Goudsche Courant, donderdag 5 januari 1939

r baila a habban dot op d gabiad varkrljg V MM f boor II Hat li dui In Uw ataan balong won P9B7 naar M lat op da gaal roda atikattan an da fa briakimarkani da ftOOffl MACOI an da KraiHlar HET BEdlN IS GOED t i ZIE WAT M EEM DUBBELTJIDOETJy Voor n dubbeltte weer keuze uit 101 verschillende SIMON DE WITS artikelen ROOSEVELrs BOODSCHAP Amerika moet drie hooge waarden verdedigen Godsdienst democratie en internationale goede trouw tun emH ungt van iiw remmen af Hun leva n h t uwe evenreeri kan mlisehlan morgan al bahoudan bl en dank zij uw rammant i mmmm Daarom is het gelukkig dat wö op dit atelök halfhmd onder het gemeensohapP 18k ideaal van den democratisohen regeeringBvonn een rüfce verscheidenheid van hulpbronnen en volken hebben die samen werken in wedenödschen eerbied voor den J ie Wy tön voornemens ona aandeel bU w dragen in da bescherming van dit halfrond deven vrede en dit ideaal tegen stormen van welkwï kant die ook komen Ons voÜc en onze hulpbronnen dienen voor d z bescherming Dit ahiit niet in dat de Amerikaansche republieken zich losmaken vnn de volken in andere werelddeelen Het bwekent niet dat de twee Amerika s zich tegenover de overige wereld plaatsen WU houden vast aan onze historische bereidwilligheid overleg te plegen met ahcandere landen opdat de agressie tusaohen hen moge eindigen en de Ibewapeningswedloop ophoude en de handel hervat wordeI och de wereld is too klein geworden ende aanvalswapens zoo snel dat geen land n zün vredeawil veilig kan z jn zoolang tiook maar één machtige natie is dae weigerthaar grieven aan de raadstafel te regelenWant als een regeering overdekt met otlogstuig beslist een politiek van geweldwil g ven verdedigingswapens de eenigeveülgheid t In onze buitenlandsche betrekkingen hebben w j uit het verieden geleerd wat wli niet moeten do n Uit de nieuwe oorlogen hebben w geleerd wat wij wal nwteiidoaK OT rdar In all afdeliiigM van om Hult buitangawena aanbladingan tagan anerm iaga Oprulmlngiprllianl OrFICIEELE CRrSIS PUBLICATIE TANDHEELKUNDIG INSTITUUT HOLLANOIA Café HOIXANDIA MARKT 40 GOOTJA Spieekmii Donderdaff 9 12 Geheele Gebitten f 3i met jrarantie Piinloos trekken inbetrrepen Steun vtus oosut 1937 Van lj3 oegde zyde wordt bekend g maakt dat de steunmaatreg elen voor i las van den oogst 1937 zullen wordei ingetroVken met then De prachtige MAROKAANSCHE BONTTASSCHEN zyn aangekomen Toonkamer CRABETH CRABETHSTRAAl 8 TELEFOON 20 i0 IVions sucade t pondspak zelfrl zettd balcmeel V2 pondspak paneermeel 1 pak kïndermeel I pak macaroni Vï pondspak cuitardpoeder 3 doosjes saccharlnelabletjea 1 pond pruimen t 3 pond tutti frutti 1 pond Wijker Capucljnen lV2pond groene ervrlen IVipond sptiterwten 1 ons kaneel lV3ons gember 7 ons zwarte peper Va pond koffiestroop 3 flesch gesteriliseerde gele az O 5 stukken huishoudzeep 2 stukken lavendel loiletzeop 1 pak zelfwerkend waschmlddel 3 halfpondspakken chloor zakjes blauw 2 tubes kachelposta IVipond zachte zeep 1 OU gebraden gehakt 1 bUk leverpoitel IVaoni Haagiche leverwonl Ten genoege van de genoemde Centrale zal dienen te worden aangetoond dat d opgegeven partyen afkomstig zijn van don oogst 1937 Voor partijen welke thans onder toezicht der vlascontroleurg staan kan te dien einde worden volstaan met een vermelding van het perceelnummer en hec nummer van het herkomstbewijs s Gravenhage S Januari 1939 1 Oeldencfa Rookwontfe ZETPILLEN BROEDER BENEDiqrUS tegen blinde en bloedende