Goudsche Courant, maandag 2 januari 1939

schiedt gedurende de maand Januari 1939 door den alagor C Verleun die van bak en broadvet tn margarine door Wed P de Korte en Zn WADDINXVEKN Hy knpoatapaur bank Aan liet postkantuor word gedurende de maand Dooember ingelegd ƒ 7493 15 en terugbetaald ƒ bSUM Het laatste dbor dÜ kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 4476 Kon onderscheiding By Kouf besluit van 16 Dec m toegekend de aan de Orde van Oranje Naseau verbonden eeremedaille in zilver aan H de Rooy Azn fabriekschef by de N V StpommeubelfaÜ iek v h Modderkolk en DUs te WaddinxvW llUtUNWOUDS Benoema De heer J J Osk m is benoemd tflt RÜkBveld wachter te Amsterdam ppleldingsbrigade BERGAMBACHT De pofitbestellingen Omtrent de besteUmgen by de posteryenalhier beétaat een onhoudbare toestand I die zeer ooodig verbetering behoeft Debuurtschappen Tuascheknen Bovenberg Kejtkweg Jn den geheelen l kdyk worden vaauit Schoonhoven en KmniCTstol besteld yvsllkrdoor de bewoliers van het overige gede te van Bergambacht die naar die buurscfeppeji pen bri f zenden hun brievenrticJeten frankeeiHth imet een postzegel van 5 cent daar die larieven eerst naar S ihoonhoven of ArameEstol moeten Bovendienbestaat er en gruote stagnatie in de bezorging dier brievijn zoodat een brief di des morgens na de buaiichtmg van 7 10 iïxlt gepostj deh anderen dag paa wordt lii teld by mensciil n die slechts tenigfminuten buiten de Kfóm van heitjdli rp weincn ï lL N i Herv feerk i Bij de gehouden herslemming vooa een jriotabel in fle Ned Herv Kerk alhier wa ri n 4 i gwige stenmien uitgebracht hiery$n verkfeèg de l eer A P Oosthoek 24 mmen en de heeir H Voorsjji s 22 atem m z zoodat eerstgenoemde wend gekozfcn i 1 Do toJuw Tot gelbeèskundige alhier belast mpt den Jdoods d is door fj en W voor 1939 benoenll de heer J Soeteman arts alhier 7 1 Al SPdRT EN wlDBTRUtfEN ATHliETipK Wegifredstrijden G A C ledeiu Zaterdag 14 Jan a s orgaiiiseert de G A C te Bo qop een i egwedatrijd over 2 K M Deelname z Wftrdpn opengesteld voor pG A C leden en leden van voetbalvereenigingen eA ïnaohrijfgeld zal niet verordengevorderd De start zaï te S l r in de Rozenlaan plaats hebï k M é jlaWours loopt vervolgens door l B Biezïèh Valkimbuigerlaan Tuinstraat en Reijerskoop terug naar de Rozenlaan waar de finish is Als kleedgelegenheid zal Het Gymnastieklokaal in de Burgenfieester CoHjnstraat worden benut MARXTBimiCHTEN Kaasmarkt Oiid water 2 Januari Aanvoer 12 wagens 540 stuks wegende 2700 k Pry a ie soort ƒ 23 25 Handel maüg Veemarkt Rotta am 2 aJn Aanvoer in totaal 2421 stuks ynde 643 vette runderen 236 vette kalveren 31 nuchtere kalveren 676 vajrbens 835 achapen of lammeren De pryzen waren Vette koeien Ie kw 72 2e kw 6i2 3e kw 42 52 et per k g vette ossen 68 60 42 52 et per k g vette kalverwi 125 115 75 5 et per k g varkens levei gewicht 51 49 47 et per k g achapen 44 39 30 et per k g ƒ 20 18 16 per stuk lammeren 48 43 40 et per k g ƒ 15 13 11 per stuk Vette koeien en oasen aanvoer ieta kalmer dan de vorige week Dinsdag handel kalm prijzen iets lager prima koe 76 et prima os 70 et stug prijzen lager prima s ƒ 1 86 Varköis aanvoer ruimer handel sleepende prijzen van vorige week nog te handhaven Schapen en lammei en aanvoer iets kleiner handel zeer kalm prijzen ieta atjjver Eenige partijtjes schapen werden voor export verkocht laatstjfT herichten Dr P Smit f President Alg Synode Ned H rv Kerk Het jaar 193i9 zet voor de Ned Herv Kerk wel droef in want nauwelyks was de eerste dag van het nieuwe jaar aangevangen of de president van de Aigemeene Synode dier kerk dr F Smit Ned Herv predikant te Heumen blies in zijn pastorie in dit Geldersche dorp den laatsten adem uit Dr Smit die in November de najaarszitting van de Aigemeene Synodale Commissie nog heeft gepresideerd werd de laatste weken overvaUen door een aigemeene lichaamszwaltte die in de laatste dagen vaii höt vervlogen jaar het ergste vreezen deed Dr Smit bereikte den ouderdom van efe jaar De thans overledene ontving aan de kweekschool Be Klokfcenberg te Nijmegen zyn opiei ng als onderwijzer en waa ook eenigen tijd bü het ondenvys werkzaam In 1901 werd hy proponent bij de WaaJBche commiBBie en 25 Januari ving h f D H A Enno van GeMer Niet naar de Amsterdamsche tiniverslteit Dr ffi A Enno van Gelder die benoemd SS tot buitengewoon hoogleeraar in de va derlandsche geschiedenis aan de gemeent lijke unlverslteite te Amsterdam hccWt voor deze benoeming bedankt Dr Van Gelder beschouwt het ambt van buitengewoon hoogleeraar op de hem ueboden condities als nevenbetrekking zoodat Hüj zijn betrekking van leeraar In de geschfttdenis aan de Dalton H B S te s Gravenhasi niet geheel wenscht op te geven Met d sn Haagschen wethouder vai Onderwijs heftft hij deze kwestie be apiioken en toen mleek hem dat de wet houder in beginsel Itjoreid bleek dit plan te steunen Dr Van der lesuren aan di geven dan voorheei Burgcmocster en Sterdam hebben drj doen weten dat zIJ nen aanvaarden w iarop dr Van Gelder gemcrnd heeft voo de benoeming tot buitengewoon hooglderaar te moeten be danken op ampen van atitomobielen en de datum 1 Jajhuari 1939 Naar aanleiding varl de verschillende li iar daaromtrent gestJblde vragen deelt il KNAC nog eens mtde dat de datum an 1 Januari 1939 gccyh wijziging brengt I n de etschen voor koiplantaama van In s cbrulk zilndc motormjtuigen noch op undere wi 7 ecnige vfcrandering brengt in do wettohlko vcrkeejt svoorschriften Er iB slechts één uitzond