Goudsche Courant, maandag 9 januari 1939

OHINA MAT Extra itroote maat 280 x 280 Stevioe kwaliteit geweldig nfi koopje O Z persoons ENG LEDIKANT met solide matras 1 matrasdek en 1 2 pers 3dlg matras met kapok kussens lO 07 Compleet Iö 2 pers GEZ0NDHEIDSMATRA8 op beugel stevige construcü fi Q Groot koopje W PARTIJ ZUIVER WOLLEN DEKENS iets vuil geworden met etaleeren EXTRA KOOPJES 4U o KORTING op onze reeds concurreerende normale verkoapsprjjaa 150 stuks Extra zware blanke 2 persoons MOLTON DEKENS moeten ook weg 98 Slechts 8 KINDERWAGENS diverse moderne modellen Or Rfl zeer bekende merken ze SOC W Groote nartü overgebleven SCHOORSTEENLOOPERS fraaie Handweefdessins met QQ franje 49 Og PLUK ER DE VRUCHTEN VAN Vanwege de groote drukte i aden wij U aan zooveel mogelijk in de Bmorgenuren Uw inkoopen te doen 12 JANUARI Evangelisatie avond Onderwerp De VeiUge SchuUpIu Geigarandeende watei Werkschoenen ƒ 4 95 i GTiria Kalme er St Anti Te koop groot Gasfoi met 5 branders en oven ƒ If UBseUaan 227 Ter overname aangeb onderhouden Huisorgel koopf Walvisatraat 84 Een rititasdi voOr een I m JOH MUURUNG Groenendaal 75 U BELT en het lek is zoo hersteld de Loodgieter JAN SPI thans alleen Waleatraat 12 1 Voor vaste Waschtafeli Closets het adres Telef Profiteert van onze 8p aanbieding baden en gey Huis ie huur H V Alfenstraat 6 Bevr Zeugeatraat 54 het levenslicht mocht aanschouwen bij voortduring en in hooge mate moge vinden gezondheid geluk en voorspoed Omtrent de ontvangst ten palelae vernemen wij nog nader dat van een otticleele overdracht der modemlseering en inrichting van den Paleisvleugel eigenlijk geen sprake is geweest want noch mr L J A Trip die voorzitter van het uitvoerend comité voor het Nationaal Huwelijksgeschenk is geweest noch de Prlnr ses of de Prins hebben officieele redevoeringen gehouden Toch hebben de Hooge Gastvrouwe die zich op ailercharmantsie wijze met haar bezoekers onderhield en Prins Bernhard nadat allen aan hen waren voorgesteld van hun groote waardeering en bijzondere ingenomenheid getuigd met de restauratie welke hun volgens hun wensch een echt prettige woning heeft geschonken Zij geleidden hun gasten achtereenvolgens door de groote ontvangkamer die tevens bibliotheek en zitkamer Is het grootste vertrek van het vernieuwde Paleisgedeelte en wezen hen op de schoonheid van al de geschenken die zich daar bevinden Vervolgens naar en door de eetzaal het cadeau van Curagao door de persoonlijke vertrekken der Koninklijke Hoogheden de filmzaal en de gymnastiekzaal van Prins Bernhard in het uiteinde van den rechtervleugel Het was een aangename verrassing voor de bezoekers dat zij door het Prinselijk paar ook in de gelegenheid werden gesteld de kinderspeelkamer te bezichtigen en Prinses Beatrix die er zich al aardig op haar gemak bleek te gevoelen te bewonderen Het bezoek waarbij thee werd geserveerd duurde van vier uur tot ruim lialf zes De Ver Staten en onze zuivel Dr Boekel naar Washington vertrokken Voor bespreking over de z g countervalling duties Wij vernemen dat dr P N Boekel chef van de afdeeling margarine vet en olie der Zuivelcentrale in opdracht van minister Steenberghe naar Amerika is vertrokken teneinde te Washington besprekingen te houden met de regeering der Ver Staten over de z g countervailing duties extra invoerrechten op onze zuivelproducten De uitgestelde Invoering daarvan wordt door Amerika gemotiveerd met een verwijzing naar den Nederlandschen veehouderijsteun welke een dumpingselement zou inhouden Het in werking treden dezer öountervaillng duties is kort geleden opgeschort in afwachting van een nader onderzoek naar den waren aard van onzen zuivelsteun Weliswaar is dr Boekel voorzitter van de afdeeling margarine vet en olie de Amerikaaiifiche regeering ervan te oyerlulgen dat elk dumpingselement vreemd Is aan ons stelsel van blnnenlandsche heffingen en