Goudsche Courant, donderdag 15 december 1938

14 Dec 16 Dec Officieel 8 69 8 69 78 86 78 86 4 88 A 4 83 Ml 31 01 31 01 41 64 41 64 38 67 38 40 44 27 4i 30 43 20 43 20 1 84 M 1 84V Geld l Liiw ƒ 11 13 i rundaraii ƒ lÖO 220 46 nuchtere kalveren ƒ B 11 8 schapeli ƒ 10 12 16 bokken tff eiten ƒ 2 6 per stuk Handel stug Kuamarkt Gouda 15 Dec Aanvoer 1Ö7 partyen Pryzen lé kw met r m 26 7 idem 2e kw ƒ 24 2ö zware tot ƒ 28 Handel matig Crisisaförek 9 6 cent MipREN Aanvoer llli BOO stuks Prijzen kipeieren ƒ 4 4 7ö kleine kipeleren ƒ 3 36 4 eendeieten ƒ 2 TO 3 2B per 100 stuks iHandel willig BOTEK Aanvflpr 141 ponden Prijzen Goeboter 80 85 et weiboter 75 80 et p pond Handel vluji Co p Zuid Hotlandsche Eierveillng ti A te Gouda 15 Dec Aanvoer 106 500 kipeiea n prijzen 5658 K G ƒ 3 90 05 58 60 K G ƒ 4 05 4 50 60j62 K G 4 50 4 75 62 70 K G ƒ 4 75 5 20 bruine 58 70 K G ƒ 4 20 5 40 kleine ciere ƒ 3 40 3 85 per 100 st Eendejeren Aanvoer 1500 stuks Prijzen ƒ 2 70 3 00 per 100 stuks NederlandBche Boternoteering Dn crtmmissiei Oteeriiig van Nederl bn Ier is heden vwiljesteld pp 7 cent Deensche Botemoteerin Op boterpoteesiïig Kopenhagen is heden vastjTP stèld op 261 kr ie f 2 SPORT EN WEDSTRIJDEN VOETbAL Programma voor Zondag Kon Ned Voetbalbond AFDEELING I 1 klasse KFC Xerxes Blauw Wit DWS Sparta HBS ADO Hermes DVS Stormvogels CW AFDEELING II Ie klasse VÜC VSV DOS RFC DHC Haarlem Feijenoord t Gooi 2e klasse A ODS Overmaas Quick BEC OCfuda Velox HW UW UVS BMT 3e klasse B Hot Noorden RVC Hoek van Holland ONA The Rising Hope EDS DDC Tonegldo Cromvliet VIOS 3e klasse C Fortuna Coal Olymiria Laakkwartier DHS Steeds Hooger VOC Martinlt OW Steeds Volharden 4e klasse A Waddlnxveen Roodenburg BTC TONA Boskoopsche Boys SportmaJi Bodegraven HDV DSO Wassenaar 4 4e klasse C VOOEL Te Werve Schoon hoven Delft GSV OB MaasstraatZwart Blauw DVS DUNO 4e klasse F PVC Woerden EAC Moot drecht Gouderak SMchtïJobe Boys Haastrecht Utrecht Lekkerkerk Oudewater 4e klasse Hf Ammerstolsche SV Dilettant Transvalla DLVS DINDUA DJS CKO Floriseaïit Schiedam Bolnes 4e klasse I 8W Merwestad EBOHiPapendrecht ris Oravenreol OSS Merwede Zwervef Reserve 2e klasse A Scheveningen 2 HBS 3 VUC S ouda 2 BEC 2 Alphen 2 DHC 3 Quick 2 ADO 4 HW 2 Reserve 3e klasse D VOC 2 DHS 2 Olympia 2 GSV 2 ONA 2 Schoonho ven 2 CW 3 Gouda 3 AFDEELING Hl Ie klasse Quick AOOW EnschedéNEC Hengelo Wagenlngen Heracles Tubantia Go Ahead ZAC AFDEELING IV Ie klasse Eindhoven Roermond Willem II NOAD BW LONGA NAC MW AFDEELING V Ie klasse FVC Leeuwarden GVAV HSC Velocltas Heerenveen Stieek Be Quick Veendam Achilles GoudSche Voetbalbond Ie klasse Moercapelle l Groeneweg 1 Nleuwveen 3 GrootsAmmers l Bergambacht 1 Gouda 4 Overgangsklasse Olympia 3 Gouderak 2 Il uur Zwervers 2 ONA 4 Nleuwerkerk 2 Dilettant 2 Nieuwkoop l Lekkerkerk 2 2e klasse A Nieuwveen a Gouda 5 Oudewater 2 Haastrecht 2 Voorwaart 1 Olympia 4 ONA Boak Boys 2 ii u 2e klasse B Gouderak Ouderkerk i Schoonhoven 3 Olympia ö 12 uur ONA 6GSV 4 11 uur I 3e klasse A Otoeneweg 2 Zwervers 3 Bosk Boys 3 Moercapelle 2 12 uur Gouda 6 Nleuwerkerk 3 11 uur Moor drecht 3 GSV ö ii 3ü uur 3e klasse B Qroot Ammers 2 Bergambacht 2 GSV 6 Groeneweg 3 u uur Ammerstol 3 Stolwijk 2 11 30 uur Ouder kerk aHaastrecht 3 GEMENGDE BERICHTEN rOESTANDEN AAN DE GRENSALS IN OORLOGSTIJD Verbeten strijd tuaschen douane j en menschensmokkelaars Onder een lading Kerstboomen ons land binnengekomen Men schrütt uit Nijmegen Het is nog niet zoo lang geleden dat er geklaagd werd dat de bewaking van onze langsgrenzen veel te wenschen overliet Het was waarlijk geen moeiiyko opdracht om zonder aan controle onderworpen te worden ons land blnneni te komen en de smokkelhandel tierde welig Toen brachten de Jodenvervolgingen In Duitschland een stroom van vluchtelingen in de richting van ons land en daarmede de noodzakelijkheid om met spoed afdoende maatregelen voor de bewaking van do grenzen te nemen De marechaussee werd over liet geheele grensgebied verdeeld en met militaire politie en militairen van de grenstroep pen versterkt En thans kan men met recht tot de gevolgtrekking komen dat het meer aan toeval of stom geluk Is toe te schrijven indien een vluchteling er Ln slaagt clandestien in ons land te komen Het in den winter gewoonlijk zoo stlUe en rustige Berg eji Dal biedt thans een i beeld van bedrijvigheid De grens loopt hier zeer onregelmatig Zoo is bijvoor beeld een deel van den tuin vaa het groote Hotel Berg en Dal Dultsch gebied en daarover zijn al heel wat moeilijk heden gerezen omdat de Dultsche auto ritoiten niet willen toestaan dat hotelgasten die er nu niet zijn omdat het hotel des winters gesloten Is zonder geldlgen pas ln het Dultsche gedeelte van den tuin wandelen En zelfs heeft men het noodtg geoordeeld er een draad versperring aan te brengen Meer naar het Oosten den weg naar Wijler langs den Holdeum yormt de linkerzijde van den weg de grens en dat gaat zoo door tot aan Zljffllch toe Men heeft tal van I zijwegen die op dezen weg uitkomen o a naar den bekenden Dulvelsberg die op Duitsch gebied gelegen is Wij herinneren ons niet daar vroeger ooit een Dultschen douanebeambte gezien te hebben Tegenwoordig is daar een zeer strenge bewaking van douane en politie Niet alleen de hoofdwegen maar ook de biimenwegen staan onder voortdurend ttoezicht mqar afdoende zou dat zeker iniet wezen j De grenabewoners die van het smokkelen een beroep gemaakt hebben weten j altUd nog wel een gaatje te vinden waar i door zij kunnen ontsnappen En