÜ NGD NIEUWS BINNENLAND Bindendveiklaiing van de Zoutconventie oor den tijd van één jaar Naar wij v inemen zal dezer dagen een ondernemtrsovereenkomst tot rege Ung van den atzet vaji zout hier te lande op grond van artikel 2 van de Wet op het algemeen verbindend en onverbin dend verklaren van ondernemersover cenkonibten 1955 door den minister van Economische Zaken algemeen verbin dcnd worden verlclaard Deze door een vitxtal zieders gesloten overeenkomst Is in groote trekken te be schouwen als een voortzetting van de vioegere zoutconventie die sinds 1898 bestond en in Mei 1157 door de Kon Ned Zoutlndustric weid opgezegd De overeenkomst heeit tot inhoud een omzet quotaregeling ten pi ijsi egeling en een aantal leveiings en be talingsvoorwaar den Als gevolg van de algemeen verbin dendverklaring zullen al diegenen welke handelingen verrichten die naai haar aard onder de overeenkomst vallen ver plicht zjjn zich aan haar bepalingen te houden Naai wij voorts vernemen zal de uit voering deï oveiecnkomst worden opge dragen aan een algemeene zoutcommis eie waarin naast het meerendeel dei zieders ook vertegenwoordigers van de afnemers en de arbeiders zitting zullen hebben Deze commissie zal o a de prlj zen van de verschillende soorten zout moeten va5ti tellen Het zou voorts in de De Wassenaarsche aap gevangen Er is een einde gekomen aan de vrij heid die de Rhesus aapuit het Dieren park te Wastnaar zichzelf verschaft had Na zes dagen van rondzwerven in de vrije natuur Is hij thans weer in de apenkool gelogeerd Gisteravond vertoon de het dier zich weer bij een der huizen aan den Rijksstraatweg De dienstbode had op tafel een banaan gedeponeerd en toen de aap eenmaal binnen was trok het meisje dat door het sleutelgat het dier bespied had met een touw dat zij aan den raamknop bevestigd had het raam dicht De oppasser van het dierenpark werd geroepen doch toen deze de deur van de kamer opende sprong de aap juist langs hem weg Een der andere bewo ners wist de vluchteling nog juist in een andere kamer te jagen waar hü in een kast vluchtte Toen was het gauw ge daan met zijn vrijheid Het onderpand was safe Wij lezen in de Telegraaf Verslagen stond de vrouw van den werkloozen arbeider tn den winkel van een Winschotei manufacturier Naast HOUTBUIGER aan een Stoelenfabi lek te Rotteidam wm dt GEVRAAGD een Bekwaam Hout Buiger Bi no 1422 vin betten s üoekhin del Pompenbuigfein el 19 R dam V N DB MODEISLAGFRII G lEKlTWFN Keizei strait S Klaart een Flinke Slaqersjonqen 1IT yanuwzaak vervolgens op een lichtbak gelegd Deze lichtbak IS de werkbank van den schilder Deze staat in een volkomen donker vertrek e bak stelt men zich het best voor als een groote badkuip die aan den bovenkant met een glasplaat is bedekt en aan een van de zykanten een raam naar buiten heeft waardoor het licht van binnen m de bak valt De schilder legt nu de gekleurde glas sohyf die beschilderd moet worden op de bovenzyde Terwyl hy het glas beschildert heeft hy dus tevens doorvallend licht In en opstaande spiegel kan hy zien wat het effect 13 als het beschilderde glas verticaal fitaat Als het glas beschilderd is gaat het m een oven waarin het zoo wordt verhit dat de verf m het glas smelt Als dat ber ikt 18 laat men de oven weer langzaam koud I w orden Vervolgens worden de glasschyven door I odverbindingen aaneengehecht en met dunne stopverf waterdicht gemaakti Dairna kan dus de legkaart die nu be sthilderd en door lood en stopverf verbonden IS als e n geheel in het venster ge laatst wordeni V rklanngen en toelichtingen I Het ligt m de bedoeling van het Tentoonstellingstomit om de bezoekers doori welingelichte Releiders deze tentoonstellingn haai volle beteekenis te doen zien Bovendien zullen er op enkele dagen inleidende causerien worden gehouden en lichtj V r len vertoond terwyl