Goudsche Courant, zaterdag 7 januari 1939

No 19926 Zaterdag 7 Januari 1939 77e Jaarsranar Uitslag gongwedstrijd na loting H Trlmp 2e pr C v d Kley 5e Graatsma 4e pr F N Kolster 6e P C Bouwman 6e pr M Schrijver Tj mej T Sytzema 8e pr Dan v Wijt pr G C V Kleef 10e pr D Lankhf lie pr A V d Loo 12e pr C Met 13e pr Joh de Ruyter 14e pr T E i fl 16e pr C V Veen 16e pr J C BuJ pr A V Ooijen t8e pr A Sytzema Met een woord van dank sloot de i zltter de heer W de Ruyter de mftWi waarna de secretaris de heer Syti E zich verdienstelijk maakte bij het ui len van de vele aardige prijzen Buurt vereeniging opgericht In do koepelzaal van Flora Donderdagavond de buurtvereen Z opgericht De vergadeilng stond pQB leiding van don hoor L Slinger Eên tal Zijdebewoners gaven zich als lldl Besloten werd bij do openstelling vsm Zljdewog feest te vloren Sclieepvaart door de Gouwe Gedurende Doe 19S8 zijn 2738 sctisM de hefbrug over de Gouwe gepas6e Voor 1885 vaartuigen moest de brug nSden geopend terwijl feulks voor 853 sim pen met noodlg bleek In totaal warflPbrug 121G maal omhoog gebrachtscheepvaart is van 20 tot en met 3 gestremd geweest In 1937 zijn S5900 a9pen de brug gepasseerd in 1938 beSjf dit aantal 55779 voortzetting Kan worden gesproken op eigen Inzicht en tact heeft verlaten zich nimmer daarbij de vraag stellende zelfs geen twijfel daarover duldend of dat zelfstandig optreden en dat volharden bij eigen tact wel de goedkeuring kon wegdrajgen van al de verdachte persol nages waarmee hij gedurende dien tijd van 25 jaar in aanraking is gekomen Gezien de verklariingen van genoemde Van Buren dat hij handelde in verband met de omstandigheden gevolg gevende aan zekere hem aangeboren oigenschappem door hem als trouw betiteld dat hij als veldwachter zijn leven even moeilijk kon veranderen als de menschen die door hem in een arrestantenlokaal waren gezet dat ware het al mogelijk dat Van Buren Van Buren niet meer zoude zijn De Burgemeester ging In dezen geest voort en bood den jubilaris daarbij aan een mooie stoel en een rooktafel Als tweede spreker voerde het woord de heer W Kelderhuls collega van den jubilaris die sprak namens collega s en vrienden Voorts de heer J Hetda brigadier der Rüksveldwacht te Alphen die door plotselinge verhindering van den majoor onder hartelijke bewoordingen namens Rijks en Gemeentepohtle een leeslamp en leesbak aanbood Vervolgens sprak de heer De Lange gemeenteveld I wachter van Moordrecht die mede onder een hartelijke toespiaak een fraai bloem i stuk aanbood namens den poUtlevakcur BOSKOOP Huldlving veldwachter Van Buren Maandagmorgen is In de raadszaal van het gemeentehuis veldwachter Van Buren gehuldigd Bij deze huldiging waren Burgemeester en Wethouders tegenwoordig evenals het personeel van de gemeentei ecreta rie ten van do gemeentebedrijven de burgemeester van Zaandijk de heer A H van Geideren voorts de heer P C G A Wljkmans ambtenaar Reclasseering en Kinderwetten te Leiden en tal van collega s vun Rijks en Gemeentepohtle uit den omtrek alsmede nog vele belangstellenden Toen de Jubilaris en zijn echtgenoote kinderen en famiUe hadden plaatsgenomen sprak de Burgemeester als volgt Heden den 2en Januari 1939 verscheen voor mij mr Elias Pieter Verkerk biu gemeester van Boskoop ten gemeentehulze van Boskoop ten overstaan van een groot aantal getuigen Mariaius van Buren geboren te Rockanjo den 9en Mei 18 gemeente veldwachter te Boskoop voorheen in gelijksoortige of nagenoeg gelijksoortige betrekking te Qenumuldon Zwolle en Hellevoetsluis ter zake van een door hem gedurende 25 Jaar gepleegd lelt dat hij zelfs zonder bevel df opdracht althans zonder daartoe gegeven wenk zelfstandig is opgetreden en zich veelvuldig althans zoovele malen dat vaneen Nog werd gesproken door den heer J J Steenbakker namens het secretariepersoneel de heer Wijkmans uit Lelden en de