Goudsche Courant, maandag 26 september 1938

Keurs van Amsterdam WISSKLKOKHSKJN 23 Sept 26 aept Officieel Londen 8 92 8 92 Berltjn 74 10 74 60 ü Paris S 00i4 4 97 Brussel 31 27 31 67 Zwitserléald 41 02 42 Kopenhagen 89 86 39 82 Stockholm 46 00 46 00 M Oslo 44 80 44 82 New York 1 86 1 8614 Praag 6 41 6 41 Duitsche troepen zullen binnenrukken KEULEN 26 September De Duitsche bladen kregen van veldniaarscnaiK üqring opdraciit te pubiiceeren dat het memorandum van Lroaesberg géén nieuwe situaties schept maar het Franjjch aritsche voorstel dat Pruati reeds aanvaard had regelt Wat er ook diplomatiek nog moge worden verhandeld Duitsche troepen zullen m het volledig Sudeten Duitsch gebied van TsjechoSiowaklje binnenrukken En dit is geen aanval uitgelokt ot nlctultgeioki doch een polltlemaaregel gebaseerd op internationaal recht fffA ggNIEUWS der gunstig was dan voorafgaande jaren in elk epzicht reslaagd kunnen heeten De oefenstof d e verwerkt werd was van goed gehalte en werde door vele dames en heeren op zeer verdienstelijke wy Ze uitgevoerd al moet hier aan toegevoegd worden dat sommige onderdeelen wel eens wer den verwaarloosd De driekamp die voor dames uit vrije oefeningen brug en paar 3 springen en voor de heeren uit vrije oefeningen rekstok en paardspringen bestond had een vlug verloop waardoor het mogelijk waa dat des avonds op tijd met de ca baretavond een aanvang gemaakt kon wolden Toen om acht uur de voorzitter de heer N Bontenbal de avond met een kort woord opende waarin hij de jury en medewerkenden woorden van dank braeht was de zaal flink bezet Hierna werden de uitalageoi bekend gemaakt die met luid gejuich door de turnsters en turners werden ontvangen hetgeen gevolgd werd met een dansje voor alle aanwezigen Met het programma werd door de dames van Excelsior uit Gouda een aanvanjf gemaakt met de rhythmische dans Der tanzende Schmetterling die goed werd uitgevoerd en met een daverend applaus werd beloond Door S S Zevenhuizen Olympia Haastrecht en T H OJi Gouderak die allen het hoogste aantal punten met de vrije oefeningen des middags in de wedstrijden hadden behaald en daardoor in de gelegenheid werden gesteld de oefeningen op het tooneel te herhalen deden zulks op een Het paardspringen van de dames van O S S Zevenhuizen gaf blijk dat deze jonge vereeniging het met de tumsport ernst is Hier werden dikwijls ibeheerschte sprongen te zien gegeven De matozendans van d dames van T O O S Waddinxveen was ook een aardige attractie en sloeg by de aanwezigen goed voorzitter J A Hendriks Bleekerssingei 62 Iste secretaris C do Ki Jte Iste penningmeester A C Bode 2de voozlt er H Verhoef 2dc sfcretaris J Suvenhoven 2de penningmeester J Buscüi 3de secret iris H Brouwers 3de penningmeester S C ifKnoop Iste commissarist N Femnet 2de commissaris N Koch 3de commissa is Opbrengst bloempjesdag van Sonnevanck De bloempjesdag gehouden voor het Suppletiefonds van het Sanatorium Sonnevanck heeft opgebracht f 148 62 Een provinciale oefening van het Roode Kruia Op Zaterdag 8 October zal in ZuidEol land een provinciale oefening worden gehouden door het Eoode Kruis welke oefening zich uitstrekt in ODen Haag Met het gedeelte der oefening dat te Gouda wordt verricht met medewerking van de colonnes uit Bodegraven en Schoonhoven zal s morgens om 8 uur worden aangevangen op het terrein van en in de voormalige kazerne Bekerwedstrijd Messemaker De laatste ronde van den bekerwedstrifd der schaakclub Messemakei bracht de volgende uitslagen P Roggeveen Waddinxveen G W Boswinkel 1 0 J H v d Harst C Vis 0 1 iDe heer Roggeveen heeft door deze overwinning voor dit jaar beslag op den wisselbeker gelegd met een totaal resultaat van 7 punten uit 8 partyen Ook in 1936 behaalde de heer Roggeveen de beker De heeren Boswinkel en Vis behaalden resp den tweeden en derden prys 478e NEDE RL STAATSLOTEmj GOUDA 26 September 1 8 peeertte Steen gelegd voor het Overdekte Bad Ren nifltt e mül aal in da tatand komiag van liet Spaardersbad 5e klasee Trekking vart 26 Sept Hooge priJMft J lOOÜ 7456 10263 19690 20255 4ÜÜ 4379 9716 llfiöX 15e 9 ƒ 200 13690 5 0048 ƒ 100 8626 m09 12637 17047 I7fl 18146 20683 21881 Pryzen van ƒ 70 1056 1068 1089 114U 1378 1432 l n 1 47 17Ö1 IHÖÏ f008 2048 2291 üaig 5 2 61 2522 25ÏÖ 2695 2729 2849 3056 am 3264 3308 3450 S454 3472 a 33 3766 3M Ü9ö j9ö 4U56 4Üt b 43191 4320 4359 451 lö50 46 Ü 4 y9 4827 4964 5152 518ö i 5243 348 Ö396 ö51 ÖÖÜI 694 Ö850 696s 967 5981 6102 6402 6431 6443 Qm m 6738 6809 6920 6969 7004 7044 7046 Ito Ut ZUb 234 fóOl i3 7 7462 7632 ïbw 7814 7Ö99 7909 81 4 8194 8286 833a m 339 8409 8627 854 J 8571 8618 8816 mu 9260 9ZÖ7 9430 9473 9660i 9609 9918 10047 10 5 iU3ü3 10441 10491 iQ 10881 10934 U037 11140 11189 11255 nsij 11418 11448 11681 11717 11797 11706 ligj 11818 11888 1225Ö 12262 12263 12386 123Bi 12472 ia514 12616 12612 12673 12731 1271 1274Ö 12772 1301Ü 13096 13199 13209 i m 13246 13803 13314 13569 13572 1359i igfisj 13846 13860 13903 13 59 13979 14 14353 14460 14Ö11 14520 14578 14977 15069 lUOj 15251 15390 15407 1 475 lööOtt 15602 tS Si ri795 15972 16135 16263 1Ö348 16612 Ib ï 17092 17182 17184 17316 17416 17617 lIÜH 17709 17812 17827 18084 18468 18500 mu 18740 18950 19074 19084 19133 19880 mï 19633 19 52 19775 19920 20051 20164 20296 0326 20472 