Goudsche Courant, maandag 2 januari 1939

te Trtjoengking ontvangen Bericht tracht Doihara den oudpremier te Ijewegen eon post te bezetten in een door Japan beschermde NoordChineesche regeering te Peiping Te Tsjoengkin neemt men aan dut men Wang Tsjing wei hier niet me r terug zal zien Gaat hij niet naar Peiping dan zoo meent men te Tsjocngking resten er nog twee mogelykhedent óf hil blyft te Hongkong óf hy maakt voor zijn gezondheid e n reis naar Europa gelijk reeds zoovele bewindslieden gedaan hebhen als zy met hun regeering ongenoegen kregen Met het oog op dez laatste mogelykheid zou Wang Tsjing wel reeds eenige maatregelen voor een bezoek aan Duitschland of Frnnkryk genomen hebben hetgeen evenwel niet beteekent dat hy reeds beblo ten heeft ook werkelyk een reis naar Europa te maken De Chineesche minister van BuitenlandBche Zaken Wang Tsjoen hoei heeft in eèn artikel Na geweeen te hebben op de gemeenschappelijke vertoogen van Engeland deVer Staten en Frankryk betreffende d vrye scheepvaart op den Jangtse op de fi nancleele credieten van Engeland en deVer Staten alsmede op de standvastgehouding van de Sovjet Unie inzake devisscherijkwe ïtie met Japan batoogde deminister aldus Reuter dat de vier mogend heden wel afzonderlijk handelden maar of het oogenblik werken voor een gemeenschappelijk doel j Defensie bestelt 20 motortorpedobooten Negentien ervan te bouwen door de N V Gusto te Sdiiedam Het ministerie van Defensie lioeft een contract afgesloten voor twintig motortorpedobooten welke ontworpen zijn door den heer Scott Paine De eerste boot zal door British Power Boat Comp in Engeland borden gebouwd de volgende booten door de NV Werf Gusto te Schiedam De motortorpedobooten zullen dienst doen op de Noordzee en in Nederlandsch lndie Zx zijn van een geheel nieuw type De Nederlandsche marineautoriteiten hebben zeer geslaagde proeven met dit type boot bijgewoond waarbij o a snelheid zeewaardigheld manoeuvreerwaarriighcid en geluidloosheid bij kleine vaart werden beproefd De nieuwe boot heeft een lengte van ongeveer 23 meter de waterverplaatsing bedraagt 32 ton De maximum snelheid van de boot is niet bekend doch naar verluidt is zij grooter dan die welke bij vorige motortorpedobooten werd gehaald De bewapening bestaat uit vier torpodobuizen van 46 cm kaliber uit luchtafweermltrallleurs die in mechanisch bewogen koepels zijn opgesteld en uit dieptebommcn De booten zijn van een nevelapparaat voorzien Zij wordem voort gedreven door drie Rolls Royce Merlmmotoren welke voor scheepsgebruik zijn gewijzigd door de firma Rolls Royce in samenwerking met de British Power Boat Comp Groote aandacht wordt besteed aan de woonverblijven en de ventilatie opdat deze ook voor de tropen geschikt zullen zijn De booten zullen waarschijnlijk worden bemand door twee officieren en zeven onderofficieren en manschappen Kleiweg 23 GOUDA Men kent verloren goed Eerst als men t missen moet WKIJILLETON GÏ ËNÏjiËFTÖE Roman van HUGO BETTAUER Nadruk verboden 19 Nu echter op dezen miezerigen regemdag had zij toch een brief ontvangen En dit zeldzame geval had tot gevolg dat zy in haar kamertje bitter zat te schreien met een half afgemaakte pop op haar schoot De brief kwam vain de zaak waarvoor zij reeds jarenlang werkte te luidde Groote slapte tn zaken noodzaakt ons £ een Inkoopen meer te doen zoolang onze voorraad niet belangrijk is verminderd Derhalve verzoeken wij u ons vooreerst geen poppen meer te zenden Wij hopen il echter tegen het begin van den winter nieuwe bestellingen te kunnefi opdragen Pranzl 8 hart was bij het lezen van deze fatale mededoellng ineen gekromP i en nu zat zij stil en schreide Walsnu Hoe zou zij den tijd tot aan den winW