Goudsche Courant, woensdag 4 januari 1939

ZATERDAG 7 JANUARI P DONDERDAG 5 JANUARI V R IJ D A G 6 JANUARI SLUITING 18 UUR SLUITING 17 UUR SLUITING 17 UUil NDERS JAARlUrSCHE OPRUIMING TEGEN HALVE PRIJZEN i ONZE TAPUTAFDIEIINOCN ZUN WIOCNS VOOnatEIDMG WOENSOAO OESLOTGN ONZE MDCaiNO OOSTERSCHE TAPUTEN KUFT ECHTER UOKNO WAGE NSTR AAT DEN HAAG ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2X per week 17 cent oyeral w r d beiorcing per looper geschipdt Franco per post per kwataal ƒ 8 16 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan om Bureau MARKT 31 GOUDA bü oBie agenten en loopers den boekhandel en de postkantooren Ome bureaux lün dagelüka geopend van 6 uur Administratie en Redactie TeletInterc 2746 Postrekening 48400 ZOMCH mmmm awncnc Oim ► r PROS WRUAOO B In afdellngw wan ent Hult bult ng wen aanbladlngmi taaan anerm iaga OprulmInaiprUxanI s GERZON mïïlodehuis VEENESTRAAT DEN HAAG zaaJc schre uwt om reclame Reclame dia zi n geld opbrengt Die Uw znalc voeden kan en In stand kan houden Daaivooi bestaat maar één goede manier adveileeren in een blad dat Intens gelezen wordt de krant uit Uw naaste omgeving Adverteert daarom in DE GOUDSCHE COURANT OPFiaEBLE CRISIS PUBLICATIE Hiermede gpycn wij U kennia vau het overlijden van onze Nicht Freule C G W DE ROTTE in den ouderdom van 73 jaar A C COSIJN G COSlJNv EUK A V TROTSENBURG Haarlem H V TBOTSENBURGCX SUN Gouda 3 Jan 1939 To wljzin kalveren en toekenning BiKKenmerken 1939 De Landbouw CriBlB Orgranlsatie vooi ZuidHolcnd deelt de bvj haar georganiaeer de veeen varkenBhouders mede dat de lijsten met de toewijzingen kalveren voor 1939 vanaf heden tot 14 Januari a a en de lasten met de toekenningen biggenmerken vanaf begin Januari tot 28 Januari a s op de kantoiren der Districta Secretari sen ter inzage zullen liggen Degenen die meenen dat zU In verhouding tot andere georganiseerden een te hgf toewijzing hebben ontvangen kunnen alvorens een bezwaarschrift in te dienen zich van de toewijzingen aan andere veehoude p op de hoofirte stellen Onder teekende betuigt met wederkeu rig in heUwensch hartelgk dank voor de gelukweiibchen bu de jaarwiaseiing ontvangen Dr A MONTAGNE Izn Gouda i Jaimari lt J Meuwjaar Nieuwe Actie Oude Zieictelc Verz Mg PUROL vraagt een beschaafd VERTEGENWOORDIGER Baume proï Bij eenlge activiteit succes verz Br no 12 Bur Goudsche Courant Markt 31 Gouda GELDBEZIT zonder GELDZORGEN Mevrouw Laat U eens een proefwasch behandelen bij DE MODELWASSCHERIJ GRAAF FLORKWKG 113 115 OÜDA Telefeen 2 14 Cr it geen stabieler geldbelegging dan een LEVENSVERZEKERING de crisisjaren hebben dit bewezen laat U eens viTiblijvwitd inlichtan door Gebruikt bedrijfswater als regenwater zoo zacht BLAUWE DRUIVEN lAFELAPPELEN TAFELPEREN SINAASAPPKLKM MANDARUNBN I CFTROENEM aANANEN TOMATEN GRAPE FBIHT DOFFE KASTANJES NIEUWE VUGEN DOOSJES TUNISDADBLS VRUCHTEN IN BUK EN 6LA8 DIVBR SE SOORTEN NOTEN NILLMIJ vah1859 NV LEVENSVERZEKERINCMU OUDSTE ADRES voor OPGEMAAKTE FRUITMANDEN BLIEGROENTEN van prima kwaliteit tegen scherp concurreereiide prijzen De Goudsche Fruithandel Firma Wed A RIETVELD Inspecteur P WPIETERSe Kfvgerlaan 187 GOUDA Telefoon 2280 LANGE TIENDEWKG 27 TELEFOON SSl VEREENIGtNG VOOP a OuuJt seu onciS tot Vi uur vóór zoniopgans S lu dstlgnalM v rbo ém knlppMt dwi rmc da fcopltehten ah atMnclMcln ML FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING fÊLWD55 9 tAAL VK têOpitT CM liinimum contrib ƒ 1 60 p j teven voor echteen enmlnderj k Tarief voor leden Crematie dragen enorgelspel in totaal ƒ 82 60 voor niet leden ƒ 166 Inlichtingeiibladen en inl omtrent het venekeringaf ondakoatelooa verkrijgbaar bü de afdeeUngasecreUrease Ftomtfenaingel 8T BcUans 77e JaarganK No 19923 Woensdag 4 Januari 1939 mmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdageir