Goudsche Courant, donderdag 5 januari 1939

ruimte bij te bouwen aangezien In het paleis geen zaal aanwezig was van voldoende almeting om deze Installatie naar behooren te doen functlonneeren Ten einde te vermijden dat een aanbouw van de betrekkelijk groote afmetingen die de Installatie vroeg het bestaande gebouw zou op tsieren werd de lUmzaai op het niveau van het sousterrain geplaatst en gedeeltelijk onoer grondfi aangelegd De zaal Is met ëen terras afgedekt dat op het niveau van de hoofdverdieping ligt Het tapijt dat ter gelegenheid van het huwelijk van Jiet Prinselijk Paar door de Rotterdamsche vrouwen werd vervaardigd heeft In de filmzaal zijn bestemming gevonden De overige geschenken zijn over de verschillende vertrekken verdeeld Het Nationaal Comitó voor de Aanbie ding van het Huwelijksgeschenk zal op Zaterdag JanuUrl a s door het Prinselijk Paar worden ontvangen in den nieuw gere Aureerden vleugel van het Paleis Soestdijk GEMENGD NIEUWS Bejaarde vrouw vermoord te Schjtjnde Verdenking tegen inwonenden zoon Geldktotje ledig aangetroffen Gistermiddag omBtreeks vier uur is de 75 jarige vrouw Van Dungen wonende aaïi den Hetkamp te Schljndel vermoord in haar woning aangetroffen De moord werd ontdekt door een zoon van het slachtoffer die op dat tijdstip de woning van zijn moeder wilde binnengaan Hij stGlde onmiddellijfc de politie van het gebeurde op de hoogte waarna binnen een uur het parket uit sHer togenbosch op de plaats van den moord verscheen Deze stelde een onderzoek in waarha men al spoedig aanwy zingen reëg tegen een ongehuwden zoon die bij het slachtoffer inwoonde Naar hei schijnt is de beweegreden van den moord geld geweest Het betreft evenwel een luttel bedrag Per radio is de opsporing van deaen inwonenden zoon verzocht Nader vernemen wij nog het volgende Omstreeks vier uur wilde een van de zoons die by de vrouw inwonen het huis binnengaan Hij verwonderde zich er over dat hoewel het feeds donker was er geen licht brandde Toen hij de hulskamer binnenging en üe lamp aanstalt vond hij zijn moeder levenloos op den groi liggen Op de tafel stond een geldkistje dat ledig was Bij het onderzoek dat de politie instelde Is gebleken dat eea a ere zoon die thans voortvluchtig is zijn moeder vaak lastig had gevallen om geld Dit wafi voor de politie aanleidlilÈ in d e richting verder te zoekenGfeteravond laat had men den vermoedelijken dader evenwel nog niet kunaeci op Kiren £ e rapord is gepleegd met een k ïpmes dat in een der vertrek is teruggevonden Het slachtofferwip en hiermede difrpe snedenaan den hals toegebracht In het geldkistje zou zich niet meet dan vijftig gulden tiebbfen bevonden Van het parJiet tievonden zich ter plaatse de subsütuut offiijlpren mr 3 G C H Dubois en mr B van der Burg Omstreeks half tien zijn zij uit Schündel naar s Hertogenbosch teruggekeerd De moord moqt gepleegd zyn tusBchen Jsree en vier yur a middags Voorbugangers noch buren hebben iets bemerkt Uit het onderzoek is verder nog gebleken dat er geen worsteling aan deii moord vooraf is gegaan Het opsporingswerk staat onder leiding van den burgemeester van Schljndel den heer W J N Wija Vader sooon en een hond op ijsschots in gevaar Langdurig reddingswerk van brandweer Het was een groote hond van onbekend ras onbekende woonplaats en even onbelfienden eigenaar die gisteravond laat groote consternatie veroorzaakt heeft In het Zeeburgerdorp en op het Zeeburgerpad In Amsterdam Het geval dreigde aanvankelijk een drama te worden maar alles lïep ten slotte goed af en Zoo kan men achteraf van een blijspel spreken Het was ruim half elf toen de bewoners van het Zeèburgerdorp en die van Wien veel gegeven i veel zal van b m gevorderd worden FEUILLETON GELD EN LIEFDK Roman van HUGO BETTAUEE Nadruk verboden 62 Get rpffen overweldigend en ontroerd öoor zooveel schoonheid en Jeugdiee lleftallighejd stak de Amerikaamsché Nabob het meisj zwijgend zljn hand toe ZtJ reikte Viem dê hare die ijskoud aanvoelde werd dAodableek zag hem verwilderd tti de öogeh cïi nanï in een onderdeel van van eeiii seconde zijn beeld in zich op Koelbloedige rust en zelfbeheersching kricht energie en trots kenmerkten dezön grooten breed geschouderdenman Het wezen der sympathie en der menschelijke aantrekkingskracht Is duister en geheimzinnig De afkeer veranderde bvi Pranzl plots in geitógenheld ha r trots vervaagde zij dacht niet meer aaiU vluchten maar heel haar vrouwelijk instinct was er op gericht hem te behagen zij keek hem met groote oogen aan en zei DU alleö is heel zonderling Mister Oairlek zóó zonderling dat het mij als een iroom voorkomt Maar ik ben wel degelijk wakker heelemaal wakker en Ik het Zeeburgerpad even voorbij het abattoir opgeschrikt werdrai door het klaaglijk gehuU en geblaf van een hond De menschen verlieten hun huizen om te zien wat er aan de hand was en zij ontdekten al spoedig dat op ruim 10 meter afstand van den wal een groote hond in het Loozingskanaal door het ijs gezakt wsaéi ifen wanhopige pogingen deed om op een ijBschol te klauteren Vi ier en zoon Halberstaxlt resp M en 20 Jaar oud wonende in het Zeeburgerdorp brachten zich niet lang en besloten het arme dier te gaan redden Van een buurman haalden zij een kano luisterende naar den poétischen naam Blue Shadow en waagden zich toen de kano achter zich aan sleepend in den kouden avond en in de regen en sneeuwbuien op het broze ijs Dicht bij de open plek waar de hond in het water spartelde begaf het ijs zich en de belcte mannen moesten zich in allerijl In de kano in veiligheid brengen maar dit gelukte niet zonder natte voeten op te loopen tot do knieën gleden ze te water vóór ij zich In de kano kondein hijschen Het binnen boord halen van den hond gelukte toen vrij snel maar de Vraag was nu hoe men weer den vasten wal zou kunnen bereiken