producten steun Dit geldt speciaal voor de kaas waarop bij uit voer de heffing zells niet wordt gerestitueerd BN ZATHIDAG plaatsen wjj in de KWARTJES RUBRIEK kleine advertenties tegen een tarief van 1 8 smalle tekst regels 0 16 elke regel meer 10 cent bij vooruitbetallllg Veer advertenties onder nummer aan het Bureau 10 et véiiMépAg Inzending dezer advtirtentiee tet Vrijdagmiddag 1 Uur Brieven kunnen ALLBEN worden afgehaald eiken dag van 9 6 uur Zaterdags van 9 1 uur Sterii KAMERPLANTEN Fa G L Darmelsje gevraagd 15 16 jaar PX5 Mul SpoorBtraat 31 Dag Dienatbode gevraagd Pluwealensingel 36 Gevr Meisje van 7 3 mtr Vrijdair eheelen dag van It rBonlaan 13 üanwaaclMMnefi vanaf ƒ L39 Chris Kalmeger St AntMf L eraar of onderwOzAf gezocht die les geffft in and sch riftverbe teren Br no 1001 bur v d Wad Gevr riink handig Meisje voor halve dagen Vrijdaps den geh dag ± 1 6j Aanin Zateni tuas 7 8 30 Mevr J Groenendük Du Toltstraat 1 RU W en Motorhuis Gonf L van O Gouwe 81 Telef 3630 Gevr gebr in goedliW zünde Asbest golfplatca Reeuwük F 23 i Voor Robineon Siri t of Niihco naar Oma Kalmeiier St j Voor deze gure töd Htoing bü t ontlHJt Net Dagmetsje gevr leeftijd boven 16 j P G Aanm na 7 uur Mevr Prosman v Itersonlaan 26 Netto WeriBter gevraagd Groenendaal 33 Leidache iwarte Sajet i 3 4 6 draads nu 25 dl Wolbaal HoogltnltJ Mevrouw de Mol Marktl Aohter de Waag vraagt f net tweede Meisje voor iialve dagen De mot Uw aa I Dan naar Ie Goudscbe I stoppage Uesellaan 84 Heerenmollien t met rubberhak OtriÉ Kalnieljer St Uw oBtaum öntvIeSWl modfilpersen voor ƒ l G Roelofs WaleBtra at4j i TritA Bloenwerkia Keurig en Voordel Gevraagd flinke Dieitetbode voor dag en nacQit Emeia iBIeekeraaingel 71 Flinke DagdJ natbode gevraagd Fluweelenaingel 32 Gevr nette Dagdienatbode Mevr Wed Cooman Café Thalia Kleiweg 100 Gouda Nette Slagenjongen gevraagd bij A J Kaars L Tiendeweg 67 Pg no MM bur V d blad i A de Vroom WilhelminnsfV 6 Voor de omgeving van Gouda Balans Opruiming Rolfilmeamcra i van ƒ 8 00 voor fiM Pilmappuvten van ƒ 70 voor SS Boxcamera ii 6x9 vanaf ƒ 1 75 Proiecti Mlunnttv Fatotusclun Klectrische BellchtingsmeterB Foto Albums vaiittf 15 cent FrojectielantaarïW Lantaamplaatjea Smamima 9Vi m M Verrrootin Bpspier Fotopapieren CinéfUmapparaten 8 16 en 9Vj m M Doe Vw voordeel KOM KRNS KIJKEN GOBDKOOPE EIGENHEIMERS FOTO klilar bloem en zonder vorst w OPnüIMlNG 20 pond voor 40 cent ALLEEN A van Wijk PLUK ER DE VRUCHTEN VAN Naaierstraat 5 Ook voor U ziJn er koopjes bq Komt II ook eens profiteeren van onze BALANSOPRUIMING 1 Nog één week dus tot 14 Januari 20 korting op alle Dames Swift Sclioeneii Foto Daems Zeugestraat 64 Gouda COUPONS VLOERBEDEKKING 183 cjn breed Moderne pa KQ cjn tronen en kleuren per Meter GRIJP DE KANS 60 Restant HOLTAPKARPETTEN waaronder de beste wollen kwaliteiten aan twee zijden te Q QQ gebruiken 3 x 4 El één prijs O Wat 1939 biedt kan niemand zeggen Alleen DIT is zeker Het heele jaar zult U niet meer too goedkoop kunnen slagen voor Corsetten Tricotages Kousen Groote party BEDKUSSENS Prima damast overtrek met 2 pond prima Javakapok vul 1 28 ling Enorm koopje dan NU in de OPRUIMING b VAN YPEHEN GRIJP DE KANS KOOP NU D A V Yperen voor betere Schoenen Wödstraat 23 Gouda KINDERLEDIKANTJES modem model prima orême ol zalm gelakt Weg er mee Per stuk HANDWEEFSTOF voor overgordijnen grofdradig O Ji 120 cm breed per Meter Bestelt Uw Brandstotten VITRAGE 90 cm breed voor glasgordynen per Meter 8 b JAC MUL SPOORSTRAAT 31 Tel 2955 Uit hdtend PRIMA kwaUteit Markt 18 Telefoon 2537 Woningen te huur en te koop KOMT ALLEN Donderdag 12 Jan av 8 u m Uebouw Zeugesitraat 38 WU KUtMlSN OOK 01 Op alle voorradige stoffen geven wy lU Vo Koning la v Houten Dames en ileerenkleermaker i e la Iteylaan 29 or aOÜT ÏBIPLEX en UOAUU ia Uw adres by VÜKÜOUW rluweelensingel 9 Tel 2961 Oruote voorraad lage pruzen Te koop Hok m 8 bevl