Goudsche Courant, woensdag 15 juni 1938

Nieuwe medische hoogieeraren In de inwendige en kindcrgeneca kunde aan de Amsterdamsche Universiteit B en W van Amsterdam stellen den Raad voor over te gaan tot de benoe ming van een gewoon hoogleeraar in de Inwendige geneeskunde Overeenkomstig do voordracht van curatdfeji der universiteit wrden voorgedragen i dr i J J Q Borst te Amsterdam 2 dr j Groen te Amsterdam 3 dr F 8 P vaii 1 Buchem te Tilburg Voor de benoeming tot gewoon hoog leeraar in de kindergeneeskunde dragen zij voor l dr J C Schippers te Amsterdam 2 dr S van Creleld te Amster dam 3 dr M de Bruin te Amsterdam Minder kaas naar Duitschland Het betalingscontingent voor kaas naar Dultschland zal voor de voljende 5 maanden 45 procent bedragen Dit houdt verband njet het feit dat in dit jaar over het eerste kwartaal belangrijk meer werd uitgevoerd dan in 1937 het geval was Overigens zal echter de uitvoer van kaas naar verhouding niet meer dalen dan het percentage waarmede het totale betalingscontingent Is verminderd Men vermoedt dat Emitschland dit jaar m het eerste kwartaal meer heeft afgenomen omdat de productie in eigen land gedurende het derde kwartaal hooger la dan in vorige jaren Er Is hier dus slechts sprake van een verschuiving van den kaasexport bank te s Gravenhage die W zijn overlijden zijn vermogen heeft vermaakt aan 1 de Carnegie stlchtlng belast met het be 1 heer van het Vredespaleis onder beding dal uit het revenu Jaarlijks een vredesprijs zou worden toegekend aan dengene I die op eenlgerlei wijze de zaak van den vrede het beste zou hebben gediend of die zou hebben bijgedragen tot het vinden van middelen ter bestrijding van den oorlog De toekenning geschiedt beurtelings aan een Nederlander en een buitenlander Achtereenivolgens zijn f mdb de instelling in 1931 met een prUs begiftigd Sir Eric Drummond secreta risgeneraal van den Volkenbond die het bedrag echter ter beschikking heeft gesteld van de Internationale Unie van Volk enbondsvereenigingen te Brussel de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede te s Gravenhage Arthur Henderson voorzitter van de ontwapeningsconferentie de afdeeling Nederland van den Wereldbond voor internationale Vriendschap door de Kerkfen de radio omroepdienst van het Volkenbondssecretariaat te Geneve de Academie voor Internationaal Recht te s Gravenhage en Lord Baden Powell Nederland vertoont zich in BeteiëPropagan daten toonstelling van de A N WB Nadat eerst België in verschillende plaatsen van ons land een prppagandatcntoonstelllng voor zijn toerisme heeft gehouden gaat nu Nederland gebruik maken van de door onze zuidelijke buren 77e Jaar ng M ai Le zwaar aanrekenen in Fa na gebeuren nog veel erger dingen BH V M ® ® ® meegemaakt hj rt van zijn belevenissen en Wf Kraag Zoo stil en In zich Kkeerd als hij zijn mag Is hU toch P d opmerker zijn verhalen zUn echta verhalen zonde meer maar BINNENLAND Wolcaseïne overvleojfelt jreWone caseïne Reeds ruim een mtlUoen kilo werd uttffevoerd SMvhting wolfabrtek In voorbereiding Uit de wekelljksche zulveltfroductle Ktaten van de Zuivelcentrale blijkt dat in de vier kalenderweken van de maand Met In totaal is geproduceerd 4 15 ton caseïne waarvan IBC ton leb caseïne zoodat de fabricage van textlel caseïne heeft bedragen 255 ton of 56 pet van het totaal Hieruit blijkt duar dat de productie van de grondstof voor melkwol die van gewone caseïne na negen maanden er werd In September mee begonnen reeds heeft overvleugeld Voorts blijkt uit de in en uitvoerstatlstiek dat in de periode September tot en met April is uitgevoerd 774 ton textiet caseine zoodat sedert het terliand nemen er van de pfoductle eind Mei reeds lü ton heeft bedragen en du s het eerste miUioen kilo s had overschredMi Deze hoeveelheid komt overeen met ongeveer id milUoen kilo ondermelk die dus onttrokken werd aan de bereiding van magere kaas en melkproducten In de eerste week van Juni is bovendien 64 ton textiel caseïne tegen 40 gewone caseïne geproduceerd In den korten tijd dat de fabricage in ons land ter hand is genomen sommige fabrieken werken pas enkele maan rtM Tot onze diepe droefheid overleed heden onze innig geliefde Man Vader en Behuwdvader MARCUS VERKERK in den ouderdom van üna 66 jaar Uit aller Wed P VEKK EÈK V d END Geen bezclelt QOUiDA 13 Juni 19S8 Turfmarkt 70 Begrafenis op de Alg BegraafplaatB Vrüdagmjddag 2 uur Comples ingarlcht BOERENHUISJE TE HUUR prachtig gelegen