ring op dezen regel en dcxe geldt uitsluiftend voor motottiitulgon dl n l Deöembcr 1938 worden ingevoerd of hier tejiande worden vervaardigd e terugrkomst van de Reiger op Schiphol Knorine iwIaiiKstelIinff op de Amsterdaimjche luchthaven werd ontvangen Anderen volgden na hom Het laatst de bemwminij ole een ex ti a toe juiching in ontvangst had te nemen Een der pa isagiers droog een potje mot vreemde plwleude planten teei e dwïgSlgheldjeS diy Ifci elijk lüeL thuis liouilöBn op een kii en nat vliegveld ju Meegebracht uit Na oW vertelde hij lacheaid De douaneman die naar voren gekomen was ktek onderaoekend maar hij zag geen kanfc zijn lunctle naar behooden uit te üolcnen Do ambteltjkheden moesten het aüeggen bij zooveel sporirtanietiet Reeds trad minister Colljn naar voren om Jhr Beelaerts de hand te drukken en hem met enkele woordeai te verwelkomen Ook minister Siotemaker burgemeester De Vlugt en do wethouders drukten de handen van de aangekomenen Toen riep de heer Piosman den passagiers toe dat zij beter deden naar de wachtkamer te gaan Dr Colljn spreekt Hier nam minister president dr H CoUjn het woord om slch in de eerste plaats tot jhr Beelaerts te weïuden dien hU een drager van een message of goodwill noemde bestemd voor het land dat een stamland heelt in het onze Wij hebben gelezen zeide hij op welke wijae gij daar zijt begroet Het stemt ons dankbaar dat de banden die c is met ZuidAtrlka binden weer eens bevestigd zijn Wij zijn er van overtuigd dat de wijze waai op gij u van uw taak hebt gekweten boven allen lof verheven Is daarom zijn WIJ u bijzonder dankbaar voor de wijze waarop gij uw opdracht verricht hebt Spr wenschte mevrouw Beelaerts geluk met den terugkeer van haar echtgenoot OU zult zclde hlJ met nog meer spanning dan de vele anderen dezen tocht lm gedachten gevolgd hebben In de derde plaats richtte dr Oolijn zich tot de leden der bemanning het waren naar men weet de piloten J B Scholte en A Vlrply de radlotelcgraflst J B Pestman do boordwerktulgkundige P Dunk en de hofmeester A Eggenhulzcn hij zeide tot hen Als wu in on land over vlagvertoon spreken denken wij gewoonlijk aan de marine Maar dat is ook mogelijk door de lucht Ik ben er vam overtuigd dat de wijze waarop gij deze reis hebt volbraclit er toe heeft bijgedragen den naam van de KL M en van Nederland met eere te doen vermelden Wij danken daarvoor de bemanning ten zeerste Jhr Beelaerts van Blokland dankteden ministerpresident voor zijn vriendelijke woorden en sprak zijn vreugdeuit over de schitterende tócHt die allcsngemaakt hebben De reis is In alle öpzlchtefi V rspoodig geweest en de bemanfllilp rti n de Reiger iieeU zonder uitzondering alles gedaan om de reis tot een succes te hiaken waarvoor spr haar dankte En hij eindigde met de woor 4en j k y Jisch u ailen een gezegendon Oüde aEjrsav Tenslotte trad gegagvooiïder Jf B Scholte naar voren Zijn toespraak was kort en bondig Wij hadden zeide hU zulk een ontvangst niet verwacht Niettemin zijn wij er zeer dankbaar voor Het leek wei de aankomst te Johannesbuig Ik heb gehoord zeide hij dat er ïiier een aantal ZuidAfrlkaanschè studerrten aanwezig is Ik kan hen verzekeren dat WIJ het In hun vaderland erg prettig hebben gehad Ik hoop dat zij uit ons land even aangename herinneringen zullen meenemen ala wij uit het hunne doen Oeklap De offlcleele begroeting was nu teneinde Men begaf zich nu naar t bovenrestaurant waar het gezelschap nog even na bleef vertoeven alvorens de reis naar de onderscheidene woonsteden voort te zetten Het publiek verdween nu schielijk Een half uur later herinnerde niets nog aan deze gebeurtenis let eeuwf eeHl van den Grooten Trek in idle deelen der Unie geegtdriftig jjevierd Na uon zeer voorspoedig vcrloopen reli heelt gezagvoerder J B Scholte den atgezant van de Ncdorliuidschc rogeorlng uaur de vlei mg van het eeuwfeest vap den Gruutcn Trek Jlu mr P Beelaerte aii Blokland en de overige paüs igiors v tn lic c bijzondcie vlucht der K L M veiiiK teruggebiaciu op Schiphol Enorme belansteUlng Honderden nionschcn wai cn er Regecilngi pL isoncn vliegmenschen familleicden van bcmanailng en pafisagiers en voie bcUmgbLeUendcn Maar allen waren Cvcn vol geo tdrlït en vol aandacht voor de berichten die van tljt tot tijd werdön unigeioepen Van ver buiten de grenzen dcb lands kon men aan do hond van de mededeclijigon voor den mlcroloon van den statlonsdlent t de laatste etappe van ue vlucht volgen De Reiger heeft met sterken tegenwind te kampen en zal to Brussel eenlusschcnlandlïig maken Zoo werd eromgeroepen Men keek elkander aan t Wordt een latertje meenden er velen En men haalde rterlnncrlngen op aanvroegere latertjes op deze zelfde plek Aan de befaamde aankomst van de cUkaan uit Indlé nu al weer een Jaar olwat geleden En men trok vergelijkingentusschcn toen en nu Zou het weer zoolaat worden Zou de Reiger ook inmist en duisternis moeten dalen Naarmist zag het er gelukkig niet uit Naarduisternis des te meer Na eenlgen tijd werd omgeroepen dat de Reiger om tien voor vijven verwacht Kon worden Om half vijf weer een mededeeling Over een kwartier zal de Reiger dalen Stijgende spanning De spanning steeg En de stemming bleef opperbest Het grootste ongerief kon niemand beletten zijn goede bi uncur in eandltio te houden De Ujd verstreek iju snol Men keek voortdurend naar de klok De wijzers klommen naar vijf over lialt vijf Weer klonk de stem van den stationsdienst Zij file bil de aainkomst aanwezigwillen zijn moeten