Goudsche Courant, maandag 2 januari 1939

m Het geheugen j leder heeft het noodig Velen laat het in den steek Maar wat het ia weten weinigenMoe dikwijls krijgen wiJ dokters m het spreekuur de klacht te hooren Dokter ik vergeet in den laatsten tyd alles ik kan haast niets meer onthouden Hoe is deze veel verbreide vergeetachtigheid te verklaren Wat is het eigenlijk ons geheugen Ons geheugen is een kracht van de hersenen Alles is op het bezit daarvan opgebouwd het is de aom van alle kennis die wij hebben ver worven en waarover wij op een bepaald oogenblik Ijeschikken Onder de groote mannen uit de historie zijn er men denke slechts aan Napoleon wier herinneringsvermogen de grootste bewondering afdwingt Voorwaarde voor een goed geheugen is evenwel groote activiteit van de hersenen Dat dit inderdaad zoo is bewijzen de toestanden waarbij gewichtige hersenfuncties zijn uitgeschakeld Zeer sterk komt dit tot uiting bij hersenschuddiifc Door deze stoornis wordt het onmogelijk gemaakt dat indrukken in ons brein blijven hangen Het is namelijk een feit dat een tot de hersenen doorgedrongen indruk allerlei veranderingen in de hersen party en veroorzaakt die blijven nadat de gebeurtenis welke de indruk gaf voorbij is Versche indrukken moeten in de hersenen eerst worden vastgelegd om een ze lang geleden gebeurd zijn is bij hen nog uitstekend maar met het bowaI ren van nieuwe indrukken wil het niet best meer vlotten Dit verschijnsel vindt zijn verklaring in den aard van oude menschen hu belangstelling voor de dingen om henfheen neemt af evenals het opnemingsverrftogen van de hersenen terwijl de jfeugdindrukken door het eindeloos weer ophalen worden verscherpt Natuurlijke en ziekelijke vergeetachtigheid 01 een geheugenstoornis ziekeiyk IS zul de leek moeilijk Kunnen uitmaken Er zyn allerlei overgangen Terwijl ernstige vormen slechts by geesteszieken of bij hen die een beschadiging der hersenen hebben opgeloopen voorkomen zijn de lichtere gevallen by gezonden zeer verbreid Niet meer normaal zijn in ieder geval toestanden ais de volgende telkens verdwalen in de eigen stad vergeten van vaste levensgewoonten of beroepsplichten Daarentegen zijn er tal van dingen in het dagelyksche leven die zelfs de intelligentste mensch vergeet Wij kennen allen den verstrooiden professor die zonder das in de collegezaal verschijnt of zyn parapluie vergeet dicht te doen wanneer hy op de tram stapt Maar ook onder de gewone stervelingen zyn er nog heel wat meer verstrooide professoren dan men wel zou denken Waarom vergeetachtig Vergeetachtigheid hangt met allerlei dingen samen Geestelijke en lichamelijke gesteldheid en de soort der indrukken geven den doorslagBelangstelling voor menschen en dingen om ons heen vormt met opmerkzaamheid en een algemeen goede gezondheidstoestand de grondslag voor een goed werkend geheugen Tusschen vergeetachtigheid en gebrekkige concentratie onverschilligheid en lusteloosheid bestaat een nauw verband Vooral bij nerveuze men schen is het geheugen in verband met hun wisselende gemoedsgesteldheid zeer wisselvaliig Uit tal van onderzoekingen is gebleken dat de meeste indrukken uit het dagelijksch leven vergeten worden Hoe nuttig is deze bescherming tegen overbodige ballast Ook onze kennis gaat wanneer wy haar jaren lang niet gebruiken versoberen zooals een vreemde taal die men langen tyd niet spreekt Bü nadere beschouwing merken wü echter dat onze kennis niet geheel verdwünt doch alleen niet langer voor het grypen ligt Leeren wy zulke oogenachüniyk vergeten dingen opnieuw dan blyken zy er veel gemakkelijker in te gaan Nog merkwaaidiger is het verschünsel dat gezichten volkomen uit onze herinnering kunnen worden weggevaagd Ziet men echter na jaar en dag zulke menschen weer dan herinnert men ze zich precies en zelfs komen allerlei byzonderheden weer boven Terwül iemand voor bepaalde dingen uit het dageiyksch leven een goed geheugen kan hebben kan het voor andere sterk tekort schieten De verstrooide mensch versnippert zyn aandacht niet maar concentreert haar integendeel ai te zeer Zoodotnde schenkt hy nog slechts aandacht aan hetgeen waar hy zich mee bezighoudt Op één eigenschap van het geheugen willen wy hier nog wyzen namelyk de herinnering aan gevoelens Deze is buitengewoon slecht ontwikkeld Dit merken wy het liest wanneer wy oude brieven lezen Den in houd begrypen we later nog maar de stemming waarin de brief geschreven werd kunnen wy nauwelyks meer aanvoelen Genexing van een slecht geheugen Ten slotte nog enkele opmerkingenover het genezen van