Goudsche Courant, dinsdag 21 juni 1938

No 19756 bondsbeatuur samengesteld voor de Indpollng van do competitie 103B 1938 m Zuid Holland Ter Oouw la ln edoeld In do 3e klasse C mot Vlug en Lenig Holnes Het Zuiden 3 De Spartaan OS C R 2 O DI on Deetos 3 I WATERPOLO I Polotournooi van Zwemkring I G Z C en S Z en P C 5 winnaar i Zaterdagmiddag Is to Alphen a d Rijn het JaailUksch polo tournool van den Ooudschon Zwemkflng gehouden I In don K N Z B atdcollng kwamen Do Gouwe en A Z C niet op waardoor Ellhoeven en S Z en P C tegen elkaarspeelden Do Schoonhovenaren wonnen met 2 ü en kwamen daardoor In den olndsUUS sen Q Z C die van de voorronde was vrljgeloot O Z C won met £ i en behaalde zoodoende den eersten prijs S Z en P C tweeden prijs Elfhoevon I derden prijs In do aldeellng van zeveiltallen uit den Zwemkrlng Het De Gouwe 2 verstek gaan Er werden gespeeld Boskoop O Z C 4 u 3 en A Z C 5 S Z en P C 2 0 2 Van de winnaars was S Z en P C 3 de gelukkige om In de finale tegen het Elfhoeven 2 die zich door het nlet opkomen van Do Gouwe 2 automatisch plaatste to komen S Z en P C boekte oen 2 1 overwinning on behaalde daarmede den eersten prijs G Z C 4 twecdoii prijs Elf hoeven 2 derden prijs ATHLBTIEK Turnkrlng Goude en Omstreken AthletiekcompetiUe Zaterdag en Zondag hield de Turnkrlng Gouda en Omstreken zijn eerste eompetlticweastrijd op hot OS V terrein te Gouda waarvoor de belangstolllng vooral van de zUdo der dames niet groot was DeoLnomendc vereenigingon waren D OS Schoonhoven Velocltas Oouda Excelsior Oouda T O O S Waddlnxveen en TH OR Oouderak HI OKT EN WEDSTMJDBN HAPio Nntinrar Melsjesklaase verspringen zonder aanloop i C Verheul am M 2 O Bontenbal 2 ö M 3 N V d Linden i öo M 4 J v Holton 1117 M allen TOOS DullKcho driesprong 1 C Verheul M a N A d Linden 7 88 M 3 o Bonlonbal 7 f 4 M 4 J Holten 7 Si M Uien TOOS Speerworpen 1 J Holten 10 40M 2 M Langcndnm 0 14 M 3 c Verheul i A M 4 M V Eeuwen B 15 M allen TOOS 80 M hai diüopen i O Bontenbal 12 6 sec 2 c Verheul 12 B sec 3 M van Eeuwen 13 2 sec 4 N v d Linden 13 8 sec allen TOOS Jongensklasse Verspringen zonder aanloop 1 A Pille TOOS 2 56 M 2 D Bouwer Excelsior 2 26 M 5 A V Hoff Excelsior 3 22 M 4 B M Spek Velocltas 2 18 M Dultscho driesprong l A PUle TOOS s bO M 2 A V Hotf Excelsior 9 28 M 3 De Brouwer Excelsior 9 06 M 4 J v Holten TOOS 8 80 M Spoorwerpen l A Pllle TOOS 28 06 M 2 A V Hoff Excelsior 26 47 M 3 S Klellger Excelsior 26 34 M 4 D Brouwer Excelsior 24 06 M W M hardloopen 1 D Brouwer Excelsior 1Ü 9 sec 2 A v Hoff Excelsior 11 1 sec 3 B M Spek Velocltas 11 4 sec 4 A Plllo TOOS 11 4 sec Jong DOS l fé M 4 j V Loon Kxceisiur 2 54 M HInk stup sprong t C Luynenburg Excelsior 11 96 M 2 J Stoute Velocltas 11 17 M 3 Jo V d Heuvel Excelsior 10 59 M 4 A Schoonderwoerd Excelsior Discuswerpen 1 D v Hoff Excelsior 2U flB M 2 C A de Groot Velocltas 27 63 M 3 C Luynenburg Excelsior 26 47 M 4 A Schoonderwoerd Excelsior 25 96 M 800 M hardloopen I J v d Heuvel Excelsior 2 min 15 sec 2 C A de Groot Velocltas 2 min 22 8 sec 3 P Vis THOR Z min 28 sec 4 L Loren de Jong DOS 2 min 33 4 sec Fraaie prestatie van Fanny Koen Nieuw Nederlandseh record De Nodorlandsche sprintkampioone Fanny Koen van Suglitu heelt tijdens Zondag op do sintelbaan te Amsterdam gehouden athletiekwedstrijden een fraaie prestatie geleverd ZIJ liep de lüo yards In 11 sec verbeterde daarmede het ten name van Tolllen Schuurman staand Nederlandsch record met 0 2 sec en evenaardde tevens het wereldrecord I SCHAKÏIN Rliskases blUn aan den kop Het tournool te NoordwUk I Vun do Zondag gespoelde zevende en voorlaatfite ronde van het tournool te NoordwUk aan Zee lulden de uitslagen Keres Pirc remise Eliska