zich naar bulten begeven Do deuren gingen open En honderden gecstdriftigcn stroomden het platform op Opeens klonk er gebrom ift de lucht EJn over het stationsgebouw zag men een machine naderen donker tegen een grauwon avondhi el De groene en roode lichten ontstoken Een gejuich steeg op Dat was het Dingaansvllegtuig In wijden boog vloog de Reiger om het vliegveld heen verdween weer even m het donker kwam opnieuw tevoorschijn en zocht toen den twganen grond op Natuurlijk waren inmiddels de Ij ndtngsllchtcn ontstoken Nu deed Scholte ook zijn eigen landingslamp In den stuurbooqdvleugel ontbranden Zoo daalde hij lar gzaam Met vaste hand zette de gezagvoerder zijn machine aan den grond zooals hij dat reeds honderden malen had gedaan en zooals hij dat ongetwijfeld nog vele keeren zal blijven doen Een daling als zoovele Maar niettemin een bijzondere Want toen de Reiger naar het terras toe kwam rijden steeg er een gejuich op uit de menigte Een warme welkomstgroet bij den terugkeer in het vaderland spontaan en hartelijk Uit het hart vam het Nederlandsche volk Het vUegtuig stond stU Nu ging de deur open Jhr Beelaerts van Blokland was de eerste die het trapje afdaalde U droeg slechts een dunne regenjas en eek verbaasd Was het m die geest Iftlge menigte Of omdat hij eensklaps tdekte met voorbereid te zijn op de Kingen van het vaderlandsche kllr iar In elk geval toonde hij zich dankbaar indien deze zich bU nacht op oen weg bevinden moeten wij voorzien zlJn van goedgekeurde koplampen met Rijkskeur waarin goedgekeurde gloeilampen eveneens met Rljkskeur zijn aangebracht helder zou dan minHBS hebben ge cthouders van AmVan Oel4er echter It voorstel niet kun Tot nu toe zijn van U verschillende merken kpplantaams reeds 70 goedgekeurde typen op de markt gebracht terwijl door 2 fabrikanten van gloeilampen 62 typen goedgekeurde kioelpeertjes verkrijgbaar zijn Deze cijfers zullen geleidelijk nog ult breiding ondergaan Hoewel dus voor de thans reeds in gebniïk zijnde lampen geen nieuwe elschen worden gesteld kan het toch aanbeveUng verdienen bij vervanging van een defect gloelpeertje thans reeds over te gaan tot aanschafI fing van één van een goedgekeurde soort Immers zullen met Ingang van l Januari 1940 alle gloeilampjes van een goedge keurd type moeten zijn zoodat ongei keurde lampjes hoogstens nog een jaar gebruikt kunnen worden REUSACHTIG OCEAAN TOESTKL VAN FOKKER iBesprekingen in Engeland De lucht vaartmedewerlcer van de Dailv Telegraph verneemt naar de Crt meldt dat Fokker tydens zyn jongste bezoek aan Engeland met commander Sir Charles Den nistoun Bumey plannen hficH besproker over den hortw van een reusachtig vliegtuig bestemd voor de trans atlantiscljle route pe machine zal wa aiiscjiynlp worden uilgerust met Dieselmctoren SJr Charle9 is zeer gdnteresseerd Vij d ontwikkeling van ÜlesMMotoren voor vliegtuigen en van meening dat de dag niet ver af ïs dp t groote vliegtuigen uitgerust met Djeselnio toren passagiers tussciien Londen en New York kunnen vervoeren te en oen vracht 1 pr H van niet meer dan £ 15 iter hoofd Fokker heeft kort geleden een vier moto rlg vliegtjig ontworpen de Fokker F 66 dat in staat zal zyn 56 passagiers te vervoeren en een beniUTining van zes koppen bÜ een snelheid van meer dan 200 mijl per uur Voor zijn terugkeer naar Nederland he ft Fokker ook besprekingen gehaii nmt lo ambtenaren van het luchtvaart min later if en vooraanataunde leden van de Engel che vliegtuigindustrie Prof R N Rotend Holst overleden op 70jarigen leeftijd Is op 31 December te Bloemendaal na een korte Uekte overleden prof R N Roland Holst ouddlrecteur van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten beroemd sierkunstenaar mmjr naar mmjren glasschilder Prof Richard Nicolaas Roland Holst was op 4 December 1868 te Amsterdam geboren Van 1887 1B91 volgde hij de Academie en reeds lm 1892 begon hij met het vervaardigen van lithografieën waarbij hij zich een eigen persoonlijken stijl wist te verwerven voor opvoeringen van het gezelschap WlUem Royaards In 1918 werd Roland Holst als buitengewoon hoogleeraar verbonden aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam van welke Academie hij van 1926 tot 1934 de leiding heeft gehad als hoogleeraardlrecteur Toen prof Roland Holst in iflEfc als hoogleeraar dlrecteur zijn entreerede hield aan de Rijksacademie heeft hij veel stof opgejaagd door zijn crlüek op het z g ezeltjesschllderen HIJ wasochter als mensch te monumentaal om de dingen klein te zien en dat groote aan hem Is de Rijksacademie in hooge mate ten goede gekomen Toen hlj vijf Jafj geleden zich aan zijn glas tn loodramen voor de Utrechtsche domkerk geheel wilde gaan wijden en zyn ambt neerlegde had Holst de Rijksacademie niet alleen als gebouw doch tevens als leerschool voor de beeldende kunsten een heel ander aspect gegeven Zijn heengaan sloot tegelijk de periode af die bij den bouw der nieuwe Amsterdamsche beurs voor het eerst tot een gemeenschappelijke uiting kwam en waarin naast Roland Holst op het gebied der monumentale schilderkunst figuren als Toorop Tliorn Pukker on Van Konijnenburg een rol speelden Overziet men het werk van den overledene dat In de zeer geslaagde Domvensters te Utrecht een schoone bekroning kreeg dan overziet men tegelijk dit afgesloten tijdperk met zijn ups and downs We denken terug aan Royaard s tooneelpogingen aan het streven naar een herleving van het Hollandsche affiche En als men dan in het nieuwe gebouw van den Hoogen Raad