Het ijs bleek te gevaarlijk om het weer te betreden en het open water reikte niet tot den oever Het was inmiddels middernacht geworden en toeschouwers op het Zeeburgerdat er menschen in levensgevaar vermelder de brandweer Op de mededeeling dat er menscchen in levensgevaar verkeerden zond de brandweer eenlge motorspuiten van de kazerne op de N Achtergracjit en van de Kattenburgergracht naar den verren oostelijken uithoek en de G Q D stuurde een ambulance auto De brandweer kwam voor een moeilijke karwei te staan en moest rwg extra ladders laten komen om de ijsschol midden in het breede kajiaal te kunnen bereiken Onder bevel van brandmeester H Nijmeijer werden ladders over het ijs gelegd en zoo slaagde men er In vd m alle zekerheid door middel van lijnen met den wal verbonden de kano te bereiken Het eerst werd nu Halberstadt Sr via de ladders voetje voor voetje naar liet Zeeburgerpad geholpen waar zlJn vrouw angstig op de redding van den man etl vader had staan wachten Moeilijker viel het den klaarblijkelijk zee eigenwijzen of althans zeer hangen hond in veiligo haven te krijgen Het beest blafte wild en weigerde de kanp te verlaten en zi fh op den ladderweg te wagen Geen lieve woordjes hielï n en Inmiddels kraakte het ijs gevaarlijk onder de ladders Ten slotte bond men den hond een lijn om den nek en om bij éénen werd het dier onder lulde hoera s van de toesciiouwers op den wal getrokken waar een stevige brandwacht het beest met moeite in toom kon houden Voorloop ontföjrmde zich toen een der buurtbewoners over den natten en kouden hond Inmiddels was ook de zoon OerarduS Halterstadt op den wal geholpen Ik koh het dier toch niet laten verdTlnkén ïetde hü onA Jiet jankte eft jaWtte het I wafi niet aan te hooreoi Liefdesdrama eischt twee dooden Man en vrouw door revolverschoten om het leven gekomen In perceel Oude Doelenstraat 20 hoek Q Z Achterburgwal te Amsterdam zijn gistermorgen om n uur een man en een vrpuw doodgeschoten aangetroffen Vermoedelijk heeft men t doen met een geval van moord en zelfmoord doch de mogelijkheid dat dp bewoner van het perceel den man en de vrouw heeft gedood is niet uitgegoten De marktkoopman in sigaren J Bruyntjes die tevens sinds tweé jaar ce n door zijn vrouw gedreven sigarenwinkel heeft op den hoek van de Oude Doelenstraat en den Achterburgwalv kwam op dat moment thuis terug van een marktreis Hij vond de winkeldeur gesloten en er was een briefje op de deurruit bevestigd waarop te lezen stond Wegens omstandigheden gesloten Met zijn sleutel opende hij tpen de deur In den winkel vond hij niets verdachts maar tn de kamer direct achter óéh winkef trof hem althans volgens zijn verklaring een ontzettend schouwsllel op een canapé lagen zijn pLm 40 jarlge vrouw en een tot nu toe onbekend gebleven man belden dood met kogelwonden in smeek u in mij niet uw bruid te zien die een ander voor u heeft uitgezocht maar slechts een jong meisje een dame die u eerst moet leeren kennön I Ook 1 1 h t hart van den sterkste werkt de Uefde snel en heftig fienry Garrlck de koele zellbeheerschte man die zich In zijn heele leven slechts had laten leiden door de wetten van de onverbiddelijke logica en doeltreffendheid was nu opeens betooverdf hij voelde hoe een duizeling vaai vreugde en geluk hem overviel en hij overetelpte de kleine hand met zijn kussen trok haar In zÜn armen drukte zijn lippen op haar zenuwachUg I bevende mond en zei bUna juichend 1 Ik heb Je alreeds leeren kennen en leeren liefhebben Dit korte opgenbUk was voldoende Wat kan ik nog meer van je weten dan dat Je schoon goed en lief bent Laat Ik je dit zeggen FranI ces groote daden in de wereldgeschiedenis en in het leven der enkelingeoi zijn nimmer het gevolg geweest van lange beraadslagingen maar altijd van plotse linge ingevingen en van bliksemsnelle besluiten En Ik weet het héél zeker dat ik Je In deze ééne seconde voldoend © het leeren kennetn i Franzl weerstreefde hem niet lamfer bleef tegen hem aahgevleld en sloot haar oogen Toeh Dora en I ed weer binnen geroe pen eil stelde Oarrick zich 200 over moefflg en Jongensachtig aan dat Öora met fijne opmerkingsgave begreep en lachte maar Fred zei hoofdschuddend in zichzelf hoofd en hartstreek Een automatisch pistool met nog enkele kogels erin werd op den grond bij de canapé gevonden in het Harlnghuia op no 18 belde Bruyntjes het hoofdbureau van poUtle op Een agent van het hoofdbureau stelde een eerste onderzoek In en waarschuwde onmiddellijk den commissaris van het bureau Bingel den heer O H Jutte die weldra met Inspecteur G C de Vries ter plaatse verscheen evenals een dokter van den G G D Van de Justitie kwamen de rechter commissaris mr P B Dijksterhuls en de subst pfficler van justitie mr L de Blécourt ter plaatse alsmede een aantal re chercheurs enz Uit het onderzoek werd vastgesteld dat men hier vermoedelijk te doen heeft met een geval van moord en zeljmoord de man zou de vrouw gedood en daarna de hand aan zichzelf geslagen hebben Ernstig verkeersongeluk te Jutphaas Drie iteraomp waar en één licht gewond Op den nieuwen rijksweg OudMirijnVia nen ter hoogte van Jutphaas is gistermiddag omstreeks kwart voor één een autobotsing ontstaan waarbij vier personen werl den gewond v wie drie ernstig Uit de richting Oudenryn naderde een vrachtauto bestuurd door den 27 jarigeo heer de Brum uit Jaarsveld Van de tegengeateLde zyde kwam eveneens een vrachtauto welke werd achterop gereden door een personenauto bestuur door den 37ja rigen heer Bronk uit Beusichem Deze wilde den voor hem rijdenden vrachtaato passeeren doch zag plotseling den naderenden vrachtauto uit Oudenrqn B remde uit alle macht doch zijn auto sli en slingerde door de gladheid van het wegdek van rechts naar links Een botsing was niet meer te vermijden De auto werd in de flank