ook orgel 1 bespelingen zullen plaats hebbenf Emi fcere üorarte Voor deze tentoonstelling is een eere co mitt gevormd waarin tal van bekende Ne derlanders zitting hebben genomen De Minister van Onderwys Kunsten en Weten schappen Prof Dr J R Slotemaker ie Bruine de Commissaris der Koningin i i l e toekomst van Uw zaad hangt voor een groot deel van Uw v erkkracht af Hebt U die v aordevolle werkkracht verzekerd Vraagt d groli brochur hoe laveniverzekenng aon da loekomtt van een badnjf en goedfl kan komen bli NV LEVENSVERZEKERING MU rïïfon VAH1859 Inspecteur PWPIETeRSfi Krvjgcrloan 167 GOUDA Telefoon 2200 nadere toelichting op deze modedecllng en dan vel telt hij haar van de opwach tlng welke de demwaarder hem van morgen In alle vioegtc leeds heeft ge ZIJ lUlsttrt nanvankelljk geamuseerd maar dan met Intense belangstelling Als hu lan het eind is van zijn verhaal leest hiJ In haai oogen verbazing en zelfs eenige vrees Dat begrijp ik nleti zegt zij ernstig Daai is niet veel aan te begrijpen iEen vermakelijke persoonsverwisselingaie gelukkig geen ernstige gevolgen hadIK heb voor mijn naamgenoot Immersteen eed ol Iets dergelijks behoeven atlp leggen Zl schudt nadenkend het hoofd en herhaalt nog eens Dat begrijp Ik Biet Hoc Is die verwisseling ontstaan Weet u dan dat u een tamiUeHd heb vin denzelfden naam U zou deurwaarder kunnen worden egt hij schertsend Die meneer Muschmann heeft mij precies hetzelfde gevraagd maar helaas moet ik er ontkenncnd op antwoorden Zoover mi bekendIs heb ik geen familielid van denzelfdennaam Merkwaardig Uw naam is toch zoozildzaam dat hij bezwaarlijk tot eenverwisseling aanleiding kan geven Juist daaromi Er behoeft slechtsten enkele mensch te zijn die denzeHdon naam draagt om de meening te doenpostvatten dat hij met mij Identiek Is Wordt vKTolgd Whtl U dal ook U 17 kilo gezmswaï met Rinso prachtig haldar wil krijgt binnen ahderhall uur voor slechts 12V cent d l U hel sop van de nieuwe overvelle Rinso vele malen achter een kuni gebruiken en wel voor hel wille bonte en gekleurde goed 7 dal iich op elk pak Rinso een bon voor raaie en nuHige ge schenken bevindt dal Rinso even goed voor d 8lobb als voor de wasmachine ij Als U dat alles weel dan gebruikt U zeker mei meer een gewoon zeeppoeder maar alleen de nieuwe overvelle RINSO voor slechts I2i cenl met geschenkenbon OVERVETTE RINSO SPECI ifAL VQÖR DE WASMACHINE FIRMA TONNEMA Cie SNEEK haai het zoontje in tot op den draad versleten en herhaaldelijk verstelde plimje Ze had voor den knaap eennieuw pak uitgezocht Van dertien gulden vijl en zeventig Zooveel geld had ze echtei niet bij zich slechts vijf gulden Meer had ze van het steunbedrag dat haar man wekelijks ontving niet over kunnen leggen Of de koopman daar voorloopig genoegen mee wilde nemen Over enkele dagen ontving haar man weer steun en dan zou ze wat atbetalen En dan de volgende week weer en dan weer tot het heele bedrag blj elkaar was Maar de I koopman schudde het hoofd Hij had al zooveel van diezelfde klanten gehad die later onmachtig bleken om te betalen Kon ze dan niet beter naar een afbe talingsmagazijn gaan vroeg hij Maar de viouw schudde verdiietig het hoofd Doar bin ze mie te duur zei ze De koopman beschouwde de zaak als afge loopen en hing het pak weer op de oude plaats tusschen de andere Het zelfbe houd eischte dat hij niet meer borgde j Bedroefd keek de vrouw naar de versie ten kleoding van den knaap Plotseling verhelderde haar gezicht ze had een idee Snel biacht ze een hand naar den mond nam er de onderste helft van haar kunstgebit uit en hield den verbluften koopman de tandennj voor met een Wil ie t doar den veur doun Even voelde de winkelier iets draaien in zijn maag Toen zag hij echter de viagende oogen van de vrouw en het spichtige jongensgezicht dat eensklaps door een trek van