Goudsche Courant, donderdag 16 juni 1938

19752 Chr KindsAoM 6 30 Caueeiie over het Leger des Ifeils m m v een eorneteriBem ble 7 Berichten 7 15 Journalistiek weekoverzicht 7 45 Rep rtage P f 5 B richten ANP herhalirg POR Berichtpn 8 15 NORVHarmorde oikest 9 Biologj sche causerie 9 90 Ven olg coii ert lO i Berichten ANP 10 05 Vocale duetten met ï iaiH begelieiding 10 45 Gymnaatiekle 1 Gramofoon 11 50 12 Schriftlezini Hilversum II 301 5 M AVROUitzwi ding 8 Gramofoon om 8 30 Beiichtea 10 Morgenwijding 10 16 Gramofoon 10 30 Omroeporkest 11 Kniples 11 80 Omroeporkest en soliste om 12 15 Berichten 12 30 Kovaca L ajos orkest 1 15 Gramofoon 1 45 Vervolg concert 2 30 AVROoetet om 3 Onthulling vaiH het Koningin Emma moniimmt te Amsterdam dóór H M de Koningin 4 Voor zieken en thularittenden 4 30 Gramofoon 4 B0 Voor d kinderen 5 30 AVRO AeoIian orkest en soliste 6 30 Sportpraatje 7 Vioolvoordracht 7 30 Orgelspel 8 Berichten ANP Mededeelingen 8 15 Het Concertgebouworfcost het Toonkumtkoor en solisten gr opn 9 30 Luiflteraars wedstrijö 10 Caharet programma 11 Berichten aI TP Schaaknieuws ll lö 12 L Bannet s dansorkest DroUwich 1500 M 11 2 11 45 Gramofoon 12 05 BBC NorthernIreland oricest 12 50 I eclaniatie 1 20 Gramofoon 1 50 2 20 PiaJWvoordracht 3 10 3 30 Causerie Off duty 3 35 We hebben een der perSonen gesproken die den overval meegemaakt heeft en deze was er vol van Men was s morgens kalm op het land aan het werk geweest toen de auto s kwamen Eerst begreep men niet wat er aan de hand was doch al spoedig werd men op de hoogte gesteld De bollen op het land in totaal een 100 roe late tulpen moesten in beslag genomen worden aangezien de eigenaar in Beverwijk de wet inzake de Sier teeltCentrale overtreden had Men liet er geen gtas over groeien en even na aankomst verspreidden de kleine 80 man allen werkioozen uit Llsse en omstreken zich over het land en werd met man en macht begonnen met het rooien van de bollen Er werd een dus danig tempo Ingezet dat men in een half uur klaar was en alles op den vrachtauto gestapeld kon worden Bij een en ander hielden de Inspecteurs der Centrale een wakend oog Ook twee veldwachters keken belangstellend toe stedelijk orkest van BonnKraouth ën sollrf 4 60 Gramofoon 6 20 Het Bronkhurst Trier soliste 6 Medvedeff a Balakikan ksst 6 20 Berichten 6 40 Causerie J orgo ten anniversaries 7 Orgelspel 7 oq u litair orkest 7 M Radiotooneei 8 3 Transport discussie 9 50 BencliteVBBCVariété orkest koor en solistsn 10 2lKoite Kerkdienst 10 40 Het Spencer DyklStrijkkwartet 11 35 Job Loss m zijn Bar til 11 50 12 20 Dansmuïlek gr Radlo Parto 1648 M 8 55 9 05 10 25 en U 20 Grajnofi 12 40 Giardino orkeat om 1 60 Zanj 35 Zan 3 20 Pianovoordracht 4 20 Zan 6 20 Hadiotooneel 8 35 Zang 8 60 De b bier van Sevilla opera Keulen 466 M 6 30 en 7 30 Gramofoon 8 50 E B6 Bchel s orkest 10 20 Volksliederen coirartj 11 60 Kinderkoor concert 12 20 Omroepoi fcest en solisten 2 30 Populair concert 4 2 Omroepamusements orkeat 6 M Ledei van het Omroeporkest 7 90 OmroepoAeat kinderkoor en aolist n 9 20 Gevarieert concert gr 10 35 Gramofoon 10 50 Ne dersaksenorksst 12 20 3 20 Damigei I andes orkest en solist Brussel 322 en 4 4 M 322 M 12 20 Gramofoon 12 60 en 1 30 Omroeporket en gramofoon 1 50 22 U Gramofoon 5j20 Omroepdansoiikest en mofoon 6 50 en 7 28 Gramfoon 8 20 fn Cabaret programma 10 30 11 20 OmroepJ danaorkest itblad verschijnt da geUi ks behalve Zon en Feestdagen apNNE MENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar de g f0jig per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 Xbamementen werden dagelijks aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA I oBH agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onu bureaux zü n dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef ito 2745 Postrekemng 48400 Donderdag 16 Juni Hilversum I 187 en 415 M 8 KRt 10 NCRV 11 KRO 2 12 NCRV 8 Graniofoon om 8 1 