ses wint van Schmidt Euwo wint van Thomas Landau Splelmann afgebroken Tartakower Bogoljubow afgebroken De stand is thans 1 Ellskases 6 p plus 1 afgebroken partij 2 Keres 6 p 3 Pirc 5 p 4 Dr Euwo 4è p plus 1 afgebr partij 5 sir Q Tho mafi3i p 6 en 7 Landau en Bogoljubow leder 2 p plus twee afgebr partijen B en 9 Splelmann en Tartakower leder 2 p plus een afgebr partij 10 Schmidt 2 punten VOETHAt Junlor soomjwtltla De uitslagen van de Zaterdag voor de Junlorescompetltle van den aoudschen Voetballxind Bespeelde wodattUden lulden als volgt AFDEELINQ A Oroep I Woerden A Haastrecht A niimilui 21 Juni wndin I r lllliO 0 16 Cnini r S ai Il rU i Ml nrai rn n 11 10 li i imr 12 HeiM t 2 r v I 1120 nra r vn H C ramnfoon 3 1B KJiO orkoat 4 nericliteii Hlonia gramul iKmi 4 06 Cumi rie over ie Theosofische Vereoiii l g jjj Gramnfoon 4 S6 HIHO poati 1 40 foon 4 4li Causerie otlsvüorjlplli Godaverweacnliiklng 5 10 KHÜ Sl h ji ton 011 aoliati S0t Kelicitati lrea eli Graniofoim 6 15 Zwfmcuraus 6 30 v erv 1 van 5 10 7 BerlcJitcn 7 1S r ii over lie Pygmcedn van Wcst Equalw Afrika I XÜ Sportpraatje 8 n nrtt i ANP en Mcdedcelingen 8 15 KI 0 v i u nie orke t 8 45 Heportagoi 9 15 Veivol concert 10 i ijos Vcre en lUn Ho gaarsch orkest 10 26 Gramofoon 1030 Be richten ANP 10 40 De KBO ooy n m list 11 11 10 üramofoon 11 30 12 G mofoon llüveraum II 801 5 M AVRO lnuej ding 8 Gramotoon om 8 30 UeilchttiO 10 MorKenwiiding 10 16 a jvjilo ziek gr 10 30 Omroeporkest IV lluU houdelyke wenken 11 80 Omroeporkest eri solisti e 1 30 Bericliton hiermi g ymofoon 1 Het Km aofl Lajos orkeat 1 45 Piamv voordracht 2 15 Omroeporkeat i goiibt 3 Declamatie 3 20 Jetty Cantor s en cm blo 4 30 Kinderkuorzang B Kniderhaltuur 5 30 Aeoliun orkest 6 15 lie Twilijfht Serenaders 7 AVRO Dansorlesl en so Mate 7 40 Causerie over de afschatfiis der slavernij i Weat lndië 8 Birlchten ANP gramofomi 8 30 De Bonte Uinsdaj avondtreln 10 16 Radiotooneol 1 ü io a o ONA A Oudewater A Oouda A Bodegraven A Groep 2 Dilettant A Zwervers A 6 J Lekkerkerk A Moordrecht A a i QSV B Oouda B i j ATDEELING B Groep I Gouda C Bergambacht A 1 Lekkerkerk B ONA B l 2 Woerden B GSV O 7 0 Groep 2 Bodegraven B Olympla A 4 ONA C Oroeneweg A 2 Goude I Waddlnxveen A 1 1 Wedstrijden van Zondag NederlaaBserlo O N A O N A 2 Gouderak l i Vriendschappelijk Velox Oouda 4 2 Q 8 V 4 ScheldsrechterseUtal 2 2 3 Brazilië op de derde plaats Te Parijs Is gisteren de eindstrijd Italië Hongarije van het tournool om het wereldkampioenschap gespeeld Italië won met 4 2 De wedstrijd BrazlUë Zweden te Bordeaux om de derde plaats eiUdlgde In een 4 2 overwinning voor Zweden KORFBAL Ter Gouw s ImteeUng in komende competitie In de dlstrtctsvergaderülg van het gewest ZutdHoUand van den Kon Ned KorJbalbond Is hot voorstel aan het V Dam es Verspringen zonder aanloop 1 Hartkamp DOS 2 27 M 2 J ï Wijk DOS 2 20 M Dultscho driesprong 1 A Hartkamp DOS 8 16 M 2 J v Wijk DOS 7 86 M Speerwcrpon l J v Wijk DOS 17 20 M 2 A Hartkamp DOS 11 24 M 100 M harloopen 1 A Hartkamp DOS 15 sec 2 J V WUk DOS 15 2 sec Hoeren Verspringen zonder aanloop 1 J Soute Velocltas 2 76 M 2 W Kwlnkelenborg Velocltas Z to M 3 L Loren do ADVERTENTIEN Vischwater Parti u ier zoekt in omstreken van Gouda een polder te pachten om op baars en snoek te visachen ook op Zondag Brieven onder no 2257 Bureau Ooudschw Courant Markt 31 Gouda J EenpiKrdnippcliD D D doen i I dtdfllijk de folterende jeok I bedaren TallooM lijden my I Eczeem Puiileo Open Bee1 Den en andere baidaaadoo i I ningen hebben uet gioot I luccei dit heileame middel 1 aaogewend Wdx is geen Tet tige Mlf maar n heldere vloeiatof die de siektekiemea doodt ea de buidweefaeb verfrlaoht en venterkt 