moeten doorkomen Zij opende haar tsiSchJe en telde haar geld Acht duizend kronen Ongeveer gorioeg voor wat brood Weldra was het de laatste van de maand en haar schoenen moesten noodzakelijk verzoold worden AÏ pen van de lucht kon ze toch niet leven Pranzi sprong op lachte en droogde overleg en optimisme over al haar overstelpende naiigheden en zorgen zegevierden rinkelde de hulsbel Een kruier kwam binnen overhandigde eetn groot pak In vloeipapier met een brief en ging weer heen Het pak bevatte een reusachtigen ruiker van heerlijke prachtige roode rozen Franzi slaakte een kreet van verrassing en bewondering Rolt trok zijn voorhoofd in rimpels en zij opende met bevende vingers den brief en las luid voor Geachte Mejuffrouw Veroorloof mlj U hierbij een paar boemeji te zenden vergezeld van het beleefde verzoek mij hedenmiddag ten uwent te willen ontvangen Het betreft een voorstel dat Ik U gaarne wenschte te doen Met de meeste hoogachtiingFred Holme Franzi keek haar vriend stom verbaasd aan Wat zou dat beteekenen Rolf M n hemel wat een prachtige rozen laat ik ze dadelijk in het water zetten Rolf grijnsde over zijn heele gezicht Wat dat beteekent Nou dat is tochduidelijk genoeg Die dikke Amerikaanwil een huwelijksaanzoek doen Pranzl boog zich voorover van het lachen zoodat de tranen haar over de wangen rolden en het water uit de vaas met rozen over den grond liep Mister Holme mij trouwen Ben Jedwaas Nee zeg hij zal mij vast niet willen beleedlgen daarvoor is hlj een te fijngevoelig mensch Misschien heeft hij eenbetrekking In Amerika voor mij Dat zoufUn zijrf Rolt Ik vind het niet prettig Gebaran ARNOLD Zoon van W T J ABBEMA A ABBEMA VAN DEN BERG Gouda 31 December 1938 Van Bergen IJzendoompark 9 d Xydelyk Wijikverpleging Heden overleed zacht en kalm in den ouderdom van 65 jaar mijn beste zorgzame Vriendin NEELTJE SCHAAP ADRI DUBR HulsKenoote Oouda 1 Januari 1919 Varkenmarkt 23 Heden overleed na kofstondig lyden in den ouderdon un bijna 56 Jaren Mejuffrouw NEELTJE SCHAAP ruim 35 jaar heeft Z J met voorheddii toewijding mijn harihjudmg verzt I gd hl Ti na edaehteni i zal hii mij t d in dankbaar aandenken bUJven J V s GALKM Gouda 1 Januari 1939 Wegens ziekte fcan het huwelijk morgen van den heer L M MOONS met Mejuffrouw H J H SCHUTTELA AR niet doorgaan De datum zal mader worden bepaald G VAN BAKEN Eig naar Hotel Café Eeataurant ELFHOEWBN w nscllt allen een voorspoedig en gelukkig Begrafenissen Cre matie Trans porten Door g lieel Nederland en daarbuiten onmiddellljli te ontoieden W ttJ v d Toorn N V BOËZËMSINGEL164 Gerestisd 1867 TeL 52578 ROTTERDAM Td 716788 DEN HAAG rtLAUWB DBUITBN rAFBLAPPBLBN rAFELPEEEN lNAASAPPKLHa MANDABUNBN i STBOENEN BANANEN TOMATEN GRAPE FBUIT OPPICIEELE CRISIS PUBLICATIE Scbetsing van kalveren SSooals reeds bekend werd gen aakt zu len in de periode 1 Februari 1 Anril 1939 geen kalveron zwaarder dan 100 k ff ongeschetst aangehouden niog n worden De Kedprlandflche VeehoudergcemtralP maakt rader bekend dat kalveren weikï ir deze periode ter schetsing worden aangeboden en ten tijde van deze aangifte zwaarder tija dwi 126 k g slechts geschetst kunnün worden indien hiervoor een bedra an ƒ 80 per kalf wordt gestort Den ethouders die kalveren welker gewirht np 31 Januari 1935 hooger zal zijn dan 125 k g op de toewyzing 1939 wilbn doen schetsen wordt aangeraden de e i n vorun ten spoedigste in ieder geval ói 1 l c braari 1939 by de Landbouwcrisisorganisatit waarbij zy zijn aangesloten ter sphetfiing tip te geven h Giiivenha e 31 Det mber 19BP DOFFE KASTANJES NIEUWE VIJGEN DOOSJES TUNISDADELS VRUCHTEN IN BLIK EN GLAS ntVERSE SOORTEN NOTEN OUDSTE ADRES voor OPoÊMAAKTÈ FRUITMANDEN BUKGROENTEN vrni prima