aangereden kantelde en bleef langs den berm van den weg op zeer korten afstand van een breede sloot ernstig beschadig liggen De heer Bronk werd niet gewond Hy klaagde wel over pyn in de borst doch kon naar zyn huis terugkeeren De drie overige inzittenden evenWel de gebroeders Verhoef en de heer H Donker al len uit Beufiichen die op weg waren naar een begrafeiaa van een familielid werden ernstig gewond Met twee ahibulance wagens van den G G D werden zjj naar het stads en academisch ziekenhuis te Utrecht vervoerd De bestuurder van den vrachtaato de heer de Bruin werd niet gewond z n naast hem zittende vrouw kreeg een lichte kwetsuur aan het gelaat Zy werd ter plaatse door een gen iheer verbonden AutoMsing onder Wilteskop Een wnsf len twee lichtgewondeïi Op den provincialen weg te WiUeskop ter hoogte van c é Halifweg passeerde gistern ddag een u de richting Utrecht komende personenauto een tegenligger A ter dezöi l aa t auto reed een yrachtauto i estuurd door j en koopman S uit Putte die door z g finyden tusschén de beide auto s tra d or te r den De afstand tusschén de auto s bleek echter te kort zoodat de vrachtauto in botsing kwam met den auto uit de richting Utrecht De vijftigjiaïige m6vft iiw Altona uit Rotterdam die ia dezen aato zat Idep verscheidene verwondingen en een hersenschudding op ie naap de rijksklinieken te Utrecht vervoerd iHa zoon die den auto bestuurde kreeg eeoige hoofdwonden De bestuur der van den vrachtauto bleef ijngedeerd Zijn vrouw die naast hem lat werd aan het hoofd gewond De beide aat8ten konden ter pladtSe worden verbondoi iDe auto s waren dusdanig beschadigd dat ziJ moesten worden weggesleept U gang bü Vise GroDt ongerief voor de scheepvaart De sluis van Monzin bij L ik is zwaar door het ijs beschadigd De ijsgang op de Maas heieft de scheepvaart groot ongerief veroorzaakt Daar er tijdig maatregelen zijn genomen zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd Van Luik tot de Nederlandsche grpns worden maatregelen genomen om de ffliUWen te beschermen De ijsmassa bij Vlsé drijft thans naar de Nederlandsche grens af HU heeft het leelijk te pakkenl Het verlovingssouper verliep in ongetëmperde vroolijkheld Er werden toekomstplannen gesmeed em de ondertrouw over eftkele dagen bepaald speeches werden afgestoken afwisselend In het Duitsch en tn het Engelsch Terwijl Garrlck met fijneoi tact uitsluitend Duitsch sprak redeneerde Pranzi alleen In het Engelsch waarbij zij de grappigste en tot groote hilariteit aanleiding gevende fouten maakte Te middernacht was er een kleiai incident Plotseling vloog de deur open en fel magnestumllcht zette gedurende het onderdeel van een seconde het vertrek in een hellen gloed Een lange magere man die bij de deur stond zei droogjes John Fox van de World Ik was zoo vrij een kleine fotografische opname met raagnesiumlicht te maken en nu verzoek Ik beleefd om een interview De reporter had op de een of andere wijze de lucht van deze zeldzame geschiedenis gekregen was met een fotograaf het hotel binnen geslopen had de opname gemaakt en stelde nu allerlei onbescheiden yragen die Fred zeer slordig en opzettelijk onnauwkeurig beantwoordde s Morgens verscheen de opname op de eerste fotopagina van de Wprld met als bijschrift een artikel met de meest aensatloneele en onzinnige bijzonderheden door dien reporter eenvoudig uit zijn duim gezogen HÜ schreef over een Weensche prinses uit het Huls Habsburg die naar New York was gekomen om met 10 000 JODEN VERLATEN TSJECHO SLOWAKIJE Poc sche moeilglËhedein Tienduizend Joden emigranten en anderen zullen Tsjecho SlowakUe moetenverlaten krachtens een besii slng derregeerin die heelt nderhandeld overvrijen toegang voör ir Joden tot ZuidAmerlka De Tsjechische bla n voegen hieraan toe dat deze maatregel slechts de eerst stap is op den weg naar het ellmineeren van vreemde elementen in TsjechoSio wakije De autoriteiten hebben doen weten dat zij sedert het begin van het jaar öO ouo paspoorten hebben afgegeven aan menschen die het land wenschten te verlaten Dat aantal is veel hooger dan in andere jaren Ook over het lot der Poolache Joden die in Duitschland wonen is beraadslaagd n1 in de WUhelmstrasse te Berlijn Het gaat niet alleen over de enkele maanden geleden over de Duitsch Poolr sche grens gezette Joden maar ook over hen die nog in Dultschlahd zijn en wel vooral over de financieele problemen die zich kunnen voordoen Van Duitsche zijde voelt men er niet voor het vermogen der uitgewekenen zonder meer vrij te geven en te transfereeren Bij de onderhandelingen zal het er waarschijnlijk ook alleen maar om gaan welk gedeelte zij van hun vermogen mee krijgen indien in principe tot een dergelijke transfer besloten mocnt worden Naar alle waarschijnlijkheid zal dit gedeelte der Poolsch Joodsche vermogen niet eenvoudig aan de vroegere bezitters wotden gegeven doch ter beschikking van de Poolsche regeertng gesteld worden die harerzijds wederom te besluiten heeft of en hoeveel zij daarvan aan de teruggestuurde Poolsche Joden zal ultkeeren Ook de Poolsche regeering stelt zich den laatsten tijd op het standpunt dat de Joden in principe hun geld niet op eerlijke wijze verdiend zouden hebben en dat dit grootendeels aan den staat toekomt Inmiddels heeft de Poolsche con niasle voor Joodsche kolonisatie een memorandiyn aan de Evlan commlssie te Londen gezonden waarin zij erop wijst dat bij de besprekhigen die half Januari zullen beginnen ook met de emigratiebehoeften van de Poolsche Joden rekening gehouden moet worden RAixa Niieims Vrijdag 6 JanuarL HUverBum I 1875 en 301 M 8 VARA Ifl VPRO 10 20 VARA 12 AVRO 4 VARA 7 30 VPRO 9 VARA 10 40 VP RO n 12 VARA 8 EsraeraMa om 8J 6 B ichteiit 8 30 Orgelspel tf Gr ofoon 0 Morgenwijding i0j 0 Gramofoon iJ ppdawiatie J1 20 VARA orkest opn 12 Gramofoon