een slecht geheugen Natuurlyk is het moeilykhier algemeene regels te geven wantwanneer men de oorzaken niet kent hebben zelfs de beste geheugenoefeningen geen zin En voor ieder zijndeze oorzaken natuurlyk weer anders Voor velen zal het noodig zyn een wijziging te brengen in de levenshouding Vooral de groote stadsmensch kan verward worden door eenteveel aan prikkels en afleiding Menmoet niet alles tegelyk in zich opwillen nemenDus men zal zich denoodige beperking moeten opleggen Van groot belang is te zorgen voorvoldoende nachtrust en ontspanning maar die dan ook werkelijk ontspanning moet zijn en voor voldoendelichaamsbeweging j in morgen van 9 tot 12 uur voor het publiek geopend Men boude hiermede rekening Verlof A BurgemeeHter en Wethouders brengen ter algemeene kennis dat door den heer G A van Rhijn alhier tot hun college het verzoek ia gericht om aan hem voor het perceel Henegouwerweg 101 kadastraal bekend sectie G no 1937 verlof A te verlee nen Binnen veertien dagen na heden kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het verleenen van het verlof indienen BevoUnngaregiaten Bü herhaling wordt de bevolking er aan herinnerd dat men by verhuizing verplicht is daarvan ter secretarie kennifl te geven met opgave van het oude en het nieuwe adres Dit geldt niet alleen voor vertrek uit de gemeente maar ook voor verhuizing binnen dfi gemeente Gevonden en verloreM voorwerpen Gevonden 1 heerenschoen by A v d Flier Noordkade 4 1 fietspomp by J v d Heyden Burgem Trooststraat 99 1 rüwieibelastingmerk by A P den Blanlcen Bloemendaalschen weg 16 1 rljwielbelastingmerk bii A van Vuuren Bloemendaalscheweg 48 AIb verloren werd aangegeven 1 heeren schoen 1 dameshandschoen 1 portemonnale met Inhoud 1 armbandhorloge en 2 kantenmutsen RADIO NIKUWS Dinsdag 3 Januari HiKeraum I 1875 en 301 5 M AVRO Uitzending n 11 30 v m en 6 30 7 RVUi 8 Gramofoon ca 8 16 Berichten 10 Morgenwijding 10 15 Gramofoon 10 30 Voor de vrouw 10 36 Omroeporkest 11 Causerie De hond 11 30 Omroeporkest en soliste 12 15 Berichten 12 17 Gramofoon 12 45 AVROAmusementsor kest 1 30 De Palladians 2 16 Pianovool dracht 2 46 Kjupcursus 3 45 AVROVau deviile orkest solisten en een Mannenkooi opn 4 26 Gramofoon 4 30 Kinderkoor 5 Kinderhalfuur 5 30 Omroeporkest 6 26 Berichten 6 3Ö Cursus Craphoiogie middel tot menschenkeraiis 7 Voor de kinderen 7 06 Gramofoon met toelichting 7 45 Herhaling Kinderpostzegel Prijsvraag 8 Berichten ANP Radiojournaal tleiedeeiingen 8 20 Gramofoon S 30 Bonte Dinsdagavondtrein 10 Radioto neel 10 20 Renova kwintet 11 Berichten AN P Amusementsreportage 11 40 12 Dansmuziek gr Hilversum II 415 5 M KRO Uitzending 8 9 15 Gramofoon ca 8 15 Berichten 10 Gramofoon 11 30 Godsdienstige causerie 12 Berichteni 12 15 KRO orkes 1 1 20 Gramofoon 2 Vrouwenuurtje3 Modecursus 4 Gramofoon 4 15 KR O Kamerorkest 5 Gramofoon i lT KKO orkest 6 46 Felicitatiebezoek 6 05 KP OMelodisten en solist ca 6 30 Berichten gramofoon 6 35 Sportpraatje 7 Berichten 7 15 Causerie Verscheurde Ch isten held 7 46 Gramofoon 8 Berichten N P KROMcdedeelingen 8 15 Stedelük 3r kest van Maastricht en solist 9 9 20 Gramofoon 10 Gramofoon 10 30 Berichtei ANP 10 40 KRO Boys en soUst 11 11 10 Gramofoon 11 30 12 Gramofoon zaaic ECONOMISOHE REPRESAILLES TEGEN DUITSGHLANI EN JAPAN OVERWOGEN Regeering zal voorloopig geen gebraik maken van haar bevoegd De Amerlkaansche regeering Is naar Reuter meldt voornemens het Congres gegevens voor te leggen waaruit blijkt welken omvang de discriminatie jegens den Amerlkaanschen handel heeft aangenomen In het door de Japamners bezette deel van China en In Duitachland Het zal afhangen van de gevoelens In het Congres en In het land wat voor actie hierop zal volgea De president zal geen gebruik maken van de hem ten dienste staande bevoegdheden tenzij hij voelt dat de natie achter hem staat In het laatste geval Is de regeertag bereid om represaillemaatregelen te nemen De wet op de tarieven machtigt den president prohibitieve Invoerrechten te heffen op hnporten uit elk land dat een nadeelig onderscheid maakt ten aanzien van den Amerlkaanschen handel Zelfs is de president gemaAitlgd den Invoer te verbte schre euivf om reclame Reclame die zijn gald opbrengt Die Uw ïnak yodden lean en In stand Uan houden Daaivooi bestaat maar één goede manlet adverteeren In een blad dat intens gelezen wordt de kiant uil Uw nac sle omgsving Adverteert daarom in DE GOUOSCHE COURANT OUDEHKSRK a d U8SEI Gemeenteraad VrijdaKniorgon kwam de gemeenteraad ten raadhulze under voorzltterscliup van burgemeester