Goudsche Courant, zaterdag 18 juni 1938

sL T No 19754 Vestiging van vreemdelingen Bij publicatie heeft de burgemeesterals hoofd van politie gevorderd Ie dat alle vreemdelingen die hun woon of verblijfplaats hebben of vertoeven in de gemeente Reeuwijk en die tusschen 1 IWaart en 6 Juni 938 Nederland zijn binnengekomen zich bij hem aan te melden voor 16 Juni a s 2e dat alle vreemdelingen die hunwoonof verblijfplaats het jen of vertoeven In de gemeente ReeuwUk en diena 6 Juni 1838 Nederland binnon komen zich binnen 10 dagen na binnenkomstzich bij hem aanmelden Herinnerd zij dat onverkortblijff de verplichting van den vreemdeling om zich binnen 2 x 24 uren aan te melden indien dit bij het visum staat aangegeven Onverminderd de andere maatregelen dia kunnen worden getroffen ten aanzien van den vrcimdelliag die voornoemde aanmeldingsplicht niet nakomt vormt dit overtreding van de vorcnomschrcven bepalingen waartegen straf is bedreigd egln van brand Doordat een schilder met de benjiineiamp ven van een raamkozijn afbrandde is bij den veehouder v d B in de afdeeiing Bioemendaal een begin van oen binnenbrandje ontstaan De Senzineïlam was tusschen een opening van muur en kozijn naar binnen gegaan en had het vuur zich aan de betimmering aan do biinienzijde medegedeeld Ook de Eordijnen iadden reeds vlam gevat De brand werd in den M vang met emmers water gcbluscht DP ontstane schade wordt gedekt door verzekering bU de Onderlinge Brandverzekering Retuwijk en Omstreken 1 Aanbesteding van een bemallngsinatallatle IWet de uit ering van het verleden j aar genomen raadsbesluit om te komen lot bemaling van de sloot aan de Weth Vehtewog zal weldra een aanvang worden gemaakt B en W hebben bekend gemaait dat op 17 Juni a s ten fecmeentohulzFzal worden aanbesteed de bouwtn grondwerken voor een te stichten bemalingsin tallatie aldVar Bestek en teekcning is opgemaakt door het ingenieursbureau C G V Steenis te Zeist Burgerlijke Stand GEBOREN Johannes z v P van Tol en Th K van RUswlJk Jacoba Janni d V J van def Star en N van WÏjk GEHUWD A Schouten 32 jaar en T Chatr Groen 27 Jaar PREDIKBEURTEN ZUndag 19 Juni Ned Herv Kerk Heeuw Jk dorp vm eI 7 u n m Ds W Vroegindèwelj Ned Heiv Kerk Slulpwijk lo u v m de heer H Groenendijk g o Boskoop Geref Kerk a d Brug 10 u v m en 7 u n m Ds P Warmenhoven duif iO 01 19 Zondag hield de postduivenvereen De Luchttpode een wedvlucht van St Cath Wavre Afstand 134 KM Los 7 30 Aankomst ie duif 9 M 30 laatste d lt 10 8 35 P Hoogendoorn l 4 13 j Muit 2 3 5 10 14 j v Vianen 6 J v Vliet 7 o M den Toom 12 16 A Hoogerwaard 8 Loof der bevolking In den loop der maand Mei zijn in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven 7 mannelijke en 9 vrouwelijke personen afgeschreven 17 mannelijke en 16 vrouwelijke personen een vermindering van 17 personen mORHOM Burgerlijke Stand GETROUWD Adr v d Bos 42 Jaar en J Oudljk jaar GEBORBk Elizabeth Wlggerina d v L Oosterom en W Verboom OVERLEDEN w M v d Veer 69 jaar echtge van H Baas G Hoogerwaard 55 Jaar echtge v K Du T In 1 Hout 23 Jaar Zevenhuizen Gem Electrisch bedrüf Blykens do rekening van liet G E B over 1937 bedraagt de winst over 3937 ƒ 1160 09 vorig jaar 1936 ƒ 746 67 Ook het stroomverbniik steeg van 6S 408 K W U in 1936 tot 72 905 K W U over 1937 Beter Wonen Nu de te bouwen woningen voor de woningbouw vereen i ging Beter Wonen zlJn aanbesteed kan ongeveer berekend Worden j wat de huurprijs zal zijn Dez e zal van ƒ OO ƒ 3 50 per week bedragen hetgeen velen niet mee zal vallen daar aanvankelijk op een lager huurprijs werd gerekenü Dc Kleine Trompetter Bbgunstigd door prachtig zomerweer heeft het fanfarekorps De Kleine Trompetter op het schoolplein Zaterdagavond sen welgeslaagde uitvoering gegeven Er wa s zeer veel publiek opgekomen De gespeeldi stukken vielen zeer in den smaak en tot laat in den avond bleef hefteen gezellige drukte in het dorp Het Groene Kruis Vrydagav ind heeft in het Hof van Holland de algemeene