duiven klok Bcnz v 1936 Br no 1006 bur v d blad Te bevragen T DB BRUYN BurgvUetkade 78 GOUDA Telef 2632 KOOPPRIJZEN ƒ 3750 en f 6000 i 7000 ina garage HUREN Sophiastraat f 6 K per week ƒ 27 per maand DE KWARTJES RUBRIEK Dait heeft tederéén noodig Gevoelt Ge U niet frischT Een heet bad doet wonderen pADEN ia BZOND BiSKG roenendaal ADHUIS roenendaal Te koop 6 groote glazen Deuren Telwvr 4e Kade 99 nieuw gedeelte Benige Haarden i Kachels Te kobp Pracht costuum ƒ 9 Eiken joelkak 2 10 ƒ 8 60 mooi kacheltje ƒ 4 kinderledUcantje viool compl ƒ 7 50 en radio ƒ 36 Vossiusstraat 66 Te koop een z g a n Inzkiktrapnaaimachire zonder gebreken Bün i niet gebruikt Krugerlaan 23 j Vereeniging vraagt eenige Orgeüs oud model mag ook def Br uiterste prüs no 1016 bur V d blad Laat Uw Coetnum vakkundig modelperBen 90 cent Centralis Kleermakerij Gouwe 180 Dameal Laat uw bontwerken mfl en ermaken Gouwe 130 3e huis a naf Groeiwndakl Uw adres voor vuren biuInm len elkeiAoilt Jan nisiMni Raam 142 Te huur een geriefl Wonincr ƒ 8 60 p w 2 vr w L Pw Btraat Bevr Mak van Elk Ta buur eenlg oèd ondeffiotulen Moderne Woningen op Jièt VoortaalJire O N A t rrein Huuiï rü ƒ 5 n ƒ 5 5 per week T bevragen bü G J van Wingerden R v Cataww i en G V d Horst Turfmarkt 42 voor spotprijzen Nieuw Br No 1018 Bur v d blad U weet het toch wel7 Buitenband ƒ 0 79 Binnenband 0 39 Uurgers van Guudal Beeteit nu Uw Turf bij hel oude adresl Onze Turf is beter en daardoor goedkooper 40 cent afgehaald en 46 et thuisbezorgd p 100 st SCHIPPER SCHOUTEN Ligplaats Nieuwe Vaart Wz Band repareeren 0 10 Het oude bekende adres Cari Runge Wal eetraat 6 DE STOOPSTEEG AUTOMATIEK Dag en nacht tot Uw dienst WESTMINSTER Stofraigers Een netite Dioutboda gevraagd Groenendaal 105 Pradi hula modem ii rïcht te huur met tuin Te zien Huygensstr 66 Te berr Burg MartensBtffaat 4 Te huur a ƒ 6 60 Winkel Woenh en Werkplaats opn gerest Keizerstraat 6A Te bevr Kleiweg 87 Te Huur P C Bothatr 4 40 Gr V Bloisstr 4 90 P C Bothstr m adhtering ƒ 4 76 Te bevr nuweelenslngei 64 Taingrond te huur j evraagd pl m 400 M2 omtrek staij Br m prijsopg no 7087 bur bl Prima Werkschoenen oek op Spaarbonnen hij van Maaren a Schoenhandal Vil verstraal Net Dagmeiaje gevr oor halve d Vrydags den geh dagZoutmanstraat 35 ongeëvenaard groot zuigvermogen niet kronkelende slang met patent sluitinK radiostoringvrij vrij zwevende motor dus geruischloos 125 en 220 Volt chroomnikkel uitvoering compleet met alle hulpstukken ƒ 24 met Westminsterga rantie 1 laar £ NG£US WBHPS Uraar H a Jo b tatrui 141 Wijdstraat 22 Gouda N B het beste van het beate Wil juffrouw welke zich pe fiets aan IJsvo lstraat 4 vervoegde omtrent weggeloopen blanw rijze poes nogmaals aankomen Bent l ndblaed Nederlander RÜdt dan ËYSINK en geen ander Muziekschool DE BEUN WESTHAVEN SS Gevr voor direct te Rotterd nette Dienstbode zelfstandfrj kunnende werken en koken Loon ƒ 7 per week Inlichtingen Frenk Wilhelf inastraat 60 Net Dagmeisje gevraagd Joubertatraat lóO Aanmelden tuaachen 7 en 8 u Radio te koop een Anierik toestel ƒ EO J Pielanon Weth Venteweg H 85 Emaille Kachel te koop 4 w gebr Pr Heildfikstmat 86 GROEPSFOTO S ta etga engerliw Philips Radio ter ovem met zender nahienschaal nog Jaar g aranfcie Weth Venteweg H 86 RHYTM GYMNASTIEK O I V Mew Mla SchootMAlter Jan aanvang 3 maaodsl cursus MuEiekschood De Beua Westhaven 89 Onze Opruiming is in vollen crang Prima Schoenen voor een beetjel JAN VAN DAH Keizerstraat 62 Gouda Heeren Kappersl Fotwbureau DE BRUYN Zeugestraat 54 Gouda Te koop een goed spelend Radiotoestel ƒ 10 als recterae Moerin Pr Hendrikatr 79 BoekbinOam D Tai iiB el M M t beton adna voor boeken Moeder nog een boterham met Honing B z a net Mciaje 16 j voor de morgenuren of tot 3 uur Br no 1002 bur v d blad Een medclezcr gevraagd vooiHandelsblad en De Auto Adres Kleiweg 20 3pirillslBn serieuze personen gezocht om