F J von Beeck Calkoom In vergadering bUeen Do hecren J T Baas en O C van der Ham waren alwezlg Na opening met gebed lezing en vaststeUlng der notulejli stelden B en W voor medewerking te verleenen aan het verzoek van de Veieenlglng tot sUchtlng en Instandhouding van scholen met den BUbel tot betegeling van de belde sp plaalsen evenals ook de nieuwe opiSb lagere school a d Kerkweg een dergelijke speelplaats bezit Qocdgekeurd Hierop werd aangeboden de begrooting van den Schoolartsendlenst Lek en IJssel dienstjaar l JiO met een bedrag aan Inkomsten en uitgaven van ƒ 7512 69 waar In jegrepen ean btldrage van de aangcslüven krlnggemeenten van 5108 84 Tot Gi aep Is een verzoek gericht teneinde do voortgaande daling van de provljiclale subsidie te conlpenfieeren iK heer C J Hoogendijk IProv StatenUd deelde mede dat dit verzoek Is Ingewilligd De begrooting werd z h st aangenomen De hierna volgende begrooting vanden Vlecschkeunngsdlenst 1939 vermeldend aan inkomsten en uitgaven een bedrag van ƒ 7464 18 met een bijdrage van deze gemeemte van ƒ 1060 51 werd eveneens z h st aangenomen Bij de hierop volgende begrooting dienst 1939 van het Burgerlijk Armbestuur constateerde de heer C J HoogendljK met voldoening dat het elndcUIer elk Jaar beduidend lager wordt Het bedraagt thans ƒ 14 278 met een bijdrage van de gemeente groot ƒ 13 799 De Voorzitter Uchtte toe dat dit zUn oorzaak vond In de werkverschaffuig Z h st werd ook deze begrooting vastgesteld De behandehng van de gemeentebegrootlng dienst 1939 die vervolgeflis aanving had een vrij vlot verloop Algemeene laeschouwingen werden niet gehouden De meeste opmerkingen gedaan o a door de heerem L Stam C J Hoogendijk Ant den Dull en W de Jong Joh zn waren van Informatorlfichen aard en werdan door den Voorzitter en de belde wethouders afdoende beantwoord Alleen door den heer L Stam werd gereageerd tegen het lidmaatschap van het Instituut Stad en Landschap het adviesbureau Inzake woningbouw uit artistiek en aestetiach oogpunt De heer Stam quaUflceerde dit bureau als een door eenlge heercn ingenieurs opgelegde dwang van bovenaf waarbij de aan grenzen gebonden kapltaalsmogclijkheden Inzake de woningbouw voor de minder draagkrachtlgen volkomen woMen genegeerd De Voorzitter belde wattlouders en eenige reedsleden bestreden éötter deze meening Er is geen sprake vaai dwang van bovenaf doch slechts van gemeenschappelijk overleg daar het InsUtuut met meer geeft dan een advies waarvan door B en W dikwijls een dankbaar gebruik werd gemaakt Ter illustratie wees de Voorzitter hierbij op de pas gebouwde pastorie bij het Wijkgebouw der Ned Herv Gemeente a d Lageweg die reeds een sieraad op zichzelf Is De uitelndeitlke beslissing berust bU B en W Het zijn niet de advlfr zen van Stad en Landschap zooals wethouder Evegroen terecht opmerkte die de ingezetenen op kosten Jagen maar het zijn de elschen door Gedep Staten aan de bouwverordening gesteld die zulks doen De heer Stam handhaafde echter zijn voorstel dat met 7 2 stemmen verworpen werd VöOr de heeren Stam en W de Jong Joh zn De gewone dienst vermeldend aau In komsten en uitgaven een bedrag van 143 741 67 werd z h st aangenomen In de begrooting werd ƒ 32 790 geraamd voor centrale werkverschaffing aangezien B en W ook voor 1939 rekenen op de aanwezigheid van werkverachaffingsobjecten op groote schaal Aan gemeente werkverschaffing werd geraamd ƒ 5286 aangezien B en W voornemens zUn In 1936 de kolenstoep In wijk A te egaliseeren en van rloleerlng te laten voorzien in werkverschaffing Met het tweede object uitdiepen vaal de vaargeul voor het gemeenteveer zal nog worden gewacht op de mogelijke aanleg van een strekdam door den Rijkswaterstaat achter het dorp Vervolgens werd ook de kapltaaldienst vermeldend aan Inkomsten ƒ 149 478 48 aaii uitgaven ƒ isi 429 84 nadeelig saldo 1 951 zonder h st aangenomen Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt zoodat hierop sluiting met ambtsgebed volgde WADDINXVEEN Waarwhuwing In den laateten tyd wordt In verschillende plaatsen van ons land misbruik gemaak var de telefoon om gelden van de burgei y ioB te krijgen waarop men geen recht heeft T e methode bestaat hierin dat fcen bü het telefoonnet aangeslotenen oiAelt met de vraag of men de gewone contributie of gift die men elk jaar gaf weer mag laten halen natuurlijk tegen afgifte van een kwitantie Veelal wordt hierbij dan min of meer onduidelijk den naam genoemd van een goed bekend staande instelling b v Jjeger des Heiis of een naam die daarop Ivjkt zoodat de opgebelde