Goudsche Courant, donderdag 23 juni 1938

Ko 19758 Mtuur is de leermeesteres der kunst FEUILL ETON Welkom thuis De wonderlijke belevenissen van dr Kaiaerlierï door WILL AMBEEG 13 Kaiaerllen Kalserlien Ja de naani W hem wel twkend voor Hij tieeft JJ de laatste weken weliswaar met 2r oogen gekregen maar O oogenbllk Ach Ja dat is waar n tijdje geleden liad hU voor dr ry ten een paar aangeteekende stuk J gehad Hij woont op de bovenste ing bU mevrouw Relnhardt j Mrlien bedankt den man voor zijn J tlngen en klimt drie verdiepingen rjjw tlaa Is het naambordje van r uw Relnhardt Ellse Reinhgfdt jwnaami Een visitekaartje waai uit g wyken dat hier ook een dr Keiser onderdak heeft gevonden Is helaas J te ontdekken maar dat is nog geen Tf dat hij hier niet woont uJf JJalBerllen ie op dit crltleke oogen volkomen kalm men zou zelfs kun Ben bedachtaaam Als hü voor TANDHEELKUNDIG De Gruyter s INSTITUUT HOLLANDIA fafé HOLLANDIA MAllKT 40 GOUDA Spicckuui DondeiddK 9 li Geheele Gebitten f 30 met irarantie PunlooN trekken inbegrepen A QUANT VRAAGT VOOR DIRECT ren Flinke Verkoopster ooi de ifd I u iilikelen 2 doozen APOLITAINS voor slechts 10 cent ten verstandig vader zorgt nret alleen voor het heden maar ook voor de toekomst vanzi ngezin met ntiidig gesloten levensverzekering Een verzekerd geiin heeftminder zorgen t laaf U eens vWjbfi venc inlichten door b aaoUoop iOO MODEVAKSCHOOL W METTAU CRABETHSTRAAT 54 b het Station GOUDA Aangesl by de Kon goedgek Veig van Modevakscholen in Nederland NILLMIJ VAN1859 NV lEVENSVERZtKERlNCMU DAG EN AVONDI ESSEN ONDERWIJS in het KNIPPEN en VERVAARDIGEN van eigen kleeding OOK APARTE KNIPCUHSUbSEN OPLEIDING voor de examens Lingeiie Costunueie Coupeuse en Leeiaiea PATRONEN NAAR MAAT VERKRIJGBAAR Volledige inlichtingen weiden ten allen tyde gaarne veistiekt W lyiETTAU Leerarea PLECHTIGE OPENING VAN DE TENTOONSTELLING GOUDSCHE GLAZEN dooi 7 1 MiiiBfei SLOTEMAKER DE BRUiT E op VRIIDAC 24 JUNI a s des n m te 3 uui T icgangslaarten a ƒ 1 15 verkrogbaar ba de Openbaie I eeszaal N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT 3Vi PANDBRIEVEN a 10 33 2 7o PANDBRIEVEN è 99 De Directie Het edele natuurproduct verleent KING PEPERMUNT die kenmerkende heerlijke geur en smaak moe Bn Ml A J S VAN LIER Mi P R HOOKWFG nuwaehf dan zal Tonlcum Noury ü goed doen De kaartjei kent liij aan de hleur Maar pijpen kent htj aan hun geur Hf onderscheidt ze aeer te pas In eerste tweede derde klas En allereerste Hos tahah Etn anovtrtroijtn midilel bi slapte overvtrmoeidhe d lunmatit overspanning lusteloosheid Eén theelepeliii voor den maall jd 1 1 50 pe jlacon DubbtU flacon 2 2 i Fabrikantt N V Nou ypharma Dt en e Neem eens een tijd tang regelmatig Tonicum Noury Onderga de weldadig Kalmeerende werking op het zenuw Btelsel den pittig opwekkenden Invloed op den geest Ondervind hoe Uw ge heele wezen na het gebruik vanTonicum Noury wordt verkwil t Hoe Uw werklust en veerkracht worden verhoogd Dan Zult U tot Uw vreugde bemerken wat het beteekent volkomen gezond sterk en fit te zijn geen fast te hebben van moeheid prikKelbaarheld en getaagd iMid Die heeft een Roade Sier op t pak I vBrdubbel Uw energie TONICU NIEMEIJER S ROODE STER 6 1 4 13 et par hall eni Ifc drink IW maar altijd an D E iM i5 s $ i K A 3i TffEE Met ZADEN van Fa Oebi Oudlfk Wadciingsvaan wordt het tuinen eeist een waai genoegen U bereikt hiermede dè beste resultaten Onze GRASMENGSELS voor GAZONS en SPORTVELDEN geven schitterende resultaten Ook verkmgbaai de bekende ASEFPRODUCTEN de ideale volledige korrelmest voor tuin gazon en kamerplanten VEREENIGING VOOP FA TILTATIEVE LIJKVERBRANDING Minimum contrib ƒ 1 50 p 1 ftevens voor echtgen en minderj k Tarief voor leden Crematie dragers en orgelspel in totaal f 82 50 vnor met leden ƒ 165 Inlichtingenbladen en inl omtrent het vMA OUK Z H3a scHeUverworst pet KaHsgehakl U3cX Ontbijtspek