vergadering plaats gehad van de Zuid Hollandsche Vereeniging Het Groene Kruis De vo frzitter de heerTh H Klinkhamer opende de vergaderingen spïak er zijn leedwezen over uit dal deopkomst zoo uiterst gering was Daarnawerden de notulen voorgelezen waarna aandè orde kwamen de jaarverslagen van secretaris magazönmeester en wükverpleegster Voor het nazien der boeken werdengekozen de heereti W M Staarthof en M H Nebbeling Daarna rondVraag hiervanmaakten de hee7 A v Kooten gebruik doorpr op aan te dringen dat ook in de Rottebuurt leen cursus gehouden zou vmrden yoorEerste Hulp by Ongeliiiken Een woord van lof werd nog gebrachtaan Dr W H Verduyn den Boer voor deactieve wij e waarop hy voor het GroeneKruis werkte Daarna sloot de vooi itterde vergadering Neem in de maanden voorwet examen eens regelmatig Tonicum Noury ftet aJmeert de zenuwen sterltt het lichaam en stimuleert den geest t at ééne theelepeltje Tonicum Noury voor den maattijd Is een weldaad voor Uw geheele wezen Solienkt de zenuwen rust geeft het lichaam kracht en houdt den geest opgewekt en frisch Tonicum Noury voorkomt mbetieid en overspanning Neem het van nu af aan regelmatig U zult zich krachtiger opöewekter en kalmer voelen naar lichaam en geest volkomen fiti f 1 50 per flacon Dubbele flacon f 2 25 Fabrikante N V Nourypharma Deventer bit nanumer beStaat uit twee bladen ëërstë blad Onlangs las ik in een tydschrift een gedicht bestemd voor moeders waarvan de iièoad me trof Het is te lang om liet hier mn te nemen Maar ik wil toch de eerste regels voor U afschryven Dit waa het begin i t is de mooiste taak Blyde zyn In al onze dagen in rusfeig vertrouwen Bliijde zü ti Of we de dingen soms anders wenachen Of we j eurgesteld zün in de menschen Aan onze kinderen blijdschap te geven Dat is de taak van de moeders in t leven Of moeder mooi was of knap Of ze ïwemmen kon of chuuffeeren Of ze predes alles alt d keurig in orde had Dat alles lutlen fle kinderen later niet meer weten Maar wat ze notrit irt hun leven vergeten Ib dit hun moeder zoo vriendelyk lachw AJa hen thuuJj theetafel wachtte Zeker er is nog veel andws dat men als moeder voor zijn kinderen kan oen en dat voor hun virder leven waarde zal hebben Miaar dS vi eugde di © men hun in hUn jeugd geeit de zonniglheid die men over hun eerste leven ren doet uitstralen blyven aan hèfef hun verdere leven een byzonde ren plans geven De indrukken van den kinderleeKijd hebben voor h le n van den menach Ven blijvende en overheerschende beteekenk ifn de lichte blü heid die in het ouderlyV huis straalde en die van het gezicht van moedei den kinderen tegenlachte ge ft aan him later leven een kleur en glaps die latere jarenniet gemakkelijk meer kunnen verduisteren Het is d kleur waarin ze het leven het eerst hebWn gezien wia rin ze het hebben leeren kennen En het biyft loolang niet ernstige ervaringen hierin verandering brengen de kleur die oor hen bjj het leven behoort en di k wanneer se wellicht door de levenservttringe ver donkert en haar gljins inboet altvolin huit herinnering een lichte plek toovJrt die over het latere leven glans Wyft uitstralen Maar is dit blijdschap geven wel de taak ïui de moeders alleen Hlbben we niet alTen de taak bly de te yn en blydschap uft ti stralen in het ièvAi Moeten we niet allen aai onze medemenschen tien glimlach TONICUM NOURY Wer KHeV leidde 2 dêo ervdnae S CoS en Te dro HOeioP Aey neen d c n e Tf rrryS Aanbesteding Zaterdag heeft de architeffT L i Dekker alhier in Kof van Holféhd aanbesteed he t bouwen van J arbeiderswoningen met bijkomende wertcen voor rekening van de woningbouwvereeniging Beter Wonen alhier De raming jvas ƒ 20750 Ingekomen waren 34 biljetten TSjpgste inschryver was C van Leeuwen en Zn NieUwerkerk a d IJüsel ƒ 24714 laagste D de Graaf Moercapelle ƒ 19807 Het w k zal vermoedelyk aan den laagsten inschrijver worden opgedragen rsóiffi Bij springen voet iMaaiidag avond kwam tyd flsVde gyin I nastiekles b ij het bokspringeij in