Berichten 9 Hflogjnis 10 Gl imofoon 0 l5 Morgendienst 10 45 Gramofooii 12 Beiifhtem 12 1Ö KJlO orkeat 1 I ÜD Gramofoon 2 Handwerkuurtje 2 55 Giamr foo 3 V Mïr de vrouw 3 30 Gramofoon 3 45 Bij bellezij g 4 45 Gramöfcvjii 5 Oursu i handeijarbeid vi or de jeugd 5 30 N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECBrr 3i i PANOBRIEVEN è 101 3 37 o PANOBRIEVEN 99 De Directie Ml A J S VAN LIER Mr P R HOOHWEG ten bijzondere aandacht gewyd Naast den gemeentearts ie voor de verpleegden zorgt IS er practisch voor alle patiënten vrije artsenkeuze Moderne keukeng De keukens zijn zeer modem ingericht Met een viertal groote gasfornuizen is het personeel in staat vlug een 300 warme maaltyden gereed te makep De eapaciteit overtreft ver de huidige behoefte maar bij de keukens is reeds op mogelijkie uitbreiding van het gebouw die gemakkelijk geschieden kan gerekend De belangstelling voor dit rusthuis het groot aantal aanvragen en de ervaringen elders opgedaan doet uitbreiOiing niet denkbeeldig zijn Thans zijn nagenoeg alleen nog de grootere kamera beschikbaar De kleinere zijn vrywel alle be iet I Dp kamers van het personeel van hetRusthuis die boven die der particuliere bewoners zyn gelegen zien er eveneens aantrekkelijk uit j De geheele inrichting van dit huia maakt een aangename rustige indruk j Hoe de kamers in te richten De bewoners die hün eigen meubelen niet meebrengen kunnen zich op heel gemakkelijke wyze hun kamer laten inrichten Door £ ji viertal Goudsche firma s zyn thans in hot gebouw modelkamers ingericht waar door het heel gemakkelijk is voor de bewoners om zich direct geheel naar eig n wenach te installeeren Het is een goede gedaclïte geweest om de zaken voor woninginrichting in de gelegenheid te stellen te laten zien höe de kamers van het Rusthuis naar ei en opvatting zijn in te richten Hier toonen de firma s Frans Bik Bruns v d Pavoordt en Ter Meulen hoe zij naar hun smaak een grooter of kleinere kamer kunnen inrichten voor een zeker bedrag dat zy zelf daarvoor hebben aangenomen voor den a s bewoner van het ingerichte compartiijient iBy deze modelkamers speelt smaak en iirijs een groote rol die ieder belanghebbende zelf moet beoordeelen In elk geval er is verscheidenheid zoodat ieder daar zijn kouze zeker zal kunnen vinden uiM wmnsE HAco TiEiima Se lUlSSE 15 iqST TBIXIINQ VAN WOENSDAG 15 JUMI IIM HOOGE PBEMIEN t BO OOO 20339 i 6 000 1M71 f 1 000 110 11281 12058 13783 t 00 825 2427 4807 1S778 10334 18680 ISS 1 200 827 1603 3132 4210 5341 6506 6638 14381 f 100 2510 8177 10586 10862 11986 16810 17161 SOttI 80787 BEM £N van TH Foto Studio douda Rusthuifi Huize Juliana aan den Koningiiinewee gebouwd naar het ontwerp Van den Architect D Saai Czn te Alkmaar i H is heden de groote dag waarop het Rusthuis dat met toestemming vanonie Kroonprinses den naam Huize Ju lUnifial dragen zyn deuren voor zijn gasten fiat openen die weldra daar hun thuis lallen vinden Het is een belangrijke dag allereerst voor lie ouden van dagen die hun woonplaats 1 l t BestedeÜngenhuis en het Oude Vrouwenluiis gaan verwisselen met die in het mooie nieuwe gebouw dat aan den Koninginneweg Ib verrezen in het nieuwe stadsgedeelte dat door het Jtanaai dat de iJsel met de Gouwe rerbindt wordt begrensd Dat nieuwe ge bouw Btaat daar a a een triomf van den avkid en het pogen van Regenten der beide Gasthuizen die sinds jaar en dag zich veel moeite hebben gegeven om aan deze oude lieden een beter thuis te kunnen gcven dan b j den bestaanden toestand der oude gebonwen mogelijk was t is niet eenvoudig geweest om de gedachte voor een geheel nieuw gebouw te verwerkelijken Maar het is gelukt en wel ap een dusdanige wijze dat de oudjes een haiavesting krijgen die in elk opzicht voor hen veel verkieseiijker en veel comfortabeler is dan die ze tot nu toe hebben Ze liMnen nu in een ruim huis waar licht i n lacht is aan allen kant waar zo de gemakW vinden die de huidige