te Maarn voo de maanden Juli en Augusfi Te bevragen by Mevr SÖETERS VAW BALEIN BLANKEN Crabetkstraat 8 Voor respectabele GOUDSCHE FIRMA wordt op goeden stand te Ajnsterdam een TELEFX ON en of CORRESPOND ADRES aangeboden Géén drukkerij Br No 943 Adiv Bur AELFN ReguHefsgr 53 Amsterdam DIENSTBODE GEVRAAGD per 1 of 15 Juli niet beneden 20 jaar In gezin zonder kinderen Mevr JANiSSBNS Schaiuweg 23 Overachie Tel 44368 OFFICIBBLE CRISIS PUBLICATIE Steunvergoeding erwten en veldboonen De Nederlandsche Akkerbouwcentral maakt bekend dat Ijelarighebbenden dif nog erwten en of veldboanen van den ooirsc 1937 wenschen te denatureeren er rekenim mede moeten houden dat voor het laatst over de in de week van 20 tot en met 25 Juni 1938 te dtnatureeren erwten een ateunverg03ding zal worden vastg e3teld Dit geldt dus ook voor de erwten van de kwaliteitsklasse A welka van 13 Juni af door handelaren kunnen worden gedenatureerd Aan hen die tijdig denaturatie overeaikomstig de voorschriften hebben aange vraagd zal indien door omstandigheden geen opzichteovoor het houden van toezicht beschikbaar kan word en gestald nog gelegenheid tot denaturatie worden gegeven in de daarop volgende week tegCT de vergoeding vastgesteld voor dc peck van il t m 26 Juni 1938 BGraivenhage 13 Juni 1938 Een verstandig vader zorgt niet alleen voor het heden maar ook voor de toekomst van zijn gezin mef n tijdig gesloten levensverzekering Een verzekerd gezin heeft minder zorgen NILLMIJ y Hl859 Injpecteur PWPIETERSE Krugerfaan 157 GOUDA Tel fpqA22flQ NV lEVENSVERZEKERINOMU Laat U eens vri b i vena inlichten door den Is dus reeds 40 mlUioen kilo ondermelk tot dit nieuwe product verwerkt overeenkomende mot 31 millloen kilo magere melkpoeder dat is dus 70 pet van de hoeveelheid welke de regeerlng i In den zomer van I9i5 tot steun aan dat product uit de markt nam en ten koste van veel geld tot veevoeder liet denatureeren Het kan dus niet anders ol van deze wolcaseïne moet reeds thans een steunende werking uitgaan voor de overige ondermelk producten Naar reeds gemeld is de stichting van een wolfabriek iu Nederland in voorl ereiding tot dusver wordt de textieleaseïne uitgevoerd naar Italië en Polen De Wateier Vredesprijs Voor de helft toegekend aan de Oecumenische Vereen in Neders land en voor de helft aan de Ned Jeugdherberg Centrale De Wateier vredesprijs voor 1938 ten bedrage van 2ö iX ü gulden is voor de helft toegekend aan de Oecumenische Vereeniging in Nederland in erkenning van het streven dezer vereeniging tot bevordering van de geestelijke toenade j ring der volken en voor de helft aan de Nederlandsche Jeugdherberg Centrale op grond van de verdiensten dezer in stelling voor de bevordering van de In ternationale verstandhouding onder de jeugd De Wateler vredesprijs is ingesteld door den heer J G D Wateier in leven directeur der Oranje Nassau Hypotheek tan f1095 Gouda A A Bisschop Hoogstr 19 C J J Loeve Gouwe 145 Haastrecht W Paay Mag De Stti Oudewater O E de R ijtere Wijdatr 15 SchoonhovdD M J StekelenbuiTg Lopikerstr 10 Woerden J H Waiboer Voorstr 21 Alphen a d Rijn D feaaphor t Sr V Manderloostr 43 Waddinxveen M v d Zwaai l Nemtr 7 Zoetermeer J v d Goes Dorpstr 77 Verder in alle plaatsen in de bekende winkels met de Mey s r£ lanie Waar niet verkrijgbaar wende men ach tot den Gen Vert J W Raeymakers Claes de Vrieselaan 12a R dam geSI prüslijst gratis Kostprijs D K W 2 tact 2 cyl alles inbagi epen af schrijvin veraekering belasting neg geen 3 et per K M Vraagt inlichtingen en demonstratie by Off Dealers te Schoonhoven Telef 96 Lopikerstra t 75 of plaatselijke handelaren RBICHKLASSB Cabriolet en Umousuie SPEZIALKLASSE MEISTERKLASSE MEISTEKKLASSE de Luxe Cabriolet 2 en 4 pers geheel stalen carr SONDERKLASSE Cabriolet en Limousine 2 tact 4 cyl eveneens geheel stalen carr bij groote snelheden 1 Liter op 10 il 11 K M Fa Goedhart de Bruin aangeboden gastvrijheid om daar te lande de aandacht te vestigen op de Nederlandsche schoonheid De Alg Ned Vereen voor Vreemdelingenverkeer heelt door haar architect den heer H Pleck een compacte en verplaatsbare tentoonstelling laten vervaardigen Deze tentoonstelling gaat d i isten Juli haar rondreis door België beginnen De opzet is geweest dat de tentoonstelling eenvoudige en klare taal moet spreken dat zij begrijpelijk dient te zijn ook voor den eenvoudigen man Daarom ts gebruik gemaakt van diorama s een van de meest doelmatige en eenvoudige manieren