cm 12 15 Berichten 12 90 AVRO Aniusetnpntsmkeat 1 30 OiViroeporktst opn 2 40 Causerie JïuiabeWonPï é lief en Iftd o Cabaretprojrrammaï 4 Gr mofoun C Voor de Innderen 5 30 OrgelSpe en gramofoon 6 28 Bejichten 6 30 Causerie Het jeugdcongres 198 6 45 Gramofpon 7 VARA Kalender 7 C5 Ciuser e over Hollandsche caricatur ten 7 2Ï BCrchten ANP 7 30 Berichten 7 40 Causerie Weer aan een begfn 8 He HoUandscl StrijTdcwartet 8 30 auP i n 6 VARA orkest 9 45 Declamfttle 10 Fragmenten uit de ofcerettè Pas do fam sans feu 10 30 Berichten ANPj i0 40 Avopdwöding 11 Cello en plano tl ïl Jazzmuziek gr 11 55 12 Gramofoon HÜveraum II 415 5 M Algemeen Pro firamma verzorgd door de KROi 8 9 15 Gramofoon om 8 16 Berichten 10 Gramofoon 11 30 Religieuze caus rie 12 Berichten 12 16 Het PeregrinoB oritest 1 1 20 Gramofoon 2r Gramofoon 2 15 Orgéispe en gramofoon 3 15 Gran ofoon 4 15 Viool en piano 4 36 Gramofoon 4 56 Planovoordracht 5 16 KROoikest 6 Land en tuinbouwpraatje 6 21 Gramofoon 6 25 KRO Melodisten en soliat ca 6 30 Berichten 7 Berichten 7 15 Luchtvaartcauserie 7 85 Gramofoon en declamatie 8 Berichten ANP 8 16 Gra den rijksten man ter wereld te trouwen dien zij enkel uit beschrijvingen had leeren kennen Pred slaagde ertn de data van den ondertrouw en van het huwelijk geheel geheim te houden Het huwelijk werd gesloten In een klein kerkje in het Koordwesten van New York en onmiddellijk daarna suisde Garrlck s groote relsauto die een complete woning in het klehi was met itóm en Franzl naar Pennsylvanlë waar de milUardair een groote villa m het onmetelijke natuurpark bezat I aar wilde hlJ met zijn schoone Jonge vrouw vele weken van ongestoord geluk doorbrengen Dpra en Fred bleven In New York Fred moest zijn patroon in alle zakeiijkke aangelegenheden vervangen en Dora kreeg tot taak in het paleis aan de Riverside Drive een groot aantal vertrekken voor haar meesteres te laten Inrichten Toen Fred van Dora afscheid nam zelde hij en t klonk Ietwat angstig Ik geef niet veel om het huwt lljk Maar vandaag heb ik daar wierk lljk groote neiging toe gekregen Wanneer ik zie dat anderen daardoor gelukkig wdrderL zal tk misschien zelf binnenkort ook een vrouw zoeken 1 De sympathie was iu dit geval wederzijds Henry Garrlck had ïieh voorgenomen de eerste weken alleen aan zijn jonge huwelijk aan zijn vrouw en zichzelf te wijden Hij gevoelde aich als een hex mofoon 8 40 KRO New Style Artistsj Programma gewijd aan de Nederiai i eermacht 10 30 Berichten ANP bela Kiss orkest 11 05 12 Gramofo 1 MARKTBBRICin N Vaemarkt Gouda Ö Jan Aanvoer m totaal 7Ö6 at waarvan 43 alachtvarkena Vette 20 SS per liond levend met 2 korting 379 1 gere varkens ƒ 25 33 UI biggen ƒ 7GfÜdersche ƒ 11 lö 2 runderen ƒ Sta 235 52 nuchtere kalveren ƒ 5 10 hnj stug 3 schapen 2 bokken en geiten del matig Kaasnuu kt G Hida 5 Jan Aanvoer 150 parti n Priji Ie kw met r m ƒ 26 27 idem 2e kw ƒ 25 Handel matig Crisisaftrek 9 6 ca KlBBiEN Aanvoer 72 Ö00 stuks PrjjH Kipeieren ƒ 4 60 eeudeieren ƒ 3 3 per 100 stuks Handel matig BOITElR Aanvoer 6d ponden Pry Goeboter 80 65 fit weiboter 76 80 per pond Handel vhig Ooöp uid OollaMkche Ëierveiling 6 te OMidft 5 Jan Aanvoer 75 200 kipeieren zen 5658 KjG ƒ 4 20 35 8 fi0 ƒ 4 35 4 46 60 62 K G ƒ 4 45 4 7Ö K G ƒ 4 75 5 00 bruine 58 68 K G ƒ 4 6 05 kleine eieren ƒ 4 05 4 IB perstuks Eendeierwi Aanvoer 7S0 stuks ƒ 3 8 10 per 100 stuks f Graanmarkt Gouda 6 Jan Rogge ƒ TrrS OO Gerst H 8 25 Haver ƒ 6 50 7 0 Erwter fi m 10 76 Bruine boohon ƒ 26 29 per 100 T Nederlandsche Botemoteertag De commissier oteerinff voor Nederlan dcho boteT IS heden vastgesteld op 85 c Botemoteering Kopennagen De Deensche botemoteering is n rastgesteM op 210 kronen is 99 cbnt Beurs van Amsterdftiïi WISSBLKQKRSIBN 4 Jan b im Officieel 8 64 73 a2 41 60 38 12H 43 97 2 2 184 8 62H 73 80 4 8a 311 02 41 67 38 05 413 90 42 06 1 84 Londen Berlüln Parijs Bnisset Zwltserlanid Kopenhagen Stockholm Oslo New York BEÜRSOVERZICHT Op de intemationaie wisselmarkt kenmen te het pond sterling zich ister i doOT n vaste stemming en ook te Amsterdam tiS in den namiddag een aanmerkelijke t tering te cohstateeren Hedenmorgen het Britsche devies te onzent echter lager ing eïet en werd een prüa v van 8 61 i 8 62 Spoedig bleek echter de verbeterïttg koh worsen zij het dan ook dat geen verdere kracht stijgüng viel te censtateereBi In hoofdzaak werd later in den o t gehandeld tegen 8 5 £ k 8 62 De Amef kaansche dollars waren onveranderd en ven ire de onmiddellijke mabUheid van 1 1 öok Fransche francs gaven slechts gerii mutaties te zien Aanvaiütelijk werd prüs genoemd van 4 82 i 4 829i doch duurde niet Jang of de prijs st lde zich ongeveer 4 S2 i 4 83 met een disagio termifnfrancB van 1 cent v or 1 maand 4 cents voor 3 maanden iBelga s waren 30 99 i 31 02 Het g o voor termij nbelga fl Vas ongewijzn Zwitseraohe francs gt en 41 63 A AU Duitsche marken 73 76 73 80 Pe koen van de Scandinavische deviezen waren opaichte van de vorige offlcieele noteeri gen zoo goed als onveranderd De effectenhandel op d niet ffic vTwegbeura was van kalmen aard De ging in Wallatreet riep hoogar koersen de Amerikaansohe waarden te voorscb doöh naar verhouding van de atüging Wallatreet waren de koerswinst hier niet gtoot De locale fondsen waren pr jsho idend maar weinig gewijzigd stelleaide zieke licht als en veer zorgd en vol levenslust Hij las geenö r nten dacht niet aan zijn zaken verheugde zich slecht over zljh Jonjluk fc Vroeg in den ochtend stonden zt E eij reden ver het oerwoud iri totdat M paarden door de dichtheid van het W niet verder konden Fïanzl had In eni lessen behoorlijk paardrljdon geleerd zag er in haar heeren rijcostuum 1 W buitengewoon bekoorlijk uit dat H haar met de oogen verslond en hij voo durend het geluk prees dat hem ispi i lief en mooi vrouwtje geschonken