Goudsche Courant, woensdag 13 juli 1938

BESTRIJDING SCHUNAKTËN Gefingeerde overdracht van goedereneen veel voorkom end euvel YoortaaJi een aiuthentieke akte I noodig Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot aanvulling van artikel 6b van net Burgerlijk Wetooek en wijziging vaa de arukeien 4J en 46 der Faiiiissementswet uu ontwerp van wet heelt ten doel de bestrijding van het euvel der zoogenaamae schijn akten under scnynakte wordt in dit verband verstaan een akte waaiDij iemand iingeert zijn roerende goederen die hij üVx ngens ais houder voor den verkrijger onder zich houdt aan een ander con öuluh possessorio in eigendom te nebben overgedragen ten einde deze gofctieren aldus te ontti enken aan het aigemeene verhaalsrecht dat zijn schuldeischers krachtens artikel U77 B W aaarop hebben Inaien deze schijnakten veelvuldig voorkomen zou zulks de rechtszekerheid van het handelsverkeer tn ernstige mate kunnen bedreigen Immers het bewijs oat aan de overdrachtsakte geen reëeie transactie ten grondslag ligt Is zoo moeilijk te leveren dat een schuldelscher die op de roerende goederen van zijn schuldenaar beslag wii leggen dit voornemen veelal zal moeten laten varen wanneer hem zulk een akte getoond wordt Aldus zou iedere credietverieening zonder bijzondere zekerheid een hachelijke onderneming worden het normale handelsverkeer waarbij bijna steeds zij het ook op korten termijn crediet gegeven wordt zou daarvan ernstige belemmering ondervüiden Van verschillende zijden wordt beweerd dat de bovengeschetste toestand hier te lande Inderdaad reeds sedert enkele jaren bestaat Nadat door zeer te waardeeren initiatieven van de Kamer van Koophandel te Hilversum en van proiessor Meyers de aanflacnt van s mlnist s ambtsvoorganger op tn kwaad dezer schijnakten gevestigd was heelt hij over de aangelegenheid het advies ingewonnen van üe staatsconimissie Limburg Het voorstei aat de commissie Limburg ter oplossing van net vraagstuk der scnijnakten heen geaaan iieeit de minister in het wetsontwerp overgenomen Hoewei het euvel misschien met volstrekt zal worden verholpen zoo valt van de ontworpen rege ling Loch wel een zoo gunstige uitwerking te voorzien als van tusschenkomst des wetgevers m üe onacrhavlge aangelegenheid ledelijiterwijs mag worden verwacht Een gunstige uitwerking die te eerder met dankbaarheid zal kuimen worden aanvaard daar zij verkiegen zal worden door eenvoudige middelen en zonder diep in het rechtsleven in te grij pen Met name zlj er op geweaen het belangrijke vraagstuk der a domsoverdracht tot zekerheid dat rigens slechte zijdelings verband met dat der schijnakten in het o havige ontwerp geheel wordt ter 1 gelaten De minister is van oordeel het de voorkeur verdient met het k werk stellen van pogingen om de l akten te beteugelen niet te wachten dat de RegeerLng haar stannHwnf hebben bepaald ten aandien van het veel moeilijker vraagstuk van de i domsoverdracht tot zekerheid JXt ste blijft inmiddels de aandacht den de minister heeft de con Limburg verzocht het In studie te Thans wordt voorgesteld aan art 667 Burgerlijk Wetboek een derde Ud to te voegen hetwelk een vormverelscliistelt voor de levering constltuto xn sorlo Het stelsel van het Burgerlijkboek omtrent de levering vaiigoed is dat deze geschiedt door uffou overdracht Vanouds is echter aim dat deze bezitsoverdracht ook kanplaaijhebben zonder dat hiervan naar bultenblijkt namelijk door het z g conatltuturn possessorium dat Is de recht lgUiKwaarbij roerende goederen welker eigendom wordt vervreemd In de felteUftimacht van den vervreemder als hoffdevoor Aen verkrijger blijven De mlnlsteiwenscht deze mogelijkheid te handhaïijiomdat tal van bona fide leveringen ceastltuto pctósessorio voorkomen h I iieoogt slechts paal en perk te steUöiaaii zekere misstanden het euvel iiet schUnakten waartoe bedoelde raanlijkheld geleld heeft k Voorts heeft de minister van de cöjh P missieLimburg overgenomen het voorstel om aan artikel 43 Fallllssementmfetnog een nummer toe te voegen waaflnhet vermoeden wordt uitgesproken datide tn art 42 bedoelde wetenschap blj belde partijen bestaat ingeval van ovadracht van roerende goederen met voorbehoud van feitelijk bezit door den vervreemder Aldus maakt de wetgever helden schuldenaar die zijn schuldelscherof zijn curator een schijnakte voorhoudt niet gemakkelijk De bewijslast druktdan op den debiteur die zal hebben waarte maken dat de geproduceerde aktfgeen schijnakte Is Tenslotte wordt voorgesteld de de artikelen 13 en 45 Falllissementswet genoemden termijn van 40 dagen tot 90 dagen te verlengen Ook afgezien van het vraagstuk der schijnakten vindt men een termijn van 40 dagen In de practm algemeen te kort mede omdat het voorkomt dat faillissementsaanvragen dow de rechtbank cenigen tijd word aangehouden voordat zij daarop haar ieschlkking heeft Nu bedoelde termijn van 40 dagen tot 9CI dagen verlengd Is kan artikel 45 Üi 2 der Falllissementswet gevoegelijk wvallen IS EiN BON CESCKEMKIN Deze motoren drijven de vier Hamilton fatanüurü hyürolatic scnroeven waarmede ook de K L M haar nieuwste D C j De Kemphaan bij wyze vaji proef heeit uitgerust Deze schroeven kuimen tijdens de vlucht zoodanig van stand veranderen dat de luchtdruk er geen vat meer op heeft zoodat de schroei in voile vlucht btiigezet kan worden zonder dat dit eenig nadeel voor den motor kan oplêverep De Lockheed van Hughes is voorts nog uitgerust met extra benzinetanks die werden aangebrachi in de vleugels en in de kajuit De K L M werktuigKundigen aie van Schiphol naar Le Bourget werden gcatrigeerd om iiet toestel na te zien bevonden alles uitstekend in orde Vliegtuig en motoren hadden zich m de vlucht over den Oceaan voortretïelijk gehouden Er was geen spoor te vinden dat er op wees dat de Lockheed ruim ib uur achtereen in de lucht was geweest Er werd zooals bekend alleen een geringe beschadiging geconstateerd aan de verbinding van het staartwlel met den SLaait