47 By Apotheken ea Drogiften Begrafenissen Crematie Transporten Door gtlieel Nederland en daarbuiten onmiddellyk te ontbieden W H J v d Toorn N V BOEZEMSINGEL 164 Gevestigd 1867 Tel 52578 ROTTERDAM TeL 716788 DEN HAAG FtaooM f 0 7S f 1 50 f 2 50 O ll wjifmiffliiiffi Tonicum Noury verdrijft fjaarmoemi WISKUNDE waariMi nt ItuUntm H 1 1 m Mi nMn il n w toot o i J i ia WCnïïWKJËXDW OnUmrWL mm émt P S DAUVILLIER Bus MartMüiiigal 11 2UWA5CHT r IETA EER l DAT DOET DE VELO VA9CHMACHINC I Vraact gratb proefdemonstratie bQ U tjinia Velo Waschmachine Mfi N V Hoofdkantoor Barendieeht MEER DAN 100 FILIALEN DJ NEDERLAND JONGEMAN Koop een toekomst met een Levensverzekering KJeem een polis die voor een klein bedrag NU U LATER onafhankelijk z l maken die n actief van steeds stiigenpB waarde ver tegenvtpordtgt die U in het teven ean ruggesteun rijn za Hoe jonger verzekerd hoe voorde e l ger Vraagteensinlichtingen overhetvoorUspecioal geschikte tarief 7b van NV LEVENSVERZEKERINGMU NILLMIJ vah1859 Inspecteur PWPIETERSE Krugerlaan 167 GOUDA Telefoon 2280 Plotselinoe moeheid slap en tnllerlg gevoel In de ledematen duizeligheld zwakte typische verschijnselen van voorjaarsmoeheid waat duizenden menschep In deze iViaanden last van hebben Neem gedurenjie het voorjaar eens regelmatig Tonicum Noury het versterkende opwekkende en zenuwkalmeerende middel Tonicum Noury verdrijft moeheid en lusteloosheid Verhoogt spier energie werkkracht en weerstandsvermogen Tonicum Noury Oat ééne theelepeltje voor den maaltijd Is een weldaad voor Uw geheele i Tik fcEGR JP klÈT HOE JE HET DAT KR JS iE l l TAFELIINNEN EN ook het y ALlEEN GEDAAM I BEOOEGOEO TOCH ZO MET DE OVEft ElTI J RACHTI WIT KfJGT M piNSO OAT IS IDEM TfronH £ f WA5MACH IN Wj 1 verdubbel Uw energie neem WccT U dat ook U 17 kilo gezinswas met RInio prachtig haldar wit krijgt binnen anderhalf uur voor slachli 12Vi cant dal U hal sop van da nieuwa ovar ette Rinso vela malen achteraan kunt gafarulken an wal voor hat willa bonte en gekleurde goed dal zich op alk pak Rinso aan bon voor fraaie an nuttige ga schankan bevindt dal Rinso even goad voor dalobbe als voor da wasmachine is Als U dal alles weel dan gebruikt U zeker nial maar aan gewoon zeeppoeder maar alleen de nieuwe overvette NSO voor slechts 12 cent mei gejchankcnbon TONIGUMNOURY ƒ 1 50 ptr flacon DiMelt flacon f 2 25 Fabrikante Nourypharma Devtnlir Met ZADEN van Fa Oebp Oudlfk Waddlngsvaan wordt het tuinen eerst een waar genoegen U bereikt hiermede de beste resultaten Onze GRASMENGSELS voor GAZOIffi en SPORTVELDEN geren schitterende resultaten Ook rerkrljgbaar de bekende ASEFPKODUCTEN de ideale volledige korrelmest vooi tuin gazon en kamerplaiiten OVERVETTE RINSO SPECIAAL VOOR DE WASMACHINE 77e Jaargang Dinsd 21 Juni 1938 mmm mwtt ftilEUWS EN AüVKKTEi iiiilii AU VOOK OUUUA 2 i uivio ijM iviiof Uitblad verschijnt da Reltjks behalve Zon en Feestdagen ABeNNEMKNTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waar de hMorging per looper geschiedt Franco por post per kwartaal 3 1B AtKHmementen worden datfeiyka aangenomen aan ons Bureau MAUKT 31 GUUDA Ut oue agenten en looper den boekhandel en de postkantoren Oaie bureaux zÜ dagelüks geopend van 9 6 uur Admlniatretie en Redactie Telef IttfC 2745 Poatrekening 4tl400 ffiwFRKFR AmwMS y BODEGRAVEN BOSKOOP GOlir EKAK HAASTRECHT MOORORECÏHT MOERCAPÉLLE IHEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUW IJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVEUTBNTIEPKIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer i i l Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 byaUg op den pr ja Liefdadigheids advertentiën de helft van den prÜa INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bÜ contract tot neer ge reduceerden prya Groote letter en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomat van soliede Boekhandelaren AdvertenÜebureaux en onze agenten en moeten daaga vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd e ïü ITAUE EN HET ACCOORD MET ENGELAND Italië zal geen roode overwinning of een compromisin Spanje dulden i lykheden ziah misschien binnenkort tot de gebieden ten zuiden van Hoangho en tf n oosten van itsjang en pakhol zullen uit breiden Den mogendheden is verzocht limi onderdanen in die gebieden te waarBchuA en hun eigendommen van duidelyke kenteekenen te voorzien waarvan den Japanwhen autoriteiten kennis moet wordtn gegeven Japan acht het voorts raadzaam dat deze onderdanen uit de gevaar zone wnden geëvacueerd daar in deze gebieden iuchtbonibardementen op militairo doelen zullen worden ingevoerd Groepsgewijze hebbtn heden voertien Chineesche bombardemtntsvliegcrs Hankau verlaten om de Japansche vloot op de Jangtse aan te vallen Deae vloot is vo gena Chineesche berichten stroomopwaarts gevaren en bereidt optschepnigsoperati s voor Sedert het mirfften van de vorige week zouden de Mataiitsj en versperring en de versterkingen te larp door de Japanscbe vliegers worden gebombardeerd Een tweede vrij groote Jepanache operatie zou volgens de opvatting van Chineesche militali deskundigen gericht Ijn tegen de provincie Sjensi In de hoofdatad vaij de provincie Sjonal Tayoean zouden reeds Japansche troepen zlJn saamgetrokken Vandaar rukte een divisie in zuidwestelijke richting op naar de monding van de rivier Flen een brigade trekt in wcsteiyke richting naar df Gele Rivier terwUl kleinere Japansche afdeelingen de Gele Rivier in de richting van Sjensi reeds zouden zijn gepasbeeid Ho Ta Tgjen in apanache handen De Japansche troepen die ten noorden van de Jangtse in de richting van Hankau oprukken ziin het plaatsje Ho Tu Tijeii tegenover Tsiensjap aan de rivier Tsien binnengerukt De Tsien ligt 241 k m f Oo sten van het Chineesche hoofdkwartier cialisten worden ie Berlijn met stelligheiil tegengesproken Politieke kring n voegen hier aan toe dat zij zonder beduchtheid zekere wryvingon gadeslaan die zich in Oostenrijk voordoen tusschen nationaal socialisten uit het Rijk en Oostenryksche nationaal pocialisten Zij zyn van niee niiig dat de opnemmg van Oostenrijksche nationaalsocialiBten dje sinds eenigc maanden in een atmosfeer von strijd leefden in het reeds geconsolideerde Duitsche stelsel niet kon nalatOTi moeiiykheden te veroorzaken Zy werden naaj men zegt gecompliceerd door zekere persoonlijke opvattingen daar in Oost nryk wegens de onwettige positie der nationaal socialisten onder het vorige regiem verscheiden partijleidingen bestonden die natuurlijk leder voor zich het monopolie opeischten van trouw aan de partij BELGK Het Luiltsche proces Wyn en thee met onuangeiuim smaakjeB By het hervatten van de zitting van het proces tegen de weduwe Becker werd een rncht van een der slachtoffers mej BossierSj genooi d Zy verJclaard dat haai bioeaverwanLe geklaagd hod over tte siecn te xwalileit en de bittere smaak van ae tnee welke door de weduwe Becker werd gereed gemaakt Vervolgens werd de laatste vriend van de weduwe üecker gehoord de veertigjarige Hody De beklaagde had hem wys gemaakt dat zij 44 jaar was terwyl zy op dat oogenblik 66 was De getuide gaf eeu verslag van zijn leven raet beklaagde Hij heelt nooit genoord van den tinancieekii nood van zyn vriendm zy liet hc n gelooven i zij rijk was Getuige herinnerde zich op een avond te hebben gezegd toei hy hoorde dat mej Bossiers was overleden A1 je vriendinnen gaan dood Daarna is mej Boeuille