oud coUoga Heijmans waarna de heer Kelderhuls namens den jubilaris dank bracht aan de sprekers en voor de iraaie geschenken Vermeld zij nog dat Van Buren tijdens en voor de receptie in Ons Jeugdhuis nog vele blijken van belangstelling zooals gelukstelegrammen en geschenken In ontvangüt mocht nemen terwijl ook velen van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om Van Buren en zijn famine de hand te drukken Al mot al is het voor veldwachter Van Buren een onvergetelijke dag geworden Pomologische Vereeniging Do Vereeniging voor Boskoopsche Culturen in de wandeling nog steeds bi haar ouden naam Pomologische Vereeniging genoemd hield Woensdagavond In Hotel Klaassen een algomeeno vergadering E eze stond onder leiding van den heer G W van Gelderen bestuurslid wegens ontstentenis van een voorzitter Enkele hoeren werden als Ud geballoteerd De heer H P v Nes werd als voorzitter gekozen In diens plaats en die van den heer J Spek werden als bestuurslid gekozen de hoeren Th Brans en C P I Wezelenburg In de commissies kwam A NA TAFEL vleldcen in Uw mode japon heerencostuujn avondkleeding GEEN NOOD te Pelikasui naakt alles weer nberispelök in orde en ffoedkoop Maar doet U zelf a u b niets a n ie vlekken laat dat aan de vaklui over die de Pelikaan heeft Auto afhaal d bestetdieiBst elk oogenblik bwchikbaar TEL 3966 0E PEUKAAN gen dat het met wetenschap en kunst goed gesteld is De instellingen daarvoor zün er zwak aan toe en vooral de kunst maakt een moeilijken tyd door omdat daarvoor nu eenmaal pas in de laatste plaats geld beschikbaar wordt gesteld Het ia ons altijd nog een raadsel hoe die tweehonderd schilders die er in den Haag zy n aan de kost k nen Zy blyven alle bestaan al is het er dikwijls naar Hier blijït de Staat in gebreke met alle hulpverleening hun adres 13 alleen by den fiscus nauwkeurig bekend Dat er te veel kunstenaars zijn is gemakkelijk te beweren maar van welk beroep zijn er nu niet te veel Het instandhouden van wat er eenmaal is kost overal de grootste moeite van stich ting van iets nieuws kan heelemaal geen sprake zijn Het ia nog niet zooveel jaren geleden dat ernstige plannen bestonden tot stichting van een hoogeschool in de residentie Deze zou allerlei nieuwe vakken omvatten praktyk en theorie studie op allerlei cultureel en sociaal gebied Van al deze plannen ia niets terecht gekomen hetgeen zeer te betreuren is want het is totfli altijd mal dat alle wetenstappelyke studie buiten den Haag gezocht moet worden Er wonen in onze stad meer studenten dan n Leiden en Delft want uit beide plaatsen is een groot deel gevestigd in den Haag omdat dit centrum heel wat aangenamer wonen IS en van den Haag uit zyn die beide academie steden nu eenmaal zoo gemakkelijk te bereiken dat de afstand nitt hot minste bezwaar oplevert Te eeniger tyd zal een hoogeschool voor den Haag een belangrijke levenskwestie worden en zal het niet anders dan dnngend noodzakely k zyn tot stichting daarvan over te gaan Voor de studie der vakken die geen laboratoria geen ziekenhuizen enz eischt ia de instelling niet zoo kostbaai Slechts behoorlijke lokaliteit en een aantal leeraren zijn noodig Aan beide bestaat geen gebrek in deze stad en men zou er geen moeite mee hebben om beide te vinden Een hoogeschool en een goed congresgebouw ziJn de twee eerste desiderata voor onze gemeente Zy zouden beiden den Haag nog meer tot een nationaal en internationaal centrum maken en vooral den toevoer van belangrijke figuren bevorderen In geen stad van onze grootte in het buitenland mist men deze twee instellingen Het wordt tijd dat den Haag die leemte aanvult Maar in 1900 is niet veel te verwachten HAGENAAR KantMr Fluweelen Sineel 21 Amerika Verlangt U een BETERE Icwaliteit Anthraciet 7 Bestelt dan Domaniale ANTRACIET KWALITEIT mTMUNTBOT ANTOON DESSING Th JOH DESSIN6 Co Kantoor OOSTHAVBN M TBUBF 2404 