De staartvlakken waren volkomen onbeschadigd maar het toestel schijnt zwaar belast als het was voor den sprong over den Oceaan in den start van New York met het staartwiel een obstakel licht geraakt te hebben Een en ander is in onüerling overleg opLe Bourget voorloopig m orde gebracht Bij een voorzichtige landing hoeft de vlieger geen noemenswaarüigen last te ondervinden van het beschadigde htaartwlel j Hughes weer opgestegen Naar het A N P uit Nöw York meldt IS Hughes reeds op weg naar Jakoetsk Hughes seinde dat alles aan boord goed IS ïlijn gemiddelde snelheid bedraagt 336 K M per uur Het vliegtuig is vannacht üin 1 uur 42 Engelsche tijd 64ü K M ten Oosten van Omsk gesignaleerd Om 9 8 Gr t te Jakoetsh geland Het A NP seint dat Hughes om 9 8 u Gr t te Jakoetsh Is geland De reis had een uitnemend verloop aan boord is alles goed BEhGlé KoningLeopold naai Parijs Koning Leopold zajt zich waarschynlijk in petober a s naarTarüs begeven en doo ten president van de Fransche republieK en de regeènng officieel worden ontvangen Dit bezoek zou samenvallen met de onthulling van het ruiterstandbeeld van koning Albert dat geplaatst wordt op de Place de la Concorde bij de brug over de Seine welke leidt naar het Palais Bourbon Naar verluidt is het bronzen monument Viervaapdigd in het atelier van den Franschen beeldhouwer iVIartial geheel klaar en ihad de onthulling reedd in Juli kunnen geschieden In verband met de komst van het Britsche koninklykfi paar en van de naderende vat antie werd echter besloten deze plechtigheid tot October uit te stellen kende een taxi voor Wagenlngen gerequlreerd het signalement van dezen man klopte met dat van den gezochte Met groote snelheid vertrokken de politieauto s naar Wagenlngen Nabij den Wagenlngsche berg kregen de poUtlemannen de taxi in zicht en haalden deze vervolgens In Zij sommeerden den chautleur die volkomen te goeder trouw en zich van geen kwaad bewust was te 1 stoppen waaraan deze dadelijk voldeed Hierop heten zij terwijl zij hun revol vers in de hand hielden den dader van den overval uit den wagen stappen De revolver bleek hij niet meer In zijn bezit te hebben Hij t e veerdc deze te Heelsum te hebben weggeworpen Op hem werden nog alle bankbiljetten van ƒ 25 gevonden welke hij in het postkantoor te Bennekom had geroofd behalve dan het eene büjet dat hij bij den slager te Renkum had gewisseld De man werd naar het politiebureau te Oosterbeek overgebracht Het bleek te zijn de 25 jarlge G B te Wagenlngen een werklooze Hij legde een volledige bekentenis al B zal ter beschikking worden gesteld van den commissaris van poUtle te Ede De revolver heeft men nog niet teruggevonden Beurs van Attisterdi WrSSÏïLKOERSEN 12 Juli 13 M Officieel Londen 8 5 8M h Berly n 73 02 73 Parys 5 011 5 02 Brussel 30 75 S0 6S Zwitserland 41 55 4J 63 Kopenhagen 40 40 Stockholm 46 22 46 20 Oslo 45 46 02H Ner r Pork 1 81 1 81 P aag 6 29H 6 29 Beuraoverzicht Kalme etemming Verdeelde markt Suikeraandeelen n PhiJips vwt Amerika iets la r Niederland Bche beleffgingsfoncteen goed priji houdend Daar aan de koersbeweging in Wallstreei den laatsten tijd groote waarde wordt g hecht kwam de reactie te New York am de ondpmemingslust te Amsterdam niet t i l cede en de handel was heden dari co vl bescheiden afmetingen Van een bepaalde stemming kon feitelijk niet worden gesproken aangezien enkel fondsen hooger éi tidere daarentegen wat lager werden afgedaan terwijl daarnevens verschillende apB cialiteiten weinig of niet waren veranderd De Amerikaansche fondsen ondervonden den j regelrechten weeromslag van de inzinking in WaÜstreet en werden over de geheele linie op Qrn verlaagd peil afgedaan De stemming was echter niet flauw want onder beuiistijd viel géleidelyk aan een klei ne verbetering waar te nemen di e voorft tot uitdrukking kwam in de gedragingW der staalaandeelen die klaarbtükelük werden beïnvloed door de berichten omtrent ee grootere staalproductie in d Vereenigde Staten Op de locale markt werd de aandacht i de eerste plaats getrokken door de suikefaandeelen die vaat j estemd waren in b t bifzonder H V A s die een koerswinst ruim tien procenten konden boekien Dtf i leidende oorzaak hleWoor moest word gezocht in dé berichten dat de NIVAS cii 30 000 ton suiker heeft verkocht terw l vendien verluidde dat zij baar limites wrderom heeft verhoogd De positie van de Java Suiker wordt o het oogenblik niet ongunstig beoordeeld D N I V A S is dan ook wat den ouden oogst betreft zoo goed als uitverkocht Van de industrieelen lieten de PhlHp aandeelen zich van hun goeden It kW nen Nadat de opening een kleinigheid fi neden het vorige slot kw am kon geleide lijk aan een verbetering van enkele procOT ten wordn waargenomen A K U s iets lager ing ezet doch konden zich nadi eeiiigszina herstellen hetzelfde kon worow fcozegd van Unilevers De FokkeraWM rden verscheiden procenten hooger r noteard KADXO PHQG RAMMAs Donderdag 14 Juli Hilversum I 1875 en 415 5 M AVlïO Uit zending 8 Gramofoon om 8 30 Berichten 10 Morgenwüding 10 15 Gramofoor 10 30 Pianovoordracht 10 55 Declamatie 11 15 Omroeporkest en solist 12 Kovac Lajos orkest om 12 15 Berichten 12 4 Gramofoon 1 15 AVTtO Aeolian orkeat 2 Paedagogische causerie 2 30 Itenov ikwintet e solisten 4 Voor zieken en thuiszittenden 4 30 Gramofoon 4 50 Vooi de kinderen 30 Kovacs I ajo s orkegt S 30 Sporthalfuurtje 7 Secco s Qitano s 7 40 Interview 8 Berichten NP 8 ir Omroeporkest m m v solisten 9 13 Radiotooneel 10 Bram Kwist a HawaianÉnsembleen solisten ll Berici ten ANP hierna tot 12 De Blue Syncopators Hilversum II 301 5 M fr 9 15 KKO 10 NCRV U KRO 2 12 NCRV 8 9 15 Gramofoori om 8 15 Berichten 10 Gramofoon 10 15 Morgendif nst Berichten 12 15 KRO orkest 1 1 0 Gra mofoon 2 Handwerkuurtje 2 55 Gramofoon 3 Voor de vrouw 3 JÜ Gramo foon 3 45 Bijbellezing 4 45 Gramofoon 5 Cursus handenarbeid voor de jeugd 5 30 Sonora kwir tet en gramofoon 6 45 C N V kwartiertje 7 Berichten ANP her haling SOSBerichten 