P 2 et Lunchworst 3 cl Snuworst groten V P Lunchham 15 et Schouderham 9 1 Ossenrookvteesch P 2 Leverpastel e SIMON DE WIT DE GOUDBRON VOOR DE HUISVPOUW 77e Jaargang Donderdag 23 Juni 1938 NIEUWERKÈRK mDm nï C £ lhJ §¥P l GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAFELLE Z y av hRK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorjïkrmK i 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den beüorgkring 1 B regelB ƒ 165 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien m het Zaterdagnummer 20 bflBlag op den prys Idefdadigheids advertentien ée helft van den prys INGEZONDEN MEDEDELLINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel raeer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeehngen b j contract tot zeer gereduceerden prya Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van aoUede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te z jn Ditbladverschtintdagelük3 behalveZon en Feestd en ABeNNÈMBNTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 Der w l 17 toorgtaï per leaper geschiedt Franco pe p p r iZrta Tl6 Abonnemmten werden dag l ks aangenomen aan ons Bureau MARKT 11 rniinAbi ome agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren zt tot amTo J l A Administrate e Redactie Telef natuurlijken bop te laten hebben ofschoon de conferentie der vyf ministers de zaak wel volledig kan bespreken Zyn verklaringen voortzettende onthulde Konoje dat de regeering een piogram b kend zal maken betreffende aanpassing van vraag en aanbod van gpederen wa 1 toe een besluit zal worden frenonien m U kabuetsvergadering van vandaag Ten nn ziCf van de binnenlandsohe politiek ver klaarde de premier dat het raadz lam 7 zijn een machinerie te vormen bmnen het kabinet ten behoeve van beraadslaging over d bmrerlandsche politiek los van de con ferentie der vijf ministers di haar aan acht wijdt aan militaire en buiten andsclie politiek Betreffende de wekehiksche bijeenkomst met den minister van oorlog Itagaki en de bijeenkomst van luitenart gpneraal Tada de VI e chef van den generalen taf wel ke van tyd tot tijd plaats vindt erklaaide de premiei dat de verbinding met de mii taire autoriteiten nog meer vermeterd is ferwyl de regeering niet overweegt een kei 7erlijke conferentie byeen te roepen VERBETERDE CONTROLE TER ZEE mt verloop dei bespiekmuen in do ondei commissie vooi de non üiterventie 0mtreiit lipt verloop van de gi t ren gr houden bespiekmgen der jnder tommissle oor de non jnterventit commis ie ordt medegedeeld dat de Vooizitter m henmenng heeft geibracht dat ie commis sie in haar laatste bijeerkomst due kwes ties heeft behandeld dt methodL v m t Ing van en clissjf catic der buitinland he vrywiljigei de datum van wederinvoer n an de internationale controk aan d Fraiisch Spaansche grens en veisteikin va het plan tot controle ter zeo en dat omtrent de eerste fwee overeensipmming is bereikt onder voorbehoud dat ten ainzien an Ie d erde eenstemmigheid zou wordc berokt In den tusschentyd heeff d voorzitter verdere besprekingen geveerd met de g delegeerden over bepaalde voorstellen die naar zijn meenmg de controle ter zee vol komen dneltrefferd zouden maken name ISk het permanent stationneeren m d Tooraaamate Spaansche havens vdri waai nemers tn voortdurende contrc c in de liMach havens waar handel met htt iaiÈenland wordt jredreven en welke de techTiiachp ficiliteiten bezitten voor het lossen an oorlogsmateriaal Alle gedelegeerden hebben daarop t kennen gegeven dat zij bereid ware dt Toorste Jen tot veraterkinji der controle tei KC te 1 ir vaarden waardoor tevens volko laen oiere nstemmmg vvas beieikt ten am lien van e beide andere kwesties die m in laatste bijeenkomst worden behardeld De vertegenwoordiger der ovjet Un TerWaaidt dat ijn regeenng hofne net gdieel voldaan over het laatste vooistel m U3 de controle ter zee het als een stap lader