Goudsche Courant, woensdag 22 juni 1938

Uo 19757 77e Jaargrang Woensda 22 Juni 1938 y H I 3 ADVERTENTIEBLAD VOQR GOUDA liN ÜMblKlUÜÜN BOSKOOP GOUDERAK H REEUWIJK SCHOONHOVEN ST NIEUWERKERK OUDERKERK ÓUDEWATER DitMad verschynt da gelöks behalve Zon lF tdagen AB9NNEMENTSPRIJS per kwrtaal ƒ 2 25 p week 17 oent overal waar de bMOrging per looper g cWe lt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 AbMinementep warden dageHjks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA m ome agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren r 7o X ilm Adnunistratle en Eedactie Telef BMGAMBACHT BERKHNIWpUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORD EOm MOERCAPELLE LWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enï ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorjtkrinii 1 5 regels ƒ 1 0 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgknng 1 B regels ƒ 165 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentièn m het Zaterdagnummer 20 bijslaê op den prüs Liefdadighelds advertentièn de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel maer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 ooger Gewone advertentièn en ingezonden mededeebngen bu contract t t zeer gereduceerden prija Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentièn kunrni worden ingezonden door tugschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaus en onae agenten en moeten daags v66r de plaatsing aan het Bureau 2 jn ingekomen teneinde van opname verzekerd te t n EEN OPI OSSING VOOR HET SPAANSCHE PROBLEEM Overeenstemming over terugtrekking van vrüwilligers verleenen van beperfete oorlogsrechten en herstel van controle en verschnkkwigen waartegen geprotea teerd isv zich 7ullen herhalen Oe eenige bevredigende opiossmg van de Spaansche kwestie zou een beeinduging van den oorlog zyn waardoor onmiddellyk eer einde aam al deze moeihjkheden zou komen In intwoonl op een vraag verklaarde Chamberlam ervoIgen8 daf er zich een aantal gevallen 1 ad voorgedaan waarby volR ens de me n Jig der regeeriog de aii vallen op Briteche schepen met oj et waren uitgeivoerd Wy geven aldus voagde de premier hier aan toe Franco ni het recht Bntsche ï hep n met opsft of by ongeluk te b mihj ideeret i en mdien wii geen strengere maatregelen nemen dan protesten ge schiedt dit omdat wy ons bew ist tin van onze verantwoordelykheid en omdat wi de niet lnmQiigmg van het grootstf behi g achten Ten slotte zeide Chamberlam dat nieL hem liever zou zyn dan dit beti urenswaar dige conflict to een eiode te brengen Japanners naderen Hankau Heuvelgebied voor de stad bereil Het D N R meldt uit Sjanghai dat onder bescherming van de vloot die lajigzaam de Jangtse opstoomt langs beide ïevera ie Japansche mfanteite afdeelingen naar het westen oprukkeaï Zy staan thans in de na byheid var de stad Taihq aan den voet van dtn htuvel waarachter Hankaa ligt opmarsch wordt door den aanhoudend n regerj bemoeilykt Fnkcle Jipansche oorlogabodems zyn bij de Clpneefitbe versperrtnff bii Matang aan gekon t II 7y hebben hier op beide oevers van It Jangtse troepert aan land g zet die de fhnutsche butteryen moeten aanvallen welk de ei sperring erdedigen De toestar d aan het fiont in het oosteit van de pruvmcie Houan is tengevolge van de overstroommgen nog steeds on fewywgd De waterstand van de Gele R ner ia vol gens C hineesehe berichten met ecn halver meter gedaald Men verwacht echter met dat de overstiooming voorloopij zal ver m nderen omdat m Juli de reyeïityd be rmt Japansche vliegtuigen hebben by Tsjoeng mao aan de I oenghaispoorlijn een groot aantal rubberbooten aan pknchutes be vestigd omlaag gev orpen omdat op die plaats verscheidene compagiiien Japansche s Idattii door het water zyn ngesloten Ten gevolgd van den watersnood ver plaatst de stnjd zich steeds meer naar het wes ten van Anwei Het rfteerandec I d r J pansche strydkrachten m Honan ia reeds hier naar toe gedirigeerd Tweehonde tanks worden van