verwachting werd verhelderd Snol overwoog hij de situatie mORKOM Neem in de maanden voor het examen eens regelmatig Tonicum Noury Het kalmeert de zenuwen sterkt het lichaam en stimuleert den geest Dat ééne theelepeltje Tonicum Noury voor den maaltijd is een wel daad voor Uw geheele wezen Schenkt de zenuwen rust geeft het lichaam kracht en houdt den geest opgewekt en frisch Tonicum Noury voorkomt moeheid en overspanning Neem het van nu af aan regelmatig U zult zich krachtiger opgewekter en kalmer voelen naar lichaam en geest volkomen fitl ƒ 1 50 per flacon Dubbele flacon f 2 25 Fabrkante NV Nourypharma Deventer TONICUM NOURY MODEVAKSCHOOL W METTA U CRABETHSl RAAT 54 bu liet Station GOL BA Aangesl bi dt Kon goedgel Veig van ModtvAscliolen in Nedeiland DAG EN AVONDLESbEN ONDERWIJS in liet KNIPPEN en VERVAARDIGEN van eigen kleedmg OOK APARTE hNIPCURSUSSEN OPLEIDING vooi de examens 1 mgeiic Losturaieie Coupeuse en Leerares P TRONEN NAAR MA4T VERKRIJGBAAR Volledige inlichtingen worden ten allen tijde gaarne verstrekt W METTAU Leerares 77e Jaargang Dinsdag 14 Juni 1938 Het onderpand was onsmakelijk maar heden nooit terug Uit het dossierblefiir safe De vrouw zou er wel od teruako dat het meisje dit spelletje in v i safe De vrouw zou er wei op terugko men t Galt deur zei hij het pak weer uit het rek nemend En de vrouw telde hem de vijf gulden voor legde het gebit er naast en vertrok met haar zoontje beiden met een blij gezicht de jongen een pak onder den arm Richting Oude Pekela ging het hun woonplaats Juweliers 0 gelicht Haagsch meisje voor de Amsterdaipsche rechtbank Een meisje van goede familie nauwelijks meerderjarig en woonachtig In Den Haag stond voor de Amsterdamsche lechtbank terecht wegens twee brutale oplichtingen In November van het vorl ge jaar en in Maart van dit jaar had zij kans gezien twee juweliers te Amster dam kostbare gouden horloges afhandig te maken Zij maakte een zeer betrouw baren indruk en de eerste juwelier had dan ook geen bezwaar haar vier gouden horloges op zicht mede te geven Zij ver telde dat een harer vriendinnen naar Indiè zou vertrekken Samen met eenlge andere meisjes zou zij de vertrekkende een horloge als herinnering aanbieden De verdachte had bovendien den naam van een Amsterdamschen geneesheer als aanbeveling genoemd De tweede juwelier was op dezelfde wijze het slachtoffer van deze Jongedame geworden Zij had een vrijwel gelljklul dend verhaal gedaan en in dit geval had zU drie armbandhorloges meegekregen Beide Juwehers zagen hun kostbaar plaatsen m Nederland met succes hepftigespeeld Korten tUd geleden is zij even I eens wegens oplichting veroordeeld totleen deels voorwaardelijke straf waarvajilde proeftijd nog niet ten einde Is 1 De officier van Justitie vorderde achtlmaanden gevangenisstraf 1 De verdediger mr Van Everdlngen bepleitte clementie zl zou een voor I waardelijke straf waarbij zij onder eenlstreng toezicht wordt geplaatst het bestelvoor dit meisje zijn Vonnis 2i Juni Dertienjarig meisje dat auto bestuurt veroortaakt aanrijding Vanmorgen te elf uur heeft zich opl den betonweg tusschen Soestdijk eu Utrecht een ernstig ongeval voorgedaan Op dat tijdstip naderde uit de richting Soestdijk een auto welke zonder Bog eenl poging tot uitwijken te doen tegen een voorrijdende motorbakfiets waarop een kaasventer uit Huizen N H waa ge zeten opreed De man werd van zijnj zitplaats geslin gerd en kwam onder den bak terecht Hij liep hierbij ernstige verwondingen aan het linkerbeen op Gebleken Is dat een dertienjarig meia Je de auto bestuurd en de aanrijding ver oorzaakt heeft Het ongeval is te wijten aan het feit dat zij bij het Inhalen niet eOIIDSGUË MEilVT r l w mSHï SJJ ÖIÏEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE VERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz pblad