ft De heete middagen jrachten zij in donker hoog gelegen en koel vertrek v het landhuis door Daar Zaten ZÜ f dicht bU elkaar terwijl Fraoizi urenUi van haar leven van haar kommervc jeugd en van haar ouders moest verf len Als zij hem vroeg nii opk eens en ander van aijn elgën leven te vert len schudde hlJ het hoofd Ik als rijk man die nimmer armde of zorgen gekeüid heb heb veel fflder belefefd dan Jij Sl ort schooldw later werken nleta dan werken Dhard werken Dat kon Pranzi niet begrijpen Waarom vroeg ze je bent töchgenoeg om niets uit te voeren het ten V Mle te genleteai en andere menscgelukkig te maken ndereu die i zijn te helpen Henry trok haar naar zich toe Imar op den mond en lachte Woi vervell I STADSNIEUWS GOUDA 5 Januari 1939 Concert ten bate van de Buitsche Jood che vlttcht liiiRen Het Comité voor de Duitsche Joodsche vluchtelingen hier ter stede deelt mede dat ten IJflte van de vluchtelingen op Vródag 20 Januari a s een concert zal worden g given waartoe het de Welwillende en belangltwze medewerking heeft verkregen vah de pianiste mevr Gusta Bruyn Koch dejl violi it Willem Nosfce en den cellist van het Residentie rkeat Edvard Röntgen Het Vluchtelingencomité heeft zich steun en medewerking verz terd van een aantal cultureele muziek en zangvereeniglngen in Gouda terwijl zich bovendien ondet voorzitterschap van den burgemeester dr K F O James een comité van aanjbetveliwg heeft gevormd Reeds thans wekt het Vluchtelingencomité iedeieen op Vrijdag 20 Januari voor dit coneert vrij te houden Snel uïsrüpeq van de politie Md resultaat BiJwieldief acltteriuuLld Gïfftermjddag kwam een 17 jarige kantoorbediende tflt de ontdekking dat zijn fiets die hij even voor het postkantoor had geplaatst was verdwenen Het rijwiel bthoordfi jn eigendom toe aan de KaashandelMaat chappö Gouda bif welke onderneming de jongen in dienst ia Onmiddellijk deed d kantoorbediende aangifte bif de politie Een rechercheur ging met den aangever dbrcct per motor naar den provincialen weg daar het vermqpden bestond dat de dader njet het rijwiel naar Rotterdam was gegaan teneinde het daar te ver koopen Kaby Rotterdam tegenover den Kralingsrtien plas werd een te dezer stede wonenden 20jarigen kantoorbediende ingehaald die op de oiftvreemde fiets naar Rotterdam reed De wielrijde r werd aangehouden en naar het bureau te Gouda overgebracht waar h j bekende het rijwiel te hebben ontvreemd Hij is in arrest gesteld De poQiltie heeft dus van haar snelle optreden alle succes gehad Hinderwet Inrichtingen we ke gevaar schade of hinderd kunnen veroorzaken Burgemeester en Wethouders brengen mgevolga artikel 8 der Hinderwet ter alg möe e kennis d t zij vergunning hebben verieend aan de Gelbr P en H Blok en hunne rechtverkrügenden tot het oprichten van een machineherstelplaats met 3 eiectroftiotoren van 2 1 en 0 P K een smidse een autogeen laschtoeatêl en andere machines iji het perceel Vest no 79 Aan de N V de Goudsche Machinale Garenspinnerü en ha r rechtverkrijgenden tot het uitbreiden der garenspinnery door w ziging en verplaatsing van het aanta elec tropiotoren en hej fcebben daarin van 4 ketels van 388 110 illO 1 ea W2 V O voor het dryven van 1 turbogenerator van llOO P K stroom leverend aan 140 electromotoren met een vermogen van 128fi P K in het perceel Turfsingel no 29 Aan de fa L Jaspers Zoon en haarrechtverkrijganden tot het uitbreiden derwasacherij met een inrichting tot het bergen van gasoHe in het perceel Kattensingel 2 kadastraal bekend gemeente Goüdn sectie A no 64€5 behoudens het recht van belanghebbend6 n tot het instellen van be roeï binitKU U dagen bij H M de Koninjjin ingevolge artflce 15 der Hinderwet Hü die het beroep instelt geeft daarvangelïjktgdig kennis aan het gemeentebestuuren bü deurwaardersexploit aan de n g f n aan wie de vergunning U yprlêend Prijzen IxAaaM De beer A de Groot belïaalde op een te RosKoop gehouden JtonyneTlteptoonstelHnsr metzün inzending een eere vijf eerste p een tweeden priJs Schaafcelnb MesBemaker Gouda Voer de conïiietiye van de Rott Schaakbond en Goudsche Öchaakkring lijn de volgefide wedatrijden gespeeld KlasH 2D Rott Schaakbond Centrpn S Messémaker 2 A Hennink B A de Mink 1 0 J Hulsker Ji Naerebout O t Job Limpens f EynwaeJiter O ï A Everts J Hollébeek 1 0 R Schmitz J SéW Broeder 0 1 E ICarlsson P d Zouwen 0 1 A Velleman T E ok H M pebets W de Jf ng 0 1 B V d EluJ h A Vente O I A Me A Hey O t j 3 7 Goudsche Schaakkring A S C 3 Messemaker 3 P V d Kooi A P Holthuizen 0 1 G den Broedeiv H v d Harst 0 1 A Jansen A v d Heuvel M M lugienbüiï T ftook 0 1 c Verwaal Ji P Oomens 1 0 G V d ïianv A Vente 1 0 A V d Laan W de Jong 0 1 A P M Ufebei A H Kulik 2 A M Nieveld A Boot 1 0 4 e ÏJieren binten op voeten gekregen By het nemen van de bocht brak hednmorgen van eeh vrachtauto op de brug over het Bloemendaalsche Verlaat aan den Bleekerssingel het touw Waarmede de lading IJzeren binten was vastgemaakt De binten verschoven met het gevolg dat een l6 jari ge loswerkman die achter op den autj atond er met zijn voeten onder raakte De jongen kwam er anet eenige ontvellingengofd af Bdangr tke verrijking van RtedelMk Museum De heecjVsn Vliet geeft zUn koat bare onUecUe anttqult ten inbruikleen Naar wl vernenfien zal de heer W van Vliet J Czn van de Westhaven die bir nenkort de atad gaat verlaten zijn belangrijke collectie antiquiteiten grootendeela aan het Stedelijk Museum van Oudheden in bruikleen afstaan Tot de verzameling behooren o a Delftaeh aardewerk tegeltableaux glaswerk zUverwerk meubelen schUderljen en tal van andere historische en kunstvoorwerpen Een en ander vertegenwoordigt een waarde van 60 000 waarvan de heer Van Vliet zelf de verzekering zal bekostigen Het museum zal door dit mooie gebaar van den heer Van Vliet die zelf lid van de commissie van