langs de=en weg een kring te vormen Br no 1007 bur v d blad Maar dan Honing uit het Refomiliuls Go l venranode saai voor Vergadering schaakcl of derg aang Café d Beun Marfet 42 VEEMARKT RBSTAUBANT MUitk te huur voor bniüoftu en partijen vergroot toonwL V Middellantstraat 19 Mieawe Markt 888 Tel 2i2i Op een groot dot p in de naaste omgeving van Gouda Is op den besten winkelstand te huur de eerste etage boven groote winkel welke zeei geschikt is voor dames kapper of kapster om een Kapsalon te vestigen Huur bilijk Holdngkening RefonhhUfa NirtWa Kleiweg 14 Zie Etalage Laat üw Jaargangen en Tiidschriften inbinden bü J A feioer Nieuwehftven 326 Te koop Radiotoestej in maas eiken kast en elijkrichter Conet Huygensstr 159 Te koop gevr Koffergramofoon m of 2 platen Br met uiterste pr no 1003 bur blad Prima harde Turf 45 et thuisbez 40 et afgeh f e 100 stuks Schip Tiendeweïsbrug Eierkolen 1 30 Anthrr ciel vanaf iM v H L A de Vroom WilhelminnsfV 6 Brieven No 13 Boekhnn iel J de Ven Gouda PROPAGANDA AVOND Ned Ver v Natunrgenceswijze op Woensdag II Januari a 8 u 16 in de Réunie Spreker tfr J G Menken teAmersfoort Onderwerp tetsover de natuuritjkc leef enrenceswiize Toegang vrij Marmotten konDneit dniven en vellen te koon gevraagd Rian V Vliet ToUenstrael 66 Net Koethtris nanjfeboden prijs 8 p Br no 1004 bur v d blad Een nntlge ZU gIsipkamer in Gouda gezocht met of zonder penelon Br no 7038 bur v d blad Timmenrerk goed en goedkoop J Hoeksel timmermanaannemer V Heusdestraat 21 BRENG in nw huis GKZP L LIGHP ID met JANSENE BEHANG nooit geen spDt BEHANOSELBEtTRS Zengeetraat 86 Telef 2025 Ook m rulmai Conpma voor mantels en japonnen van dit seizoen Het beste van hel beste voor Je helft der waarde 4 contant Dameskleerraaker C d ilik Oosthaven 48 Heeft U last van Mnl jl e weten eksteroogen eelt of kalknagels Het wordt pijnloos verwijderd door Zr van Vs Gouwe 138 Tel 3281 T Jioop j g a n Snelweger koopje Btajldaardmerk Te bevr Walvisstraat 84 Pianoles gevraagd Liefst op Woensdagavond Br m pTflsopg no 1006 bur v d blad Huisorgel gevr te Gouda of omtrek defect mag Br m pr no 1014 bur V d Mad Mi IMÜÉiMi i zün onze 5 we kblad n De Krlmpenerwaard De ZuidpUs Weekblad voor Itoenwij k W wlthh j Wnddinxveen en De Boskooper het BENIGE AFDOENDE en GOEDKOOPST PUBtlOItir Zend Uw opdnuAten aan het BnrMi MARKT 31 GÖl DA T 745 77e Jaargang No 19927 Maandag 9 Januari 1939 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREM BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT NÏÊWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen inmdNPMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal WMir de rinf ner looper geschiedt Franco per post per kwataal ƒ 3 16 iSLSen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA ua am iiten en loopers den boekhandel en de postkantooren hS bM nx zün dagelUks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie TelefInterc ZH6 Postrekening 48400 ADVEHTENTIEPRUS Udt Gouda en omstreken behoorende tot den bejorgkringO 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkrlng 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer f 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prUs liefdadigheids advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEK MEDEDEEUNGENs 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 60 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van aeliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daaga vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prQs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte op grond van de resultaten van onderhandelingen of door middel van een gewapenden strijd die opheldering en o n oplossing tot stand kan brengen Frankrijks geringschatting der Italiaansche macht en van zijn militaire apparaat Is een gevaarlijke speculatie die tot een zware ontgoocheling zou kunnen worden Italië