liwaliteit tegen scherp concuneerende prijzen De Goudsche Fruithandel Firma Wed A RIETVELD I ANGE TIENDEWEG 27 TELEFOON 331 Waarom zo uitdrukkelijk w KÏAGGi PRODUCTEN vragen ATERDAG 7 M N U A R I r MAGGI Producftn b nl U vtri lcerd h bMl habbcn dol op dit gtbiod v fkrl gboor II Het II dul in Uw oigen bolong wonnoor U lot op do goof rodo otikolten en de fo briokimorkoni do noom MAGGI on de Kruliltor DONDERDAG 5 JANUARI SLUITING 17 UUB SLUITING 17 UUR SLUITING IS UUR fANDERS JAARIIJKSCHI OPRUIMING TEGEN HALVE PRIJZEN ONZE TAriJTAFOEtgNOEN ZIJN WEGENS VOORBWEIDING WOENSDAG GESLOTEN ONZE AFDEEIING OOSTERSCHf TAPIJTEN BtUFT eCHTEB OEOPEND WAGt NÏTBAAr DEN HAAG 6 ZONBM WAT DOET GE LIEVER Duur wonen in een huurhuis en Uw leven lang huur betalen Of goedkoop wonen in een eigen huia en toch in 20 jaar of korter het huls geheel afbetalen Hooge hypoitheekrente betalen of het rentebedrag gebruiken om Uw schuld af te tossen N V BOUWKAS BOHYP AMSTERDAM Ministerieel goedgekeurd Bankier De Twentsche Bank N V Utrecht Vraagt inlichtingen bü den Hoofdvertegenwoordiger JOHAN DESSING GOUDA WESTHAVEN 45 DAMES EN KINDER 0 o mfcM lopoi JV Jt 11 varder In all affdalinaan van om Hult bultaniawona aanbladinaan taaan anorm laga Oprulminasurljxanl GOUDSCHE COURANT Maandag 2 Januari 1939 DUITSCHLAND VRAAGT MEER ONDERZEEBOOTEN Geltjke tonnage als Engeland worden gelogd er vriendshappelyke besprekingen gevoerd zouden worden tusschen de Engelsche en Duitsche regeeringen Op dert grondslag van deze laatste clausule nu Is de Britsche delegatie naar Berlijn gegaan Er erluidt dat de Britsche delegatie tot taak heeft om inlichtingen in te winnen ten aanzien van den aard der omstandigheden die de Duitsche regeering tot de meening gebracht hebben dat het noodzakelijk is den bouw van Duitsche onderzeeërs te vergrooten Terwijl men er te Londen op wijst dat Duitschland met Ie onderhavige bekendmaking niet meer doet dan zijn recht is v l gena het Engelsch Duitsche vlootverdrag hoopt men toch dat als gevolg van de be Bprekingen te Berlijn de Duitsche r£geering wegen zal vinden om Groot Brittannië tegemoet te komen op verschillende punten die de Britsche delegatie naar voren brengt Ten tijde van de ondertee kening der vlootovereenkomst had Engeland ongevee50 000 ton aan onderzeeërs Thans heefGroot Br ittannië onderzeeërs tot een tonnage van 70 000 vEr verluidt dat om een gelijk peil al Engeland te bereiken Duitschland ongeveer 45 000 ton aan onderzeeërs zou moeten bouwen aangezien het land thans een onderzeesche vloot met een tonnage van 25 000 ton heeft Aangezien de totale tonnage van de Duitsche vloot voor alle categorieën volgens het Engelsch Duitsche vlootverdrag beperkt biyft tot 35 pet van de totale Britsche vloottonnage zal er eer aanpassing moeten geschieden in de Duitsche categorieën naast de duikhootien Met medeweten en goedkeuring van Duitschland is het Duitsche voornemen medegedeeld aan de andere mogendheden die het Londensche vlootverdrag en de bilaterale overeenkomsten die uit dat verdrag voortvloeien onderteekend hebben Er verluidt dat te Berlyn ook besprekingen gevoerd zijn twtreffende de bewapening van twee nieuwe Duitsche kruisers welke besprekingen gehouden zijn in verband met de overeenkomst van 17 Juli die bilateraal met Duitschland aangegaan is na de afsluiting van het Londensche vlootverdrag tusschen GrootBrittannië Frankrijk en de Vereenigde Staten Italië trad later tot dit v erdrag toe TREEDT HONGARIJE UIT DEN VOLKENBOND Beschouwing van minister Csaky o cr buitenlandsche betrekkingen Gaat Hongarye den Volkenbond verlaten en zich bij het anti Kominternpact aansluiten Graaf Csaky de minister van buitonlandsche zaken heeft deze