deze lie den hebben als bü intuïtie toen de Jo i denvervolging begon begrepen dat er 1 iets te verdienen viel Inderdaad Is dat j ook in de eerste dagen het geval geweest en enkele zeer gladde vogels zullen er nog wel in slagen nu en dan een bulten i kansje te hebben Want nu worden geen t waren gesmokkeld thans is de gewiekste en fortuinlijke smokkelaar hij die den menschensmokkel met succes uitoefent Aan een ander gedeelte van de grens Men schrijft uit Venlo Naar aanleiding van de loopende geruchten dat langs de NoordLimburgsch Dultsche grens Joodsche vluchtelingen imer tientallen tegelijk ons land worden ibinnengesmokkeld hebben wij een ondfjzoek ingesteld i Het spreekt vanzelf dat de met de 1 grensbewaking belaste autoriteiten en j ambtenaren hot gerucht met de meeste j beslistheid naar het rijk der fabel ver wijzen Naar hun oordeel wordt de grens dag en nacht streng bewaakt De uittocht der Joden uit DultschlBnHIs vrij mits zij maar geen gelSaJSïSmeenemen m het Dultache SS 5hebben zij dus geen gevaar te SSi Wat betekent het nu voor deze vïuci lingen om van de Dulteche grensSretuit de Nederlandsche grensstrookS I spieden en op een gunstig oogenbUk over te wippen B= uiut e Dit wil echter nog niet zeggen dat d vluchteling er dan ook ln al slagen J verder het land ln te komen aaSzS de controle zich ook verderop utUtwl en vooral de streng bewaakte MaasZ bijna onoverkomelijke hindernis Vonm Zoo namen wij kennis van verschiUm de trucs welke ln dit verband door di smokkelaars worden toegepast Zoo zouden zich b v bU een Jachtpartii ln de wlldrUke Llmburgsch DultschP grensstreek een tweetal uitgewekfen Jo den bij de wllddrijvers hebben gevoegd en met dezen achter het wild MeS ongehinderd door de gevaarlijke grens zone zijn gewandeld Met behulp van Z roeibootjc aijn de beide vluchtelingen dr Maas overgestoken waardoor zij de vaste overgangen vermeden en daarmede aan de controle der rivierbewakers ontsnaj In een ander geval zag een Dultache Jood met zijn echtgenoote plat liggende op een vrachtauto onder een ladlna Kerstboomen die in de grensstreek w2 gekapt kans aan het spiedend Mg £ grensbewakers te ontsnapen In nog enkele andere gevallen reed een smqkkei chauffeur met iiiii vrachtauto naar de ln de nabijheid van de Dultsche grens gelegen lantferen zoogenaamd om vruciiten van het land te halen Bij terugkeer vond een vluchteling onder een lading bloemkool ja zelfs onder mest en onder afval een veilige schuUpdaats KADIO PROGRAMMA r geen aanvraag voor een uitweg geweigerd doch men kan niet verlangen dat langs de verkeerswegen In het vlakke land maur overal hulzen worden gebouwd en toegangen tot den verkeersweg geschapen De gronden In de polders ondergaan door modernen wegenaanleg een aanmerkelijke waardevermeerdering waartegenover de enkele centen per hectare aan meerdere polderlasten in het niet verzinken Van 21 polders komt er voor elf de verhooging als gevolg van aanleg van provinciale wegen op nog geen 10 cent per hectare voor 18 van de 21 blijft zij beneden de 15 cent en voor 3 polders komt zij neer op oen verhooging van 16 cent Af schat ting daarentegen zou do provinciale begrooting met 20 ooü belasten Spr moet op grond van een en ander de aanneming van de motie ernstig ontraden Na dupliek van den heer De Bruin wordt de motie van Voorst tot Voorst met 42 tegen 27 stemmen aangenomen Subsidie herstel van monumenten Bil het voorstel tot het verleonen van provinciale subsidie in de kosten van herstel van monumenten hebben de heeren Helemans c h en Van Asch van Wijck a r bezwaar gemaakt tegen het stellen van bijzondere voorwaarden aan sommige subsidies De heer Sandlfort s d sloot zich daarzlj aan en was van oordeel dat dergelijke voorwaarden vooi allen behoorden te gelden Middag vergadering Na de heropening der vergadering wordt de behandeling voortgezet van het voorstel van Gedeputeerde Staten tot het verleenen van provinciale subsidies in de kosten van herstel van monumenten van geschiedenis en of kunst De heer Schmal Ged Staten zegt dat zooveel mogclük met de wonschen van de verschillende sprekers rekening zal worden gehouden Spr gelooft nlot dat de toestand zoo ernstig is als door de sprekers is afgeschilderd Eerst moet het Rijk subsidie verleenen en dan yolgt eventueel de provincie Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen Aan de orde Is een voorstel tot bijdrage in de kosten van droogmaking van den Noordschen Buurterpoldcr onder de gemeente Zevenhoven De heer Fohner c h wonscht meer gegevens Hij juicht dit bolangrijke plaij van werkverschaffing toe en heeft geen bezwaren tegen een provinciale bijdrage van ƒ 85 500 zooals is voorgesteld Spr dringt aan op een recht van voorkoop dat moet worden toegekend aan de eigenaren van gronden bij dit plan betrokken JuStitie inval bij Commissionair in effecten te Amsterdam Er zou een teltort van ƒ 50 000 zijn Boekhouding voor onderzoek in beslag genomen De Amsterdamsche rechtercommissa ris mr Surlngar de officier van justitlQ mr H A Wassenbergh d inspecteitfvan politie Dijkstra de rijks accountant Stil en eenige rechercheurs hebben te Amsterdam een inval gedaan bij den commissionnair In effecten p j K Jr Er waren gegevenü en inlichtingen bjj de justitie binnengekomen waarnit zou blijken dat K dl ebehalve commissionnair in effecten ook directeur is vaïi de N V Petra Prima en dat hij als directeur van deze N V opzettelijk wederrechtelijk zou hebben beschikt over eén deel der gelden der N V Er zou een tekort zi van