8 15 Christeliik Oratoriumvereeniging te Utrecf t NCRVcrksst en solisten 9 05 Causerie over hoi Christelijk Onderwijs 9 36 Vervols concert 10 30 Berichter ANP 10 35 Grampfoon 10 45 Gymnastiekles 11 Crn nofoon 11 50 12 Schriftlezing TELEGRAFISCH WEERBERICHT 13 Juli Hoogste bar atand 7ft4 8 te Biaritz er Touimise I aagste Jl r atand 746 3 te V stmanoei Verwachtimp Meest jnatig wesleiyk tot zuidwestelijk wind zwaar bewolkt ti berokkeni weinig of geen regen weinig ver anderijig in temperatuur Predikant maaide op HemelvaartBdag Overtreding van de Zondugswet Vodr den Groningschen kantonrechter mr J Mulder stond gistermiddag terecht ds U Elgersma gereformeerd predikant tt Ulrum verdacht van de overtredinjr van de Zondagawet veti 1815 Op Hemelvaartsdag maaide ds ElgersniR in dea tuin van zyn pastorie die aan den i openbaren weg ligt met een grasmaaima chine een grasveld De rfemeenteveldwach ter bekeurde hem weg na voormelde ovef treding Onder groote belangstelling stond de pre dikant die het ten laste eleg e bekende doch ontkende de Zondagswet van ISir overtreden te hebben terecht De predikant die een beschouwinjf over doel en wezen van de wet zooals hy die zag wilde gevenv werd herhaalde malen doür den kantonrechter het woord ontnomen Hierop zette spreker uiteen dat hij dien bewusten dag niet in den tuin arbeidde maar werkte Arbeid veronderstelt inapannlng van krachten van geest en lichaam werk daarentegen ontspanning van ïcraohten van geest en lichaam in by belachen zin een zegen Be ambtenaar van het Openbaar Ministe rie deelde de zienswijze van den predikant niet Volgens hem verrichtte de verdachte werkzaamheden ter verfraaiing van zü tuin wat inspanning vereisclit van geest en lichaam Spreïcer eischte ƒ 3 boete subsidiair 3 da j gen hechtenis De kantonrechter zal over veertien dagen schriftelyk vonnis wijzen j BINNÊNLANÏ Hurhes vlleijtulsr arinecommandant te Amsterdam Kapt t z N 4 Rost van Tonningen Tegen half Augustus is de benoeming te verwachten van kapitein ter zee N A Rost van Tonningen adjudant i b d van H M de Koningin tot commandant der maritieme middelen te Amsterdam Kapitein ter zee Rost van Tonningen keert dezer dagen uit Indlë terug Hij werd in 1889 geboi en en kwam in I9iü bij de marine In 1912 werd hij luitenant ter zee üe klasse In 1920 luitenant ter zee Ie klasse en In 1935 kapitein luitenant ter zee In Indlë is de heer Rost van Tonningen chef van den staf van het eskader geweest In afwachting van de komst van kapt ter zee Rost van Tonningen is de kapt Het A N P verneemt dat Hughes vUegtulg van het type L 14 is een Super Electra van holzeltde model als dit Jaar ook aan de K L M vloot in de West en In Europa werd toegevoegd Dg K NJ L H vliegt op dit üOgenbllE met dtt vliegtuigtype tusschen Batavia en Sydney Voor den Oceaan vlucht had Hughes ztjn Lockheed met sterkere motoren uitgerust t w met Wright Cyclonemoto ren van het type G l 2 waarmede ook de Üouglas D C 3 van de K L M Is voorzien Dvjze motoren ontwikkelen in den start oen vermogen van noo P K elk Hierdoor komt de snelheid van het vliegtuig hooger te liggen dan in de stanü a a rduitvoering De Amerikaan vliegt blijkens de benchien lang niet op maxim um snelheid Vtrmoedelijk laat hij zijn motoren opSZP r tot 75 pet van het vermogen draaienS4 l £ e e M Hette schij oud commandant van de K XVIII met de waarneming van de betrekking van ma rinecommandant belast De Amsterdamsche hegvooting voor 1937 Een onderhoud met de Regeering Uit de briefwisseling tusschen het gemeentebestuur van Amsterdam en deRegeering en Gedeputeerde Staten overde gemeentebegrootlng voor 1937 blijkt dat de minister van Financiën de gelegenheid openstelde tot een mondelingegedachtcnwissf ling Het gemeentebestuuris daarop ingegaan en heeft gevraagdwanneer de Regeering liet college vanB en W zou kunnen ontvangen Daarop is 6 dezer geantwoord dat de voorzittervan don Ministerraad alsmede de mi nister van Financiën op het ooge LbUk met verlof afwezig zijn Eerst na hunterugkomst vermoedelijk medio Juli zal de Regeering het college van B en W voor een mondelinge gedachtenwlssellng over deze aangelegenheid kunnen ontvangen Het tijdstip waarop dezoge dachten wisseling zal kunnen plaatshebben zal nader bekend worden gemaakt j GEMENGDE BERICHTEN 1 Een losgebroken stier op stap te Rotterdam Van het weiland naar den Goudschesingel Achter aan den Honlngerdijk te Rotterdam bevinden zich nog stukken weiland waar de koetjes grazen en waar ver van het bonte Zaterdagavondgewoel van de stad de landelijke vrede heersotit Een mannelijk exemplaar onder deze herkauwers sel een echter aan de lokstem van de groote stad niet te kunnen weerstaan Met stierlijk raffinement wist hij op den rijweg te komen en ving toen zijn tocht naar de binnenstad aan De vreemde tippelaar bïeef echter niet onopgemerkt en er waren zelfs menschen wreed genoeg om de politie van de Hoflaan ermee In kennis te stellen dat op den Honlngerdijk oen wezen zich tn de richting van het Oostplein voortbewoog dat niet van hun ras en bloed en van drasslgen bodem was Plicht Is plicht Toen een der politiemannen opdracht kreeg zich met t geval onledig te houden omgordde hij zoo meldde de Msb zijn revolvertasch stapte op zijn rijwiel en verdween Inmiddels had een automobilist den stier opgemerkt en ook de Joelende menigte welke moed genoeg bezat met de armen te zwaaien en onbestemde geluiden uit te stooten Ete automobilist was een practlsch man Hij zette direct de koplampen aan om daarmee den voor hem uithollenden stier te belichten zulks naar hij dacht tot gemak en aanmoediging van de Jagers Het felle licht had op den stier evenwel de uitwerking van een roode lap Het beest versnelde zijn schreden en kwam terecht op den Goudscheslngel waar nog vele kramen van de weekmarkt zich bevonden Hij koos zijn weg hier midden tusschendoor en bestrafte de Zaterdagavondon vastheid van een man met een duw die dezen man naaizijn evenwicht deed zoeken