Goudsche Courant, maandag 15 augustus 1938

Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 12 Aug 16 AuB Officieel Londen 8 MH 8 94 Berlijn 73 60 73 67 Parijs 5 00 4 9954 brusael 30 92 30 88H Zwitserland 42 02 42 Kopenhagen 39 96 39 9ZU StocWiolm 4 iaV4 46 10 Oslo 44 97IV4 44 96 New York 1 83 1 8 Praag 6 33 6 34 Tsjechisch verkeersvliegtuig in het Zwarte Woud verongelukt Alle 17 inzittenden orajfekomen Naar uij Straatsburg wordt geseind is Zat pdagoehtend by Oberkirch op J3 k m an Kehl een verkeersvliegtuig van de Tsjethische Luchtvaartmaatschappü van den dienat Praag HStraatsburg Parij = verongelukt Het vliegtuig was den morgfus om 9 uur uit Praag vertrokken De in het Zwarte Woud laa hangende wolken belemmerden klaarblykelyk het gicht zoodat het kiiegtuig over een bergtop heen schuurde neerstortte ontplofte en in brand vloog Alle 17 inzittenden zyn om het leven ge i komen De stewardess die met aware brandwonden werd gered is later ook overleden Volgens een telegram uit Straatsburg zijn thans dg volgende byzonderhedei bekend gewordem Het vliegtuig was een Sa oiatoeatel voorzien van drie motoren van am p k Toen het vüegtuig boven het Zwarte Woud vloog kwam het m zeer slecht weer met zeer laag hangende wolken zoodat hej op een hoogte van 6O0 m ging vliegen Het station Entzheim seinde het toestel tt Htygen tot 1000 m doch dit bericht kwam te laat IVIet geweld waa het vlieglug reeds tegen den top van een befjf gevlogen de zg Buchwalderhoehe Uit Praag wordt gepemd Men is er i i geslaagd let lyken te identificeercn v an enkelö slachtoffers Twee hunner bleken Amerikanen te zu n vier Duitschers en dne Isjecho Slowaken De overige lyken zün nog met g eidentificeerd Retourvlucht van de Condor New York Berlijn binnen 20 uur volbracht De Condor het Focke Wulf vliegtuig dailP nder ag j l nk een geslaagde vlucht met Berly n als vertrekpunt op het Floyd Bennettfield te New Yoi k landde heeft de retourvlucht op even schitterende wyze volbracht na in den vroegen Zondagochtend resp de lerbche en de Kederlandsche kust te zyn gepasseerd is het om een minuut over tienen Middeneuropeeschen tyd op het wyde veld van Tempelhof gedaald Het was Zaterdagmorgen om negen uur pi tyd d i 14 uur M K T te New York gestart en volgde de Zuidelyüe transatlantische route Het legde den afstand van 600 K M in 19 uur en 55 minuten atf De gemiddelde snelheid heeft tydens den tocht 335 kilometer per uur bedragen De hoogste legerautonteiten en tienduizenden belangstellenden waren ondanks den stTifomenden regen op en om het vliegveld getuige van de aankomst van de machine en gaven op enthousiaste wyze blyk van htin waardeering voor de opmerkelijke prestatie Welke de Duitsehe vliegers geleverd h fcben Wilhelmina vrfd de cultures de hygiëne het onderwijs de volkswelvaart enz in Nederland en n d overzee sche gewe iten alsmede van de ontwikkeling van de Nedtrlandsche scheepvaart en van een aantal belangrijke grootindustrieën en bedrijven In cns land welfce werden opgericht en of toe grooten blöeï iyri gebfacKt Da tentoonfl teil ing blyft geopend tot 1 October Can t in KrediteeringMovereenkonifit mrt Bflitie n Luxemburg Re regeeringapersdienst meldt Gisterep ia te Brussel een contingentö ringsü vereen komst tusschen Nederland en de Belgisch i iUxemburgsche Ecoanische Unie geteekend De onderteekening geschiedde an Nederlandsche ay de door den heer A Th Lamping Mr teur van de handelsaccoorden te s Gravenhage pn van iBelgiache zyde door ficn heer i Suetens directeur generaal van den buitenlamlachen handel te Brussel De vereenkoanst beiust op leaelfdegrondslagen als de op 1 Juli j l afgeloopen overeenkomst en bestaat uit een cintengenteeringsrtvereenkomst met protocolen een steen kol en overeen komst 7y treedtmet terugwerkend kracht in werking v in 1 Mei 1938 af en loopt tot 30 Aprü 1939 met stikwygenfte verlenging van telkens 3 maanden i j Biggenmerken Van 25 tot 30 Jïh 1 3 zijn aangebracht 61 793 biggenmerken v j 87 64 Van de toekenning 1938 zyn tot 80 Julij l gebruikt l ö fiM merken vorig jaar 988 565 Voor een jyiste beoordeeling dien dat van 1 Januari tot genoeimden datum in totaal zyn gemerkt 1 3aii383 biggen vi rig jaar 1 188 694 GEM ENGDE BERICHTEN SpwTpSen door ihotortrein gegrepen Op onbewaaWen overweg Trein totaal ontxet Vrijdagmiddag werd een pan paarden en ploeg trokken onder geleide van x j itmdhmïwer C Goense Autosnelweg Den Haag Utrecht vjan den landbowwer het paBseeren van een onbewaakten CF nabii Lewedorp door een motoriZU i uit de rlcWnsr Middelburg n loon v n lBr4 werd ongeveer 150 meter mee Uleurd en tolaa verminkt Een pa jflleurd e rd bralt een been en Het andei e loeat worden afird totaal ontzet jmaakt De motortrein kon op eigm kracht niet meer verder Irt treinverkeer tusschen Roosendaal U ilet hier n plakkst op bet prenttlt Ukint Hem toon t Turmao vant A Hij bavetlt U apontaan lauwe oogat Turmati aan Voor de rookera aan hearUJlil preaantj i roiEUWE OOCaSTI rxeer tuan lissliwen moest tüdens het opniimings dene uren in beslag nam Middelbur over enkel e d t verscheitoe uren m besla nam