zijn laatste groote wandverslerlng ziet met de verbeeldingen der groote wetgevers dan bevestigt zich nog eens dat Roland Holst onder zijn tijd pnooten inderdaad de figuur is geweest die in eigen limerlijk niet alleen den drang maar ook de kracht meebracht om in ons meer schilderachtige dan monumentale land een grandiooze poging te Wagen tot herleving van de muurschiiderlhg als gemeenschapskunst Slechts enkele maanden geleden erkende de Bond van Nederlandsche Architecten de groote verdiensten van prof Roland Holst als monumentaal kunstenaar voor de ontwikkeling van de Nederlandsche architectuur door hem tot eere lld te benoemen GEMENGD NIEUWS portvliegtuig op Urk beschadisrd BU landing na postvlucht In sneeuwstorm Zaterdagmiddag om drie uur Is op Urk geland het sportvUegtuig P H P U T bestuurd door den heer Heymana Het vliegtuig had vier zakken briefpost voor Urk aan boord en geen passagiers De landing had echter een zeer ongelukkig verloop De motor van het vliegtuig begon vlak boven het landingsterrein plotseling te sputteren en stopte direct daarop Op meestelljke wijze wist de heer Heymans het toestel echter aan den grond te zetten doch bulten het landingsterrein Het toestel reed n l door een prikkeldraadversperring en kwam met een der wielen in de sloot terecht De rechtervleugel van het toestel Is ernstig beschadigd doch de bestuurder Is ongedeerd De heer Heymans was vóór de landing op Urk ai twee en een half uur In de lucht Mot twee vliegtuigen waren ze van Schiphol vertrokken doch Ui een dichte sneeuwbui boven Hoorn waren de toestellen elkaar kwijt geraakt De heer Heymans verklaarde ook boven Friesland te zijn geweest en het mag een groot geluk genoemd worden dat hij zich juist boven het landingsterrein te Urk bevond toen de motor haperde Het toestel is voorloopig gelwrgon op het terrein van de fa Blankevoort Heintje de Vos getemd Een merkwaardige verschijning trok In de Bredasche straten algemeen de aandacht Het was een man die doodbedaard aan het wandelen was met een vos aan een touwtpe of liever aan een stevlgen ketting Maar Reynaart deed alsof hij zich op de Bredasche keien evengoed op zijn gemak voelde ala In het bosch wtunt heel gemoedereerd sjokte hl met zijn baas mee terwijl zijn oogen goedmoedig de omgeving afkeken en daarin slechts een loerende en bloeddorstige blik kwam wanneer men toevallig een vleeschwinkel of een poelier passeerde MLaachleu was d t tweetal op dat ooffcn bllk wel eon unicum op do wereld want Wie heeft er ooit van gehoord dat rfet lukte om een voe zoo te temmen dat het boest temidden van het stadi ewoel ge moedelUk aan een ketting mot zlJIi baas een eind rondkulert gelUk do eersU de beste hul3 tuüvof keukei MQnd I De eigenaar vftn dit wpfWjttvClier biecH i zUn zekere WolterJing Mlfv Almelo diet meedeelde don voa Ia yekeloy te liqb phxx gevangen Het bchogrde tot een nest viah drie enkele weko n oud vosjes die hl had meegenomen Heel voorzichtig had hij de huipeloo e diertjes opgckwccKt m aj na een tijdje was een hunner ge starven De tweede was er tusschenuit gütrokken en alleon de derde bloei over welke zoo mak bleek te zün als een tam konijn Reynaart vergezelde zijn baas overal en word een voorbeeldig huisdier Op al zljji tochten nam Woltering die met koopwaar het land afreist het vosje mee tot de politie hem op zekeren dag te Breda inpikte omdat hij nog oen hechtenis van zeventien dagen te goed had voor het venten zonder vergunning RECHTZAKEN PoUüerechter Goudsch dienstmeisje als dievegge Schokkend van zenuwachtigheid en met haar zakdoek voor de oogen zat vrijdag in do zondaarsbank te snikken voor den Rotterdamschen politierechter Aörlaantje die in den zomer van 1937 ae was toen eveai 18 dievegge was geworden omdat zij haar jongen wilde helpen Haar verloofde = de 2l jarlge magazUnknecht S J W W eveneens In Oou4a woonachtig die het eerzame meisje van tiette burgermetkachen op het glibberige pad van de misdaad had gebracht Van haar had geprofiteerd Telkens had ae van haar beetje geld geleend aan den jongqn Telkens En steeds had hij om méér gevraagd Teinslotte 25 Adriaantje wist warempel niet hoe ze aan zooveel geld moest konten Maar w ging Iets doen wat ongetwijfeld voor haar uitgedacht moet zijn geworden Adriaantje werkte al 6 jaar ais dienstmeisje tot groote tevredenheid van de directrice hi het gebouw van de Stichting Wijkverpleging waar ze ook juffrouw V d Weyden behulpzaam was op de linnenkamer Aan haar moeder had Adriaantje op een dag wijsgemaakt dat zij een heel groot koopje kon krijgen voor 25 Als ze die direct kon betalen kon ze heel veel linnengoed koopen Haar moeder gaf haar een bankje van ƒ 25 en Adriaantje ging er verheugd mee heen en bracht het aan haar verloofde Die het fijntjes opstak Maar toch moest er linnengoed komen En dit bracht Adriaantje telkens in kleine hoeveelheden naar huis Daar stapelde zich een respectabele linnéhvoorraad op gestolen uit de linnenkamer als 20 sloopeï 21 beddelakens 12 servetten it badhanddoeken M zakdoeken 6 werkdoekjes i luier i camisole i stofdoek i linnen werkzak l flanellen bedjas 4 baddoekjes 6 vingerdoekjes 4 directoires 1 nachtjapon i zusterschort en een linnen doktersjas Dit alles is later in Adrlaantjea ouderlijke woning tot schrik van haar ouders door de politie in beslag genomen Tegelijk ging natuurlijk de verloving af want Adriaantje werd als dievegge vervolgd En uit de Wljkver leghig werd ze ontslagen Nu ze als een boetvaardige Magdalena In de bank