2Ü70Ü 20724 20742 20876 nm 21258 2130Ü 21460 21464 21471 21758 2n tï 21961 Nieten t lÜÜl 1007 1016 10 112i 1146 1152 m 132 133 lü57 1390 1414 142 IWd imi 1462 1466 1529 1652 1598 1612 1629 Wï 1664 1682 1705 17ÖQ 17 9 1906 1923 iU lyOD Züüti MiÜi Z Ji 4 ÜiOt AitH iiw ZIN 2187 2190 2243 227Ö 2347 2377 244U 24w 4t 8 496 2508 25ö4 2641 2721 2734 2 2790 2802 2894 2939 294 ï 2949 2967 if 2976 3094 3136 3146 3147 3204 3228 32Ï7 3291 3322 3348 3382 3443 3504 3629 M 3577 3622 3685 3737 374ti 3755 3863 W 3903 3938 3973 397ö 397 i 4008 4015 6 4Ü37 4041 4060 4081 4117 4122 4132 411 4156 4187 4202 4216 4264 4272 4277 m 434 4367 4391 4471 4499 4564 4ö9V 4MH 4711 4910 4920 4953 4992 500Ü öüüa 6ÜÜ 5084 5119 6166 5188 6191 5192 521i 52it 6225 5237 6279 6291 6304 6313 6332 5 3 5363 6380 6390 5411 UIQ 5421 5423 Sm 5528 5594 6604 5622 6628 6631 5649 m 6690 5721 5729 5732 5736 5761 5839 5957 59 2 5983 6028 6044 6042 6068 616S 6191 6209 6214 6280 6300 6316 632 6350 6365 6364 6375 6380 6391 6394 MÜ a moteen ia in tegenwoordigheid van Tstuur en verichillende autoriteiten de Itfi steen gelegd voor het overdekte bad f L de Van Itersonlaan zal verrijzen merkten o a op de loco burgemeester a P C M de Witt Wijnen wethouder V Jolet den Gemeente Secretaris den Q j j Pot den architect den heer W m de leden van bet bestuur van het TSérsbad en tal van spaarders jje voorzitter van het bestuur van het LtoJt Overdekte Spaard ersbad de heer eden Boer heett de aanwezigen wel boL in Jiet byaonder de vertegenvi oordi eaVAii het Gemeentebestuur wien hy har M dankte voor de groote samenwerking È narkte op dat dit bad vr wel het eenige iKederland is dat zonder fjnantieele steun de overheid tot stand zal komen Op de rt gezonde zakelyke basis zyndeplan uitgewerkt terwijl het bad ook tot het Edlioopste in Nederland zal behooren tenslotte nog op het groote be voor de volksgezondheid ïonder tekort te willen doen aan het werk gen met betrekking tot het passeeren der U de andere bestuursleden meende hy j onbewaakte overwegen antwoordde de teh den naam van den lieer H Harms in chef van den Dienst van Tractie en Mateit ionder te moeten noemen wyl deze th ontzaggelijk veel werk heeft getroost ii Kfveel voor de totstandkoming heeft bijl ln Het was dan ook den wensch der ujere bestuursleden dat de plechtige eerMe steenlegging door den heer Harms zou Iwrden venicht 0e heer Harms nam hierop den versierjien troffel op en metselde de steen vast selke voor hem wel ongewone bezigheid ijaoi aile aanwezigen met belangstelling erd evplgd en door enkele fotografen op gevoelige plaat werd vastgelegd De ioco buiigemeester spreekt Namena het gemeentebestuur voerde Mr gie Wift Wjjittii liet woord De waardeerenIe woonlN nu den heer den Boer hadden iMD 1 BWidi in de ooren geklonken Dank ftjj een vederty dsohe geest van begrypen BÜk ibi Gemeentebestuur en het bestuur I iiet Spaardersbad ia het mogelijk ge iden het bad in een weliswaar nog emOflale toestand te aanschouwen Spr gaf dat het bad formeel zonder overheidsin tot stand is gekomen maar wees erop de Gemeente inzake de verkoop van den PwwgTond toch wel zeer welwillend is ge BEURSÜVERZICHT JJe sterk gespannen internationale politieke situatie en de nog steeds aanhoudende vrees voor oorlog veroorzaakte op de internationale wisselmarkt een gevoel van groote onrust dat zich openbaarde door een flinke vraag naar dollars Het Amerikaansche devies dat te Londen Zaterdag nog werd ver Te Amsterdam werd het Amerikaansche ruilmiddel bü de opening vernomen op 1 87 voor welken prijs men in de open markt wilde koopen doch materiaal waa op dien PKys vrijwel niet voorbanden Toen 1 87 werd geboden begon het Nederlandsche egalisatiefonds materiaal af te geven Doch dit werd zoo vlot opgenomen dat het fonds achtereenvolgens zijn verkoopkoers verhoogde tot 187 en vervolgens tot 1 87 Ais ten kwam de prjjs een gazins tot ru t op 1 87 Zwitsersohe francs golden 41 90 k 41 94 Duitsche marken waren 74 60 a 74 80 De Scandinavische deviezen gedroegen zich in overeenstemming met het pond sterling Stilstaande vrachtauto aangereden Geringe schade Op den Kattensingel beeft een aanrijding gehad tusschen een autobus van Stoop s Reisbureau uit Den Haag en een aldaar geparkeerde vrachtauto van een GondBchen br andstoffenhandel aar De autobus had achter den vrachtwagen gestopt voor een tegenligger maar bij het opryden niet voldoende naar links uitgeweken waa door de botsing ontstond De zij en achterklep Van de vrachtauto bekwam schade terwijl van de autobus eenige ruiten braken Liever de woonwagen dan de cel De j oHtie heeft een woonwagenbewoner aangehouden die een boete van ƒ 4 had te betalen of 3 dagen hecbtenisstraf had te ondergaan De man verkoos zijn woonwagenverblyf boven dat in een cel een betaalde dus prompt Voor wielrijders uitgeweken Botsing met tegenligger Op den oprit van den Fluweelensingpl naar den Ooejanverwellendijk is een botsing ontstaan tusschen twee auto s doordat één der auto s komende van de Hchting Utrecht uit moest wijken voor eenige wielrijders en daardoor teveel naar link3 kwam Door de botsing met den tegenl ger ontstond gebade aan spatborden en treeplank AGENDA j Schouwburg Bioscoop De groote schaduw Thalia Theater Men gaf hem een geweer Réunie Bioscoop Heidi en