Hier ongeveer dook de agent van politie In den gezichtskring fan den vluchteling op Of het dier ervan schrok is niet bekend maar zeker is dat Wj als vastgenageld aan den grond bleef staan Op zulk een gewilllgen arrestant had de agent niet gerekend doch het j robleem hoe het beest op te bergen was er niet minder Ingewikkeld om Er kwam echter uitkomst In den vorm van een juist passeerenden veewagen welke behalve vee ook menschen vervoerde experts in de behandeling van rundvee Maar toen zij zich met het geval gingen bemoeien was de aardigheid er af De eigenaar van den stier is zich later komen melden zoodat de afdeellng gevonden voorwerpen er geen administratie voor heeft te voeren gehad Slecht kersenjaar Vele boomgaarden brachUte nieto op De kersenpluk in de Betuwe is nagenoeg geëindigd Nog een paar dagen en dan zijn de Meikersen van het hout terwijl er dan misschien nog enkele dagen lata kersen geplukt worden doch daar zijn hoogstens een dag of vier mee gemoeid De ganscha campagne heeft dit jaar slechts 14 dagen geduurd Uit financieel oogpunt bezien is de kersenoogst dit jaar zoowel voor verkooper als fcooper een tegenvaller geweest meldt de Tel Het gewas was uiterst schraal slechts hier en daar werd een goede partij a getroffeh Verscheidene boomgaarden konden op de pubUeke verkoopingen niets of nagenoeg niets opbrengen Alleen de enkele verkoopers die dit jaar een goed gewas hadden kunnen tevreden zijn Zij maakten veel geld daar op het hout zeer hooge prijzen werden besteed naar schatting van 28 tot 35 cent per küo Het beschot Is In I Ij II nagenoeg alle boomgaarden nog al tegengevallen hetgeen trouwens te verwachten was Hierdoor walen de op het hout bestede prijzen nog aanmerkelijk gestegen zoodat men gevoeglijk kan aannemen dat de Inkoopprijzen varleerden tusschen 30 en 40 cent per kilo In verhouding tot de lifkoopprijzen waren de veiUngprijzen veel te laag om nog eenige winst af te werpen De eerste dagen van den pluk waren de prijzen behoorlijk n l 5 i 65 cent doch zoodra de grootere aanvoeren aan de veilingen kwamen liepen ze terug van 55 tot 40 cent De afgeloopon week werd voor Meikersen een middelprijs van 40 cent per kilo gemaakt Gezien de gfoote kosten van plukken keeren sorteeren en verzenden ligt hetvoor de hand dat de meeste koopers verliezen hebben geleden In tegenstellingmet het vorige jaar toen de koopers vankleine uitsluitend met Meikersen bezetteen slecht beladen perceelen over het algemeen llinke verliezen hebben geleden hebben juist dezen dit jaar aardige winsten gemaakt Juist deze perceelen werden op het hout aanmerkelijk goedkooper verkocht Er werd gemiddeld slechts 10 16 cent per kilo op het hout besteed Hoewel natuurlijk in deze boomgaardenhet beschot ook tegenviel hebben hierde goede veiUngprijzen veel goed gemaakt Reaumeerende kan worden gezegd dat dit kersen jaar voor het overgroote deel koopers verlies beteekent en er glechts weinigen zijn die iets van beetèekenis hebben verdiend j Hond veroorzaakte auto onig nil Op den weg Gouda Utraoht Onder Wllleskop op den nieuwen autoweg van Utrecht naar Gouda heeft een merkwaardig autoongeluk plaats gehad dat ernstige gevolgen meebracht Een personenauto bestuurd door een Haagsche dame reed met groote snelneia in de richting Montfoort op de voorbank naast haar zat een hond Bü het passeeren van een anderen wagen sprong de hond onverwaöht op haar stuurraad De dame raakte de macht over haai stuur kwijt de wagen begon te slingeren en kwam met onverminderde snelheid tn een sloot terecht j Voorbijgangers schoten toe en hielpen i de inzittenden uit den wagen Eén der inzittenden de heer V uifüe residentie bekwam een diepe snijwond in het ge zicht zoodat hü ilaar het ziekenhuis te Oudewater moe worden overgebracht nadat hem door een dokter de eerste i hulp was verleend Ook de andere Inzit tenden bekwamen volgens de Msb ver wondingen maar slechts van lichten aard Een Inzittende jongen had een paar tanden verloren De gewonden konden na verbondente zijn naar hun woonplaats worden vervoerd De hond was zóó ernstig gewond dat hij ter plaatse moest worden afgemaakt De zwaar beschadigde wagenmoest met eep kraanwagen geborgenworden Notaris verdacht van verduistering Ten nadeele van een onder zijn beheer staanttem boedel Bij den 75 jarlgen notaris van H te Hoorn is dezer dagen een ernstige zaak aan het licht gekomen Het Is n l gebleken dat aan geldswaarden uit een boedel welke genoemde notaris onder zijn behesj had een bedrag van plus minus 2T0ÜO ontbreekt Over de afwikkeling van den betrokken boedel is sinds eenige jaren een proces tusschen de famlheleden onderling aanhangig De notaris deed geregeld rekening en verantwoording waarbij de adn lnlstratie steeds in orde bleek Toen echter vorige week de advocaten der beide procedeerende partijen zich er van wenschtcn te overtuigen ot de aanwezige geldswaarden in overeenstemming waren met de administratie werd bovengenoemde ontdekking gedaan Ove vaI in een Drïst onfmr Groote consternatie in Bennekom Gistermiddag ruim drie uur vervoegde zich aan het postkantoor te Bennekom een onbekende man die een biljet van duizend Êulden vil Je wisselen Terwijl de directeur de heer 8 hem het geld wilde uitbetalen greep de mari plotseling het biljet en het geld haaide een revolver te voorschijn en loste een schot op den directeur dat echter miste Hij ging er met het geld vandoor Hij liep het postkantoor uit en ging naar een garagehouder schuin tegenover het kantoor ïvaar een auto klaar stond met een chauffeur erin HU nam plaats naast den chauffeur en bedreigde dezen De chauffeur spfong uit den wagen waarop de onbenkende snel wegreed In het dorp stond een dame die toen zij niet spoedig uitweek een schof op haar gelost zag Dit schot miste eveneens De maji is In de richting Benkum verdwenen Dader gearresteerd Omstreeks half vier kreeg de politie van Oosterbeek bericht van den overval met roof te Bennekom en van het feit dat de dader per