mogelijkheid vo t de eerste maal aangeroerd in een artikel in het nieuwjaarsnummer van den Pester Lloyd De minister schrijft Wij hebben de teekenen dei tijds begrepen wy weten dat om het vertrouwen te handhaven openbare manifestaties noodig zyn Wy kennen en waardeeren hoogelijk de tteteekenis van het anti Komintempact reeds langen tijd sedert meer dan tien jaar constateeren tvö de aftakeling van den Volkenbond De wereldmeening begint zich te knstalliseeren rondom twee levensbeschouwingen die tegenover elkaar staan wü zijn ons er van be wust dat niemand tegelykertijd twee levensopvattingen met dezelfde overtuiging kan zijn toegedaan Verder verklaart de minister dat zyn land volkomen trouw is aan de as politioK Een recht aan D it8chland in het vlootrerdratg toegekend De omstandisrheden Reuter meldt uit Londen dat Duitschland het voornemen heeft aangekondigd om zyn rechten uit te voeren volgens de EngelschI uitsche vlootovereenkomRt van 193 en een totale tonnage aan onderzeefcrs te bouwen gelyk aan de totale tonnage van d Britsche onderzeeërsvloot Een delegatie van Britsche deskundigen bevindt zich op het oogenblik te Berlijn om deze kwestie te bespreken lö feite is het Duitsche besluit drie weken geleden ter kennis gebracht van de Britsche regeering doch de eerste bekendmaking is eerst Vrijdagavond geschied in een communiqué van den volgenden inhoud De Duitsche regeering heeft kort ge leden de Engelsche regeering in overeenstemming met de procedure vastgelegd in de Engel sch Duitac he vlootovereenkomstcn van 18 Juni 1935 en 17 Juli 1937 in kennia resteld van haar voornemen tot uitoefenmjr van zekere rechten die haar door deze overeenkomsten zijn verleend Vertegenwoordigers van de admiraliteit zyn Donderdag uit Londen naar Berlin ver trokken teneinde met de Duitsche betrokken autoriteiten d problemen te bespreken die voortvloeien uit bovengenoemde bekendmakingen Uit Berlijn wordt dienaangaande gemei dat daar Vrijdagavond een communiqiu is uitgegeven luidende 3Ien delegatie van de Britsche admiraliteit is te Berlijn aangekomen om met de Duitsche vloofcautoriteiten uit de Engelsch Duitsche overeenkomst van 18 Juni 193 5 en de procedur maatregelen die vastgelegd zün op 17 Juli lira De Duitsche regeering heeft kort geleden de Britsche regeering in kennis gesteld van haar voornemen om zekere rechten uit te oefenen die haar toegekend zün by de verdragsbepalingen Het bezoek van de Britsche delegatfb is te Berlijn eerst bekend geworden door de publicatie van dit communiqué De delegatie bestaat uit admiraal Cunningham gedeputeerd chef van den BritBchen marinestaf en drie andere verteg pwoordigers der admiraliteit De delegatieheeft Vrijdag den dag doorgebracht metberfï rekingen met ambtenaren van he Duitsche ministerie van marine Zy vertrektZaterdag raar Engeland De Britsclie vloot attaché te Berlijn kapt Troubridge is bijde gevoerde besprekmgen tegenwoordig geweest Reuter meldt nader uit Londen De Britsche delegatie is Donderdag pervii tuig naar Berlijn vertrokken Admiraal Beeder commandant van de Duitsche vlooten Schout bij Nacht Schniewing de diiecteur van den Duitschen marinestaf bevonden zich onder de ambtenaren met wie deBritsche delegatie hare besprekingen voelde Men herinnert er aan dat Duitschland er met de Engelsch Duitsche vlootovereenkon t in toestemde in de categorie der onderzeeërs zyn vloot te beperken tot 45 pet van de totale tonnage der Britschg duikbooteiL Er werd echter verder overeengekoBieïx dat Duitschland het recht had wanneer het van oordeel was dat de om standigheden zulks noodig maakten m onderzeeërs te bouwen tot een totale tonnage geiyk aan de Engelsche Duitschland heeft thans beken gemaakt