verschunt da geliiks behalve Zon en Feestdagen jpWINEMFNTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 11 cent overal waar de l g per liepcr geschiedt Franco por poat per kwartaal ƒ 3 15 jnnementen werden dagelyka aangenomen aan ons Bureau MARKT Jl GOUOA K agenten en loopers den boekhahdel en de postkantoren t bureaux zg n dagel iks geopend van 0 6 uur Administratie en Redactie Telef I 2746 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 180 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 166 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien in het Zaterdajnummer 20 büslag op den prys Liefdadigheids advertentien de helft van den prys INGEZONDEN MBDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ O 60 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen bu contract tot zeer gereduceerden pr js Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags voor de plaatsing aan het Bureau zun ingekomen teneinde van opname verzekerd te zün rutm 20 jaren waarin Gouda tot de Her i vorming oveigaat Merkwaardigerwijze vol tooit daarna het I roteataptisme m een ne ffental jaren dt glasBchllderingen die m lao5 in den katholieken tijd waren be on inen ÜGze latere ramen weerspiegelen voor al het nationaal vryheidapathos m enkele lo in het byzonder de portretkunst te be WO d ren li het portret van Prins Wil leni 1 in glas Jó voorstellende het Ontzet van Leiden I en merkw lar li t b onderhtid waarv n men zich op de lentoonstelling zal kunnen overtuigen is dat dit portret van den Prms op het glas in belangryke mate afwykt van dat op de oorspronkelyke weikteekemng leze weikteekenmg staat op naam van der Leldschen burgemeester I N Swanenburj en hermneit aan geen enkele andere af beelding van den Pnns terwijl het poitret in het raam groote overeenkomst vertoont met eemg bekende geschilderde portretten Dt werkteekemng die evenmin als du der andeie ramen ooit voor het publiek te bezichtigen was zal thans op de op 24 Juni a s te optnen Tentoonstelling worden ge pxposeerd oo wisselen hier bybelsche tafereelen af met gedenkwaardige feiten uit de landshis tone In loo5 schenkt George van Egmond bisschop an Utiecht een raam in 1557 Philips II koning van Spanje m 1ü67 vlak voor zyn vlucht naar Duitschland Prms Willem van Oranje Wat deze lentoonstelling te leu geelt Üp deze tentuonstttlling zullen allereerst te zien zyn de tartons van Lutas van Ley den van de vroegere St Janskerk die in lob2 ifa atgtbrand Nog slechts enkele frag inenten zyn hi r an duidelyk maar kunbt historisch zyn ze van groot belang Zy zyn alle in de Museumkamer van de bt Jans kerk m zinken bussen bewaard teekenin gen van 4 tot 10 en io Meter lengie HjOQ kunntn de w erkteekenmgen met iiet glas worden ergeUken Van meerdere goede fragmenten zyn goede reproducties ge maakt Daarmede gaat in vervulling wat Üusken Huet m zyn Land van Rembrandt zeide Indien m onze dagen de voornaam ste cartons vermenigvuldigd werden di tusschen de jaren IjoO 1580 de broe ders Dirk en Wouter Crabeth by het sa menstellen hunner Goudsche Glazen hebben gediend dan zou in de schatting van het buitenland de Noord Nederland sche Kuiistgesihiedems geacht worden eene piovintie veroverd te hebhen Omstreeks l 7ü zyn de door den dichter tn sthild r Cnr Pierson voorvader van de bekende drie gebroeders N G Allard en H Pierson nauwkeurige gekleurde afbeeldm I gen van d glazen gemaakt welke m onge schonden staat dooj de eeuwen bewaard zyn I gebleven Ook deze worden geëxposeerd IDeor dt werkteekeningen en de kleurentee keningen is het mogelyk geworden uit de steeds bewaarde scherven van de m den loop der tyden gehavende glazen deze ge heel naar den ouden oorspronkelyken toe stand te restaureeren TENTOONSTELLING GOUDSCHE GLAZEN 1938 24 Juni 31 Augustus uitweek Haar vader w as naMthaM sTlpe