het Rym npstjeklokaa Reeuw ijk dorp dé 23 jarigc W Heertvikerk verkeerd terecht v aardoor zijn voet u den enkel brak De K H B O dienst der Reddinigsbrig ade verleende df eerstg hulp waarna de plaatsvervangend x k kt€r den voet voorloopig spalkte i e pa nt werd daarna naar het St Jozef pavil joen te Goyda v oerd en aldaar ter er pleging opg emonwri De aM chokiten Ook te dezer plaalse iüW Zatertlagmiddagdéaardschokken waarg aömen Zy wai nzoo hevig dat hangende voorwerpen in flewoningen als lampen enz onnen te slinger n Eenige pei sonen fljin hun woningin een stoeï zaten werden van het wiegelen duizelig piaai di ± was maar van kor ten d uiC Gouda A A Bisadiop Hoogstr 19 C J J Lofve Gouwe 145 Haastrwht W Faay Mag De Stc t Oudewater O E de EeyterV Wyditr 16 Schoonhovan M J SteltelenbuiTg Lopikeratr 10 Woerden J H Wayboer Vooi gtr 21 AlnlBn a d Rijn D Raaphor t Sr V M indello str 43 T iMinxveen M v d Zwaai d Npsstr 7 Zoetermerfr J v t og s Dorpstr 77 Verder in alle plaatsen in de bekende winkeig mei de Mey s reiclame Waar niet jgirkriigbaar w nde men zich tot den Gen Vert J Wliaevmakers Claeg de Vrieselaan l t R dam g ÏÏl prijslyst gratis Men ifgt dlikwULs dat lemajid zich In tUn vpordeel heeft veranderd terwijl toch aieis Is gebeurd dan idat wij aan djn onhebbelijkheden gewoon zijn ge f raaltt MODEVAKSCHOOL Welkom thuis De wftndarUJke belevevJssen va dr Kalserllen door WILL AMBERÖ Hebt u daV voimiB bij de hand Ja zeker Staat u toe 4at ik liet even dilees Op het voprhoof d van deh notaris verKhtjnen rlriipelB ais hU weer zeggen wU Uw helangsteUin voor dat vonnis kwnt vrij la Hij blijkt echter n geloei ander bezwaar te hebbep Tja overhandigen nag ik u he rï als niet Ik zou het u hoogstSn kunö ft voorlezen als u er prljsop j den Wïpud nog eens té hocaren Vot dusver is mij de Inlwud hog tolffal onbekend antwoordt KalserUen fl liet laatste uur geleerd heeft zWn X In letdzaamhêld te bezitten ♦ Zoo vraagt de notaJ s In de acte bladerend batjis dantocfi eigen wld als u hef nog niet leent Want aha hier heb Ik het blUkena mljp ten l8 het op den elfden Ma rt van ölt Jaar reeds In uw berit gckomeini W MKTTAU CRABETHSTRAAT 54 by het Station We toekomst van UW ladk hangt vpor een groot deal Mon UW werkkracht af Hebt U die v aardrfvollr werkkracht verzekerd I Vrsogi b groHi bro lm ho Itvanivarisiitrina aan d tockomff van n badr1 l l n go d kan koman Ufa NV UVENSVEfgEK ERING MIJ VAMIflw Inspecteur P W fteTERSt M Kfioerlqon 167 0OUOATelefeon 2 80 maakt t het in chrijvlpïsxeglster voorde Uchthig 1939 mft heT daaruit opgemaakt alphabetisch register ter secretarie voor een leder ter inzage Js nedergelegtf Eventueele bezwafeu hiertegenkunnen woi den ingebracht t Stofvrij maken van den s Graven broekschenw Bewoners aan den sGrayenbroek schenweg i ng den sGravenbroek schenpi s Iiebben een verzoek aan den winning Raad gericht orti te komen tot s tofvrlj maken van dien weg B en W stellen aan den Raad voor om voorloopig niet in tè gaan op dit yer Aangesl by de Kon goedele Ver g van Mbdevakschdten in Nederl DAt EN AVONDLESSEN ONDERWIJS in het KNIPPEN en VERVAARDIGEN van eigen lileeding OOK APART lÜMÏPCURSUSSEN OPLEIDING voor de exaniei9 Lingerie Costumière Coupeuse en Leeraws V fc PATJRONESi NAAR MAAT VÈS RIJGB R V Vmledige inlichtingen worden ten allen tilde gaariyfc verstrekt j METTAU Lperarts VEREENIGING tOÖP PAGULTATtEVE LIJKVE9BBANDING Minimum contrib ƒ 1 50 p j teVe s 4 d ï echtgen en minderj k Tarief voor leden Crematie dragers en tgelspel in totaal ƒ 82 50 voor nieWeden ƒ 165 Inlichtingenbladen en in omtrent het verrokeringsfonds kosteloos verkrijgbaar bö de afdeelings secretarease Fluweelepsingel 87 Vjtii kaasdag Uitgaande vap verschillende landbouiy vereeniging n In deze gemeente Z9l J e gin September a s w derom Bee Uk yilet 9 N de Man ll as A de Groot 13een aas ftg worden geSoitden De v ee j x Kautfeld 14 18 7 J v LirhenrlB houders worden thans opgewekt om aan de Iwasdag deel te nemen