tyd heeft moKeliik gemaakt en een verzorging in géMlde en zieke dagen hebben die hen in stut stelt op rustige aangename wijze hun mnadageij in een blijde omgeving te slijten Dit alles was alleen mogelijk door het plan voor het gebouw zoodanig op te zetten dat de huisvesting voor deze oud en van dagen die de bevolking der beide g ast B3 134 a04 524 aai S48 97S lOQl 1193 1164 1877 3607 sen aaia SM 7 3621 3849 4235 4240 1301 1396 1336 1544 1U7 1736 1764 1953 30ai 3114 33B0 3443 3476 3580 3995 3240 3397 33flD 3377 3428 S448 3972 4016 4OS0 4140 4195 4383 269 4292 4334 4339 4425 4632 4607 4697 4797 4886 4906 4907 5326 0336 5337 5896 B6 4 5096 8676 5731 6777 6079 6080 6105 6336 6365 6367 6460 6697 7019 7033 7138 7151 7203 f207 7283 7393 7379 7403 7481 7483 7635 7086 7838 7 01 7863 7W7 8308 8380 8419 8446 6561 8661 8674 8836 8839 8874 8906 8907 8978 8984 0029 0118 9198 B37B 0449 9661 957 9636 0764 077 9831 0077 10120 10208 10558 lOOia r 697 10786 10603 10851 11010 liaia 11344 11403 1144Ö 1H64 11518 11633 11707 11745 117B5 11770 11816 U9O0 13149 12158 13380 12305 13330 13113 1311 13175 13189 13693 18760 13827 13883 13977 18888 14001 14138 14348 14444 14479 14602 14710 14734 14812 14814 14876 15036 15053 16173 16173 15310 WZi l 15431 15434 16464 16586 16700 16716 16736 15739 15023 lö IM 18040 16313 16376 16445 16406 16563 16867 16668 16672 16721 16942 17103 17166 17193 17349 17688 177G2 17789 17925 17955 17S78 18211 18276 18301 16411 18436 18444 18574 18603 18716 16B77 18949 18960 18060 1B083 19071 19087 10092 19216 10519 10618 19686 19708 19870 1M7S 19953 20099 30167 202O0 20383 20384 30407 30687 30660 90667 snvno onoiT nnoTo 9133 S0709 30937 30078 GEEN PIEMieU 07 169 301 34 aB7 339 a 410 44S 033 964 908 1083 1368 1381 1389 1306 1580 1866 1614 1616 1761 1870 IBSO 1025 3106 3110 2130 3180 3380 3303 3807 3886 3606 3654 3665 2700 2893 3046 8053 8088 3303 3865 8867 3413 3590 8603 3S3B 8706 3830 3899 4137 4204 4313 4480 4607 4661 40111 4734 4700 4816 4963 4068 5362 5394 6555 5666 6670 MS8 5763 5768 6773 6863 5934 6053 6096 6044 6364 6306 6307 6841 6741 6763 S46 863 HJ 764 830 641 1178 1317 1384 1864 1467 1630 1688 1738 17S7 2047 2061 2076 3218 3333 2271 3367 3478 3500 3516 3670 1103 1318 1640 1940 3107 3463 3100 3416 2714 2746 3767 3770 3854 3116 3169 3316 3336 3337 33SÏ 3407 8630 3633 3664 3566 j gj 3 4091 4463 8443 3467 303 3647 3976 3088 3901 4008 4013 4010 4380 4304 4309 4360 4371 73 4864 4669 4804 4634 4641 4670 4834 4639 4864 4833 4079 6026 6030 6059 5070 6093 6376 0381 5408 0437 6443 6445 6626 5640 6672 6673 5704 6732 6871 6876 6883 6804 5906 6925 0067 6086 6188 6304 6206 6380 6346 6440 6449 6486 6476 6803 6640 6644 6700 6803 6826 6886 6843 6861 6884 6887 6666 7046 7083 7000 7106 7114 7300 7331 7268 7268 7378 727 7307 7317 7424 7430 7433 7471 7481 7603 7660 7507 7633 8090 6165 8168 8184 8216 8380 6344 8883 8313 8343 8369 8375 8405 8413 6437 8483 n 8664 8564 8571 6666 6618 8881 8771 8774 8852 8910 0010 8127 9266 9369 9296 0802 0386 W 0401 0434 441 9443 0466 9466 9606 9666 9666 0630 9669 9670 9696 9763 9808 0859 0886 0891 0010 aaoq 10039 10040 10050 10062 10056 10306 10307 10310 n ofi ino n 10405 io4H 10430 4871 4878 4030 4939 6143 7665 7673 7036 7068 6255 8386 6470 S468 8401 8666 8669 8763 0143 9146 0153 0434 9660 anders Ik wilde mij fatsoenlijk tegenover u gedragen maar als u dat niet wilt is t mij ook goed Ik ben In geen geval van plan mij door een windbuil iiLs u in ntijn eigen huis te laten belee digen Als u dat maar niet denkt Kaiserlien wil hem in de rede vallen maar meneer Rothaug schijnt niet gewond zich het woord te laten ontnemen vooral niet nu hij de Juiste kwalificatie gevonden meent te hebben Windbuil Windbuil herhaalt hij Ja zeker een windbuil die zich tot over de ooren in de schulden steekt en dan met de Noorderzon verdwijnt Hoe haalt u het eigenlijk in uw hoofd u hier nog eens te laten zien Ik zal tot drie