Minister vau Oudcrwüs Kunsten en Wetenschappen zeten Een actiterop rijdende automobl il I list kon door tudig remmen een aaniij fflrf Dr J R Slotemaker de Bruine heeft zich bereid ding nog Juist voorkomen verklaard de Tentoonstelling te openen De Goudsche Glazen 1938 de aandacht en de beUngstehng vra ifft van landgenoot en vreemd ling De groote rijkdom van kleu ren der Goudsche gla7en komt in dit affiche schitteren 1 tot uiting Het ontzet van Lei den IS er op afgebeeld met de sterk spre kende fnaie beeltenis van Prins Willem van Oranje Inleiding van Mr A J J Riiksen en ir P Beelaerts van Blokland In een bijeenkomst voor de pers hebbf i de voorzitter van het 1 entoonstellingscomitc Mr A J J Rykaen en de voorzitter der Technisthe Commissie Jhr P Beelaerts van Blokland interessante mededeelingen ge daan over de geschiedenis der Goudsche Kerkglazen den tyd waarin ze tot stand Un gekomen 15do dfiOJ de kunathistori sche beteekenis daarvan en zy hebben er op gewezen hoe het karaktei van de Glasschil derkunst te Gouda van heel anderen aard ia dan van de Glaaen van de kathedraal van Chartres in Noord Frankrijk die uit de vroege middeleeuwen dateeren De Goudsche Glazen toonen renaissance schilderkunst m hoogsten bloei tn vormen daarom een ge heel zooals men nergens anders vmdt Naast een groot aantal kleinere ramen zyn ei niet minder dan Jl groote geschilderde glazen Het grootste deel kwam tot stand voor 1573 toen de St Jan nog katholiek was Hiertoe behoort het machtige werk van df gebroeders Dirk en Wouter Crabeth re naissancekunst in vollen bloei gezet m de toon an de HoUandsche atmosfeer De trotbelen van d n 80 jarigen oorlog tegen Spanje brengen een stagnatie van ilM Vfimox mco nEnma 1 njuu ij uiiT nmma vjin luuiHDAa ii juhi im HoooE noidtii 1 i iiooo i ai use issta 11M7 40O lUll 18677 JOO 17TJ S3 aies iisaa 133U l lM l7au lOOv 887 fl 7 7689 10380 14389 16783 17818 FBEMON VAN Til A tü JH iSS ♦ M 2S SJ J f J M 101 uw 1948 9001 30W 3181 3178 3399 3667 3814 3874 I 1221 O M 1 MM 3 M raa 8740 üLl JSS ïï f S 4348 4403 4497 4MS JJSJ JSSf i2Si 53 5 4 8619 ♦ 703 8791 8988 7088 7088 7117 7188 7334 7390 76Ï Dl MlSi lM vAMLK IN DL ST JANSKERK In zinken kokers taan hier de cirtons teekenmgen der glazen geborgen Aan den wand de glaa teekenmgen in kleuren 7884 7570 7717 7778 7988 8089 8397 8806 8897 8898 XSS S l 5Ü SS MM 9481 SSS i 5ÏÏ S W 10 4 10486 f f 5S J9S5 iï5 i iiS fJSU USS ÏJH 55 o las S I JJfJ 1 IW U S l OM 088 18087 In de mede aanwezige prachtige koper gravures uit het eind dei 18e eeuw en de gekleurde weergaven van het begin der 19e eeuw vindt men ook telkens de kunstopvat ting van dien tyd terug Dat deze glazen hun aanrakingspunten hebben met den knng van Erasmus met Prms Willem van Oran Je met Coornhert en Vondel zal uit tal van stukken hlyken die in de archieven zyn ontdekt De archiefstukken toonen ook aan hoe de bur ge meesteren van Gou la en kerk meesteren m de 16e eeuw de relaties dei stad hebben aangezocht om voor dt bt Janskerk een glas te schenken Zoo ia er een merkwaardige brief gericht aan Phdip püs de Ligne burggraaf van Leiden en conti act tusschen de kerkmeesters en den schilder Wouter Crabeth welke teekenend ziji voor de zorg die de stads n kerkbo stuuidrrs hadd n voor het De techniek der Glasschilderkunsit Deze tentoonstelling zal ook de techni k van de glasschilderkunst laten zien Naast de teekenmgen zullen ook de glasschilders geleedschappen en het glas in bewerking aanwezig zyn zoodat de totstandkoming van het gtbrandschilderde glaR m haar ge lieel te volgen is Hoe het g bran techilderde glas wordt gemaakt De gang van zaken is daarby alb volgt Eerst maakt de schildtr een teekening van opgeveer een halve meter hoog waarop de viorstelUng wordt weergegeven Deze wordt aan den schenker voorgelegd en als dezL er mee