ADVERTENTIEPRIJS Udt Gouda en omstreken belioorende tot den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 80 elke regel meer f 0 26 Van buiten Gouda en den beiorgkring 1 6 regels ƒ 1 66 elke regel meer f 0 30 AdvertentiSn in liet Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs Uefdadigheids advertentlën de helft van den prffs INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meei ƒ 0 60 Opde voorpagina 60 hooger j j Advertentiën Ininnen worden ingexonden door tuasdwnkomst van aoliede Boet handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de pJaatsinK aan bet Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zün Gewone advertentiën en ingezonden modedeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte BRITSCH FRANSCH CONTACT MET MUSSOLINL Groot belang der komende besprekingen van Chamberlain en Halifax te Rome den der Sovjets te bevryden Beiden zulfei thans uit Rusland naar Engeland mogen vertrekken Sedert hij Rusland vier jaar geleden v ilaten had had Grover zyn vrouw niet meei gezien Herhaaldelyk at lde hij vergeefachit pögjnnen in het werk om voor haar e5t visum te bemachtigen doch steeds zonder resultaat Tenslotte besloot hy vliegen te ieeren hij kocht een sport vliegtuig waarmede hü naar Stockholm vloog en vandaar naar Moskou Hü landde op 14 Nov j l nv een gevaarlijke vlucht ongeveer 100 K M buiten Moskou en werd door de Sovjetautontïeiten in arrest gesteld Zaterdag kwam zyn zaak voor Hartstochtelijk deed Grover een beroep op de rechters hem toe te staan zich weer met ziJn vrouw te vereenen Hy zeide dat het alleen zijn liefde voor zijn echtgenofrte wftf welke hem ertoe gebracht had Rusland zonder toestemming binnen te komen Doch zijn smeeken mocht niet baten en zün ver oordeeling volgde Thans ia evenwel het nieuws gekomen dat hy me aün vrouw in vryheid is gvstek zyn ouders die te Ixmden wonen waren natuurlijk opgetogen en zien met verlangen de komst van hun schoondochter tegemoet met wie zü nog geen kennia hebben gemaakt in Spanje van meer onmiddellyk belang voor Italië wan dan Tunis Dzjiboeti of een der andere eischen welke door de Italiaansche pers naar voren zijn g bracht Het is duidelijk dat de Italiaatische regeering groote zorg heeft over de kosten aan geld en materieel die al even hoog dreigen te worden als de lasten van den Abespynachen oorlog De burgeroorlog heeft reeds veel meer menschen gekoit Mussolini oordeelt dat deze opoffering een niet be hooge prijs zal zijn voor het toegenomen prestige van het fascisme maar Indien de overwinning nog langen tijd wordt uitgesteld dan mag men zich met recht afvragen of het sop de kool m waard is DURF WERD BELOOND Grover mag met zijn vrouw Moskou verlaten De Telegraaf verneemt uit landen dat Brian Grover de Ixmdensche ingenieur nu Zaterdag te Moakou tot een boete van 1500 roebel of één maand gevangenisstraf veroordeeld te zijn wegens zich onwettig boe gang vergchaffeiï tot het g bied der Sov jets thans in tirijheid is gesteld Hij was naar Rusland gevlogen om t trachten zyn Russische vrouw uit de han rijkskundige politieke eïi menschelykp ei icheidenhcid en in ztjn materieele en more Ie eenheid legen het contact met Mussolini ter behouden fin zoo mogelijk te verbeteren Aan Fransche giJde blijkt duidelyk de wenach de Tunesische en andere vraagstukken welke tusschen Rome en Farys moeten worden geregeld op te lossen dooi direct contact en zonder Inmenginjc of hulp van derden Nadrukkelyk is ook door de Fransche regeering te Londen verklaard ddt men geen redenen aanwezig acht voor Chamberlain om tijdens zyn bezoek aan Rome over de FranschJtaliaansche kwesties te spreken Men mag zich overigens afvrg n of Mussolini er net zor over denkt eni of van zijn kant tydena Chamberlain s bezoek de netelige