oiti reclame Reclame die zijn geld opbrengt Die Uw ZEiak To den kan en In stand kan houden Daaivoor bestaat maar één goede manlei adverteeren in een blad dat Intens gelezen wordl de kiant uil Vvf naaste omgeving Adveiteeit daaiom In i VEREENIGING VOOP FACULTATIEVE LUKVERBRANDI Minimum contrib ƒ l BO p j teven voor echtl mioderj k Tarief voor leden Crematie draïMIJ orgelspel in totaal ƒ 82 50 voor niet leden l Inlichtingenbladen en inl omtrent het venekerinj koahdoM verkrjjfbur bü de afdeelingi wcreti ItowMtauiixtf 8T DE GOUDSCHE COURANT gSièles l l tfM 1 J J l nl l SOd geen verandeHng Nog eenlge abonnementen op bhinen en bultenlandschc lectuur zullen bij de tegenwoordige genomen worden De sortimentstuin zal mot cenige nieuwe collecties aangevuld worden Over de vorstschade in do kweekerijen ontspormen zich leerzame discussies De resultaten om een modelpachtcon tract voor Boskoop te verkrijgen werden de vergadering door den voorzitter mede gedeeld Do rondvraag bracht geen bijzonderheden Wedstrijd Inter Nos Dinsdagmiddag en avond werd In de bovenzaal van hotel Neuf de jaarlijksche eéndaagsche wedstrijd gehouden van de Boskoapsche schaakclub Inter Nos Er werd in 7 groepen van i personen gespeeld om prijzen 2 uur 4 uur on 8 uur werden de tegenstanders verwisseld Groep I ie pr A Sytzema 2e pr J A Loef groep II ie pr S J v Wijk 2e pr T Radder groep III ie pr H Trimp 2e pr D Radder groep IV ie pr Daw v Wijk 2e pr A v Gemeren groep V ie pr R L Lapidoth 2c pr M Schrijver groep Vï ie pr C v Leeuwen 2e pr D Lankhulzen groep VII ie pr C Metselaar 2e pr G C v Kleef Eon vermakelijke gongwedstrijd sloot de feestdag Zooals gewoonlijk maakten I anders goede spelers de meest vertnake I lijke fouten waarvan hun partners een dankbaar gebruik maakten mmm mmL NfIFUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGKAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOËRCAPELLE OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN ST OLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADTSRTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstrekeai behoorende tot den bexorKkrlnx 1 5 regels ƒ 1 0 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bexorgkrlnx 1 regels ƒ 1 66 elke reg meer ƒ 0 30 Advertentiën in het ZaterdagnuinBier 20 bÜBlaig op den prfjs Uefdadigheidji advertentien Le helft van den prïtfl INGEZONDEN MEDEDBELINGENi 1 4 r geU ƒ 2 25 elke reifel meer ƒ 0 0 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeellngen bt contract tot zee gereduceardeB pr B Groote letters en randen worden berekend naar plaatsrolmte Advertentiën kunnn worden mgezonden door tusschenkomst van soUede Boekhandelaun Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daaxa vAÓr de plaatilni aan het Bureau ztjn ingekomen teneinde van opname verzekerd te ztin NIEUWERKERK IMHii T i J r tf Z Jt t MnoRTiPKrHT MOËRCAPELLE bit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen AiMNNBMENTSPBUS per kwirta ƒ 2 26 per weiik 17 cent overal waar de beM ng Kr P t Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 1 It teTi werden dageUlke aangenomen aan ons Bureau MAEKT SI GOUDA hdl o t Tn opers den boekhandel en de postkuitorMi On e bureaux ilïn dagelps geopend van 9 6 uur Administratie en Redaetie Tdel totirc 27 Portrekenlng 4M00 Deze Courant komt in vele duizende n ge zinnen Gegarandeerde oplage 8500 ex Eerbewözen aan de nieuwe j Raadsleden van Gouda De up 24 Januari 1795 verkozen Municipahteit was slechts een voorloopige stadaregeermg twee maanden later werd een definitief bestuur verkozen De verkiezing daarvan had met plaats volgens de methode Wie zwygt stemt toe zooals de eerste maal het geval was maar met briefjes Een in het midden der St Jan geplaatste kjst deed als stembus dienst Van een werkelijk algemeen stemrech al noemde men het zoo waa echter ook toen geen sprake alleen zij dio