dat het van dit recht gebruik maakt By het vlootverdrag echter was tevens overeengekomen dat alvorens een dergelijke verhoogde vlootbouw ten uitvoer zou en hy erkent dat Duitschland recht heefi op een bevoorrechte economische positie in Midden Europa Hij verklaart dat de Hongaarsch Poolsche vriendschap op een hechte basis rust en dat naar zljii meening d oude genegenheid der Hongaiien voor het voik van Joego Slavië uit de crisis van het hajaar versterkt te voorschijn is gekomen Zonder Roemenië en Tsjecho Slowakye te noemen zinspeelt Csaky in de volgende woorden op deze landen iOnze betrekkingen met de andere buurlanden hangen ik wil dit hier onderstreepen m de eerste plaats af van dp behandeling der Hongaarsche minderheden en haar lot Wat de West Europeesche mogendheden betreft constateert Csaky dat het feit dat men aan do zijde der as mogendheden staat niet noodzakelijk behoeft te beteekenen dat men zich tegenover de West Europeesche mogendheden plaatst De minister beoordeelt de vooruitzichteiL voor 1939 met een gematigd optimisme Het is zegt iy niet onmogelyk dat het nieuwe jaar nog verscheidene moeilijkheden zal opleveren doch ik heb de diepe overtuiging dat de generatie welke den wereldoorlog h t beleefd niet nog eens in een dergely ke catastrofe wü worden gestort President Lebrun ontvangt diplonmtenfiorps President lebrun heeft Zaterdag ter gelegenheid van de jaarswisseling de leden van het diplomatieke corps ontvangen De leden van het corps mgr Valerio Valeri hield een toespraak waarin hy herinnerde aan de angstige uren van het afgeloopen jaar en vervolgens zeide waarom zou het nieuwe jaar niet den vrede bewaren en zou het niet voortgang brengen in het wederzydsche begrip en de samenwerking tusschen de volken Alles spoort daartoe aan Prankryk een groote natie waarvan het bloed krachtig stroomt gereed om voor de oogen der verbaasde wereld den ergsten samenloop vaii omstandig heden te trotseeren is innig gehecht aan zijn ideaal van gerechtigheid en vrede Wij kennen de pogingen in dezen geest van de regeering der republiek wij hebben vertrouwen in die edele pogingen Mogen zy tezamen met die van onze regeeringen het nieuwe jaar maken tot een begm van een gelukkiger toekomst voor de menschheid Hierop antwoordde president Lebl un na het corps voor de goede wenschen te hebben öedankt Frankrijk heeft de duidelijkste blijken gegeven van zijn wensch om in nauwe samenwerking met de andere mogendheden het vredeswerk te bevorderen Niemand kan twyfelen aan de la acht en het geloof waarmede Frankryk alle pogingen zal steunen welke tot een toenadering der volken kunnen leiden Het souvereine rijk zich bewust van zijn rechten en plichten zal in de gevoelens Welke door zijn taaK worden geïnspireerd de kracht vinden zijn doel te bereiken Frankrijk hoopt bij de regeeringen der andere landen eenzelfden goeden wil aan te treffen Ik vlei mü niet de gedachte dat allen zonder uitzondering met alle hun ten dienste staande middejen iets zulle i willen bijdragen tot de algemee ne vredesg dachte WANG GESCHRAPT ALS LID DER KWOMINTANG China s oud en nieuw Patriotischc betooging De Chineesche oudpremier en vicevooi zitter van de Kwomintang Wang Tsjmgwei is naar Havas verneemt als lid van de Kwomintang geschrapt Inmiddels zou Wang die eenige dagen geleden te Hongkong is aangekomen naa United Presse verneemt onderhandelingen aangeknoopt hebben met d en Japanschen generaal DoUiara die reeds verschelden malen met belangrijke opdrachten belast werd wanneer het om Chineesche aangelegenheden ging Vt lgens dit niet officieel bevestigde haar tranen met een poppenrokje af Zij bezat immers een kostbaren schat het armbandhorloge van platina met