als getuige gehoord Zij is naar zij verklaan het slachtoffer geworden van een poging tot vergiftiging Op een d ad beklaagde haar een glas port aangeboden dat zy niet had kunnen ledigen zoo slucht was de snuiak Den volgenden dag weigerde zy een K as bordeaux waaraan dezelfde smaak was Weei eenige dagen later accepteerde zij een kop thee tegen rheumatiek Mevr Becker had de tihee bereid en mej Boeuille is er hf l ziek van geweest Toch beschuldigt zij mevr Becker niet Eerst later toen i i i hoorde wat zich had afgespeeld kreeg zij de overtuigig dat zy het slachtoffer was geweest van een poging tot vergiftiging De getuige bracht een reeks geluiden med die haar verklaringen bevestigden Aan het einde van den middag heeft men nog een begin gemaakt met het onderzoek naar het geval van wijlen Aline Damout+e BINNENLAND 1 Voedselvoorziening in oorlogstifd Refj eerin zal inachÜHlK vraven Nieuw onderhoud tusschen Ciano en Lord Perth Wil Italië bespoedi imc7 ord Perth heeft wederom een onderhoud van drie kwartier met minister Ciano pbad Hieromtrent wordt h t üieppte sttl WÜiren b waard doch men meent te weten ikt o a gesprake is over de mopeiykhef t Alt de toestand in Spanje zich zoodanig jgtigt dat men het Britflch Italiaanscho tHMOord spoediger in rcrkinsr rou kunnen bten treden Italië wenscht een eriide aan oen oorioff Ib maken en zijn Icgionairen te rei atHeP ft wordt echter op ewewi ciat Mussoil onder een omstandift heden oen overwinninir der refjeering za dulden Naar Reutor verder verneemt wordt niet vefltigd dnt de gedachte van c n ftrapenlUiatftnd in Spanje ter bespof disring van de tenwtrekking van buitenlaïidscbe vrüwilli Ni in Britsche offideele kringe i reeds WWojren wordt Ook is niet Rebleken dat vm in Spanje genciffd is tot pschortiiifr in vijandelijkheden fl flappen ondernomen door Ciano dh tói tot iord Perth heeft gewend worden In Ixmden uitgelegd als een bewiJH van den vnrlfffn wensch van Italië het accoord zoo spoedig mogelijk in werking te doen treden aoch naar nriUch oordeel is een ePtR e vernachte de terugtrekking der vryfl lijfer Ut slechts verwezenlykt kan worden nadat M r on inten entieconimissie hierover tot iroreenstemming is gekomen Er wordt Kome niets medcBr deeld om frent officieele stappen die Italit zou hcb gedaan om de inwerkingtreding van Britsch Italiaansohe accoord te bespoe 1 Doch he lydt geen twijfel dat do penbare meening in Italië gunstijf staat tegenover ieder initiatief waardoor het r verdere vertraging van krachf zou Britsche pers verklaart dat de reïg niet anders kan dan herhalen wat I ed3 langs diplomotieken weg ter ken1 hwft gebracht n l dat er geen aprake iin de voorwaarden van Ui April t Örigen Bovendien verwerpen de bladen iet Italiaaniiche argument dat a leen de Wnsche inmenging een bevreditrende rejBling van den oorlog in Spanje in den WBjT heeft gestaan Zy meenetj integedeel t de FrMwche controle aan de Pyreneeën fwnB strenger is dan ooit terwijl de Italiaansche hulp nOg steeds even actief Is Zy verzdceren dat alleen het terugtrekken van de vrUwU ligera het uur vin een bevredigende regeling lean verhaasten waardoor het Britschlta liaanach verdrag geen iloode letter zat blijven Het Italiauuu verzoek om het ËrltschItal nsch accoord spoedig van kracht te doéh HJn heeft ongetwüfeld een delicate situatie blootgelegd Algemeeii geeft men Joe dat het accoord geteekend is op een oogenblik toen de Spaansche burgeroorlog ten einde scheen te neigen eu dat het vraagstuk van ihet terugtrekken der vrijwilligera hierdoor eenvoudig zou worden Het is niet de eerste keer dat de duur van den oorlog daplomatieke berekeningon in de war heeft gestuurd Er is reden om te gelooven ven