denkt met een betrouwbare inateiiing te doen te hebben Indien later de kwitantie wordt gepresenteerd met de boodschap dat hierover is gatelefoneerd wordt er in heel veel gevallen betaald Eerst achteraf blükt dan dat men is opgelicht Bureau gteunverleening Het bureau van de steunverleening is evenals de gemeente secretarie slechts des ker weerstandsvermogen te krijgen Dit is wat wij noemen ons iets in het geheugen prenten Ook hier levert hot verloop bij hersenschudding het bewijs Dajirby wordt de herinhermg aan wat pas gebeurd is weggevaagd terwijl de vroegere indrukken die reeds waren vastgelegd bewaard blijven Hoe nemen wij indrukken op f Op welke wijze wij nieuwe indrukken in ons geheugen opnemen daar merken wü mets van Alleen het inprenten doen wü bewust en wei door het herhaiingsvermogen Maar waar gebeurt dit nu Hier heeft de leer van de hersenpartijen licht gebracht een leer welke berust op experimenteel onderzoek en waarnemingen De beroemde hersenonderzoeker Broca stelde in 1861 vast dat beschadiging van een zeer nauw omschreven deel van de hersenen verlies van het spraakvermogen ten gevolge heeft Ook constateerde hij dat prikkeling mechanisch of electrisch van bepaa ide deelen der hersenkronkels zeer bepaalde en altijd dezelfde gevolgen heeft namelijk samentrekking van spieren koorts uitscheiding van suiker Tegenwoordig deelt men zoowel de hersenschors als het inwendige der hersenen zeer nauwkeurig in verschillende centra ieder met een eigen taak in Zoo spreekt men van een spreek gezichts gehoor en reukcentra van een centrum voor de iichaamsleraperatuur voor den bloeddruk en voor vele andere functies De loket kast m de hersenen Nog iets anders heeft het onderzoek aan het licht gebracht er zijn verschillende afdeelingen in het geheu n Zoo is er een afdeeiing voor het bewaren van plaatsnamen van personen namen getallen toonhoogten vormen klanken Het is ook bekend dat er soms zieken zyn die in ar heel geringe kleinigheden vergeten zooals bepaalde deelen van woorden of zelfs bepaalde letters Ook is het voorgekomen dat een arts alle chemische formules en zijn recepten vergeten had Een andere patiënt ondervond het volgende wanneer hü een houd zag wist hij dat de naam van deze diersoort met een H begint maar het heele woord wilde hem niet te binnen schieten Hij zocht dan net zoo lang in het woordenboek onder de H tot hij het woord hond tegenkwam en dan wist hij het weer Er zijn menschen die bij het zien van een bord precies weten dat het voor het eten dient maar de passende benaming niet kunnen vinden Lang niet alle indrukken worden in ons geheugen vastgehouden En dat is maar goed ook omdat er anders een nijpend plaatsgebrek in het hersenarchief zou ontstaan Zelfs het scherpste geheugen is nu eenmaal niet met een wasplaat te vergelijken die elk oogenblik alles wat er eenmaal op ia vastgelegd kan weergeven Ons opnemingsvermogen is beperkt voor den gekwelden examencandidaat dikwijls maar al te beperkt Hoe onthouden wi Heel verschillend is ook de manier waarop hoe en wat iemand onthoudt WiJ kennen in dit opzicht twee groepen van menschen zü die gemakkelijk leeren doch snel weer vergeten en zij die moeizaam hun kennis vergaren maar het dan ook lang vasthouden Tegenover het mechanische geheugen van kinderen staat het logische geheugen der volwassenen Nog een ander verschil is dat de een het gemakkelijkst leert door hardop zeggen aditief geheugen de ander door te lezen visueel geheugen een derde door te doen motorisch geheugen Bij den jongen volwassen mensch worden de grootste geheugenprestaties waargenomen Langzaam aan vermindert dan het geheugen later gaat de aftakeling sneller Heel eigenaardig is het geheugen van oude menschen Het geheugen voor dingen die I 77e Jaargang No 19922 Dinsdag 3 Januari 1939 OSCHË OllKANT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN UMblREKEN V5ERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon eri Feestdagen onMMfURIirTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal WMr de 2 looaer aeechledt Franco per poet per kwataal t 8 16 ïSSïmmtmwonl dagelUk aangenomen aan on Bureau MABKT 81 GOUDA Zï en lo per den boekhandel en de pogtkantooren tto bufeiM n ZeliJkB geopend v i uur Admmistr U en Redactie Teletlatere 2746 PoBtre keaing 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omatreken behoorende tot den beïorgkrlng 1 B ref I ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 26 Van kuiten Gouds en den besorgkring 1 6 regels ƒ 1 56 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentlën in het Zaterdagnummer 20 bUglag op den prijs Uefdadigheida advertentiën de helft van den prlfs INGEZONDEN MEDEDEELINGENs 1 4 regels ƒ 2JS6 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 hooger Advertentlën kunnen worden ingezonden door tusscbenkomst van soUede Boek handelaren Advertentlebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsUig aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Gewone advertentlën en ingezonden mededeeiingen bü contract tot zeer gereduceerdeu prgs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte ENGEI AND EN DE DUITSCHE VLOOTPLANNEN Te Londen zou men den bouw van kleine oorlogsschepen onder het oog zien Excuses der jongere ministers Die Afrikanerdom warm gestemd De Goodwill vlucht van de Reiger Een typische perutem over de delegatie van jhr F BeeUerts van Blokland naar Zuid Afrika Met d terugkeerende Reiger heeft de K L M een pakketje krantenknipsels u t Zuid Afrika ontvangen waar uit bl jkt dat de bladen van dat land vele kolommen a n de odwillvlucht hebben gewyd Zoowel de Afrikaansche als do Engelache pers hebben het nieuws van de aankomst van het vliegtuig en het optreden van jhr Beelaeits van Blokland met groote opmaak In den breede vermeld In het bijzonder wordt nadruk gelegd op het persoonlyke aandeel an Koningin Wilhelmina en op haar groet aan den gouverneur generaal Ook vermelden de bladen met belangstelling gegevens over de Douglas en over deK L M Die Vaderland wydde op den dag van de aankomst van de Beiger op het vliegveld van Johannesburg het volgende artikel aan het adres der Nederiandsche gasten omdat veel verloren zou gaan door een vertaling laten we het artikel zooals het luidt Dit is vir die Afrikanervolk n vreugdeen n eer om op die heuglikö jfeschiedenismoment wat ons hierdie week zal beleer n amptelike verteenwoordiger van die Nederlandsche volk te gas te hê Pas nadatdit bekend geword het dat die Reiger die tog zou onderneem wat hy gistermiddag in die aangenaamste omstandighede voltooidhet is die bezoekers by voorbaat in hlerdiakolomme welkom toegeroep as die vriendevan ons vadere Ons kan daaraan toevoeg ook ons vriende Want dit is die Nederiandache volk nog steeds soos huHe dit altUd I was m I I Eweas n individu by n groot en beteeke nisvolle moment in sy lewe verheugd la oor I die aanwe igheid van n vriend wat dit lewenslank was en nooit gefaal het waar n vriendskapsdaad in moeilike dae bewya kon word nie so is ons die Afrikaan volk verheug oor die koms van jonkheer Dr Frans Beelaerts van Blokland en sy geselle na die voortrekker eeufees Hierdie geleentheid is in die lewe van ons as volk soos wat een van die vernaamste dae in die lewe van n mens is Daarom heufc diions om in ons te laat deel deur hulle wat nog altyd ons vriende was I Die besoek word miskien des te meer gewaardeer omdat dit gevolg het op n uitgesproke wens van Haar Majesteit Koningin Wilhelmina Haar Majesteit se belangstelling in ons land en volk dagteken nie van hede af nie Haar vriendskapabewljae aan die gewese republieke word nog deur iedereen onthou en sedertdien wad daar weinige vooraanstaande persoonlikhede in Europa wat die groei van n groot staat eni volk waarva i die grootste gedeelte diets is van afkoms in taal en in wes met sulke diepe en simpatieke belangstel ling gevolg het Ons vertrouw dat Jonkheer Beelaerts van Blokland aan haar M jesteit die dank en waardeering van die Aftikanervolk sal oorbring Laatstelik ontleen hierdie vriendskapagebaar sy beteekenisvolheid aan die persoon van die afgesant self Jonkheer Beelaerts van BloklaJiÖ bekle © na die Koningin aelt die hoogste staatsposisLe in Nederland Hy mag dus ay volk vertegenwoordig soos weinige andere dit sou kon doen Maar daaraan paar hy nog e n persoonlijke verwan tskap aan ons volk en ons geskiedenis wpt eenig is onder die huidige vooraanstaande persoonlikhede in Holland Sy voorsate se verbinding nwt SuidAfrika is al voorheen in ons blad behandel en is trouens bekend aan elke Afrikane met selfs n elementêi kennis van sy s akiedenis Nederland het dus as sy afgesant gestuur n man wat nie alleen uit hoofde van sy posisie die beste aanspraak gehad het nie maar n man wat in die nouste moontlike verband staan tot Suid Afrika en sy volk Ons heet Jonkheer Beelaerts van Blokland en sy geselle welkom onder ons Ons vertrou dat hulle na afloop van hulle besoek saJ oei dat hulle tuis was by baie na familie en dat hulle bij hulle terugkeer v n hulle groot en tot ons so na verwante volk die grote aal oorbring van die Afrikanerdom