J G c tot Middelburg over enke orden g leid met het gevolir d t t veel vertragirg ondervond De trein 1 68 uur uit Middelburfc kwam en X t terug naar Middelburg en passeerdi ioende met e uur vertraging Lewe ét ulltlcht op den ovsrweg is vrtj goed VracManto contra GooUche tram Beatuurder gewond Op 30 Augustus zal naar de A N W B ons schryft door den Rijkswaterstaat wederom een gedeelte van den autosnelweg Den Haag Utrecht wrt den aanbesteed Dit bestek omvat teVena het eerste gedeelte van den rondweg ueoosten om Utrecht De uit te voeren werken bestaan uit het grond tingen een af onderlyke baan en bezitgelykvloersche kruisingen v HSet werk moet In 600 dagen voHooid ifclM Op het kryispunt Rijksweji Thiereii te Naarden is Zaterdagavond een door by iHaar Grootmoeder op h t landgoed Ruigenhoek logeeren Toestand Haagsche verpleegster bUift ernatis b GRAVENHAGE 15 Aug De toestaijd van de verpleegster die Zaterdagavond uit angst voor een patient uit het raam van een op de eerste verdieping gelegen ziekenkamer sprong blyft zeer ernstig Zy verkeert nog steeds in levensgevaar Dr CoUjn heiTat zyn werkzaamheden s GiRAVfEiNiHiAGE 15 Aug De minister van algemeene zaken dr H Colyn heeft heden na een lichte ongesteldheid yn werkzaamheden ten departemente hervat Paarden op ht te Staphorst Voerman gedood STAPHORST 15 Aug Toen vanmorgen de landbouwer H Vos op een boerenwagen door Staphorst reed sloegen de beide vooi het voertuig gespannen paarden op hol De voerman werd van den wagen geslingerd en kwam met het hoofd op den grond terecht Een dokter kon slechts den dood vaststellen De landbouwer laat een vrouw en tien kinderen achter De beide paarden zyn later gegrepen Aan gev en van aanrijding overleden PRJNOENHAOE 15 Aug Zaterdagavond is alhier de 49 jarige ongehuwde M Verstraten die per fiets uit een zystraat fcwam door een motorryder aangereden De wielry der kreeg een hersenschudding Hy is naar het Sint Ignatiuaziekenhuis te iBreda overgebracht waar hy vanochtend is overleden Haarlem bestuurde Amers ten 31 Jw e O uit ftachtauto welke uit de richting foortltwam tegen de uit Bussum naderende uitj e voe werken bestaan uit b ï g nX Ut bl S Te 1nrtrrat rrt fr rbr arvt rrw earz r 1 uvi n CU luruggen van het wegmak van het Merwedekanaal tot de aansluiting aan het autosnelwegvak Utrecht Ede Arnhem en het gedeelte van den rondweg ten euiden van de kruising met het spoorwegemplacement Lunetten IDe rondwg om Utrecht zal geheel volgens het autosnelwegenprincipe worden uitgevoerd d w z de weg is alleen bestemd voor motorisch verkeer heeft voor beide ry rich tram te laat en botate mot het achterbalcon 0 zag de ïen vrachtwagen tegen v M nagenoeg geheel werd ingedrukt Er Londen lich gelukkig geen reizigers op k t bakon De cabine van de vrachUuto werd rheel vernield Toen men 0 had be frljd Week dat hij een ernsitge wonde aan met den autosnelweg Den Haag UtrechU 1940 geree l te hebben Eerst dan lal ta doorgaande Oost West verteer ten volle de in uitvoering mnde en than aanbetHdi werken kunnen profitceren De mgebraU name van den weg Utrecht Amsterdam alB j w k d t Ml een erni wegens de echte terre nsonisÏÏa J ZL heden eert eenige jaren later plaats kunna hebben c verwondinjre Én armen en beenen had opgeloopen Hü ifd naar dfi St Gerardus Majella stichting Buasum vervoerd waar hü ter verpler g IS opgenomen Drama in Haajfscj Ziekenhuis Overspannen patiënt vaït verpleeir ster aan Voadt Uwr huid s nachts msl Puroi want zu wordt er zoo zacht gn mooi zuivei en gezond door Doe dit 1 of 2 x per week Ook vetwormpjes ekjes pukkels en i itaidg verdwijnen er door Tube 46 Doos 6O 30 fty Beiden uit venater gesprongen De zieke na 4in yaJ overleden Dooi een afschwweiyken samenloop van omstandigheden is Zaterdagavond in het gemeente ziekenhuis aan den iiuidwal te s üravenhage eejï vreeselyk ongeval gei duid waarby een aan en zware longontsteking lydend patient het leven heelt ijeiaten terwijl de verpleegster die lieni oppaste zeer ernstig werd gewond De patient de s T jange F O die zware ijUoortsen had en daarom in een aparte ka iner werd verpleegd maakte zich op e n gegeven oogenbllk uit zun bed waarii hii met smgels was vastgebonden los Hu rende daarop naar de deur van de kamer grendelde deze en wUde zyn verpleegst r te luf gaan In haar angst geraakte de zuster g heel overstuur en vU ist geen anderen ui wesg ilfen uit het raam van de op de eerste vei dieping gelegen kamer te springen ij kwam op de binneiftilaats terecht waar zij ernstig gewond werd opgenomen De patiënt sprong in zyp razernij eveneens uit het raam en hoewel de verwondingen well t hü daarbu opliep zich aanvankely k met j oo ernstig dedien aanzien is hij mede in verband met den aard van aijn ziekte Zondagmiddag bezweken Voedselvergiflij ng in een kïu rne Vüfent iiUig patiënten in het militaire hospitaal opgenomen Geen reden voor ongerustheid In de Menno van Coehoornkazerne te Arnhem hebben zich Vï dag vete gevallen van voedselvergiftiging voorgedaan bij militairen van het achtste en negentiende regiment infanterie Vljf en twmtig patiënten aÜn in het