De zoek $ Reeuwtfk De luchtbescherminf Onder leiding van de gaslnstructeiirs de hoeren J van Roon en KI van der LecQ Is de eerste los gegeven van een cursus In het behandelen en dragen van het gasnmsker aan hot brandwcerpersotleel blj de motorspuit Het hoot i van den luchtbeschcrmlngs dienst de heer M Nieburg heeft op den eersten avond een korte uiteenzetting gegeven van deze oefcnlngo en gewezen op ihet groote nut dat de vrijwuilgo brandweer In oorlogslijd goed voor zijn taak berekend moest zijn Onteigeningswet De Burgemj ter heeft bekend gemaakt dat jt r Holdoening aan art 72a in verband met üc arlikelen 63 en ló dor OntèlgeiBngswot oen commissie uit Oed Staten der provincie Zuid Holland in het gemeentehuis te Rceuwijk zitting zai Jiouden op M Juni a s te W uur voormlddags teneinde de bezwaren van belanghebbenden aan te hooren tegen het plan van verbetering van het gedeelte spoorbaan tusschen Oudewater en Gouda waarvan ook oen doel onder de gemeente Reeuwijk is gelegen Belanghebbenden kunnen hunnp bezwaren ter plaatse en uur vermeld mondeling of schriftelijk aan genoemde commissie medcdeelcn De stukken bedoeld in art 12 der Onteigeniilgswet worden tor inzage van 9cn ieder ter gemeente secretarie an 16 lot enlmet 30 Juni a s ncdergelegd Keuringsdienst Bij den keuringsdienst van vee n ïleesch werden door de gezaraelijke sla gers in deze gemeente over de laatste week ter slachtiift aangegeven 6 varkens o een kalf terwijl ingevoerd werd 120 K ft vleesch en 5 5 K G Kalfsvleesch Werkloosheid Bij de arbeidsbemiddeling staan deze week 120 werkzoekeoden Ingeschreven tetin aan kleine tuinders Om in aanmerking te komen voor steunaan kleine tuinders en boomkweekcrshebben zich bij de daartde ingesteldecommissie n ersonen aangemeld en wel 12 kleine boomkweekcrs en 5 kleine tuinders welke alien voor steun lni aanmei king werden gebrachte Loop der bevolking In het register van lligekümen en vertrokken personen wanten In de laatste week ingeschreven Ingekomen A C Moller en gezin in F 48 gekomen uit Den Haag A M v d Donck in H 92a geUomen uit Gouda C v=y jBl In B 87 gekomen uit Boskoop J WRsniJder in D 136 uit perkenwoude G Dooiepaal uit Voorschoten J Hogenelst in D 107 uit Bodegraven Vertrokken j i Vollebregt uit B 1 naar Someren O Donker uit H 169 aar Rotterdam Moordmiht CMicert Geen ijsverk de B en W liebbei isverkooptrs van buiten gemeente liebbeti besloten geen vergunning meer te geven aan niet inwoners Tnor iet venten met roomij t ollecle voor de zending De collecte in de Ned Herv Kerk te Stuipwijk ten bate van de zending lieeft op gebracht ƒ 46 16 Bij de brandweer aangesteld S on W hebben bij de vru wiliige brandweer in de afdeeiing Randenbu g aangesteld de heeren Th C Verkleü e A J van tiej ftfeulen De muziekversejfiging Kunst na den Arbeid alhier i l wo ïsdagavond om 7 30 uur een avondconcere e eveii in de rnuziektent aan de Stey ensCi aat Jaarvergadering voetbalver iglng Moordrecht A De voetbalvereeniglng Moordrecht hield Zalerdag in café Posthuls ha jaarvergadering Notulen en jaar versla gpji WfcUen onveranderd goedgekeurd De finanèlën waren iets gunstiger dan verleden jaar gjebroken tyd flsVde g Bij de bostuursverkiezing werd d heerR Kreuk gekozen ih de plaats van doftheer G Slobbe die wegens werlyiaamheden gemeend had te moeten bedanken JVoor leiders van de juakiren werdenaangewezen de heeren N Tan Vliet H Bongcra en L Boere terwijl de heer H Bongers zich tevens met de training derJunioren zal betasten In de étftalcommissie werden benoemd de h erep P vAdrichem L Boere M Bongers en R Kreuk Voor terreinvcrbeter iig is uit hetK V B fonds st lin toegezegd Veleioflen zegden toe hieraan mee te zullenwerken PREDIKPEURTEN Zondas 19 Juni Ned Herv Kerk 10 u v m Dr M C vaji Mourlk Broekman ieuwerkerk a d IJss L BtAgemeester Jas van vel Jlttf ƒ teruggekeerd Do burgemeester dezer gemeente die eenige tijd met yerlof Is gewe pt heeft zijn afcbtswerkzaêmheden hervat Diploma electrls