ongeveer 50000 gulden dat door K zelf in lijn eigen zaak zou zijn gebruikt De N V Petra Prima houdt zich bezig met het exploiteeren van onroerende goederen en aanverwante zaken en Is gevestigd Prinsengracht 701 recht tegeiiover het Paleis van Justitie in de hoofd LAAXSTK BBRICHTE N De Koninjfin Emnia te Emmerik minf ehouden Devlezensmokke laars aan boord De douane to Emmerik Is op het spoor gekomen van wat zij zelf noemt een devl ezensmokkela arsbende Aan boord van het stoomschip Koningin Emma van de Ne fflandsche StoombootrcedorU welke onderneming de verbinding onderhoudt van Rotterdam met de diverse Rijnhavens zou deze bende onder de opvarenden zi n ontdekt Er zijn verscheidene arrestaties verricht De gearresteerden zijn te Dusseldorp opgesloten Het schip dat aanvankelijk werd vastgehouden schilnt nog niet vrijgegeven te zijn De politie te Emmerik weigert nadere inlichtingen over deze affaire te geven Aanbestedir ji verhardingen r ksweg Den Haag Utrecht Df Rijkswaterstaat heeft aanbesteed het aiibrengen van verhardingen op twee ge declten vt n den weg no 12 van het Rijks egenplan 1938 s Gravenhage Utrecht de Kkmp Arnhem onder de gemeenten Xwiiiiimerdam Bodegraven Langeruigeweir c Waarder Barwoutswaarder en WoerI df met bykomende werken in twee p r j eeelen Laagste inschryfster was de N V HoU I landsche Beton Mij te s Gravenhage voor 574 600 Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN Londen Berlijn Parijs Brussel Zwitserland Kopenhagen Stockholm Oslo New York Vriid K 16 December nilvermim I 1875 on m M Alp mten Programma verzorgd door de NCRV R Sfhriftlezlng meditatie 8lB W vifht T gramofoon O ift t 45 Gehi rwonficl pn 1030 Morgendierst U Gramfi f on U 20 Cellnvoordrarlit met pianobe Tlpjding pn gramofoon 2 Tlerichjon 12 15 Zang met pianobepe ei hijr n im niofoyn 12 i5 Gramofoon 1 30 QuintoÜi er gramofoon 2 3 55 Thrifit Ie tuur 1Vervolg concert pn gmmofoon 4 TiV Fiofoon 4 15 7ang met pianob gelei8iTif cframofoon 5 Gratiofoon ti Sfl Kop Fxt t en rtimrfoon 6 S0 Bericht n h er na niuserie voor tuinliefliebtiers 7 Re richten 7 15 Literaire rausprlG 74 1 G iiofo i S PtW hten ANP herhallr SOSBorichter S IÓ De Koninklijke Zanvereeniging Excelsior h Rcsi lPiiH ikot rri nli f n 9 4 1 CaiisMf Ga e opfrave Christug komt bekeert U 10 OF l cri litPn ANP 10 10 rerdpnki ff lan P Grootf Trek c i tcrspraak door IWni rpr rolyn 11 Gramofoon 11 50 1 hrift G7tng lïilvfrs im II 301 M 8 VARA 10 VPRO 12 WRO 4 VARA 7 30 VP RO 9 VAR 10 40 VPRO 11 12 VARM 8 Gramofoo 8 05 E smeralda ra P 16 Berichten 8 30 Gramofoon KI Mor CFnw diiig 10 20 Gramofoon II npclamatie 11 20 VARA drkest 1 15 A P OAmusementsorkest 2 Het Lyn vio 2 40 Modepraatje 3 Variété orn rramma 4 Gramofoon 4 i0 OT e spe R Voor de kirderen 5 30 Gramofcon T o Ramblers 6 28 B richtön 6 35 Let terkundig overzicht 6 50 Gramofoon 7 VARAKalender 7 05 Causerie Nog enkelp Fransche caricaturisten 7 23 Beric Mi ANP 7 30 Toespraak over Weldadigheid r ostzegels 7 35 Causerie Wat en hoe ri oven wy 8 Cello en pjano 8 30 Gra mofoon 8 40 Causerie Advent fv Krrs P is in Zwitserland 9 VARA RtriV or st en eoliate 9 45 Derlamatie lO Ka t igia 1 0 Beri ht n ANP l Avondwiiding U Pianoduttten UM J izzmuzlek gr 11 55 12 Gramofoon BEURSOVERZICHT Op de vjisselmarkt te Amsterdam was de Nederlandsche Gulden ten opzichte van dt overige toonaangevende deviezen yat zwakker gestemd doch dit d ent hoofdzak lijk te worden beschouwd als een reflex op de stroomingen welke zich internationaal openbaren Reeds gisterenmiddag gaf het Pond Sterling teekenen van verbetering Hedenmorgen werd te Amsterdam bij de opening hel Pond afgedaan tegen 8 60 a 8 60 V2 hetge n ten opzichte van den Nadat vervolgers de opg£ ande lijn was gevolgd tot cirta 8 61 viel een klein inzin king waar te nemen en werd later i den ochtend hoofd akelyk gehandeld tegesi 60 H a 8 6074 Ook de Amerikaansche PoUars spreidden een vaste houding ten t oon en bewogen zich tusschen 1 84 en 1 84 Voor Ameriitaansche Shares bestond vanïdaag vrij goede belangstelling waarby in navolginjr van Wallstreet over de geheele Unie een koersstijging kon worden waargenomen Ook voor locale fondsen Iwstond sen aangen e tendenz TELEGRAFISCH WEERBERICHT De Bilt seint Verwachting geldig van hedenavc d tot mofKena ond ongeveer 19 uur Voor hei Oosten van het land Tot mati rjf krachtig toenemenden Zuidoostt Hjkt i tot ZuideiijLen wn d zwaar bev olVt of betrokken weer geen regen van beteek nis weinig verandering in temperatunr Voor het Westen van het latia lot nv I ci ï Krachtig toenemende Zuidoostelijkon wmd zwaar bewolkt of betrokken we r met waarsehynlük eenigiin regen weiiii i verandering in temperatuur MARKTBERICHTEN Veemarkt Goudo 16 Dec Aanvoer in totaal 1062 stuks waarvan 29 stachtvarkens Vette 24 25 et per pond levend met 2 korting 373 magere varkens ƒ 20 32 586 biggen ƒ 7 11 GBIEF KOU 7 okterjeartja adviseert een cMijnhardtJe pe dochtertje naar kool liet bren i Valeska boloofde met een veelzeggend koketten blik op Holme direct mn w zullen komen De monocle van dem heer Schlarapofsky vTel In zijn cocktail toem hÜ Ternam dat Frfed Holme de pHvé secretarls van Henry Garrlck was Hij had n l In NewYork reeds hooren verteilen dat Öeprirtsecretaris tienduizend dollar wekelijkflciisalaris en één pro mille aandeel in dewinst bij alle ondernemingen van OM riek had Was zijn chef de rijkste manvan Amerika dan was deze Holme toenzeker de best betaalde employé ter wereld En bovendien nog vrijgezel In O Jland waar geld zoo