aambeien stellen aliea wat tot dusver bestond zeer ver In de schaduw Per doos van 6 atuka 86 et Aambelenzalt Br Benedlctua f 1 per pot Vj pond Goudiche Edammer kaai 20 V2 pond Leldiche kaas 3 Zwitieriche kaai ei bltkje zalm o choeo coeo voor de boterham 1 potje bl enhoiüng 1 pak TermicelU grohe naar keuze 1 flacon Aroma 10 bouUlonblokjei 1 groote bus tafeUout De Gruyter s colombt nt eB plnmcakes ons cocoikoekjei Amiterdomiche koral te pondspak cacao anijitablelten l jons Salmiak pastiUei 1 ons rumboonen 7 ons tolfees iVions zwarte kcmd SIHON DE WIT SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDA TEL 3750 Het loopt storm voor SNEEUWWITJE Voor Vrijdagavond alleen nog verkrijgbaar PARTERRE ACHTELBALCON GALERIJ tei wiil LOGES FRONTBALCON en STALLES uitverkocht zijB BESPREEKT DUS MET SPOED UWE PLAATSEN o IS ieAAV am dzg ca KAGGP PRODUCTEN vragen VEREENIGING VOOP FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Minimum contrib f 1 50 p j tevens voor echtgen en minderj k Tarief voor leden Crematie dragers en orgelspel in totaal ƒ 82 50 voor niet leden ƒ 165 Inlichtingenbladen en inl omtrent het veraekeringsfonds kosteloos verkrijgbuir bg de afdeelinga secretaresae F1inrMl a in l 8T tArtis plaatje achter t venster en de speciale zuiverheicl van smaak zjjn t kenmerk van VenJtcuJIe BESCHUIT BLAUWE BRUIVEN TOKATEN TAFELAPPELBN GRAPE PBUIT TAFELPEEEN DOFFE KASTANJES SINAASAPPELEM NIBUWE VUGEN MANDARIJNEN DOOSJES TUNISDADELS CITROENEN VRUCHTEN IN BUK EN GLAS BANANEN DIVERSE SOORTEN NOTEN OUDSTE ADRES voor OPGEMAAKTE FRUITMANDEN BLtKGROENTEN van prima kwaliteit tegen sclierp cancurreerende prezen DAMES EN KINDER De Goudsche Fruithandel Firma Wed A RIETVELD On n ddag nd p rnianUl nianl lot LANGE TIENDBWEG 27 TELEFOON 33H SLUITING 17 UUR SLUITING 17 UUR SLUITING 18 UUR f l VERUAOD PANDERS JAARLIJKSCHE Of RUIMIMG TEGEN HALVE PRIJZEN ONZE TAPIJTAFDËELINOEN ZIJN WEGENS VOORBGRÜDING WOE NSDAO OESLOIEN ONZE AFDEEIING OOSTERSCHE TAPIJTEN WUFT ECHTER OEOPENO ZOHBN W ACt NSTRAAt DEN HAAG 77e Jaargang No 19924 Donderdag 5 Januari 1939 60IM1HË COIMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSlREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen AB0NKEHéirrSPRIJ8i p r kwartaal f 2 26 per week 17 cent overal waar de baut ni pet looper geschiedt Franco per poet per kwataal ƒ 8 16 U Saaaiien wordan daareiyks aangenomeil aan one Bureau HARKT SI GOUDA bi eu enten en loopert den boekhandel en de poatkantooren On bnxMUX liJn dag lijka geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Teleflaten Postrekening 8400 ADVERTENTIEPKUS Ddt Gouda en omstreken bchoorende tot den bezorgkrtag 1 6 regels ƒ 1 30 elke regel meer 0 26 Van kuiten Gouda en den bezorgkring1 4 regels ƒ 1 66 elke reifel meer t 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 V btislag op den prijs Uefdadigheids advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGBa 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel maei 0 60 Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingeionden door tusscbenkomst van aoliede JJoe handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daaga v66r de plaatsing a n bet Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zün Gewone advertentiën en ingezonden mededeélingcn bij contract tot zeer reduceerden prfls Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte HITLER S AANWINST Eén van ide iberoemdate Vermeeirs Eenige Engelsche bladen bevestigen de berichten dat Hitler efn