toezicht Is belangrijk worden verrijkt Verkeerd verkeer in 1938 Ruim 300 ongelukken Tn het afgeloopen jaar zijn te dezer stede 309 verkeersor iff el ukken srebeurd Bij 234 was materieele schade het gevolg bij 75 kwamen persoorlüke ongelukken voor waajibU 52 mannelijke en 23 vrouwelükfpersonen gewond werden De oontaken van de aanrijdingen waren niet rechts houden 41 waarvan persoonliike ongelukken 8 geen voorrang verleenen 60 10 verkeerd om den hoek rijden 5 0 nalaten signaal of teèken te geven 17 51 veiligheid van het verkeer op andere wijz In gevaar brengen 77 19 niet opvolger van de bevelen van de politie 1 0 toestand an den weg slippen loorglüden e d 14 3 gebreken aan voertuigen 5 1 op hol slaan of schrikken van een paard 8 u verkeerd oversteken verkeerd of niet ontwijken door voetgangers 16 9 onvoorzichtig spelen op straat 6 4 zich vastklemmen aan of klimmen op voertuig 1 W ardere omstandigheden 54 10 onb kelidf jorzaak ö 2 In negenitig gevallen heeft de politie pro ïP3 erbaal opgemaakt FILMNIEUWS péunie BtoeeOop Twee hoofdfilms Dg Réunie Bio coop zal vsnaf morgenavond op het Wiite doek brenren JDe Koning en het revue meisje een geesllffe film met Joan Blondell en Femand Gravet de beroemde Kranache acteur in d hoofdrollen Het is een Wamer Bross Film an brengt in beeld een liefdesgeschiedenldie zich in Parij s Vfapeeït Als tweede hoofdfilm draait Joe Brown in Circusclown een dolkomische rolprent Sondagmoi n wordt vertoond Onder de bruggen van New York Woensdag ifi t als nteeds matinee Schonwbnrg Bloscoop Sneeuwwitje De Schouwburg Öloacoop zal vanaf Vrijdag vertoonen Walt Disney s eerste geteekende hoofdfilm Sneeuwwitje en de zeVen dwefgen een verfUmlng van t het bekende rookje van de gebroeders Grim dte hun naïeve charme tot na den kindertijd op leder Is blijven uitoefenen Want wie kent niet het verhaal van het prinsesje dat zoo mooi was dat haar ja loersche schoonmoeder haar al het zware I werk liet doen en in lompen liet rondt loopen en van de tooverspiegel die de koningin telkens raadpleegde en die telkens weer antwoordde op de vraag Spiegeltje spiegeltje aan den wand wie is het schoonste uit heel het land telkens weer liet hooren Sneeuwitje Deae prachtige film geheel in kleuren opgenomen wordt algemeen geroemd en werd in alle bloscoopen voor uitverkochte zalen vertoond De belangstelling in de Schouwburg zal ook hier ongetwijfeld groot ïtfn men verzulme niet zich tijdig van plaatsbewijzen te voorzien Zondagmorgen wordt gedraald een re prlse van Vaders eerewoord een aller aardigste film met Cïury Cooper Carole Lombard en de kleine Shiriey Temple Thalia Theatftr IJsco toeristen Het ThallaTheater zal de komende dagen op het vrttte ooek vertoonen Stan Laurel en Oliver Hsurdy In IJscatoeristcn een dolkomische Metro Goldwyn Mayer film met de twee Amerlkaansche artlaten De film is een van de besten die van dlt tot voor kort onafscheidelijk duo werd gemaakt en er Is overal daverend gelachen om het tweetal dat een als alpentoerlst zich aan de toeschouwers vertoont Volgende week draalt In het Thalla Theater de bultgewoon interessante film Drie kameraden met Robert Taylor Margaret Sullivan Franchot Tone en Robert Young Het IS een machtig em aangrijpend tUmwerk van de Metro Goldwyn Mayer productie Zij werd gereglstreetd door Frank Borzage den maker van A Farewell to Arma terwijl de i olverdeellng een keur van artlsten bevat waaronder Lionel Atwül Guy Klbbe Henry Hull Charley Grapewln en Monty WooUey Voor meerdere bijzonderheden ale men de betreffende advertenties Bureeriüke Stand GEBOREN 2 Jan Maaike Marianna rf van L den BlUker en T M L van Loon Voaaiusstr 4S Orrit Marinus z van J F Kempers en C Schouten Gr v Bloisstr 03 Hendrik Bemhard z van G J van der Hee en W Scherer Markt 4 boven S Jan Maria d van H Zandijk en M van der Laan v Middel ntatr 6 Johan Uitspraken Kantongerecht Veroordeeld werden wegens overtreding van Art 2 Boterwet K L em L W te Alphen a d Rijn ƒ 26 subs 5 d h Art 453 W V Str P S te Gouda ƒ 6 subs 2 d h Art 37 Alg Pol Verord Gouda M N te Gouda f 2 aubs 1 d h B ten B te Gouda ƒ 1 subB 1 d h Art 9 Motorbeschiktóng W D V te Gouda ƒ 1 subs 1 d h Art 9 en 27 Motorwet A de B tp dPn Haag ƒ 2 50 subs 1 d h Art 22 idem J C M te Amersfoort ƒ 1 subs 1 d h Art 11 Motor Regl J C M te Amerpfoort ƒ 2 50 subs 1 d h Art llbis idem G V te Lopik ƒ 2 60 subs 1 d h Art 14 idem J H O te Oudewater voor waardelijk ƒ 30 sutos 6 d h met proeftijd van 1 jaar Art 16 idem D V te Stolwijk f22 subs 1 d h Art 59 idem M H en G A te Waddinxveen ƒ 1 subs 1 d h A de W te Rotterdam W V te Jaarsveld R H te Capelle A P v d K M Q C B en S J W W te Waddixveen J v d H en L v V te Gouda f 8 subs 1 d h L v V S B S V d B B V H en J K te Oouda C S fn T R te Boskoop M A te Waddinxveen ƒ 2 7 subs 1 d h A v W te Nieu verkerk a d IJssel en P C K te Gouda f 2 50 aubs 1 d h nes Wilhelmus Henri Marie 2 van A J Kettler en C H M Reijtveldt Gouwe 95 Cornelia Maria Wilhelmina d van W de Beü en W W Potuijt C Ket lstr U 4 Jan Willem Albertus z van W Relnders en J Oostenv k Westerkade 49 GETROUWD 4 Jan W van Os en J P Baks J Datema en N de Koninjï OVERLEDEN 1 Jan Neeltje Schaap 55 j Jan Johannes Daniël van den Bergh 77 j Jan Jkvr Christina Gecrtniida Wilhelmina de Rotte 73 j Aaltien Kuntzel 93 j wed van G Zorgman AGENDA T m 7 Jan 8 15 uur Luthersche kerk Gebedssamenkomat week der getoeden 5 Jan 8 uur Réunie Propagandabijeen komst AmateurfotogTafenver Gouda B Jan 8 uur Bovenzaal Schaakbord Buitengewone vergadering G Z C Jan 8 30 uur Openbare Leeszaal Feftsttlyke vergadering ter herdenking lOjai gijestaan Leeszaal J n 7 i uur Café het Schaakbord bovenzaal Ijcdenvergaderióg HoU Mij vauLandbouw afd Gouda 6 Jan 8 uur Achter de Kerk 10 Ingebruikneming vereenigingalokaa mannenkoor Gouda s Uedert el 9 