dlanjant in bezet Gisteren had zij in een uitstalling van een juwellerszaak gezien dat een dergelijk horloge niet onder zes mlilioen kronen te koop was Zij wilde het niet verkoopen maar beleenen Zij zou er toch zeker twee mülloen op krijgen en daarvan kon zij bij zuinig huishouden wel drie maanden leven Pranzl liep naar het venster leunde er uit keek naar boven en floot een signaal Dat was het afgesproken tet cen voor Rolf die boven haar op den zolder woonde DadelUk klonk het antwoordsignaal en Rolf kwam binnen in zijn bevlekte schildersjaj Het meisje reikte hem zwijgend den brief toe Rolf las werd bleek i eet zich op de lippen en ztjn goedige trouwe 6ogen werden vochtig Dat is verschrikkelijk Pranzi Watga je nu beginnen Maar wanhoop maarniet kind ik zal je helpen Ik ben sterken ik kan werken in de Donauhaveniiebben ze altijd arbeider noodig Ikzal genoeg verdienen om je voor ellendete behoeden Frajnzl lachte zachtjes Je bent een beste brave Jongen Rolf Maar ten eerste moet Je bij Jeschilderstukken blijven en ten tweedewil ik niets van je nannemem De zaak ïsoverigens niet zoo erg ik bezit immersden schoonheidsprijs To Rolf ga evennaar de Bank van Leening In de Thallastrasse lk wil liever zelf niet gaan Zij nam het mooie armbandhorloge van haar lijnen kinderpols gaf het aan Rolf en zei lachend Als de dochter van den melkboer ditprachtstuk gekregen had zou het nooitin den lommerd terecht zijn gekomenArme menschen zijn zulke dingen ookniet waard Zie dat je er zooveel mogelijk voor krijgt Twee mlilioen zullen zeer allicht op geven als de diamantenheel kostbaar zijn misschien wel driemlilioen en dan kan ik heel gemakkelijk den zomer door komen Ik zal tochstellig nog wel wat verdienen want lanterfanten wü ik niel Ik zou bijvoorbeeldnaaiwerk voor modezaken kunnen doen Na een half uur kwam Rolf terug Wit van woede wierp hij het beleenbriefje en eenige bankbiljetten op de naaitafel Wat een gespuis Wat een leelijkedieven Wat een gemeene zwendelaars Begrijp JU dat Het horloge is heelemaalniet van platina maar van bleek gouden de diamanten zijn van glas En hetuurwerk is niets waard heeft de taxateur gezegd Met heel veel moeite heb ikslechts een kwart mlilioen kunnen IcrUgen Ik laat het er niet bij zitten ik gadadelijk naar de couranten om te vertellen op hoe schandelijke manier armemenschen worden afggezet Maar Frai i die op ruchtbaarheid in de couranten In t geheel niet gesteld was wist hem te kalmeeren Maak je niet zoo kwaad bfty vopreenige weken ben ik voorloopig geholpenen In tusschen zullen wij er wel Iets opvinden Op dit oogenblik waarop Fraijzl s Tweede blad GEMENGD NIEUWS Twist om een meisje Jongeman door messteken doodelijk getroffen Op Oudejaarsavond heeft to Oosternijkerk de 18 Jarige Iandarlit4der J van der Ploeg bij een twiht zijn dorpsgenoot P C de Boer die even oud was met een zakmes een achttal steken In hot bovenlichaam toegebracht Het slachtoffer werd in hoogst zorgwekkenden toestand opgenomeu en is tUdens het vervoer naar het ziekenhuis te Leeuwarden aan zijn verwondingen bezweken Het drama speelde zich omstreeks kwart v or twaalf op straat al toen verscheidepe InwQncrs van het plaatsje In afwachting van de jaarswisseling Ijullon oen praatje sthndeji te maken Tusschen de twee genoemde jongelieden ontstond een hoogloopende ruzie waarschijnlijk uit minnenijd over een l6 jarlg meisje Drama in Oudejaarsnacht Slachtofier overleden In den Oudejaarsnacht heeft zich te Helmond naar de Telegraaf meldt een bloedig drama afgespeeld Bij con twist liep de 31 jarigc A F Vriens zes messteken op ten gevolge waarvan hij Zondagmiddag omstreeks vier uur is overleden De dader de 45 jarlgc G H Smits werd gearresteerd