haar verdriet om haar diepen val en ongetwijfeld ook om haar verloren Jonge liefde zat uit te snikken kreeg men toch wel deemia met haar Ook de rechter die haar rustig en vaderlijk ondervroeg En Is je verloving nu uit vroeg demE lstraat Zij knikte onder gesnik van ja Nu gelukkig maar Wat dom tochallemaal van Je meisje Meisje meisje Er wag echter méér In Augustus 1937 toen dus de verloving reeds lang verbroken was had de Jongen haar opnieuw opgezocht en verteld dat hij naar de werkverschaffing moest In Montfoort en daarvoor twee dekens noodlg had Of zij hem daar aan kon helpen En opnieuw stal Adriaantje twee dekens die de ex verloofde met zijn fiets heel brutaal aan het gebouw der Wijkverpleging kwam halen Adriaantje onrustig en zenuwachtig omdat ze geen weerstand had kunn bieden had hem gejaagd toegevoegd Bindt ze gauw op want ik ben t an dat ze t zien Dus toen wist haar ex verloofde tegelijk dat zij om hem opnieuw had gestolen Begrijpelijk was dan ook dat de jongen w ens heling van die twee dekens tegelijk terecht stond Hij trachtte nog den onschuldige te spelen doen de rechter voegde hem verachtelijfc toe Je hebt dat jonge kind aardig In demisère geholpen Schaam jij je niet Toen schudde de ex verloofde ontkennend het hoofd Ga dan maar zitten zei de reclUerverslpjrd Dan zal It het je wel op eenandere manier aan je verstand brengtn Nadat de directrice vop dQ Wiikv rploglng zuster M A Clausing was jehoprd en de linnenjuIJrouw v d Wwde die heelemaal niet M 8i tïg o fdeelden over Adriaantje v nv f e hair wqrk en haar gedrag gedthrende zes iar n acfttte mr J C Melschkè die het O M vertegenwoordigde het beter dat er ée t over Adriaantje een reclasseerlngara port zou worden aangevraagd waarrieie de rachter en haar verdediger mr Hakkar direct accoord gingen Tegen den ex verloofde vroeg Metschkc 2 maanden gevangenisstraf En wat aeg je daarop vroegrechter Het tfl ver hrlkkeilljk veel zei v W geheel uit het veld geslagen Weet je wat Ik verschrikkelijk vlndfvroeg de rechter met bijzonderen klemtoon op dat ik Ik vind het verKhrik kelUk wat je tegen dat meisje hebt bo dreven Om te proflteeren op alle mogfrlUke manieren om zoo n meisje De rechter had er geen woorden vooz en veroordeelde den jongen kerel kort en bcndlg tot 2 maanden gevangenisstraf Je bent wel jong en hebt nooit oenvonnis gehad voegde de rechter liemtenslotte toe maar het Is alles zóó gemeen döt Je do gelegenheid moet krijgen over je daad te denken In eenzaamheid Je kunt wel gaan 479e STAATSLOTERIJ 4e klawe Trekking van 2 Jan Hooge prijzen ƒ 5000 21551 ƒ 2000 lO ƒ 1500 1 845 ƒ 1000 7449 24162 ƒ 400 4Rfi5 16920 17424 20893 I ƒ 200 3148 6211 14550 19135 i ƒ 100 6241 7666 9608 12271 17426 f Prijxen van ƒ 65 1101 1112 1138 1150 1190 1213 1238 1245 1304 1316 1386 143l 1440 1514 1531 1536 1565 1568 1608 1785 1869 1969 1997 2022 2043 2060 2086 2086 2113 2182 21Ö3 2160 2181 2201 2224 2228 2232 2286 2355 28 S 2419 2427 2443 2464 2491 2530 2587 25 5 2612 2633 2662 2674 2693 27 8 2766 2794 279 2821 2825 2829 2868 2907 2926 2976 2977 2992 3019 8037 3066 SOte 3123 ai2G 3168 3179 3228 3238 3253 3264 8209 Sï 3293 3403 3419 3635 3641 3555 3690 3624 3685 3718 3747 3777 8800 3802 3880 3893 3917 3918 8929 3932 8942 3953 4002 401P 4043 4093 4135 4152 4220 4227 4235 4267 4383 422 4474 4538 4563 4573 4612 4661 4672 4676 4687 4691 4713 4738 4777 4870 4884 4952 4959 4971 498l 5009 5132 5198 5206 5217 5284 5341 5378 5440 5477 54S 5499 5501 5564 5677 6697 Ö664 5672 6687 5742 6765 5769 5772 5826 5880 5844 5862 5875 6887 6970 5984 6062 6128 6177 619 6241 6246 6258 6299 7349 6355 6418 6498 6475 6488 6494 6528 6643 6649 6584 6644 6651 6690 6711 6893 6933 6949 6962 6996 7006 7018 T071 7077 7104 7116 7117 7124 7168 7192 7224 7232 7236 7246 7320 7385 7397 7S82 7509 7531 7586 7543 7551 7568 7636 7660 7702 7709 7768 7794 7809 7816 7820 7826 7844 7855 7974 7982 8017 8001 8175 8199 8207 8243 8264 8256 8271 827 8275 8276 8281 8334 8388 8353 8417 8426 8455 8460 8490 8505 8583 8618 862S 866 8681 8868 8898 8939 8960 8990 9035 9l2 9123 9134 9149 9231 9301 9844 9372 9383 9384 9447 9463 9459 96 mi 95 6 9 9551 9676 9659 9668 97M 9750 9766 9T74 9795 9799 9813 9871 98U 9915 9919 996 1 9986 9999 10071 10081 10086 10108 10109 10110 10131 10136 10138 10149 IOI66 I01h5 10194 10200 10261 10267 10293 10311 1O88O 10419 10446 10447 10461 i0485 10508 lORlO 10566 10593 10607 10646 10647 10708 10726 10761 10779 10790 10815 10894 10895 10921 10954 10957 10969 10990 11002 11047 IIO6O 11068 11088 11150 11190 Ui92 11241 11260 11276 n294 11307 11336 11362 11353 llSS I 11387 11393 11403 11407 I148S 11489 11493 11505 11556 11684 11636 U641 11662 11706 11725 11728 11751 11759 11799 11846 11908 11910 11924 11936 11957 11958 12017 12089 12104 12113 12148 12162 12206 12211 12261 12262 12304 12368 12378 12435 12439 12511 12545 12612 12677 12729 12758 12762 12769 12803 12830 12B34 12842 i2865 12882 12893 12951 13013 13035 1303913067 13080 13107 13112 13128 13137 1313913146 13154 13174 131 1 13186 13226 13241 13269 13310 13342 13367 13386 13397 13458 13480 1 3483 13S05 13514 13569 13693 1365113694 13730 I373T i 13820 13856 13919 13042 33946 13961 1399C 14009 14030 14032 1407914088 14128 14131 14192 14204 14230 14262 14289 14290 14303 14374 14386 Ï4428 14458 14497 14616 14517 14534 14544 14663 14621 14622 14644 14649 14714 14740 14752 1478814832 14837 14844 14879 14900 16109 1512915160 15243 15319 1640 15422 154 31 1543716476 15493 15512 15616 15652 15661 