instemt wordt de werkteekt nmg gemaakt die even groot is als het a n te brtngen glas Deze werkteekemng is het 2 g n patroon of carton Naar deze werkteekemng worden de stukken glas n V rsehillende kleuren gesneden zoodat een legkaart ontstaat in rood blauw bruin geel groen en De glasschyven worden WOUTER CRABETH naar het oheverfschildenj m de Kerkeraadskamer J b gedacHte welke in 1J3 terstond nu Iwt gereedkomen van het geweldige weïk det restauratie van de glazen van dt itAflsktik IS ontstaan zal thans weldra TCrkelykheid worden loen de oude glaze wt Ir J Schouten te Delft na een arbeid in dertig jaren de Croudache Glazen in ollen lujster aan de 8t Janskerk heeft te nig8 ven is er een Cothitt gevormd van Wangstelienden dat Jiich tot taak heeft esteld deze kunstwerken van eeuwen her dwr den gemalen Deliftschen glazenier in liaar stralende pracht herschapen zooals d ïrs der glasschilderkunst in de 17ieww deze oorapronkelyk hebben gedacht atworpen en uitgevoerd m volle glorie tot het geslacht van deze dagen te doen ipreken opdat dit ze als een kostbaren schat aan het nageslacht zal overdragen Daarom wordt van 24 Juni tot 31 Augus tas in de St Janskerk zelvt een tentoon telling gehouden waarop datgene wordt amgebracht wat betrekking heeft op dt toUtandkommg dezer glazen m het midden ii 16e en in het begin der 17e eeuw vanaf hun conceptie d e oorspronkelyke teekenin gen hun woïdmgsgeschiedenis hun groei ffihuneindvormen en tenslotte hun restau Ktiena eeuwen die door vorstelijke bgdra gen van kunstzinnige Nederlanders m het bepn dezer eeuw is mogttyk gemaakt Na ffaoeg een half milhoen gulden ia daarvoor liijBttgebracht voorbereidingen voor deee tentoon tehng zijn thans m het laatste stadium ge kopen ten bijzonder fraai affiche ontwor pen door den Goudschen leeraar teekenen M 0 en N O den heftr W Hogervorat ver kwdigt wyd en zyd dat de tentoonstelling HU7 5151 JSJJi Ï2S5 ♦ VSSi JSI ï 5H i SS KS JUS JlIS ♦ iMo 151T 552 JKïï ïH i m 2S JS7 S ïSS i I M Mw JHÜ S 2211 M l WO 17384 17336 17388 17868 2SS 2SS 2 il M M0 1 iniS Y3S £ ül VSX SM 194 18617 19888 J5J00 ims iga 19903 itgaa 300M 9091a 90991 9Hn SoSm M w MioTiiaiatforata tSSHK 778 898 844 878 811 880 840 969 1019 1049 1089 1101 HM 1399 iSS ItU 13M IHO 1 513 ï5 a M iS S 1 5 IJS m i 4 im 9080 9M4 9118 9119 8197 99M 9940 3948 93M 9801 3838 8868 3893 3401 3418 3419 9490 9481 9881 771 1088 18 i 3181 J2 J iiïiS 25S 5 i 31 04 Ü S s M am SOM soia sose sou 068 SMT saao tasi ssas SS88 san sui sie4 S471 SOM ssas sm sms st sts sth ssia ssis saw f SBM sBTs aaaa ssai mm w Ava uu 4im 417 41SS aai 4241 4344 438 4asa 4810 441B 44 UU 4487 4406 44SX 4fia 471 4774 4790 47M 4m3 4B01 4060 OS SOIS OO BOSS SOU S0fl7 8101 6108 aiai Biso sisB sii saia vm S8i7 634b B48a 64n 407 B484 6406 BIS 6663 6674 BWS 66 B684 B69jB 8718 6748 8840 6017 68 6 8067 8074 8986 8006 601B OaS 6043 6046 6064 6066 6087 6141 6160 6166 6170 6386 6803 6817 68S8 6843 0884 6884 8442 6474 6483 6495 8607 6660 SBOO 6604 661 6685 6661 6688 678 7 e 6883 6666 6686 6818 6981 6986 6967 6860 7086 7166 7168 7161 7300 7318 7336 7386 7366 7387 7896 7667 7464 7488 7490 7497 7610 7678 7600 7816 7671 7663 7736 7740 7760 7680 7001 7017 7987 7069 7948 8011 801B 8040 8066 6186 6189 8336 8306 6648 8860 8893 8408 8468 8464 6404 6813 SSIB 6676 6744 8780 767 6808 6810 6883 8868 6016 8838 8986 6941 894B 6098 6000 0006 0048 8060 9147 81B3 9106 9167 6186 188 0367 8617 0638 9863 9848 9886 9439 9481 9468 480 8476 9614 9693 9603 9606 9616 9667 9673 9706 730 9788 9743 9778 068B 96U 9660 0866 9906 OOIB 8618 9066 10006 10009 10088 10087 10064 10077 10104 10118 10177 10914 10361 10387 10308 10839 10880 10811 10466 10808 10610 10646 10668 10691 10886 10870 10913 10931 10088 10046 i 09B0 10678 10979 10986 10994 1O0BB 11U34 11086 11070 11089 1191 11346 11376 11337 