belai grijk stuk va Vermeer uit het Czernlnpaleia te Weenen heeft aangeklocht Het moet Het atelier ook wel genoemd De Kunstenaar en zyr Vrouw zyn Een blad zegt dat de prys tusschen 150 000 en 200 000 pond ia Een ander noemt 120 000 pond Het stuk heeft jaren lang in het paleis van de Czemdiis in Weenen gehangen Sir Kenneth Clarke de directeur van de National Oallery heeft aan de News Chronicle meegedeeld dat het stuk in gemeenschappelyk bezit was van twee takken van genoemde familie Zy heeft vaaJc den verkoop overwogen maar kon het nooit eens worden over den prys Dezer dagen is een vooraanstaande Berlynsche kunstautoriteit in Weenen geweest om met de familie Czemin over den verkoop van het doek te onderhandelen In de kunstwereld nalm men altgemeen aan dat Hitler de machtiging had gegeven het te kropen óf voor hemzelf of voor de I u t sohe natie Byna drie jaar geleden liepen er geruch ten dat het Rykamuseum te Aniaterdam over aankoop onderhandelde en dat sir Henry Deterding het museum eventueeü in staat zou stellen het meesterwerk te verwerven Verwacht wordt dat dan een besluit zal wortten genomen ten aanzien van de raadzaamheid naar Duitschland een missie At te vaardigen waartoe zouden behooren zoowel leden ala ambtenaren der federatie iie meer formeele besprekingen zouden houden met de vertegenwoordigers der afaonderlyke industrieën De Kroonprins van Luxembarj wordt meerderjarig Vandaag bereikt kroonprins Jan van Luxemburg den achttienjarigen leeftijd en daarmede zyn meerderjarigheid Erfgroöthertog Jan is de zoon van de regeerende vorstin groothertogin Charlotte en prins Felix van Bourbon Parma Behalve met den kroonprins is dit huwelijk nog met vijf kinderen gezegend één prins en vier prinsessen Ala knaap heeft prins Jan het in Luxemburg by de wet voorgeschreven achoolonderricht genoten maar bovendien heeft hjj zieh reeds toen in de Engel8che taal bekwaamd Dat hy de LAixemburger gouwtaal spreekt zooala iedere rechtgeaarde Luxemburger spreekt vanzelf Tot aan het einde van het schooljaar 1938 heeft prins Jan boen verder in Engeland gestudeerd sindsdien wordt z n wetenachappelyke opvoeding door een keur van Luxemburger professoren voltooid Hlldegard Brom Flscher die dit kleed op geestige wijze versierde met voorstelUngen van de flora en fauna der WestIndische eilanden gegroepeerd om een i7o eeuwschen West lndlë vaarder Herziening der neutraliteltswetien Woorden mogen vergeefsch zijn doch oorlog is iiiet het eenige middel om behoorlijke eerbied voor de mecnlngen van het menschdom af te dwingen Op zijn alleï minst kunnen en moeten wij ieder optreden of gebrek aan optreden vemrijden dat een aanvaller zal aanmoedigen helpen en sterken Dit leeren w j waarneer w j weloverwogen trachtten de neutraliteit wettelyk te regelen Onze neutral iteitswetten kunnen ongelijk en onbillijk werken en met ramc steun verleenen aan den aanvaller en dez onthouden aan het slachtoffer De zu rlit tot zelfbehoud moet ons er voor waarschuwen dat wU dit niet meer laten gebeuren Sociale aaatregcJen onderdeel der defensie Tegenover de moeilijkheden in de wereld moet nationale eenheid worden gesteld Ala zoo vervolgde de president er andere regeeringsvorm in zijn aanval p de democratie een eenheidsfront kan bieden moet tegenover dezen aanval een eeii igezinde democratie worden gesteld Zulk een democratie kan en moet in de Vereenigde Staten be8ta an Na verklaard te hebben dat het nationale programma wi sociale en economische hervonning