Borneo 27 26 en 29 Sept Soc Ons Genoegen van 4 10 30 uur Ba Zo Ten 2 Bakkerij tentoonstelling met attracties 29 Sept IVs uur Veemarkt Rest Propagan da avond Ned Christen Vrouwenbond afd Gouda 27 Sept 8 uur Voorm Kazerne Cursus Transportkolonne Roode Kruis 8 Oct 8 uur v m Oefening Roode Kruis op het terrein der v m Kazerne De vrije oefeningen op de Cadetten marsch van de dames van Schoonhoven werden evenals de vrije oefeningen van Excelsior op de marsch Koning Voetbal i eer verdienstelijk uitgevoerd Beide vereenigingen hadden veel applaus in ontvangst te nemen De beste turners uit de Kring onder leiding vaji den heer Kok verzorgden de nummers brug en rekstok dat twee giansnummers waren Verscheidene goede krach ten bleken hieronder te schuilen die de oefeningen correct en beheerscht uitvoeren en waarvan nog veel goeds verwacht kan worden Beide nummers hadden dan ook een uitbundig applaus in ontvangst te nemen In den loop van den avond werd den he r Kok uit de Rotterdamsche Kring die bü de laatste kampioenschapswedstrijden vu i het K N G V het kampioenschap van Nederland behaalde met toepasselijke woorden een bloemenhulde gebracht waarbij de voorzitter de groote verdiensten van den heer Kok voor de Goudsche Turnkring Üet uitkomen Alles tezamen genomen was het weeleen mooie dag voor de Turnkring Goudti en Omstreken waar zeer zeker veel propaganda van uitgegaan is De uitslagen van de driekamp zijn als volgt Dames Ploegen van 12 1 O S S Zevenhuizen 271 pnt 2 Olympia Haastrecht 258 pnt beiden Ie prijs 3 T H O R Gouderak 238 4 pnt 4 T O O S Waddinxveen 231 pnt beiden 2e prijs Groepen van 6 1 Excelsior Gouda 134 pnt ie prija 2 D O S Schoonhoven 122 pnt 2e prijs 3 K D O I ekkerkerk 114 pnt 3e prijs Heeren Groepen van 12 1 T O O S Waddiiixvêen 279 pnt 2 Olympia Hau strecht 2 16 pnt 3 Excelsior Gouda 263 pnt 4 T H O R Gouderak 258H pnt allen lu prija Groepen van 6 Hercules 125 pnt 2e prijs LAATSTE BERICHTEN Zedenmisdrijf te Oss DEN BOSCH 26 Sept In hooger beroep heeft heden terechtgestaan wegens zedenmisdrijf de fabrikant Z uit Oss die veroordeeld was tot 2 jaar gevangenisstraf Het O M mr Massls elschte eveneens twee Jaar gevangenisstraf De uitspraak Is bepaald 10 October Dwondanka bleef hy groote waardeering Abentoor het werk dat hier door particuer initiatief is verricht Nog teveel hoort Gouda klanken van veelal ongemoInenie critlek op het gemeentebestuur it Gouda als kleine plaats loo n keurig ADYERTENTIEN Heden ontsliep zacht en kalm tot onze diepe droefheid onze lieve Vader Behuwden Grootvader HENDRIK CHRISTIAAN BLOEMENDAAL Ridder in de Orde van Oranje Nassau in den ouderdom van 79 jaren C HUPKlES BLOEMENDAAL J G HUPKES en Kinderen Doesburg 26 September 1936 De teraardebestelling zal plaats hebben op de Bijzondere Begraafplaats te l llecom op Donderdajr 29 September Vertrek van het aterfbuif te 1 uur 6495 t lö 6626 6616 6613 664S 6 ö78 tifi tA krggt is te danken aan betere opvat Va daèromtrent Hy hoopte dan ook dat burgarü zal toonen dat Gouda dit bad 7196 7212 7243 7266 7291 7296 7322 7 4lJ nllK ia en dat zÜ zooveel mogelyk steun i biyven verleenen Ket een woord van dank sloot de heer den r de plechtigheid de plaats van de eerste steenlegging een gedenksteen worden ingemetseld als vermoedelijke tekst 6705 6733 6 60 6792 6865 6868 6879 6931 694 6984 6999 7019 7070 7OÜ0 7094 7111 7374 7402 7419 7496 7525 7633 7537 76Mp 7901 7914 7920 7933 7967 8045 8046 m 7624 7667 7685 7745 7790 7823 7866 8M 8128 8187 8199 8278 8329 8376 8421 8438 8462 8671 8672 8692 8738 8779 8815 8B2i ï 830 8881 8923 8954 8994 8996 9017 9061 9067 9070 9108 9130 9131 9252 9284 9308 9355 9381 9390 9410 9424 9440 9541 9613 9625 9712 9776 9824 9835 9937 7 9988 9991 10099 1010610132 10133 lOlW 10144 1014 610173 10174 10183 10199 IfiM i0286 10264 10270 10371 10403 10494 IMM 10638 10Ö57 10673 10684 10600 10624 Itü 10645 10678 10691 10694 10737 10738 lOTti 10767 10771 10789 10847 10887 10928 IWM 10932 10936 10968 10969 10984 11136 n 11232 11267 11270 11350 11376 11402 lUlf 11437 11617 11527 11586 11656 11742 U8lt 11878 11887 11922 11929 11943 11 53 119S3 12040 12079 12161 12164 12178 12 98 122W 12284 12291 12414 12508 12643 12550 126Ï 12617 12631 12662 12680 12760 12764 VM 12834 12837 12930 12963 13012 13023 13Ö65 13069 13075 13082 13087 13090 13109 l32W 13207 13231 13269 13274 13357 13367 13 08 13661 13717 1377 13883 13905 13917 l30 13964 14024 14066 14090 14109 14163 14197 14200 14224 14252 14324 14366 38 14387 14471 14472 14475 14497 14514 Ul 14694 14718 14723 14752 14704 14769 148W 14818 14848 14852 14863 14916 14920 1493 14Ö83 16005 15013 15067 16073 1608 iS 15097 15114 mU 15158 162r 7 15827 m 1M17 15430 16519 16526 15628 16629 16543 16570 16683 15686 15589 156 15663 15763 5778 1©843 15861 15921 15968 16004 IfiOU 16049 16057 1609 UUOO 16245 162J 4 l y 16262 16275 16299 16313 16317 16320 W tï4l6 16421 16430 16442 16515 16620 16529 16566 16665 16655 1G678 16726 1 729 16 JJ 1f 75 16876 10877 16930 16931 1696 169 m c 17015 17050 703 7067 17065 171 17104 17136 17137 17206 17210 17214 n Vi22 17341 17344 17354 17885 17440 1 4 7462 17468 17469 17482 17612 17 Jji 17595 17610 17620 17686 17723 1775S l7 lj 17794 17838 17844 17845 17907 179H l JJ 7980 18010 18029 18079 18108 18112 Wa 18251 