kwesties welke thans een goede Franach Italiaansche verstandhouding in den weg staan niet toch ter sprake zullen worden gebracht Londen betracht mtusschen eeff groots gereserveerdheid over de reis van Chamberlain en Halifax De verwachting lykt gewettigd dat een bespreking van het Spaan sche vraagstuk en de algemeenc Europeesche politieke problemen de voornaamste aandacht van Chamberlain zulle i hebben Hoewel er geen sprake kan i t van een terugkeer naar een Stresa front aangezien van Mussolini niet meer kan wor4en verwacht dat hij zich ala in 1935 met betrekking tot Oostsenrök tegenover Duitschiond zal stellen en hoewel er k geen aanwijzingen voor zijn dat Lorolen en of Parijs een dergelijke frontvorrming tegen het Derde Rijk crp het oogenblik wenscheliJH achten zou toch een verzwakking van de as Rome Berlijn de positie van de entente cordiale onmiskenbaar verbeteren Een dergelijke politieke ontwikkeling ware niet door middel van intrigues doch slechts langs reëelen weg te bereiken en wel door Italië rniafhankelijker te maken ten op i b te van den as partner Voor het behoud va i den readier Ib Dinadagmorgen na onderweg een bezoek te hebben jjebracht aan Corsica in de ooriogshaven van Tunis Bizerta aan l ïd gegaan Evenals op Corsica is hü op Airikaansch gebied met enthoTiBiasme begro t door dp bevolkii g Naar aanleiding v n Gayda s artikel in ie Giopnale d Italia Waarin deze gezaghebbende en goed ge nformeerde Italiaansche journalist verzekerde dat Italië geen territoriale aspiraties heeft ten aanzien var Franach grondgebied wezen wy er reed op dat de mogelijkheid niet uitgesloten h dat men aan officieele Italiaansche zi jt e niet de opzet had een zooveel onrust en be weging wekkende campagne te ontketenei als in het leven Is gekomen na de uitroepen Tunis Corsica en Nizza in i Italiaansche Kamer tijdens de rede van minister Ciano over de Italiaansche buiten landsche politiek In dit veroand gwft ri houding welke de Engelsche pers in de e aangelegenheid aanneemt te denken aar gezien men in deze pers bü herhaling de verzekering ontmoet dat over Italiaanacht wenschen ten aanzien van Dzjihoeti het Suezkanaal en andere kwesties zeker te praten valt mits dit geschiedt langs de officieele kanalen en zonder begeleiding van een lawaaiige persoorlog Wanneer maar zoo meenen deze Engelsche bladen de rust terugkeert zal ook Frankryk wel bereid blijken concessies tf doen Deze zouden weliswaar geen afstand var grondgebied inhouden maar op andere wijze kan men van Britsche en Kransche zijde aan Mussolini in vele opzichten tegemoet komen De Engelsche Waden spreken daarbij van een vergrooting van den Itiliaanschen invloed in het behe r van het Suezkanaal en achten financieele en e onomiache concessies t aanzien van het Suei kanaa en de spoorlijn Dzjiboeti Addis Abeba niet onmogelijk Parijs heeft ook welbewust de deur open gelaten TOor verdere besprekingen Men heeft Fran oiB Poneet niet van Berliin naar Rome gezonden om hem vapdaar tPrstond weer terug tp roepen Integendeel in verband mot de andere problemen welke op de Europeesche politieke agenda voorkomen in Midden en Oost Europa is er voor Londen en Parijs veel aan ge Daladier sprak van den geest van bru derschap vrijheid en samenwerking die de verschillende rassen tot aaneensluiting heeft gebracht en de eenheid van het Fransche ryk heeft gesmeed Men moet vertrouwen stellen ir dp menschen opdat zy door hun gemeenschappelijkp krachtsinspanning een nieuwe orde zullen scheppen Die taak is de uwe De tijd is jrekomen om op onverwoestbare wyze de eenheid an Frankrijk en het rijk tp bezegelen Overweegt met helderen blik uw vermogens uw behoeften voert uw productie vermogen op alle gebieden op tot een maximum ontgint vurig er snel alle bi i u birustende rijkdommen Aan