oetsjau naar dei Jangt se vervr erd Het aantal Japansche oorlojrs schepen ten wesiten van Woehoe wordt op 95 geschat In het C hineesehe legerbericht wordt toe gegeven dat Tgientsjan 26 kilometer ten noorclweste an Anking ontruimd is De Chineeache zaakgelastigde te Tokio ia via Hongkong te Hankau aang ekomen Hy deelde h€t Ohineesche persbui eau mede dt de Chineesche ambassade te Tokio haai arbeid tydelyk heeft moeten staken omdat de Japar sche autoriteiten herhaaldeiyk m e 1 ikhpden in den weg leg n D hmeesche regeering heeft beslotei stiunbons tot een bedrag van honderd mil 1 oe jCn V oi hulpverleening aan de slacht off e 4 V an de overstroommgen uit te neven De staat verschaft zich thans de ver e sclito middelen voor zoover de ontvang sten met toereikend zyn door het uitgeven van ryksschatkistbiljetten en njksleenm gen De taak van schatkistwissels al beperkt blyven bmnen dö mate welke haar confflo Jideenng op den vervaldatum waarborgt De aanvaUen op Bntsche schepen QHmep wordt bevetigd dat Je ob om mi sie der niet mmejigingt tommissie met algemeent stemmen het gt heple ont werp in h tt plan tot terugtrekk ng van Trywilliffpra uit Spanje met de bepalingen inzake he verleenen m beperkte oorloig ï rechten het herstel i de cont ole te land en t r zee en de aanwyzing van waarnemer in zekere Spa msohe havens heeft aangenomen Het plan zal nu voor den lantsttn keer mt technisch oogpunt worden bezien en de pl iftire vergadering van de met mmen gingscommissie ml op de hoogte worden gvti i van hetg © uidftag is lOt stand f racht Een formeele byeenkomat van de plena re cwmnlasie zal da j worden gehouden om het pUn goted te keuren dat ten slotte aan btóde partyen in Spanje zal worden voor Tin aar ien an de kwestae der financle nu van het plan zullen de vertegenwoor éigm der lub ommiaaie hun onderschei Au regeermgen raadpleget In het Bntache Lagerhuis zy de debat ten flver d begrootiH r van buiteniHiidiirht laken hervat Chsnïberlam begon met op de verschrik kinger v in den modernen oorlog tongt wlge an bombardemrnten uU de lucht t W ien Indnen aldus spr deze vooneeler ransel ehnkkmg met zoo er au ons ver ïTJJderd waren souden dt gev elenu dn Blftjpltlden afgrijzen en vtrontwHaidiging eflte bu een waamemuig deztr geibeurte alwen gewekt worden het Bi ische n iamnen brengen tot daden waarover het tot UiU t w nimmer heeft gt latht Tm aanzien van de kwesti var gemeer schappelijke stappen met andei landen OW Wn irtemationale overeenkomst inzake d n luchtoorlog te verkrijgen zeide Chani berfain dat het nutteiloos zou znn daarvoor aitnoodigingen w te zenden ten y er oen wertóuk corcreet en uitvoerbiar onder werp ter tafel zou worden gcLraiht De BntKhe r geerrng bestudeert thans den towtard nauwkeurig om te tracht n een nJtroepbaar plan op te Btellen da ian m fiere lande voorgelegd en doo hen zou bnnen wordWk aanvaard of eventueel ce Er Z jn aldufi spr enkele regel in de in temationafe Wetgeving die van tocpassii g lijn op oorlogvoering in de lucht Sjtfekftnde over de aanvallen op Britsèfce ichcpen de Spaansche territoriale wate ren z ide Chamberlam dat de Bntsche re geering na nauwkeurige en diepgaande be studcenig van alle mogela hejen tot de conclusie IS gekomen dat het tnn ogelyk s letB be do Ti aonder inmenging m den oor log Daardoor zmi echter een streep worden gehaald door d politiek welke d reg ermg van den b mne af aan heelt gevoenl Het 18 volgtm my oneerlyk onluibt en met correct te veronderstellen dat de re geermg sinds het aftreden van I den haar politiek zou hebben pewyzigd door verschil te maken tussthen de partyen waaraan de a ingevaller schepen hulp veileenen Wy handhaven nog steeds de politiek van Eden inzake ona optr en m volle M wanneer Bntsche schf pen worden aangevallen maar wy kunnen ons niet verplichte in ieder geval een Britsch oorlogsschip ter besj Mfc king te stellen Het 18 ovengens niet aangenaam te hoo ren an Bntsche schepen die m havens worden aangevallen Voor zoovei Oc weet 