een onderdeel van de landsverdediging vormde dat even fundamenteel is als de bewapening herinnerde Rooaevelt aan hetgeen in de aj loopen zes ja n tot stand gebracht is op het gebied van het behouden en ontwikkelen der nationale hulpbronnen het ontwikkelen van den landbouw het uit den weg ruimen van arbeids geschillen en het scheppen van werkgelegenheid voor del jeogd De president verklaarde dat zijn dool waa voldoende kapitaal en arbeiders aan het werlc te krijgen om te komen tot een totaal nationaal inkomen van minstens 80 milliard dollar per jaar by het bereiken van welk bedrag een aanzieniyke vermindering van de frerkloosheid verkregen zal zyn terwijl de federale inkomsten voldoende zullen zyn om op te wegen togen hiet gangbare peil van de constante uitgaven op den grondslag van het bestaande belastingstelsel Nog ens tegen de dictaturen Roosevelt richtte zich tenslotte tegen hen die van de dictatuur heil rwachtfn De dictatuur zeide hy brengt kosten mede die het Amerikaanache Volk nooit zal betalen en wel de kosten van onze yeestèiyke waarden het gezegende recht te kunnen zeggen wat wö willen van de vrijheid d confiscatie van ons kapitaal het in een concentratidcamp geworpen worden het barg ziJn om op straat te loopen met de verkeerde buren het kinderen lat n grootbrengen iiiet als vrije menschen doch gevormd en gemaakt door machines Indien het vermijden van deze kosten belasting op mün eigen inkomen of mijn eigen bezittingen beteekent wil ik deze belastingen gaarne dragen als prys voor het ademen door my en myn kinderen van vrije lucht in oen vrij land in een levende en niet in een doode wereld BRITSCHDUITSCH INDUSTRIEEL OVERLEG Besprekingen tot regeÜng van kien handel Ben missie van Britsche industrieelen zal spoedig naar Berlijn vertrekken om er met Duitsche induatrieelen te spreken over mogeiykheden van overeejfikometen tot regeling van den BHtsch Duitschen handel jn het bijzonder niet betrekkinp tot derd markten De diplomatieke correspondent van Reuter weet verder mede te deelen dat in December te Landen op iirformeele wy besprekingen zijn gehouden tusschen vertegenwoordigers van de federatie van Britsche industrieelen en afgevaardigden van de Ryksgroep voor de industrie Als reaultaat dezer besprekingen heeft de federatie van Britsche industrieelen op 21 December kunnen mededeelen dat men van oordeel was dat een baaie bestond voor verder © besprekingen Op 18 Januari zal dit rapport door den groöten raad der federatie word a beaproIdbh Steeds paraite defensie TJoosevelt he ft gisteren zijn boodschap tot bet cwijfrea Jrerioht tffve den toe stand der natie Hö herinnerde aan vorige gelegenheden toen hö het oon res mede deellng deed van moeilölcheden in het bui tenland en De oorioff die de wereld in vlammen dreigde te hullen is vAorlcomen doch het ia steeds dnideiykar geworden dat de vred niet verzekerd i Overal rondom ons aldus de president woeden lUet verklaardfl ooi log i militaire en economische Overal rondom ons heen groeien steeds doodelijker bewapeningen militaire en economische Overal rondom ons dreigt nieuw agressie militaire en economsohe De stormen die van buit€ n Icomen bedreigen rechtfltreeVs drie instituten die van oudsher vonr de Amerikanen onontbeeriyk z fn geweest Het eerste is de godsdienst hij ia de bron van de andere twee deimocratie en intei nationale goede trouw In de moderne ly Bchavlt vullen alle drie elkaar aan Waar de vrijheid van godsdienst is a ngevallen kwam