ENGELAND AMERIKA DOOR DE LUCHT Nog dit jaar zou met een dienst worden begonnen Men verwacht te Londen dat de gf regelde luchtdienst over den Atlantiscben oceaan dit jaar spoedig zal worden begonnen De opening hiervan is de voornaamste taak van de onlangs tot stand gekomen combinatie van de Imperial Airwayd en de Briti lï Airways Vermoedelijk zal de dienst tu s iien Southampton en New York via Foyne op Ierland en Botwood op New Foundland bentinen zoodra de havens ijsvrij zijn Om te beginnen zal de dienst eens per week vertrekken in beide richtingen doch voor hev eind van den zomer zal dit verdubbeld worden CHAMBERLAIN OPTIMISTISCH I VOOR HET JAAR 1939 j gen der sla eskaders De bescherming der koopvaardijschepen tegen afzonider i lijko onderzeeërs die aanvallen onder I nemen zou worden toegewezen aan de I hierboven genoemde escorteschepen en aan oude Sngelsche torpedobootjagers I die herbouwd worden die speciaal gewa I pend zullen worden tegen onderzeeöers c n vliegtuigen Men acht het geenialns I onwaarschljnlUk dat de admiraliteit in j den loop van de volgende maand een 1 dertigtal schepen ter verdediging tegen I dulkbooten op stapel zal zetten De be grooungsramlngein der admiraliteit in Februari ol begin Maart zullen waar bchljnlljk aanwijzingen geven ten opzlch j te van de plannen die tot dien datum zullen zijn opgemaakt De jongere ministers en de deJensie I Reuter meldt uit Londen j Ten aanzien van de critlek die In het I begin van December door sommige jongere ministers gericht zou zijn tegen eenlge leden der regeering In verbaad met defensieproblemen wordt vernomen dat twee van de vijl jongere ministers die genoemd worden als betrokken te zijn geweest bij déze critlek een schrijven gericht hebben tot den eersten minister waarin zij er den nadruk op leggen dat zij geen sympathie gevoelen vüor de gemelde critlek Hieraan wordt toegevoegd dat nog twee jongere minis ters hun verontschuldigingen hebben aangeboden aan Chamberlain die hun persoonlijk vragen heeft gesteld De toestand is niet duidelijk voor zoover den vUïden minister betreft De premier is echter volkomen voldaan over den toestand der herbewapening en hij heelt uitdrukking gegeven aan zijn volledig vertrouwen In Hore Bellsha Chamberlain is naar Havaa meldt uft Swinton Park naar Kly vertrokken waarhy nog twee dagen van zü vacantie zal doorbrengen Hoewel het schriftelijke antwoord van Dultschland betreffende de kwestie der onderzceérs en kruisers nog niet In Londen is ontvangen liebben welingelichte kringen alle reden te denken dat Dultsch land zijn besluit handhaaft niet alleen betreffende de onderzeeërs maar ook ten aanzien van de kruisers van lO ooO ton zulks In strijd mot de berichten dlo concessies op dit punt deden verwachten Meij verwacht dus dat het antwoord veel meer een verklaring en rechtvaardiging zal zijn dan een document dat wijziging zou brengen in de Dultsche stelling en dat het regelingen zal aankondigen die in feite reeds getroffen zUn Havas meldt nader uit Londen m kringen die op de hoogte zijn van vlootprohlemen ziet men den bouw oinder oogen van een belangrijke vloot van kleine oorlogsschepen van t genre escorteschepen of torpedobooten dw z bodems met een wateirverplaatslng van 500 tot 1000 ton gewapend met stukken geschut van 4 7 duim of van een hooger kaliber die kunnen vuren en onderzeeërs en vliegtuigen zulks als antwoord op het Dultsche plan tot aanbouw van een voldoend aantal onderzeeërs om pariteit tot stand te brengen mei de Engelsche tonnage Deze kleine oorlogsschepen zouden voor de bescherming der handelswegen de rol spelen die vroeger toegekend werd aan de torpedobootjagers waaraan de Engelsohe scheepsbouwers een grootor tonnage zouden willen geven en die op belangrijke wijze zouden moeten deelnemen aan de bcwegln By zijn vertrek verklaarde hij tegenover Reuter Ik wensch iedereen een zeer jje lukkig nieuwjaar n ik denk dat 1939 een rustiger jaar zal zijn dan 1938 Daladier op Corsica De Fransche premier met groote geestdrift door de bevolking ontvangen volkstelling weliswaar geen iiormale volkstellli is geweest zooals die krachtens de grondwet om de tien Jaar moet worden gehouden en pas In 1940 had moeten geschieden doch de oude geI gevens uit het jaar 1930 hadden vooral na den gebiedsafstand voor Slowakije geen geldigheid meer Een langere tijd 1 voor de voorbereiding Is niet gegeven om I te verhinderen dat onder de bevolking door agitatie onrust zou worden gewekt De Slowaaksche regeering weet dat er Dultschers Hongaren en eenlge OekralI n