n belangrijk speelde was deze rijke sympathieke ma vrijgezel gebleven De heer Schlampovsky zette ach postuur vergoot een traan over zijn ongelukkig vaderland dat nu het niet laager verdeeld Is zijn oude klaagUedercn niet meer kon zingen en na zijn derd cocktail bracht hij h itf telfik handig op zijn beminde docj Een werkelijk zocht hem een tafel voor hem uit te zoeken zonder oude dames en heeren maar met minstens één knappe jongedame De chef steward begreep gllmlaqhte veelzeggend en kwam reeds na enk minuten terug met de boodfflihap Een deftige Pooléche fandlie met een beeldschoone Jonge dame De mama lijkt me nogal dik en lastig maar ik hoop dat ze zeeziek wordt De steward had niet overdreven De Poolsche mama was zeer gezet de papa daarentegen broodmager hij had een rooden haviksneus twintig iwntgekleurde lintjes ln het knoopsgat en de dochter om Je dadelijk ln te verlieven Niet al te groot brunette kort geknipte lokken onschuldige oogen en kleine handjes en voetjes Wederkeerlge voorstelling Kasimlr SchlampoVsky plus echtgenoote en hun dochter Valeska Schlampovsky die een monocle aan eeji breed zwart zijden lint droeg was directeur van de Administratie der Poolsche Domeinen en naar NewYork gereisd om van familieleden geld te leenen Thans lng hij met zijn vrouw en dochter terug naar Warschau Hij had zijn doel ongeveer bereikt n l zooveel geld los gekregen dat de onkosten van dit snoepreisje vrijwel gedekt waren Fatty voelde zich plotseling buitengewoon tot Valeska aangetrokken en bestelde twee flesschen Mumm extra dry Na het geanimeerde souper noodlgde hij het geheele gezers Ëap in den rooksalon op rondjes punch en likeuren maar de mama voelde zich alreeds onwel weshalve ze zich maar liever door het laiai het laatste oogenblik haar hutten af en zoo kreeg hij op de uitverkochte Leviathan nog een geheel appartement voor zich alleen laEip ver trek salon en badkamer Desofnianks voelde hl zich de ewste uren aan boord i éer onbehagelijk W t moest deze grap nu ëlêefilljk beteekenen Rondom hem niets dan water en lucht en Vooü tiert boeg aan het andere ehide van den grooten vijver Europa Evejii vóór zijn vertrek had hij nog een encyclopaedie opgeslagen en tot zijn groote ontsteltenis geiezeri dat het kleine oude Europa ongeveer vierhonderd mlllloen menschen herbergde dus vier maal zooveel als zijn gezegend NoordAmerlka En nu moest hij onder deze vierhonderd mlllloen menschen de mooiste braafste en verstandigste vrouw tr iiehten te vinden De vrouw zonder hebzucht zonder andere slechte eigenschappon zonder ooms en tantes Het duizelde hem Zijn borstelige haren rezen te berge en hij dacht aan do naald ln den hooiberg Na enkele ijren echter voelde hij zich wat kalmer worden Men was de droge zone gepasseerd een kotter kwam het reuzen jhip langszij Oroote manden met tlesschen wijn en champagne vaten met whiskey en bier werden in minder dan geen tijd aan boord geheschen waarna de slren v n de Leviathan uitbundig begon te loeien en een vroolijke uitgelatenheid zich van de tallooze passagiers meester maakte Tegen het eerste souper liet Holme den chefsteward bij zich komen drukte hem een tien dollar biljet ln de hand en ver oceaan overateken Goed begrepen nationaliteit en godsdienst zijn me onverschillig maar als het eenlgszlns mogiftijk is prefereer Ik een Dultsch meisje omdat ik die taal het best machtig ben en omdat ik van Dultsche vrouwen houd Maftf noodzt yjic is dat niet het ijfiag ook een Franpaise Itallaansche Zweedsche of het doet er niet toe wat zijn Jong heel jong natuurlijk Zoo tegen de twintig ongeveer Meisjes dl eouder zijn hebben altijd een of andere bijzondere eigenschap waarmee men rekening moet houden on dat kan lastig zijn Vooruit dus Fred ik geef je onbeperkt crediet oor alle Europeesche hoofdsteden Ga nu naar twd want Je zult zeker nog wel verschillende dingen te doen hebbeni Zorg er voor dat Je de beste hut op de Leviathan krijgt En denk er om ik wil verder niets meer van je hooren zoolang Je niet gevonden hebt wat Ik zoek Fred Holm stapte weer in zijn auto en trok zich onder het rijden eens flink aan zijn oor om zich er van te overtuigen dat hij geen stevlgen roes had Maar neen het oor deed pijn derhalve was alles waar Nep deze ontdekking rekte Fatty zich eens flink uit diepe ontroering maakte zich van hem meester en hij nam het stellig © besluit zijn gebieder en vriend tot iedereii prijs het begeerde levensgeluk te bezorgen Fatty s eerste f vontuur Fred Holme had niet over gebrek aan geluk te klagen Een familie bestelde op Vanaf heden toi eo met Zaterdag 17 December BU EEN POND VOLVETTE GOUDSCHE KAAS É 38 a 42 1 4B Ml I RIMA LEID8CHE KAAS è lik ia 1 42 owH EEN ROL ZAANSCHE BESCHUIT GRATIS BIJ EEN RJNE EDAMMER KAAS 110 110 ot 128 Baat 2 ROL ZAANSCHE BESCHUIT GRATIS meisjfi ultste tennlfl lajiiste Zedig en dain vijf kende dani speelster enj En Cham ALBERT HEIJN Wordt vwyelld NooKl HoUand by de Tweede Kamer eir op aan Schiphol Nederlands vo ar treffelijk geouUi leerdo algemeen gebruikte en in het buitenland alum bekende vLieghaven te behouden als centraal vliegT eld TWEEDE KAMER Het tandbouwcrisisbeleid i der regeering Minister Steenberjfhe antwoordt Landbouw en Industrie zl n seen gelijke grootheden Minister Stconberghe heeft gisteren de lange reeks van sprekers over do afdeeling landbouw van zijn begrooting van cconomisclie zaken en van het landbouwcrisis fonds beantwoord en daarbij zooveel mogelijk geU acht ieder het zijne te geven Het aantal producten van