J8283 18281 18306 18330 1 Ï3 2 i it 366 18416 18426 18466 1J517 18524 18B48 18590 18611 18620 18636 18636 lfl647 18708 18715 18728 18736 187 J 18830 18889 18905 18903 19911 lA JS l 11 924 19955 20011 20012 20066 20 1 20215 20236 20336 20377 20379 m 0499 20518206 7 20701 20762 20778 J 20829 20832 20844 20860 20879 2089 2 21014 21058 21062 21185 21189 21193 2 21260 21256 21297 21305 21347 84 5 2 3M 21502 21514 21636 21537 2156 216 4 21648 21713 21746 2I7 8 21776 1 tl829 21869 21901 21937 21970 219 GHDENUCSTIBEN WISRD QELEK3D 26 SBFIIBMBER 1098 De steen wordt 55 c M breed en 25 c M MARETBERICHTBN 40 jariK ambtslubileum Ifeedeur P T T kantoor Gouda irdagavond heeft in de feestelyk verpostkamer van het postkantoor de plaats gevonden van den heer W BiolihuJB naar aanleiding van diens 40 ij mbtsjubileum Er was vtel belang doch daar de huldiging op verzoek Oifen jubilaris een intiem karakter droeg lUwniut ambtelyke kringen Behalve de in Ptteur en adjunct inspecteur uit den Haag W circa 100 ambtenaren van het kant i Gonda en ressort aanwezig jubilaris en zyn echtgenoote werden t en geschenken aangeboden terwijl KMllende sprekers het woord voerden Kaasmarkt Oudewater 36 Sept Aangevoerd 47 wagens 2115 stuks wegende 10575 kg Prijs ie srt 25 2e srt ƒ 23 24 Handel matig Veemarkt Rotterdam 26 Sept Aanvoer in tonaal 1660 stuks Vette runderen 520 vette kalveren 209 nuchtere kalveren 14 schapen en lammeren 3K1 varkens 665 1 bok Prijzen per K G Vette koeien Ie kw 74 2e kw 64 3e kw 44 54 Vette ossen Ie kw 72 2e kw 62 3e kw 46 56 Vette kalveren Ie kw 95 2e kw 86 3e kw 60 70 Varkens levend gewicht Ie kw 56 2 kw 55 3e kw 54 Schapen 43 35 2Ö per stuk 24 20 16 Lammeren 48 43 38 per stuk 15 12 10 Vette koeien en ossen aanvoer ruimer handel lui pryzen als Dinsdag Vette kalveren aanvoer iets lager handel stroef pr i sen lager Schapen en lammeren aanvoeriets lager handel slecht pry zen lager Varkens aanvoer grooter handel slecht prijzen stabiel TTTT DKN OMTREK Met diep leedwezen geven wÜ kennis van het overlijden van den heet HENDRIK CHRISTIAAN BLOEMENDAAL Ridder in de Orde van Oranje Nassau Mede Oprichter en President Commissaris van onze Vennootschap DE DlRECnIE DE N V GOUDSCHE MACHINEFABRIEK Gouda 26 September 1938 Bodegraven ÏKs Nedt rlandsche VereeniginK Bakkerszonen in Ter Gouw iwi8dag a s houdt de Nederlandsche nsenlglng van Bakkerszonen te dezer f in Café Restaurant Ter Gouw haar f rgadering Na deze jaarvergndering f 2 uur n m zal aanvangen vindt een eB plaats Als sprekers zyn lütgenoo WilÉ heeren Herm C Kloot uit Hanilein 9S de Jager uit Hilversum die reap zul behandelen de onderwerpen O taak n bakkerszoon in dezen tijd en Be W idlng en Bedrijfsresiltaten iJvMna de jaarvergadering brenfjen de dec congressisten een bezoek aan de toonstelling De Goud che Glazen vond8 vindt in Ter Gouw een lincr waarna alle deelnemers een bdzofk brengen aan de Ba Zo Ten 2 de eriitentc n i Mling in de Soc Ona Ge Bi verzoekt ons nog te melden dat de Teii 2 Torgenmiddag direc na de J ede opening door den loco burgemeesr r H P G M de Witt Wijnen voor WMlek geopend zal zyn VeettiKlarigfl echtvereenlging ngdag 28 September hoopt het echtJ G van TJunen4Heygen Com Ketel JJ hun 40 iarige echtvereeni ing te E N N U f m enket cÉ iÉpn voor Heeréi l Puums ONTVLEKKEN EN PERSEN f 1 80 STOOMEN EN PERSEN f 2 10 in plaats van ƒ lAty CHEMISCH REINIGEN EN MODELPERSEN f 2 95 REGENJASSEN EN OVERJASSEN STOOMEN vanaf f 2 35 WINTERJASSEN STOOMEN 2 85 DE PELIKAAN STOOMBRIJ EN VBRVSSH VANAF 1907 GOUDA TELEFOON 3066 KANTOOR FLUWEELEN SINGEL 21 Amerika OOUDBRAK De heer P van der Leeden benoemd tot gemeenteontvanger Ged Staten van de provincie Zuid Holland hebben met ingang van 1 October a s benoemd tot districta ontvanger voor de gemeenten Goudterak en Ouderkerk a d IJssel de heer P van der Leeden thans ontvanger van laatstgenoenjde gemeente Zooals bekend verwierp de gemeenteraad een en andermaal het voorstel van B en W om tot het benoemen van den heer Van der Leeden over te gaan Turnwedsrtiidcn en Cabaretavond stemmin hield In een Iwogst sportieve d Turnkrmg Goud 0 T l dag zv jaarlötache zaalwedrtrgd n 1 el tibouw Concordia te Haastrech A e li ï door omstandigheden de deelname nun 4B89 Tn de vorige lust stond 5809 met ïÖ De beraadslagringren te Londen gesloten Minister Wilson met een speciale opdracht naar Berlijn vertrokken LONDEN 26 Sept Minister Chamberlain heeft heden mede namens de Fransche ministers medegedeeld dat besloten is een persoonlijke mededeeling te doen over de Deraadslagringen aan den Duitschen Rljkskanseïier Minister Wilson is te dien einde naar Berlin vertrokken De Fransche ministers zyn naar Parys teruggekeerd Een officieel communiqué aan de pers spreekt alleen van op alle punten is overeenstemming bereikt Een oproep van President Roosevelt voor den vrede Hedenmorgen heeft president Roosevelt zich telegrafisch gewend tot Hitler Benesl Frankrijk en Engeland met een oproep voor het behoud van den vrede Hitler s vertrek uit Godesberg Zaterdagmiddag te ongeveer kwart voor drie is Hitler per extra trein uit Godesberg vertrokken In zyn gevolg bevonden zich Von Ribbentrop minister van Buitenlandsche Zaken Himmler chef van de S S en de Gestapo Dr Ley leider van het Arbeidsfront Ijützern chef van