militaire hospitaal opgenomen Hun stoestand was hedenochtend gunstig hoewel deze zich aanvankelijk voor sommigen ernstig Jiet aai zien Het voedsel zal bacteriologisch onderzocht worden De iegerhygienist dr Domickx uit Utrecht heeft Zaterdag een onderzoek ter plaatse ingesteld zoowel in de Menno van CoehoornJtaz rne als in het militair hospitaal Iets positiefs kon deze eqhter nog niet mededeelen zoolang niet fiet resultaat van het bac Britsche vliegboot bij Felixtowe verongelukt I Ëen vJiegboot van de Royal Air Force ia Eaterdagmiddag ter hoogte van Felixtowe Udens een proefvlucht in zee gestort Volgens ooggetuigen vloog het toestel normaal oen h plotseling geheel onverwacht op tjjn kant kwam te liggen en in zee viel ïet toestel verdween met alle ea in2ittenlen onder water teriologisch onderzoek bekend is Hoewel men als vrg zeker aanneemt dat men niet met een ernstig geval van voedselvergiftiging te doen heeft heeft men toch ook rekening gehouden met de mogelykheid dat het een igeval van paratyiphu s zou kunnen zyn hoewel daarvoor geen enkel verschynsel kon worden ontdekt In verband hiermede acht de geneeskundige dienst net gewenscht de 25 manschappen die in het hos pitaal zyn opgenomen daar nog te laten met het oog op eventueel besmettingsgevaar Hun toestand was echter gisteren van dien aard dat zonder deae voorzorgsmaatregel verpleging in het hospitaal niet meer noodig zou zijn De overige manschappen die opwel zyn gewordeui hebben verder daarvan geen nadeeUge gevolgen ondervonden Merkwaardig is no dat men ook by verpleegden van het Leger des Heils die de I resten van den imaaltyd hebben genuttigd i zooals gewoonlyk geen byzondere verschynselen heeft waargenomen Twee kinderen door trein ge Jood Zaterdagmorgen tien uur speelde de tweejarige Hendrik Vruggmk op den Zandweg te Gorsel waar deae den spoorweg kruist welke overweg niet bewaakt is Zyn negen jarige broertje Willem wilde hem van de baan halen Op dat oogenbllk passeerde de trein Zutfen iDeventer De kinderen werden gegrepen en op slag gedood De lijkjes zyn naar de ouderlyke woning overgebiacht de trein had vijftien minuten vertraging Karimata 7S metei teruggehaald Thans in 2uidwestelijke richtinf op op zoek naar g md De Karimata heeft Zaterdag het baggeren in de thans gevolgde Zuid Oostetyke jichting gestaaktf doch de stryd om t Lutine goud wordt hiermee niet opgegeven De molen wordt 75 meter teruggehauld en zal dan opnieuw van het dan bereikte punt uit m stuurboord rich ting Zuid Westelijk naar de Vlielandsche kust toe den zeebodem uitbaggeren aangezien de kans groot is dat het achterschip van het wrak zich op dit gedeelte bevindt Tegenslag door een breuk au it emmerketting Zondagavond laat is nog zoo wordt ua dr Telegraaf gemeld tegenslag gekomen i h t werk van de Karimata Waarschuwlyk tengevolge van de langdurige en byni fnafgebrokcn roteering van den emmerbiting IS er slytage ontstaan waardoor è onderbocht ten deele van de flens ib p schpven zoodat de molen nfoost worden stopgezet te einde Kerepaieerd te wordin De beschadiging is te vergel Jkfn met M geval vian een fietsketting die door den aanhoudenden trek te veel iruimte heeft tPkregen en van het kamwiel loopt B dez i ffrooten baggermolen heeft een dergeiyie slytage natuurlijk evehredig groote mWilykheden omdat er een gewicht van oi JPveer 140 000 KjG weer op zij plaats moet rtorden gebracht Kort na middernacht is een boot naarde Karimata vertrokken met kabek wiar mee de emtnerkiettingr weer moet wordu opgetakeld Men hoopt vandaag met d puratie gereed te kunne komen Van em stlgen aard is de tegenslag niet manr di werkzaamheden stagneeren toch voor een flink aantal uren welke men op beten wyze had kunnen benutten Ondernemende kermiskanten Op het gemeentehuis te Bergen op Zoom zyn Zaterdag de standplaatsen voor de najaarskermis verpacht Het totaalbedrag beliep byna ƒ 6000 Dat een flinke goklust bij het publiek aanwezig wordt geacht kan men nagaan aan het feit dat voor een drietal bumperspelen de bekende tentjes met de knikken door eenige exploitanten respectievelgk ƒ 615 ƒ 575 ƒ 432 en ƒ 351 werd Ingeschreven hetgeen bijna evenveel is als voor een groote beignetkraam van De Haan Omtrent de gunning wordt nader beslist RADIO NIKUWS DiiwUg 16 Augustua Hilveraum I 187S M AVRO Uitzending 307 RVU 8 Gramofoon om 8 15 Berichten 0 Morg paw iding 10 15 Gramofoon11 15 Orgel en zangj 12 Het Lyra trlo i12l6 Benchten 12 46 Gramofoon 1 15 Kovaca Lajos orkest 2 Voordracht 2 30 rtt Cantor s enflemble en gramofoon 4 Zang en piano 4 30 Kinderkoorzang fi Xmdèniurtje 5 30 Kovacs Lajos orkest 30 Causerie Onze latte landen by de zee 1 AVRO Dansorkest en soliste 7 40 Ot IteM 8 Berichten ANP MededeelinBen 8 16 Koninklijke Militaire Kapel 9 15 Hadiotooneel 9 46 Gramofoon 10 15 De Twilight Sertnaders 11 Berichen ANP Wema gramofoon 11 30 12 Karol i Ar pad a enaemWe HilTenum 11 S01 5 415 5 M KROUitMndwK 4 4 10 HIRO 8 9 I0 Gramofoon om 8 15 Berichten Gramofoon 11 80 Godsdienstia halfuurtje 12 flerkhtsn 12 15 De KKO MeloJ Bt en Hlitt 1 Gramofoon 1 20 K o om ca 4 Berichten 4 Gramoifwi