onzen bodem is ontzagwekkend groot en een debat over allo onderdeelen van dit ontwerp dijt gemakkelijk uit tot een omvang waarvan n overzicht anders dan in vogelvlucht zwaar te verwerken zou zijn De fendbouw acht zich nog steeds In een minder gunstige positie geplaatst dan b v de iiMustrle maar zoo merkte do minister op men heeft hier niet met gelijke grootheden te maken Wilde men egaliseeren dan zou de staat alles tot in details In handen moeten nemen en In deze richting Is van den minister niets te verwachten Niettemin wil de min gaarne streven naar een betere belooning in den landbouw al ziet hij geen aanleiding voor wettelijk minimumloonen Ten opzichte van de grondprijzen zijn van den bewindsman evenmin wetteiijke maatregelen te wachten Gebleken is dat de regecringshulp aan de boeren klachten over laat maar niet zonder effect is gebleven We zullen den landbouw moeten blijven helpen in doji ongelijken strijd en de minister rekent daarbij ook op de medewerking van de Staten Generaal Zooals vanzelf spreekt zullen de Economische gevolgen van het groote werkverschaffingsplan Westhoff nauwkeurig worden bezien De uitbreiding van het bouwland zal echter niet met schoppen maar geleidelijk geschieden Ook bij de overneming der crisisuitvoeringsmaatregelen door de landbouworganisaties staat den minister een ontwikkeling volgens lijnen van geleidelijkheid voor den geest Bij de afdeeling akkerbouw en veehouderij van de land bouw c risisfondsbe grooting hebben verschillende afgevaardigden gepleit voor verbeteringen In de situatie zoowel voor de veehouders als voor de graan en aardappel verbouwers Aangedrongen werd o a op afschaffing van de kal ver teel tbeperkmg doch zoo zeide de minister deze afschaffing zou wellicht leiden tot een catastrofale daling vap de vleeschprijzen waardoor de landbouw er nog ongunstiger aan toe zou zijn Do minister zal gaarne zooveel mogelijk de binnenlandse he markt voor den vleeschafzet steunen Geklaagd werd ook over den boterexport tegen verllesbrengende prijzen waarvan de margarine verbruikers de nadeden zouden dragen doch de minister 2ag zonder deze middelen geen mogelijkheid om een zuivere zulvelpolitie te voeren Het debat wordt heden voortgezet PROV STATEN VAN ZUID HOLLAND Motie tot opheffing van vrijdom van poldej lasten van openbare wegen aangenomen In de vergadering van de Prov Staten heeft de heer De Bruin Ged Staten de motie van Voorst tot Voorst inzake wijziging van het polderreglement bestreden In de motie worden Ged Staten ultgenoodigd een wijziging van het polderreglement voor te bereiden welke den vrijdom van polderlasten van openbare wegen opheft voorzoover die vrijdom nog niet bestond bij de invoering van het Provinciale Wegenplan Spr schetste de beteekenls van den modernen weg voor het polderland waar door het transport van landbouwproducten en andere goederen voor de bevolkinè veel economischer is geworden Het argument dat men zoo moeilijk vergunning voor uitwegen naar den verkeersweg kan krijgen en dat daarom deze weg zoo weinig waarde heeft voor de omwonenden gaat stellig niet op Tot nvt toe Is Alle waarom heeft iljn daarom wPTriTJ ETOTS GELD EN LIEFDfE Roman van HUGO BETTAUER Nadruk verboden 5 Fred beste kerel scharrel nu eens al je verstand en al je vriendschap voor mij bijeen Je opdracht luidt de mooiste en beste vrouw ter wereld voor den rijksten man t r wereld Vaji jouw ijver en jouw vriendschap zal voor mij alles afhangen Jij kunt me gelukkig maken ot me het leven vergiftigen Het meisje dat je zoekt moet mooi teer fijn verstandig en beschaafd maar niet geleerd zijn Ik wil met haar voor den dag kunnen komen en met haar kunnen pronken Men moet mij om haar benijden maar zij mag geen soclety prent zijn Hoo armer hoe beter Maar ik wensch geen aanhang geen sliert familieleden geen broers zusters ooms of tantes die mi voortdurend aanklampen en het me lastig maken Een smettelooze lieve vrouw maar niet preutsch en arrogant Van de laatste soort hebben we er hier in hot land moer dan genoeg Hob je gevonden wat ik zoek dan breng je dat wonder hier of je stuurt mij een telegram Ik zai me dan een paar weken vrij trachten te maken en den STADSNIEUWS GOUDA ITi December 1088 Het Spaardersbed De officleele opening Öe otflcieele opening van het Spiiardord tad Goud de nieuwe overdekte baJ er j pijnricliting na de Van Itersonlaan hu in de eerstu helft van Jai uari a s wor i verwacht Bcnóömd zij tot chef badmeealer d Ljj I vun Bel voorheen chef badmeester de overdekte zweminricUtlntr tf I afarden tut badmeeater de heer J C ïijbcjut alhier lot machinist de heer A ijjjlejiberg alhier tot cassières de damea T y Tuythuf en i Naves beiden alhier en lot bödjyffrouw mej D Wiarda Natuurkundig Genootschap Nedfiriand in het UstUdvak Qpteravoiid aprak in De Kéunie voor liet Natuurkundig Genootschap Prof Dr I IJ v n der Vlerk over het ondeirwerp Nederitnd in het ijatijdperk Het z g üstydïik ook diluvium of pleistoceen genoemd worden verdeeld in 7 perioden n Tier koude aangeluld met de namen Günz ïindei Riisaen W ürmyatydvak en drie tiiBChenliggende warmere interglaciale ptrioden Gedurende de koude perioden was een groot deel vun Noord Europ en van fcAlpen meteen g éweldige gletschermaa l liVdekt ongeveer op gelijke wyze alH m i byv nog in Groenland het geval is lï t Nederiand betreft wordt echter aangeBpoien dat slechts geduirende één dezer koBde perioden n l de Riss ystyd een ijsüjf over een deel van ons land heeft geIffBii ongeveer ten Noordoosten