Goudsche Courant, maandag 2 januari 1939

Tweede blad Vrijdag 29 December 1939 Kiespyn En hoe die te voorko men Een beetje kiespyn wordt over het al gemeen als een buitengewoon onbeduidend iets beschouwd waai over het feiitelyk ver schnkkelyk kinderachtig is te klagen Het heeft immers zoo weimg om het lyf Maar wat ia dan eigenlyk dic kiespijn In het kort uitgedrukt is het een gevolg van een ontsteking gewoonlyk van de itand zenuw Er IS echter meer De pynlyke gewaar Vt ordingen die men m tanden en kiezen kan hebben kunnen verschillende oorzaken hel ben Wanneer men straks zal zien weJke ern stige gevolgen tandbedcrf voor het men sche yk organisme kan opleveren dan zal men w Slicht uidelyker inzien waarom het publiek er voortdurend op gewezen word dat een goede zorg voor onze gezondheid inhoudt dat men geregeld het gebit laat controleeren en wel nunstena eén keer m de zes maanden opdat elk begin van tand bederf achterhaald kan worden Dit voor komt met alleen de kiespyn maar tevens dure behaindehngen van het gebit Om tot ons uitgangspunt terug te keeren wat 13 eigenlyk kiespyn Van waar dit alarmsignaal In allerhchtsten graad een prikkel op de tandzenuw uitgeoefend door zuur zoet zout warm of koud mogelyk doordat Ie harde substantie waaruit de aangetaste tand of kies bestaat niet gaaf dwz niet glan daaraan wel niet vreemd zijn Oeaters 5e rookte zalm sardientjes enz inden daar eiitegen als voorgerecht weer veel me r jX trek Todh moet hy dia regelmatig ir d stad eet zich twee keer per week aan e ii lËchkuur onderweipeat Maandag en Vry dag n 1 zyn vleesehlooze dagen in de restaurantB en diua ig dan ook wild tn gevogelte taiboe Een pretje is het eten uittnahiiis op deae dagen met want ze al 18 de visch dan tenminste eenigszms h hnof lyk gekookt pf bakiken het watenge saus J dat men er by opigedieoud krygit htd rf alles weer Dat de restaurants het op Maard is en Vrydlay veel mmder druk hebben 13 dan ook njaar al te begrijpelyk Op de ovt rglc dagen van de week echter zyn en bl j pn i het dorado van het vleeschbonvnje ger ht Een scent uit de film Spionnage aan boojd Reunie Biohcoop pen door den kok Richard die op haar ver liefd IS terwyl papa Bellaire nog steeds niet weet hoe hy de laatste acte van het btuk dat door zyn vrouw gespeeld moet worden moet eindigen Judy zoekt haai toe vlucht in de keuiken by Richard en de Rus sische huishoudster Olga Maar de kleine Judy met haar aardige stem weet sne Ier i ucces te boeken dan de muzikale familie eji weet hen spoedig uit hun financieelen ndod te helpen De tweede film prie man in de sneeuw worden opgevangen door een oorlogsschipdat onmiddellijk de achtervolging inzet Alan atelt intusschen het brandalarm mwerking en van de hierdoor ontstane ver warring maakt hy een handig gebruik omCarrington en Ann te bevryden De Dynaipietthauffeurs zyn t ee vroTlyke knapen vrachtauto chauffeui 3 p eender groote lynen m Westelyk Amenka dicvoor ten verj ryp tegen de reg e nf ittn ontslagen zyn Davis de directeur 1 naatsehappy wil hen weer m dienst nemen alzy een lading groenten n et den meeste I spoed naar ïndianahead willen brengen ïi r zit bovendien een premie van 1000 doUaiaan ais zy de vracht op tyd ifleveren Bill en Steve gaan op weg met hun la ding sla maar a vry gp edig wordt hln wagen aangehouden door een groep staken j de tuinders die elk groentenvervoer tracn ten te beletten jrroot 1 de verrassing en j ontsteltenis als blykt dat onder m de si 1 kisten verborgen niets dan dynamiet zit De waf n lag verder ryden maar Bil en Stev vinden hun last mets pi iieri en zy Vlagen zich if wat toch wel het doel van