de aanval van kanten die t gen de democratie gekant zyn Waar de democratie ranveiKWlrongen is verdween de geest van de vrye geloofsbelijdenis en waar godsdienst en democratie verdwenen hebben de goede ttouw n de red in öitei nationale aangelegenheden plaats gemaakt voor felle ambitie i bruut geweld Eer samenleving die den godsdienst de democratie en de goede trouw tuaschen de naties op d achtergrond dringt kan geen plaats bieden voor de Idealen van den Vredevorst De Vereenigde Staten verwerpen zulk een ordenmg en behouden hun oude geloof Er komt een Mjd in de aangelegenheden der mensohen dat c lich moeten voorbereiden niet slechts hun haardsteden te verdedigen doch ook de leerstellingen van geloof en nwnschelijkheid waarop hun kerken hun retgeeringert en hun beschaving ïelf zijn gegrondvest De verdediging va godsdienst democratie en iroede trouw tua chen de volken Is alles eenzelfde strijd Om de een t redden moeteh w thans b sluitein e alle te redden Wli veten wat ons in de Vereenigde Staten k u kunnen overkomen indien d nieuwe Ieerstelling i van geweld andere continenten zouden onvvatten en ons eigen zouden ibinnendringen Ï3venmin kis andere landen kunnen wU toelaten dat wü omringd woiden door f vQanden van ons geloof en ome huma In aansluiting op dit wandkleed ontwierp mevr Brom Fischer ook het handgeknoopte vloerkleed en gaf zU aanwijzingen bij het weven van de gordijnen welke werden uitgevoerd door mej K van der Myll Dekker De meubelen zijn uitgevoerd In notenhout met stoelbekleeding van zwünsleer Boven de tafel hangt een bronzen lamp ontworpen en vervaardigd door de edelsmeden Jan Ëloy en Leo Brom Het volgende vertrek Is de ontvangkamer tevens bibliotheek die behalve aan de achterzijde ook aan den zUkaxH uitzicht heeft op het park De betimmering van deze bibliotheek in vorm van groote In den wand ingebouwde boekenkast met schuivende splegelniiten uitgevoerd in Amerlkaansch notenhout is een deel van het geschenk van de Nederlandsche schooljeugd die gelijk reeds vroeger werd medegedeeld ook het sportpaviljoen met tennisbanen In het park aanbood De groote zandsteenen schouw met open vuur die versierd is met een schildering van Charles Eyck is een geschenk van de inwoners van Suriname Voedt Uw huitf snaohls mat Piipal want zy wordt er zoc acht en moai zuivei en gezond door Doe dit 1 of 2 x per week Ook vetwormpjrs vlekjes pukkels en uitslag verdwynen er door Tube 46 Doos 60 30 et PRINSELIJKE WONING GEREED Restauratie van het Paleis Soestd k thans voltooid Rechtervleugel ingericht voor het verblijf van het Prinseltjk Gezin Het vloerkleed Is een effen groen handgeknoopt Smyrna tapijt meubels evenals de betimmering in Amerlkaansch notenhout met handgewevon bekleeding van de handweverlj t Paapje zijn een geschenk van de Amsterdamsche vrouwen De Uchtkroon is van Venetiaansch glas de gordijnen van velours d Utrecht volgens een patroon van Llon Cachet Hoe j eschenken van het Nederlandsche volk werden rebruikt Een fraai geheel la verkregen Wie thans tijdens het voorbijrijden een blik werpt op het Palels Soestdijk de woning van het Prinselijk gezin zal niet vermoedeil dat daarbinnen groote veranderingen zijn aangebracht De monumentale strenge symmetrie van de architectonische groepeering aan de voorzijde moest bil de verbouwing uiteraard behouden blijven zoodat de wijziging welke thans gereed is in hoofdzaak be paald moest blijven tot het Ijiwendlge t van het palels en de acht zljde Het middengedeelte