Goudsche Courant, vrijdag 17 juni 1938

19753 J f f f f J f f f f f f ► I Jf ï 3f Jf jf f Dr Punk ontkent de verplichting van Duitschland tot erkenning der Oostenryksctie scliuJd De Ryksminister van Econ Zuken C ï Forik heeft te lÖremen een uitvoerige rede fehouden over de buitenlandsche handelapolitiek en het international o schuldenmagstuk De internationale besprekingen over het bedryfaleven aldus Funk geven blijk van de beduchtheid voor een nieuwe ernstige crisis in het economische leven der wereld Hierbij worden twee economische gebieder tegenover elkaar gesteld n l d Ver Staten welke als het centru m der stormg beschouwd wordtin en Duitschland dat vastberaden weerstard biedt aan den nieuwen terugslag in de conjunctuur Over de oorlogsgchuld en zeide ï ink diat over het algemeen wel niemand gelooft dat de oorlogsschulden zoouls Amerika dia b v van 13 Europeesche staten ei ht ooit betaald zullen worden Elke handelöschuld aldus de minister zullen wij eerlijk nakomen maar het stelsel der politieke schulden wijzen wy principieel v i de hand daar het indruischt tegen de economiBche opvattingen en onvereenagbaar is mei èï b nselen eener nat ion aal socialistische staats en bedrijf sleidini Door de hervereeniging van Oostenryl met Duitschland ia het vraagstuk der politieke leeningen opnieuw op den voorgrond getreden Hoe staan de zaken Het Duitsche R ki niet rcohtep s verplicht de juridische erftnla der Oostenrüksche Bondsleeningen te erkennen Funk roemde een aantal gevallen waarin fen dergelijke verplichting door andere lan ü is afgewezen o a heeft Engeland n i den Boi renoorlog de schulden der Boercnrepublieken niet erkend torwy l Frankrijk de staatsschulden van Madngjisitar niet heeft over enomien Volgens de practijk van het volkenrecht kan derhalve niet gei isrht worden dat het Duitsche riik de Oostenrüksche bondsechuldep overneemt Het oude staatsstelsel van Oostfnriik is niet op het Duitsche Rijk overgegaan maar als zoodanig geliquideerd en we door den vreedzaam geuiten volkswil Het Oostenryksche régime steunde uitsluitend op LTjitenlandsche hulp welke ookin firancieelen vorm met zuiver politiek ÏHoelingPn aan dit land verleend werd Hetresultaat van de buitenkmdsche financieelehulp zooals deze in de vorm der drie Volkenbond sleeningen aan Oostenrijk is verleend is zoo verbijsterend dat het buiten ai d zich er zeker niet op beroe pen kan hiereen productief opbouwend werk verricht te hebben i Als het u moelijk i beantwoord dan anmlddeUUk eiken brief dien ge hebt ontvangen Op die manier behoudt gi voortdurend contact met de buitenwereld FEUILLÜm Welkom thuis De wonderlijke belevenissen van dr Kaiserlien door WILL AMBERG 8 O dacht u zich zoo gemakkelijkover de notarleele acte te kunnen heenzetten Welke notaxieele acte De notarleele acte Er is mij niets bekend van een no tarieele acte Ja hoort u eens even uw villa lapubliek gaveiiü en dan zou u niet eensweten aan wlen de notaris het huis heeft toegewezen i Wat mijn villa geveild herhaaltKaiserlien En Rothaug voelt zich hettóftmme zweet op het voorhoofd parelen want zijn bezoeker kijkt plotseling zoowild dat Rothaug vreest met een krankzinnige te doen te hebben Bent u dan vergeten dat notarisWeckerle de verkoop van het huis wasopgedragen vraagt hij den indringerzoo voorzlchUg mogelijk Notaris Weckerle van hier Natuurlijk van hier Rothaug raakter meer en meer van overtuigd dat er zijn bezoeker een op den loop is wantdiens vragen draalen m een kringetje Het grootst Circus der Wereld voor de eerste maal In Nederland De Fransche Bamum DE 4 GEBROEDERS