H lasschen j De Itelitinf 1959 Burgemeester heteft bekend ge Bij het te Rotterdarta gehou4en exa men voor het diploma efócüfisch lasschen slaafde de heer A Vis ajhler C fein nieuw yoetbalwld Wedvlucbten postduiten Zondag hield 3e pdstdulvenvereen De R lsdulJ een wedvlucht van St Cath Wa vre Afstand iS K M AaHkomsf als volg B Rademaker 1 2 6 p Verhoel V 10 22 H Kleybemtet 4 16 ¥ 21 c A de Koning 5 26 H slerkf 8 B D van O M Kanifeld 17 A OroenendDk 19 23 O V Herk 24 26 Ie duif 9 42 J7 laatste Ter gelegenheid an de ingebruikname van het ïileuwe voetbalveld heeft ide v v Nieuwerkeirk Zondag een voetbalwed stpijd georganiseerd t sschen Gouda I C K I Rqtterdahi beiHe 2e klas K N V B Voor een zeer talrijk il bliek werd eèn spannende wedatrljd gespeeld welke voor Gouda eindigde met een 4 over 77e Jaargang Zaterdag 18 Juni 1938 fiODDSGHE COIMNT pSbYcI S i JSy ï TENTIERLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN enz SwFRKPRK mmffi f T iiS SSé N BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE glUWiJ KKh KK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN gtbladversch intdageItjk3 behalveZon ën Feestdagen iJ ONNBMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar de l nrilaE per looper geschiedt Franco per port per kwartaal ƒ 3 16 AbMmementen worden dagielijka aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 GOUDA on agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Ónie bureaux zün dagelijks gi 0 2746 Postrekening 484fl ADVERTE riEPRUS Uit Gouda en omstreken behooreode tot den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 55 elke reg meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnununer 20 bijslag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDBDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 hooger ppend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn i ze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex geven die verwarmt en koestert Zeker het leven is niet voor allen vreugde voor de meesten zelfs niet in hoofdzaak vreugde En het is dan ook voor de meesten niet a tijd mogelijk blyde te zijn Maar wanneer we er allen nï r trachten en ernstig en volhardend naar trachten ook wanneer in ons hart het licht verdonkert toch naar buiten den glimlach te doen uitgchynen die anderer hart verwarmt zou er dan in ons aller leven niet ook wat pieer van die blijdschap komen die in den glimlach besloten ligt De moeder die hiet een bly gezicht haar kinderen opwacht en verwelkomt heeft vaarschynlyk ook haar zorgen misschien is het wel donker in haar hart Maar haar liefde voor haar kinderen geeft haar de kracht de zoi en weg te dringen en blyde te zyn op het straks misschien nog en straks misschien weer bezorgde gezicht den glimlach op te roepen die als zonneschyn de harten der kinderen verwarmt Konden wy daarnaar ook niet trachten Straks wanneer we alle zyn kunnen we het leed gedenken dat ook aan ons leven niet vreemd zal zijn Maar het is toch niet nj odig dat we daarmee ook anderer léyen nog verdoftkeren En we willen dat ook gewoonlijk niet Maar we zyn ons te weinig bewust welke waarde het voor anderer leven hebbén kan Wanneer wy blyde zyn en blydschao uitstralen Waren we dat wel dan zou ni we ons ooiti allicht meer moeite geven den glimlach te bewaren die aiilfepe i troost en opbeurt en waarvan het heew Een glimlach kan smarten verzachten Blyde zijn en blydschap g ven dat is niet enk l de taak der moeders Het is ons alljer taak Laten we ons dan van nu aan voornemen die taak plichtsgetrouw ƒ e vervullen Ook ons eigen levep zal er de glans door krygen die w aan anderer leven JOH DE MOL v h J de Mol Zn MAATKLEERMAKERIJ TURMARKT 75 TELEF 2900 Costuunis naar maat vaiiat 9 60 BEWOGEN GEBEURTENISSEN ACHTER STILLE RUST VAN DE GOUDSCHE GLAZEN Blijde ztjn Bijdrage over de nauw met de stadshistorie verbonden levensgeschiedenis van de schenkers van het voormalige twintigste glas merkwaardig verschil met het zeer geringe