tot haar standpunt beschouwde en deAalve bereid was het als een rnmpromi te aanvaarden De sub commissie regelde daarop alle emriife kwesties in een ontweipresolutie l irin het plan der commissie mzake de lijtrekking der buitenlandsche vrywilli piWuit Sl anje is vervat C erd eveneens voorloopig van gedach fenwirisfeld over de fmancienng an het tWi n men hoopt dat hieromtrent em Wissfaig zal kunnen worden genomen m é Vr jdag te houden bije nkoms Nunens de regeenng verklaarde onder aUtetiBsecretans Butler bi de debatten in liet Lagei uiB dat het Het plan tOf verbeterde c ntroie t 1 zee At het ongetwijfeld m eiliikei zeKs Pmttach onmogelijk dat een chip een Permanente waarnemers loaans che haven binnenkomt onder een waarnemer of onder opgemerkt te worden Butler verklaarde voorts dat legelin van het Spaansche viaagatuk voi züo ei het de Britsche regeenng betreft een on nus baie votrwaarde is voor inwerkingtie ding V UI het Britsoh ltaliaansfhe accooid 1 lojd George heeft in het agerhun voorgesteld de vliegvelden op de Baledren te bombardeeren vanwaar de vliegtuigen komen die Britsche schepefl tot zinken brer gen en Britsche zeetiede dooden BUITENLANDSCH NIE UWS SPANJE Due Britsche schepen tot zinken gebiacht Dcwr raiico vliegtuiges gebombar decrd Gisterochtend is het Britsche schii Thorpeness buiten Valencia gebombu deerd en tot zmken gebracht De gelifele bemanring van de Thorpe noaa m veilig te Valencia imngekomen op een Chmees a die vermist woidt Toen de Thorpeneas g ebo ibardeerd werd lag het schip op drie kwart myl bui ten de ha en or anker zich gereed mi kend een lading graan te lossen De kapitein van het aohip d c na 3 uur m he water te hebben rondgedreven dooi het Britsche schip Sunion werd oiJgepikt deelde mede dat een vliegtuig rond de Thorpeness had gecirkeld en ntt sehip met mitradleurs had beschoten nadat bot was gebomb irdeerd De kapitein deelde venier mede toen hy te Valencia aan lard werd gezet dat by een tweeden aanval df Sunion op twee plaatsen in brand is ge raakt Ook dit schip ia naar latere berichtei melden oor Valerxia gezonken BELGIë Indigestie of veigiftijfuiff Het proces iege de neduwe Beeker voortgezet De geheele zitting van gisteren was ge wyd aan het overlyden van meviouw Da moute Verschillende getuigen verklaarden dat het slachtoffer 00 franken geleend hr q aan beklaagde Meviouw Damoute had dit bedrag kort or haar dood terug ontvan gen In het sterfhuis werd evenvvel geld noch linnengoed noch sniuisteiy gevon den De weduwe Beeker Iwschuldigt de zus ter van het slachtoffer ervan het linnen gotd te hebben medegenomen doch deze ontkent ten stelligste Ook andore getu gen verklaren hiervan mets te weten De ad voeaa geneiaal verwondert zich ei ver De gehepie Brits he pers heeft de ovei eenstemming welkf gisteren m de ni t inmengings subcommissie is beieikt gun stig ontvangen Men bespreekt m het l ij zondei de houding an Italië te aanzien van de bemiddeling m Span je Sommigt bhden zyn dn meening dat Italië bereui zou zyn Burgos aan te sporen een compro nus voorstel te aanvaarden andeie daaren tegen verklaren dat Museolmi vaathoudt ain een absolute overwinning V3n Fnnco Het conflict in China Konoje verwacht nog lang durigen stryd Japansche 001 logssthepen met tl oepentransporten samengetrokken bn Swatau PRINSES BEATRIX DE TROTS VAN HAAR MOEDER EN HAAR BEIDE GROOTMOEDERS Photo door Z K H Pnns Bernhard genomen en ter publicatie afgestaan dat dit nu al de deixi leaing is welke d weduwe Beeker van de verdw ning van het 1 nnengoed geeft Andere getuigen zeiden tegCn het emdt van de zitting d it de beschuldi de die h t slachtoffer voor een zuster hield naar n zeide haar diensten aan bood n tegely tei tyd een gemeubileerde kamer wilde hure bij de vriendin van den echtgenoot an het slachtoftei Gistermiddag is m het proces legen mevr Beeker als getuige mevr VaÜee gehoord