de S A Dr Goebbels minister van Propag anda en tal van andere vooraanstaande figuren van het Duitsche rifk Een lange rij auto s bracht den Rykskanselier en zijn gevolg naar het station Godesberg Uit ihet feit dat zooveel vooraanstaande Duitschers zich na Chamberlaind s vertrek in Hotel Dreesen bevonden leidt meh in sommige kringen af dat er Katerdgaochtend belangrijke besprekingen in genoemd hotel hebben plaatsgevonden Amerika bespoedigrt zijn militaire uitrusting Nieuwe credieten gevraagd De situatie in Europa heeft de leiding van leger en vloot m de Vereenigde Staten doen besluiten aan het Congres nieuwe credieten te vragen ten einde de militaire toe bereidaelen te versnellen Volgens de ew York Times zoudei deze credieten boven de reeds toegestane verscheiden millioenen dollars beloopen Het leger heeft nieuwe kanonnen noodig en de gemotoriseerde eenheden dienen verbeterd te worden Het nieuwe ontwerp omvat eveneens een verhooging van de effectieven met acht duizend man zoowel voor het geregelde leger als voor de nationale garde Ook worden fondsen gevraagd voor de vestiging van een basis voor de luelitvlQot watir ichijnlijk in Alaska Het departement van Oorlog heeft zoojuist bestellingen gedaan tot een totaal vai meer dan 2 millioen dollar op luchtai weergeschut Het Congres heeft verder een trediet van 25 millioen dollar verleend voor de organisatie van den luchtbeschermingsdienst Vyf millioen dollar daarvan züin onmiddellijk voor dit doel besteed Mexicaansche olie voor Duitschland Tankschepen laden te Tam pico De New York Times meldt uit Tampico dat twee tankschepen gisteren begonnen zyn met hei laden van petroleum welke bestemd is voor Duitechland De schepen zullen hun lading te HamburE losren De tankschepen zijti van Grieksche en Noorsche nationaliteit Veilig heidsmaatregelen in België Met het oog op de ontwikkeling der intematioale crisis en de militaire maatregelen welkp in verschillende landen getroffen zyn heeft de Belgische regeering besloten de beschermine van haar grondgebied te versterken Daartoe is zij overgegaan tot de terugroeping der militairen be In wefingelichte kringen te Brussel wordt vernomen dat Spaak de minister president en minister van buitenlandsehe zaken tydons gesprekken welke hü Zaterdag heeft gehad met de ambassadeurs van Frankrijk en GrootBrittannië den zaakgelastigde van Duitschland en den gezant der Nederlanden de berichten heeft bevestigd inzake de tenuitvoerlegging van zekere militaire maatregelen welke in geheel België zijn renomen Vestingweiken in iJwitserland De Zwitsersche Bondsraad volgt de gebeurterjisa n met kalmte In tegenstelling met zekere geruchten werd geen enkele militaire maatregel genomen Op een groote volksbyeenkomst te Bern heeft Minger ij leider van het militaire bondsdepartement een rede gehouden waarin hy zeide dat als een oorlog mocht uitbreken alles gereud zou zyn qm het leger op voet van oorlogte brengen en dat ook een Tgneraal z iu worden benoemd Een leider voor ons leger is in vredestijd niet düldbaar en evenmin noodig aldus Minger Hij betoogde voorts dat aan de grens reeds een groot aantal vestingwerken gereed gekomen is en dat dank zü de iiieuwe vapens die de laotste jaren werden aangefichsUt het weerstandsvermogen van het leger aanzienlijk is toegenomen VEILIG VERKEER j bevond zich de burgemeester Jhr dr C Q C Quarles van Ufford op het bordes Door 31 plaatselijke zangkoren teza en 1200 zangers en zangeressen Is onder leiding van den dirigent Pellx Kwast en met medewerking van het harmonieorkest Apeldoorn de Jubileum cantate van J Pelser gezopgen H M werd bij Haar verschijnen op het bordes door de duizenden belangstellenden buiten het Palelshek tïtet e ithotuslast gejuich begroet Na de uitvoering van de cantate welke een kwartier in beslag nam werden leden van het huldlglngs en het aubadecomlté aan Hare Majesteit voorgesteld waarna de Komngin den dirigent F Kwast haar bijzondere waardecrln g betuigde OnthuUing fontein LET OP MET OOG EN OOR WOOD UO VAM Oi PLUrStlUKE VERIIHiaiMG VOCM VUIG VIRXtU Een ministerieel vermaan Aan alle weggebniikei s In deze vei eersdagen waarop aan U webgebruikers voetgangers Zioowel als wieli ijders en bestuuixiers Viin motoivoeiiuigen weer eens duidelijk voor oogen woixit geiiouden hoeveel ix uw eilende en sdiade nog ieder jaai vea ooi zaitkt worden door roekeloosheid onvooraichtigheid en onoplettendheid by het verkeei meen ik niet beter te kunnen doen dan U ook niijnei zjjd3 nog eens nadrukkelijk te herinneren aan Uwe groote verantwoordelijkheid tegenover U zelven en tegenover Uwe medemensdien ik wsiatg U met de oveiiheid tot het verkrijgen van de grootst mogelijke veiliig heid op den weg mede te werken Vele ongieliikken zouden venneden worden indien iederen weggebiniiker steeds voor oogen stonden de gevolgen van een verkeerd gebruik van den weg en indien hij zidi daai om beijverde een igoed weg gebruiker te zijn Hoeveel leed am daaixJoor velen huisigezinnen bespaard kunnen blijven hoeveel sohade zou daardoor woi den vooilkomen De oveiiheid zorgt voor igoede wegen en verkeersvoorsohi iften Maar gij weggebiiiiikers hebt het tenslotte in de hand tot een werkelijk veilig verkeer te geraken Naast de mooie wagen en de vele verkeersregels en vooraohi iften