1671516736 16767 16763 15782 1682P 16842 15845 15887 16896 15897 16968 18031 16160 1616016197 16308 16313 16328 t638S 16410 1643716468 16479 164 ïï 16629 1662S 16640 1669316697 16704 le S 16799 16880 16838 1683716849 16897 16940 16947 16949 16984 1702817029 17036 17039 17046 17111 17118 1713617222 17232 17243 17264 17268 17291 1736417399 17432 17468 n7481 17491 17493 1751817524 17526 17627 17533 17538 17575 1758217611 17636 17700 17708 17723 17740 1774 17747 17763 17758 17T67 17874 1789 1794317987 18002 ISOÖI 18ft90 18106 18107 18120J8157 18179 18182 18188 16222 18238 1824318267 18272 18276 18279 1 302 18341 18876 18457 J8479 18512 18642 18661 18 76 1858518606 18632 18640 186B4 18732 18761 1877 8809 18819 18840 18892 18943 18948 lSB72h8979 19088 19101 19128 19136 10179 19249b9271 19316 19871 19406 19461 19462 1946719480 IM97 19flO t 19522 19563 19620 1966419883 19707 197VS8 19739 19775 19878 1987019947 19965 2OO00 g0025 20128 30134 201K620168 20171 20301 20364 20392 20412 2044020475 20476 20489 20490 20588 20718 2074220765 20799 20845 J0857 20868 20910 20927 20944 20945 21093 2 09 21114 21134 2117621198 21211 21219 1363 21269 21313 2133721370 21372 21396 21397 21419 21422 2144 21499 21533 2160 21618 21620 21639 21679 21735 21757 21763 21766 21776 21786 2180 U814 21904 21959 21974 STADSNiBgWa GOUDA 2 Jailtt i 19 Verdiensten vm dienstboden niet meer van steun afgetroldten Maatregel ter bevordel B hulBhoudèlÖk rerk deor N detUW che niftlsjM Basing minister i n Sociale Ziiken ne min van Sociale a lten heeft per clrSalreaan de gehiej bcsturen medeKedeeld dat hU er zi goedkeuring aan Lelt gehecht dat all verdleni len door eeziinsleden van oiuïtfsteundei en tewerkgestelden verkt on met friet verrichten van gezlnsa d van h ishoude lijken aard bU de ilJts UlnBi KANTONGEEBCHT GOUBA Veroordeeld werden wegens overtreding van Art 7 W V atr J V te Moordrei t ƒ 2 subB 1 d h Art 453 idem C de Z te Rotterdam 1 wfken he 1 fehW Art a l MIrtori wet P J H S ti Kutterdum f h éiiba 1 d h Art Motorr Begl 11 v d K t Gouda 2 X ƒ l i i bs 2 X 1 d h N P B te Reeuwijk 2 x ƒ 2 auba 2 x l d h Art 435 W V Str art 5 Motorr J S G v d V te Gouda ƒ l auba 1 d i en ƒ 9 Buba 3 d h gf van den in de werkver ton bepehouwing Art llMotorr T B t Reeuwijk ƒ 3 t subfl 1 d h 1 stóün en de plaat schatting geheel W tworden gelaten I Voor deze verdienlWn behoeft derhalve in den vervolge gp erlei aftrek meer niaats te hebbén I Deae maatregel ln tgenomen teneinde het verrichten vtfl gezinsarbeld van hulshoudeliikcn aanï der Nederlandsche meisjes zooVeel mogfUk te bevorderen Hoofdajïent M erweiJ 25 laar bM de ïïolitie mi Op 1 Janairi wai tiet 25 Jaar ieleden dat de haer M Verweij iooma t van politic 3u p loopbaan bi tt IGoudschlB kon feahving De j heer Verwc heeft het JubUftüH randaag te ziJneJ liulze Sint Jozef itraat 65 herdacl Men heeit IJaK voor den ac IcwlJolltlemah tot ce ni goniaajlft on hoiW Ie bereid De commlsde heer t HefiSs de heer W Beekman en er W C Bijl d Vroejl twenschen en jdok d ïf het Wps vök hoog m hun sympamle be ie raadsleden 4r B J iollegk s eij V fc üngem iieer Verweq even Art 16 idem J A XJ te Waddinx een ƒ I subB 1 d h Art 29 idem A M te Dmxlrecht 3 x ƒ l subB 3 x 1 d h Art 43 idem I Th de B te Rotterdam ƒ 6 subH 2 d h Art 58 idem H H B te den Haag ƒ 0 5D subs 1 d h Art 59 idfnuJ C J v R te StolwHk J v O te ijsselst in H H J B L J V K er P M 13 te Oudowater D E V H te Hekendorp J A J V P B Y S on N S te Haristrecht J S ten C B l Moordrecht W H t Nieuwerkerk J K t Irijpijt en J G B te Unschoten ƒ 2 subs 1 d h P V d 0 te Nieikwertterk f 1flubs 1 d h i Art 2 MelkbeRl Jj 1 temoercapellé 14 dugen hechtedis Art 17 Viascherywet j dj C v Bleiswijk ƒ 4 J subB B d h 5G U te Delft 2 I ƒ 2 50 Bubs 2 l 1 d h Art 37 A f Pol Verord ubB ii djth sidisi 1 d Auto or tfeam aaiinpöen QezelBchap liit Gouda konLt è goeft af Op den 6 l8c i Singel M ïtott ai ia hedenochbOJd een erBoneliiii vaA eer garagehoudert te Göuda op 4feM kn puiw door een tram aangereden Mtflen agenl zaten een jnwon jr pit GovKd tóBiens zoorti en dochter e haar verloofti ifiet gezelschap had te Hoek van HdllaHd den verloofjie die iiit Canada kwam v an de boot Eiekenhui8 aan den Coolsingel gebracht lïiiekenihuia aan den Coolsingel gebralht waar bleek dat de inzittenden er goed waren afgekomen Aileen de vader had eenige ontvellingen Het gezelschap heeft na onderzoek niet den gehuurden auto die eenigszins beaohadigd was doch rijden kon de rein naar Gouda voortgezet Bestuur S D A p 1 In de jaarvergadering van de afdeeiing Gouda van de S D A P werd in de vacature ontstaan door het bedanken van den heer Chr V d Hoeven als bestuarsiid gekozen de heer C Huisman AGENDA 3 Jan 8 uur Kazerne Cursus lloode Kruis i Jan 8 uur Daniël Cursus E H B O leider dr A Montagne Jan 8 uur Réunie Spreekbeurt da J Borger voor Logos verband Jan 8 30 uur Openbare leeszaal Feestclyke vergadering ter herdenking 10jarigbestaan Leeszaal T m 7 Jan 8 15 uur ijuthersche kerk Gebedssamenkomst week der gebeden 9 Jan 7 30 uur De Zalm Verkooping notaris K Zeevat inzet Jan 8 uur Daniël Damescursus E H B O leider C van Elk Jan 8 uur Réunie Lezing met lichtbeelden Alg CoÖp Begrafenisvereeniging otterdam l Jan ft 15 mil Reunie Eerste voordrorht mr W C Feltkamp leergang Volksunivercijteit 13 Jan 4 uur Bewaarschool PatersteegTrekking verloting gemengde zangveteenig ing Excelsior 18 Jan 8 i ur Daniël Cursus E H3 0 leider C van Elk 9 Jan 8 15 uur Réurfe Tweede vooidraclit