die onwel is geworden na een dooi de wed Becker bereide kop thee te hebben genut tigd De beklaagde verklaart dat het hier oeiii indigestie moet hebben bet ollen opj wekt door asperges Mevr Valice beschut digt de wed Becker en verklaart dat er geen sprake is geweest van een Tiiigestie y heeft vertrouwen gesteld in de beklaag de en is er thans van overtuigd htt slaeht offer te zyn geweest van een poginir tut vergiftiging Zy is formeel in haar be schuldiging maar brengt geen bewyzen De volgende getuige de heei Ciaes commissaris by de rechterlyke delegaties brengt rapport uit over de resultaten van een te Lanave ingesteld onderzoek ni h cafe dat geëxploiteerd wordt door liet echL paar Gmchner De man is ziet f eworden na verzorgd te zyn door de bekli igde Het rapport is niet byzonder gunstig voor de Guichners die hun kmd dat achetrlyk 1b een onaangenaam leven liezorgden en het vrywel afzonderden De getuige erklaart dat tydens het onderzoek van het geval dei wed I ambert de beklaagde he ig verdriet had over den dood van haar zitke Geen enkel bewys wordt geleverd Un aanzien van de verweipelyke nog ngen diF de beklaagde zou hebben ondernomen om de wed Lamttert op de gedachte te brrngen te Haren gunste een testament te maken PRAP RIJK Militair vliegtuig verong lukt Naby Tours is heden een milita r vliegtuig verongelukt De zes inzittenden zjji op slag gedood ENGELAND Oost ni uksche schulden Duitschland zou bereid zu den leenmgsdienst voort te zetten Reuter verneemt dat de Duitsehe regee rmg vermoedelyk bereid zou zyn d n diei si op de Oostenryksche leeningen voort t zetten zoolang de Britsche rcg €ring ei kent dat de desbetreffende betciingen niet uit een verplichting van Dmtscliland voort p rui ten Verwacht wordt dat de Britsehp en Duit sche gedelegeerden morgen op hft m miste rte van financiën byeen zullen komen Daarna zal dagelyks worden vergaderd Voor de 7uid Chmeesche havenplaatq fciwatau IS een groot aantal Japansche oorlogsschepen met troepentransporten samen getrokken De bevolkine vreest dat Swatau bezet zal worden De Jap rnschiL vlootc mmandant m China zou bevel hi bben gege ven Swatau nog voor het einde van dez maand m te nemen Voortduiend vl egen Japansche verken rersvhegtuigen bo en iiwatau Tot driemaal iin toe zijH bommen gevvdrpen Vier watervliegtuigen hebben acht bommen laten vallen w€lke de electrische centrale hebben vernield met het gevolg dat de stad xondei verlichting is Het spoorwegstation df spoorlyn en een fort werden getroffen doc i persoonlijke ongelukken hebben zich slecht op kleue schaal voorgedaan Er zijn duizenden pamfletten uitgewor pen waarin wordt verklaard dat de vooi gezette tegenstand tn het Zuido i zou lei den tot feller aanvallen van Japansciie ma rinevliegtuigen Japan s minister president prins Konoie heeft gistermiddag in een onderhoud mit de pers t en Wu rsohuwmg vooi de Japan sche nati uitgesproken zeggende dat de Chmeesch Japansche vijandelijkheden ver dejf gerekt zullen worden Dp conferentie der vyf ministers zal een plan uitwerken voor eer 7 g China orgaan dat de taak 7 d hebben de centrale machinerie te vormen oor de behandeling der Chme sohe zak n Wit de vereenigmg van de nieuwe regte ringen te Peking en te Nanking betreft jseide Konoje van meening te un dat hst heter 4s de aaneen sluitmgs be weg ng ha ir I Op den vijftiende van deze maand was het precies een half Jaar Maar we hebtien het altijd goed met elkaai kun nen vinden en t heeft mij heusch vree selijk gespeten toen hij zoo plotseling weg moest Ik weet wel dat ik zoon aardige nette degelijke huurder nooit terug krijg Hij elschte zoo weinig Als Ik be denk wat ik vroegei met vcrschlUende heeren heb meegemaakt Maar uw neef was er steeds op uit om het mij zoo gemakkelijk mogelijk te maken Afgezien van het feit dat de verdwe nen Kalserlien neiging toonde zijn schul den met andermans geld te