om te spreken tot den bezoeker op een voor hem begrijpelijke wijze Er zijn veertien diorama s gemaaJtt die aansporen tot een beeoek aan ons mooie land elf voor alle provincies een gewijd aan den afsluitdijk eem die Den Haag en een die Amsterdam in beeld brengt Twintig groote poppen speciaal voor dit doel vervaardigd dragen de nog overgebleven typische kleederdrachten Langs de wanden wordt op moderne wijze propaganda gemaakt voor de Nederlandsche Spoorwegen onze rijwielpaden autowegen en bruggen Een schat van prachtig fotomateriaal en een aantal diapositieven zullen de bezoekers aansporen naar Nederl ftd te komen Het wordt een kleine fraaie en overtuigende tentoonstelling waarvan de A N V V een gunstig resultaat verwacht N V KOVEX HANDELSONDERNEMING jj DELFT MAASSLUIS GOUDA Toonkamer voor GOUDA en omstreken voorloopig KLEIWEG 54 Tel 2110 Levering van Haarden Haardkachel Kachels Meubdra NaainudiuM Stofzuigeiï WaBchjnacli n Rijwielen Kinderwagens enz enz alles Ie klas merkartikelen tegen de va8tg stelde fabrieks en wmkelprjjKn Alle op gemakkelüke betalingsvoorwaarden onder strengste geheimhoudiiis EFNIGK VOORBEELDEN een prima merkrijwiel compl met lamp vanaf 15 cent per week een schitterende Patria kinderwagen vanaf 100 cent per week een waschmachine prima merk vanaf 75 cetvt per week een Erres stofzuiger vanaf 50 cent per week een Kovex naaimachine vanaf 00 cent per week Meubelen van Ie klas meubelftbrleL op luuder overeen te komen conditieul A TIJBOUT Kleiweg 54 assta WETTIOE HAC0 T EmMO S XUtSSE Ma UIST TBEKKIMQ VAN DINSDAG 14 UNI H3 HOOQE PBEMIEM 1 ISOO 3OB0 13646 f 1000 2422 4617 IB2B5 2 400 2878 öllfl 14218 300 9B7 10Ö41 13428 t 100 1061 1787 2606 4332 M 1028 11008 12210 15646 18817 13B22 16966 10628 16860 17672 18B00 10608 2000D 20363 PBEMIËN VAN f 70 80 109 160 299 306 488 660 738 033 981 1448 1493 1600 166 1741 IHftV 1914 2130 9464 2506 2652 2820 3848 397 2996 3093 SBfM 8704 8718 3868 H7S 48ao 4481 4689 4613 4903 624 6270 6335 8361 ftM ft flIV 6739 ftHH 6 afl 6983 6062 6169 6330 6S44 6472 4Hft 6661 w y 6971 6987 7411 7449 7660 7747 7779 7794 7833 8048 8603 8626 8644 8912 8965 9371 9386 9460 9461 9463 9606 9804 9939 10141 10370 10374 10466 10S44 10646 10627 10629 10676 10937 11219 11349 12363 11979 ilSOl 11318 11348 11398 11459 11469 11504 11668 11683 11678 11748 11784 11860 11866 1X901 11968 11986 12036 12138 13275 12364 12426 12498 12627 136U 12629 12Ü46 12694 12699 13721 12746 12821 12827 1290Ö 13048 13269 13366 13383 13517 18633 13642 13668 13721 1373Ö 18000 14056 14086 14338 14367 14622 14701 14839 14883 15101 16386 16389 15326 16431 16463 16540 16692 15777 16037 16230 16391 16376 1Q458 16587 16707 16756 16777 16800 18862 16883 17146 17189 17196 17330 17295 17439 17600 17620 17703 17707 17732 17812 17974 17084 18097 18160 18186 18370 18438 18532 18603 18666 18714 18878 18891 18927 19311 19246 19266 19274 19711 19856 20033 30118 20179 20388 30430 30663 30681 20774 30801 30896 GEEK PBEMIËN 78 338 362 378 476 663 851 930 937 943 1196 1220 1289 1614 1633 1638 1717 1732 1736 3033 3048 3046 2381 3386 3428 3668 2627 3638 3829 2947 2976 3192 3196 8199 70 133 142 168 181 836 877 387 40O 406 414 474 657 701 707 711 760 869 893 962 086 988 1030 1171 1177 1186 1297 1303 1366 1378 1402 1420 1466 1648 1661 1667 1613 1615 1646 1650 1748 1831 1846 1863 1907 1913 3008 3066 3160 2284 3310 2341 2370 2379 3434 3462 3466 3469 2494 3624 3636 2646 3668 2740 3754 2764 3786 3796 3981 3060 3Ü73 3113 3119 3131 3166 3312 8447 3461 3486 3688 87U 3736 8860 8863 3866 4086 4108 4116 43B8 4410 4411 8223 3243 3813 3371 3381 8401 8416 3623 3651 8614 3666 3664 8870 3671 8746 3756 8778 3784 3795 3804 3867 3888 3931 3979 4014 4028 4063 4161 4172 4330 4233 4245 4252 4337 4441 4483 4492 4601 4676 4688 4606 4636 4684 4708 4706 4738 4743 4748 4817 4936 4041 4946 4968 4960 6236 6366 6473 6606 6616 6748 6750 6768 6884 6892 6893 6116 8176 8331 6476 8636 8538 6770 6797 8800 6980 8998 7035 5047 6083 6157 6174 6186 6307 6219 0338 6369 6360 5404 6416 6430 6434 6530 6530 6593 6630 6668 6687 6742 6790 6811 5812 6831 5844 6861 6901 6033 6023 6038 6066 6074 6109 8368 8264 8360 8334 6371 6463 6471 8661 6563 6636 6699 6713 8719 6743 6816 6869 6885 6878 6880 8888 6964 7970 7978 8383 8389 8669 8573 8781 8793 0018 9035 0363 9394 0566 0635 7048 7078 7078 7139 7146 7160 7167 7188 7108 7312 7343 7347 7267 7366 7320 7370 7407 7440 7487 7640 7673 7808 7654 7888 7669 7687 7746 