BOUGLIONE Exploitanten der vier grootste Circussen van Europa Le Cirque d Hiver te Parijs Le Cirque Royal te Brussel Het Circusgebouw te Scheveniniren en het grootste relasende Circus der Wereld De 4 gebroeders BOUQLIONÊ Te Gouda Markt Slechts drie dagen mê Zaterdag 18 Juni Avondvoorstelling Aanvang 8 10 uur Zondag 19 Juni Middagvoorstelling Aanvang 2 30 uur Avondvoorstelling Aanvang 8 10 uur Maandag 20 Juni Avondvoorstelling Aanvang 810 uur De Directie van Circus Bouglione heeft de eer U de komst van haar grootsche onderneming aan te kondigen het eenige circus ter jwereld dat met zoo n groot aantal wagens reist Zij geven U een klein overzicht van haar onderneming 200 transportwagens die een twintigtal colonnes vormen en wel 500 WILDE DIEREN uit alle werelddeelen een uitgezochte collectie van 70 RASPAARDEN een kudde olifanten waarvan de grootste 5000 kg en de kleinste 250 kg weegt en 500 man personeel en artisten vervoeren Zij bevatten het materiaal voor een 50 tal uitgezochte wereld attractie s waaronder de laatste aanwinst het sprookjesachtige schouwspel 4 E PAREL VAN BENGALEN het schouwspel dat de bevolking van Parijs en de geheele wereld deed tocstroomen Alleen reeds de optocht met ziJn sprookjesachtige wagens voorstellende de 5 werelddeelen bieden een schitterend schouwspel in deze grootsche tentenstad met stallen magazijnen eigen electrische centrale U MOET dit schouwspel gaan zien en het prachtige organisatietalent bewonderen dit is DE kans van Uw leven laat die niet voorbij gaan om deze grootste onderneming van Frankrijk en Europa te bezichtigen Frankrijk gaf haar den naam DE 4 GEBROEDERS BOUGUONE DE FRANSCHE BARNUM Bewoners der gemeenten in de omgeving van GOUDA maakt gebruik van de speciale autobusdiensten of gebruikt alle andere reismogelijkheden om de grootste circuscombinatie te gaan zien Een feeërieke show van honderden menschen en dieren reizend met 200 eigen transportauto s ai U er van overtuigen dat de GEBROEDERS BOUGLIONEde grootste Circus ondernemers van het continent ziJn Bespreekt tijdig Uw plaatsen aan het Plaatskaartenbureau Het Programma bestaat uit meer dan 50 uitgezochte nummers uit te voeren door artisten van naam 12000 ZITPLAATSEN Zy bieden U het schouwspel van een Nijlpaard uit Liberia een kudde Olifanten Leeuwen machtig en woest Koningstijgers en dan het zeldzame schouwspel van een groep Pinguïns uit de Poolzee voor de eerste maal in Europa vertoond en een groep Zeeleeuwen Acrobaten Clowns Danseressen Goochelaam Equilibristen Hoogeschoolrijders Een Exclusieve Groep OLIFANTEN en 50 andere uitgezochte nummers veitoonen U een onvergetelijk schouwspel in de groote arena van de wel 80 M lange tent die ondersteund wordt door 6 masten en plaats biedt aan 12 000 toeschouwers Bij het bezichtigen van een dergelijke gi ootsche onderneming krijgt het publiek een inzicht in het enorme organisatie talent dat de Gebroeders Bouglione moeten ontplooien om zulk een bedrijf te doen slagen 500 DIEREN UIT ALLE DEELEN DER WERELD Niet alleen moeten zü zijn dierentemmers bekend met het vangen en africhten der wilde dieren waarmede zij vertrouwd zijn van Vader op Zoon zij moeten tegelijkertijd alle kwaliteiten van Theater directeur administrateur en bezieler bezitten voor zoo n speciale onderneming als een reizend circus Steeds de nieuwste vindingen in hun bedrijf toepassend en alles wat de wetenschap biedt om dit te perfectionneeren waren zij een van d eersten om electriciteit telefoon radio stroomlijn motoren enz te gebruiken U kunt dit alles in hun tentenstad die zij in GOUDA opboawe