vreest Frankrijk geenszins want het Italiaansche volk is niet slechte militair tot den oorlog uitgarust maar ook ireestelijk voorbereid Daarover kan evenmin twijfel bostaan als over het feit dat de spil onmiddellijk in werking zou treden In geval van oorlÖjg zou niet slecht een gewapend blok maar ook een geestelijk blok aanwezig zijn dat in staat is iedarer tegenstand te breken Wanneer Etiropa in vrede wil leven moet een nieuw Frankrijk opstaan dat zijn conservatieve aanspraken matigt en in de bevrediging en erkenning van huitenlandscha aanspraken rec tvaar diger js een aan het Europeesche klimaat aangepast Frankrijk Met het oog op de Europeesche reorganisatie heeft Frankryk alleen over zyn lot te beslissen Wanneer de moed over e angst triumfeert zal Europa vrede kennen Anders zal Europa een nieuwe crisis tegemoet gaan weging 4 bevinden zich in Schutzhaft en 8 in voorarrest FRANKRIJK DE VIJAND van Italië Onderhandelingen of sfrijd Op den vierden verjaardag van de onderteekening der overeenkomst tusschen La al en Mussolini wijdt het periodiek Relazioni Intemazionali een beschouwing aan de Italiaansch Fransche betrekkingen in de laat ste vier jaar Het blad legt er den nadruk op dat Frankrijk de vyand van het Ita liaansche volk is Het blad bespreekt het accoord en somt dertien punten op waarop Frankrijk een politiek heeft gevoerd die in stryd was met de overeenkomst Nu ook de Italiaansch Britsche betrekkingen geregeld zijn rust Europa volgens het blad op drie grondpijlers Italië Duitschland en Engeland Uit dezen driehoek is Frankrijk uitgeschakeld en het zal er buiten blijven tot de rekening met Italië vereend is en totdat aan de rechten die Italië tejftóover Frankrijk in Europa in de Middeflandsche Zeet en in Afrika heeft geheel en al zal zijn voldaan Frankrijk moet er zich volkomen van bewust zijn dat het de natuurlijke re hten van Italië moet bevredigen en wel TOENEMENDE SPANNING IN MIDDEN EUROPA Chamberlain s reis naar Rome wordt te Parijs onderbroken OPNIEUW BOTSING BIJ DE GRENS VAN HONGARIJE Wederzijdsche aantijgingen iperwül het in Midden Europa rommelt on de schoten van de geweren marhir egeweren en stukken geschut knallen in het Hongaarsch Tsjecho Slowaaksch grensgo bied maakt Chamberlain zich op om zyn bezoek aan Rome te brengen HoevePl UtepkenÏB moet worden toegekend aan het ernstige incident bij het Hongaarsche stadje Munkacs waar volgens de lezing vnn Boedapest TsjechoSlowaaksche troepen tot een aanval op Hongaarsche grenswachten zijn overgegaan valt nog niet te overzien Zeker is dat incidenten als Aeze uiting zqit van gespannen verhoudingen in de ni de arbitrale uitspraak van Weenen gpschapen nieuwe grensgebieden Eertün s reactie ia opmerkelyk hoewel vooralsnog een volkomen onpartijdige houding wordt aangenomen laten DuitHThe officieele kringen duidelijk ontstemminf blijl n over het feit dat men vooral In Hongarije doch ook in Polen geen genoegen lijkt te kunnen nemen met het feit dat geen gemeenschappelijke PoolscliHongaarsche grens doch we eicn autonoom Oekrainsch gebied met alle daaraan verbonden gevaren eener Oekrainsche vrijheidsbeweging ia gt schapen MiddenEuro pa het blijkt uit de schietpartijen bij Munkacs is een kruitvat en evengoed als een incidemt als het onderhavige met een sisser kan afloopen kan d t of een overeenkomstig incident aanleiding zijn tot een hevige toespitsing der te3 enstelUngen Veel is in en om Tsjecho Slo kije mogelijk geworden Inmiddels keerde Daladier terug lanrParijs na zijn triomphale tocht door NoordAfrika Hy zal er Chamberlain e Halifax ontmoeten die Dinsdag op weg naav Romfte Parijs zullen stoppen en op den Quni fi Orsay met Daladier en Bonnet zullen confereeren Welke beteekenis me te Londenhecht aan de komende besprekingen t Rome blykt wel uit den omvang van het reisgezelschap Chamberlain zal behalvedoor 7 ijn minister van buitenlandsche