18 er geen grond voor de veronderstelling dat deze schepen wapens of munit e ver voerden Wy staan Franco of iemand andere nitt het recht toe deze schepen aan te vallen j moeter echter toegeven dat w J prac tisch geen uitvoerbaar middel zien om de geiyke aanvallen te voorkomen zander een p l tiek t aanvaarden welk geheel ver schilt A in de Bntsche Ten aanzien vai een voorstel van den Hntschen attent tt Burgos ut ich uit Spanje terug te trekken en de haiidehbi trikkiiigei nw t dit land te verbreken vor kluiide de premier lat dergelyk stappen ondoeltreffend zouden zyn en alKen maar achdjdc ain de Britst he belangen uden toebrengen Tpn aanzien van het voorstel d t gpHÜio ten zou noeteii worden op aarv lUendt vliegtuigen herhaalde Chamberln i lit lo opvatting der regeenng is dat dit ee n menging zou beteekerei De regecnng dus spr 18 echter met var plan ten believe an de I abour party haar politiek te wy zigen Chamberlam zeide voorts er aan te twij felen of de Labour oppositie zoo luchthar tig maatregelen zou voorstellen welker doeltreffendheid twyfelachtig is tn die zeet zeker een algemeenen Europees hen oorlog te verwikkelen mdien zy de verantwoord lykheid voor de regeerii g zou draden Ik vrees aldus vervolgde te mmiatei president dat zoolang de oorloc oortduurt verwacht moet worden Jat deze i icideuten De voor de gemeenschap noodige mldd len worden A aldus besloot dr Scihacht dus jiiet meer opgebracht door de circula tiebank BUÏTENLANDSCH NTBUWS BPfflE NLANpT DUITSCHLAND Dr Schacht over de pobtiek van de Ryksbank Dr Schacht de president van de R jks bank heeft m eein rederoenng over de Duitsche fmancieele politie o m gezegd De taken welke Dmtschland op finan cieel gebied gesteld waren schyaen aan vankelyk byna onoplosbaar en 1 et is ken merkerd dat het ons kwaadwillende deel van het buitenland juist vanwege de moei lykheden op dit gebied het mislukken van ons opbouwende werk hoopte De resulta ten dankien wy mtusschfin iet m de laat ste plaats aan de vastbeslotenheid en kracht van ryksbaii d e niet geschuwd heef moedig nieuwe wegen in te slaan Wel t verstaan moedig fchter niet ithtvaardig De verwissel ng van deze beide begrip pen heeft onz buttenlandsche cr ici vaak aanleiding gegeve tot een voorbande ver oordeelii g der door ons genomen mimtregt len Het is verheugend te consta ecren dat da overtuigende kracht van de werkelyk heid ten nupstt den etn of ander onzer critici oiiWn s aanleiding heeft gegevcf in ders ovci onze methoden te denken Men ha i ti blykbaar met Oi gerekend dat wy het oude doel an iedere eerlM cireulatiepol tiek strak voor oogen hieldew de verdediging an onze valuta irt buiten C binnenland oen wy behloten h tdden d i weg der r financiering van de behoeften van d staat met behulp van bankbiijettencre diet te betreden deden wy dat met alleen omdat geen andere uitweg openstond uldus Dr Schacht Men Jial de vraag moeten tei lei of hl t verleenen v n een bankbiljettiin crediet aan den staat alleen reeds een l ite iium moet ayn voor negatieve critiek Zeel zeker met oor zoover slechts deze eei voorwiarde s vervuld dat de staat den vt heeft tn m staat i de erkregen credieten op tiid terug te be ajen De e V onvutiide w is ig het i euwe D itschiand vooi anden De ontv ikkeling vai de oftonoinisch toestanden heefc het in het vooijaar mo gtlyk gemiakt uf te zien van de method der tusschentydsche financiering van staatsopdrachten dooi middel van byzonde ro wissels Radio in het belang van den vrede Wet ntwerp tot toetreding tot Inter nationaal verdrag Ingediend ingediend is een ontwerp van wet houdende goedkeuring van het verdrag van 23 September 1936 nopens het ge bruik van den radio omroep in het be lang van den vrede Ter toelichting zegt de regeering o a het volgende Naar aanleiding van een Initiatief van de Poolsche regcerlng heeft de Ontwa peningsconferfntlG zich bezig gehouden met het vraagstuk van het gebruik van den radio omroep in het belang van dten vrede Ongeveer