tellen Als u zich dan nog hier in de kamer bevindt dan dan Hij zoekt naar een dreigement dat Indruk zal maken Dan vraagt Kaiserlien Dan zal Ik u wegens huisvredebreuklaten vervolgen Hij voelt zelf dat ditdreigement belachelijk klinkt In vsrhouding tot de pathos waarmee hij hetheeft aangekondigd endat doet zi inkalmte eenlgszlns terugkeeren In iedeïgeval eisch ik nu dat u onmiddellijk vertrekt U schijnt zich dus hier de baas inhuis te voelen Allicht antwoordl Rothaug gedecideerd Dan komt het mij voor dat wij bijons onderhoud van geheel verschillendeveronderstellingen uitgaan Tot op ditoogenblik verkeerde ik namelijk in demeening 2£lt eigenaar van deze villa tezijn zegt Kaiserlien Beoordeel nooit iemand naar de snelheid waarmee hU zich weet te verplaatsen De kleine wijier van de lilok is even nuttig als de groote 10281 10271 10336 10337 10350 10356 lujnw u un ii i 1 u jii 0S3 lSa6 f iO Ï3 mis 3 n09 ÏuIa i Io 21 T 10976 10966 11021 T n ÜHf 2 ll Se 11300 11334 11353 11487 114C3 hflfl Ïqq J up ÖO 11836 11830 1187è 11 12010 12015 12026 13030 12043 13130 12175 12203 122Ü5 12311 12217 12246 12257 12273 13301 12808 12336 25 1 1 ïilït l fil 3 12 32 12449 IMsl Ï2 3 13403 12528 12591 12688 12740 12763 12143 12865 13861 13880 13938 n 7 ÏS ï I 13066 1301 8 13106 13lÖ7 13liS Isl S ilïV i i ï 1 1 13268 18273 13301 13306 13446 18461 13486 IIH Ï I 13 23 13695 13780 13801 13816 13810 18861 l Si i ® 1 = 1 13963 13066 13002 13908 14063 14071 iJ l iS3 14251 14258 14267 14304 14363 14362 14436 14489 ÏJ SS Jf l l 1 516 14536 14553 14680 14608 14661 tl iTi 1 1 14 1 l fl 14848 14859 14878 14817 15033 15048 15059 15076 15091 15169 16204 16340 16378 I68OO 15339 15402 15428 15444 16448 16617 165 1 15666 16868 18696 15643 15669 15670 15723 16748 16763 157Ö8 16780 18760 16838 15846 15863 15B80 15886 1B929 15963 16023 18026 16064 1600X 16092 16111 16118 16120 16136 16143 16145 16216 16343 16868 16271 16307 16366 16389 16436 16617 16634 16534 16886 16664 16577 16583 16592 16623 16664 16760 16822 16836 16861 16014 16977 17003 17027 17084 17080 17086 17162 17168 1717 17376 17316 17357 17374 17386 17391 17416 17491 17501 17606 17687 17652 17684 17690 17697 17716 17731 17783 17796 17800 17660 17859 17866 17900 17910 17916 17967 18002 18048 18072 18168 1822J 1S224 18248 18341 18352 18382 18384 18388 16418 164S0 18436 18477 18478 18506 18607 18628 18540 18570 18883 Ï8618 18640 186Ö5 18670 18704 18768 18786 1B793 18704 18800 18834 18858 18870 18946 19022 19026 19050 19058 191S7 18101 18178 10298 10333 19374 10370 10400 19434 10447 19448 19487 10006 10573 10802 10680 10687 10694 10733 10704 19799 10808 1B817 10846 10881 1B029 20024 90044 20083 20093 20126 20133 20166 20266 20382 30357 30361 20387 20414 30613 30650 30674 20687 20507 20634 30668 20608 20698 20721 20700 20768 20772 3076S 3079B 30847 30601 20968 20880 Verbet vorige lUst 3885 m 1 8838 7666 m 7686 FEUILLETON Welkom thuis De wonderlijke belevenissen vanr dr Kaiserlien door WILL AMBERG Plotseling is Kalserlien s goede stemiüii verdwenen Het ergert hom ook Ut Moser zelfs nu nog niet te zien is Dan staat hij vlak voor de villa Zij is MJnaniet meer te herkennen Niet n ieen omdat zij opnieuw gewit Is Het schijnt ttuB wel een geheel nieuw huis te zijn Voor alle ramen bloembakken is Moser aan gek geworden hij weet toch t je bloemei het geen dag uithouden in j chemische dampen waarin Kolser D Pli gt te experimenteeren En wat 5 gordijnen In het laboratorium Twee lUnen en vitrages of hoe die dingen Oïen heeten Verdraaid wat haait die J in z n hoofd Hoe vaak heeft hij J n nu al niet aan zijn verstand gejMht dat het laboratorium kaal moest ven omdat elk stofje het brandgevaar verhoogde geduldig drukt Kaiserlien op de Dp van de electrlsche bel Had hij even JJW bet naambordje gekeken dat zich bU deze knop bevond dan zou hij r minder verbaasd zijn geweest dat aienstmeisje In kamenier kleeding in 1 BOOG AZIJH f