hun f evaarlyke en geheime ien ling is Ho dit lUes afh pt de film zal het u vertel Ien 7ondigni rgen en Woensdag draart nog I eens Kom je ook by de marine met PatO Er 1 en Jiines Cagny j Thalm Theater 1 j Twee hoofdfilms j Het Thd ia Theatei brengt nog eens Ju 1 Garland thans met Billy Burke m de amu scnte film Familie Zangvogel 1 Judy IS m deze füm het dochtertje uit i een muzikaal gezm t Is een eigenaardig 1 familie Judy s moeder Diana is druk bezig i l een liefdesscène van haar nieuwe tooneel stuk te repeteeren met den jeune premier Jerrold J udy s zust r SyKia krygt pian 1 les en wordt even m de gauwigheid geho I Een speelseene uit de Dynamiet i Reunie Bioscoop zend en glad meer 13 Met het oog ontdekt de tandarts met meer dan een verkleuring mot een haakje voelt hy echter dat de op pep lakte van een tand of kies op die pleic ruw IS geworden Dit beteekent een vei zwakte wand die snel tot verval verbrok keling kan komen en dan een toegangs poort vormt voor de bacteriën die de ver schillende ziekteprocessen doen ontstaan w lke pyn veioorzaken Winneer de tand a echter onverwyld ingrypt wordt aan l iact rien de pas afgesneden en daarmee n Voorkomen Ruw geschetst bcitiat een tand of kies Uit een stevigtn opzet van tandbeen Het 7ichtbare gedeelte de kroon is met een laagje glazuur bedekt In de wortelpunt is een kleme openinj dt ingang van et n kanaal dat zich van d wortelpunt af naar de kroon toe verbreedt en een holte vormt die in grove trekken vereenkomst met den vorm van de kroon Door die kleine opening treedt de tand zenuw m het kanaal m gezelschap van fijne bloedvaten welke de voeding van den tand V rzorgen Want en dit verliezen velen nog altyd uit het oog de tand is een l £ v e n d orgaan en vormt een deel van het evend organisme dat het menschelyk lichaam is met een nauwkeurig reageerend enuwsteilsel en een ingewikkeld bloedvaten systeem Het gebit heeft een belangiyke taak voor Icf lichaam te vervullen De kauwfunctie mag niet verstoord worden dit Is het geval wanneei links of rechts m de kaak een tanl kies pyn doet Dan wordt aan den ande ien kalt gekauwd met een kant dus met als gevolg onvoldoende vermalen voedsel dat op zyn beurt tot spysverteringsstoor nissen van allerlei aard kan leiden Dit zyn dan nog maar indirecte gevo gen De di reote kunnen veel ernstiger zyn Men oor deete zelf Op de plaats van de verkleuring die met als een begin van tandbederf onderkend wordt ontstaat na verloop van tyd een gaatje in het glazuur Dit wordt een broed plaats voor allerlei bacteriën welke ongt stoord verder werken aan de afbraak van den aangetasten tand of kies Het gaatje wordt grooter het tandbeen wordt bereikt en de eerste pyn is er Een nieuwe waar schuwing duB Wordt het bederf met ge stuit dan wordt het tandbeen doorboord en de zenuwhoLte ligt open voor onge wenscht bezoek van de bacteriën die korte metten maken met de bloedvaten die zich gaan verweren 3evolg toefitrooming van het bloed naar de bedreigde plaatsen zwel Img der bloedvaten druk op de zenuw hevige dulddlooze pijn brengt de toeschouwers m sprookjesland Mary Astor Robert Young en Frank Mor an spelen de hoofdrollen in deze aardige Mttro Goldwyn Mayer film kenny Baker en Jean Collin m de kleuren operette film De MÜtacIo in de Schou wburg Bioscoop Heden overleed na een langdurig geduldig gedragen lijden onze mnig geliefde Man Broeder Behuwdbroeder en Oom de Heer JAN DIRK VETTER hl den ouderdom van 78 jaar Namens de Fimilie C J VKTTrR VAN LIERE Geen bezoek Geen bloemen Gouda 29 Deceniber 1939 Hoogstraat 6 De crematie zal plaati hebhen Dinsdag 2 Januari a s te Westerveld