WCaasene over vivisectie 4 30 Gramofoor 4 35 HlRO nieuws 4 40 Gra otm U5 Causerie over Bellamy 5 10 ml en pmo 5 25 Gramofoon 5 46 FcHc hebeioek 6 06 Gramofoon 6 15 Vervo viool en piano 6 30 Gramofoon 7 nchten T 15 Causerie Vroege kinder n Med deelingen 8 15 Gevarieerd con MP r P If SO Berichten ANP ia 0 De KRQ Boys f solist U lO rttiofoon non stopvlucht Berlyn Jubileum tentoonstelling in het Koloniaal museum te Amsterdam Heden opening door mmiatei Steen berghe In het Koloniaal Museum te Amsterdam e hedenmiddag door minister Steenbergne een noogst interessante jubileumtentoonttelluig geopend waarin men een uitstekend beeld krijgt van de ontwikkeling van Vederlai d en de overzeeache gewesten onder de Regeering van Jjl M de Koningin De tentoonstelling is georganiseerd doo het subcomité voor de Jubileumtentoonstel ling 1 38 op verzoek van de Jifbileumcom missie Am sterdam 1938 en in samenwer king met het bestuur van het Koloniaal Instituut Het doel van deze veelomvatende expos tie is het geven van een beeld vtffHft onfw kkelmg gedurende he 40 jarig tydvak van de regeering van H M de Koningin BEURSQVERZIOHT De stroomingen welke zich de laatste weken op de wisselmarkt hebben geopenbaard zyn nog niet bedwongen De Amenkaansche dollar is nog steeds geneigd om naar boven te gaan terwyl daarentegen het pond aterling naar beneden wil loopen en ook de Pransche franc teekenen van verzwakking heeft De egalisatiefondsen biyven echter waakzaam en hoeden er voor dat zich been ongewenschte afwykingen voordoen Dit kan ethter niet verhinderen dat de invloeden welke zich op het oogenblik doen gelden op den duur toch de noodige uitwerking hebben Britsche ponden werden hedenmorgen te Amsterdam hoofdzakelijk in de onmiddellijke nabyheid van 8 94 afgedaan Het Nederlandsche egalisatiefonds was bereid materiaal op te nemen tegen 8 94 daar de omzetten niet groot waren kreeg het fonds voor zoov r kon worden nagegaan niet veel toegewezen Ce AmerikAanscbe dollars werden hoofdzakelijk verhandeld in de omgeving van 183 1 De Fransche fïancs hadden een ongeanimeerd voorkomen en werden verhandeld tegen prijzen loopende van 4 99H tot 4 96 Be minder gunstige stemming voor het Fransche devies kwam tot uitdrukking in het grooter worden vaan het disagio voor bermynfrancs dat hedenmorgen circa 7Vi cents voor een maand en 21 cents voor drie maanden bedroeg Belga s waren 30 86 è 30 88 met een desagio voor termynbelga s van ongeveer 13 cents voor 1 maand en ongftveer 65 cents voor 8 maanden Kwitsersche francs rangeerden rondom 42 00 Duitsehe marken waren 73 54 a 73 61 De Scandinavisehe deviezen gedroegen 7ich in overeenstemming met het pond sterling De Amerikaanache fondsen werden meerendeela op een lager peil verhandeld Voor de locaie aandeelen was de stemming aan den gednikten kant Gat in spoorlün bytijds ontdekt Zondagmorgen kort na het vertrek van de treinen 3Ö0 en 352 van Enkhuizen ontdekte een visscher die het nieuwe viaduct in de spoorlyn Enkhuizen Hoorn paBae i de een grondverzakking onder de rails aan de Oostzijde van het viaduct te Enkhuizen Hy waarschuwde direct den stationschef die Maatregelen nam om het personeel van trein 927 uit de richting Bovenkarspel te verwittigen Deze trein reed tot aan het viaduct waar de reizigers den trein verlieten om den afstand naar Enkhuizen verder te voet af t leggen In de spoorbaan is een gat ontstaan ter lengte van twee tot drie meter dwars over de baan en ruim één meter diep tengevolge waarvan de spoorstaven met vier dwars liggers over twee tot drie meter zweven Direct zijn maatregelen genomen om het gat te dichten zoodat de treinenloop geen vertraging zou ondervinden Een nader onderzoek zal moeten uitwijwn wat de oorzaak van deze verzakking ia Het is niet uitgesloten dat de overvloedige regen van gistermorgen er niet vreemd aan ia rSL RAFISCH WEERBBBICBT stekend bWufce öpgeri ohdèr de borstelige wenkbrauwen dom van uiterlijk maar toch met dat a lf van zelfbewuste meerderheid en koele hooghartigheid dat Hall s bloed telkens aan het koken bracht zoo dIkwijLsf als die hooghartigheid heid tegen ïiem gericht was Toen hij hem genaderd was wilde hij hem met een korten groet voorbij loopen maar de Jonge Pavllck versperde hem den weg en snaUwde Je bent te laatr We dulden hier geen plichtsverzuim goed begrepen Je dienst l eglnt om zes uur en geen seconde later Als dit voor de tweede maal gebeurt ben Je onitslagen Hall staarde naar het paars roode gezicht daar voor hem en dacht Zoo uit de kl ln getrokken Moesten de Woltey boys hooren dat hij zoo n toon tegen i aan sloeg En dat t me dat maar kalmpjes liet welgevallen Hij glimlachte vaak bü de herinneringaan de boys die hij nog maar zoo kortgeleden had verlaten en antwoordde watafwezig Ik was hl dienst al vóór mijn tijd Jlm trok Iragehd zijn wenkbrauwen op HalP hief het kuikentje In de hoogte I en sprak nonchalant t ijferd gestolen door een arend Ik schoot dep roover neer Hier is zijn I naaml artje Met dejie woorden haalde hij de veer uit den loop eni draaide die j tusschen zijn vingers rond Jl geërgerd over zijn kalmte