Is noodig het ibesef bij de weggebruikers dat niet alleen de i egels en vooi söhriften moeten woixlen nivgeleefd maai ook steeds de noodige verkeerswellevendheid wolfde betracht De weig is niet voor één maar voor alle weggebruikem Eigen en anderer veiligiheid wordt gediend door het besef dat gy U steeds bevindt te midden vian andei en die ook hunne rechten mogen doen gelden Ik hoop dat deze enkele gedachte zal mogen bijdragen tot verwezenlijking van het doel van het Verbond van Vereenigingen voor Veilig Verkeer dat deze Verkeersdagen heeft igeoi ganiseerd een veilig verkeei Aldus ministeir Mr Dr Ir J A M van Biuui en in de Verkeerscourant Geen verlof of beweffingsvrijheid voor militairen In verband met de huidige omstandigheden Naar wij vernemen woi dt zooals verwacht Iron worden ondei de huidige omstandigheden aan miUtairen ni een verlof of bewegingsvrijheid meer verleend De Koninkiyke zomerresidentie huldigt onze Landsvrouwe Feestcantatie te Apeldoorn Binnen het kader der feestelUkheSen ter gelegenheid van het 10 jailge RegeerlngsjubUeum der Koningin heeft de Koninklij ke zomerresldenüe Zaterdag onze Landsvrouwe haar hulde gebracht Op tal van plaatsen waren versleringen en Uluminayes aangebracht sierlijke eerepoorten overkoepelden kruispunten van wegen en tal van gebouwen winkels en vUla s baden des avonds hun rijk gedecoreerde gevels en tuinen in een zee van licht De tuinstad was In een sprookjesstad gemetamorphoseetd Huls aan huis wapperden de nationale kleuren Reeds vroeg In den ochtend heerschte er een enorme drukte duizenden bezoekers zijn per trein of per autobus naar Apeldoorn gekomen om getuige te zijn van dezen feestelijlcen dE Een der planspunten van dea ochtend te de aubade voor H M del oningbi op het palels Het Loo welke om 10 uur aanving Tot het gevolg van H M behoorden Om 12 uur had op het Emmaplein de onthulling plaats van een fontein aangeboden door de plaatselijke afd van De Prlncevlag met medewerking van de burgerij Namens de plaatselijke afdeeling heeft de heer mr J A M van Oorschot de fontein welke ter herinnering aan het 4ü jarige Regeeringsjublleum is opgericht aan het gemeentebestuur overgedragen Namens het gemeentebestuur legde de burgemeester Jhr dr C G C Quarles van Ufford een krans bU het monument Tijdens de bezichtiging vaji de Wilhelminatonteln op het Emmaplein heeft het jongte lid van De Prlncevlag Loesje van Oorschot H M een tuil bloemen aangeboden Tijdens de ochtenduren werd aan de leerlingen der lagere scholen n schoolfeest aangeboden waarbij ruim 670U schoolkinderen optractaties werden onthaald s Avonds heeft H M de Koningin een tweeden rondrit door de gemeente gemaakt om de feestversieringen en de feeërieke illuminaties in oogenschouw te nemen Wintwdienst bü de Spoorwegen Geen principie te wijzigingen i den tjeinenloop De dienstregeling van de Nederlandsche Spoorwegen die op 15 Mei J l is ingevoerd en waarbij zeer belangrijke wijzigingen werden ftangebracht heeft zóó uitstekend voldaan dat voor den aanstaanden winter geen principieele wijzigingen in den treinenloop behoeven te worden ingevoerd PROF Mr a M TELDERS VoOTzitter van de Liberale StaAtsparty In de Zaterdag te Amsterdam gehouden bultengewoïïp algemeene vergadering van de Liberale Staatspartij is prof mr B M Telders te Lelden bij enkele candid aatstelling tot voorzitter gekozen In zijn openingswoord wees de aftredende voorzitter mr W O Wendelaar op den buitengewoon moeilijken internationalen toestand en sprak daarbij dehoc uit dat de Vrede bewaard zal blijven k In gevoelvolle woorden herdacht spreker het overlijden van mr P Droogleever Portuyn In Wlen de Liberale partij een overtuigd medestander heeft verloren In het bijzonder wees spr op hetgeen mr Droogleever Fortuyn als lid van het hoofdbestuur en van het dagclijksch bestuur voor de partij heeft gedaan De Liberale Partij al zijn nagedachtenis steeds in eere hpuden De vergadering hoorde deze woorden staande aan Na de verkiezing van den nieuwen voorzitter richtte mr Wendelaar enkele woorden van waardeering tot den eerevoorzitter mr Fock en tot zijn naaste medewerkers en installeerde vervplgens prof Teldera als voorzitter van de partij waarbij hij gelegenheid Tond te wijzen op de nationale eenheid welke gebleken is bij de viering van het veertig jarig regeeringsjubileum van H M de Konmgin De heer Wendelaar sprak de hoop uit dat de Liberale Partij even eendrachtig achter zijn nieuwen leider zal staan Prof Telders dankte hierna de vergadering voor het In hem gestelde vertrouwen en gaf de verzekering dat hfl geschraagd door zijn in t diepst van zijn ziel gewortelde liberale levensovertuiging al zijn krachten zal Inspannen om aan het liberalisme de plaats te geven welke het toekomt Mr Be Boer bracht vervolgens aan den aftredenden voorzitter dank voor de veïe opofferingen weifce deze zich voor de partij heelt getroost en voor het vele werk dat hij in zoo moeilijke jaren In het belang van de Liberale Partij heelt verricht De vergadering stemde door een warm applaus met deze woorden in en bracht den aftredende voorzitter staande een ovatie Beperking van den kaasinvoer De drie centrale landbouworganisaties i hebben het navolgende telegram aan den min ster van econoAiilsche zaken gezonden Belgische