getal dat zich van den Haag af in tegenovergestelde richting bewoog Dat fietspad op den nieuwen weg den Haag Rotterdam was vrywel leeg Anders zal dit wel geweest zyn van den Haag uit in noordelyke rkhting Daar heffen de cyf rs in beide richti gen wel op In oostelijke richting den kant van Utrecht op is het wat fietsryders aangaat nooit zoo druk De afsfcano is te ver eer men aan gezellige punten komt genoegelyk landelyke piekjes waar men geen stadsgewoel heeft Met het autpverkeer is het anders de auto breekt het laqge gedeelte gem akkelyk vooral n u de wegen zoo voort ffelyk zijn Het verkee naar Utrecht zU stellig toenemen nu de weg niet meer over Leiden behoeft te leiden en deze lydensweg met zyn eiiidelooze hoeveelheid bruggetjes voor dit deel van het toerisme heeft afgedaan Het moet toch wel in die plaatsjes walkj tot voor kort duizenden auto s doorsnordenStfil zopderlinge gev larwotding zjjn dat dit verkeer ptotselingf met één dag zoo goed als verdienen is Vij weten d toevallig eens van n zoo n Ngemeei te n 1 Oegstgeest V orOTl lnet gi ote viadact in den HaarlemsJien weg gereed was moest a het verkeer t orJdit plaatsje en nog wel over eep brug Wfdigeen ruimte was voor passeeren Dan Kf aren er diverse bochten waaronder di by het beruchte groene kerkje waa honderden aut ngelukkeft zyn voorgekomen C een gVlen dag werd het viaduct geopend ea ploteeting verdween 99 van het verkeer meVfi fitgeest Het Was uitgestorven en JglP t voor de bewoners werkelijk eenigl d geduurd eer men er aan gewend was De overgang was heel feroot iDibiiSIfde moet nu wel het geval zyn in Delft Jn dep grooten verkeeraeeg van de residentie naar Rotterdam ontbrak i og één schdkel lU het stuk om Delft heeft Men moest la s een nauw grachtje een paar bruggen over langs een sloot en eind k kwanj men weer op den grooten weg Op tw e plaatsen moesten verkeersagenten = vooral Zondags op post staan om leiding te geven Dit alles is plotseling uit nu de j nieuwe schakel in den weg genied is Dit gedeelte van Delft zal voortaan even uitgestorven rijn als de reat van deze slagende stad Niet aUeen dat het voor de touristen in a to op fietsen en motoren veel prettiger Vi zy winnen er allen he wat tyd mee tZi verder pag Ö 4e kolom j TN de komentie weken zullen de glazen in de Sint Janskerk te Gouda by gelegenheid van de tentoonstelling Goudsche Glazen ISSö opiyeuw veler aandacht trekken Achter de stille rust van deze unieke kunstschatten staat de bewogen geschiedenis uit lang vervlogen roerige jaren Wel zeer heftig ia deze geweest ten opzichte van twee iJoudsche figuren op wier last in 1567 het voormalige twintigste glas is vervaardigd Dirck Comelisz Reynegum en Joan Heij Gerritsz wier levensgeschiedenis nauw met de stadshistorie is verbonden In de hi rna volgende bijdrage zal over de levensgeSj edenis van deze sdAikers een en ander vrrteld worden Het voormalige twintigste glas in de Sint Janskerk was evenals het voormalige een en twintigste glas dat icolaas van Nieuwland en Nicoiaas Ruijsch in 1 9 schonken afkomstig uit het Regulierenklooster daarvoor Bregittenklooster aan de Raam te Gouda In het Regulierenklooster hebben oorspronkelijk ach t glasvenstars gestaag Vijf van deze vensters waren i het jaar 15 7 geschonken door Dirck Corneïisa an Rey lefom en den toenmaligen burgemeester Joan HeÜ Gerritsz In ihet j aar lóSO is de kerkAan de Reguheren afgebroken Register Ferkoop Ste degoederen E 8 III fol j veree art 2 luidt En de wye dat aenneept te doen sal hebben en de genieten alle de materialen t zij hout ijzer steen ende anders daer van comende en de daer aen behoorende utgesondert de gl sen en de die vloer van de voors kerk die aen üe stadt rt gehouden Hoc atwaarschynlyk zijn kort daarna degl aavenster van het klooster tot twee ramen in de Sint Janskerk de nummers 20 en 21 samen est Deze beide ramiR zyn op initiatief vanwijlen ir J Schouten weer mt elkaar ge nomen en in een afzonderlijke fciervoor gebouwde kapel