bewonderen dagelijks wonen daarin alle rassen der wereld 70 PAARDEN Wilt U een groot circus zien Gaat dan naar Circus Bouglione ket grootste circus van Europa U weet dan wat het wil zeggen een grwt circus Cinema is prachtig maar het Circus is SCHITTERENI daar ge iet en ziet U alle LEVEND t K K K K Ci 5 K K K Hsngelspopt ZIE DE ETALAGE in Hengeibsnoodigdheden bü r C JONUEJAN DORPSTRAAT W Z 3 Schuifhengels vanaf 50 et Leefnetten 20 Wopeinden gelakt 18 20 24 2 r Simmen in aUe prnzen Dobbers Drijvers Haakjes Tiqioogen Ringen Stoeltjes enz enz enz Dit jaar voor het eerst KUNSTDEEG a 10 et per pakje Onmisbaar Het voordaellgste adres NPIHI J DE BRUIJN Loodifieter Kltctrideii KING is goed voor iedereen Iedereen graag K lust INGj Elke dag KING fk Elke dag i FIT f Impressari Frans Mikkeiiie Kerkstraat 7 de schrijfmachine met charme letter KOPFERiaODELLEN eenvoudig model 85 luxe uitvoering 115 met tabulator 135 Fa J EIII EL NS REUERSKOOP 55 TELEFOON 260 Aanbieding tweedehandsschrijfmachines waaronder Remingttm Woodstock Olivetti Comna 22 50 37 50 45 55 65 85 95 105 110 115 Met WZ ZWARTE tandpasta in één keer WITTE tanden SUSAN VOOR RIJWIELEN EN REPARATIE onderdeelIn K n rtiir nMii = JE ADRES i HOüOIJK Laag Boskoop 32 lelefJB iLFHÖËVËN Hotel Café Restaurant AANGEBODEN ZODilapp motiirniwiil 198 C M3 m t electr verlichting Het geheel in prima staat Voor spotprijs J Kruit Gmewei 40 HET ADRES voor RIJWIELEN en REPARAnE DE MODELSLAGERIJ G VAN LEEUWEN Keizerstraat 58 vraagt een Flinke Slagersjongen Hoewel het weer nog niet ideaal genoemd kon ons Tiiinfeest vorige week een succes Wel een J het er gezeUig en feestelijk kan zün Wü gaan dus voor ZATERDAGAVOND as wederom GROOT TUINFEEST FIRMA TONNEMA CiE SNEEK o rssE TZ n R j DeEi ö iar Rechtskundig Bureau WESTHAVEN 3 GOUüA geeft advies in alle Notaris dvocaat en Deurwaarderszaken Belastingen CrisisPachtwet Betalingsconflicten Opmaken van Contracten Bezwaarsdiriften en Requesten Landbouwboekhouding enz al es tegen laa tarief Kantooruren van 9 9 uur G VAN BAREN REEUWIJK TBLEF 5 Sluit uvir ZIEKENHUISVERPLEGING ZIEKTE ONGEVALLEN LBVEN SVERZEKERING BRAND INBRAAK BEDRIJF8 AUTO en GLAS hij B CAMMBRAAT te MoercapeUe Bezoekt de nu aangevulde Speeltuin van ï K KEN PRETTIG UITSTAM 77e Jaarkrans Vrödag 17 Juni 1938 KHMm GOHiNT NIEUWS EN ADVEKTENTlbliLAU VOOK OUUUA tui UiVianviüUiJr enz BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORlJmm MOEK NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring i 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkrinK 1 5 régek ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het ïiaterdagnummer 20 bijslag op den prijs liefdadigheids advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prtjfl Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusachenTtomst van aoliède Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABeNNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar de b rgiiig per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 Abonnementen werden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA lijf ome agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux züïi dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef iBterc 2745 Postrekiening 48400 OOSTENRUK s SCHULDEN Oude staatsstelsel van Oostenrijk geliquideerd den rechter te verschijnen en die alleen hebben misdreven door trouw te blyveri aan het vroeger bewind Men weet zelf niet waar Schuschnigg zich bevindt Volgens sommige inlichtingen zou hy zich nog te Weenen bevinden in Hotel Metiopole dat thans het hoofdkwartier en de gevangenl van de