viel Ineens uit Maak dat je grootje wijs Ik durf tewedden dat Je nog geen os raakt op eenafstand van een yard laat staan eenarend in zijn vlucht Wie zou jou schieten hebben geleeid Breng me den arenden Ik zal je gelooven Kan niet antwoordde Hall laconiek is weg verdwenen al was hij zoo doodals een pier Hij viel op den heuvel en ikwilde hem gaan halea maar het konniet Jim s oogen schoten vuur de adereJi op zijn voorhoofd begonnen blauw op te loopen en scherp sissend kwam het er uit Houd Je soort voor den gek Zeg op met wie stond je te praten toen ik jefloot Met een meisje zfel Hall volkomenbeheerscht Ik geloof dat ze Marion heette Marlon Mlueband of Bluetop ofBlue Zwijg bulderde Jlm en Ik zeg jeéén ding probeer niet Je bU haar op tedringen Je blijft van haar af begrepen Ene slag links onder dacht Hall enhU zakt als een zoutzak in elkaar Walter ecjiter zou zeggen verspil Je krachten Wet louter om een beleedigendwoprtt Ik zie er voorloopig nog geen voordeel in hem een aframmeling toe te dienen Later Misschien ik kan wachten HIJ iloot zachtjes tusschen de tanden en Zeil spottend Aha wringt hem daar de schoen Ik kon toch niet weten dat u een oogjeop haat had Wordt vervolgd MARKTBERICHTE 16 All T Oadewater rtub l Aangevoerd 18 wagens 810 ee Brt ƒ 20 21 Handel matig 16 Au tterdam iüixfe O tï 2 stuks I i Hl n P lammeren Ie ïti t v ttekalve lelhM Ö = varkens Ie W rtuke t jl P ƒ 24 20 17 t fnl S3 2e45 8 38ct VetJ iL stuk Prima os 7 t J iT del re 1 tW Ï aanmeriteltjk kort r e R tj vorige week konden Weerbericht van 15 Augustus medegedeeld door het Kon Ned Met Instituut te De Bilt Verwachting Zwakke tot matige wind aanvankelijk Noord tot West later veranderlijk aanvankelyk gedeeltelijk bewolkt later toenemende bewolking weinig of gfl regen iets koeler in het noorden in het zuiden weinig verandering in temperatuur Z P ï voor past zal wordpn by de uitvoering er van Kr zijn nog genoeg andere problemen voor don wereldvrede Naar Rput r uit Lenden seint is geen Engelsch démarche ondernomen te Beriün in verband met de I uitsche troepenbewegingen Italiaansche reservisten opgeroepen Havas seint uit Rome Ben zaker aantal reservïsten officieren van infanterie en cavalerie ia onder de wapenen geroepen Het mil talre orgaan publiceert de volgende bekêiJdW kiög Voor opleidingsdoeleinden worden onder de wapenen ger epen van 20 JfyJij sic tot 30 Augustus de reserve officieren van infanterie n cavalerie die persoonUjk met e n oproepingskaart zullen worden opgeroepen Mussolini pesdmlame ten opaichte v A eten intemaft ionalen vrede ID N B seint Uit Rome De Relazioni intemazionali geven een beschouwing naar aanleiding van Mussolini s woorden Geen illusies men moet klaar yn Oeze woorden mogen geenszins aldus de Relazioni internazionali als een bewjjs van Mussolini s verlangen naar een oorlog geïnterpreteerd wordpn Zy zyn echter een ernstige aar8chuwing togen illusies De toestand In Europa is thans zoo dat men spoedig defi nitieve beslissingen zat dienen te nemen Als de groote mogendheden willen samenwerken en de kleinere landen daardoor tot hun werkelüke beteekenis worden teruggebracht dan kan rfe vrede nog gered worden De geestestoestand in Frankrifk en in Engeland laat echter niet toe dat men de situatie optimistisch beoordeelt De Tsjechen worden nog steeds tot weerstand geprikkeld en dagelyks wordt er nog meer hulp verleend aan het roode Spanje Het Sudeten duitsche vraagstuk Wat de Regeenng te Praag wil Volgens inlichtingen uit officieele bron te Praag zouden de regeeringsontwerpen ter oplossing van het Sudetenduitsche vraagstuk de volgende bijzonderheden bevatten De ontwerpen berusten op de grondwet De regeering is van meening dat de grondwet wanneer zy vertegenwoordiging der verschillende nationaliteiten mogelyk maakt dezen nationaliteiten de gelegenheid geeft haar wenschen kenbaar te maken De bevoegdheid er provinciale besturen zal worden uit breld ten koste van did van de ministerieen van innenlandsche zaken onderwys landbouw sociale voorzorg handel nijverheid ea Jiandnyverheid De provinciale landdagen zullen de tegenwoordige provinciale vertegenwoordigende vergaderingen vervangen Deze landdagen zullen v orden verdeeldin nationale afdeelingen Durt che afdeelingen voor de kwesties waarbij de Duitsehe h Bji n bevolking belang heeft en Tsjechische afdee York en terug BINNENLAND Imireh Deze afdeelingen zullen de garantie Np Vtk enTen hebben dat haar besluiten niet ongedaan worden gemaakt door de landdagen waarin zy een minderheid vormen De uitvoerende organen dsr nationale afdeelingen zullen de presidentschappen zyn De provinciale regeeringen zullen uit den landdag gekomen worden Zy nullen bestaan uit leden der Er zullen waariaorgen gegeven worden die de onderdrukking van een nationaliteit door een andere onmogelyk maken Vli ong eval in Ëng e and Zes dooden Een vliegboot der Roya Air Force is Zaterdagmiddag ter hoogte van Felixstowe ti deua een proefvlucht in zee gevallen Volgea ooggetuigen vloog het toestel normaal toen het plotseling geheel onverwacht op zyn kant kwam te liggen e n in