maatregelen nopens beperIcir g kaasinvoer veroorzaken in veehou lerskringen groote ongerustheid Centrale landbouworganisaties dringen er bij uwe Excellentie met klem op aan tegen d ze betdry f aontwrichtende maatregï lèn krachtig stelling te nemen De Indiëvlucht van Ir J E V de Kok en alles was w aa laoord De heeren De Kok en Schmidt Crans zouden van Karachi doorvliegen nilarJodhpur In verband met het Dultsch Tsjechische conflict en de onzekerheid over het verloop hiervan heeft de heerDe Kok er de voorketu aan gegeven naarNederland 1 erug te keeren Morgen zal de terugtocht worden aanvaard volgens te s Oravenhage ontvangen telegram zijn de vliegers gistereh te Kade hofdames jkvr D H van Tete jkvr Tachl aangekomen Het weer is prachtig A Baronesse Schlmmelpenmnck van der Oye J H F graaf Dumonceau opperceremoniemeester mr F F baron de Smeth hofmaarschalk C S Sixma baron van Heemstra particulier secretaris Jhr A J B van Suchtelen van de Haare Intendant enopperhoutvester de jageimeester W Brantsma en de houtvesters jhr ir W G RöeU en Mulder Eveneens Ir A Heldring teiaardebesteld Mr Chr F van Eeghen voerde het woord Op den Nieuwen Zijds Voorburgwal hingen Zaterdagmorgen de vlaggen half stok Om één uur werd op de begraafplaats Zorgvlled an den Amsteldljk ter aarde besteld het stoffelijk overschot van ir A Holdring directeur van het Algemeen Handelsblad In verband hiermede waren de bureaux van dit blad van £ a uur gesloten en zoo was ook het talrijke personeel van de verschillende afdeellngen In de gelegenheid de begrafenis van den beminden chef bij te wonen Overeenkomstig den wensch van den overledene was de plechtigheid zoo sober mogelijk gehouden Slechts een drietal sprekers voerde het woord Mr Chr P van Eeghen voorzitter van het college van commissarissen van het Alg Handelsblad schetste de verslagenheid die in ruimen kring door dit overlijden gewekt is Voor zichzelf voegde hij er aan toe dat dit einde van een vriendschap van meer dan vijf en dertig jaar voor hem een zwaar gemis is Toen Heldring zich in 1922 op acht en veertigjarigen leeftijd aan bet Handelsblad verbond waren zijn groote gaven nog niet algemeen bekend Zijn levensbestemming heeft hij bij dit blad gevonden Het Handelsblad kan Heldring niet dankbaar genoeg zijn voor hetgeen hij in de zestien zoo bewogen jaren voor de krant heeft gedaan En er laat zich geen betere plaats vgn werkzaamheid denken voor hem met zUn encyclopaedlsche kennis en zijn levendigen geest wiens belangstelling gelijkelijk naar verleden en toekomst uitging en die zich gelijkelijk scheen thuis te gevoelen in de realia als in de humanlorta De redactie der krant vond in hem het bezonken oordeel van iemand wiens ongewone schrijverstalent ging julBt in de richting van het Journalistieke haar administratie had de aanhoudende aandacht van zijn systematischen geest aan haar techmschen dienst kwam zijn industrieele ervaring in ruime mate ten goede Geen wonder dan ook dat in alle afdeellngen der krant de behoefte leefde Heldring aan deze plaats met enkele woorden te herdenken Mr van Eeghen deed dit dan thans als uit aller naam en gaf er ook zijnerzijds uiting aan hoezeer de overleden directeur al deze jaren heeft gedeeld In het wel en wee van allen die aan de krant zijn verbonden Lux ot Libertas de kernspreuk waar onder het Handelsblad in 1828 verscheen herstelde Heldring in 1928 Hij gaf daarmede zlJn hooge opvatting te kennen van hetgeen een courant moet zijn Lux et Libertas mogen de woorden zijn die we hem meegeven op deze plaats Bevrijd van de zorgen dezer aarde beschljne hem hooger licht in de hoede van dien Vader wien zijn ziel bevolen zij Daarna voerde het woord de heer J W Henny voorzitter van do vereeniglng van uitgevers van dagbladen De Nederlandsche Dagbladpers Derde spreker was Ir G L Tegelberfe namens de maatschappij de Konddt waarvan ir Heldring president commissaris was MWWWI Zenuwpijnen overal Van die verschietende pijnen dan hier dan daar Ze bli Vfti J w g n t één of tweo van d AKKERTJES i olgem recept van Apotheker Dumviyt AKKER CACHETS GEMENGDE BERICHTEN Doodelljk ongeval bij Werkspoor Zaterdagmorgen is In loods 1 staande op de terreinen van Werkspoor in de Oostenburgermlddenstraat in Amsterdam een noodlottig ongeval gebeurd dat den M jari en J P het leven heeft gekost In loods 1 waar gewerkt wordt aan motoren staat een loopkraan welke op luchtralis loopt De motoren van deze kraan moeten regelmatig worden gesmeerd en hiervoor was J P aangewezen Het was gewoonte dat de man die zich daartoe naar boven begaf den bestuurder van de hljschkraan waarschuwt zoodat deze de machine zoolang niet in werking stelt P had verzuimd den bestuurder te Waarschuwen en toen hij boven bezig was de motoren te smeren zette de bestuurder den loopkraan in beweging met het noodlottig gevolg dat P vier vingers van de rechterhand werden afgereden t e man kon zich nu niet meer vasthouden en stortte met het hoofd op den betonnen vloer Hij brak hij zijn val de nekwervels en was op slag dood Kind onder vallende glerbak geraaktToen Zondagavond tusschen half acht en acht uur het vierjarige dochtertje van de lamiüe A Jenner te Hoogland óp de boerderij van den landbouwer D van t Klooster aan het spelen was had het kind het ongeluk tegen een