Gestapo is Britsche nota aan Berlijn Inzake maatregelen tegen Joodschg eigendommen Volgens een Reuter bericht ia een Britsche nota overhandigd aan de Wilhelmstraase in vepband met de bezitti i geii van Britsche Joden in Duitschland In die nota wordt T op gewezen dat Brit iche Joden vrygesteld dien n te worden van de bepalingen van dfe jongste Duitsche wet op do bezittingen van niet Ariërs daai er in Groot Brittawiië geen onderscheid woidt gemaakt tusschen Ariërs eh niet Ariërs Volgens Reuter is dit reeds de vierd Britsche nota aan Berlün over dit onderwerp VEREENIGDE STATEN McCall veroordeeld tot den electrischen stoel Reuter seint uit Miami dat McCall de ontvoerder van Skeegie Cash ter dood ia veroordeeld Hy zal door middel van den electrischen stoel worden terecht gesteld FRANKRIJK Vechtlustige communisten in de Fransche Kamer Gisterochtend heeft de Fransene Kamer de overeenkomst van Montreux in stemming gebracht aangaande het afschaffen van de capitulaties uu Bgypte tiet wetsontwerp werd met 541 tegen 48 stenmieji aangenomen Gedurende de debatten moe t de communist Comavin dbor den voorzitter der Kamer Herriot erop gewezen worden dat zyn onderwerp niets met bovenstaande zaak te maken had Nadat de zittmg g schorst was werd de vergadering des middags voortgezet Opnieuw deied de communist Gomavin van zich spreken De zeer rumoerige woordenwisseling tusschen Cornavin en den rechtschen afgevaardigd Tixier Vignancourt noodzaakte president Herriot de zitting te schorsen Kort daarna raakten de communisten m de wandelgangen met rechtsche afgevaardigd en slaags Comavin gaf Glaudet een slag in het gezicht Verschillende andere rechtsche afgevaardigden werden door communisten aangevallen Nadat de eiirwaarders versterking hadden g h regen werd da orde allengs hersteld tp kon de Kamer haar zitting hervatten munitie en wapens Het gaat daarbij om leveringen die door de Fransche rommunistieche party wolden georgnnisefcrd dochdoor de Fransche autoriteiten worden begunstigd t BUITKNLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Jodenvervolging duurt voort Over een maand alle Joodachp nken In Arische handen Arrestaties op groote schaal De arrestaties van Duitscht Joden ie Berlijn en vermoedelük ook m andei steden duren naar United Press van be trouwbare zyde verneemt nog altyd voo Omtrent het aantal aanhoudingen kon m n tot nu toe geen betrouwbare gegevens ontvangen doch zij worden op vele honderden en zelfs minstens duizend geschat De politie weigert mede te deekn hofelang de arrestanten in verzekerde bewaring zullen blüvep doch te kennen wordt gegeven dat binnen drie dagen bekend zal zyn of zü al dan niet ifl vrüheid zullem worden gesteld Men meent dat reeds eenige pei onen zyn vrijgelaten doch volgens een onbevestigend bericht is een aantal Joden per trein naai het Buchenwaldconcentratiekamp overgebracht dat eenige maanden geleden bv Weimar werd aangelegd Deze maatregelen hebben tot gevolg dnt de Joden voor zoover zü nog ove passen beschikken zich opnieuw voor d buitenlandsohe consulaten en speciaal de Brit sche en Amerikaansche verdringen om visa te verkrygen De Joodscho weldadigheidsvereenigingen die de emigratie financieren zien zich thans voor buitengewoon R roote moeilijkheden geplaatst United Press verneemt verder fat de regeering van plan is de noodige maatregelen te nemen opdat tegen einde Juli alle Joodsche zaken in Arische handen zl n overgegaan Door deze nieuwe anti Joodsche campagni komt de Joodsche kwestie in een nieuwe en naar men meer t beslissende phase Na de jongstP massa arrestaties