olgt de doorgaans goed Ingelichte Times dat de Italiaangche regeering zelf toen zy in den beginne Generaal Franco s zijde koos op grond van betrouwbare informaties meende dat een veldtocht van een week of zea voldoende zou zyn om Franco de overwinning te bezorgen Later meende men dat Duiteche hulp den strijd zou besliHsen Maar ondanks dit alles lijkt het einde van dfin oorlog verder vcrwyderd dan ooit Da val vdn Gastellen moge misschien militaire en politieke gevolgen l ben die Tooter zijn dan men eerat mettle maar vermoedelijk zullen zU niet beslissend ttijn En de voorzichtige voorspeHers ook in het Spaansch naticmnle kamp ipreken van do volgende lente Is de vroegste termyn om het vredeavuur te ont steken Zoo ligt dus de groots kans om een regeling te heredken nog steeds bij de nonintorentie commissie die eindelyk de reëel en beslissende w ze zijne verantnoordcUikheid gaat zien Gedurende het we ekend bezcrht I ord Plymouth de voorzitter vele leden dezer commissie en de bijeenkomst van de subcommissiB en heden zal Tokio kondigt uitbreiding der vijandelijkheden aan Buitenlanders ffewaarschuwd hun ei ndommen van duidelijke kenteekenen te vooi zien Overs ti Ooniing Gele Rivier wekt ongerustheid in Japan Naar Reuter uit Tokio verneemt heeft Oegaki de Japansche minister van buitenlandsche zaken den diplomatlcken verte genwoordigers der buiten aiidache mogendheden te Tokio nredegedeeld da de vyande haar voor te bPliden Wetsontwerp eerlang te verwachten Hot anfwoord van de ministers van Economische Zaken en van Defensie op de vragen van den heer Bierema betreffende het vormen bij den Importhandel van voorraden voor de voeding van mensch en dier ten twhoeve van de Defensie luidt Het is Juist dat de regeering een regeling voorbereidt waarbij belangrijke grondstoffen voor de voeding van mensch en dier bU den importhandel in permanenten opslag worden aangehouden zoodat in tijden van mobilisatie of oorlog de overheid bij staking der aanvoeren op deze voorraden zal kunnen rekenen Het ligt In de bedoeling de noodzakelijke kosten af te wentelen op hen in wier belang de voorraden worden aangelegd d w z voor zoover het broodtarwe betreft op den brood verbruiker en wat veevoeder aangaat op den veehouder Welk systeem van uitvoering ten slotte gekozen zal worden is nog niet beslist Dit maakt nog een punt van bespreking uit tusschen de regeering en de verte ganwoordigers van den handel raet wie deze geheele regeling is en wordt besproken opdat zooveel mogelijk met de belangen van den handel kan worden rekening gehouden Slechts kan worden vastgesteld dat bij deze beslissing het belang van de geheele Nederlandsche volkshuishouding den doorslag zal geven BUITENLANPSCH NIEUWS DUITSCHLAND Joden van alle beurzen ireweei d De rijksminister van economische zaken heeft de beursbepalmgen van alle Duitache beurzen en officieele groote maikten zoodanig gewyzigd dat Joden niet moer worden toegelaten Om het voortfachrydende riseeringsproces by de tot den beur shandel toegelaten firma s niet te stoien ia tot nader order de mogelQldieid gelaten dat Joodsclie finna s door niet Joodsche procuratiehouders of gevolmachtigden worden vertegenwoordigd Geen arrestaties te Weenen Opneming vun Oostenrijksche natio naalsocialisten in de Duitache partij verwekt moeilijkheden De geruchten welke te Weenen in omloop waren over de arrestatie van verscheiden duizenden Oostenrijksehe nationaal so De regcerlng Is voornemens de verplichting welke zij zich voorstelt ten importhandel in het belang van s lands defensie op te leggen te gronden op de Landbouw Crlslswet 19S3 krachtens welke de bevoegdheid bestaat aan het sluiten van monopolie overeenkomsten