Jan 7 30 uur De Zalirr Verkoffi ig notaris K Zeevat iniét 7 UIT DEN OMTREK BOSKOOP Vereen Boom en Plantenbeurs De pootgoedbandel In Boskoov m i e voüe zaal van Hotel Neuf hield de heer J Zwartendijk ambtenaar van den Plantenzlektekundlgen dienst alhier een causerie over De pootgoedhandol tn Boskoop Spr begint met de opmerking dat tegenwoordig het pootgoed het onderwerp van den dag vormt Hoe komt dat Door de exportmoellijkheden De meeste landen heffen invoerrechten naar t gewicht 7eri plant met kluit van 10 kg is heusch zoo n grootp boom nog niet en daar komt in Engeland b v 29 cent Invoerrecht per kg op De prijs van zoo n plant wordt daardoor dus met 290 verhoogd en vrijwel onverkoopbaar Daarom gaat Boskoofc de bakens verzetten en de kweeker levert pootgoe d Die pootgoedkweekerij levert echter groote moeilijkheden Om die zooveel mogelijk te omzeilen en te voorkomen moeten we vragen waar komt en kwam dat pootgoed vandaan Hoofdzakelijk uit Frankrijk Behalve veel goeds kwam er ook heel wat rommel uit Frankrijk Wij moeten probeeren hier in Boskoop Orleans te evenaarden als t kan te verbeteren Maar dat Is met alle artikelen beslist niet mogelijk Daarom moeten we zoeken wat hier climatologisch mogelijk Is of we het pootgoed uit zakd door stekkeai aanaarden snoeien of op andere wijze moeten verkrijgen Het geld dat anders naar de Franschen gaat kunnen we In Boskoop best gebruiken De zaadhandel is een echte vertrouwenszaak Ook dient u zich goed op de hoogte te stellen van het gewicht van zaad Er zijn zaden waarvan er 2 milHoen In één kg gaan die geven dikwijls nog 95 pet gewas dus als u daar een kg van zoudt bestellen is de grootste kweeke ij te klein om al dat goed uit te planten Kruisbestuiving is heel goed maar vooral in de eigen soortein De klemduur van heden 18 ook zeer verschillend Soms 3 jaar ook echter slechts 5 maanden Als u zulk zaad bestelt een week of wat nadat het geoogst Is en u laat het dan nog een goed poosje In een hoek liggen Is niet de zaadhandelaar de schuldige als u slechts resultaat moet boeken Met een aansporing Orleans zooveel mogelijk te ünmlteeren zoo mogelijk te overtreffen eindigde spr eün met aandacht gevolgde causerie i Na de pauze volgde nog een geanimeerde bespreking waarbij de inleider nog vele vragen bevredigend beantwoordde en verschillende der leden van hun wedervaren mededeeUn deden Moercapelle ONTPLOFFING IN EEN AUTO HERSTELPLAATS DOOR EEN AUTOGEEN 1 ASCHAPPARAAT De autohersteller ernstig gewond Hedenmiddag is in de autohf slieiplaat van den heer A Voakuijlen Jxni gelegen aan de Zijd © op de grens der fffmeent n Moercapelle en Zevenhuiien e n autogenisch laschapparaat waarmede werkzaamheden werden verricht met een heviger knal die op verren afstand hoorbaar was uit elkaar gespron n De stulAen vlogen in de werkplaats rond waar de heer Voskuylen met zijn twee zoons werkzaagj waren Van deze drie werd alleen de c ai 50jarige heer Voskuijlen getroffen Hij kref ernstige verwondingen aan de beenen waardoor hij hevig bloedde De te hulp jjeroepen doktoren uit Zevenhuizen en Wsddinxveen verieenden spoedig de noodige hulp De getroffene verkeert niet in levensgevaar De twee zoons zMn wonderlijk g sopg onigedeerd gebleven Twee in de werkplaats staande auto s zijn kort en klein geslagen Geen ruit er deur zijn in de werkplaats heel gebleven Bodegraven Installatie van den nieuwen burgemeester De heer G R Vonk hartelijk jbegroet Terwijl een ware sneeuwstorm door de straten joeg die alles met een witte wade bedekte werd gistermorgen den nieuwbenoemden burgemeester onzer gemeente den heer G R Vonk vanwege de ingezetenen een hartelijk welkom bereid Velen waren naar het station getrokken waar om even voor halfelf de heer Vonk die vergezeld was van zün echtgenoote en zün kinderen per trein arriveerde Ter officieele begroeÜng was aanw ezig het voltallige dagelijksch bestuur van Bodegraven Een zangkoor gevormd door 3eerlingen van alle lagere scholen onder leidjng van den heer Homsveld zong den burgemeester een speciaal welkomstlied toe gew lgd door het statig Dat s Heeren legen op u daal Leden van de burgerwacht van de landelijke ryvereeniging en van de Prinsevlag vormden op het plein een eerewacht waarna men ondanks de felle sneeuwbuien m feestetijken stoet naar het gemeentehuis trok Het muziekcorps Soli Deo Gloria zorgde daarbij voor vroolüke marschmuzdek De officieele raadszitting Er bestond voor de officieele raadszitting zóó groote belangstelling dat stoelen btfgezet moesten worden om allen een plaat te verzekeren Wy merkten in de raadzaal op de burg emeester8 van Vianen S Hoog eboom van Zwammerdam P Hoogenboom van Reeuwyk L J Lucasse van Alphen d Rijn P A Solijn en voorts vele notabelen van Bodegraven ii omgeving Ook waren aanwezig twfe Wethouders uit Asperen de vorige gemeente van burgemeester Vonk De loco burgemeester wethouder B Batelaan opende de raadszatting om klokslag elf uur met voorlezing van het ambtlgebed Kadat dooi twee raadsleden de burgemeester was binnengeleid las de secretaris de heer R M Loman het benoenungsbeailuil en de verklaring der eedsafleggingen voor De heer Batelaan heette vei volgens den burgemeester officieeÜ welkom waarbij hü onder m er zeide Gij aanvaardt het bestuur over een gemeente die gezien de moeilijke maaitfichappdyke en economische omstandigheden waaronder wü leven een niet ongunstige positie inneemt Bodegraven bezit een volledige riolcering beantwoordend a m de strengste eischen bezit een uitgezocht terrein voor de wekelijksche kaasmarkt die bekend is tot over onze grenzen Straten en pleinen verkeeren in goeden staat van onderhoud Een rijksbij drage in de steunverieening ontvangt de gemeente niet een bewijs dat de werkloosheid hier van geringen omvang is De opcenten op de personede belasting konden