na aaiwcomfit van trein 12 uur 14 aldaar Vertrek vanaf het sterfhuis ten 9 uur GELD Ambtenaren ook gemobihs tot naandinkomen zonder borg Wettelijk tarief N V NATIONALE VOLKSBANK GELDSCHIETBANK viauritsweg 3 Rotterdam O Inlichtingen postz v antw en afwikkeling schriftelyk Eirste Niileri Sdieepsverbaiiil Mij gevestigd te Rotterdam De Directie maakt bekend dat de op 2 Januan 1940 vei vallende Coupons der 31 2 en 4 pandbneven onder aftiek van 2 7 CouponbeUi ting vanaf dien datum betaalbaai ziin bu de Heeren M J OGIEB Co te Gouda Eenig schrjll Mevr te R Werkelijk eenig is Prodent deze heerlijke zachtschuimende tand pasta Alle tandsteen is dank zij het dispergon opgelost En hoe geweldig voordeehg PRODENT WISKUNUE leaM untvboden o vn HBlIk mwleil Toor leerlinini H B 6 nui siiiui yoor omdiditiai BOUWKUHDIG OPZICHTER aa door P Sr DAUVILLlER BURG HARTENSSINGEL U voordeeligelSnuZGCP Maakt Uw tanden blinkend wit en vepfnscht Uw mond met PTT EEN TELEGRAFISCHEN NIEUWJAARSWENSCH AAN FAMILIE VRIENDEN EN BEKENDEN IN NEDERLAND Voor Ottd aarsavond Banketbakkerij GEBRs DE JONG FEPERSTRAAÏ 34 TELEFOON Winkel 2871 Kantoor 2707 APPELBOLXEN SAUCIJZENBROODJES AMANDELBROODJES APPELBFIGNETS 10 cent per stuk SLAGROOMGEBAKJES 8 centGEBAKJES 8 cent PETIT POURS 7 cent ORêME AU BEURRE 7 centAPPELTAARTIFS 8 cent MOSOOVISCH 5 cent per stuk KAASSNITS ZOUTE STENGELS ZOUTE KRAKELINGEN ZOUTE AMANDELEN en andere diverse soorten KOEKIBS en BANKLT Alles eerste kwahteit en versch lo HACO TBEKKING 3o KLASSE 3s UI5T TBEnOHG VAH VMIDAO 29 DECEMBB HM HOOOE PBEMIEN f 100 1038 PIEHICN VAH ƒ 45 n64 1381 2038 3810 2B20 2075 5884 5973 6217 4 3M 5 S ia 953 X 3081 anS 2200 2311 2332 2355 27 6 3777 4070 4225 428Ü 4700 5361 5604 oo Kak 7193 7346 7349 7693 79 8164 8795 9075 9U5 S 10228 lo 10674 10686 10040 10033 10866 11192 UjiJ 11963 22M 2478 207 2933 13149 13291 11424 13 98 13737 3 tl 3 8 S 1420 1430S 14404 14700 14971 520o 6E34 15860 16592 15833 1 866 16152 16727 7017 7408 17747 17751 179 0 18122 18633 18625 19125 1934 19344 19351 18382 1974 19910 19922 19938 19982 30009 204 3 20561 20670 20733 Verfc erlng ade Itlwwe Istr lllst 6710 m z 8771 Wanneer U na griep nog slap en moe bent flfof Mfip Tenü mMmry slerki de spieren en schenkt nieuw veerkracht en werklust En bovendien oeleni Tonicum Noury een weldadig kaimeerenden invloed uit op de iiuwcn Werkelijk om in korten ti d weer heelemaal de oude ie worden sterk flmk en opgewekt moet men Tonicum Noury gebruiken Dat eene theelepeltje vóói Ien noaaltijd is een weldetd vooi Uw heele wezen I Die eerste veken na hel iLk H n at IS een gevaarliikc ti d Men is ui bed men doet i n werk weer maar lochvoeit men ziLti iiug lani met de oudsNog slap in de leenen licht in hel lioo ailusteloos en duw moe en nog ergvilbaar voor kou en lochl Om in dienH d snel op ie knappen nKta zoo gc d als lomcum Nouryl De Icrsthtige werkmij van du buiteDgewone middel TONICUM NOURY verdtèhell Uw eiurfftl 99 EN NU ONZE POPULAIRE Oudelaars Aanbiedingen Dit jaar iets tieel bijzonders GK TIS bij nrkoop van 1 4ï naar keuze een flacon PRIMAADVOCAAT n kruikje fijne OUDE KLARE of n fleschjezeer fune COGNAC of Een flcsch SPAANSCHE WIJN en een flesch SAMOS Superieursamen 1 90 ui combinatie voor 1 25 of Bil aankoop van tien gulden geheel GRATIS n flesch weikehionemeele CHAMPAGNE van 2 25 geen Vin Mousseux Doet dus in onze Kerst etalag Uw keuze en haast U van deze piachtainbieding gebruik te maken MARKT 66 BEL OP 2777 S feA t HlXJudtkxi MAGGI helpt de huisvrouw ook in deze moeilijke tijd Maggi s Bouillon Aroma Soepen en Jus i zijn bij Uw winkelier normaal verkrijgbaar j MAGGI