IIÜSS 11341 11368 11370 11871 1141 llUl 11443 11484 11631 11641 11S07 11601 11647 11700 11704 11748 11701 11791 11848 11847 11672 11874 11876 11908 11914 11916 11984 DIRK CRABETH naar het oheverfschildenj m de Kerkeraadskamer üudei is dan ccn heer kan zij zich wel veroorloven eens op moedeilijken toon tegen hem te zeggen Luistert u nu i eens naar mlln raad doctoi Of Ik kan uw meening niet deelen doctor I Hij praat met haai op een toon weik gebruikelijk is onder goede kennissen Behalve Hammer den directeur gene zaam is heeft hij zich bulten het dage lijkschc werk nog nooit zoo lang met haar bezig gehouden als in deze eerste minuten van hun hernieuwd samenzijn Sedert hij met zijn laboratorium be gonnen was was zij bij hem in betrek king als boekhoudstei secretaresse en assistente Etn van zijn vrienden had Natuurlijk U bent alleen fUnk bruin geworden U btnt met den nachttrein gekomen metwaar vraagt hij Bent u ergveimoeid Absoluut niet verzekert zij Datklinkt alsot zij bereid is onmiddtUijkeen stenogram op te nemen Het zoutrouwens de eerste maal zijn geweestdat ZU zich vermoeid voelde Zij was eenuitstekende weikkracht die even weiniglast had van vermoeidheid als de sclirUtmachine welke zij bedlende Mooi dan zullen wu eerst eens flinkontbijten decieteert hij m de stemming Zij aarzelt bescheiden maathij wijst elk voorwendsel met beslistheidvan de hand Gaat u maar mee Vandaag bent u mijn gast Morgen beginnenwij pas met het werk zy volgt hem naar de eetzaal Daai ontdoet zü zich van haar hoed Het gitzwarte haar draagt zij nog steeds in een Madonne achtige scheiding Rechts telt hij zes links zeven grijze haren Grappig dertien grijzen haren Maar het staat haar werkelijk niet slecht t maakt haar nog inteiessanter en het lukt alsof zij met den ouderdom koketteert Aan den levendlgen blik van haar donikere oogen en de teere teint op haar gelaat zou men waarlijk niet zeggen dat zij al zes en dertig is Wederom moet hij aan Nora Tilden denken Sinds hl met haar kennis heeft gemaakt is hij zich gaan Interesseeren voor vrouwelijk schoon Gedurende de vier Jaren welke Ina Heldt bij hem werk Alle menschen die de moeite waardlUn hebben goede gedachten goedeIdeeén en goede voornemens maarleer enkelen van hen zetten die ooit omtn een dud FEUIUiETON haar gerecommandeerd zij was als raal van de Sulfid A G heeft hi geen Welkom thuis B wonderlijke belevenissen van dr KalserUen door WILL AMBERG 5 De rokken weer tot over de enkels ttaar onregelmatig lang Plooien gar fleering ruches capes m antilles en Iwbi een groote stroohoed met naar gebogen rand Dat laatste mocht lan onpiactlsch zijn het was in ieder val interessant vond Kaiserlien want jU bewekte gedeeltelijk het gezlchi vaü Je draagster en iiet daa tenminste iets w raden Enfin in ieder geval bleek dat ï Heldt als zl wilde smaak bezat De c ïwe Kaiserlien kon dit toilet meer Wröeeren dan dat eeuwige grijs op trijs lOa Heldt reikt haar chef de hand In ie wijze waarop zij dat doet ligt een l JkklK mengsel van vrouwelljjce harte löield en dienstwillige onderdanigheid Naar uw uiterlijk te oordeelen gaati u goed doctor zegt zU Aha dus u herkent mij dan toch5 Bt constateert JilJ met iets van voldoaniQg 2Ü werpt hem een vluchtigen blik toe vrienden daaivooi is hij te zeei in zich i zelf gekeerd i Ina Heldt toont ook nu weer onmid delluk neigingen om hem te bemoede ren Hebt u daai wel goed aan ge daan doctor om uw werk in Palestina i zoo plotseling af te breken Ik was klaar antwoordt hlj zake I lijk U had toch niet zoo n haast behoe I ven te maken Dus u meent dat Ik nog wel een paar maanden op de zak van de Sulfid A G had kunnen teren Als alle menschen hun plichtenzoon strenge maatstaf zouden aanleggen HU haalt goedmoedig de schouders op Misschien houdt hij haar opmerking I voor een banaliteit Misschien ook