rs in het land wonen Het Slowaaksche i volk wil dezen minderheden de mogej lljkheld geven vrij naar hun volksaard te leven Het blad kondigt aan dat het cijfermateriaal tegen 15 Januari uitgewerkt zal zijn I Van Dultsche zijde wordt ten aanzien I hiervan nlet offideel geconstateerd dat j met deze verklaring de twijfel niet uit de wereld geholpen is Het gaat niet zooi zeer om de volkstelling zelf waartegen geen bezwaren bestaan als wel om de 1 wijze van uitvoering De Dultsche partij i verzamelt alle bezwaren over gebreken j bU de uitvoering der volkstelling en zal I deze ter kennis brengen van de bevoeg de Slowaaksche autoriteiten I j Duitsche sympathie voor I Italiaansche eischen I Fransch Italiaansche betrekkingenj rijp voorherziening Onder het opschrift De Middellandsche Zee en wij bespreekt de Berlljn1 sche correspondent van het Hamburger I Fremdenblatt het standpunt van Dultschland ten aanzien van het door de Italiaansche eischen acuut geworden vraagstuk I De correspondent vermeldt de reis van Daladier naar Corsica en Tunis en maakt de opmerking dat Frankrijk ook tnana j de In de Fransche diplomatie gebruikelijke methode schijnt te willen toepassen die bestaat In bijzonder nadrukkelijke verkondigde ontoegeeflijkheid Op deze wijze tracht Parijs zich van een voordeelige positie te verzekeren Niemand kan zich ontvehizen dat de betrekkingen tusschen de twee groote mogendheden aan de Middellandschs I Zee rijp zUn voor een prlnciplecle her De correspondent wijst er op dat seI dert de ontspanning tusschen Rome en I Londen ook Djiboeti Suez en Tunis nau welijks nog als op zichzelf staande problemen kunnen worden beschouwd Iedere entente zelfs de Brltsch Fransche wordt noodgedwongen verstoord wan j neer door een van beide partijen toej nadering tot stand gebracht wordt met een derde mogendheid waarmede de anI dere partij voortdurend In conflict Is I Daarom zijn de Fransch Italiaansche betrekkingen een Europeesche kwestie geworden waarvan de terugslag zolfs wordt ondervonden door een land als Dultschland dat geen directe belangen in de Middellandsche Zee kam laten gelden De aspolitiek veronderstelt als grondbeginsel van alle bultenlandsche I betrekkingen van Dultschland een houding die eerlijk begrip voor de recht1 vaardigheid der Italiaansche wenöchen bepleit Wanneer men in het Ijultenland de moeite zou willen nemen de duidelijke en onverbreekbare verplichtingen die voortspruiten uit Dultschlands vriendschap voor Rome in haar wezen te begrijpen dan zou ook Dultschland stand punt tn het Middellandsche Zeevrsiag stuk niet aan misvattingen blootstaan I Maandagochtend om acht uur verliet minlater president Daladier de Foch Op de kade van Ajaccio werd Daladier begroet door den prefect van Cöraica en een RTOot aantal andere vooraanstaande personen Vergezeld van zijn gevolg Ijegaf de miniiter president zich naar het monument voor de gevallenen tijdens den oorlog en legdi hier een krana neer Vervolgens defileerde het garnizoen Hierna begaf de ministerpresident zich naar de prefectuur luide toegejuicht door de bevolking ONRUST EN WRIJVING IN MIDDEN EUROPA Pollen overweegt represaille maatregelen tegen Tsjecho Slowakije Bij de aankomst van Daladier heeft de waarnemend burgemeester Fabiani e n rede gehouden waarin hij herinnerde aan den jongen luitenant der artillerie die van Corsica naar Frankrijk is overgestoken Tenslotte verklaarde hij dat de Corsicanen tegen iederen vijand van het Fransche vaderland zullen strliden Op de prefectuur werd de minister president ontvangen door den voorzitter van den generalen raad Rocca Serra die eveneens de aanliankellj kheid van Corsica aan Frankrijk betuigde In zijn antwoordrede op de prefectuur zeide ministerpresident Daladier o a dat hy Corsicaansch bloed in zijn aderen heeft Corsica ligt aan een van de we gen over de Middellandsche Zee welke steeds aan beteekenis wint en het is een natuurlijke schakel tusschen Frankrijk en NoordAfrika chisch fabrikaat was Sporen die door de aanvallers nagelaten zijn bewijzen dat zij van over de Tsjecho Slowaaksche grens zUn gekomen In alle Slowaaksche steden en dorpen hebben de Hlinkawachten op Nieuwjaarsdag op bevel van haar chef minister Sldor plechtigheden gehouden ter eere van de Slowaken diö in de aan Hongarije overgedragen streken gedood of gewond zijn Sldor hield een radiotoespraak waarin hij hulde bracht aan de Slowaken die lijden In het door de uitspraak te Weenen verboden gebied en spoorde de leden der wachten aan In de kerken voor deze menschen te bidden Volgens