zee viel Het toestel verdween met alle zes inzittenden onder water knecht is toch niets voor jou en zeker liiet een vreemde Marlon ging op het hek zitten dat heterf van het grasland scheidde en mompelde peinzend Blijf hem uit de buurt een knechtIs toch niets voor jou Of mij die jongenIets aangaat Maar Iets in haarj logenstrafte die woorden met een zekere ongerustheid bemerkte ze dat ze zij het dan vaag naar den avond verlangde Zottlii schold ze zichzelf en zesprong op om een rljtoertje tl gaan maken op haar bruine merrie en schijn en wakkert de groote aan FEUILLETON Marion s g roote avontuur Roman van I F J ÖROOTHEDDE Marion kleurde kleurde diep alsof ze iets kwa ds had gedaan en stamelde enkele onsamenhangende woorden Bluecorn klopte haar op den schouder en i uiuiut uieme en scnijnsprak op hartelljken toon Hoor eens baar heel toevallig reed ze dicht langs hier meisje Je mag den heelen dag doen de penzen van hun en pavllck s grond geüled Je blijft van h ar aft wat je wilt en dat Je eens een praatje maakt met eeft van onze Jongens daar heb ik rUets op tegen Maar die daar op den berg Is toch zeker niet één van de onzen wel Toen Hall pennock Marion zag verdwijnen stak hij de adelaarsveer In den loop van het geweer slingerde het waïien over zijn schouder en nadat voor de tweede maal het waarschuwende gefluit weerkfónlïen had ging hij tergend langzaam den heuvel af het doode kuiken nog In zijn linkerhand hoedend Jlm Pavlick stond breed ult op het pad dat naar de stallen voerde de handen diep in zUn zakken Op zijn rood rond gezicht lag een wreede grlnunlge trek die aan het toch reeds ruwe gelast een stootende uitdrukking gaf Zoo Marlon keek schichtig om en tot haar gioote ergenls zwaaide Hall Ffennockmet zijn geweer als groet Ze liep nu met haar vader het erf op en deze vervolgde Ik houd niet van vreemden die dadelijk zoo vrijpostig zijn Wat Is hij voor iemand Hoort hij op de Pavlick Ranch thuis Pavllck heeft me er niets van verteld Marlon was nu wel gedwongen haar onverwachte en onvoorziene kennismaking met Pennock te verhalen Ze vertelde ervan wat ze noodig oordeelde en v i TJWJ liJlJ itVV tJ tlC Vtti de ran herszonen uit de omgeving lomp en zwaar gebouwd een paar staalharde want hü verwijderde zich met de opmerking Blijf l em uit de buurt Een v iva i wao ze iipoaig ooraeeiae en laat een stootende uitdrukking gaf ZooBluecorn scheen er mee tevreden te zijn als hij daar stond was hij het type vanwant hU verwijderde zich met rfp nntv r I rfo o k STADSNIEUWS GOUDA 15 Augustus li 38 Heiwerk voor Spaardersbad voltooid Laatite paal was versier Zaterdagmiddag werd de laatste paal in flen grond geheid voor den bouw van de overdekte zweminrichting aan de Van Iter ponlaan en daarmede het heiwerk voltooid Het heiwerk wah op Woensdag 13 J ili begonnen Zaterdagochtend om half tien zaten iT reeds 318 palen in den grond De twee laatste palen werden bewaard voor de officieelo plechtigheid welke om 12 uur e schiedda in tegenwoordigheid van verscheidene leden van het Comité van de StlchtinK Spaardersbad Gouda De laatste paal die met groen en bloemen versierd was werd om 12 10 uur van den grond getild De eerste klap dreef den aestien meter langen paal een flink eind den grond in Spoedig ging het langzamer doch na 10 minuten zat deze paal even diep in den grond als zijn makkers By de laatste slagen werd de handle van de machine overgehaald door den heer J C den Boer den voorzitter van het Comité TüdehB het heiwerk is men reeds begonren met de betonfurdeering zoodat nu reeds de helft hiervan gereed ia De bouw heeft tot nu toe een zeer voorspoedig verloop Examen Franach I o De eerw zuster Paulo in de wereld me T Maarschalkerweerd van de Orde der Zusters Franciscanessen te Oudenbosch ia epsiaaKd voor het exame Fransch I o Tentoonstelling Goudsche Glazen Reede 9300 beoiiekera De burgemeester van Rotterdam mr P Drooglever Fortuyn heeft Zaterdagmiddag een l ezoek aan de tentoonstelling Goudsche Glazen 1938 in de Sint Janskerk gebracht I e voorzitter van het tentoonstellingscomité mr A A J Rijksen heeft hem ontvangen en rondgeleid Htt bezoek blyft alleszins bevredigend Het aantal bezoekers heeft de 9300 gepasseerd Wellicht dat reeds deze week de 10 000e bezoeker komt Gouda als toeristenstad Het oordeel van de Rotterdamsche Hotelhouders Vorigen Zondag hebben zooals we heoben medegedeeld de Rotterdamsche leden van Horecaf op uitinoodiging van den heer T van Heuvein Hotel De Zalm alh er een bezoek aan Gouda gebracht Naar aarleiding van dit bezoek is in het Zaterdag j l verschenen officieel orgaan vj n den Ned Bond van werkgevers in HotelRestaurant en CaféiwdnÜven een zeer waardeer nde correspondentie verschenen waaruit blykt dat deze mannen van het vak dat Vzoek niet alleen op hoogen prys hebben cesteld maar dat zij verrast zyn gewor den door hef vele bezienswaardige d t Gouda den toTist kar bieden Het is van belang dat wy het oordeel van en di dag in dag uit in de jrroote l aTHlelsstad lïotterdam met den vreemdeling van eigen land en van over de gren7er in aanraking komen ten opzichte von de