betalen scheen hij dus een toonbeeld van deugd ziamheld te zijn geweest Kalserlien overlegt hoe hij nog meer te weten zal kunnen komen Hebt u er misschien eenlg idee van waar ik hem gou kunnen bereiken Of had hij misschien vrienden bij wie ik iets over zijn tegenwoordig adres te weten zou kunnen komen Zijn beste vriend was meneer Stolzenbergl Als die u zijn adres niet kangeven Eduaid Stolzenberg valt hij haarin de rede Stolzenberg hoe kon datnu zl m beste vriend zijn Wordt vMVolgd Och maar dan zal dr Kalseillenhet zeker betreuren dat u hem nietmeer hebt aangetroffen verzekeit zutnet oprechte deelneming Werkelyk datis jammer hij is juist drie dagen geleden vertrokken Denkt hij lang weg te blijven Mevrouw Relnhardt haalt mot een be denkelijk gezicht de schouder op Tja ik vrees dat hi in het geheel niet meer zal terugkomen Hij heeft wel twee maanden vooruit betaald omdat hij zoo plotseling moest vertrekken en ik heb hem beloofd zijn kamer zoolang te reserveeren maar ik geloof toch niét dat hij weer terugkomt want hiJ heeft al zijn bagage meegenomen Dat Is jammer zegt Kaïiwrllen endat meent hij oprecht Heeft hij u nietverteld waar hij heenging Hij zei dat hij mij zijn adres nogzou meedeelen Hij bcheen nl zelf nogniet te weten waar hIj voor zijn beroepheen moest Welk beroep heeft hij dan Mevrouw Relnhardt lacht ietwat ver legen Ja wat hij eigenlijk van zijn vak was weet ik niet precies Ik geloof haast dat hij schrijver was of zoo Iets omdat hij zoo n beetje deed wat hij wil de Eigenlijk was hij altijd vrij Heeft liij lang bij u gewoond mevrouw voor de kleine kamer veel te groote sa lonkast waarop het letterlijk wemelt van vei geelde fotos dat zijn zoo de din gen welke dagelijks mevrouw Relnhardts volle toewijding genieten Mijn naam is dr K Jserlien stelt hij zich voor Zij reageert met iets van blijde verras sing Ach dr Kalserlien Zeker f ami Ue van mn vroegeren huuider Kalserlien gaat zonder zich ook maar een moment te bedenken op deze opmerking in Juist ja ontdekt u eenige gelijkenis of geett alleen de naam u aan leiding tot deze veronderstelling Mevrouw Relnhardt houdt haai hand beschermend boven de oogen als staar de zi tegen een felle zon m en fixeert haar bezoeker eenige seconden lang Ja als ik u goed bekijk moet ik zeggen dat er wel eenige gelijkenis is In de eei ste plaats al het figuur en dan uw neef was ook zwart Overweldigend Is deze persoonsbeschrij ving niet er is althans geen bevel tot lanlioudlng uit te formuleeren Kaiser lien tast daarom veider Weet u dat ik mijn neet nog nooit gezien heb Ik ben namelijk van mijn jeugd af In het buitenland geweest maar ik geloof dat ik nu langzamerhand oud genoeg ben om eens met mijn familie kennis te ma ken een ander rechercheerde 70u hy niet rustiger kunnen denken Het kwam er nu rst op aan ervoor te zorgen dat hij binnen gelaten werd Als het gesprek maar eenmaal aan de gang was zou de rest wel vanzelf komen De eigenaresse van de woning doet zelf open Zij is oen kleine grijze matrone die niet In het minst Imponeert In haar oogen schijnt elfe leven uitgebluscht en t m haar mond ligt een trek alsof zij voorgoed met deze wereld heeft afge daan Kalserlien licht beleefd zijn hoed Pardon mevrouw ik hoop dat ik niet derangeer ik aju nl graag een van uw huurders willen spreken Zij verheugd over deze onverwachte afwisseling in haar eentonig bestaan en onmiddellijk vol sympathie voor dezen vriendelijken Jongeman verzekert haas tig dat zü gohecl tot zijn beschkktng is Wie weet hoe lang zij haar salon al niet meer voor bezoekers heeft opengesteld Kalserlien laat zij echter onmiddellijk binnen Ongetwijfeld besteedt de goede vrouw al haar tijd aan de verzorging van haar j woning Het oude notenhouten buffet naast de met pluclie gordijnen behangen ramen de lage sofa met den gewei dlgen ojwet waarop natuurlijk eenlge Imitatie Chineesche vazen prijken de