geplaaftst De op de vrygekomen plaats ingebrachte ongenummerde glazen ijn samengesteld uit diVterse oude glasscherven Volgens Krawm Beschryving der glazen bestond het twintigste glas uit twee doelen In het bovengedeeite van dit glas werd van ons vrouwen voorgesteld Het verraad van Judas Malchus wordt door Petrus het oor afgehouwen Jezus met den doornen kroon in het be nedengedeelte Jezus verryzenis uit hetgraf Jezus Hemelvaart Kramm zegt verder Onder de eerste drie tafereelen zyn de afbeeldsels der schenkers van dit kerkglas geknield geplaatst met hun twee vrouwen over hen voor een tafel Deze zijn Dirck Comelisz van Reynegom en de andere de toenmalige burgemeester Joan Hey gerritsz Wie de schenkers waren Van Iteijnegom Heer van St Hubrochts geregt en Snydeldijk was rentmeester der domeinen van den koning van Spanje over het kwartier van der Goude en kolonel der Schutterij Jan Hey gerritsz stamde uit een oud regen tengejilacht Hij was getrouwd met Aekke Jans welk een dochter was van Pieter Adriaensz üllardt en J Ie Weesboek fol i3ö en 7e Weesb fol IBl gteven M uhde Hofstad Brieven y MCDXXXI Eöi zomersche dag in Den Haag Het zou wel eens interessant wezen te wetep hoeveel menschen op een zomerschen Zondftg naar den Haag Komen om daar den dag jülör te brengen èn hoevelen op dien dag de residentie verlaten vooneen tochtje Maar elders üi den ochtenfl van den laatsten Zondag zagen wij reeds een onafgebroken file fietsryders van den kant van Rotf terdam komen Hun aanllal was natuurlijlc niet te jjchatten maart et zal stelüg niet gering gewee £ zyn Hefcswas vooral een In het jaar 1443 was reeds een v n zfin vi orouders G rit Heye Schepen te dezer stede Zyii vaApr Gerrit Hey daemsz de schenker wn het achttiende glas was burgemeester in de jaren 1636 1537 1640 1541 en 1542 Een ander familielid Gerrit gerritpz Heye was m di Jaren 1495 1497 1499 en 1500 Schepen in 1502 burgemeester in 1B08 Schout en in 1510 1S13 1515 1519 1520 nogmaals burgemeester Hy zelf was in 1548 Ï 1562 Schout en Balji Pi en in 15Ö3 1564 1566 en 68 burgemeester Tevens was hij vele jaren kerkmeester Hij was getrouwd met Lucia Peauw Oo zij stamde uit een aanzienlijke familie Uit ihun huwelyk werden meerdere kmderen geboren Dirck de oudste zoon die j iriester werd Neeltje die huwde met dnaen pietersz eïki uit het complot dewverraders waarover later m rJ Maria Aekke Gerrit Sophia Aert Huycïi en Rietge In zijn ambt van Schout en Baljuw werd Jan Hey vele malen fcet zeer belangrylte opdrachten afgevaardigd na j de Staten van Holland inzonderheid il proceasen over de Goe Jan Verwellen sluis en de doorvaart waasyan men in de Vroedff de dat er d eheete welvaext vaj aen hanght alsmede in het buit gewoon umvangryke en langdurige proces over den ijeydschen dam de bedrag ööüüü rijksmark zou bedragen wordt dbor dr Kalserllen niet bestreden Kaiseriien s motieven tot nlet betaiing zijn door de rechtbank nigj steekhouaend bevonden Een schrlttelijke vorm voor de overeenkomst zooals die doo pai tijen is auiigeguan schrijft de wet niet voor Voor woeker ontbreken voldoende vermoedens en anoere aanwijzlgingcn uit den omvang van het bedrag der toegezegde licenties kan bezwaarlijk worden atgeleid dat hier van een irre eele zaak sprake is Kalserlien is derhalve verplicht elscher 85UUÜ rijksmark uit te betalen en moet in dekosten van het proces worden veroordeeld w g Geisel Wunder Hlrth Kalserhen heeft gerulmen tijd noodigom te verwerken wat de notaris hemdaar qe voorgelezen En dbk al be grijpt hij tenslotte dan wel den inhoupvan het vonfüs de overwegingen welkpdaartoe hfbben geleid vermag hiji tochniet onmiddellijk te doorgronden Hijweet nu slechts en Ina Heldt mèt hem dat idijv naam op snoode en misdadige wijze is misbruikt Hij heeft nog nooitin zijn leven honderdduizend mark ge leend en zeker wel allernmist ran e zekeren meneer StolzenberéT die hem ten eenenmale vonbekend is hij heeft npgneMt iemanb de helft van de opbrengstzijner