van de 1 Nijmegen Utrecht Vogelenzang Do pondmoraine door de gietscheir gevormd wnden wy terug als z g keiüeem Ook van de andere perioden heeft men echter inrloeden in ons land kunnen bespeuren In het eerste ystijdVak G inz was NelierUnd overdekt door een zee alleen in het Oosten en Zuiden was land waair rivieren door stroomden die materiaal van Slcandinavischen oorsprong door de glet hera meegevoerd aanbrachten Uit dez3 iHpi riode kennen wy sQechts enkele zoogdie teil n l een walrus een hert en een soort olifant In het Günz lMindeUinterglaciaal heeft in ons land een rijke zoogdierfauna leleefd wy kennen niet minder dan 24 orten uit deze periode n l een insecteneter een haas 2 bevers 6 woel muizen een itekelvarken een beer 2 marteirs een hyaena een olifant een zwijn 2 herten rund 2 neushoorns een paard en een 9 die nauw verwant is aan de nu nog ïp de rots van Gibraltar levende Magot of hritache aap Van de deirde periode het Mindelglaciaal weten wij slechts zeer weinig een enkele woei muis is alles Het MindeiRiss inter iaciaal la weer wat beter een woelmuis n olifant een neushoorn alsmede het itóhert dat ook tegenwoordig nog op en tele plaatsCK In Nederland in zuiver wilien staat wordt aangetroffen Een vo d8t Tan een been van de holenleeuw moet misichien ook in deze periode woirden gedateerd evenals de gevonden resten van de Menheer Het belangrykste tydvak voor ons land 18 de vyfde periode het Rissgflaciaal Het is bedekt ons land voor een groot gedeelte om na verloop van tijd weer terug te tirekken de stuwwallen van h t Gooi Utrecht Gelderland en Overijael zoomede een groot Mdtket grondmoraine de keileem achterlatend Uit de afzettingen van deze periode ijjn o a bekend geworden een woelmuis de lemming en het edelhert dat laatste lüer heeft zich dus van de koude weinig aangetrokken Ook het rendier komt in i9K periode in ons land voor In het volgende Riss Würm interglaciaal rtffgt de zeespiegel weer aanmerkeflyk ten jwolge van de groote hoeveelheden smeltWtêr die in de oceanèla woerden gestort Een belengryk leel v Nederland wordtdoor de zee overstroomd o a dringt deze di p in het Eemdal door vandaar de naam 2enaee en Eemafzetting voor de in dittijdvak gevormde lagen Allleen vwl hetedelheirt zyn bewljsatukken uit dei lrio te aüfater gebleven W De zevende en laatste t jd het Würm Klaciaal spaart ons land hoewel zün in vloed düdeflyk merkbaar is Van de zoog diaren zj n er een twaalftal bekend edelhert rendier reuzenhert zw n rund paard teppenwisent mammoet wolharige JWortioorn eland poolvos en steenbok In trtaal zjjn dus uit ons lan garende da t iiMa Bperiode wellre naar men meent iffEveer 600 000 jaren duurde 53 zoog WMi bekend Vergeleken by de tegen Wrdige zoogdierrykdom is dat niet veel aar wij mogen niet uit het oog verliepen dat de kans dat resten van een dier herkenfcaar bewaard blyven alltyd uiter Wte gering is terwyl bovendien het groot te deel dat gevonden wordt nog niet in it handen van wetenachappelyke onderzoe rs komt Wat den mensch betreft in lÖÖö werd Mi Hengelo 0 een Schedel gevonden van wt CroJtfagnontype waaruit te concludeewn viel dat gedurende den Wtirmijstyd Kedertand reeds bewoond was Enkele Waden geleden vond Majoor Mallinckrodt de Wewperheide een cultuur uit het Steenen tydpejk nog voor de koanst a het RJöB landys in Nederland Hieruit H geconcludeerd worden dat een bewo van Nederland ongeveer 190 000 jaar door tot het Neanderthahas be menschen waarschyWyk is ï zeer interessante lezing van Prof J i der Vlerk werd met fraaie Ücbtbeel van de vondsten en van de reconfftrucjji op grond daarvan gemaakt toege De voorzitter van het Genootschap heer Van Elk sloot daarna met enkeile nien van dank de bijeenkomst KANTONGBRBOBT QOUDA Noï mee ittrooperR Be schrik voor het broopen k am er aardig in Ook twee Moercapellenaren waren met een geweer en eei Üclitbuk op JBcht giwerst maar ifdukki e hadden ae bet verrftaiiülger aangoifg ii n de betrokkenen in het Waddinx eensc e drama en zich zondiv n eer laten bekeuUn Tegen den man die het geweer had gedragen eischte de ambteniiar driemaal twee dagen hechtenis De jager schrok hevig want hy zou gaarne een geldboete hebben al was het dan met z n inkomsten niet beat gesteld De verdiensten zijn gering vertelde hij en dan wil men wel eena een haasje bemachtigen Kantonrechter iVIan vindt u het feitelijk geen diefstal en even eirg als u een stuk vteeach in een slagery wegneemt De man moest het toegeven maar hy had het nog nooit van dat standpunt bekeken In elk geval had hy spyt en hy verklaarde het nooit meer te zullen oen De kantonrechter besloot het te probeeren en legde driemaal ƒ 5 subs 1 dag op plus een voorwaardelijke stmif van driemaal een maand hechtenis met een proeftyd van een jaar Ook de drager van de lichtbak vroeg op den eisch van vieir dagen hechtenis een voorwaardelijke veroordeeling desnoods met vyf jaar proeftyd want ook hem zai men deelde hy mede niet meer in het veld zien De uitspraak luidde ƒ 10 subs 2 dagen plus voorwaardelyk een maand hechtenis met een proeftyd van een jaar Geweer en lichtbak werden verbeurd verklaard Een lekker boutje Een timmerman uit Schoonhoven had in een sloot het cadaver van een verdronken schaap zien drijven Hij wilde graag het boutje hebben haalde het op den kant en sleepte het naar huis waarby hy er danig uitzag want het schaap was zoo vuil als wat En toen hy het dier eenmaal thuii had bleek het zoo te stinken dat hy het cadaver in alleryl begraven had Een ondoordachte handeling