cv OE BESTE VOOR DEM PnPIS BINNENLAND SlaKeröveriroedinjï voor Mikcehalkt De slagers die voor de gemeentebesturen bllkgehakt distribueeren op bons aan wcikloozen en behoeftigen ontvingen daarvoor tot dusver een vergoetilng van li of 2i cent per blik naar gelang al of niet een grossier was ingeschakeld Het spreekt van zelf dat dit een onvojdoende vergoeding was voor hun moeite pakpapier enz Daarom had de Ned Slagersbond verzocht deze vergoeding te brengen op 5 cent per blik tot dusver kreeg de gemeente het gehakt geleverd voor 31 cent per blik waarop dan kwam 2i cent voor biager on grossier dus in totaal 33 cent de prijs voor de werk j loozen bedraagt 37i cent zoodat de ge meente 4 cents overhoudt voor haar moeite Thans heeft de minister van Sociale Zaken bepaald dat de inkoopprijs voor de gemeenten die via de slagers distribueeren het gehakt te rekenen van 5 Juni jl af geleverd zullen krijgen voor 30 cents dus één cent lager welke cent dan ten goede moet komen aan de sla gers die voortaan dus 2i of H cent zullen ontvangen Margarine en vetproductie in Belffië vrü De Belgische regeering heeft het vervaardigen en verhandelen van margadlne oleo margarine en toereide spUsvetten waarvoor tot dusver een vergun Heden overleed plotseling ten huize van Mevrouw de Wede Menet onze geliefde Vader Dehuwd en Grootvader de Heer TheodoorJohan Droste L dtn ouderdom van 76 jaar Bei um B L DROSTE W F G DROSTE TERLAAK Haren TH J DBOSTEl M J DROSTTE FOKKERS erï Kleinikinderen Gouda 14 Juni 1938 Westhaven 21 De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag a s des namiddajra 2 uur vahaf het sterfhuis TB koop BOERDERIJ met n i H A U d onder Voorthuizen verhuurd voor ƒ 180 per jaar koopprüs f 3dO0 BOERDERIJ met ruim 11 H A bouw en weiland onder Bameveld koapprü s f 25 000 HEERENHUIS te Bennekom verhuurd voon ƒ 7 per week koopprys f 5500 Diverse boerderijen lar derijfn bouw j r nden bucgiPi eonhuuen enz te Kdrs Barneveld en VoortJioizen Lijst wordt op 3 invrage gaarne verstrekt Inlichtingen verstrekt de makelaar A v OTTERTX Telefoon 651 Veonerdaai TANDHEELKUNDIG INSTITUUT HOLLANDIA Calf HOLLANDIA MARKT 40 GOUDA Spreekuur DondcrdaK 9 12 Geheele Gebitten f 30 met varantie PiinloOT trekken inbesrrepen PETOEKOHST yah Uw zaak We toekomst van UW zotA hangt voor een groot cte l van Uw werkkracht af Hebt U die waardevoll werkkracht verzekerd Vroool da gratii broctiwv ho l v nfvan k ring flon dt toahomtl van Mn b dr9 t n 90 d kon konwn b NV LEVENSVERZEKERING MU VAN 1859 Inspecteur RWPieTEBSB Kru9 rloon 187 SOUOA Telefoon 2280 ning noodlg waa vrJj gegeven In Nederland moet men voor en en ander een erkenning hebben van de Zuivelcentrale terwijl voor de margarine bovendien een z g vrijwillige produc tiecontingenteering bestaat ad 1050 ton per week vermeerderd met de volksmargarine Voor de spijsvetten is zooals wij dezer dagen hebben kunnen melden eveneens een productie quoteering in voorliereiding gepaard gaande eventueel met een prijsregeling Juist hedenmiddag zouden de twee vetsmelterersorganisatles in Den Haag bijeenkomen om tot de door de regeering verlangde overeenkomst te geraken ten aanzien eener ontwerpregel ing De Sierteelt Centrale neemt 100 Roe bollen in beslag RADIO PHOGRAMMA s Dezer dagen hegft de heer J de Wit aan den Nieuwen Weg naar Jullanadorp een sensatie beleefd die hij niet spoedig vergeten zal Volkomen onverwaclits stopten namelijk vóór zijn deur vier autobussen benevens een zware vrachtauto gevuld met werkioozen uit Lisse en omstreken Ook inspecteurs van de SierteeltCentrale waren bij het gezelschap aanwezig De komst betrof het inbesiagnemen van de op het land van De Wit gekweekte bollen aangezien de eigenaar daarvoor geen vergunning van genoemde Centrale zou bezitten In een gped half uur was de geheele bollenvoorraad uit het land gerooid en konden de auto s weer vertrekken De Gruyter s P S iayoiv 0 kftw mORHOM EXAMBN¥RBBS