UcenCTa beloofd en evenmin verklaffd dalr mt een bedrag van vijfen tachtlsdi zen 4 mark zou omvatten Datwas trouwens belachelijk hij zou blijgeweest zijn als zUn licenties hem Jaarlijks een vierde deel van dit Bedr opbrftchtpn Wordt Mrvoïgd sementsrechtbank Beriljn III liitspraakdoende a j Inzake Stolzenberg Eduard fabrikant BerlljnHaleüse Kurtürstendamm 140 eiscliïlr in ttchten vertegenwoordigd door dr In mijn bezit Hoe we t u dat Omdat in de acten taat dat debrievenbesteller het vojmis persoonlijkaan ujv woning Tieeft ageleverd Dit argument kende Kalserlien repds Müschmann hadt bljpa woordelijk liet haalt de notaris onbarmhartig d l edrag nieuw voor u x zelfde gezegd Het had geen nut den i Lrnhetmer advécaat en prccureut Ber füBULUBTUM notaris nu duidelijk té maken dat hier van een persoonsverwissfe tQg sprake was Van meer belang was het er achter t komen wat de oorzaak kbn zijn van de rwlflsellng v In ieder geval zou Ik i vriendelijk willen verzoeken mij het voimls vopr te lezen als ü zfëh niet verantwoord acht het ml vijf minuten ter hand te stellen Wec rle doet een poging beleefd te zijn Van wan w wen Jlftgens u ia natuurlijk geen sp ak maar zonder toestemming van d r resiöent van tie Arr ndissemontsrechtbai k mag Ik documenten als deze niet uit handen geven Wanneer u niet belanghebbende was dan zou tk u niet eens van ten inhoud het flonnils op de hoogte mogen stellen Zoo Ja zefet Kalserllen kwaslernstig terwor Ina Heldt een knlpoogje geeft dan IS het toch nog voo leta goeds dat ik in deze kwestie belanghebbende ben Doet u mij dus een genoegen leest u mIJ het yonnls even voor Wefckerle zucht an begint te leèen Voolrirecitator heeft hij geen aanleg Monotoom en gespeend van elke variatie dreunt hü de ztinnen op De olvlel Kamer van de Arrondis lUn contra Kalserllen dr Heinz doctor in de cheml wisen natuurteunde BerlijnCharlottenfaur g Kantstraat honderd tweeen dertig gedaagde in rechten vertegenwoordigd door dr Vogt zA caat te Berlijn rechl doende terzïike van den öigestetf den elsch spreekt uit het navolgende vonnlSl 1 Voor mij Is zoo ongeveer alles nieuw mi deze meiffcwaardlge aangelegenheid Vitwoordt Kaiserüen En nu zou ik nog wel graag willen weten waarom meneer Eduard Stolzenberg vijlentachtigduizend mark van mij moet hebbend X e raotiveering van het vermis Is Ik zal het u f orlezen begint hij met zijn monotdne De notaris maakt een korte pauze werpt KaiserUen an or der zlJn Borste llge wenkbriiuwen een onderzoekenden bllk toe Deze kijkt echter vrij onverschillig voor zich Zoo ongeveer had hlJ zich het begin van het vonnis voorgestrfd Het schijnt nu eenmaal zijn noodlot te zijn dat de heer Edu ard Stofeenberg eni dr Kaiswllen U voortdurend zijn weg kruisen De notaris yentolgt Hét volgendevonnis Gedaagde heeft aan aUxïher R M 85000 zegge vljfentachtlgdnlzend rijksmark te betalen Gedaagde wordt veroordeetji in dekosten van het geding Hoeveel Uiformeert Kaiserlleilbé 4aïi Btellend VlJfentaehtli ulBBnd mark her Gedaagde KEUserlien heeft als scheikuniiige In December 1925 te Starnherg een villa met laboratorium laten bouwen Daar tengevolge vajti de deflatie zlJn geldmiddelen niet Uwreikeftd waren verzoc it hij den met hem bevrienden elschef hem lOO OOO rijksmark teleenen Als teteenprestatle zegde dr Kalserlien elschef de helft der hem por een jhemlsche laitvindlng tpekomende licenties toe 1 Op deze toezegg tng leende eischer Eian dr Kalserllen het verlangde bedrag van 100 000 fijksmark dat echter naar is komen vast te sta in den loop yan Ht t aarop volgende Jaar is terugbetaald Tot dusver weigerde gedaagde erenwel aan elscher diens aandeel ln de llcentlfes uit te betalen omdat d ze overeenkomst niet schrlltelljk zou zijn vastgelegd en Hlei bovendien van een ongeoorloofde woekerwinst sptake zou zijn daar door elscher profijt zou zijn getrokken fean den ongunstlgen flnancleelen toestand w arln gedaagde tijdelijk verkeerde Dat de helft van het de Ucenties omvatten