van het Koninklijk Palels SoestdÜk dateert uit de twee de helït van de I7e eeuw terwijl de twee vleugels met de gebogen colODinades in 1615 werden aangebouwd De verbouwing van het palels tot woning voor het Prln selijk Paar heeft gelijk men weet den Baaiu schen d 1 met et gezicht naar het palels toe desn rechtervleugel van dit omvangrijke gebouw omvat In het te verbouwen gedeelte waren aanmerkelijke wijzigingen van Indeellng noodzakelijk De Baarnsche vleugel was namelijk Èils afzoaaderlljke woning nog niet in gebruik geweest maar had altijd deel uitgemaakt van het geheel Zoo was er b v In dit ge deelte geen keuken de trap welke de verdiepingen verbond was van zeer on dergeschikt karakter de woonvertrek ken gelegen in de rechterhelft van het middengebouw het z g Anna Paulowna kwartier waren zoodanig Ingedeeld dat het geheel voor het nieuwe doel weinig geschikt was te achten De toegang tot de woning geschiedde zonder tochtafslultlng in het midden van een smalle gang Aan de tulnzijde van het palels konden wijzigingen eventueele aanbouwenof plaatselijke verhoogingen zonderschade aan het geheel worden aange bracht Van de kansen welke het gebouwIn dit opzicht bood Is door de architecten de Ira J de Ble Leuveling Tjeenk en A J van der Steur dan ook naar behoefte gebruik gemaakt Een nieuwe ingang De nieuwe Ingang van de Prinselijke woning is niet lm het midden van het hoofdgebouw gelegen Op de stoep van de ziilngang ter rechterzijde bemerkt i de binnentredende een nieuw licht bronr 1 zen Ingangsportaal dat ais tochtafsluitlng voor den nieuwen hoofdingang dient Door dit portaal komt men in een in de lengterichting van het gebouw loopende gang welke Is ontstaan door verbreeding van de vroeger aanwezige gangruimte Rechts wordt deze gang afgesloten door een nieuw aangebouwd trap i penhulB waofdoor het mogelijk waa de nieuwe wonüig te voorzien van de royale en gemakkelijk begaanbare trap welke daarin noodig was In dit trappenhuis komt ook een personenlift uit welke sousterraln hoofdverdieping en oerst verdieping van het paleis verbindt Op deze gang komt een aantal aan de tulnzijde gelegen vertrekken uit te weten vaai het midden van het palels uit gerekend de werkkamers vart Prins Bernhard en Prluses Juliana een dienkamer de eetkamer en de ontvangkamer teveins bibliotheek Aan de voorzijde ligt aan het einde van de gang de kinderspeelkamer De kamers van Prins en Prinses De kamer van Prins Bernhard heeft een zoodanige Ugging dat van n prachtig uitzicht over detn grooten vijver in het park kan worden genoten Men heeft dit uitzicht door een zeer groot raam met een onverdeelde splegelrult welk raam door electrische beweegkracht in den vloer kan wegzakken zoodat men dan door een wijde opening een terras kan betreden dat voor deze kamer en die van Prinses Juliana is aangebouwd De kamer van Prins Bernhard Is Ingericht met gebniikmakng van verschillende meubelstukken die Z K H als persoonlijk gewaardeerde elgendommem meebracht De betimmering van de kamer In zebranohout is een geschenk van de gezamenlijke burgemeesters der Nederlandsche gemeenten Lederen clubfauteuils werdein aangeboden door de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel De kamer van Prüisea JuUana naast die van Prins Bernhard gelegen heeft nagenoeg hetzelfde uitzicht ook lüer is een groot electrlsch beweegbaar raam dat toegang geeft op het terrras Ook deze kamer U Ingericht met gebruikmaking van verschillende objecten die H K H heeft meegebracht