7762 7774 7830 7837 7837 7844 7808 7918 7931 7938 7961 7996 8006 8083 8135 8206 8313 8306 8334 8391 8400 8414 8449 8461 8499 8538 8643 8599 8802 8641 8680 8686 8740 8765 8776 8811 8837 6849 8804 8931 8966 8988 9007 9049 9078 9080 9131 9348 9240 9383 9310 9416 9438 9446 947 0611 9546 9567 9669 0636 9864 0003 0783 9801 9636 9860 9861 ow vv 9907 9911 0983 10001 10031 10043 10077 10129 10186 10191 10103 10247 10267 10369 10301 10314 10346 10363 10431 10430 10463 10468 10514 10515 10625 10627 10639 10549 10653 10557 10601 10636 10638 10784 10796 10816 10857 10878 10891 10896 10908 10916 10993 10993 109B6 11034 11033 11088 11088 11090 11099 11170 11224 11241 11256 11287 11328 11331 11366 11378 11401 11461 11460 11486 11513 11524 11581 11693 11661 11666 11881 11700 11744 11793 11805 11818 11866 11906 11940 12007 13022 13000 13147 12164 12165 12193 13231 13336 13283 13392 13341 12407 13410 13426 12441 13467 12484 12488 13491 12507 12640 12657 12592 12612 12621 12696 13734 13760 13779 13835 12894 12951 13966 12976 13042 13059 1314 J 13187 13207 13263 13387 13339 13362 13379 13413 13421 13425 13464 13467 13469 13619 13542 13566 13628 13814 13834 13938 13938 13968 14048 14068 14153 14161 14186 14198 14212 14338 14243 14247 14307 14348 14387 14397 14398 14445 14447 14460 14593 14010 14604 14676 14731 14724 14769 14779 14793 14958 14976 16028 16040 15083 15086 16135 16136 15189 15J14 16219 15223 16308 15369 16377 15388 16389 16415 15417 15436 15430 15464 15467 16496 16537 15663 15Ö14 15637 10666 16 188 15697 15700 16707 16710 16734 15763 16776 1ÖÖ34 15843 15849 15914 16103 16139 16144 16147 16178 16193 16305 6248 16266 16383 16402 16411 16413 18449 16643 16616 16673 16694 16695 16699 16702 16708 16706 16738 16746 16803 16813 16871 1091Ü 169 2 16968 17015 17023 17032 l 036 17097 17106 ni i6 17189 17171 17237 17238 17241 17246 17364 17284 17287 17337 17346 17414 17 22 17431 17477 17551 17608 17651 17738 17745 17803 17870 17873 17886 17905 17989 17948 17B66 18051 18053 18164 18192 18247 10300 18337 18336 18365 18367 18446 18457 18459 18521 18630 18538 18678 18588 18600 18620 18624 16682 18763 18786 18830 18847 18850 18867 18912 18918 18933 18945 18966 18956 19078 10110 18113 19118 19168 19313 10379 19293 19333 10446 19518 10567 10688 19616 19630 19691 19740 19769 19824 19837 19843 19846 19864 19911 10948 10098 30038 20106 30131 30160 30173 30174 30388 80277 20807 30338 20396 30468 30487 30517 30533 30650 30588 MI676 30633 20643 30609 3ff731 30786 30830 30831 20B35 30845 30876 30911 30918 30066 30980 30997 Verbeter vtwlge lyit 64 m s 84 IgWbS BfRKEN nPnY STENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN PIRGAIV enz PM JWg nl nTTrSïS TT§ 9SFFJ V N BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPETXE üKiVB KK OUüüRKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ADVERTENTIBPRUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorRkrinR 1 5 regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den beaorgkring 1 5 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 btjslag op den prys liefdadigheids advertentiën de helft van den prt s INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot teer gereduceerdea pr B Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunrni worden ingezonden door tuaschenkomst van sotiede Boek handelaren Advertentlebureaux en onze agenten en moeten daags vÓór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname ventekerd te a jn Ditblad verschijnt da eUiks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar de laaging per looper geafhiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 AlKBnementen werden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 OOlIfljl ld u agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren a eliJk Keopend van 9 uur Adminiatratie en Redactie W PRAAG BEGINT HEDEN BESPREKINGEN MET HENLEIN Britsche critiek op de rede van Rudolf Hess ambtenaren zullein nog meer da tot dusverre door de organen van het Innd Slowa kije worden benoemd Op dezp óze door e n vergaarde decentrallsacie du wil men aan de wenschen der autononiisten ti gcmoet komen Men neemt aar dat Hliiika partij den goeden wil van Praalt zsi iTizien en haar vroegere positie in de binrenlanrtsche politiek dan ook weei zal br trekken Bombardementen op Britsche schepen Meerderheid schaait zich achter NeviUe Qkamberlain Minister Chamberlain hefft gisternnidda in het Lagerhuis een verklaring afgelegt