de Ware gronden van Vrgheid en Gelykheid waren toegedaan mochten stemmen men De stemming was ook niet geheim daar de Municipaliteit vooraf uitdrukkelyk paald had dat de jstembriefjeb duidelijk onderteekend moesten zijn Tijdens het oude bewind van vóór 1796 hadden de Patriotten zioh zeer geërgerd aan de trots der Regenten maar de zelfverheffing der nieuw door ihen zelf gekozen regeerders ging veel verder Vóór 1705 werden nieuw gekozen Vroedschapsleden door twee toortsdragende stadsboden aan hunne woningen afgehaald en naar het stadhuis geleid dus tamelyk eenvoudig Nè 1795 ging die eörste tocht naar het stadhuis met heel wat grooter plechtigheid gepaard en wewien de nieuw gekozenen byna vorstelijk ingehaald Den dftg na de verki sing werden zy geïnstalleerd Die plechtigheid werd dan reeds om 9 uur in den morgen door 24 salvo s uit kanonnen aangekondigd de vlag wapperde van het stadhuis en de kJokken van de St Jan beierden Om II uur werden de nieuw gekozen raadsleden door corpsen grenadiers en muzikanten met groote statie aan de Doelen afgelhaald en naar het stadhuis geleid voorafgegaan door het stembureau en de Etadbodep Intusschen was de geheele Nationale Garde bij het stadhuis opgesteld om de nieuwe heeren te verwelkomen De installatie zelve had plaats in het stadhuis waarna ajidermaal 24 kanonschoten over de stad klonken Ziende zulke eerbewijzen bevreemdt het met dat de zoo hoog greloofde leus gelijkheid in de praktijk slechts een phrase bleek te zyn P D MUYLWIJK 4 Municipaliteitsnotulen 17 DiriiiimMliMtaat uit twee bladen EERSTE BLAD Verwachtingen Een koude wind giert nog om de hulïen De velden liggen leeg en verlaten in den Bchemerlgen avond En de dorre takken zwiepen nog als leverüooze dingen In den storm Het Is nog volop winter en kouder zelfs dan In het hartje van den wintertijd Maar de dagen worden al reeds lete langer en wanneer de late zon door de grauwe wolken breekt en alles rondom zet In den wonderen toovergioed van het brekende licht dan Is het of ondanks wind en koude al een adem van de komende lente ons aanwaait En in ona hart worden verlangena wakker die slechts op de eerste warme dagen schijnen te wachten om als bloelende varwachtlngen uit te loopen Dat Is de lente die zich in ons aankondigt nog lang voor M In de natuur ontwaakt is Het beginnende het nieuwe leven dat een nieuwe heerlijkheid belooft Is altijd de tijd der verwachtingen Dat maakt de jeugd zoo mooi wanneer ons leven zijn bloeitijd heeft en overal de knoppen botten waaruit straks de bloesems zullen spruiten die van het leven een toovertuln van kleur en geur maken en eenrpaal de vruchten die de vrucht van ona leven zijn We leven nog alleen in verwachtingen We kennen het leven nog let maar zien het wonderlijk gekleurd door den bril dezer verwachtingen Het $ gl alles anders worden Het leven Is geen toovertuln van geur en kleur maar veelal ften schrille werkelijkheid van zorgen en l ed en elndelooze Inspanning Maar wat doet dat ertoe zoolang we gelooven In de werkelijkheid onzer verwachtingen De mensch leeft niet in de wereld waarin hü geboren wordt maar in de wereld die geboren wordt In hem Dat geldt ook hier De verwachtingen die zich In ons vermenigvuldigen geven het leven en de werkelijkheid een kleur die wij Immers voor de werkelijke kleur aanzien en die dat leven veelal tot eep wonder van heerlijkheid maken Dat wonder hebben we noodlg Het geeft ons de kracht om te streven en te werken En het Is daarom ook dat de Jeugd zoo energiek Is omdat ze zoo rijk is aan verwachüngen en zoo vast aan de vervulling dier verwachtingen en zoo vast aan de vervulling dier verwachtingen gelooft Maar ook de latere leeftijd kent nog die verwachtingen zij het niet zoo bloeiend en veelbelovend en zij het zonder die onverwlnlljke zekerheid van de vervulling Is het niet tot onzen dood toe dat de verw chUngen