zaken Lord Halifax vergezeld worden Iwr len voomaamaten ambtenaar van het Foreign Office den permanenten ondeistaatssecretaris Sir Alexander Cadogan door het hoofd van de meditrrane af dee ingvan het Foreign Office Ingram en door desecretarissen Lord Dunglass parlementairsecretaris van den premier O Cleverly particulier secretaris van den premier enO Harvey particulier secretaris van Lord Halifax Zoowel de Britsche als Fransche pers toont zich verheugd over het feit dat te Parys van gedachten zal worden gewisseld alvorens de Britsche staatslieden hun befeprekingen met Mussolini beginnen Men acht het te Parijs uitermate nuttig wanneer Chamberlain en Halifax volledig op de hoogte zijn van het Fransche standpunt ten aanzien van de thans op de Europeesche politieke agenda voorkomende punten Tevens verklaart de Fransche pers not eens nadrukkelijk dat er van gebiedsafstand aan Italië geen aprake kan zijn Kenschetsend voor de houding der Fransche pers zijn uitlatingen als dit van Dominique in T c Republique waarin deze Fransche puWic st verklaart Chamberlain weet dat Italië geweldig moeiiijkhodcn kent dat het arm blyïc dï t de staatskassen leeg zyn dat de belastingen zwaar zijn dat het leger de zwarthemden slecht verdraagt en niet wil hooie i spreken over oorlog met Frankrijk dat de burg rij mokt dat het volk lijdt dat wanneer de prin van Piemont in het opf nbaj r verschijnt hij wordt toegejuicht e dat d daverende toejuichingen beteekenen Wij hebben genoeig van de voortdurend oorlogsdreigingen vrede vrede vrede Dat alles weet Chamberlain en ook Halifax Zii hebhen alle troeve in handen Wat iiebben wij onder deze omstandigheden to vr e zen Dat de Italiaanache partner vyrwar ring sticht en de tafel omgooit Dat zïjr brutale streken welke men zich met Abessinië kan veroorloven doch niet met het Britsche rijk noch met het Fransjhe rijk Opmerkelijk is de rustige reactie van Italië op Daladier s voor Rome op xlh rachtst gezegd pijnlijk demonstratieve reis naar Corsica Tunis en Algiers Opmerkelijk is ook de houding door Mussolini aangenomen jeger s de ambas sadeur der Vereenigde Staten Philips die ter i gLkeerd uit Washington bij den Duce heeft geïnformeerd naar zijn voornemens inzake het Joodscheen het vluchtelingen vraagstuk en daarbij van het Italiaansche staatshoofd antwoorden heeft ontvangen welke naar officieel te Washington is verklaird getuigen van eCn geest van samen wer king Mussolini ziet de gevaren welke aan den huidigen Kuropeeschen toestand Inhaerent zijn duidelijk in en lijkt zich ten aanzien van zyn asjpartner meer vryheid van handelen te willen verzekeren Zal dit mogelijk zijn De onrust aan de Tajecho Slowaaksch Hongaarsche grens waar zich sedert Vrij dagmorgen een reeks ernstige incidenten heeft voorgedaan duurt npg voort In den afgeloopen nacht is het tot een schietpartij gekomen in de streeks van Ungvar waarbij een vaandrig ernstig gewond Is Officieel wordt hieromtrent naar he D N B uit Praag t ericht van Tsjechische zijde medegedeeld dat Hongaarsche terroristen alreeds gisteravond om negen uur een overval op de op het Roetheensche gebied gelegen gemeente Douhe hebben gepleegd Deze overval heeft zich vanmorgen isgen zeven uur herhaald Het schieten waarmede deze overval gepaard ging dunr de volgens de Praagsche lezing tot elf uui s ochtends voort De Hongaren slaagden er in Douhe geruimen tijd bezet te houden Van Oekrainsche zijde wordt officieus gemeld aldus het D N B dat de vaandrig Hacha gewond werd toen hij met een Tsjecho Slowaakschen eersteuluitenant tracht te als onderhandelaars met de Hongaren contact te krygen Beide mannen werden echter beschoten en Hacha kreeiT drie wonden in de horst Het gemoderniseerde Paleis Soestdijk Een echtprettige huiselijke woning Prinselijk paar aanvaardt nationaal huwelijksgeschenk Zaterdag den tweeden verjaardag van het Prinselijk huwelijk