dat groote we k wil Frankryk nu t al zyn krachten werken Het brencrt u orde en discipline die de veiligste en doeltreffendste beacherming zijn tegen het brute geweld en de tyrannic Het brengt u zijn elgan ervaring broedcrschaj en vryheid Het heeft de kracht uw veiligheid te verzekeren Uitbreiding van de watervoorziening van de Residentie Wateronttrekking aan de Lek Inlng Westen des Lands Is o a het traject tusschen Wijk blJ Duurstede en Krimpen a d Lek als het meest geschikt voor winning van rivierwater tot 1 mlUioen iM3 per etmaal aangewezen Voor een nader onderzoek bleven twee mogelijkheden open en wel een grondwatorwinnlng aan de Lek of een rlvlerwaterwlnining uit de Lek In verband met den ontworpen aanleg v n wegen waarin de toekomstige trans porüeldingein kunnen worden gelegd biedt een winplaats in de omgeving van Bergambacht groote voordeelen Wat de winning van rivierwater betreft is op te merken at aïungenomen mag worden dat in het gedeelte van de Lek tusschen Jaarsveld en Krimpen aan de Lek het rivierwater In lioedanlgheld niet verschilt zoodat de plaatsbepaling vaoi een rivierwaterwinning feitelijk be heerscht wordt door het meest gimstige tracé van de transportleidingen Als plaatsbepaling van de toekomstigewaterwlnplaats Is daarom gedacht aaneen punt in de omgeving van Bergambacht Grondwater of rivierwater l Na de voor en nedeelen van gronden rivierwaterwiinning te hebben opgesomd geeft de directeiu enkele algemeene beschouwingen over water uit de Lek waaiuit blijkt dat uit deze rivier tot inverre toekomst een overvloed van waterbeschikbaar is i Hoedanigbeid van het water De chemische samenstelling van het Rijnwater is van nature zeer gunstig voor waterleidingsdoeleinden De gevolgen van de menschelijke samenleving hebben de hoedanigheid zoowel in chemisch als in hygiënisch opzicht eerder ongunstig beïnvloed De chemische verontreiniging geschiedt in hoofdzaak door de betrekkelijk onder geschikte zijrivieren de Emscher en de Lippc welke het afvalwater van bijna het geheele Rljnlandsch Westphaalsche 1 industriegebied afvoeren Gedurende de I laatste Jaren wordt de chemische sa i menstcUing van het Rijnwater Iwven dien bedreigd door de kallmljnen In den 1 Elzos In het algemeen kan echter gezegd worden dat het Lekwater in zijn tegen woordlge samenstelling gedurende het overgroote gedeelte van het Jaar na een goede zuivering als zeer geschikt voor I waterleldingdoeleinden moet worden beschouwd I Er bestaat vooral In Dultschland echter een sterk streven om den Rijn voor sterke verontxeiniglng te behoeden Een krachtige stimulans i s hierbij ongetwijteld de omstandigheid dat btnnen afzienbaren tijd het Rijnwater voor drinkwatervoorziening van het zich naar het Noordon uiWoreldende Industriegebied zal moeten worden gebruikt De directeur is van moenlng dat het ook noodzakelijk is voor de Nederland sche Regeering om een wettelijke rcge ling In het leven te roepen ter voorko ming van verontrelnigii van het Nederlandfiche oppervlaktewater en In het bijzonder wat bet reft den Rijn en de Lek AanvullinKswaterleiding B en W van Gravenha e geven overeenkomstig de comcIuMe van het rapport van den directeur der Dulnwor terleidlng van en in overeenstemming met de commissie van bijstand den Raad tn overweging In beginsel te besluiten tot het maken van een aanvulllngswaterleiding welke het water onttrekt aan de rivier de Lek waarbij het Lekwater na een nader vast te stellen voorbehandeling wordt vervoerd naar het bestaande zuiveringsbedrij f met toepassing voorloopig nog gedeeltelijk van de infütratieüralnagemethode In te duinen en zij stellen den Raad voor ƒ 75rtl0 voor voortiettlng proevm en ter nadere uitwerking van het geheele plan en het voortzetten van de proeven hij Bergambacht toe te staan Het