auto In de richting Heelsum was verdwenen Terstond begaven zich twee met politiemannen bezette auto s naar Heelsum Daar zag men den auto waarmedede dader was gevlucht In een zijlaantje staan Voorbijgangers hadden gezien dat de man in de richting van de Kom van Heeïsuin was verdwenen Naar later bleek had de man vervolgens in Heelsum bij een garage een taxi genomen Hij vroeg den chauffeur hem zoo spoedig mogelijk naar Wagenlngen te rijden Onderweg heeft de man te Renkum btj aen slager een bankbiljet van ƒ 25 gewisseld teneinde den chauffeur met klein geld te kunnen betalen ilddels was de politie hem op het gekomen ZIJ had van een onbe STAD SNIEUWS GOUlöA 13 Juli 1938 fferfc vocw bouw van overdekt zvembad begonnen Ir Eerste paal geslagen Het is zoover dat het overdekte zweniluul iijn stichting tegemoet gaat Na vijf Zax ftparen wordt de bouw wörkelijkheid bedenmoi n is op het tterrein aan de Van ItexMVlaAO waar de inrichtingen opgetrokken 1 worden de efi te paal geslagen eea eewoudige gebeurtenis voor een be laap instelling Op het verloren terrein tu ch Von ItersonJaan en de la Reylaar rtanipte tfa heünachine die ook al modemiaee van den tegenwoordigen tijd heeft OTidergaaii want in plaats van het zwarte iwoegende stoomapparaat is er thans de jbescbeid ruwoliemotor om de palen in öen grond te drijven De eerete ging een zeventien meter den Twdem in waartoe naar een oplettende omgtander telde 198 slagen noodig waren BU Aeri laatsten klap bediende de voorzitter va het Comité van actie voor de stichting v r Jiet speardersbad de heer J C den Boer de machine Met hem waren de andere lede van het comité aanwezig voor welke hei uiteraard een vreugdevolle dag as nu de toegewijde arbeid resultaten opleveren n het al lang beoogde ideaal in vervullinr gaat Ook de architect de heer W Bakker uit Baam woonde de Beibeurtema bü en uiteraard was er ook de aannemer de heer A M de Korte te dezer stede Waar thans nog het groene land ligt y moet volgens het bestek over vyf en een halve maand het spaardersbad itaan Omstreeks 1 Januari hoopt men het overdekte had dat een bassin van twaalf bij vyf en twmtig meter krijgt in gebruik te nem n en dan zal het groote oogenblik daar zi tr dat Gouda ook des winters kan wemmen Restauratie Nieuwe Schouwburg Werk aan fa Pander opgedragen De restauratie van den Nieuwen Schouwburg is opgedragen aan de firma Pander te B Gravenhage Met de uitvoering van het werk is reeds begonnen Op Vrijdag 26 Augustus hoopt men het gebouw als bioscoop te heropenen waarvan do sociëteit Ons Genoegen de exploitatie zelf in handen zal nemen middels een op te richter naamlooze vennootschap waan oor de sociëteit het noodige kapitaal zal foumeeren De leiding van de bioscoop zal worden opgedragen aan den heer S den Hartogh te Amsteidam die vroeg r bet Scala Theater en daarna het Theatre Lumiere te Rotterdam heeftl geleid De heer Den Hartogh zal Tïorden belast met de exploitatie zoov el Van het bioscoopbedrijf ala van den Schouw Stec HJli GynHHtsiiun van C uda Overgangsexamen Voor den cursus iitób i9i9 ziju tot de eerste klasse van tiet Gymnasium loegelaien Jacübui Wiilielmus van Alphen üouda Olga Bicknese aouda Laantje Boer iouaa Christiaan Louis Boogaart Schoonhoven Jotianna Hendrlkje Botn Uouüa Karei Marlnus de üruyn Oouua Johaima Aria Buitelaar Waddinxv en Cornells Jan Franciscus ian Buren Uouaa Louise Marie Anna van Duyvendljk Lekkerkerk Jacobus CorneUs Gravesleyn üouda Anarle Willem Freütrik Heimstrijd Zcvenliuizen Jacobus Klei en Boskoop Helena Hermina Koster Boskoop Lieske Meyer Alphen aan den Rijn Ebeie Muurling Gouda Elizabeih van Noordt Boikoop BeaUlce Joan Ingnd öchreuder Schoonhoven Cathanna Maria Francisca Spaas Üouda Petrus Wolterus Tlele Gouda Augusi Hendrik Jan van Tol Boskoop EUzabeth Verhoeven Bergambacht Agnes Mariana Adrljyia Vos ouda Johannes Simon ae mt ReeuwUk WUlem Johannes Wp lderlnk OuderkerK a d IJssel Kanna van Woerden Gouda Ilse van Wijngaarden Bodegraven Vaji klasse i naar klasse II zijn bevorderd Theunis Otte de Boer Schoonhoven Geertiulda Boon Schoonhoven Jan Dogterom Lekkerkerk Adrianus wynand den Duyf ouderkerk a d IJssel Antje van Egmond Gouda Gusbertje van Ohesel Grothe Bodegraven Jo n ea Willem Hagen Gouda Marianne AlWa Hamburger Boskoop CorneUa Jacoba Hendrikse Qroot Ammers Johan Heusdens Gouda Jeltje Crlsje KroontUft Gouda Anton Leendert van Leeuwen Zevenhuizen Johan Loef Boskoop Nteoiaas Johan Oskam Gouda Cornelia AVIS Marie Plaatsman Boskoop AdoU J Slager Schoonhoven Johanna Mainuüa Snoep Bodegraven Jozef Alois Johannes Spaas Gouda Harry Adalbert van Trlet Oouda Annie Catharlna van wjk Gouda Bastiaan Jacobus Zaal Boakoop Van klasse II naar klasse III zijn beVOTderd Anna Saartje de Beer Gouda Jacobus van der Boon Bodegraven Nlcoi 7 y Dantzig Oouda Wilhehnus WneUs Dessing Gouda Pieter Thomas t oouda Maarten Witte van uwen Gouda George Prosper de Poorti l NeUy Elien Usette SchreuH = nhoven Johannes Tobias S J A Geertrulda Tlele ouda Hans Jürgen Zimmerman Gou vo H e IV zUn besKfj Adriaan Herman Boogaart Eh 7 = Antolnefte Helena van endUk Lekkerkerk Lodewljk van Lekkerkerk Adriaan WiUem van latent 7 = Hoeve ttMouHk Btfeefkerfc Qerrll van Muls Vereenlgiiig voor Vreemdelinvenvterkeer Na IZVi JaxUa bestaan Het is heden m jaar geleden dat de Vereenlging voor Vreemaellngenverkeer ie Gouaa werd opgericht In een bijeenkomst welke werd gepresideerd door oen toenmahgen burgemeester den heer UiDo J lyiijs Deze vereenlging kan als een voortzetting worden beschouwd van de vroeger bestaande vereenlging Gouda Vooruit aie gedurende meerdert jaren met succes nier ter plaatse is werkzaam geweest Hei eerste bestuur van V V V t estond uit de he eren Dr S S Hoogstra H N Vaickenier de Oreeve W A Hoyng M W ü F van Loon B A de Jong T van Heuveln en F TIeter De beide eerstgenoemde leden zijn door den dood aan de vereenlging ontvallen de dne volgende leden hebben In den loop der jaren voor hun bestuurstunctle