hebben Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Juliana en Prins Bernhard het uitvoerend comitlé en het werkcomlté voor het nationaal huwelijksgeschenk ontvafligen in den Baarnschen door Hunne Koninklijke Hoogheden bewoonden vleugel van het paleis Soestdijk Zooals bekend vormden de modemiseering en de Inrichting van dien vleugel het voornaamste deel van het nationaal huwelijksgeschenk naast het Prinselijk jacht de Piet Hein Voorts waren tot die ontvangst uitgenoodlgd vertegenwoordigers van Suriname en Curacao en van het comité uit de Nederlandsche schooljeugd terwijl mede aanwezig waren de architecten ir J de Blo Leuveling Tjeenk ir A J van der Steur en O H Kleinhout meb den adviseur J de Bruyn en den opzichter C Dyk die door het uitvoerend comité met de leiding en uitvoering van het omvangrijke werk belast werden 22 heeren verzamelden alch Zaterdag om 4 uur teji paleize waar zij door Hunne Koninkiijko Hooghedeij werden ontvangen die verklaarden er prijs op te stellen langs dezen weg uiting te geiven aan hunne waaideering voor en ingenomenheid met dit belangrijk deel van het nationaal huwelijksgeschenk en bij herhaling verzochten hun dank te willen overbrengen aan allen die door hunne bijdragen en hun werk het bereiken van het verkregen resultaat dat aan alle verwachtingen van Prinses en Prins voldoet hebben mogelijk gemaakt Zich gaarne van deze opdracht kwijtend richt zich het uitvoerend comité voor het nationaal huwelijksgeschenk bij dezen tot alle Nederlandsche mannen vrouwen en kinderen die aan de vervulling van den in alle lagen der bevolking gerezen wensch om een nationaal huwelijksgeschenk van blijvende waarde en bfeteekenis aan te bieden hebben bijgedragen en medegewerkt Den dank van het Prinselijk Paar overbrengend voegt het comité daaraan toe de betuiging vajn zijn groote waardeering voor den steun dien het van alle gevers en van tal van zijden heeft mogen ontvangen en die het In staat gesteld heeft zijn taak tot een goed einde te brengen In het bijzonder wenscht het comité die waardeering te betuigen jegens de hierboven genoemde heeren technici die onder de energieke en bekwame leidüig van den heer de Bie Leuveling Tjeenk onvermoeid hebben gearbeid en voor inspanning noch bezwaren zUn teruggedeinsd Het comité Is overtuigd het gevoelen van allen tot uitdrukking te brengen wanneer het den Innlgen wensch kenbaar maakt dat ons Prlneelljk Gezin in f het palels Soestdijk waar Prinses Beatrix Naar verluidt zoo meldt het D N B fn slotte zou aan de Roetheensche regeering een ultimatum gesteld zijn dat heden a liep om het op Roetheensch gebied gelegen klooster Basilej aan de Hongaren af t staan DE DUITSCHE LUCHTMACHT Cijfers over de vliegtuigproductie De Daily Telegrap h wgdt een artikel aan de Duitsche vliegtuigfabrieken wiaHn verklaard wordt dat deze sinds de overeenkomst van Mlünchen de productie ten zeerste hebben vergroot ZiJ werken thane volgens het blad op oorlogscapaciteit Amerikaansche militaire deskundigen hebben meegedeeld dat de Duitsche pro ductie van militaire vliegtuigen in Nov lOOO toestellen heeft bedragen en dat Duitschland en Italië in September tezamer zesmaal zooveel vliegtuigen van de ee stfc linie hadden als Frankryk en Groot Brit tannië Er werken thans volgens het blad 400 000 geschoolde arbeiders in de Duitsche vliegtuigindustrie In Groot Brittenniö Ije draagt dit aantal ongeveer 100 000 Er is eenige reden voor de veronderstel ling dat in vredestyd in Duitschland reedt ongeveer evenveel zoo niet reeds meei wordt geproduceerd dan in Groot Brittarnie aan het einde van den wereldoorlog toen er 347 000 arbeiders in de Britsche vliegtuigindustrie werkzaam waren ZWITSERSCH LIJNTOESTEF STORT NEER BIJ PARIJS V f dooden Omstreeks vyf uur in den middag a on ie bewoners van het dorp La Chapplle en Sen al een toestel van de Air Swiss betrekkelijk laag