wil hij met dit gebaal slechts te kennen geven dat hu nu eenmaal niet anders kon handelen Toch geen heimwee gekregen doe cibcheres gescheiden en moest in haar eigen onderhoud voorzien HiJ nam haai I aan Een betere keus had hij bezwaar I luk kunnen doen Het werk kom men ge heel aan haar overlaten zij was volko beste men betrouwbaar en zelfstandig Boven dien had zy manieren En dat voor hem den min of meei van de wereld ver vreemden ouderloozen vrijgezel van niet geringe beteekenis Zij wees er hem tactvol op wanneer het noodig was dat hl zich eens een nieuwe das aanschafte ot wanneer zijn pak eens moest worden opgeperst Zij adviseerde hem Inzake zijn vacantieverblijven en zijn geldelijke aangelegenheden met de bank behandel de zij met de noodlge discretie en zon der ooit airogant te worden omdat geldzaken hem nu eenmaal een gruwel waren Het zakelijke deel van de onderhandelingen met het syndicaat was eveneens aan haar toevertrouwd geweest en Kal serllen had daarbij zeker niet aan het i l906 119B6 13037 13018 13061 13188 13171 13173 13176 13386 8341 13344 13363 13336 12380 1214B 134B3 1346B 13467 13466 18601 13616 13B19 13634 13646 13818 13636 13673 13669 13691 U717 13768 13760 13774 1379B 13886 13963 13966 18017 18086 UOÏO 18067 1810B 13111 13137 13147 18178 18183 18188 18300 18318 18330 18369 18366 13367 13386 18888 18804 13814 18831 18871 18133 13443 18484 13506 18511 18631 18600 18766 18778 U786 laeOS 13600 18663 13871 13874 13984 14008 14006 14006 14018 14088 14113 14206 143B8 11419 14436 14436 14486 14600 14611 14616 14619 11576 14576 11817 14631 14839 14687 14611 X4618 14661 14602 11707 14785 14767 11839 11866 149ia 14914 14986 11071 11981 11985 1S061 15071 16080 15098 16109 16188 16181 16186 16232 15239 16331 16371 15137 15185 16660 16668 16663 16684 1B857 15683 16087 16690 19705 16715 15747 16774 16837 16869 1B911 15976 15982 16007 16009 16089 16164 16168 16189 16322 16229 16311 16333 16867 16371 16893 16406 16429 16U3 16498 16503 16637 16578 18686 16613 16856 16660 16880 16683 16696 16724 16768 16804 16860 16897 16006 16030 16921 16967 16986 16998 17010 17126 17167 17208 17240 17366 17367 17368 17377 173 17299 17338 17330 17103 17109 17118 17448 17444 17410 17605 17540 17ci42 17644 17661 17616 17647 17649 17666 17668 17867 17682 17719 17768 17770 17773 17620 17828 17861 17960 17989 17898 18029 18036 18D69 18062 18081 18106 18108 18137 18166 18179 18350 18370 18273 18388 18299 18806 18881 18330 18813 16863 16361 18113 18663 18666 18577 18660 18893 18836 188BS 18878 18865 18917 18938 16976 18991 19008 19033 19019 10067 19133 19115 19161 19180 10310 19178 19618 10B16 19636 19661 19661 19676 19668 19681 10613 19660 10661 19654 19679 19706 19767 19771 10816 19819 19833 19687 19896 19903 19935 19932 19936 10910 19967 30036 30015 30061 30060 30082 30086 30104 20323 30233 30280 30300 30868 30886 30894 30463 30471 30809 30536 30563 30566 30698 30614 646 WM8 30696 20716 30783 30767 30779 30798 30813 20817 30648 30866 aO Sl 30913 30967 30984 academie van beeldende kunsten midd techn school v bouwkunde prinsesaegracht 4 s gravenhaffe daircuraus tekpriei schilderen t ldhouwen reclamc ntifferpen S bom kundfj ni dd tectm whoo kortste eind setrokken Misschien zou tor vraagt zij schelms een en ander wel eeni tot moellUkheden Wie weet geelt hU toe Een be aanaeldülg hebben gegeven als Ina Heldt paald vriendelijke ontvangst heelt het niet zeven Jaar ouder was geweest dan vaderland rnU andeis niet berel J Kaiserlien Als een dame zeven Jaar 1 Haar oogen vragen zwijgend om een binnenhaiskunit opleiding midd tfRen lttn MA MB MC on n verh akten Nt Nllt ra NXÏ infwhryvmg tot 15 Jili as oor toelatingseisen zie prospo tus hetwelk tegen betalin g van 60 et op aan wordt toegezonden 1 spreekuur a H dir maandajp en donderdagmiddag van 2 4 uur