nr W C Feltkamp leergang Volksun vorsit it 19 J 8 30 10 30 uur VerduisteringRpro = c oor be herming tegen luchtaanvallen Jan 8 uur Draii l Cursu E H B k der J G W F Bik Jan S 15 uur IVunie Derdo en tt i i voordrmjht mr W C Feltkavi ii iecrgaVolksuniversiteit tlevtn en toege feestelijke gebei een hartelijke hi sarls van pdfli hooïdlnspoctetiri de Inspecteur dl kwamen hem s ndere leden ot laag hebb toorid Verschil Broekhuizen z t en drukt eènlde hand T i Van bloei tukken gaven uiting aa n J waardeerlnf en vriejndschap De comjmissarls do dienst van Bouw en WoM ngtoezlcht B het politiecorps zonderi inoole bloeitih Het korps heeft den heet Verweij te is een frtiale fauteuil aaïïijifcboden M ontving de jubilaris n telegrafische golukhartelijken brief van Uit al deze bewijzen bleek dat de heer ais buiten het korps is zal burgemeester dr n Jublleerenden hoofdontvangen Morgen erweU nog een bezoek gemeente veldwachters istreken On teei48 goedgekeurd De ingel O In weerwil vai gisteren tegen éi dene officials O N A terrein officieele ingebi O N A tribune door het O N A na de heer G De Kroon heef goedgekeurd het besluit van den raad m e iiet plan van onteigening in het belanlder volkshuisvesting van het perceel SpooLegstraat 59 toebeh orend aan de ervi Corn Jansen De gemeente heeft ditfand noodig ten behoeve van de itvoerinjran het tunnelplan ikneming van de J k Tilburg namens de 1 JoJ Muurling namens d tribune Let slechte weer hadden uur zich toch verschei genoodigden naar het iven teneinde van de ming van de nieuvre ige te zijn Zü werden tuur verwelkomd woarIburg namens het bestuur van den J Ib gelukwei schen aanbood Onder leidiri van het O N A bestuur maakte men e n indganpr door de inmiddels geheel genei gekomen tribune kleeilokalen enz Ver Igens verzamelde mt 1 zich in de bestuur amer waar thee geserveerd werd Daarbl had het O N A bestuur Bog gelukwenache in ontvangst te nemon van do heeren v v Gouda VVT HEX OMTnKK REEITWIJK Gemeenteraad Begrootingszitting Vervolg De veldwachter J F van Dalen die op I hot dorp Reeuwijk woont irewoond een j huurwoning Hem ia de huur van zyu woning opgezegd Te Reeuwijk dorp is geen woning voor den veldwachter beschikbaar B en W zyn van gordeel dat het toch noodzakelijk is te Rceuwük Dorp t en veldwachter wéoht en stelden den raad voor eeïi woning van gemiaentewftge te laten WHwen zoó Trióg diijk met l ehijip van het iW ffkfonds t ii vt jg t daarvoor e cfe di toe te t ö van ƒ 4500 voor aanko yp van grond en het bouwen van es i scheidareciitersver iging Gouda en omBtreken De heer É de Wit voorzitter vanO N A beantwoonSe de sprekera Daar degetui het terrein ïtaal onbespeelbaar hadgemaafct w d de wedstrijd te g n a afgelast nfen zal echter trachten van den competitieleider van den K N V B uitstel van eenige loor fl s Zondag vaatgestelde wedstrijden ie bekomen opdat dan de ingebruikneming van de tribune volledigp de voorgenomei wijze za Imnnen ge=Weden = t a H B d cursuBsen De B H B O bouft de e maand de voln e cursuBRen ttitens des avonds 8 uut J aniêl 4 J n n pnder leiding vai tor A Montagnfl li Januari dameacnro l v dokter C van Elk 18 Januari sus o l v dokter C van Elk 26 Januari v dokter J G W F m Kersthotifcn m brand istermiddag is ten huize van een benster van den Langen Tiendeweg d tboom in brand gevlogen Door epi over den boom te werp n slaftK H er in het vuur te blusachen De schade et groot Diplomu kraamverpleging Tijdag j l slaagde in het Ziekenhuis de woning Grond kon voor ƒ 600 worden verpleging voor het diploma Kranm gekocht De huur die de veldwachter zalleegster Zr Riem Stolwijk h Udm bedraagt ƒ 4 L J ai week 1 Na langdurige diHcusaie over hetvoor pn nadeel der gemoeiite werd met 9 sten men voor en 2 tegen die van dnheeren iJ van llooa en J Rylaarsdam besloten ifcen woning to bouwen wanneer vanhet W srkfonds de Iwnoodigde gelden kunnen worden verkregen tegen een rente van2Mi t 3 i j Eenige reclames belastingen werden goedgekeurd Mede gingen onder den hamer dQor de voorstellen van B en W tot vaststelling van een bedrag per leerling ovoreei komatig art 65 bis djes Lager OnderwijftwW alsmede een v 4 rschotvergoeding bJj Mchülen voor 1939 ingevolge art er Onderwü w©t rdening op de heffing en invorJiï gelden voor het hebl en van plaats met een wooawagen in de en de lichtbelaatmgverordening Januari 193 9 ten dlnde liepen thans weer opnieuw 1 vastgesteld ichouteu wilde de bewoners waar verlichting Is aangebracht vrij dit werd ónbülyk geacht daar bewoners ook bet genot hebben tverlichting waar d t aanwezig begroütmgfiwÜ liging dienst 1939 haJd iSü p plaats tïet achooibestuu van at School had aanschaffing van nserie verzocht H t I A l nJBter v Sociak Za j men daWde ölartjien f den 0 en e gee3 pèn GéwizenAwMftd eroftj I past bi de A erU As omgeVrngien k froogiiiak g van IblFvoerin mktinkfi en weg oïdt r i plan indrkompn 7i Pt ndffikaH de plassen m oatelbèf ƒ 72 500 aan arbei stoi worsen doorgezo endtn Minisjter onder medW I ting JaöMoori iReeuwyk niets kan beta d e Rfeksinspectle verzocht 1 d gtev n werkoblecten voor 1960 Dë Van Roon we s op verbetering van Nieuwdorperwe mato omdat dit een pol derweg is heeft de gemeente daarover geen zeggenschap De heer Van der Hoorn projecteerde een geheel nieuwe weg lang den Reeuwal en vervolgens langs de nieuwe RÜskweg naar de Reouwijksche brug De heer Schouten aprak zich uit voor het maken van een aigemeene begraafplaats in de omgeving van de Re w kac e brug Ër waren nu