noemde de man het Hy kreeg ƒ 15 eubs 1 dag wegens het voorhanden hebben van een hoeveelheid ongekeurd en niet verduurzaamd schapenvleesch Bij een handelaar te Gouda wfts verdunde azyn aangetroffen De man noemde het een abuis zynerzijds door een misverstand was er water by de azy n gedaan Voordeel had hy er niet van getrokken vertelde hy want water was even duur als azyn Hij kreeg ƒ 25 subs 5 dagen Ten slotte kregen eenige Goudsche jongelui die op de telefooncel op de Markt hun baldadigheid hadden botgevienl eun maand gelegenheid de schade van ƒ 8 20 met de P T T te regelen Het zal hiervan afhangen hoe de straf zal luiden FILMNÏEUWS Reunie Bioscoop Twee hoofdfilms De Róunie Biosecop zal ook Iti het nieii we programma twee hoofdfilms vertnonen Ditmaal zal men Peter Lorrg kui nen zien In Mr Moto s laatste kans evenals Lo p s andere films een werk vol spanning pn mysterie Het tweede hoofdnummer i van vroolijken aard Een groot schandaal in t Allen Jenkins Carrie Lombard en Fei iia d Gravet Zondagochtend wordt vertoond Het geheime dagboek waarin onze lar dgenootr l ien Deyeis de hoofdrol speelt Woensiian ip er matinee met een uitgebreid komipch rogramma Thaiia Theater Twee hoofdfilma Het ThaiiaTheater zal ditmaal weer twee hoofdfilms vertoonen Allereerst Vleugels boven Honolulu met Ray Mllland Kent Kaylan en William Oargan aan deze film werken mede de geheele Amerikaanfiche vloot en luchtstrijdkrachten De tweede film Is getiteld Ruzie drie hoog mefc Henny Porten ln de hoofdrol De tekst werd bewerkt door Corry Vonk Sohoüwburg Bioscoop Jttwiete De SchouwburgBioscoop zal vanaf Vrijdag 16 December tot en met Woensdag 21 December vertoonen Manege een zeer spannende film met Attlla Hörblger en Albert Matterstock in de voornaamste rollen Zondagmorgen wordt gedraald De crisis Is voorbij een fijn geestige film met Albert Préjean en Danielle Rarrleux Men zie voor meerdere bijzonderheden de betreffende adverUmtle ln dit nummer De betooverde viool Het kinderkoor van de Gem Zangvereen ging Gouda directeur de heer P H Tanssen zal op Zaterdag 21 Januari voor het eerst in Nederland opvoeren de Kind roperette De betooverde viool waaivnnv de dansen worden infcestudeerd onde Ie diri van mej S v d Brink De heer Hagedoru bedankt als ïpcrctaris vm de Middenstandscentrale Naar wii vernemen heeft de heer C h Hpgfdon wegens drukke werkzaamhedemet ingang van 1 Januari a R bedankt nl ac r tarispenningmeester van de Midde staRdscentrale voor Gouda en omstreken KJ M V Gonzaga In de vacature ortstaan door het b ilanken van den heer L M Moons i t als voorzitter van de Katholiek Jongemannenvereeniging Gonzaga gekozen de heer I V d Steenhoven tot dusver secretaris Alt secretaris is gdcozen de heer N Meulman Urr DEN OMTREK GOUDERAK Gemeenteraad BoirroatingsmoeilUldiedenL De gemeenteraad vergaderde Woensdagmorgen ten raadhuize onder voorzitterschap van burgemeester H Bergman Weth Jac de Bruin was afwezig Na opening en lezing der notulen deeldede voorzatter mede dat in de plaats vanden heei G C Roos o a tot voorzitter vanden School artsend ien t Lek en IJaael werd benoemT sburgemeeflter Bergman van Gouderak en dat de bydrage per leeriingop maximum 10 et per kind is teruggebracht I ülonder navraag gin onder den hamedoor de begrooting van den Keuringsdienst voor Waren waairby B en W van den Haag berichtten dat ook voor het personeel van den keuringsdienst een kindertoelage waa ingevoerd van ƒ l te begdnncn by het derde kind Ged Staten keurden goed dat op de begrooting 1938 een post van ƒ 200 voor luchtbescherming werd gebracht Het aantal opcenten op de hoofdsom der Gemeentefondsbelasting werd voor 1930 vastgesteld op 6 Toegestaan werd een bijdrage van 2 et per inwoner aan het BbrgstelÜingsfonds voor Goudia en Omstreken Hierna kwam in behandeling een verzoek van de afd Goudetrak van de ZuidHollandsche Bond van Geitenfokvereenigingen om opname van een verordening die het houden van zoogenaamde wilde bokken wil strafbaar stellen en by overtreding hiervan een boete van ten hnogste ƒ 50 of een hechtenisstraf van ten hoogste 6 dagen wil bepalen By navraag door B en W is gebleken dat in de gemeenten Nieuwerkerk Jdoordrecht Haastrecht en Berkenwoude een dergelyke verordening niet bestaat terwijl men ook met voornemens is er een in hei leven te roepen Te Ouderkeffk werd hij na staken van de stemmen verworpen terwyl Stolwyk en Krimpen a d l ek er een vaststelden Na een discussie waaraan de heeren J J Boer C Noorlander M van Dam weth A Huisman en J C VUeg geeirt deelnamen werd tenslotte een voorstel Vleggeert aangenomen met 4 12 stemmen waarbij een dergelyke verordening in het leven zal worden geroepen met dieti verstande dat de boete zulks op voorstel van den heer C Noarlander niet iiooger dan ƒ 20 zaïl zlJn De heeren F H Hofman en J J Bier stemden tegen het voorstel Vervolgens werd als waarnemend ge meentesecretaris beëedigd de heer A Offerm an De voorzitter wenschte den heer Offerman na de beëdiging geluk en wees op de goede harmonie waarin spr steeds met den heer Offerman had samengewerkt Spr memoreerde nog fei t kort de loop der gebeurtenissen ten 4anaien van zyn i enoeming tot gemeenle ontvanger eji zeide dat nog niet elke mogelijkheid ten deze was uitgesloten Tenslotfeï hoopte spr dat de heer Offerman zijh functie met lust en ijver zou mogen verrichten waarna deze den Raad dankte voor het in hem gestelde vert rouwen Daarna weird de Gemeentebegtooting dienst 1939 aangeboden Ten aanzien van verschillende