vliegen Heh scheen dat de motoren niet in orde waren Plot elinR stortte het toestel omlaag en sloeg te pletter legen een heuvel tusschen La Chapelle en Serval en Survilliers In het toestel zaten de piloot de radiotelegrafist de stewardesB en veertien passagiers I e vlieger de radiotelegrafist en een passagier werden op slag gedood tien inzittenden werden gewond De stewardess is later in het ziekenhuis overleden en s avonds overleed in het ziekenhui van Lariboislère ook nog een Pooische passagiere mevr Smygula De Zwitser Marbach en de TsjechoSIo waak Karel Veker z n ernstig gewond doch hun toestand baart geen zorg Ondefie overige gewonde passagiers bevinden ich de Pool Gustav Kewiz zijn landgenooten Smygula wiens echtgenoote tot de dooden behoort en Segal de Tsjecho lowaak Ullman den Engelschen kapitein Matthews Hylton Forsser en echtgenoo en John Buxton De ernstig gewonden weiden naar het ziekenhuis La Riboisière te Parys overgftbracht De drie op slag gedoode inzittenden alsmede de stewardess die in het ziekenhuis te Senlis is bezweken zijn in een chapelle ardente opgebaard Volgens de eerste resultaten van het onderzoek schijnt het ongeluk te wijten aan ijsvorming op de vleugels zoodat niet in d eerste plaats aan een motor defect noet worden gedacht waarop de verklaringi n van de bewoners van La Chapelle en Serval zouden kunnen wijzen DE DUCE ALS BEMTODELAAR IN VLUCHTELINGENVRAAGSTUK Hij zou bereid zijn op Raos veltK verzoek in te gaan Naar vernomen wordt heeft president Roosevelt Mussolini verzocht in de verschillende Europeesche landen te willen bemiddelen teneinde de Joodsche emigratie te vergemakkelijken Dit verzoek ia naar men meent Vervat in het memorandum van den president over het vraagstuk der Joodsche vluchtelingen dat de Amerikaansche ambassadeur jl Donderdag aan den djcc heeft overhandigd De ambassade der Vereenigde Staten heeft hierop nog geen antwoord ontvangen doch men gelooft dat Mussolini te kennen heeft gegeven bereid te zijn t bemiddelen en daarmede bij Hitler te beginner De duce zou ermede hebben ingestemd in het bijzonder de kwestie van het financieren der emigratie ter spraire te brengen Aan Havas wordt uit Rome gemeld dat Ciano de minister van buitenlandsche zaken den ambassadeur der Vereenigde Staten heeft ontvangen en hem het Itsliaansche standpunt medegedeeld ten aanzien van de voorstellen vervat in de boodschap van Roosevelt betreffende de moge lijkheden van emigratie voor Joden uit de landen die rassenpolitiek voeren Hoewel vergelijkingen van de sterkten van toestellen der eerste linie steeds misleidend zijn schijnt het niet gewaagd te veronderstellen besluit het blad dut Duitschland thans ten minste eens zoove M vliegtuigen der eerste linie heeft als GrootHrittannië Protest tegen de beschuldiging van verraad NiemÖller a broer predikt te Dahltm Ds Wilhelm Nieniöller de broeder van ds Martin NiemÖller die sinds Juli 1937 gevangen gehouden wordt heeft volgens United Press gistermorgen den dienst in de belijdeniskerk te Dahlem geleid Hy las een boodschap voor van den kort geleden gehouden Duitachen dag van de belüdende kerk waarin er op gewezen wordt dat de leiders der kerk van verraad beschuldigd worden omdat zij wegens het dreigende oorlogsgevaar een boetedienst wilden houden Het volk moet te gronde gaan zoo heet het daarin indien de brengers van Gods Woord de waarheid niet mogen spreken Voorts merkte de predikant op dat de kfeï k ondanks den ernst van den toestand nog steeds geen eenheid vormt reden waarom de staat haar een schijnsjTiode opgedrongen heeft die tot duwer geen acht heeft geslagen op alle voorstellen van de kerk Ds NiemÖller sprak over 2 Corinthen 6 14 en 7 1 In dezen tekst wordt alle gemeenschap met ongeloof en ongerechtigheid afgewezen Op het oogenblik zyn 130 predikanten uit hun bediening verw derd 40 mogen niet prediken 11 genieten geen