POULET SOEP 6 cl p tablet voor 2 3 borden MAGGI BLOEMKOOL SOEP GbEI HEM DAIN Unox i roui ecx pic CS akeijk eo goed t Uod on besrclt k de f s ook vorst deer u iin worden genaakt USO 8 ct p tablet voor 2 3 borden voUb recht kt men en geeft asn de worst een fijn lacht rook arqma Getrouw naar oud Geldersch rtiept doch voigeii de strengste hygiene wordt dt Gelderich rookworst inde moderne Lnox fabtiekea bereid De fijnste Geldcrschc r lokwt rM die er maar kan worden gemaakt Unox DE FliNSIE GElDERSCHt ROOKWORST Veftas hem eens mei zoo o stevig maal wanr hij dol op ts Zoo n echt Holl nd sche schoie die den mee t hongetigen man te reden sielr leder hapje Unox Gcldersche Rooknofsi is een attractie op iichzclf £ n U kunt hem ook vertellen hoc dat zoo komt Unox Cetdersche Rookworst wordt gemaakt van hci beste matsche vlecsch waaraan de aromatische kruiden een fifne geur geven Het speciale proces van rocken doet geur en smaak tot hun TOT On reclame voor S oil DOL FIJN REEPEN 1 OP S GRATIS U VERLEWGP tol 31 Maart 19 0 Kwotto 5 cti DOLFIJN reepenzijn verkrtlgbaar ia 6 smaken rVollemelk r anllle MAART 1940 Melkhaielnoot 1 Extra Sec ciwg Echte toffee Toffee aroma tioÜïJ WAAGT 5PAARS0N WAAROP VOOfiWAAHOC AAW OW WINKELIER GOUOSCHE COURANT Berlijnsch restaurantleven in oorlogstUd De wilde jacht op gans en eend fazant kip en haas WemiK aiuiiM voor v sch met waterige saus Van oiïzen V P B Correspondent P de spyfikaart an de Berly isrhe restaurants is de oorlog met zoad r in 0 II de l IS è i het gevolg van aan ijyingienM 1 hoogerhand wijl de autonteiten willen dat er te veel le ensmiQdclen laar het af alvat verhuizen aan den ande rcr kint echter w de re taurateur by 7 n likt ppn v el ieig li k beperkt m ztjti keu e enKoed als le Üuitsche bulsvrouw Miar FILMNIEUWS DF MIKADO Kleuren operette fUm De Schouwburg Bioscoop brengt de komen de dagen de sucoeavolle kleurenfilm De Mikado een operette film waarin verhaald wordt van den zoon van df 1 Mikado van Japan di vermomd dis n mstreel het paleis an 2ijn vader ontviunt pm do 1 fdo ie winnen vdn een mooi meisje Zondagochtend draait nog eens Begeerte met Mariene Dietrfch en Gary CoJper m de hoofdrollen 1 7ijn 5pij8kaiart dan ook al mintln rjkaan ifwisselmg zijn bednjf heeft daaronderïuet in het mnïst te Inden Integendee deTJerlyner eet thans om redenen die wijh eronder uiteen zullen 7etten tegenwnor dig heel wat meep bmtenBhuis dan vroeger V irme spij7en mogen echter slecht tust fhen 12 en 3 uur s middag en van 6 ot 1 uur = avondq w orden p serveerd Beniets vermoedende vreemdeling die on hetoogenbUk m Berlijn een restaurant birnenloopt om zijn honger te stillen want auT ucullische fvnootren is geen sprake neer 7al 7ich wellicht m de eerste plaats verwoidoren o er de drukte die daar hef rcfhtZi 1 dnt nu die arme Duitschers d e ppeen houtje 70uden moeten zitten bijten pTirnii zal hy zich ongetwyfeld afxra en iReunie Bioscoop De Reunie Bioscoop zal een uitgebreid 1 1 t I 1 1 n Nieuwjaarsprogramma vertoonen Naast de Nederlandsche film Onze Konmk yke Ma rine wordt gedraaid Spionnage aan boord met Conrad Nagel in de hooiifrol Alan O Connor een rechercheur van e Ryksrecherche wordt belast met het ondei zoek naar dë geheimzmnige verdwijning an luitenant Carrington den uitvmdet j vaneen nieuiAe brandstof voor vliegtuigen l Met behulp van Bobbie Reynolds eveneens j Alan volgt den dokter on hoort dat dez met zyn handlangers het plan beraamd om Ann te ontvoeren en haar aan boord van de Malay Queen te brengen Hy verbergt zich met Bobbie aan boord van dit schip n zoodra Ann aan boord gebracht is kiest de Malay Queen