hetekeni s van Gouda als stad voor den toerist hier onder de algemeene aandacht brengen Ik geloof dat men over het algemeen THfg veel en veel te weinijr weet welk schoons Gouda den toerist te bieden heeft De oorzaak hiervan zit vermoedelyk op dezelfde plaats als in R tterdam en byna overal elder $ in ons land dïzeer beperkte middelen van de propaganda Dat is in hooge mate betreurenswaardig want Gouda bezit schatten v Tonberekenbare kunstwaarde em van c weldige cultureele beteekenis Dank zij de vriendelijke bemiddeling van V V V h bben wij tijdens ons verblijf een vluchtigen blik kunnen werpen in het historische raadhuis op de beroemde kerkramen die hun geleken in Kuro pa niet kennen en in Het pijpen en aardewerkmuseum dat ondanks zün kort be=itaan reeds zoo n fraaie verzameling bezit Me moet telkens en telkens weer terugkomen en lederen kee weer zal men een wonderlijke ontdekking doen En dan de onvolprezen Reeuwyksche Plassen Gouda heeft veel voor een provincieplaats om met recht trotsch op te zün Het heeft buiten de genoemde bezienswaardigheden nog zooveel meer waar wü met ontfn beperkten tyd niet eens an toe gekomen zijn Uit dit oordeel van mannen die weter waain de toerist van eigen land en vreemden bodem belang stelt mag zeker groote waarde worden gehecht en er kan ook leering uit worden getrokken dat voor de bevordering van he vreemdelingenverkeer van officieele en niet officieele zyde meer moet wordn gedaan dan thans het geval iDat deze hotelhouders naast hun oordeel ever Gouda als stad voor toerisme ook hur waardeenng hebben geuit voor De Zalm die hun een gastvrij onthaal bood blijkt we uit dezen zin dat de receptie ƒ e nderdeelen van vakmanschap getuigde Ook dat is voor den toerist van ftroot belang Schipper redt Jongen uit den Turfslngel Zaterdagmiddag is de Hange Jan Kruytbos uit de Nobelstraat m den I Ji sing gevallen De schipper Daan Maurf uit capelle die juist voorbi voer sp ng gS leed te water en bracht den klein ni drenkelirir op het Examen Dultsch l o Voor het te s Graveiihage gehouden examen Duitsch 1 0 slaagde de heer P van Sprang leerling van den heer W J D S van Kijk Goudsche herders bekroond Ter gelegenheid van haar veertig jat ig bestaan heeft de Neerlandsche Hordershoi donclub gisteren te Utrecht een clubmatch gehouden In de groep kortharige Hollandsche herders van 6 18 maanden reuen veiwief Philax van mevr Turion den derden prys In dezelfde groep voor eve behaalde PiéU van mevr Spruijt eveneens een derden prijs Beide herders goud stroomd kiegen do kwalificatie zeer goed In een glaaplaat gevalfen In een glasonderneming aan de Spieringstraat is hedenmiddag een arbeider de 18jarige P Rondeltap uitgegleden en in een glasplaat gevallen H j kreeg een bloedende wonde aan den bovenarm Per auto van dn G G D IS hy naar het Van Iterson Ziekenhuis vervoerd en daar behandeld Twee riJ wielen tn vre md Ten nadeele van een diauffeur uit een pakhuis aan de Vest een fiets ontvreemd £ n grondwerker deed by de politiee aangifte van vermissing van zijn rijwiel dat hy Zaterdagavond om 9 uUr voor een café aan den Groenendaal had gepletst en dat om U uur verdwenen was Slachtoffer van ongeluk teraardebeateld Op de Algemeene iBegraafplaats is Zaterdagochtend teraarde beste ld het stoffeiyk overschot van het zevenjarig meisje N J de Jong dat Woensdag te Reeuwyk door een auto werd overreden Verschillende schoolvriendinnetjes brachten een laatsten groet De heer A Werner namens het Genootschap Heemstede van den Wachttoren Bybel en Tractaat heeft een woord van troost gesproken AGENDA Réunie Bioscoop Muziek voor madame en De piloot verdween Woensdag 2 uur matinee Muziek voor madame Thalia Theater Top of the town Woensdag 2 uur matinee Modern times Tot en met 31 Augustus dagejyks behalve des Zondags 10 6 uur Sint Janskerk Tentoonstelling Goudsche Glaren 1938 Tot en met 80 Augustus dagelyks 9 12 en 2 6 uur Sint Catnarina Gasthuis ingang Achter de Kerk Tentoonstelling schilderyen pastels en teekeningen Aug 8 uur Schaakbord Jaarvergaderingvoetbalen athletiekvereenigirg Gouda Aug 3 uur Centril Voordracht mej N Posthumu Meyjes ir verband met Tentoonstelling Goudsche Glazen 20 Aug Vlaggetjesverkoop ten bate van speeltuin on speelweide iïi de Korte Akkeren 20 Aug 3 uur Central Voordracht dra W S G Ik Grom in verband met Tentoonsteling Goudaciifc Glazen Aug 10 uur Veemarktterrein Vee enzuivettentoonstelling Aug 4 uur Kaashandel Mij Gouda Jaariyksche algemeene vergadering van aandeelhouders UIT DEN OMTREK STOLWIJK Jongetje verdronkem Al spelerde is Zondagmorgen het 6 jarig zoontje van d n heer C Bongers bU de ouderlyke woning te water geraakt en verdronken Hoewel het ongeval spoedijr bemerkt werd hadden de poginigen om de le iersgeesten op t wekken geen resultaat SCHOONHOVEN Kxainen Bngelseh l o Mej H J M Regnerii 18 te Utrecht goslaagd voor het examen Engelsch 1 o BOSKOOP Examen Engelacfi l o Te Utrecht ii geslaagd voor het examen Engelsch l o de heer B J J Robben SPORT EN WEDSTRIJDEN VOETBAL Juniorencompetitie G V B Uitslagen van Zaterdag A deelirg A groep 1 Oudewater AWoarden