over het bombardlearen van Britsche schepen Hij zeide dat er twee voorstellen wakren gedaan welke indien zy uitvoerbaar zoude zijn tot zekere hoogte aan deze aanvallen een einde zouden kunnen maken Het eerste voorstel behelst de invoering va i velUgheidszones voor schepen in zekere havens eni hoewel dit vooratel aanzien lyke moeilijkheden insluit ia het nauwkeurig bestudeerd Hie t tweede voorstel is Zaterdag van de auboriteiten van Burgos ontvangen Het beoogt buiten de zonie der militaire opera ties een harven in het door de Spaansche re peering bezette geihied uit te kiezen ten gebruike van Britsche koopvaardy chepen die er ongehinderd zouden kunu n binnenvallen of vandaar vertrekken Behalve dezei specifieke voorsteilen heeft het verdere gedetailleerde onderjioek der regeering aarvge oond dsf teiüij GrootBrittaiwiië bereid zou cijn actief deel te nemen aan de vijandelyKSwK geen doeltreffende bescherming kan worden gewaarborgd aar schepw welke varT ii op in de oorlogszone gelegen havens tenvyl z zien in de territoriale wateren bevinden Naar de meaning der Britsche regeering zou zii niet het recht hebben een lergelij ke gariig van zaken aan te raden uaar dit zeer wel tot gevolg zou kunnen liebben dat hef conflict zich tot ver buiten de tegemwoordige grenzen zou uitbreiden Daarom moet de regeering dr reeds oj 28 en 29 November j l gegevien waarschuwing herhalen dat hoewel zij voort ï l gaan zooals tot dusver met beschferming t vealeerjen aan schepen in volle zee schepen welke hav ns biimenvallen die ieder oogenblik aan aanivallen kurmen bloot staani zulks op eigen risico moeten doen Tegelijkertijd is het orunt elyk dat aai va len die veelvuldig verliezen aan menBchenlevens veroorzaken en in sommige r valleii blijkbaar opzettelijk op Britscheschepen geschieden herhaald zoutien kunnen worden zonder ernstige schade aan d vriendschappelijke betrekkingen die df autoriteiten te Burgos hebben virklaardmet de Britsche regeering te wijien onder houden edert 11 April hebben 22 Bntsctie schepen bloot gestaan aan luchtaatiivjJlen KI schepen werden tot zinken gebraclit of ern tig beschadigd en in verscheidene gevallen waren de aanvallen blijkbaar opzettelijk Ten aanzien van de vraag op w lke wijze zou moete worden opgetreden om de Britiche sch opfvaart te beschermen zeide Chamberlain dat de Britsche regeenng verscheiden soorten van vergeldmgsmaatregclen heeft ovenvogen doch voor het oogenblik is zy niet beireid tOt dergelijlte maatregelen over te gaan afgezien van de er aan verbonden nadeelen mogelijk hun doel gouden missen Toen Attlee vroeg of de premier ook niet te Rome wilde protesteeren daar oe meeiCe aanvallen door Italiaansche vliegtuigen geschied waren zeide Chamberlain dat de regeering generaal Franco beschouwde als het eenige hoofd der eene partij in Spanje en dat alle mededeelingen aan zijn adres zouden gericht blijven Attlee kondigde ten slotte aan dat hii spoedig de gelegenheid zou aanjrrypen om de geheele zaak in een algemeen debat te bespreken In Zuidelijke wflken van Castellon wordt nog verzet geboden Unksch werden verrast door snelle manoeuvre van Franco s troepen Ofschoon Castellon vrüwel geheel door rechtsche troepen is bezet Vordl ui de Zuidelijke stadswijken op enkele punten no verlet geboden De hier nog oteeds stand houdende verspreide groei en der Unkscheu worden door tanks bestookt In het centrum en in de andere stadswykon gaat het lefven weer normal yn gang Genujld wordt dat de links he trt eper waarschyrdijk niet van plan zijn geweest Castellon te verdedigen of het tot straatgevechten te laten komen Zij wrden verraat door de snelle manoeuvre der recht Bchen die gisteren den weg naar Sagimco afsneden Het grootste deel der republ keinsche troepe trachtte ruiar zee te ontkomen doch het werd door rechtsche afdeelingen teruggedreven Eenigie honderdden liiikschen keerden in de stad terug en av n zich bijna alleni over Tanks rydtn door de stad om te voorkomen dat ILnksche soldaten in de richting van Sagunto vluchten Intusschen rukte de e divisie uit Galicié ten Zuiden van Castellon op naar Villa Ileal Zij stuiten op verbitterden tegen stand De linkschen hebben zich in de heuvels rondom Castellon geconcentreerd Ruim 15 000 vluchtelingen zün Vulenclp binnengestroomd Deze stad is vandaiirf drie keer gebombardeerd Volgens een Reuter bericht uit Madrid verklaarxte men daar gisteravond dat Castellon nog steeds niet gevallen is G