bedanJtt terwijl de beide laatsten thans nog In het bestuur zitting hebben Naast de gestafee propaganda die de vereenlging In binnen en buitenland in woord en geschrift voor Gouda heeft gevoerd en de medewefKlng die zij ten allen tijde heelt verleend bij het organlseercn van bezoeken en de ontvangst van vreemdelingen heeft zij door haar initiatief voor de stichting van het autobusstation Achter de Waag haar talrijke bemoeiingen ten opzichte van wegen en verkeei sverbindingen haar krachtige actie tot behoud van de Reeuwi ksche en Slulpwijksche Plassen en de bekendmaking van dit schoone gebied in binnen nenen buitenland om maar op enkele zaken te wijzen het nut en de beteekenls van haar bestaan bewezen Uit het Jongste Jaarverslag is gebleken dat do veel te geringe geldmiddelen der vereenlging oorzaak zijn geweest dat niet veel meer propaganda is kunnen wdrden gemaakt voor de stad die voor t vreemdeUngenbezoek talrijke bezienswaaijdlgheden heelt waarop geen andere gemeente kan bogen Het sterk toegenomen vreemdelingenverkeer der laatste jaren bewijst dat de propaganda daarvoor zijn nut heeft gehad winkel Bodegraven Jan Gerrlt Pruymboom Oouda Herman Dirk de Reus Zevenhuizen David Adolf Slager Schoonhoven Diderlc Reddale Cornells Verhagen Oudewater Huig de Waardt Ouderkerk a d IJssel Van klasse IV naar klasse V zijn bevorderd Johannes Pieter Boer Boskoop Theresia Wilhelmlna Maria Franken Gouda Nelma Joan Kool Gouda Jan Marlnus Meyer Alphen aan den Rijn Anna Nagtglas Boot Gouda Jan Hendrik WIcher Nicolai Woerden Dirk Johannes Oudijk Waddlnxveen ApoUoiüa van Eden Petersman Waddlnxveen Wilhelmus van Vliet Gouda Van klasse V naar klasse VI zijn bevorderd Berend Albada Gouda Madelatne Becking Gouda Jan Wouter de Bruyn Bodegraven CorneUa Dankelman Gouda Johanna Flohil GrootAmniers EUzabeth Sara GaUas Zevenhuizen Jan Aart La Gro Bodegraven Chrlstlaan Gijsbertus van Leeuwen Gouda Alida Johanna Margaret Loef Boskoop Louis Nagtglas Boot Gouda Anna Catharlna EUzabeth Simon Gouda Franclne Johanna Vlxseboxse Gouda Johannes Hubertus van Westendorp Moordrecht Werner Zimmerman Gouda Mien Zuydam Gouda i Bezoek aan de Tentoonstellinjr in de Sint Janskerk I e tentoonstelling van de Goudache Glazen blijft nog steeds zeer veel belangsteU lenden trekken Noteerde men Zaterdag de 250ftete bezoeker Maandag waa het getal 2900 reeds overschreden zoodat h ïden stellig de 3O00 zal worden volgemaakt Temeer daar heden Woensdag verscheidene p ootr gezelschappen verwacht worden u m e n groep schildersleprluiKei uit Aleppel 8ó leerlingen van de Goudsche Huishoudschool en een aantal studenten van de Academie van Beeldende Kusten uit den H tag Vierde Volksconcert Stedelijk Orkest Het Stedelijk muzükcorps directeur de heer F A Grégoire geeft op Donderdag 14 Juli om 8 uur n m het vierde v iksconcer in het Houtmansplantsoen Het programma luidt tils volgt 1 Door de doornen tot de sterren Marsch Ernst iJrbach 2 Morgen middag en avond ir Weeiien Ouverture F v Suppó Goud en Zilver Wal F Léhar Avondgezang Paraphrase E Ruh Twee rieiiden Polka voor twee comete A Tor lli 6 Concertinfl Solo v or clarinet C M V Weber 7 In Schuberts tuin Suite F Salaberl 8 De kapitein Marach Soua De nummers 4 5 6 en 7 worden voor het eerst uitgevoerd Coedkoonc trein naar Arnhem en Nüme cn Op de Woensdagen tot en met T September zullen biy ena achterstaande adverfen ti goedkoope treinen rijden naiar Amhern en Nijmegen WiJ vestigen op verzoek gaarne hierop de aahdacht Examen machiwwchrijven Mej J Werkhoven is geslaagd voor het diploma machineschrijven Jongen yan elf aar pteelt feen fieHa De politie heeft den eergisteren op de veemarkt gepleegdeA diefstal van een da mesrijwiel opgelost De dader is een J ll jari e jongen Hif is naar Rotterdam overgebracht Afffekeurde lever uit vuilniston gehaaJd om worst van te maken Kantomwchter iberccht oiumakelülce geschiedaiÜB te Waddinxve q Een allesbehalw frissche zaak heeft de kantonrechter vandaag behandeld tegen een 24 jarigen slager uit Waddinxveen di zich voor twee feiten had te Verantwoorden ten eerste het onttrekken van een afgekeurde runderlever aan de onbruikbaarmaking en ten tweede het ter aflevering Voorhanden hebben van een gedeelte van die l er Het kwam hierop neer dat de jongeman een door den veearts afgekeurde lever uit de bus waarin het zaakje was gedeponeerd had gehaald en van plan was er worst van te maken waartoe hij een gedeelte van de lever in e n emmer had gedeponeerd om het bloed er te laten uittrekken Van de worstmakerij is echter jets g komen omdat de zaak uitkwam doordat degene die het afval naar het destructiebedrijf moest verzenden bij controle wan den inhoud volgens de opgave van den veearts de lever miste I e kantonrechter mr T de Jong Tzn heeft tegen den jeugdigen verdachte harde noten gekraakt Hoe kwam die bus open vroeg hiJ De slager vertelde dat bij het verzaten van de bus een lipje van het slot gescheurd en daarop het deksel opengegaan was De kantonrechter meende echter dat men hem niet wijsmaakte dat de bus per ongeluk zou zijn opengesprongen Wat heeft jou bezield om die afgekeurde lever uit de vuilnisbak te halen en om er de menschen overheerlijke worst van te willen presenteeren informeerde hij Verdachte Jbleef eehter het antwoor schuldig D veearts verklaarde dat de lever totaal ondeugdelijk was De kwaliteit was niet van dien aard dat er bjj het nuttigen ervan gevaren voor da gezondheid van de gebruikers aan verbonden waren maar wel zou er een minderwaardig product van gekomen ziJn Wat het openspringen van de bus betreft deelde de getuige mede dat het mogelijk is dat dit bij hard slaan gebeurt Verdachte hield vol dat liü de bus gewoon opgepakt en weggezet had en dat toen het lipje van het slot was gescheurd De ambtenaar van het O M noemde hetgeen verdachte heeft gedaan zoo buitengewoon erg dat men nauwelij ka iets ernatigers kan denkeij letmand van een mentaliteit van verdachte behoort niet in het