voorloopig credlet van 7500D Is als volgt samengesteld Voortzetting van de proefnemingen aan de Lek met onderzoekingen hieromtrent door het Rijkslnireau voor Drinkwatervoorziening gedurende ruim J Jaar f 15 000 Het vaststellen van het tracé van de transportleidingen van de Lek naar Den Haag Opmetingen ter plaatse voor de vele zinkers teekenwerk grondonderzoek voor eventxiecle fundeering van leidingen 22 000 Plaatsbepaling van de watervong aan de Lek oriënteering omtrent terreinen besprekingen met autoriteiten Ontwerp gebouw met machines Onderzoek omtrent arbeldslnstallaües eigen opwekking of aankoop van energie Ontwerp voor filterlnstaUatie en waterkelder 15000 Ontwerp dulninstallatie ƒ 3000 De nieuwe waterwlnplaats In het rapport van den directeur der Duinwaterleiding wordt er de aandacht op gevestigd dat het platteland van Zuld HoUand geen kans biedt op het vulden van een bruikbaren watervang van het vermogen als waarop door de residentie gerekend moet worden evenmin werd In dit opzicht de Oude Rijn en de Hollandsche IJssel geschikt geacht Bij dezen opzet is voorzien in de mogelijkheid dat in den loop der jaren water aan andere gemeenten kan worden geleverd Tot oriënteering zijn eemige gemeenten genoemd welke mogelijk voor waterlevering van de N W L In aanmerking komen n l Gouda Stichting De Elf Gemeenten Lelden Stichting De 10 Gemeenten Wassenaar N V Westlandsche Drinkwater Mij Delft Voorburg ca Tenslotte kwam alleen het gebied der groote rlvlerem practisch in aanmerking De directeur is daarom van oordeel dat de NWL haar waterwinning moet vinden in of nabij de Lek tusschen Lekkerkerk en Vreeswijk In de rivier de Lek zijn voor do watei voorzleffilng practisch ongelimiteerde hoe veelheden bruikbaar water aanwezig Door de Commissie Drlnkwatervoorzle De Tunesiërs aldus vervolgde Daladier zijn rede die telkens door langdurig applaus werd onderbroken weten dat de macht van Frankrijk onoverwinnelijk is zy weten dat dit vreedzame rustige land dat zeker is van zijn kracht in staat js h$t hoofd te bieden aan alle aanvallen en gevaren Frankrijk zal nooit toestaan dat het onder een of ander voorwendsel wordt afgewend van zijn doel van het door onze oude Fransche Tunesiërs Ingezette streven Op dezpn Afrikaanticlieh grond moet een menschelijke geme échap worden geschapen geiyk aan de Fransche gemeen schap lïezield door dat universeel ideaal dat alleen de wereld kan behoeden voor de slavemy omdat het berust op de eerbiediging van alle geestelijke waarden Daladier eindigde zyn rede met den bc en de bevolking dank te seggen voor dezen schitterenden dag Chamberlain s reis naar Rome Het Spaaiische vnuigfstuk aan de orde DALADIERS BEZOEK AAN TUNIS WORDT EEN FEEST VAN VERBROEDERING Öe Fransche premier met groote geestdrift ontvangen e1 Officieel wordt tkhana uit Rome medeg edeeld dat de Britsche minister president en de minister van buitenlandsche zaken in den middag van den Uden Januari mf t een extra trein te Rome zullen aankomen Chamberlain en Halifax zullen in de villi Madama logeeren Nog denzelfden dag wo den zy door Mussolini ontvangen en des avonds biedt de Duce in het Palazzo V nezia een maaltijd aan zü zich nauwer dan ooit verbonden voelt Hij herinnerde eraan dat in den wereldoorlog 45 000 Tunesiërs op het veld van eer gevallen zyn voor de verdedigring van den grond die zy als den hunne beschouwden en voegde hieraan tï e dat als in September de wereldvrede niet zou ziJn gored de zonen en broeders van deze helden bereid geweest zouden zijn voor hetzelfde ideaal en onder dezelfde driekleur te sterven De geheele bevolking van Tunis he ft dan ook getrild van verontwaardiging toen werd vemomien dat men het lot van dit land wilde regelen alsof hier sprake wa van een achterlijken volksstam of van een wilden