Reeds vroeg in den avond was tusschen V en S oneenigheid oaitstaan Zijtroffen elkaar in het café van den heer A alhier Beiden verkeerden onder deninvloed van storkcdrank en waren weldra in een twistgesprek gewikkeld Devrouw van den caféhouder kwam echtertusschenbelde en wist erger te voorkomen Te halftwaalf verliet S het caie maar kort na het sluitingsuur keerde hijterug Door een gang welke zich naasthet café bevindt kwam hlj in de woningvan den caféhouder Hoewol deze ganggewoonlijk afgesloten is wordt vermoed dat S toen hlj het café verliet dit poortje atgesloten had daar hij wist dat hetde gewoonte was dat de familie van dencaféhouder na sluitingsuur nog iets gingeten Toen hij dan ook de keuken binnenkwam zat de caféhouder met zijnvrouw aan tafel terwijl zich daar eveneens V en nog een andere nablijver bevonden S vroeg of hij ook wat mochthebben waartegen geen bezwaar gemaakt werd V schoof hem zelfs watbrood toe waarbij hij echter opmerkte dat S zijn schuld aan den caféhoudermoest betalen S zei dat de ander zichdaar niet mee te bemoeien had waaropluzie ontstoaid Ten slotte daagde V denander uit met hem mee naar buiten tegaan Deze nam de uitdaging aan enbeide mannen verlieten de keuken Volgens verklaring van de vrouw van den cafénouder ging V voorop en maakte S een beweging alsof hij Iets uit zijn zak haaide Tegenover de politie heeft S evenwel verklaard dat hij door V n ar buitein werd getrokken en daar van V een paar kaakslagen kreeg toegediend Uit zelfverdediging had hij daarop zijn mes getrokken en m het wUde weg naar V gestoken Toen de caféhouder even later eveneems naar buiten ging zag hu dat V tegen het huls aanleunde terwijl S zich aan den anderen ka nt van de straat bevond Ze hebl en me gestoken kreunde V waarop V naar binnen werd gebrachtwaar bleek dat hij hevig uit den onderbuik bloedde Tegenover de politie verklaarde de man dat S hem gestokenhad waarop de hulp van dr K werd ingeroepen die zijn overbrenging naar hetziekenhuis gelastte Het slachtoffer bieek vijf stekcm onderin den bulk en eén steek in den rechterschouder te hebben bekomen Met hoeveel kracht de dader heeft gestoken mogeblijken uit het feit dat zelfs drie ribbenwaren gebroken Men trachtte nog dooroperatief ingrijpen het leven van denman te redden hetgeen echter niet lï fL mogen baten Het slachtoffer was qfhuwd meer in Weenen en zou graag ergens anders heen gaan En Ik sputterde Rolf Jij Ju bent een man en een kunstenaar en kunt overal terecht Jij kunttoch ook naar Amerika trekken en daarveel geld verdienen Top dat doen we en dan trouw ikmet je aan den overkant Franxi werd opeens weer ernstig en weerde den arm die hij om haar schouder wilde leggen af Misschien wel Rolf Maar ik geloofdat het beter is dat je die plannen uitJe hoofd zet Moet ik het je dam voor dezooveelste maal opnieuw herhalen datik Je graag mag lijden heel graag zeifs maar dat van liefde geen sprake kanzijn Ik heb nog nooit iemand zoo liefgehad als tusschen man en vrouw noodzakelijk is maar ik begrijp ten volle datdit Iets heel anders is dan de vriendschapdie ik jou toedraag En ga nu aan Jewerk want ik moet voor mijn Amerikaanschen bezoeker de kamer in ordemaken Zeg ik geloof dat ik hem in zijngezicht uitlachen zal als hij mij een huwelijksaanzoek doet en dat zou mij spijten want hlj is werkehjk een nette man Om 4 uur s middags hield eem groote prachtige auto stil voor de huurkazeme in de stille en smalle straat van Ottokring en onder het gejoel van vele kinderen op bloote voeten betrad Fred Holme het huis waarin hem bij het hijgend t eklimmen van de vier trapen die naar de woning van Franzi leidden allerlei geurtjes tegemoet kwamen Wordt vervolgd VEENESTRAAT DEN HAAO