alagersvak thuis Het O M noemde alle omstandigheden verzwarend en alleen de leeftijd van den verdachte weerhield hem er van de maximum straf van ƒ 300 subs 30 dagen te vorderen De ambtenaar eischte voor het eerste feit tien dagen hechtenis met verbeurdverklaring en vernietiging van de lever n met publicatie van het vonnis op kosten van verdachte Het tweede feit i een uitvloeisel van het eeratr Daarvoor vroeg het O M f 50 boete subs 10 dagen hechtenis eveneens met publicatie De verdediger mr J L J A van Mechelen voerde in het voordeel van verdachte aan dat het de e erste keer i dat deze terecht staat en dat deze geen iberoepsknoeier is De slager begry pt zelf niet hoe hij tot het feit ia gekomen en het is ook niet te begrijpen want de lever vertegenwoordigt zulk een geringe waarde dat er geen voordeel mede te behalen is Pleiter verzocht een clemente straf en geen publicatie van de vonnissen omdat dan d slaggry wel gesloten kan worden De kantonrechter legde voor het eerste feit ƒ 125 subs 10 dagen en Voor het tweede ƒ 25 subs 2 dagen op gelastte de verbeurdverklaring en vernietiging van de lever n beval de publicatie van beide vonnissen op kosten van verdachte I Nog iets fijnfl Er was nog en zaak van een allesbehalve smakflijk karakter Een Goudsche slager stond terecht omdat hiJ in Moordrecht een spek en worstrookerij had gehad in een schuur die ten aanzien van de wanden en den vloer gansoh niet aan de eischen voldeed Een zwijnderij noemde de kantonrechter ue rookerij terwijl hö een stukje uit het proces verbaal voorlas In de schuur stond een mand m et ingewanden van paarden en darmen en aan een stok hingen drie zijden spek om gerookt te worden Ook waren er nog worsten aanwezig Worst en spek hingen op zeer korten afstand van een privaat dat niet met een deksel gesloten was In deze frissche omgeving bevonden zich aldus de kantonrechter vleeschwaren die bestemd waren om als genotmiddel aan het geëerde publiek te worden voorgezet De schuur vertelde het pi ces verbaal verder zat vCT spleten in de wanden Buiten de schuur vlak biJ liggen een vlezen stank verspreidende sloot en een beerput Van de lucht alleen werd het zaakje al gerookt nlerkte de rechter op Een echt frissche beweging waydat daar Men ziet in deze streek kans dingen te doen waarvan d haren tsn berge rijzen De slager noemde de voorstelling van feiten overdreven Volgens heijp had men een stok gezocht om den hond te slaan Dat moet je me komen vertellen dat d zaak oflgeblazen ia wees de kantonrechter af Het O M eischte 40 subs 10 dagen De verdachte zeide daa rop het beste wat hij kon vertellen n l dat de schuur inmiddels afgebroken is De uitspraak luidde f 20 subs 8 dagen iKialf frauduleus geslacht Een tuinder en een koopman uit Gouderaik verschenen samen wegens overtreding van de vleeschkeuringswet De een had een kaïlf frauduleus geslacht de ander l t ongekeurd vleesch vervoerd De tuinder vertelde dat de chauffeur die zijn kostganger is van een buurman e n kalf had gekocht De chauffeur was van plan het dier tfe slachten ma hü durfde het kalf niet Öood te maken en toen had de kostbaas het gedaan Kantonrechter Heb je er wat van opge De tuinder Een klein stukje Kantonrechter Weea dan maar blij dat je er goed afgekomen bent want dat kalf kan van allies gehad hebben De chauffeur vertelde d t een buurman die veekoopman is tegen hem gezegd had als je nu eins een kalfje wil hebben dan heb ik er een voor je Kantonrechter Heb je dan in je kosthuis niet voldoende te eten dat je er een kalf moet bijkoopen Verdachte k Deed het om mijn zuster een plezier te doen De tuinder kreeg tweemaal ƒ B subs tweemaal 2 dagen de chauffeur ƒ 15 subs 5 dagen Vrijgesproken en et tevreden All geruimen tijd loopt een zaak tegen een bewoner van de Steifnkade wien is ten laste gelegd dat hu een gedeelte van den openbaren w£g den Voorwillens aan zyn bestemming heeft onttroicken De ondergrond is een kwestie over het eigendomsrecht De bewoner staat op het standpunt dat een gedeelte van den Voorwillens zijn grond is die aan zyn eigendom is onttrokken en tot weg bestemd Toen de nieuwe brug Kamemelksloot Voorwillens gebouwd werd heeft hij over het bewuste weggedeelte planken gelegd wat tot zijn vervolgmg leidde Een vorigen keer heeft hij ui van getuigen medegebracht om zijn verklaringen te staven Ditmaal had hy weer nieuwe getuigen bij zich Tot hun verhoor is het echter niet gekomen want het O M nam dadelijk requisitoir Het achtte het ten laste gelegde niet bewezen en vorderde vryspraak welke de kantonrechter daarop uitsprak Het vreemde igeval deed zich echter voor dat de betrokkene met de vrijspraak niet tevreden is omdat hij daarmede de kwestie van het eigendomsrecht niet opgelost acht Hij is blijkbaar van plan een nieuwe zaak uit te lokken want hij kondigde aan dat de kantonrechter hem binnen een maand zal terugzien Sterke drank in verlofzaak Ei£n verlofhouder te deze stede had in zijn zaak sterken drank voorhanden gehad De ambtenaar vroeg ƒ 60 aubs 12 dagen de kantonrechter legde ƒ 40 subs 10 dagen op Bekrachtigd werd het verstekvonnis van ƒ 4 subs 1 dag tegen den venter die wegens het venten zonder vergunning te Oudewater was bekeurd en die vorige week verteld had dat hij niet in Oudewater was geweest Nu was de veldwachter er maar verdachte niet Dit was een veeg teeken en toen daarop db politieman vertelde dat hy de identiteit van den koopman ook op grond van de papieren die deze by zich had volkomen had vastgesteld en dat de man dus wel degelyk in Oudewater was geweest hing de venter in alle opzichten Eindexamen Rijks H B S Afdeeliag B Aan de Rijks H B S zijn heden geslaagd voor het eindexamen afdeeling B de danfies Pa V Amerongen Waddlnxveen Ma Vtxüeboxse Pr Ma v Markestyn Mr Moons aJlen te Gouda en Ma Steijn te Bodegraven de heeren H Klomp W A Luijnenburg beiden te Gouda H G Mensinga te den Haag H J Roskes Th C de Itu e beiden te Gouda J W Stierpbier te Voorburg H A W Sdbbes S W Soeters