uithoek van Afrika Des avonds werd ter eere van Daladier een banket gehouden in Hotel Majestic De premier heeft hierbü een rede uitgesproken en o a het volgende gezegd de blijken van trouw en aanhankel jkheid die de volken van Tunis Algiers en Marokko in den jongsten tijd aa Frankrijk hebben gegeven konden niet onbeantwoord bUjven Een Fransche txiodschap van vriendschap kan het beate worden uitgesproken in de stad Tunis niet alleen omdat Tunis evenals Algerije en Marokko de hechte basis ia van ons ryk maar ook vooral omdat Tunis het groobe grensgebied is van ons Noord Afrikaansche blok Wü Pranschen hebben niet de gewoonte onze oogen te richten op wat ligt aan gene zijde van de perken die door de geschiedenis zün geateld Van hier uit Tunis overzien wij met een oogopslag heel NoordAfrika van Agadir tot Gabes met zijn achttien millioen menschen in heel tijn aara et moeite baande de auto van Daiadier zich een weg door de reusachtige menschenzee toen de premier Dinsdagmid langs den 4 k m langen boulevard ttambetta naar de officieele tribune reej vanwaar hij den troepenschouw zou bijwonen Ondanks de sterke afzetting drong het publiek in zijn geestdrift zoo op dat de auto van den premier slechts zeer langzaam kon rijden Het gejuich der menigte was ontzaglijk ie kens werd de Marseillaise aangehevenMilitaire vliegtuigen vlogen in formatieboven den boulevard De troepenschouwduurde een uur en wekte groote geestdrift OU de ruim honderdduizend Tunesische beiangstelenden die waren toegestroomd Omïeven uur was de revue geëindigd Noghartetochtelüker dan tevoren juichte de bevolking den premier toe toen hij het terrein verliet ï Een kwartier later ontving Daladier inhet JVIaison de France delegaties van deluneaiflche en de Fransche bevolking alsmede van de Britache kolonie Goudiani vice president van den Grooten aad van Tunis stelde de leden van dJ ransche afdeeling van den raad aan Daladier voor Hij veraeïcenie dat de Fransehen en Tunesiëra broederiijk vereenigd de voor het moederind eensgezind tegenover de onbeschaamde eiachen van buitenaf een hooghartige en definitieve eigenng stellen Chenik de president van de Tunesische Mdeehng van den Grooten Baad gaf de verzekering van de aanhankelijkheid van de i unesische bevolking jegens de natie welke net protectoraat uitoefent mot welker lot Op 12 Januari zullen de gastJen kransen neerleggen op de koningsgraven in het Pantheon en op het graf van deti Onbekenden Soldaat Vervolgens worden zy door den koningkeizer ontvangen die te hunner 4 ere e n noenmaal aanbiedt Des middagworen Chamberlain en Halifax een uitvoering van de fascistische jeugdorganisatie op het Forum Mussolini biJ waarna in de koninklyke opera een gala voorstelling volgt Ciano biedt daarna een maaltijd aar Des Vrijdagochtends brengen de staatslie den een beïoek aan het Vaticaan en in den middag worden de autarkieën ten toons telling en de tentoonstelling voor den koloni satiearbeid bezichtigd De gouverneur van Rome hoiidt dan een ontvangst op het Kapitool Des avonds biedt de Britsche ambassadeur een maaltyd aan Zaterdagmid dag vertrekken de gasten Spanje op den voorgrond De Romeinache correspondent van a Times merkt naar aanleiding van het hierboven gepubliceerde programma op dat het niet anders melding maakt van ontmoetingen tusschen Mu ssolini en Chamber lain dan opden eersten avond maar het is duidelijk dat ook verder gelegenheid genoeg zal worden gevonden voor andere ontmoetingen De zekerheid dat het Spaansche vraagstuk een groote plaats zal innemen in Chamberlain s besprekingen moet ir verband gebracht worden met de hardnekkigheid van den republikeinschen weerstand in Spanje Een gezaghebbend woordvoerder van de Italiaan sche regeering verklaarde onlangs dat een spoedige liquidatie van den oorlog