wordt verwacht dat nu spoedig de decreten zulle verschünen waarby aan ille Joodscbe zaken een einde wordt gemaakt ENGELAND De Times ongerust over Schuschnigg Vele gevang nen aldus hH Kngi ische blad pleegden geen ander mis drijf dan trouw te zijn aan het vroC ger bewind De Times is o rust over het lot va den vroegeren OosCenrykschen bondskansf lier Schuschnigg welke ongerustheid if toegenomen na het bericht van den dooQ van oudbupgemeester Schmitz hoewel dii bericht door Berlü n is tgcngiisproken Mei weet niets van Schuschnigg schryft dj Times het blad is verontwaardigd dat zoo veel personen ff v3 ngen zitten zonder voo men aanneemt iat reeds lOO OüO menschen om het leven gekomen zün De buitenlaTidsche financieele hulp welke door middel van een deflatiepolitiek ViOrleend werd hield in geen enket opzicht rekemng met het welzyn van het volk maar was uitsluitend er op gericht de internationale betalingsbalans van Oostenrijk met handhaving van den leeningsdieiist in evenwicht te houden Het betalingsmoratorium voor Oostenryk zou na de ineenstorting van Creditanstalt m 193 1 onhoudbaar geweest zijm mdien niet opnieuw internationale financieele hulp ha i ingegrepen om het bestaande stelsel kunst matig tel verlengen De middelen weikfe Oostenrijk verkregen heeft hebben uitsluitendi er toe gediend het land zonder rekening te houden met economische motievem kunstmatig in een politiekcn toestand te houden die langzamerhand ging jrelijken op een economische worging van het Oostenrüksche volk Wat ni de garantieverplichting der afzonderlüke statejii betreft op het oogenblik worden onderhand al ingen gevoerd tot regeling van deze kwestie ten einde den wederzydschen belangen echt t doen Er is te minder redten voor ongerust heid of een bedreiging tegenover Duitschland daar onderhandelingen doen voorzien dat dfe vraagstukken met succes zullen worden geroeid Duitschland biedt than een goede kans op herstel van een geaond internationaal economisch leven Britsche regeering waarschuwt voorzichtig te zijn met het a ngaan van nieuwe overeenkomsten me Duitsch In het Britsche I agerhuis heeft gisteravond de president van het Board of Tradt Oliver Stanley de Britsche isakenliedelaangeraden tia Juni voorzichtig te zijn in huni handelsbetrekkingen met Duitschland In het huidig e stadium van de onderhandelingen kan de minister nog geen verklaring afleggen over hetgeen de regeerin voornemens i s be doen De regeering hoort nog de onderhandelingen tot een goed einde te voeren doch de zakenlieden moeten voorzichtig xyn bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten waardoor hun credieten in Duitschland zouden toenemen Het wassende water Tienduizenden slachtoffers Chinieesche jachtvliegtuigen haalden zeg Japansche bombardementsvliegtuigen neer De Gele Kivier ruim 8 K M breed Domei verneemt uit Kaifeng dat de gatenin dg dyken langs de Gele Rivier in zów sterke mate grooter worden dat alle pogingen om Honan voor het water te beschermen ydel schynen Er zijn loj geen Jiauwkeurige berichten over het aantal slachtoffers doch men overdnjfL niet ah Volgens de Japanneri hebben ae Chineezen niet alleen de dijken langs de Gele Ki vier vernield maar ook dykien in het Noorden Luitenantkolonel Kiroaka die een reia naar het overstroomde gebied heeft gemaakt verklaart dat de Gele Rivier thans meer dan acht kilometer breed h Door het voortdurende wasaen van de Gele Rivier stroonxen steeds grootere watermaasa si door d en op 20 plaatsen doorbroken dük Het water golft woedend tegen de stadsmuren van Kaifeng tot een hoogte van veröcheidene