A 2 0 O Nj A G S V A 2 7 Groep 2 Moordrecht A Lekkerkerk A O 9 Afdeeling B gioep 1 G S V C Gouda C 1 24 Lekkerkerk B Woerden B 5 0 Groep 2 Groentweg A lGouda E 6 1 O NA C Olympia A 2 4 Gouda E Gouda D 1 10 Olympia A O N A C 12 0 Wedetrijden van Zordag In het tourrooi van Neptunus te Rotthr am zijn de Goudn elftallen gisteren uitg c t hakeld De uitslagen waren Excelsior Gouda 2 1 peyenoord veteranen Goudv t ranen 4 Vrierdschappelyk O N A Loakkwar tiev 4 3 Eén nul ia niet In een Zaterdag voor de juniorencom petitie van der Goudschen Voetbalbond e peelden wedstryd tusschen G S V C en Gouda C won Gouda met 24 1 Afdeeling II tegen competitie uitbreidinit De Zaterdag te s Gravenhage gehouden iaarniltsche alg meW vergadering van Af eeling II heeft zich uitgesproken tegen uitbreiding van de competitie De voorzitter de heer Jac F Lamev deelde mede dat er groote kans bestaat op afschafflnir 1 der promotie en degradatlewedstryden De heer W H A Burgwal werd ais lid van het 1 afdeelingsbestuur herkozen Com petitie indeeling Jodan Boys In de competitie 1998 1939 van den Ned Chr Voetbalbond la Jodan Boys In de afdeeling Rotterdam als volgt ingedeeld Klasse C D Og Groen Wit Voles Zwaluwen Condors H S M S D Z S H Jodan Boys Reserve klasse C V VJC Groen Wit 2 Zwaluwen 2 Jodan Boys 2 Unicum 3 H B S 3 Patna 3 Stormvogels 3 WIELRENNEN Goudsche renner kampioen van Rotterdam Bü het gisteren op de Alexanderbaan te Terbregge verreden kampioenschap van Rotterdam won in de categorie nieuwelingen over 0 K M met negen deelnemers d Goudsche renner J van Vliet den titel in 49 min 12 4 sec ZWEMMEN Om Ëuropeesche titels te Londen Nederland bit dames tweede bü heercj vierde in polo tuumooi derde By de wedstryden om de Europeesche kampioenschappen te Londen werd in de 4 X 100 M estafette voor dames Denemarken met Eva Erndt Gunvor Kraft Births O e Petersen e Ragnhild Hveger eerste In i mm 31 6 sec Nederland met Alie Styl Willy den Ouden Trude Malcorps en Rl van Veen tweede in 4 min 39 5 sec en En tjelard derde in 4 min 51 4 sec In het nummer 200 M schoolslag voor heeren bezette Batke Duitschland de eerste plaats in 2 min 45 8 sec en Smitshuyzen Nederland d vijfde in 2 min 51 8 sec In het nummer 4O0 M borstcraw voor dames eindiKde Ragnhild Hveger Denemarken als eers f in 5 min 9 sec en Rie van Veen Neder land als tweede in 5 min 27 7 sec De wedstrydeh zijn geëindigd Denemarken wou den Bredius Iwker voor dames Duitschland den Europa beker voor heeren De eindstanden waren Bredius beksr 1 Dei emarken 100 pnt 2 Nederland 60 pnt 3 Engeland 46 pnt 4 Duitschland 18 pnt 5 Zweden 9 pnt Buropa beker 1 Duitschland 145 pnt 2 Hongarije 59 pnt 3 Engeland 44 pnt 4 Nederland 1 pnt 5 Zweden 26 pnt 6 Frankryk 22 pnt In het waterpolo tournooi heeft Nede j nd tegen Frankrijk met 2 2 gelyk ee pecld Hongarye werd Europeesch kampioen De eindstand luidt 1 Hongariie 12 pnt 2 Duitschland lOipnt 3 Nederland 6 pnt 4 België 6 pnt 5 Italië 5 pnt 6 Frankrijk 4 pnt 7 Engeland O pnt K N Z B vyftig jaar Zondag was het vyftig jaar geleden di t de Koninkiyke Nederlandsche Zwembond werd opgericht Tot de vier oprïrhtende vereenigingen behoorde de Goudsche 2 wemciub De bond is uitgegroeid tnt twee honderd vereenigingen met twintiy duizend leden Kff WATERPOLO Morgenavond twee wedstryden Aan den Dinsdagavond in de Stedeliike Zweminrichting vastigestelden wedsty d A Z C Elfhoeven om de eerste plaats van de 3e klasse D zal een vriendachappelyke ontmoeting G Z C 2 De Gouwe voorafgaan ATHLETIEK Op de tweede plaats Bij de gisteren te Eindhoven ter gelegenheid van het 2l5 jang beslaap van P S V gehouden nationale wedstryden werd A de Ruyter van Vires et Celeritas in het nummer één myl hardloopen klasse A tweede in i min 41 2 sec met 0 4 sec achterstand op den winnaar KalJgnan van Trekvogels GYMNASTIEK Nederland wint drielandenkamp Te Luxemburg is Zondag een drielandenwedstryd Luxemburg Nederland België gehouden Nederland werd winnaar m t 913 90 pnt België tweede met 871 90 pnt en Luxemburg derde met 866 70 pnt LAATSTE BERICHTEN H M de Koninjcin naar den Ruisrenhoek teruggekeerd DEN HLAAiG 15 Aug iH M de Koningin is hedenochtend om 9 uur per auto van het Paeis Soestdijk vertrokken en naar den Haag teruggekeerd H M heeft weder intr k genomen in het buitenverblijf den Ruigenhoek Hedenmkldag koimt Prinses Beatrix met haar verpleegster eveneens naar den Ruigenhoek Dienstbode door stroom uit stofzuiger gedood OSS 15 Aug Hdenmocgen is de a7ja rige dienstbode J van der Wielen Dekkers bij haar werkzaamheden in het hotel van Alem te dezer plaatse by het inlasschen van een verlengstuk in het stuifzuigersnoer met den electrischen stroom in aanraking gekomen en op slag gedood Prinselijk Paar per auto op reis Naar Dultschlawl en Italië s ORAVENHAjGE 16 Aug Men meldt ons van officieele lijde dat H K H Prinses Juliana en Z K H Prins Bemhard heden voor ruim ééi week per auto op reis znn gegaan iHet eerste doel is Aken waar Prinses Armgard een kuur doet Het ligt in de bedoeling vandaar een autotoer door Duitschland en Italië te maken Het Prinsesje zal deze week