Neem in de maanden voor het examen eens regelmatig Tonicum Noury Het l almeert de zenuwen sterl t het lichaam en stimuleert den geest Dat ééne theelepettie Tonicum Noury voor den maaltijd Is een weldaad voor Uw geheele wezen Schenkt de zenuwen rust geeft het lichaam kracht en houdt den geest opgewekt en frlsch Tonicum Noury voorkomt moeheid en overspanning Neem het van nu af aan regelmatig U zult zich krachtiger opgewekter en kalmer voelen naar lichaam en geest volkomen fltt f 1 50 per flacoa Dubbele flacon f 2 25 Fabrikante N V Nourypharma Deventer TONICUM NOURY 77e Jaargang Donderdag 16 Juni 1983 fiOIMlDE GOIlIUNIi jIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VUÜH GOUDA tÜN UMölKliiüi i SAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MÖORDRECHT M VERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJSi Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentién in het Zaterdagtiummer 20 bijslaig op den prijs Liefdadigheids advertentiën de helft van den prüs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke rejfel meer ƒ 0 50 Opde voorpagina 50 hooger i Gewone advertentién en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentién kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daagg vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd tje zQn HET RUSTHUIS HUIZE JULIANA HEDEN GEOPEND Huize Juliana van dn Architect D Saai Czn te Alkmaar Ontwerp van het Rusthuis j den voert naar de bovenst etage zoodatieder bewoner langs de trappen of met de lift die ieder gemakkelijk bedienen kan zijn kamer kan bereikten 1 I Ter zijden van de gangen die zoowel op den begainen grond als op de derde verdie ping in het midden over de vx lle breedte van net gebouw zyn gemaakt zyn de kamers I gebouwd Aan het eind der gangen zij n I noodtrappen aangebracht voor het geval I van brand indien deze ondanks alle getrof fen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan i Op den beganen grond zijn de keukens en dienstlokalen de centrale verwarming die een silo ijeeft waarin 56 ton kolen kan worden geborgen die automatisch worden verstookt de plaats waar de gas en electriciteitsvoorziening en de watertoevoer wordt geregeld voorts zijn er de eet en slaapzaleii van de verpleegden uit de beide gasthuizen ale keurig en hyginisch ingericht met bad gelegenheid en sanitair naar de 1 laatste eischen In de breede gang is het i gansche buizennet direct bereikbaar Op de eerste tweede en derde verdieping zijti de verschillende kamers die door d j particuliere bewoners sters en echtparen worden bezet Zijn de kamers op de eerste I verdieping 4 x 5 M groot en vindt men 1 daar zit en slaapkamers dan wel gecombineerde zitsi aapkamers die uiteraard verschillend van prijs zijn op de 2e en 3e etage zijn de kamers kleiner n l 3 50 M x 3 75 M tn 2 50 M X 4 M Op alle kamers is centrale verwarming electrisch licht vaste waschtafels voor warm en koud water de grootere kamers hebben een apart waschvertrek Voor aansluiting aan de radio is er gelegenheid door middel van de radiodistributie Een viertal stations kan wor den ingicBChakeld Ook van de telefoon kan woi den gebruik gemaakt Wie dit wenscht kan voor eigen rekening een aansluiting op i zijn kamer krijgen I Op alle verdiepingen zyn gezellige ruime I conversatiezalen ingericht Er is in dit Rusthuis een verpleegafdeeI ling voor zieken en hij pbehoevenden welk onder goed deskundige leiding staat Ook aan do medische verzorging hebben Regen slappen bodem zijn geslagen Het is de eerste maal dat op zoo groote schaal het heien met betonpunten is toegepast en met sucmea Waar aanvankelyk houten palen vfln 20 meter lengte nog geen voldoende stevigheid boden werd deze wel verkregen met de 1 § meter lange betonpunten welke een grooter draagvlak hebben Ook bij den bouw heeft het beton een groote rol gespeeld In het inwendige Vion het gebouw zijn de betonnen vloeren voor elke kamer geseheiden