twee aigemeene begraafplaatsen in de gemeente die geen van bei ii geschikt zun By beg raving moet het publiek o cr de graven loopen Hierin dient verbetering te worden gebracht hetwelk op de oude begraafplaatsen niet mogelyk ia wegens te kleine ruimte De beheersverordenmg geeft aan dat de administrateur van de gemeentebedry en slechts f 300 in kas of op de giro mag hebben De bedragen zyn dikwyls hooger Ged Staten verzoeken wyziging van de beheers verordening De raad besloot alanu inplaats van ƒ 300 nu ƒ 1000 toe te staan Nu het plassenbedryf is opgeheven metingang van 1 Jan 1938 en aan de admini strateurs de heeren Niebarg en Van Leeu wen wachtgeld is toegestaan werd hier over een bemerking gemaakt door den Mi nister van Staat Hiat bleek dat het de l edoeling was om tot November jJ wachtgeld te geven Van J van Geeat wonende in de afd Sluipwyk waa een verzoek ingekomen om aan zijn schoolkinderen vry vervoer te verleenien naar de R K school te Reeuwijdorp welke een afstand is van 4800 meter Verschillende mogelykheden om liierin tegemoet te komen werden l esproken Het meest gewenscht werd dat de kinderen tot de Reeuwijksche brug loopen an vervolgens met de autobus naar Gouda naar een der RJK scholen De gemeenteraad achtte zich competent om de meest yoordeelige wyze te kieien Wethouder Hagen deelde mede een gesprek te hebben gehad met een wethouder van Waddinxveen over de woningbouw aan den straatweg by de Reeuwijltache plassen waarvan Waddinxveen profiteerde De wethouder te Waddinxveen had daarop geantwoord zwart op wit te kunnen laten zien dat de bouwery aldaar nadeelig werkt voor de gemaente Waddinxveen Spreker vroeg zich alanu af of er geen doen aan zou wezen om aan Ged Staten te verzoeken dit deel by Kéeuwyk te krygen daar dit een groot belang voor Retuwijk zou zijn in weerwil dat er geld bij moet B en W zullen deze aangelegeniieid met Waddinxveen eerst trachten te bespreken Hierop volgde sluiting HAASTRECHT Voor een goed doel Vanwege het gemeentebestuur is om atreeks Kerstmis in de gemeente eet in imeling gehouden welke met enkele nagekomen giften ruim ƒ 123 heeft opgebracH Dit bedrag is geheel besteed voor het verstrekken van levensmiddelen ten bate van de behoeftigen voor wie dit een welkom preschenk is geweest Levensmiddelendistributie De veTBtrekking van vleesch in blik gp hy yn loopbaan aan ai pradlkant b f de Ned Herv Gemeente van Heamen In 19915 vertrok hij naar Wamel en Dreumel en 16 Februari 1920 verbond hiJ zicli up nieuw aan de gemeente Heun l Buijyemeester E H P van Nahuyd Zaterdagavond om elf uur is de heer L H P van NahuyH burgemeester vanDreischor overleden lly bekleedde ditambt van 1908 af Van 1912 af wa de heerVan Nahuys ook burgemeester voor Nuord ouwe i i De burgemfiester van Wildervank oveileden Hedennacht ia op 63 jarigen leeftijd Overleden de hoer D P Feenatra burgemeester van Wildervank Beurs van Amstet daia WISSELKOËRSJiN 30 Dec 2 Jan Officieel Ijonüeu 60 8 62 Berlün 78 76 73 76 Parils 4 84 4 83 Brussel 30 99 31 Zwitserland 41 6i 41 49 Kopenhagen aij 2 38 05 Stockholm 44 06 43 43 Oslo 4 09 42 86 Ncw i rk 1 73 1 83S BEUkSÜVERZICHT Het nieuwe jaar werd op I dpt wiasclmarkt op kalme wyze ingezet De handel droeg tpummste een kalm karakter De Nederlandsche gulden legde tegenover de toonaangevende deviezen een vaate houding aan den dag en bijna aile buitenlanc p che valuta s werden hedennwrgen op feen leger peil verhandeld Het Britsche pond öat aaii het einde van de achter ons liggende eel reads zwak m de markt had gelegen ha ook thans een gedrukt vovikomen f De beschouwingen omtrent de Britsche handelsbalans en allbs wat daarmede vbrJband houdt waren hieraan wellicht niet vreemd Nadat het pond sterling aanv nfkelijk was vernomen op 8 52 k 8 53 kon niüg een kleine verzwakking warden waarafgenomen en werd nadien gehandeld tegen te 62 il 8 52 D Amerikaansche doUkrs Ikwamen eveneens ieta lager te hggen en waren 1 8 i Ul 1 83 De Fransche franc ionderviind den weeromslag van de inzinking van het Engelache ruilmiddel en hep na geopend te zyn op 4 83 a 4 83 i achteruit waarna gehandeld werd tegen 4 82 k 4 82 Het disagio voor termynfrancs dat hedenmorgen circa 1 cents voor 1 maand en 3Vj cents voor 3 maanden bedroeg deed overigens uitkomen dat omtrent de positie van de Fransche munteenheid op lichzelf geen ongerustheid bestaat Belga s waren 3 Ü95 a 30 99 waarbij het disagio oor fimünbeJga a circa K centa voor 1 maand en 24 cents voor 3 maanden bedroeg De handel was van geringe afmetingen De stemming was prijshoudend De koersen van de locale aandeelen waren overigens niet eel veranderd Ook de Amenkaanache waarden werden ongeveer op de prijzen van den vorigen beursdag afgedaan TELEG AFISCH WEERBERICHT 2 Januari Voor de kuststrook enkele buien met regen of natte aneeuw zwaar bewolkt weinig verandering in temperatuur matige tijdelijk krachtige zuidweslelyke tot noordwealelyke wind Voor het binnenland enkele buien mrt regen of natte sneeuw zwaar bewolkt weinig verandering in temperatuur Matige tydelijk zwakke zuidwestelijke totnoordweate lijke wind ADVERTENTIëN NA TAFEL r vlekken in Uw mooie iapon heerencostuum avondkleedinR GEEN NOOD de Pelikaan maakt alles weer ontierispelijk in orde en jfoeAkoop Maar doet U zelf a u b niets aan de vlekken laat dat aan de vaklui over die de Pelikaan heeft Auto afhaal en besteldienst elk eogenblik beschikbaar TEL 3066 DE PELIKAAN STOOMERIJ en VERVERIJ vanaf 1907 Kantoor Fluweelen Singel 21 Amerikial