berichten uit Choest zijn ook in de Karpathische Oekraïne betoogingen gehouden ter herdenkliig van de Oekrainera en Tsjechen die In het afgeloopen jaar door de kogels der Hongaai sche terroristen gevallen zijn Te Wolowe demonstreerden lO ooo personen In tegenwoordigheid van minister Revay In de kerken zijn bijzondere diensten gehouden Krachtens een regeerlngsverordenlng Ifi de naam Karpatho Oekralne voor het autonome Oostelijke deel van Tsje choSlowakije thans ook officieel Ingevoerd Er hebben zich in de laatste dagen van December naar Havas meldt aan de Poolsch Tsjech Slowaaksche grens verscheidene incidenten voorgedaan Te Moravisch Ostrava werd een granaat geworpen In een zaal van een Poolsch gebouw Een voorbijganger werd gewond Denzelfden avond drongen negen individuen een Poolsch restaurant In de stad binnen en mishandelden den eigenaar en de Poolsche bezoekers Acht personen werden ernstig gewond Zij moesten In een ziekenhuis worden opgenomen In regeerlngakrlngen te Warschau geelt men te verstaan dat de Poolsche autoriteiten niet zullen aarzelen ingeval dergelijke incidenten zich zouden herhalen hun toevlucht te nemen tot deportatie op groote schaal niet alleen van Tsjechische burgers uit Polen doch ook van leden der Tsjechische minderheid te SUezisch Teschen mede Ui antwoord op overeenkomstige maatregelen door Tsje choSlowakije genomen tegenover Poolsche arbeiders Een nieuw incident heeft zich op Nieuwjaarsdag in Süezlsch Teschen voor gedaan Te Szombark Is een handgranaat geworpen naar een restauratiehouder die ernstig gewomd wrerd Fragmenten van de handgranaat die gevonden gijn be wijzen dat de granaat van Tsje De bevolking van Ajacclo bleef buiten de prefectuur juichen tot de minister president op het balkon verscheen om zijn dank te betuigen Vervolgens keerde de minister president aan boord van den kruiser Foch terug om naar Bastia te gaan Geestdrift te Baatia Daladier is des middags om kwart over drie hier aangekomen waar hy met onb schrijflijken geestdrift werd ontvangen Terstond nadat Daladier van den kruiser Foch flaan land was gegaan werd hii begroet door de toejuiching van een geestdriftige menigte De premier begaf zich naar het monument dat is opgericht ter nagedachtenis aan de 40 000 gesneuvelde Corsicanen Vervolgens trok de officieele stoet naar den groeten schouwburg waaide burgemeester m bewogen bewoordingen den ministerpresident welkom heette Hy wees er op dat Corsica lang voor Lodewijk XlV door zyn gevoelens aan Prankryk behoorde en herinnerde aan het roemryke koninklyke regiment van Corsica dat gevormd was uit vrijwilligers die in Franachen dienst waren getreden den van goederen uit andere landen die vervoerd worden met schepen van het betrokken land Wanneer dan nog de dlscrhnlnatie voortgaat zou de president een embargo kunnen leggen op allen handel met het betrokken land Een nieuwe koninorstrein voor Leopold van Belde in de centrale werkhuizen der Belgische spoorwegen bij Mechelen is een nieuwe koninklijke trein In aanbouw Wanneer deze gereed zal zijn Is niet bekend maar men mag vermoeden dat H M onze Koningin er bij haar aanstaand bezoek aan België gebruik van zal kunnen maken De trein zal uit drie lange metalen wagens bestaan In de i eersten wagen wordt een ontvang en een rooksalon gebouwd In den tweeden wagen een slaapkamer en een badkamer In den derden wagen een eetkamer en een keuken Voor de verwarming worden drie systemen toegepast stoom electricltelt en mazoet d 1 een destillatieproduct van aardolie dat toepassing vindt in de verwainüngstechnlek Alvorens naar het monument voor de gevallenen te gaan had Daladier de garni zoenstrocpen geïnfecteerd Het publiek brak daarop door de afzettmg heen en stuwde letterlijk den stoet naar het monument der gevallenen Hier vormden oudstryders een afzetting Daladier legde een bouquet bloemen bij het monument waarop allen gedurende één minuut stil bleven Na het in acht nemen der minuut stilte aprak de voorzitter der oudatry dersvereeniging de volgende woorden uit Laat ons op onze wapenen onze vrouwon en onze wiegen zweren dat wü als Franachen zullen leven en sterven De menigte antwoordde hierop als één man Ja laat ons zweren Om kwart voor vijf ging Daladier weer scheep naar Tunis Plotselinge volkstellinir in Slowakne Proteftten van Hongaareche en Du4tsche zijde Naar uit Bratislawa wordt gemeld heeft de Hongaarsche volksgroep evenals de Dultsche bij de Slowaaksche regeering geprotesteerd tegen de plotseling gehouden volkstelling De officieuze Slovak schrijft dat de