metera De vpatermassa die de Chineesche en de Japansche fronten scheidt strekt zich uit over een breedte van ongeveer 50 k m van de Gele Rivier in Zuidi Oostelyke richting tot Ts jaukiakau Er is thans een gebied van verscheidene duizenden vierkante kilom ters overstroonid waar anders ruim 3 mlllioen inwoners verblyf hielden Het water breid zich uit in de richting der provincie Anhwei Aan die Weatzüde van het overstroomingsgebied zyn de Chineezen op verscherpte wijze tot aanvallen overgegaan De Japanners trekken zidi door het water gedwongeo Zuidwaarts terug en versterken langs den Zuidelyfcen oever van de Yangtse aangelegde stellmgen Eerst daa na willen zü den aanval ir de richt mp van H nkau openen Japansche vliegtuigen hebben heden verscheidene malen de Chmeescne artilleriestellingen by de eerst Yangtseversper ring by Matante gebombardeerd Schending van de nietinmenging in de Pyreneeën Munitie en wapens voor Unksche troepen In een communiqué Uat gepubliceerd is aan het emde der vergadermg van de a naatscommissie voor bmteniandscne zaten wordt te Xeimen geigeven dat l ierre Lavai verzocht heeft ter kennis van de t ommiü3ie te brengen zekere ernstige mbreuiten van Fransche zyd op het niet mmengings beginsel aan de landgrenzen van tipanje m oe Pyreneeën De conmai8si e heeit i aar voorzitter Berenger er mede belast zich naar Daladier en Bonnet te begieven teneinde de juistheid der gemelde inbreuken na te gaan en de onmiddellyke stopzetting daarvan te vragien in geval de juistheid erkend zou worden Zomersproeten verdwiinen spoedig door n pol SPRUTOL al oll DrogllUn Volgens het Gioinale d Italia zou tte bü de Fransche grens ingesloten 4öste republikeinsche divisie zich jn de laatste dagen l eter hebbe kimnen verweren Oat ia aldus het blad vooral het gevolg van nieuwe hulp die uit Frankryk is ontvangen De van de rest van het republikiern sche Spanje afgesloten troepen hebben het Italiaansche blad zegt daarvan de ondubbelzinnige bewyzen te hebben van Frankryk nie alleen levensmiddelen ontvangen doch ook rond En hij heeft deze villa verkocht Dit huis waarin wij ons op het oogenblik bevinden Rothaug gaat voorzichtigheidshalve eenige stappen achteruit Ja zeker Eu als ik het pand niet gekocht had zou ik mij zeker niet het recht aanmatigen erin te gaan wonen Wie heeft den notaris dan opdrachtgegeven mijn villa in publieke veiling tebrengen I a s nogal eenvoudig Uw sch Schuldeischers wilde hij zeggen maar hij achtte het raadzamer den zonderlingen bQjoeker niet aan het bestaan van een dergelijk lastig menschensoort te herinneren Een van uw kennissen verbeterde hij daarom Sto zenberg of zoo iets of Stolzenhelm Stolzenberg vraaët Kaiserlien metiets loerends In zijn blik Juist Stolzenberg beaamt Rothaug Stolzenberg dat is de naam Eduard Stolzenberg Berlijn Kurfürstendamm honderdveertig 1 constateertKaiserlien En de mechanische wijze waarop hlJ het adres van dezen man wiens bestaan hij een minuut geledennog niet had willen erkennen afdreunt doet het onbehaaglijke gevoel dat denander beheerscht nog slechts toenemen Ja het nauwkeurige adres van meneer Stolzenberg kan Ik u werkelijk nietzeggen Kaiserlien zwijgt en denkt na hij zoekt naar eenlg verband tusschen deze verbijsterende mededeellng en hetgeen men en de voorbijgangers ziet hij slechts ais door een waas Onderweg richt hij slechts eenmaal het woord tot haar Hier vraagt hij als zij bij een kruispunt komen en hij er niet zeker van is in welke zijstraat notaris Weckerle zijn kantoor heeft En zij als vreesde zij hem in zijp gedachten te zullen storen antwoordt