en opwindende woorden doch XCvOel voor de toekonmt en eeduld Itsnnen helpert de vmajrstukken vreedseaam op te lossen een studie ovier het Tsjechische vraagstuk veroordeelt de Times de rede van ladolf Hess en de aianvallen van de I uit4dle pers Geen opwindemdp woordPn dofh levoel voor de toekomst en geduld kunnen tópen de waagstukken Ian vi eedzamt r ng op te lossen Ook de diplomatieke medÊwerker vaai de Manchester Guardian levert ciitiek op de rede van Hess welke twee beachuldtgringen bevat tegen Tsjeoho Slowakye welke men te Londen ongegrondf a cht Ook maakt het Usd rich onigerust over de felle toon in de Duitsche pers De Duitache openbare meeling wordt voortdurend bewöikt en dit helpt niet mee om de betrekkingen tusschen Pmg en Berlijn te verbeteren De Daily Herald brengt hulde aan de Tsjechische regeerir Allen die trachten den vrede te befwaren zyn deae regeering danit schuldig Toen de toestand verzo lüni Hl concessies eischte toonde zy zich benWiot verzoening en op het oogenbl k niwit ly zich gereed edelmoedig corttes JM te doeji De verldeziaTigen zijn thans ten nndp en de onderhandeling eTi met Henlein kunnen zonder ondert reking woi den gewerd De miiiiïtieTraad te Praag heeft gisteren een plan tot onderhaiidelen met Henleii j l ssp okf n De besprekii ffen zullen heden beg nen Overmorgen al de minjaterraad 1 apnieuw bijeenkomen Ten aanzien van deze j besprekingen ofcrÜft de Naro y Lifity dat niettegenstaadide de goede wil van d Tsjechische regeering de besprekingen moeilijk zullen zijn Het is mogciük dat zij eerst m het najaar tot eej einde zullen komen De reR eerii g heeft naast de moeilükhoden met de Henlein volgelingien nog ren moeilijke kwestie op te IpsRpn Deae aangelegenheid betreft dp T sjechen en Slowaken Pittsburg en HUnka Het zoogenaamde verdrag van Pittsburg dat den laataten tijd zoowel in do bhnerUodsche politiek als bü de anti TsjechoSlmiraaksche propaganda zoo n groote rol spealt en waarvan het orig ineel dt zer da 8 11 door verbegeuwoordigers der SlowaflkM liga m Amerika naar hun vadt rland n Hracht U tijdens den oorlog m 31 M 1918 gesloten tusschen de repitó entanten der Tsjechpn en der Slowaken m d Vereer iia Staten De beteekenis ap dit accoord Tgt in de eerste plaats op zedelijk terrein Het ver drag drukt dein wil der Amerikaansche Slowaken lift om met de Tsjechen één gozamenlyken zelfstamdigen staat te vormen Samen met de decloratwi van Sivaty Martin waarin de Slowaken in het moederland denzelfden wewsch uitten vormde het op de vredesconferentie het bewijs dat de Slowaken niet lar ger in het kader van het Hongaarsohe ryk wilden bly ven Deze zedelijke waarde vain het accoord van Pittsburg it nooi bestreden en alle TsjechoSlowaak sche rj geeringen hebben het steedft in het belang eener inwendige conisolideering als hun irfioht beschouwd dfi punten daarvan geleidelijk te verwezenlijken Dit is ook grootendeöls ifebeurd zoowel op taalals op oïiderwijsgebied Voorts zij er op gewezen dat sinds 1927 binnen het kader van het provinciaal bestuur SlowakOe 2Ün eigen administratief beheer heeft zgudat de verschillende doanvoor Xiigeatelat organen op administratief cultureel sociaal en economisch teraedn de belangen van Slowakijie dienen Van alle pro rani eischeni van het accoord van Pittsburg beschouwt de party van Hlinka de Slowaaksche volkspartij alleen die van een byzonderem SlowaakBchen landdag als niet vervuld Men stelt dezen elsch echter ndet om de zaak zelf doch gebruikt haar als voorwendsel die de veel verder liggende autonomiatisohe doelsbeUingtsn moet maakeeren Slechts daaiuit valt het verklaren dat partij var Hlifika zich om deizon eisch door fe lettt u verbonden heeft met de Honp a irsche en de Duitsche minderheid en dat zÜ PP sitioneelen koers ook toen ijift prys gaf toen uien haar terecht verweet dat ü dooi haar samenwerking met Hongaren den 150 jaar langer strijd der Slowaken om hun nationaal bestaan eigenlyk verloochende ofschoon juist pater Hl rka dertig jaar in de voorste rijen bij dezcm strQu stond In het buitenland is men vaak eerder rnder den invloed van antiïsjecho Slo vvaakschi propaganda dam op grond va een juipt aanvoelen van de weikzaamhei i der Slowaaksche volksparby ge nelgd deze partij tegen den staat gerielite tendenzen m d e schoenerj te schuiven DiL is echter een verkeeirdo vooratellinff van zaken De oppositie van de Slowaaiksche olkspsitij is een stuk stryd om de politieke maclit die tegen