om ons bloeien Het Is de Het Stoffenhuis oTi9fico0 Scrioê SpotSoopJM m ALLE AFDEEUNQEN Uitsluitend ons bekend beter mrenre DAMES wadit niet tot het te laat is doet Uw voordeel COUPONS voor halv priJMn Rayé Kleureclit en üzersteritQ OJaponstof 130 cm fcreed ni It Mantelstoffen 140 cm breed vanaf 69 unt Perlé een luiTer wollen erQQsolide Japonstof 180 cm breed rekening gehouden Met het grootste gemak legt men die tegen buitenmuren door onverwarmde gangen enz terwijl t niet meer moeite zou kosten om het anders te doevi Op vepl wordt toezicht gehouden maar of de kwaliteit van dezen aanleg we wordt gekeurd valt te betwijfelen out Op alle niet geHtaleerde artikelen 10 Korthig SPAAS GOXJDA MARKT 16 Stuwkracht van ons leven Immers zoodra we geen verwachtingen meer hebben niet gelooven en vertrouwen iets te bereiken dat ons begeerlijk blijkt heeft het leven geen doel meer voor ona en Is het licht ult ebluscht waarnaar als naar een vuurtoren we ons streven richten Het is ten slotte ook de inhoud van ons leven Niet wat we hebben maar wat we verlangen geeft aan dat leven zijn kleur en bepaalt onze levenswerkzaamheid Daarom is het goed de verwachtingen te kweeken Ze zullen anders zijn wanneer we het leven hebben ieeren kennen en onze eigen zwakheid niet meer zoo weelderig zoo buitensporig niet meer zoo buiten alle verband met de werkelijkheid als in de Jaren wanneer de eerste bloesems aan onzen levensboom ontbloeien Maar ze zullen toch altijd nog moeten uitreiken boven de ailedaagsehe werkelijkheid willen ze onze Inspanning krachtig oms geloof zuiver onze stem mlng Ideëel houden AUeen wie uit kan zien over de werkelijkheid heen naar nieuwe mogelijkheden eri verwachtingen kan bouwen die naar een hooger levensplan heenrelken zal in zich de kracht hebben voor een arbeid die zijn leven ook werkelijk op een hooger levensplan heft zal van zijn leven iets betera Iets hoogers kunnen maken Alleen wie idealen kan koesteren kan zijn levenswerkzaamheid stellen la dienst der menschheid en door die werkzaamheid niet alleen het eigen leven Imer van horizont beter en gelukkiger maken maar ook aan het leven der menschheld werkelijke waarde kunnen toevoegen En wat zijn Idealen anders dan hoog gestemde verwachtingen die het geloof In de waarde van het leven uitspreken en dat geloof ook In het leven willen verwerkelijken Straks wanneer de lente bloeit zullen we of we oud zUn of Jong zoolang maar de levensenergie niet in ons uitgedoofd is ook in ons nieuwe verwachtingen zien opbloeien De huivering dier verwachtingen trilt al om ona en In ons nu we Rtraks komende de lente voorvoelen La ten we ons gereed houden ze met vreugd te ontvangen de nieuwe hoop die M Itvtn n ona w rk lal bMislu De sneeuw is in de stad een gruwelyke plaag en al wordt er krachtig tegen opgetreden het is onmogelijk ons van de misère te bevrijden Weliswaar is een legertje hulpkrachten in de weer geweest maar veel verder dan de hoofdwegen en dan nog alleen de rywegen komt men niet De voetpaden zün aan de welwillendheid der bewoners overgeleverd en veel hebben zij daarvan met te wachten Slechts een klein deel der bevolking slooft zich uit maar de rest gelooft het wel en hoopt op spoedigen dooi Van overheidswege heeft men aan den voetganger min of meer maling Want ook die voetpaden en trottoirs die niet aan huizen gelegen zijn bijvoorbeeld die om plantsoenen blyven altyd pnaangeroerd en overgeleverd aan de kuren van het weer 1 2 8 Maart 1795 5 7 Maart 1797 8 Goudasch Courant 24 Brieven uit de Hofstad MiODLX H t afKheid van 1938 Met een zuoht van verlichting hebben ongetwijfeld zeer velen van het jaar 1938 afscheid genomen Dat zit er weer op zoo ia de traditioneeie uitdrukking van verzuchting als een netelig karwei is afgeloopen De lust om zich daarbij te verdiepai in veel retrospectieve beschouwingen zal wel niemand hebben En