zee Alan doorzoekt voorzichtig het schip en vindt den vermisten luitenant gebonden m een hut Atan veet den marromst te over meesteren en seint om hulp Zyn berichten vat al d e onteirrwc ke liii Kl Ph P Nedertadsche film On e Kon i k ke Ma r t spijskaart te beteekenen honben De oplossing van het gelje m der hieroglyphen Daar valt zyn oog bv op het p erecht Wiener Schnitzel met geikookte aardappelen Dit behoeft geen nadere omschryving maar wat heeft lOO Gr Tl M te betr 1 e 1 n ddt daar tusecben haikjea aohter i meld staaf Ten slotte geeft hy het op ir naar te raden en bestelt dfen schotel Na echter helpt de kellner hem uit den droo net de vraag naar den lOO gram vle 3C bon Nu boi rypt de beaoeker eensklaps d beteekenis van de onontcyferbare afktrtw gen 7y geven aan hoeveel levensmiddel n b ns de gast voor de verschillende geicch ten aan den restaurateur moet af taan oor een portie gefbakken aardippelen moe een vetbon an lö gram worden geoff rd oor een paar Prarikforter worstjes een vlecscHbo i vaiï 5o gram voor een bi oodje efn broodbon van 60 gram enz Voor het eten buitenshus bestaan levensmiddeU n kaarten die aannenJük verscihiUen var de gew one distnbuti kaarten 7y heeten h ti reiskaarten en de hoeveelheden die f l £ ken afzonderlyken bon aangegc en staJi 7Tjn veel klemer dan die an de f pv fne kaarten Derhalve zyn ze ook aanzienlijn RTootoi en c emakshalve gepcforeerd 7 o dat ze eel weg hebben an een v t zegelp Het is een klein kunstje zich n 1 el bezit an een dergelyke kaart te si Hen I Men begeeft 7ich met znn gewone 1i rten die hier ain huis bezorgd worden e i voc dg nunr het distmbutiekantoor an 7ijn wij en kan 7p daar zonder eenige forn all t t voor reiskaarter n wisselen Het nl geen zms nooaig dat men ook vj erkelyk p n 1 gaat pp BerJyner moet weinig hebben van visch Op de reiskaarten kan men znn inikonpen I elT o ifowenifhtp 7aak dn n Dit all v r klairt echter wc niet waarom de Ber nncr OT het ofip enblik 7nr ci irne hji Enohuis pet Welk voordeel heeft hy er bii wanneer WJ in een restaurant voor een ons vleesch even goe l eer vleeschbon van 100 pram moet af geven als by den slager D grin u nu etJ ter dat verschillerde er smak lyke dingen met gediJitnbieerd zyn bv w ld en giv gr Ue veische f ferooVte vi ch Mei 70U n 1 knnne opmerken dat mei de t If v€nsmil en winnf er 7e rot god s ri bu frï zijn ook in een winkel kan koopen e th t 1 toelereiden maar w 7 o Jenkt is wat al te optimistisch Want in f e + zyn de7o artikelen evengoed gediatriibueerd als alle r lore Ie lts met di ver chil dat ij rirt n n t b nncnsvsteem zim opgen wien By wild o vo rclte c Msch giat men ancrs to werk Men gaat naar zyn poeiiir en chhandclaar laat zich daar in een legis lei inachriivcn knfgt een nummer f n war nier dit rummer op de spiegelniit v n den d phetreffenden winkel ver tchynt w t en in de zes weken pleejd te gebeiii n Vr 1 mon een kip e n eend of wat karpeis V npr Al 00 ijeen distributie maai toon i str t restaurants echter kunnon pi km diprie e artikelen mkoopen 7y het tok beperkte hoeveelheden Voor dp o ge recht n behoeft de gast geen leventpniiic If nk tart af te geven en kan het er hm3 V at royaler van nemen Aangezien dtze schotels uit den aardi van die zaak echt r spofedlg uitverkocht zyn begint onmidf ellyk om twaalf en zes uur de jacht op j ana eend fi ai t en haas Voor de eveneens vrjje iRCh heeft men aan ienlyk minder animo De Berlyner is geen vischeter al hebben dt nutontciten dit ook m de laatste Jareii è n hem trachten te maken Het feit dQ de DmtBche kok minder gioed de kunst vcistaat om visch smakel k toe te bereiden Jil