gemaakt terwijl voor de breede gangen die het geheele gebouw op alle verdiepingen op het midden doorsnijden weer een andere I betonconstructie is genomen teneinde ze I geluiddempend te doen zijn In de kamers is dit nog bevorderd door het aanbrengen I van steengaas in de zolderlagen en het leg gen van z g est rich vloeren op de beton vloeren waarop dan het linoleum is geplakt Daarmede is tevens een alle vocht absorbeerende en vlakke bedekking verkregen De geluidsproeven die er genomen zyn hebben uitstekend ivoldaan huizen uitmaken daarvan een onderdeel zou uitmaken Het grootste deel van dit nieuwe tehuis moest wordv n bestemd voor de bewoning door particulieren die daarvoor een zoodanige vergoeding betalen dat de exploitatie van het geheel kan worden gedekt Door dit plan zoo op te zetten is tevens leen lang gekoesterde wensch in vervulling gegaan om aan alleenstaande mannen of vrouwen of wel echtparen vuor wie het voeren van een eigen huishouding om welke reden dan ook bezwaarlijk is geworden en goede gelegenheid te bieden waar zij op aangename en rtistige wyze kunnen wonen zonder ook maar eenige zorg te behoeven te hebben voor eigen huishouding en de beslommeringen die daaraan zijn verbondien en tevens met de verzekerdheid dat ook in zieke dagen altyd goede hulp en verzorging aanwezig is om hen bij te staan Dat plan ia vandaag werkelijkheid geworden Het ontwerp van den architect den heer D Saai Ozn uit Alkmaar een man van ervaring in dm bouw van dergelijTce tehuizen is uitgevoerd en de foto van het RuBthuBs toont het aan het nieuwe gebouw mag er zijn Het is een groot forsch bouwwerk eenvoudig en rustig van vorm dat prettig aandoet in de nog landelijke om g ving van dit nieuwe stadsdeel De teekening die hiernaast is afgedrukt doet zien dat het ontwerp nauwkeurig is gevolgd Ken soiled gebouw Het ziet er solietie uit van buiten en ook van binnen Het staat stevig op een fundatie van S50 heipalen waarvan een groot deel in het midden van het gebouw beton Prachtige ligging De ligging van het gebouw is wel bijzonder gunstig Het ligt een kwartier van het centrum af aan den rand van de stad met het CO M breede front tegenover de Reigerstraat de breede uïtlooper van de Wachtelstraat HJet ligt rondom in het groen een vyver ia er bij en over eenigen tijd zullen de bloemen in den tuin kleur geven aan deze landelyke omgeving Geeft het front van het gebouw uitzicht op de stad met haar verscheidenheid van gebouwen de achterzijde geeft een kijk op HoUandsch landjuweel vlak by het kanaal waar de van den IJsel naar de iGouwe varende schepen en vaartuigen van allerlei aard een aantrekkelijke afwisseling brengen en daarachter over de groote w gen waarower het jagende landverkeer snelt het wijde polderland met zyn vergezichten die tot aan den einder reiken Zoowel Moordrecht en andere dorpen vallen onder het bereik van het oog en daartusschen loopt de spoorweg op welks banen de treinen zyn te volgen Van alle aan de achterzijde van het gebouw gelegen kamers met de balcons is er ruim zicht op dit byzonder mooie echt Hollandsche landschapsbeeld dat altyd zijn bekoring houdt Practische en gemakkelijke indeeling De indeeiing van het gebouw we hebben er reeds eerder melding van gemaakt is byzonder gemakkelijk De breede toegang in het midden van het gebouw geeft door ronddraaiende deuren toegang tot de hal waar zich het trappenhuis bevindt en de lift is gemaakt Dat trappenhuis is aan de frontzijde niet van steen doch van glas in lood waardoor het licht overal toestroomt Voor de doorkomende koude lucht en voor beveiliging tevens zyn bü de trapomgangen voor é glazen verwariniiwsbuizen aangebracht die dus een WÊÈt el dienen De trappen zyn met zwaJ noleum bekleed met geribt rubber aan de opstap van de treden teneinde het afglijden te voorkomen punten van 12 meter lengte waaromheen 1 l e lift die zoo groot is dat ook ziekende houten palen van 15 M