de huidige regeernga coaiitii maar rjet tegen dejv staat is gericht Öp regeering ten Praag zal llians zeci spoedig een w t orrfwerp tot heriteninjf van t lat dclijk bestuur indienen krachtens he welk een deel der bevo gdheid vai de centrale organen in handen gegeven wotdt van die van de landelijke bestuuralichanen De Te Barcelona is van het Oost iijlï front ibericht ontvangen dat by de vanochteïid geleverde gcvechtcTi voor den eersten keer sinds het begin vnn den oorlog Duitsche soldaten zün gevan gen genomen in totaal elf nian Havas meldt uit Burgos dat naar aanleiding ian den val van Oastellon in alle kerken een plechtig Te Beum gecelebreerd is Overstrooming in China neemt catastrophalen omvang aan Meer dan 100 000 Chine che boeren zouden reeds sdjn omKc omen Gaten in dük Gele Rivier van 150 M breedte Van Japansche zyde wordt gemeld d4t by de overstrooming der Gele Rivier re s meer dan 100 000 Chineesche boeren zou ieii zijn omgekomen De dyJc van de Loenghai spoorlyn fcu schen Kaifeng en Tsjengtsjau is reeds op vterschiilende plaatsen weggeslagen In den Zuidelijken dyk van de Gele Rivier ifln tusschen T nigtsjau en Kaifeng op 15 plaatsen gaten ontstaan van 100 tot löO mbreed Het water stroomt miet ontzettende kracht n snelhedd Honau binnen allea op lijn weg meesleurend IHt is wel een vfin de grootste overstroomingsrampen 4 China ooit heeft meegematAt De pogingeji der Japajische troepen hc water tegem te houden worden bemoeilijkt door den oanhoudenden zwaren regehival Tn Japansche mUitairf kringen is men v n nieening dat aatrv op Haokau van het Noordoosten uit thans weinig kans op spoedig succes heeft Men vermoedt jdat de Japansche legerleiding gedwongen zal zyn do krijgsoperaties op het dal van den Jangta9 te comoen tree ren In dit gefval zouden de Chinteezen Hankau echter beter kunnen verdedigen daar de overstroomingen een wer gunstige flirnkdekking beteekenen BELGIe De Luiki Ite giftmenRiïïter Het proces tegen de Wed Becker Do zittipg van gistïnniddag wa gewiji ui de deskundigen verklaringen De deskundigen hebben vry ver tuliilkndt coiiclusies retrokkeij uit de chemische reacties der digitalii B en der kikvorsciienharten dia voor de proefnemingen gebruikt zijn Prof Firket heeft echter in het geval van mevr Lange de conclusie getrokken dat emi zeer groote dosis digitaliiie moet Kyn irïgenomen Dr Bach heeft voorts de conclusie ingediend van de laboratoriumproevei welke de resultaten van de autopsie van prof Firket op het if mevr Lange steunen Prof Zuns van de Brusse sche Universiteiti fpnn kt penig voorb hou i uit ten aanzien van de laboratoriumconclusiee waarop een langdurge dtHcus i j oiit Velen hebben het voorrecht met beroemdheden te mogen omgaan Weinigen is het vergund te verkeeren m t geesUge lieden KEUILÏ ETON Welkom thuis De wonderlijke belevenissen van dr Kaiaerlien door WILL AMBERG J de zaak eens nagaan besluit 2 k0PÏ lg Wie heeft dat misverstand rzaakt Daarvoor is men u toch n verklaring schuldig 7 Natuurlijk zegt hy spottend Ten wn ben Ik aJleen naar Duitechland njggekomen om met St Burocratlus te echten dip 1 advocaat opdragen icwestie voor nUj te onderzoeken dfil advocaten sympathieker I iZ ot na n vraagt hij lachend 1 plotseling zwUgt hij als hij ziet t zy verbleekt Hoe kon hij zich ook ïdv saan Haar man was Immers öwl eeweeat Haastig tracht hU het nen afloopt Ina Heldt had deze optimistische bewering met een verstrooid gllmlachj e beantwoord Zij dacht aan het werk dat haar nu weer te wachten stond en dat haar leven nieuwen Inhoud zou geven Voor haar beteekende haar taak bij dr Kaiserllen alles cm de Metspraatjes van sommige Stamberger ingezetenen die het den jongen geleerde blijkbaar zeer kwalijk namen dat hü een gescheiden vrouw als assistente had aangesteld nam zij daarbU gaarne op den koop toe De troln nadert het station Beneden hen strekt zich grijs wlt het meer uit vol van masten en blanke zeilen eau pittige motorbootjes Dan stopt de trein met een onvcrwachten ruk onder de overkapping van het zindelijke door het heldere zonJlcht overgoten station Dat alles biedt een vertrouwden aanblik en Kalserlien kan zich haast niet voorstellen dat hij dat In twee jaar niet gezien heeft Alleen Moser is niet te ontdekken Eigenaardig denkt Kalserlien Hoeoud is Moser eigenlijk Vijfen zestlg Hij zal toch niet ziek zijn Ina Heldt raadt zijn gedachten Vermoedelijk heeft hij de villa van boven tot beneden nog eens flink schoon