voorwaarden te verbinden De regeering ontveinst zich niet dat de hlervoren bedoelde bevoegdheid blijkens de considerans dier wet slechts verleend Is om maatregelen te nemen In het belang van den landbouw Hoewel zeker niet ontkend kan worden dat ook de belangen van den landbouw door deze maatregelen worden gediend moet worden vastgesteld dat de regeerlng bij het treffen van deze voorzioningen het oog gericht houdt op het behartigen der belangen van het geheele Nederlandsche volk nu en In de toekomst Het ligt daarom in het voornemen van rie regeerlng aan de Staten Qeneraal machtiging te vragen de haar verleende bevoegdheden ingevolge de Lan bouwi Crisiswet tijdelijk ook te mogen toepassen voor het treffen van die maatregelen welke een doeltreffende voorbereiding van de voedselvoorziening in oorlogstijd elscht De Internationale toestand welke het uitbreken van een conflict niet aansluit gedoogt niet dat een regeerlng welke De wetenschap steekt In geen bed van pluimen Ww I eren wil moet vroeg de veeren mimen FEUILLETON Welkom thuis I I e wonderlUke belevenissen van dr Kalserllen door WILL AMBERO Kalserllen begint zoo langzamerhand w begrijpen waar hij aan toe Is Een of idere onbekende heeft van zijn afwe Ueid op waarlijk geraffineerde wijze brulk gemaakt want er was niemand tamberg geweest die de waarheid Ijw maar vermoedde En plotseling beJ JPt hij nu ook waarom de Kleine Inge IJerer hem cerglsteravond niet had JUlen zien Natuurlijk een avonturier n het dak boven zijn hoofd wegens öWden wordt verkocht groet men lle nlet Den notaris had hij wel allerminst iets verwijten Hem was slechts van hoo and opgedragen het huls publiek te Jjfjoopen en daarom was het dan ook r maar het beste zijn figuur zoo goed JJ elljk te redden beleefd te bedanken j de versterkte inlichtingen en bulten Je gaan wat hem verder te doen Slechts één ding zou hij nog wel JjaB willen weten al had hij weinig WP een gunstig antwoord te zullen f8en Of de opbrengst van de villa r Maar ook te dezen opzichte moet Weckcrle hem teleurstelen Neenl klinkt het gedecideerd Deopbrengst van den verkoop bedroeg naaftrek van de kosten achtennegcntigdul zend mark Daarvan werd vijfentachtig duizend mark aan den advocaat van Stolzenberg betaald de rest werd ovir gemaakt aan Kalserllen s raadsman Dat alles heeft echter al twee maanden ge leden plaats gehad 1 En do heer Rothaug Was die ook aan de zaak debet Neen die had met een on anderslechts In zooverre Iets uitstaande dathij honderdduizend mark contant optafel heeft gelegd Op hem was dus nietste verhalen Tenslotte bleef dr Kalserllen wel niet veel anders over dan tetrachten het geld van zijn naamgenootof van Stolzenberg terug te krijgen Kalserllen knlW peinzend en Ina Heldt heeft moeite een spottend lachje te ververgen Dat klink zoo eenvoudig u moet maar zien dat u het geld van die beide heeren terugkrijgt Het Is zoo vreeselijk gemakkelijk iemand van advies to dienen Maar nochtans weet Kalserllen zich voldoende te beheerschen om met rustige hoflolijkhcld van Weckerle afscheid te nemen En als de deur zich achter hem heeft gesloten ontwaakt in den notaris zelfs wederom het oude wantrouwen Want zoo n kalmte om niet te zeggen onverschilligheid en zoo n zelfbeheerschlng bij Iemand die op een dergelijke geraffineerde wijze is beetgenomen is toch wel zeer onnatuurlijk Men zou op dat dat tusschen dien Stolzenberg en uw naamgenoot n doorgestoken kaart is Vindt u dat zoo vanzelfsprekend twijfelt Kalserllen Die Stolzenberg zoutoch ook het dachtoffer kunnen zijnvan de manipulaties van mijn naamgenoot Ina Heldt haalt de schouders op Er zijn nu eenmaal aan zekerheid grenzende vermoedens welke niet te bewijzen zijn