lengte in den transport per brancard daarin kan geschie Waar is Moser eigenlijk onderbreekt Kaiserlien eenlgszlns grof dezewelkomstrede Dfe onschuldige vriendelijkheid van het mannetje windt hem meer en meer op j Wie is Moser Mijn huisbewaarder Ach zoo ja Juist die heette zekerMoser Tja die moest tk tot mijn spijtwel ontslaan Hebt u hem ontslagen Ja die was al te zeer onder dep indruk van uw tegenspoed Ik geloof dathij onlangs overleden Is Vertelt u mij eens zegt Kaiserlienbruusk wie heeft u dan eigenlijk in mijnhuls gelaten Rothaug staart hem met groote oogen aan Wie mij hier binnen gelaten heeft Hoe bedoelt u dat eigenlijk Daar is niet veel aan te begrijpen Kaiserlien begint nu zijn geduld te verliezen Wie geeft u het recht uw introkte nemen In een andermans woning Neemt u mi niet Ifcvalijk maar Kaiserlien is nog nooit in zijn leven grof geweest Nu wordt hij het echter Niet kwalijk nemen Ik zal u watanders vertellen U zorgt er voor dat ubinnen vierentwintig uur dit huls verlaten hebt en dat het zich dan weer Indenzelfden staat bevindt als toen u hotbetrok Hebt u dat goed begrepen Van Rothaug s minzaamheid Is nu plotseling niets meer te bespeuren Hij begraaft zijn handen diep in zijn broekzakken en plant zich wijdbeens voor Kaiserlien Zooals u wUt Ik kan ook schilderijen die raadseltjes opgeven Stoelen waai op geen fatsoenlijk mensch behoorlijk zal kunnen zitten en daarboven een hali dozijn electrlsche lampen die er uitzien als hangende pyramiden Het volgende oogenblik staat hij tegenover een klein reeds eenlgszlns bejaard heertje Een omvangrijk hoofd met sterk beaderde wangen staat min of meer ongelukkig op een zeer schraal lichaam Hij heeft den man die daar voor hem staat nog nooit gezien maar hij haat hem reeds bij voorbaat omdat hij de ondraaglijke geur van een of ander zoetig haarmiddeltje verspreidt Aha dr Kaiserlien vraagt het mannetje Het is mij werkelijk een genoegen toch nog kennis met u te maken Wat was dat nu weer Toch nog kennis te maken Meneer Rothaug Is een en al minzaamheid en praat aan een stuk door Zijn blik blijft bewonderend op Ina Heldt rusten De jonge mevrouw Kaiserlien zeker die de vroegere woning van haar echtgenoot nog eens wilde zien Ina Heldt blijft van louter ontzetting het antwoord schuldig Kaiserlien weet zich slechts met moeite in de werkwaardlge situatie te schikken Ik ken u niet brengt hij er eindelijk dat stamelend uit Pardon Ik vergat mij voor te stellen Rothaug is mijn naam Het is mi een buitengewoon genoegen u hier te mogen begroeten Uw aanhankelijkheid aan uw vroegere verblijfplaats weet Ik te waardeeren plaats van Moser de deur opende Nu staart Kaiserlien de gedienstige met open mond aan M n hemel wat heeft die Moser in de twee Jaar van zijn afwezigheid alles uitgevoerd Hoe komt I hij er bij nieuw personeel aan te stellen Dat ontbrak er nog maar aan dat zijn gedienstige geesten met witte bandjes in het haar rondliepen De kamenier van haar kant consta teert dat zij nog nooit in haar leven i zoo impertinent gefixeerd is als nu soorten gordijnen zelfs Overgor Wat verlangt u vraagt zij snibbig als Kaiserlien In stomme verbazing blijftzwijgen Wat ik verlang Hij buigt spottend Mijn naam is Kaiserlien Misschien geeftdat feit nitj verlof binnen te mogen komen O zegt het meisje De vroegereeigenaar van de villa Een oogenblik ik zal meneer Rothaug even waarschuwen Wat zei zij nu eigenlijk De vroegere eigenaar van de villa MeneerRothaug waarschuwen Heeft hij datgoed verstaan Hij wendt zich tot InaHeldt die radeloos om zich heen kijkt Het meisje komt terug Meneer verzoekt u binnen te komen Kaiserlien is bleek van woede Meneer verzoekt u binnen te komen Men veroorlooft liem onderdanigst zijn eigen villa te betreden Wie Is hier nu elgen lijk de baas HIJ stormt naar binnen maar deinst dan ook even schielijk terug Is dat nog zlln huis Een hall met futuristische muurschilderingen aan belde muren