gemaakt en de kamers versierd Dat zal hem dan wel tot de laatste minuut In beslag nemen t Is mogelijk zegt Kaiserllen zijnteleurstelling zoo goed mogelijk verbergend Zijn oogen zoeken begroeten oudedingen en ontdekken nieuwe Herinneringen duiken op Daar precies op den hoek waar die oude linde staat was hij plotseling op het idee gekomen dat het vervaardigen van aluminium rendabeler zou zijn te maken door de slakken als brandstof te gebruiken Bij die drogisterij daar was hem die geschiedenis met zijn das overkomen of eigenlijk die geschiedenis zonder zijn das hoe was dut ook weer geweest Hij had toen als steeds belangstellend welke nieuwe chemlcallèn op de markt werden gebracht de étalages bekeken en toen had hij tn de spiegelruit ontdekt dat hij vergeten had een das om te doen de verstrooide professor die al meer dan een uur in Jaquet maar zonder das had rond gewandeld En elke minuut herinnert hij zich nu wat anders Dan ontmoet hij een paar kennissen zij zijn zichtbaar verbaasd als zij hem plotseling ontdekken aarzelen weten niet of zij hem wel zullen groeten Hij knikt vriendelijk maar ver nelt tegelijkertijd zijn pas om te voorkomen dat zij hem zullen aanspreken Hij heeft nu slechts behoefte zoo spoedig mogelijk zijn klein palels In het park te kunnen betreden Nog één bocht dan nog een on dan zal hij de witte muren van zijn villa reeds tusschen het groen van het park kunnen zien schemeren Of wit Neen vuil grijs Moser zal zijn zin hebben hij zal de buitenmuren van de vtUa nog dit Jaar laten witten het zal Inderdaad hard noodlg zijn Eindelijk staat hij voor het park Diep ademt hij de zuivere lucïtt In Nog honderd meter Terwijl hij dat denkt spert hij plotfie llng zijn oogen wijd open van verbazing Want het huls dat daar in het groen ligt ja maar Is hij dan kleurenblind geworden kan hij dan grij niet meer van geel bruüi onderscheiden Dat huls daar Ina Heldt is niet minder verwonderd dan hij ook zij heeft de verandering onmiddellijk ontdekt Ik geloof dat Moser eenvoudig zonder u daar In te kennen den schilder heeft laten komen en de villa opnieuw heeft laten Installeeren Heeft hij zich misschien met u inverbinding gesteld Met mij Nee Maar waar heeft hij dan het geldvandaan gehaald Ina Heldt glimlacht Dr Kalserlien Is toch nog steeds lichtelijk nalcf Alsot den naam Kalserlien geen credlet zou worden verleend Moser zal waarschijnlijk wel gezegd hebben dat zlJ de rekening maar bij uw terugkeer moesten presenteerea Kaiserllen fronst het voorhoofd HU is het er nog niet met zichzelf over eens of hij Moser daarvoor moet prijzen of dat hij hem een flink standje zal geven De man leeft nu eenmaal voor orde en netheid Bovendien Is hij huisbewaarder en in die kwaliteit heeft hij uiteraard uitgebreide bevoegdheden Alles goed en wel maar met opdrachten als drae achter den rug van zijn meester om ging hij toch zijn boekje te buiten Dat was niet zooals t hoorde 1 Wordt vMTolgd filosofische blltzllchten Hij zou de wereldgeschiedenis van den tegcnwoordi 1 gen tijd in anecdoten kunnen vertellen I Ina Heldt is een en al aandacht Zijstelt vragen krijgt antwoorden bestrijdtsommige van zijn beweringen laat zichovertuigen kortom zij denkt hardop mee Dan bespreken zij nog eenige zakelijkeaangelegenheden waarbij hij opnieuwgelegenheid Iffijgt tot waardeering voorhaar goede kijk op verschillende kwesties Tenslotte inviteert hij haar vooreen tocht door Munchen maar zij wijstde ultnoodlging af met het excuus datzU daarvoor toch te zeer verreisd ts Vooreen tocht door Munchen voelt zij zichmeer vermoeid dan om te werken Maardgn middag brengt zij dan toch nog methem tn het Natlonalmuseum door en desavonds bezoeken zij samen een voorstel llng van de Freischütz En wanneer beginnen wij met het werk vraagt zlJ als zij s avonds laat afscheid van elkaar nemen Daar beginnen wij morgen vroegmee in Starnbei i ïfo een andere wemdhig te geven itu T de autoriteiten die verglssli niet al ie zwaar aanrekenen in Pa Dat laatfite was slechts gedeeltelijk Juist Het begon Inderdaad den volgenden morgen in Stamberg maar het was niet het werk dat hij verwacht had Onmiddellijk bij aankomst In het station Starnberg beleeft Kaiserllen een kleine teleurstelling Ik zou er om durven wedden had hlJ vijf minuten tevoren tegen Ina Heldt die tegenover hem zat gezegd dat Moser aan het station op ons wacht Hij weet weliswaar niet met welken trein ik kom maar ik geloof stellig dat hij alle trei