posten vroeg de Voorzitter nog de zienswijze van den Raad B en W stelden voor in de electricitejtsbegrooting te verwerken een verlaging van den lichtprys met 5 et per K W U en een verlaging van den krachtstroom met 5 et per K W U Weth A Huisman lichtte nog toe dat vorig jaar 22000 K W U verbruikt was en dat daardoor de verlaging weird berekend op een mindere inkomst van ƒ 1100 Daar stond tegenover dat men een batig saldo had van ƒ 2400 zoodat deze verlaging volgens B en W volkomen verantwoo pd was iDe heer C Nooriander stelde vooir de wojiinghuur van den gemeente veldwachter van ƒ 225 op ƒ 200 terug te brengen aangezien Ged Staten aan dezen functionaris geen gratificatie toestaan en zyn inkomsten belangryk achteruit etet zyn Dit voorstel zaï bij de behandeling van de be Ü N A a nieuwe tribune gea eed De nieuwe tribune op het terrein van de voetbalvereeniging O N A aan de Walvisstraat is gereed gekomen De tribune die lop de plaats var het getimmerte dat eenige maanden geleden door brand werd vernield is gt bouwd zal binnenkort worden in ge cniil genomen Verioting Crescendo T e trekking van de door de mondharmo nicavereenigir g Crescendo p eorgani prün verloting is bepaald op a s Zaterda ïmiddag 4 uur in Hfit Blauwe Kruis De prijzen zullen bjj den winraars worden thuisbezorgd Burgerlijke Stand GEBOREN 12 Dec Arie Franciscua 7 van A Hageman en F H van Loon Rurgvlietkade 24 13 Dec Catharina Hubertina d van D van Bergen Bravenboer en C H van dpvLaan Muilenpoort 10 Hendrika Petronella d van C Hol en J Vonk Westhaven 41 Erni Louise d van E Schregel enC H N Hoek Goej dijk 21 EngelimPetronella Wilhelmina d van J A M vander Wouden en C yan Oosten Fluw singel 51 GETROUWD U Dec J den Os en J Thesingh N A den Edel en A M W van der Wal J de Bruin en H Kernpers J Slobbe en C M van der Laik H Wensveen en J van Leeuwen girooting nader onder de oogen worden ge i aien Op eisch van Ged Staten werd het bedrag dat de gemeente als huur van den Hyksveldwachter ontvangt elyk gemaakt met dat wat de gemeente voor deze woning betaalt in dien zin dat de ryksveldwachter ƒ 50 huur meer per jaar zal moeten betalen en dan verder zelf de zaak met den huiseigenaar maar in het reine moet brengen daar de gemeente er alles aan gedaan heeft om deze tot huurverlaging te nopen Desnoods gaf de Raad den rykaveldwachter in overweging een andere woning te zoeken De Raad stond toe ƒ 12 000 voor cen ale werkverschaffing te ramen en het bedrag voor steunverleaning terug te brengen op ƒ 500 J rekend wordt op een Rykabydrage van 85 De Gemeentebegrooting 1938 was van Od Staten terugontjvangen met de mededeeling dat dit college met geen enkele beslissing van den Raad in zijn vorige ziitting genomen accoord kan gaan maar dat de toen geëischte verlaging van diverse posten moeten worden aanvaard De Voorzitter vond het nutteloos deze posten nog weer stuk voor stuk in behandeling te nemen aangezien er aan de eischen van Ged Staten niet te ontkomen valt De uiteindelyke bedoeling van Ged Staten is de begrooting zoodanig te besnoeien dat de noodlij de ndheidsbyd rage kan worden ingetrokken De Voorzitter stelde voor noodgedwongen aan de eischen van Ged Staten te voldoen De heer J C Vleg eert verldaairde voor zich persoonlijk niet aan den eisch van Ged Staten te zullen voldoen De Raad heeft naar zijn i este weten de posten zoo laag mogelijk teld Spr vond dat men de begrooting veel beter door Ged Staten kon laten opmaken dan ging het nog beter en vlugger dan nu daar de Raad toch niets meeir te zeggen heeft Hierbij sloten weeth A Huisman en P H Hofman zich aan Het voorstel van den Voorzitter om aan de eischen van Ged Staten te voldoen werd daarop in stemming gebracht De stentmen staakten echter 3 3 Tegen de heeren weth A Hulsman J C Vleggeert en P H Hofman Voor de heeren C Noorlander M van Dam en J J Boer In de rondvraag vroeg de heer J C Vleggeert ojm op welke wijze het Burgerlyk Armbestuur thans werkte zuaks in verband met hel feit dat de voorzitter en de penningmeester zich nog steeds in het Huis van Bewaring beviilden De Voorzitter deelde mede dat hy mede overige leden van het Burg Armbestuur een conferentie heeft gehouden waarbij hjj hen voor de keus heeft gesteld óf doorgaan op den ouden voet Óf de uitkeoringen van het Burg Armbestuur op een anderen leest te schoeien Men gaf echter aan het eerste de voorkeur Als voorzitter van het Burg Armbestuur treedt thans op de heer M van Herk terwyl de financiën onder beheer zyn van een der andere leden Wetli A Huisman stelde allsnog voor aan den werkeloozencontroleur den heeir C van der Velden een rijwieltoelage van ƒ 25 te verstrekken aangezien hij dit billyk vindt nu hem gebleken was dat ook de andere ambtenaren dit genieten De werkeüoozencontroleur bleek bij de raadsleden te zijn geweest teneinde hen te bewerken dit voorstel te steunen De Voorzitter zeide dat hem dit zeer onaangenaam aandeed dat de heer Van der Velden een eens verworpen voorstel op deze manier trachtte ongedaan te maken Weth Hjuisman erkende dat de nu zaken zoo stonden hij door den controleur bedrogen was daar den burgemeester hem zou hebl en geadviseerd alzoo te doen De Voorzitter ontkende dit met groote stelligheid De heer J C VÜeggeert qualificeetrde dezen ambtenaar als een onbetrouwbaar persoon en was van meening dat de Baad nu in geen geval deze rywieltoeslag moest verstrekken Hiertoe bleek dan ook niemand der leden bereid Daaima ging de Raad ter behandeling van een aantal reclames ver in geheime zitting 4