Wij zullen In leder geval met beldemogelijkheden rekening moeten houden meent Kalserllen En wat denkt u nu In Berlijn tegaan doen Dat is nogal eenvoudig antwoordt Kalserllen lichtelijk verbaasd dat Ina Heldt allo details van zijn plan nog niet geraden heeft In de eerste plaats zal ik eens nagaan wie er zoo brutaal Is geweest zich voor mij uit te geven Dus u denkt dat die man er nogniet vandoor Is Misschien maar misschien ook niet 1 U moet niet vergeten dat ik zes maanden eerder uit Palestina ben teruggekomen dan aanvankelijk mijn plan was Mijn plotselinge terugkeer zou hem duskunnen overrompelen Luistert u eens zegt Ina Heldt enin haar toon ligt een zekere minachtende overmoed U schijnt te vergeten datuw naamgenoot alle discretie en overeenkomsten tot geheimhouding met hetSulfide syndicaat ten spijt er achter iagekomen dat u naar het buitenland vertrok Wordt vervolgd er ccn trein naar Munchen constateert hij Daar hebben wij dan aansluiting aan den D treIn naar Berlijn Zij knikt wederom zwijgend Zij heeft niet anders verwacht dan dat hij zoo spoedig mogelijk naar Berlijn zou vertrekken Slechts even hindert haar de vanaeltsprekendheld waarmee hij haar overal meesleept en ovgf haar tijd en haar wenschcn beschikt Hij zegt dat als de aldeellng schef van een warenhuis Maar onmiddellijk begrijpt zij ook dat hij op het oogenblik niet in de stemming is om ophelderingen te geven En in den grond van haar hart erheugt zij er zich over Berlijn zoo spoedig terug te zie zij heeft zich in Stamberg nooit op haar gemak gevoeld Zij komt uit Berlijn en het Is nu eenmaal niet waar dat slechts Wcstfalers en boeren uit de Beiersche Alpen aan hun geboorteplaats hangen elk rechtgeaard Berlljner vindt Berlijn de eenige stad waar hij behoorlijk kan leven ZU hebben nog ruim den tijd voor het vertrek van den trein en besluiten daarom in do wachtkamer koffie te drinken Geleidelijk wordt ook Kalserllen wat spraakzamer Hij begint met Ina Heldt te laten meedenken hU denkt om zoo te zeggen hard op Ik zou wol eens willen weten of diemeneer Stolzenberg die tot den executorialen verkoop van mijn villa Is overgegaan wist dat ik een andere Kalserllen ben en dat hij zich dus aan een andermans eigendom vergrepen heeft Twijfelt u daar nog aan vraagt InaHeldt verwonderd Het Ugt er toch dik haast gaan denken dat de getoonde verbazing bij het voorlezen van het vonnis en hetgeen daarop volgde gehuicheld was VI Ina Heldt had tijdens het geheele onderhoud tusschen haar chef en den notaris geen woord gesproken En ook nu nu zij naast hem gaande met zijn aar zelenden stap gelijk tracht te blijven durft zij niet het woord te nemen Veel eerder dan Kalserllen had zij begrepen dat hier sprake was van een brutale oplichting en reeds lang Is zij het er nu met zichzelf over eens welke stappen Kalserllen In de eerste plaats dient te ondernemen om althans een deel van zijn bezittingen weer In handen te krijgen Nochtaris mist zij op dit oogenblik den moed om met haar voorstellen voor den dag te komen Zij werpt haar chef van terzijde een heimeltjken blik toe maar deze heeft om de mondhoeken een eigenzinnlgen trek zijn rechteroog schijnt merkwaardig klein onder het saamgeknopen ooglid Hij maakt op het oogenblik wel allerminst een goedigon Indruk en het dunkt haar dan ook het beste hem voorloopig mot zijn gedachten alleen te laten Plotseling staan zij weer voor het station Nog geen twee uur geleden heeft Kniserlien hier verlangend naai Maser uitgekeken Nu Is hij hier plotseling vreemdeling geworden Zijn heil ligt nog slechts in een reis naar elders Wlücht ïiog bij den notaris berustte Kalserllen bestudeert het bord met de vertrektijden Over drie kwartier gaat