de verdere meublleerlng hoofdzakelijk bestaande uit metalen meubelen Is een geschenk van de Leldsche vrouwelijke studenten De Inrichting van de eetzaal die In de rij volgt Is een geschenk van de bewoners van Curasao en de overige Nederlandspche Antillen Deze zaal is In llchtkleurlg berkenhout betimmerd en voorzien van een wandbespanning van champagnekleurlge molrézljde Het plafond is flauw gewelfd en kan worden beschenen door een indh ecte verlichting die in een kootlljst langs belde lange wanden van het vertrek is Ingebouwd Aan de korte wanden zijn twee kleine stuorellefs van den beeldhouwer F J van Hall aangebracht Op den langen wand tegenover de drie op den tuin ultzlMide ramen wordt de aandacht getrokken door een groot geborduurd wandkleed ontworpen en uitgevoerd door mevrouw Wanneer men de ontvangkamer verlaat staat men weer In de gang die een effen Wauw tapijt heeft licht grijs up Zwltserach doek geschilderde wanden en een in hout getimmerd plafond In cassettenverdeeilng met vergulde rozetten De lichtkrodn die voor de hoofdtrap hangt en de kleinere daarbij eansluitende lichtomamenten In de gang zijn van Fransch glaswerk en vervaardigd door den bekenden Franschen kunstenaar Lallque Een en ander Is een geschenk van de Nederlandsche gezanten De met de hand geknoopte traplooper is eein werkstuk van de Baamsche vrouwen Wanneer men langs deze hoofdtrap of met de lift naar boven gaat komt men in de privé slaapverbrekken van het Prinselijk Paar die aan de tuinzljde zijn gelegen boven eetkamer en ontvangkamer De kinderslaapkamer met hljbehoorende badkamer en kamer van dp verpleegster liggen boven de kinderspeelkamer aan de voorzijde In de nabijheid vinden wlj nog de hulsapotheek volgens de meest deskundige voorschriften ingericht een geschenk van het Nederlandsche Roode K is Biteit In den vleugel die achter de bekende colonnade In kwartronden hoofdvorm aan het hoofdgebouw aansluit Is de Indeeling der vertrekken ook aanzienlijk gewijzigd Deze vertrekken hebben nu de bestemming van logeerkamers verkregen Aan het einde van den vleugel is een groot vertrek ingericht als turnkamer met verschillende apparaten voor lichamelijke oefeningen Op de bovenverdieping bevindt zich nog een appartement voor Ic é s de overschietende ruimte Is ingenomen door personeelverblijven Aan het einde van den vleugel boven de turnkamer bevindt zich een zitkamer voor het personeel Het sousterraln ts geheel door dienstruimten in beslag genomen Onder de stoep voor den hoofdingang bevindt zich de dienstingang onder controle van een portierskamer waar ook de telefooncentrale van het palels wordt bediend De telefoonlnstailatle In het palels werd aangelegd met gebruikmaking van een tot dat speciale doel bijeengebrachte bijdrage van het personeel der Posterijen Telegrafie en Telefonie De keukenafdcellng Is van alle moderne installaties voorzien terwijl ook hier nog afzonderlijke eet en zitkamers voor het personeel zyn ingericht De In het einde van den vleugel gelegen warmtecentrale voorziet in de behoefte van het Prinselijk kwartier op het gebied van verwarming en warm water Ten slotte moge nog vermeld worden een afzonderlijke nieuwe aanbouw aan het sousterraln nl de filmzaal Door een schenking van den Nederlandsch en Bioscoopbond die aan het Prinselijk paar een volledige moderne geluidsfilm Installatie alsmede de daarbij behoorende inrichting van een filmzaal aanbood ontstond de noodzakelijkheid daarvoor een VRKNESTRAAT DEN HAAO