gelijktijdig had de vergip derlng van den Volkenbond van 1931 den wonsch te kennen gegeven dat het Internationaal Instituut voor Intellec tueele Samenwerking te Parijs dat ver schillende vragen verband houdende met den radio omroep in studie had geno raon eveneens zijn aandacht zc schen ken aan alle vragen welke zouden kun neji rilzrn In verband met het gebruik van den radio omroep uit een oogpunt van go de betrekkingen tusschen de vol ken Aldus kwam in Pcbruart 1933 op init iatieï van bovengenoemd instituut te Pnrijb biieen een comité van deskundi gen bolast met het bestudeeren van de mogelijkheid om een ontwerp op te stellen voor een Internationale regeling te dezei zake Nadat de Internationale Commissie voor Intellectueele Samen wtiklng en dt Vol ken bondsvergadering m 19V opnieuw van haar belangstelling in de o aangelegenheid hadden betuigd heeft op 9 Februari 934 de secretarts generaal van den Volkenbond aan de verschillende rcgecringen doen toekomen ccn ontweip vordrig betreffende deze materie opgesteld door een comité van 1 het Instituut voor Intellectueele Samen j werking onder leiding van den oud minister van buitcniandsche zaken van Noorwegen den hc r R estad Naar aan j leiding van de ingekomen antwoorden I is het ontwerp verdrag door bovenge nocmd nmité herzien en wederom aan I de regteilngen toegezonden Vervolgens j Is op 3 September l M te Geneve een conferentie bijeengeroepen om te komen 1 tot het vaststellen van een verdrag ter zake De Nederlandsche regeering die van den aanvang af in beginse haar in iginseL t notarissen deurwaarders alles heeft daar ijverig toe meegewerkt En dan wilt u mij opnieuw de overheid op m n dak sturen Neen dank u Maar Ina Heidt laat zich zoo gauw niet uit het veld blaan Op t hoofd bureau van politie In Berlijn is een com missarl i van de recherche die tal van duistere zaken aan het licht heeft gebracht Dr Carsten is zijn naam Her iJinert u zich nog dat geval Glaser met zijn bureau voor de statistiek Maar ik wil immers niet met de polltie te maken hebben Als u er zelf niet heen wilt gaanzoudt u mij toch kunnen opdragen diendr Carsten van een en ander op dehoogte te stellen Ik denk ei niet aan Het eenige watmi 1 m n goede stemming nog doet be houden Is het vooruitzicht dat ik mijneigendom zelf zal terug halen ü bent nog zeer jong doctor be rispt mevrouw Heldt hem En mij lijkt het antwoordt hij bijnavroolijk dat u met die paar Jaartjeswelke u op mij voorhebt vandaag be paald aan het pochen bent En met eenzwakke poging om ook eens galant tezltn b sluit hij V schUnt er zelf ndeteens zoo bijster op gesteld te zijn dat unog tot de categorie van de viouw inhaar beste Jaren behoort Zij zwijgt en hij schijnt geen antwoord te hebben verwacht Had hij op dit mo ment In Ina Heldt a oogen gekeken dan zou hU daarin openlijk verzet Ja zelfs rebellie hebben gelezen ken om mij met flnancleele aangelegen heden bezig te houden Een beetje gel delijke zorgen zijn mi schlen wel eens goed voor me ZIJ heeft moeite een glimlach te on dei drukken Nog nooit zoolang zij hem kende was zijn gebrek aan zin voor de werkelijkheid zoo duidelijk tot uiting ge bomen als op dit oogenblik Het was zoo gemakkelijk met geldzorgen te kokettee ren als men wist dat men ondanks het tijdelijk verlies van zUn villa bij de DeDi Bank te Berlijn nog velUg voor een be drag van driehonderdduizend mark aan effecten had liggen Het klonk wat bruusk toen zij ant woordde Het zou inderdaad niet kwaad zijn als u zich eens wat meer voor het beheer van uw vermeden ging interesseeren maar om u zelf op te voe den gaat het u nog niet slecht genoeg En om het bedrag dat men u afhandig heeft gemtaki terug te krijgen ont breekt u de routine Wat dacht u dan dat ik in deze zoumoeten doen Ik zou gebruik maken van de overheid die daarvoor is aangewezen depolitie Praat u mli alsjeblieft niet over deoverheid aiitwoordt Kalserlleft komischafwerend Mijn vertrouwen in de overheld is tot nul gereduceerd sinds ik bijnotaris