van 175 in 1936 verlaagd worden tot 110 in 1939 op de fondsbelasting worden 55 opcenten geheven op de vermogensbelasting geen opcenten Gi wordt hoofd van een gemeente waarin op initiatief of onder leiding van uw voorganger veel tot stand is gebracht Dat wïl echter niet zeggen dat er geen werk is overgebleven I Een zaak van groote urgentie is de bouw van een raadhuis de gemeente waardig God sterke u en geve u de noodige bekwaamheid om niet alleen ala burgemeester maar ook als burgervader een plaats te verkrijgen in het hart der burgerij in al haar rangen en standen De heer Batelaan overhandigde hierna den heer Vonk de teekenen zijner waardigheid en verklaarde hem als burgemeester van Bodegraven geïnstalleerd Burgemeester Vonk dankte voor de vriendelijke ontvangst hem bereid Spr gaf de verzekering al zijn krachten te zullen geven om aan de taak door den heer Van iDobben de Bruyn op zoo voortreffelijke wijze vetricht met waardigheid verder te arbeiden Het zal mijn streven zijn ieders belangen te behartigen zonder echter de beginselen die mif dierbaar zijn te verioochenen Spr deed een ernstig beroep op de leden van den Raad de discussies te voeren in het teeken van onderlinge vriendschap en waardeering met eenblediging van elkanders inzichten Ook richtte hÜ zich tot de wethouders den secretaris n het overige personed ter secretarie w ir slier medewerking hü inriep bü het vcüfirengen van de schoone taak welke hem thans op de schouders is g l Kd De heer Van der Marel verw komde aU oudste raadslid namens den Raad den nieuwen burgemeester waarna ook de secretaris de heer Loman namens het personeel een woord van welkom sprak Daarmee was het offitaeele gede die van dezen dag ton einde Berganiibacht Aan gevf gen overleden In de Wijkverpleging te Gouda is aan tijn verwondingen overleden de SB jarigf M Slingerland die eenige dagen geleden door bussen met melk werd getroffen welke van een vrachtauto vielen doordat dit voertuig dooi leed en tegen een kade botste LAATSTE BERICHTEN Jeugdige dievenbende ontmaskerd Buit op begraafplaats verborgen EINDHOVEN 5 Jan De politie heeft twee jeugdige dieven 15 en 23 jaar oud aangehouden die een banketbakkerü waren binnengeslopen en die op heeterdaad betrapt werden De oudste sprong by zyn arrestatie m den Dommel doch hy moest zien een emd stroomafwaarts veïkleumd van kouüe overgeven Het onderzoek van de politie wees uit dat men te doen had met den hoofdman ea een lid van een bende jeugdige dieven die reeds geruimen tyd iuer ter stede inbraken en insluipingen pleegden Zoo is o a vorige week uit een sigarenkiosk nog voor ƒ 18Ü aan tabakswaren buitgemaakt Behalve den hoofdman op wien een dolkmes en een aantal sleutels werden bevonden zyn de jongelieden weridoos De meesten hebben reeds tuchtthui straf achter den rug Een gedeelte van de buit is opgespoord op een niet meer in gebruik zynde algemeene begraafplaats te Stratum waar de goederen in een graf waren verborgen De politie onderzoekt of de bende neg meer op haar geweten heeift Een 18 jarig Hollandsch meisje bü het skiën verongelukt MEIRINQEN 6 Januari A N P Cn de Schwarzwalder Alp In de nabijheiö van Melringen la hedenmorgen een IBjarig meisje Atl Confitandsc die deel uitmaakte van een jeugdgroep van de N R V tijdens het skiën In een aneeUwlawlne geraakt Direct heeft men getracht haar vrij tfi maken maar toen het meisje van p sneeuw was bevrijd bleek si reeda te Bljaoverleden Hiranuma premier in Japan TOKIO 5 Jan In het nieuwe minis1 jp B is baron Hiranuma rainister presideat Daladier reist rerder TUNIS 5 Jan De Fransche premier Daladier is vanochtend met zyn gevolff uit Gabes te Sfax aangekomen Ook hier hfe i de bevolking hem luide toegejuicht Dader van moord te Schündel gegrepen ROERMOND 5 Jan Vannacht ia de fiiJarige t uit Schijndei die ervan verdacht wordt zyn 75 jarige moeder te hebben vermoord en beroofd bij Roermond aangehouden door een korporaal van de wachttroepen De man ia op transport gesteld naar Schljndel Hü heeft zün afschuwelijk misdrijf bekend Villa afgebrand te Nieuw Heltevoet NlBLW HELLEVOET 5 Jan Hedennacht is door tot nu toe onbekende oorxaak de houten villa vain den heer Klop aan deo Straatweg tot den grond toe afgeiiranü Van den inboedel ko niets worden gered Verzekenng dekt de schade SPORT EN WEDSTRUÖEN Olympische Spelen 20 Landen naar Hensinki Nederland aanvaardt de niWioodlging Het l estuur van het Nederlandach Olympisch Comité heeft In beginsel de uluioodlglng van de zijde van hetplnsjjli Olympisch Comité binnengekomen tot deelneming aan de speiv n van de I2e Olympiade te Helslngfors aanvaard In totaal hebben thans 16 landen in principe toegezegd met een ploeg naar Helslngfors te kOmen Het besluit van het bestuur van het N O C moet natuurlijk nog t z t worden goedgekeurd door de algemeene vergadering In don loop van den dag hebben gisteren nog enkele landen In beginsel de uitnood glng voor de Spelen der Twaalfde Olympiade te Helsinskl aangenomen Behalve Finland zullen de volgende landen zich door een ploeg laten vertegenwoordigen België Costa Rica Denemarken Duitschland Griekenland Gr Brittannlë Haiti Nederland Italië Joefeo Slavlë Lichtensteln Luxemburg Noorwegen Palestina Portugal Roemenië Zweden Zwitserland en TsJ echo Slowakije TELEGBAFISCB WEERBEKICHT 5 Januari Verwachting geldig van hedenavond tot rrtorgenavond ongeveer 9 uur Voor het Midden en Oosten matige tot zwakken noordelijken tot westelijken wind gedeeltelijk bewolkt wellicht enkele lichte buien met natte sneeuw des nachts temperatuur om het vriespunt tot Uchte vorsV overdag dool Voor de westelijke provincies Krachtige tot matigen noordelijken tot westelijken wind gedeeltelijk bewolkt aanvankelijk kans op buien met hagel ol natte sneeuw des nachts temperatuur om het vriespunt overdag dooi