glerbak te loopen Het gevolg was dat de bak omviel en het hoofd van het kind verpletterd werd zoodat de dood onmiddei IJjk intrad De kinderverlamming Te Dedemsvaart is bij een ö jaxigen jongen kinderverlamming geconsiiiteerd Öe patiënt is naar een ziekenhuis te 0ronlngen overgebracht Te Werkendam doet zich bU een l jarlg kind van schipper O Versluia kinderverlamming voor Het kind is naar een ziekenhuis te Breda vervoerd RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT 26 September Zwakke tot matige wind uit Noordelijke richtingen Licht bewolkt Weinig of geen neerslag Weinig veranderinw in temperatuur t De onbewaakte overwegen Geeni fluitsignalen Ter voldoening aan de in den Raad van 13 September j l gedane toezegging hebben B en W met de Directie der Nederlandsche Spoorwegen geconfereerd over te nemen maatregelen ter voorkoming van ongelukken bij het pasaeeren van onbewaakte I overwegen Heeds verschillende malen werd genoemde Directie gewezen op het groote gevaar dat de onbewaakte overwegen in de nabijheid van de stad opleveren en op de noodzakelijkheid dat tot bewaking er van moet worden overgegaan zonder resultaat evenwel Om toch te bereiken dat de ongelukken tot ee t minimum gereduceerd blijven wendden B en W zich bij schrijven d d 24 25 Juni wederom tot de Nederlandsche Spoorwegen met het volgende I In verband met meerdere ongelukken van ernstirgen aard by het paaseeren van I onbewaakte overwegen in en nabij deze i gemeente zouden w j het zeer op prijs 1 stellen indien als een der maatregelen I ter voorkoming daarvan aan de trein I machinisten zou kunnen worden opge 1 dragen regel mï ig voor hei passeeren Ider overwegen tijdig seinen te geven Onder verwijzing naar het Algemeen lieglement voor den Dienst op de SpOorwe rieel namens de Directie der Nederlandsche Spoorwegen o m By eenige oplettendheid zyn bü ie door U bedoelde overwegen naderende treinen of rangeerdeelen behoorly k waarneembaar Wij moeten bezwaar maken de machinisten op te dragen steeds voor het paaseerem van niet bewaakte overwegen fluitseinen te geven omdat hierdoor de dienst van het personeel vooral bij avorid te zwaar belast zou worden In de vergadering van 23 Mei 1938 verzocht de heer P D Muylwijk mede in verblind met het aan den oud wethouder wijlen den he r J A Donker overkomen doodelijk ongeval de aaridacht van de Nederlandsche Spoorwegen nogmaals te vestigen op dt jioodzakelijkheid om signaal te geven by Onbewaakte overwegen Aan dezen wensch gaven B en W gevolg waarin zij o m opmerkten dnt de snelheid der treinen met ingang van 15 Mei j l sterk is opgevoerd en dé dectrischrf en dieseltreinen byna geruischloos rijden waarna nogmaals met klem verzocht ward e treinbestuurders op te dragen h alia onbewaakte overwegen behoorlijke signaSci te geven Opnieuw werd een afwijzend an woc id ontvangen Het komt B en W niet wenschelijk voor thans opnieuw by de Spoorwegen ia n te dringen öp het geven v ii ignaler by onbewaakte ovciwegen O W V Elfhoeven Groote belangstelling Zooals te verwachten vie was er van de zijde der Elfhoeven leden veel belangstelling voor den be stuurs wedstrijd welke Zondag j l gehouden ia Wat eigenlijk niet verwacht werd de zeilers van naam kwamen in de staart terecht en konden slechts de laatste plaatsen bezetten Mogelijk deed hier de geringe windkracht en toevalligheden der vlagen hun invloed gelden Of zouden de prominente zeilers van vveleer thans door anderen overvleugeld worden In ieder geval kan als vaststaand worden aangenomen dat de zeilers van Elfhopven elkaar partij kunnen geven De uitslag was l H E de Kok voorzitter met Ame Virile die voor de tweede keer achtereenvolgens den wisselbeker won 2 W J Steenland commissaris van materiaal met Zomerdroom 3 J Boer commissaris met Zonneitind 4 B L van Veen penningmeester met Sonnevaert 5 P H Woerlee commissaris met Vedüte 6 N H van Schelven secretaris met Hilda UI 7 J L Hulleman vice voorzitter met Annie SubBWie Christelijke H aS Alphen a d Rijn Afwijzende beschikking Het bestuur der Ghristelyke Hoogere Burgerschool te Alphen a d Rijn heeft tot den Raad het verzoek gericht hem over het jaar 19137 een subsidie toe te kennen van 3 maal ƒ 33 48 is ƒ 100 44 voor drie Goudsche leerlingen die van 1 September tot en met 31 December 1937 genoemde school hebben bezocht Aangezien echter het verleenen van subsidie door gemeenten aan het bijzonder middelbaar onderwys niet verplichtend is en B en W tegenover een ander verzoek het standpunt hebben ingenomen dat de financiën dezer gemeente het verleenen van onverplichte onderwijssubsidies niet toelaten stellen zjj den Raad voor op bovenomschreven verzoek afwijzend te beschikken Goudsche Vereeniging voor Gezondheidskolon ten Koloniehuia de Bysterbosch te Kpe De collecte die Zaterdag U September werd gehouden ten bate on de Byster bosch heeft opgebracht ƒ 209 Met groote ingenomenheid bericht b bestuur voorts dat de Directie van de M V Z de opbrengst der entiee s voor lU ha 1 zichtiging van het kantoorgebouw heeft verdubbeld waardoor de GiJdsche G jzond j heidskolonie als haar aandeel ruim f BC mocht ontvangen Afd Gouda R K Staat p rtö Het bestuur van de afd Gouda de lï K Staatspartij is na gehouden functievevjee w m rweBtelci G Weck K ling alB volgt amBi eBtol i