F W Simon C Bokhoven J van Die allen te Gouda J G Heijkoop te Boskoop A Kersbergen C Klomp beiden te Gouda P Koppenol te Schoonhoven W Langeraar te Gouda J B de Neef te Schoonhoven T B Perdyk te Gouda B J Rietveld te Bergambacht C J Ruijs te Gouda A de Rijk te Schoonhoven J iSiop te Gouda R P Steijn te Bodegraven J H V d Torren L K Vanderland beiden te Gouda N R Visser te Schoonlioven R Visser te Schoonhoven Afgewezen zes candidaten ki Vlam in pan met vet gcslage i In een woning aan de Groenendaai is gisteren een brandje ontstaan doordat de vlam in een pan met vet sloeg Buren hebben met zout en soda jft vuur göbluscht De achade ia gering Achter de coulisseai van het circus Neger met een zwarte ziel Op verzoek van dfe politie te Rotterdam b ft de politie alhier ten huize van een ingezetene aangehouden een 29 jarige neger die verdacht wordt ten nadeete van iemand die werkzaam is bü het thans te Rotterdam staande circus Bouglione een bedrag van duizend francs te hebben ontvnwmd De neger is naar de Maasstad overgebracht Verdronken jt i getje ite ard besteld Op de Algemeene Begraafpteats is hedenmiddag teraardeH steld het stoffelijk overschot van den vyf jarigen G Kool die Zaterdagmiddag in den Bleekerssingel ia verdronken Aan de groeve sprak ds A de Blois predil ant van de Geref gemeente die de droefheid van dit heengaan schetste Tot de beOiwigstel lenden behoorde de heer Th Dükxhoom iirecteur van den Gemeentelijken dienst or werkloosheidsveraekerini die de familie in déze moeily k dagen tot grotften steun is geweest Hindei wet Inrichtingen welke gevftar schade o hinder kunnen veroorzaken Burgemeester en Wethouders brenger ter algemeene kennis dat op de secretarie ter visie is gelegrd een verzoek met bijlagtn van de fa A J Sas alhier om vcrgunninii tot heti uitt reiden der marhinefabrielt door het hebhen daarin van totaal 6 clectromotonen met een gezamenlijk vermogen van 14 P K voor het dry ven van verschillende machines in het perceel gelegen Tur singel no 72 kadastraal bekend meenle Gouda AGli UA Thalia Theater Orkaan Tot en met 31 Augustus dagelijks behalve des Zondags 10 6 uur Sint Janskerk Tentoonstelling Goudsohe Glazen 1938 SFOKT EiS WfeÜSTKUDKM WIELKfifJNËN Tour fde Franc iVIiddelkanip wint ide zevende etappe De Nederlandsche ploeg heeft In de etappe welke voor de zware tocht over de Pyrerieeën voorafgaat een schitterend succes geboekt Deze etappe van BayoiTne naar Pau een afstand van 115 fc M is door Middelkamp gewonnen in 3 uur 51 min 22 ec Vooral het laatste gedeelte voor de finish toonde Middelkamp zich een sprinter van klasse door m een machtige eindspurt de zege voor den Duitscher Wengler en den Belg Vissers te bevechten Van de zeven etappes heeft dus Schulte en Middelkamp elk één gewonnen Vandaag is het rustdag maar morgen voert de etappe Pau Lunchon door de bergen de zware bestyging van de toppen der Pyreneeën De uitslag van de ziev nde etappe luidt 1 Middelkamp in 2 u 51 m 22 sec gfemiddelde 40 300 K M 2 Wengler Duitschland zelfden tyd 3 Vissers België zelfden tijd 4 Berrendero Spanje 2 51 33 5 Frechaut Frankrijk A 2 51 35 6 BinI Italië zelfden tyd 7 ex aequo alle anderen dus ook alle Nederlandsche renners behalve 85 Egli 2 54 36 86 Deforge Frankrijk C zelfden tyd 87 Fontenay Frankrijk B zelfden tijd 88 Carini Frajikrijk B zelfden tijd 89 Lamure Fran krijk C 2 56 28 90 Ducazeaux Frankrijk B 2 59 11 Het algemeen klassement luidt thans 1 Leducq Frankrijk B 43 0 55 2 Wengler Duitachland 43 1 8 3 Majerus Luxism burg 43 1 43 4 Rossi Italië 43 1 55 I 5 en 6 Magne Frankrijk A en M Clemens j Lux 43 2 43 7 Tanneveau Fr B 43 2 49 8 en 9 Speicher Fr A en Lowie I iBelgië 43 3 1 10 Goaaraat Fr A 43 3 1 lö 23 Middelkamp 43 8 34 38 van Schen I del 43 11 46 63 v Nek 43 26 19 72 Schulte 43 34 53 78 Dominicus 43 46 60 79 Hellemons j Landenklaasement 1 Frankrijk A 129 8 59 2 Frankrijk B 129 12 24 3 Luxemburg Zwitseriand 129 12 39 4 België 129 13 42 5 Italië 129 14 51 6 Duitschland 129 16 43 7 Erankrijk C 129 27 37 8 N derland Spanje 129 28 32 j SCHAKEN 1 Kuwe kampioen van Neöerlfthd Van LaiMlau na 41 zeU n gewonnen De partij tusschen Euwe en Landau uit de laatste ronde van het toumooj om het persoonlijk kampioenschap van Nederland ia door Euwe na 41 zetten gewonnen Euwe iheeft thans 9 punten uit U een aantal dat niet meer door zyn naaste con currenten Van éen Bosch en Cortlever kan worden ingehaald Euwe heeft dus den kampioenstitel ge wonnen De party tusschen Euwe en Landau waa een orthodox damegambiet De openings zetten waren deaelfde als in de party tus schen Euwe en Van Doesbur h Landau zette echter beter voort en nu een interessante he rmutseling op den ko ningsvleugel ontstond een spel dat vrywel gelyk was Euwe ruilde de dames en in het hierna volgende eindspel vond Landau niet meer de goede voortzetting Hy kwam een pion achter te staan en nadat de torens van het bord waren verdwenen gaf Landau den hopeloozen strijd op DAMMEN Kampioenschap van ZuidrHolland Zeer binnenkort waarschijnlijk reeds over enkele dagen zal de wedstrijd om het persoonlijk kampioenschap van Zuid Holland een aanvang nemen Het liigt in de bedoeling dat ditflUil bahalve uit den Haag en Rotterdam ook spelers uit Leiden en Dordrecht van de partij zulleu zijn Voor het Haagsche district zullen zooals bekend de D I O speler J M Bom en de R D G er A J Ivens uitkomen VOETBAL Belastingen I i e Hedenavond 7 uur op het O N A terrein speelt een elftal van de Goudsche Belastingambtenaren een wedstrijd tegen het elftal van de Goudsche Politie WATERP 10 Overwinning van Elfhoevien Voor de competitie van den Kon Ned Zwembond is gisteravond te Waddinxveen gespeeld De Gouwe lfhoeven 2 4 Voor den Goudsche Zwemkring werden gisteravond gespeeld de wedstrijden Boskoop G Z C 4 2 2 en De Gouwe 2 Elf hoeven 2 3 marktberïchtï n Kaasmarkt Woerden 13 Juli Aanvoer 436 partijen kaas m r m Prijzen le kw m r m f 23 25 e kw ra r m ƒ 21 22 50 zware tot ƒ 26 Handel matig