Weckerle kennis heb genomenvan den inhoud van het tegen mU uitgebrachte vonnis Beter en gedegenerhad men de zwendelarij van dien anderen meneer Kalserllen waarlijk niet kunnen ondersteunen Advocaten rechters dig om v s onvermogend mensch tus schen rUkdom te leven als men weet dat een derde het gelag betaalt j Kalserlien kijkt op zijn horloge HIJ heeft met Ina Heldt afgesproken dat zij elkaar om elf uur in een restaurant zul len ontmoeten Gisteren hebben zij bei den een plan voor werkverdeellng ont worpen Ina Heldt zou zich voor Edtiard Stolzer interesseeren hij Heinz Kalserllen zal iets meer f weten trachten te komenomtrent zijn naamgenoot Het is bijnanegen uur eigenlijk moest hij zich reedsin het perceel Kantstraat honderdtweeendertlg bevinden maar hij heeft denafstand onderschat en geen rekeninggehouden met de vele verkeershindernla sen Derhalve besluit hij nu een taxi te nemen en vijf minuten later staat hl voor het bewuste pand Het Is ecn huls van vier verdiepingen slecht onderhou den en eenigszlas vervallen zooals alle woningen In deze on geving Beneden is een sigaremwinkel daarboven een pen sion en op de beide andere verdiepingen particuliere woningen Ik zal beginnen bij de pension te informeeren vermoedelijk logeert hij daar denkt hU Hij belt en vraagt naar dr Kalserllen Kaiserllem Kalserllen Neen een dr Kalserllen kent men In het pension niet Misschien een trap hooger Het loopt hem mee want op de trap ontmoet hij den brievembesteller die kin het t beste weten Wordt venrdgd OoTerdroten arbeid komt alles te boven FEUItLETON Welkom thuis I De wonderlijke belevenissen van dr Kalserllen door WILL AMBERG 12 s U kunt er dus van opdan dat hij ook W het juiste oogenblik op de hoogte is göTtoiht van uw ontij dlgen terugkeer gïflJtlmlsme te dien aanzien dunkt mij Waatet itoerllen zwijgt zlji eigenzinnigheid thoudt hem Kei logische van deze WJeaeering te erkennen En dau prikkelt Heldt töt nog meer verzet Neemt J aj niet kwalijk maar u zult tegen Jw man niet opgewassen blijken te zijn J Öch tegelijkertijd verontschuldigend JWi bijna tien jaar ouder dan u daar J beoordeel ik een en ander misschien t ftatiger en bezadigder Mm 8 ® rj PersoonlUk dat zaakje te on noftken houdt Kaiseftlen vol en met jy Ietwat geforceerde vroolljkheld ver hi Het lijkt mij trouwens bijzon JJ lateressant en afwisselend in mijn rJMV belang eens voor polltle agent te wiea wie weet oefent een dergelijk feitje niet een gunstlgen Invloed uit Jjyn véle tekortkomingen tot dusver mlJ inunera steeds de lust ontbro VII Berlin is toch weer heel anders dan Munchen het verhoudt zich tot de Zuid Duitsche hoofdstad als een jazz band concert tot Schrammelmuzlek De een houdt van het zenuwprlkkelende v rkeer In Berlijn de ander van d rustige ge moedelljkheld welke Munchen kenmerkt Kalserllen staat verbaasd overweldigd door de drukte voor het station Zoo ne n zóó kende hij Berlijn niet meer j Zijn er hier eigenlijk nog menschen die tijd hebben Hier waar de electrlsche trams in elndelooze lijen voorbij glijden I volgepropt met menschen die elke se conde schijnen uit te bulten en waar men dagelijks nieuwe ondergrondsche spoorbanen aanlegt om den tijd nog beter te kunnen benutten En zijn ei hier werkelijk menschen die gebrek lijden verhongeren In wanhoop omka men Hier waar het oog slechts geboeid wordt door een schat van luxe artikelen dure toiletten en kostbare schilderijen in smaakvol ntworpen étalages Kalserllen staat nog steeds op het zelfde punt voor hem kookt en bruist het verkeer zoodat hij er haast duizelig van wordt Hier bulten In dit centrum van luxe en elegance zijn de schaduw zijden van het groote stadsleven be zwaarlijk te ontdekken die bestudeert men beter in Berlijn NooM of In de om geving van het Schlezlsche station Maar Juist hier bulten in deze atmosfeer van weelde en welstand wooïwle dr Kalser Hen nummer twee hij zal er wel zlJn bij zondere reden voor hebben geha om zich hier te vestigen het Is niet onaar l