slechte met een knikje Voor de woning van den notaris verbreekt zü eindelijk het zwijgen Zal ik hier op u wachten Gaat u maar mee antwoordt hijvolkomen kahn dan bespaar Ik mij wellicht een pijnlijke mededeellng V Een rond kaal hoofd met fletse blauwe oogen onder de borstelige wenkbrauwen en een groote snor domineeren ais bij een zeehond dit hoofd diep gedgken in de ronde afhangende schouders dicht behaarde handen waarvan er een bijna voortdurend achter den rug verborgen blijft en de ander steeds doceerend een stompje potlood hanteert korte beenen in een slechts eenmaal gepJTste pantalon dat is notaris Weckerle Zijn uiterlijk wekt bij Kaiserlien herinneringen op aan een wlskundeleeraar jp het gymnasium dat hij bezocht heeft een vervelende pedante overdreven secure kerel Vervelend pedant en overdreven secuur dat zijn zoo ongeveer de predlcaten welke ook op Weckerle van toepassing zouden kunnen zijn Hij Is geen hem gisterochtend overkomen Is Maar voor Rothaug heeft deze plotselinge kalmte Iets dreigends En als hij ziet hoe angstig de nog steeds zwijgende mevrouw Hcldt haar chef aanstaart bekruipt hem het geovel dat de eigenlijke catastrophe nog moet komen Als ik me maar met een zoet lijntje van dien man af kon maken denkt hij Doch er volgt geen cata strophe Kaiserlien schijnt thans zelf te begrijpen dat hij hier voorlooplg te veel Is Als hij het hoofd opheft lijken zijn bewegingen wat vermoeid en als hij spreekt klinkt zijn stem nog wat schor maar toch schijnt hij thans meester van de situatie Voorlooplg dank Ik u voor dit onderhoud meneer Rothaug Ik zal mij thans eerst eens met notarU Weckerle In verbinding moeten stellen Rothaug is overgelukkig Au revolr doctor Gaarne tot alle gewenschte hiUchtlngen bereid Doch Innerlijk neemt hij zich stelligvoor dat hij voftr dezen zonderling nooitmeer te spreken zal zijn H J feikt Kaiserlien de hand ten afscheid hetgeendeze echter ontgaat omdat hij met zijngedachten heel ergens anders is En Kal iserllen verlaat daarop zijn huis zonder te weten wanneer hij het weer zal be treden j Ina Heldt loopt zwijgend naast hem Van haar gelaat is alle kleur geweken en de zwarte gloed in haar oogen is uit i gebluscht Maar Kaiserlien ziet dat niet Hem Is t alsof er een sluleri voor zijn owon hangt het fraaie park de boo slecht jurist waarlijk niet misschien zcUs een te goede Hij stelttlentallen vragen voor hij dr Kalse WlRens eerbte beantwoordt Zelfs moCT hij weten wii Ina He ldt is of zij zich kan legltlmceren en waarom zij dr Kaiserlien vergezelt Maar eindelijk krijgt Kaiserlien dan toch het woord Ik zou gaarne inzage hebben vaA de acten van efecutorlalen verkoop van mijn villa Weckerle krabt zich bedenkelijk aan den kin De acten van executorlalen verkoop van uw villa hm welk trölang hebt Ujfla arblj VlWt u het zoo vreemd dat Ik we t ten wil waarom mijn huls verkocht is Die belangstelling komt wel watlaat constateert de notaris nuchter Hijoverlegt en spreekt luid met zlchtzelf Een wettelijke reden om u de inzage vandie acten te weigeren is er niet Ik zalde papieren even halen Hij verdwijnt in het aangrenzende vertrek Door de open deur dringt een bedompte lucht van stoL en oude archiefstukken Maar hij schijnt toch zijn zaken in orde te hebben want hij keert bijna onmiddellijk fnet een blauwe map In 0e hand In de spreekkamer terug Ja deelt hij medJi en het stompjopotlood zwaait dreigend door de lucht de executoriale verkoop van uw vlUa Iseen gevolg geweest van een vonnis derArrondissementsrechtbank Berlijn III inzake een proces van Eduard Stolzenberg tegen u i W rdt vtrvalffl