met veel animo in de toekomst kijken is ook niet bepaald animeerend l est heugt best en de herinnering aan de felle koude waarmede wij omstreeka de Kerstdagen zijn geteisterd zal vooral op den oudejaarsavond wel even zijn aangehaald H et is in een stad altijd een misère die sneeuw en die koude Merkwaardig is dat onze steden alle op mooi weer zijn gebouwd en dat op booze tijden van regen wind sneeuw en koude niet of zeer weinig is gcn kend In andere landen waar men weliswaar nog veel meer met de kuren van den winter heeft te tobben is veel meer rekening gehouden met dezen boozen demon De gevolgen in ons land zijn dan ook weinig aangenaam hetgeen thans weer duizenden hebben ondervonden Bi den bouw der woningen heeft men eeri groot aantal eischen te vervullen die de wet stelt maar met den winter houdt men geen rekening Hoeveel waterleidingen zijn bevroren en gesprongen Voor het grootste gedeelta ia dit een g volg van de weinig ver tandig wü van aanleg Er wordt daarbij kUarblijk li k m t koud annvallw gMm We zijn heelemaal van ons uitgangspunt afgedwaald n l een eventueele terugblik op bet afgeloopen jaar De kranten hebben zich beijverd om heel veel te blikken n om nog eens in versneld tempo de gebeurtenissen voor oogen te latrai voorbijtrekken Het valt daarbij op hoe weinig er id dat nu waarlijk eens een stijgende lijn toont behalve dan de werkloosheid die ondanks allerlei cüferingen maar altijd op dezelfde hoogte blijft of toeneemt Op het gebied dat men gewoonlijk de cultuur pleegt te noemen is het nog allesbehalve rooskleurig gesteld Dit is het eigenaardige van al die publieke terugblikken dat rü zich alleen bepalen tot hetgeen onmiddellijk verband houdt met de openbare zaak Van tal va i belangrijke feiten op het cultuurgebieJ wordt geen of weinig acht geslagen Hoe was het om eens een voorbeeld te noemen gesteld met diverse cultureele vereenigingen en stichtingen Welk beeld gaf hun arbeid in het afgeloopen jaar te zien Dat is toch altijd nog iets belangrijker dan de vraag of het aantal geslachte varkens in het abattoir toenam s Werelds beste Hoestsiroop II onntwliftM AXKSR t Abdtjiirtop bavatUnde atn twintigtal kruïd n alle hellzaun voor de ademhtiln ior anin In de Juiete veratMtlnt B aamenatelllnar De werWof la krachtig en aneï Krulden nebban gaen nadeelen voor de udera llohaamaorganen Daarom Mmt den laataten Fud de medlache wereld waer veat van chemische op Ptantaardlga middelen terug De da aeolirachtlge werking van UdUeiroop la thana bovendien nog vératarkt o a door het toevoegen vftn osdalnt 4 atarkate hoastliedwingande ttaf Oabrulkt daarom Wat wij uit eigen ervaring van ddt vereemgingsleven weten is allesbehalve opwekkend Er is gemia aan belangstellmg en dientengevolge gemis aan financieelen steun Vele vereenigingen blijven nog maar precies in l even maar van eenige krachtfee werking kan geen sprake zijn De Staat kan gemakkelijk belangsteling forceeren door de gelden af te dwingen maar particulieren missen dat middel en ondervinden zelfs in niet geringe mate den invloed van de üiandedwijze van den Staat Alleen defilan thropische instellingen krijgen nog wel steun omdat zij hartverscheurende klaagliederen aanheffen en daardoor telkens de gemoederen verteederen Zy drijven nu meest op een straatcollecte en tegen dit systeem wordt het verzet hoe langer hou sterker met als gevolg een daling van de opbrengst Het zal er dus voor deze instellingen ook steeds slechter gaan uitzien v fisünkte AKKER S ABDIJSIROOP taOMt grlap bronohltli aathma laoon M et f l flO f 2 46 f 4 30 Alom verkrijgbaar tWft Op het gebied van wetenschap en kunst worden de invloeden van den ongunstigen tijd maar al te zeer gevoeld Wel moge menigeen ziJn opgeschrikt door de statistiek dat in Nederland per dag drie romans v rBchünm n dat d bo kenproöuctl in h t alg m i stijgt dit wil nof i rminst g